26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 24EKİM1996 PERŞEMBE 18 SPOR İstanbul'u inceleyen değerlendirme komisyonu üyeleri sır vermediler 'Olimpiyatın adı yeter' PENİZ DERİNSl 2004 \iz Olımpıvatlan'na adav olan Isranbul'u ıncele- mekuzeıegelen ve 19kişiden olusan ^OO-IOIimphatOyun- lan Değerlendirme Komisvo- nu'uvelerı seçılsedeseçılme- !>e de adavhğın. İstanbul'dakı vaşaın kalıtesını vukseltecegı- nı sovledıler Atakov Olınıpı\ate\ı'nde basına a>,ıklamalarda bulunan komıte başkanı Alman Tho- nias Bach son karan kendıle- nnııı değıl •«o.me kurulunun vereeeğıne dıkkat çekerek go- re\ lerını "2 tane rapor sun- mak uzere geldık. Birincisı ra- kamsal gerçekler,ikinciside bu gerçeklere gore vorumlanmızı sunmak" olarak aNıkladı A- dav olan 11 şehrın tamamını aralık sonuna kadar ınceleve- ceklerını belınen Bach. Ktan- bul zıvaretlerının dostane geç- tığını ungulavarak "Gözlem- lerinıizı tamamı\la açıklama- mız soz konusu değil. Sadece 3 konuda bılgi \erebıliriz" dedı \e bunlaıı şovle as,ıkladı ISTANBUL2OO4 "Turk Olimpivat dunvada u>gulanan kanuna tamamen uvgun ilkelertaşnor. komisvonumuz. Olimpivat Eğitim Programı'mzı o\umlu buldu. Ozellikle gençliğın sağ- lık ve sosval vaşantısına büv ük vararlar sağlavacaktır. Avnca • Komıte başkanı Alman Thomas Bach, son karan kendilerinin değıl. seçme kurulunun \ereceğini söyledı. Kanunu. çevrenin korunmasıv la ilgıli anlavış çok iyi. Olimpivarın s- por, kültur ve çevre olmak uze- re 3 esası \ardır. tstanbul'dakı çe\re bilinçlenınesinden çok et- kilendik. İstanbul'un adav ol- ması.sehirdeki>aşanı kalitesi- ni oldukça > ükseltecektir." Ko- LÎMPİYAT TAKVİMİ 2004 için son 10 ay SporServısi- Istanbul değerlendırmesinı tamamlavan Olım- pı\at Komıtest Değerlendırme Komısvonu kasim a> ı ıçerisinde San Juan Rıo de Jeneıro Buenos Aıres. arafık avmda da Cape Tcmn uzıvaretederekadav 11 şehrıtamamlaınişolaı.ak komıs- von raporunu28 Şubat 1997de Lluslararası Olımpı\at K.omıte- M 1OC ve \ere^ek ~ Vlart I997 'dedeada_v şehırsavısı 11 den4 veva 5'e duşecek I W nın Nısan \e Evlul aylan arasinda 10" IOC u\esı kalan kentlen bır kez daha zı\aret edecek ^ Evlul I997 "de Lozan'da toplanacak Olımpıva' K.omıtesi, 2004 '»az Olımpıvatlan nae\ Nahıplığı \apacakolımpık kentı a<;ıkla\acak Milli takım mıte adına sorulan vanıtlavan Thomas Bach, detavlı sorula- ra \anıt veremeveceklerıne dıkkat çekerken "8 >ü ileriye bakarak kararlar vernoruz. Bu çok zor bir olaj. Çok tem- kınli davranmak \e her turiu gelişmeyi takip etmek zorun- da>ız"dedı Bach bırgazete- eının.Turkıve nınovnak sıva- sı dengesi \ uzunden darbe ola- sılığı vaşadığı. bunun sorun olup olmavacağı şeklınde bır soruv a da "Sporda si>asi geliş- me kısıtlı bir rol o\ nar. Eğer si- >a$i konular teknik değerlen- dirmevi etkılerse, o zaman se- çilme sansını etkiler. Ada\ şe- hırleri 19 kriterde incelnoruz ve bu konu da kriterlerin içeri- $inde>eralı>or. Herturlu geliş- me için çok dikkatli\iz" vanı- tını \erdı Atlantada gu\en- lıkle ılgılı va^anan oia\lann hatırlatılma^ı uzerıne Bach "Attanta Olimpivatlan'nda herkes kısa surede kâr amaçla- dı.Bunedenle\tlantadae> sa- hiliği vapmasına rağmen bir- birlerini atlatma\a çalışan ku- rumlara rastiandrdedı Beşiktaş'ın si\ahi futbolcusu \mokachi. iilkesi Nijer- \a"dan İstanbulda incelemelerde bulunmaküzerege- İen IOC ü>csi General Henn E. Olufcmi Adefobe'vk hasretgiderdi. (Fotoğrdf D E M Z DERINSU) Altay maçında oynayabilecek Galatasaray'da Filipescu sevinci MLSTAFA ERSO\ Galatasarav Filipescu pu- ruzunuçozdu Dun Bukreı? ı gıden >onetıcı İrfan Kur- toğlu, Fılıpescu'nun sertıfı- kası ıçın Steaua Bukreı? ku- lubu Başkanı Otelea ıle 1 mılvon dolara anla^tı Fılı- pe^cu, bu hafta vapılacak <Mta\ maçında Fatih Terim şans \enrse torma gıvecek Bu arada Ergun Gur- so> 'un tutbolcular \e e^len- ne verdığı >emek v uzunden yonetımde tartıijma çıktı S onetıcıler kendılerıne ha- ber \erılmedığı ıçın Ergun Gu^o> a sıtem ertıler Galataidrav. Rumen Fili- pescu nun lısansını çıkart- mak ıçın Bukre^-tstanbul hattında gıdıp gelırken. Fılı- pescu ılgınç bır açıklama \aptı Sebestıan Fıhpescu. Istanbul'a gelırken ımzaata- cağından haberı olmadığını belırterek. "ParisSaintGer- main maçını se\ retme>e gel- ditn. Galatasaravlı oldum" dedı Galatasarav vonetımının Fılıpescu'vu İstanbuFa ge- tırıpacıl bıroperas_\onla ım- za attırdığı oğrenıldı Ikı gundur Galatasaraş 'la bırlıkte antrenmana çıkan Filipescu. Hagi \le bırlıkte ı\ı bır ıkılı olustururken şaptığı açıklamalarla basin mensuplarını ^asırttı 'İ^yi ki gelmişim' Galatasarav ınvenı trans- ferı Filipescu Galatasarav camıasına \e sevırcısıne havran kaldığını belırterek ^unlan sovledı ~Galataşa- ra>lı voneticilerBukreş'e İlie için gelip sonra benimle de goruştuler. Ben oradaki gö- rüşmelerdeyalnızca İlie'nin Galatasara\ 'a gideceğini bi- livordum. \ncak beni çağj- np benimle de goruşme >ap- tılar.Steaua \ oneticileri bana se/on sonunda GaJatasa- ra>'a gideceğimi so>lediler. Daha sonra Paris Saint Ger- main maçını se> retmem için İslanbul'a getirildik. Burada so/leşme\i imzaladım. Be- nim so/leşmem birti. Galata- saravlı olmaktan çok nıutlu- \um. Bukreş'e donmeu dti- şunmuvorunı. Futbol havatı- ma Galatasaray'da de\am etmek istiyorum" Denizli: Gol krizi sürüyor OZGlROZkl Mıllı rakımlarTeknık Dırektoru Mustafa Denizli, Turk lutbolunun Avrupa kupaların- da aldığı basanlı sonuçlara karşın hâlâ 'gol' krızıne çozunı bulamadıgını sovledı Fııatpen ın duzenledığı v^Alnn-Vdam'va- rişmasına mıllı takımlar koordınatoru Cü- nevtTanman \e uınıt mıllı takım antrenoru Rı/a (, alımbav la bırlıkte onur konugu ola- rak katıljn Denızlı. Kocaelispordakı gore- vınden 'hevecanım'kavbenıgı ıçın avrıldığı- nı açıklarken artık tum çalı^ma programını mıllı takınıa gore avarladığını bıldırdı Mıllı Takımın Avrupa sampıvonasi t'ınallennden sonra gırdığı duraklama devnnın 'nortnal' kjr^ılanması gerektığını de sj\ unan Mu>ta- ta Denızlı "Fenerbahçe'den milli takımasa- dete 2 o\uncu çağırmakla eleştiriliyorum. A- ma Fenerbahçe'mn bugunku form dunımu- na bakanlar ne kadar objektif bır karar \er- dığımızı gorurler" dedı Lıgdeatılan gollenn mıllı takıma vansima- dıgını da \urgula\an Mustata Denızlı "Mil- li lakurnn ju iiralar çektiği^ol sıkınnsı \cni bir olav değıl. Lıgler mıllı takımı da etkilivur. (, unku lıylerde atılan gollerin yuzde 75-80'i sa\ unma ve kateci hatalanndan kav naklanı- >or. Kola\ gollen atıp zor po/ısvonlarda sonuç alanmoruz. Atılan goilenn buyuk çoğunlu- ğunun da vabancılardan geldiği duşunulurse knzın nedenı deortava çıkar'dedı "3 Altın Adam' ^arıvnası nda Trabzons- porlu Ogun a\ın tutbolcusu Beşıkta^ çalıstıricısı Rasim Kara^vın teknık dırekto- ru. MetinTokatda a\ın hakemı seçıldı Cumhuriyet Kupaları Cumhuriyet için yanşacaklar Bınicılık: Izmırde vann ba^lavacak Ulus- lararasi C umhurıvet kupası Bınicılık Turnu- \ası na Turkıve nın \anı sıra Belçıka Bre- zıKa.Italva Hollandave^unanıstandan 100 sporcu katılacak Gureş: II Mudurlufiu nce duzenlenen I' LluslararasiCumhunvetKu- pjM Gençler Serbest \ e Greko romen Gures Tuınuvası vann saat 10 00da ıtıbaren Abdı ipekgSporSalonu ndabaşlıvor Boks: Boks kaı>ıla$maları 2^ ekımde saat 1" 00den ıtı- baıen Sarıver Spor Salonu nda vapılacak karate: Mınık ^ ıldız Ba> - Bavan Karate Cumhıjrıvet Kupası 26-2" 1 ekımde saat 11 00 den ıtıbaren Sarıver Spor Salonu nda \apılacak Judo: Bav - Bavan Judo karşılaş- malan 26-2" ekımde saat 12 00 den ıtıbaren Kartal Spor Salonu'nda vapılacak Atıeılık: Atıcıhk karsıla^maları 29 ekımde saat 10 00dan ıtıbaren Istınve Atıs Polıgonu nda vapılacak Ozurluler: Bedensel Engellı Te- kerleklı iandalve deplasinanlı Basketbol karsılaNinalan 26 ekımde saat 11 OOdeEvup Spor Salonu nda vapılacak Bilardo: Fede- ras\onca duzenlenen 3 Bont Bilardo Şanıpı- vonası 30 ekım - 3 kasımda saat 10 00 dan ıtı- baıen Sarıver Spor Salonu'nda vapılacak Trabzon maçı öncesi 8 flıtbolcunun takımdan uzak kalması Lazaroni'yi endişelendirdi Fenerbahçe'nin yansı yok HİLMİTLRKAV Manchester Unıted ve Vanspor maç- ları sonrasi moral bozukluğu ıçerısıne gıren Fenerbahçe"de tum gozler cumar- tesı gunku Trabzonspor maçına çevn ldı San-Lacuertlı ekıpte ozellikle son gun- lerde futbolculann morallerının ıvı ol- du|u sov lenemez Lstelık bov lesı bır bu- vuk maç oncesi F Bahçe'de sakat \ e has- ta futbolcu sayısı havlı tazla Kostadi- no\, Tavfun. Bulent FCTZİ, Mustafa Do- gan. \ygun. Erolve Benhurun sakatlık- lan devam edıvor Tavfun ve Kostadmov doktor Aam Bavkan ın açıklamasına gore Trabzons- por maıında kesınlıkle torma gıveme- vecekler kulup menajerı ZaferGöncu- İer. Trabzonspor maçının bu sıkıntılı gunlere rastlamasının kendılerı ıçın bel- kıdeşansoldugunusovleverek "Donum maçında karşılaşacağımız Trabzons- por'u u'nea'k sıkınnJı gunlere sun ver- mek isti>oruz. Futbolcularda sanınm \\- • FBahçe'de Kostadınov, Tavfun. Bulent. Fevzı. Mustafa Doğan. A\gun. Erol \e Benhur'un sakatlıkları de\am edı>or Kostadıno\ veTavfun'un forma gıymelen olanaksız. nıpa Şampiyonlar Lıgı'nde alınan ba>a- nsız sonuçlann psıkolujıketkisi >ar.Trab- zonspor maçı da bu donemde ov nav aca- ğımızen kritik maçlardan bin. Bızler tek- nik yonden u/ennıi/e duşenı vapmava çalışıyoruz. Ancak bu gibı durumlarda tum is. futbolculara duşer. Futbolcu psi- kokıjısı banıbaşkadır.Onlann kendi ken- dilerini bu maça çok i>ı motite etmeleri gerekır. kendi aralannda toplanarak ma- ça konsantre olmalan gerekir. Bunu ge- çen se/on çok ıvi \apı\orlardı. fakat şim- di bu hava bırazolsun kav boldu" >eklın- de konuştu Lıge attığı gollerle "gol kraL' adavı olarak ba^lavan. ancak gereklı oldugu maçlarda ortada gorunmeven Boliç e teknık kadro tarafından uvarı yeldı Ozellikle gol bolgelerınde egoıstçe dav - randıgı soylenen tutbolcuva avnı hare- ketlennındevamı halmde kadro dısı ka- lacağı ıletıldı Bolıç ıse sa\ unmasında egoıst değıl hırslı olduğunu ıtade ettı Tavfun olmavınca Sarı-Lacıvertlılerın Brezılvalı teknık dırektoru La/aroni. ozellikle son hafta- larda Tavtun un sakatlığı ıle bırlıkte or- ta alandakı verımırt dustuğunu ıfade et- tı 8 maçtır sakatlığı sııren Tavfun >9 gundurtakımlabırlıkteçalı^amıvor Bre- zılvalı teknık adam hastave sakat futbol- cuiarın çokluğu nedenıv le takım kadro- larıveovuncudeğı^ıklıklerındebırîakım zorunluluklar altında kaldığını belırte- rek şunları sovledı "Hafta sonunda ki- min o> nayacağuıa ancak maç öncesinde sakat >e hasta futbolculann durumuna gore karar vereceğim. Ancak şurası kesın ki Trabzonspor maçı çok zorlu geçecek\e bızı bavağı \ipratacak." Futbol Şube Sorumlusu Vefa Kuçuk Trabzonspor uveneceklerını.enkısasu- rede lıder olacaklarını. sezonu ıse >am- pnon olarak kapatacaklannı sovledı Kucuk Trabzonspor'dan kendılerıne bı- let talebı gelmedıgını belıntı Kuçuk. ge- çen sezon şampıvon olan kadroda ver alan ancak halen başka takımlarda o_v- navan tutbolcularm da en kısa surede prımlerını alacağını kavdettı F Bah- çe'nınTurkolacak Nııervalı tutbolcula- rından Okocha nın Muhammed. Lc- he'nın ıse daha once açıklandığı gıbı L- caldeğıl Rahimadını alacağı oğrenıldı Resmı başvurular ıse bugun vapılacak Fenerbahçe'ntn Manchester Unıted'la vapılan Şampıvonlar Lıgı karşıla^masi sirasındavapılananonslar nedenıvleLE- FAdan para cezası alacağı da oğrenıldı Trabzon'un iki ası oynuyor Hami-Şota umudu ÖMERGLNER TRABZON - Trabzonspor. uç gun ı,ınde ovnavacağı ıkı onemlı maçın hazırlıklarını surdururken sakat fut- xilculardan Hamı ve Şota nın takım- dakı verını alacaklan açıklandı Trab- zonspor 26 ekım cumartesi gunu ls- tanbul'da ovnavacağı Fenerbahçe maçı ıçın bugun uçakla Istanbul a gıdecek Bordo-Mavılı futboku- lar. cuma gunu Alıbevkov Stadında FBahçe maçı- nın son taktık çalışmasını vapacaklar Trabzonspor Genel Sekreten \e Basın Sozcusu Dr Hasan \ener. Fenerbahçe maçını ovnadıktan sonra ozel bır uçakla Trabzonspor'a doneceklermı ve 29 ekım salı gunu Shalke 04 ıle va£AcakTaoJTW- çın çalışmalarını surdureceklerını sovledı Sakatlıklar Beşiktaşlı Metirf i futboldan kopma noktasma getirdi ce tezkere, sonra jübfle Sarıfirtına Metin Tekin, askeriik için son ha/ırlıkJarını vapıvor. ASEN4OZKAN Neredevse adı Beş,ıktaş'!a ozde^le^tı Ya^amının buvuk bolumu de Sıyah- Be\azlı formav Id geçtı Ancak o. volun sonuna geldığının tarkında. bu nedenle de noktav ı kovmak ıçın ılkonce tezkere\ı. ardından da lubılevı beklıvor Beşıktaşjı Metin Tekin'ın va da dığer adıvla "San Fırtına"nın va^amında bugun >enı bır savfa açılıvor Sız ' gazete> ı elınıze aldığınızda o. Amaiva'dakı bırlığıne teslım olmuş olacak Korkuları. kâbusları da son bulacak Aslında Be^ıktas vandaşları uzun suredır kadroya gıremeven Metin Tekin'ı unutmak uzere Zıra. "San Fırtına" geçen sezonun ılk devresinde 292. ıkıncı devresınde de 484 dakıka forma gıvdı Bu sezon ıs,e 10 lıg maçınjn sadece 4"unde. o da topu topu 123 dakıka Beşiktaş C.Antepe uçuyor Sergen veErkan 'ın oynamasışüpheti Spor Servisi - Yann dq)lasmanda G.Antepspor ıle oynayacağı 11 "ıncı hafta maçmın hazırlıklannı surdüren Beşıktaş'ta Sergen ve Erkan*m sakatlıkları devam edıyor Bu sabah uçakla CAntep'e gıdecek Sıyah- Beyazlı ekıp, Legıa Varşova maçı ıçın pazar guniı İstanbui'da kampa gırecek Baba\\aro'yu antrenmanda ızleyen teknık dırektor Rasim Kara. Nıjeryalı fıle bekçısını bır hafta deneyeceklennı, beğendıkleri takdırde de 4"üncü yabancı haklannı bu futbolcudan yana kullanacaklannı açıkladı. ovnamaolanaöı buldu Gerıye kalan karşılaşmalarda vedek kulubesınde oturma şansinı dahı yakalayamadığı ıçın unutulmava \Tiz tuttu Ama Beifikta^ yandaşlannın \letm Tekın'ı unutmasi mumkun değıl Be^ıkta^ tnbunlerı belkı de en çok onun ıçın bağırdı 1 Teknık dırektore onu oyuna almasi ıçın vakardı Bugun Metin Tekin'ın Saylık kısa donem askerlığı başladı Askerlığı oncesi son sovlesıvı de Cumhurivefle vaptı "Sanıvorunı kısa bir süre sonra İstanbul'a gelip çalışmaJa başlayacağım. Ancak askeıiik benim için hep sorun oldu. Birçok proje\i askerliğim nedenhle erteledim. Şınıdi başlı\or, bittiği zaman da volumu çizeeeğim"dıverek başlıvor \letm \e sozlerını sovle surdunıvor "Mayıs avında tezkere alıp veni sezon başlarken de jübiiemi yapacağım. Daha sonra ne vapacağımın karannı \ereceğim. -Vntrenor nıiı. spor va/an mı. menajer mi... Doğrusu futbola \eda ettikten sonra ne vapacağımı şu anda ben de bilmivorum: ama futbola Beşiktaşlı Metin olarak \eda edeceğimı biliyonım." Be^ıktas vandaijları unurtukları "San Fırtına"> ı bır sure daha goremevecekler Bellı mı olur. belkı askerde form tutar. kısa sure sonra da eskisi eıbı fırtına aıbı eser G Ö R İ Ş H4LÎT DERİ^GÖR Aşiret Başkanları Ayaklandı Ne zaman Fenerbahçe'mn ayağı bıraz surçse aşı- ret başkanları hemen baş kaldırırlar Bu usul 1956 yıl- larından ben devam edegelır Sozde, amaçları, Fe- nerbahçe'yı kurtarmak 1 Gelın gorun kı Fenerbahçe'yı değıl, kendılerını kurtarıp gıderler Fenerbahçe'mn statukosunun devam etmesıne karşın onun sırtından birçok kımse palazlanır Bu aşı- ret başkanları yuzunden Fenerbahçe, taşını, toprağı- nı satmış ve beledıye arsalarına kondu kuracak hale gelmıştır Bugun kendısının sahıp oldugu bır karış top- rağı yoktur Oturdukları yerler devletten kıralıktır Ne lıse, ne unıversıte, ne kıtaplık ne de sosyal lokale sa- hıptırler Sadece, 'hanelen vardır 1996'ya kadar Fenerbahçe'yı bu hale getıren aşiret başkanlar 1997'de Fenerbahçe'ye ne getırır kı. Hıç Ali Şen'ı duşurmek ısteyen ve bu yolda tezgâh ku- ran aşiret başkanlarınm hepsını de yakından tanıyo- ruz Hepsı aynı tarlanın urunlerı Bırbırınden pek farkları yok Afın bırını, vurun otekını O halde ne ıs- tenıyor Alı Şen'den 9 Adam. kendi yontemlerıyle Fe- nerbahçe yı sırtlamış. bır yere doğru goturuyor Ete- gındentutun kaçırmayın Sonra dorttepedomuzu gı- bı başınızı duvarlara vurursunuz Çunku boyle bır du- zen ıçınde, sızın hepınız bır Alı Şen etmezsınız Ne ya- zık kı oyle Sızın tekrar Fenerbahçe Kulubu'nde de- vam ettırmek ıstedığınız aşiret duzenını Alı Şen. sız- denyuzmıslıfazla. başanylayurutuyor Sız aslında aşi- ret duzenının bıle başanlı adamlan olamıyorsunuz Serdar Çakır oy çokluğuyla yeniden başkan ^Istanbullu hakemler demokrasi dersi verdi' ARİFKİZIOALIN \e Serdar Çakır venıden başkan 3 ağustosta Turkıv e Faal Futbol Hakemlerı ve Gozlemcılen Derneğı Genel Merkezı tarafından gorev den alman Istan- bul Şubesı Başkanı Serdar Çakır. oncekı gece > apılan olağanustu seçımlerde o\ çokluğuşla venıden gore- vegeldı Çakır vevenı vo- netun seçım sonuçlannı "Hak >erini buldu. Genel merkezin kevll kararına karşı birleşen taban haklı- lığımızı da ortava kovdu" bıçımındevorumlarken Is- tanbullu genç hakemler de " İstanbuÜu hakemler demokrasi dersi \er- di. Ke>fi olarak gore\den alınan Serdar Çakır. ovlarımı/la veniden başkan ol- du"dedıler Alı Samı 'len Stadı altındakı lokalde gerçekleşen seçımlere 378 delege katılır- ken 2 ov geçersız savıldı Dığer başkan • Seçmlere 378 delege katıhrken 2 o> geçersız savıldı. Dığer başkan adayı Sabn Çehkl82oydakaldı. 194 kışınm oyunu alan Serdar Çakır 2 yılhğına yeniden başkan oldu. adav ı SabriÇelik 182 ov toplarken 194 kı- şının ovunu alan Serdar Çakır 2 vıllığına venıden başkan oldu Seçımı kazandıktan sonra başarıs.ını v o- netım kurulu uvelerı ve Istanbulla hakem- lerle kutiavan Serdar Çakır "Diğer ada> Sabri Çelik'le hiçbir problemimiz >ok Biz bir butunıiz. \rtik kaosja- şanmasın. İstanbul \eTurk hakemliğinin başarısı için biriikte çalışahm" açıkla- masını vaptı Sabrı Çelık de artık her konuda Serdar Çakır'a yardımcı olacağı- nı bıldırdı TENİS-KULİS / 1ZZETZÎ\4 Ekranda Bir Tenis Maçı Izlerken Çakır''ın listesi Serdar Çakır'ın başkanlı- ğını vaptığı vonetım kuru- lu şu ısımlerden oluştu İsmail HendeL Vah>a Diker. Sina Ö/can. İsmet Dikbaş. Turgut OdabaşL Kemal Veşeren. \urettin Dehmen. Ahmet Cungör 'iedekler Cahit Kuran. Mustafa Sevim. AdnanTuncer. Me- tin Yukler. Haluk Ba>ar. Lale Orta. Fahir Erso),Tuncer Keçecu İzzet Kösterelioğlu. Sporla televızyon bırbırının aynlmaz ta- mamlayıcıları Rahat bır koltuğa gomulup dunyanın herhangı bır koşesındek spor ak- tıvıtesını olanca canlılığı ve guzellığı ıle anın- da ızlemek gunumuz ınsanına ne kadar do- ğal gelıyor Oysa nasıl bır mucıze. nasıl ına- nılması zor bır olay EURO SPORT'ta canlı yayında. Almanya da yapılan EURO-CA- RO, ATP Kapalı Kort Turnuvası'nda, Kafel- nikov'la Siemernik oynuyorlar Ilk setı Kafelnıkov 2 setı Siemernik kazandı Hem maçı ızlıyor hem de bu haftanın tenıs yazı- sını yazmaya çalışıyoruz Çok uzak olma- yan geçmış gunlerde, boylesıne bır maçı ızlemek bır ayncalıktı Ancak bır- kaç bın kışıye nasıp oluyordu Bugun TV kumandasında bır kuçuk duğmeye basan herkes, en unlulerı bıle ayda bır- kaç kere ızleyebılıyor Bunun bır kanık- sama yarattığı seyırcıyı bır doyum -loktası- na ulaştırdığı muhakkak Boyle oljnca da bızım turnuvalarımıza seyırcı bulamayışımı- zı bır bakıma doğal karşılamak gerekıyor Sonra kapalı kortla ılgılı duşunceler var Ne kadar guzel bır kapalı kort var ekranda Dunya boyle guzel tesıslerle dolu Avru- pa'dakı kapalı kort sayısı ınanılmayacak ka- dar çok Yaklaşık olarak Almanyada Fran- âa da otuzar bının uzerınde kapalı kort bu- lunuyor Bu da gosterıyor kı tenıs bır bas- ketbol, bır voleybol gıbı kapalı salon sporu olmuş durumda Yedı hatta sekız ay tenıs kapalı salonda oynanıyor Ruzgâr yağmur guneş gıbı doğa şartlarından etkılenmeden tenıs oynanıyor Bızım kapalı salonlarımız ıse ıkı elın par- maklarıyla rahatlıkla sayılabılır Seyırcı ka- pasıtelerı ıse ekrandakı salonla kıyaslana- maz bıle Yırmı ıkı yaşındakı Rus Katelnı- kovdunyasıralamasında4 sırada Hollan- dalı Siemernik 26 Katelnıkov son sette 5- 3 beraberlığı yakaladı Işte tenısın dığer sportardan farkı Zaman sınırlaması yok Top defalarca gıttı geldı Salondaçıtyok Ne kadar eğıtımlı ve kalıtelı bır seyırcısı var tenısın Genelde fınal dışında trı- bunler hıçbır yerde dolmuyor Bu da TV'den kaynaklanan bır sorun Denk- lem şu "Trıbundekı bır kaç bın kışı mı, yoksa ekran başındakı bır kaç yuz bın kışı hatta bırkaç mılyon kışı mı7 " Maç bıtıyor Durum 6-6 Tıe-break oynanıyor Ka- telnıkov olağanustu bır passıng-shot la 5- 1 one geçıyor Sonra 5-3 Rus yıne ıkı ser- vısını kullanamadı Bır turlu bıtıremıyor ve Hollandalı muthış bırcesaretle hertopta sı- leyegelıyor6-5 onde ServısRus'un Hol- landalı uzun bır topla servısı çevırıp fıleye adetasaldırıyor Katelnıkov un beck hand'ı fıleye takılıyor Hollandalı havalarda Hep gerıde goturduğu maçı son ıkı puanla alı- yor.. işte tenıs denılen sıhırlı oyun bu . Kuzuda başkan adayı • Spor Servisi - Gureş Federasvonu Başkanlığı ıçın adav olacağını açıklavan eskı mıllı gureşçı Addurrahım Kuzu goreve gelmesi durumunda 4 vıl ıçındeTurkıve'yı serbestve grekomen dallannda dunya şampıvonluğuna ulaştıracağını one surdu Basketbolda şanssızlık M Spor Sen isi - 30 Avrupa Şampıvonasi Eleme Grubu 2'ıncı devresı ılk maçı olan Hırvatıstan maçına hazırlananA Mıllı Basketbol Takımf nda \lurat Konuk'un da sakatlanması coach Ercumem Sunter'ı zor durumda bıraktı Mıllı takımda Mırsad. Erdal ve Tunç da sakatlıkları nedenıv le kadrova ver almıvorlar Rekortmenler buluşuyor • Spor Servisi- Dunyanın en hızlı koşan ınsanı kım'" Bu sorunun cevabı onumuzdekı \lavis avında bellı oluvor Atlanta Olimpivat Chunları nda elde ettığı 9 84'lu'k derecesı ıle I00 metrede dunva rekoru kıran Kanadalı atlet Donovan Baılev 200 metre dunva rekortmenı Mıchael Jonhnson ıle varışmak istedığmı belırttı I997'nın \lavis avında vapılman beklenen varişin 150 metre uzennden vapılması planlanıvor Zeytmburnu arayışta • Spor Servisi - Aldıgı kotu sonuçlarla lıgın son sırasında veralan Zeytınburnuspor. ıkı Afnkalı futbolcu denıvor Teknık Dırektor Guvenç Kurtar geçen vıl Eskişehırspor'da ovnayan \ana ^e Fıldışi Sahıllen'nden Sekuno'yu transfer etmek ıstedıklerını belırterek ' Bu ıkı rutbolcuyu şımdılık denı\oruz buyuk ıhtımalle de transter edecegız ' dedı Ümit Milliler tek golle galip • SporServisi -Teknık , dırektorluğunu Rıza Çalımbav'ın vaptıgı L'mıt Mıllı Futbol takımı. Zev tınburnuspor ıle o> nadığı hazırlık maçını Hakkı'nın golluvle l-O kazandı Umıt Mıllı takımında bu maçta venı ovunculara ver venldı (B) Genç milliler berabere • Spor Serv isi - (B) Genç Mıllı Futbol Takımı. 16 Avrasva Şampıyonası Eleme Grubu maçında. Fransa ıle 2-2 berabere kaldı Pans vakınlanndakı Melun Stadı nda ovnanan ve ılk vansi 2-0 Fransa'nın ustunluguvle kapanan maçın ıkıneı devresinde başanlı bır futbol sergıleven genç milliler. 55 dakıkada Hasan ve^8 dakıkada Berkant'ın gollerıvle sahadan 2-2 berabere avnldı Şişli zor kazandı • Spor Servisi -Turkıve Bırıncı Erkekler \olevbol Lıgfnde Istanbul da Şışh, \emko>"u 3-2, Ankara'da Petrolofısı AnkaraUnıversıtesı nı 3-0 yendı Altlll 148 milyon verdi • Spor Ser\isi - Istanbul at vanşlannda altılı ganvan. 4- 3-4—4~3-"r kombınesını bılenler 148 09" 250 lıra kazandılar 1. KOŞU: F Gulaycık (3). P Babo(2). PP DerSaadet (4) 2. KOŞU: F Sampano (2), P Black Bull (1), PP Kul- hanbev (3) 3.KOŞL:FTuran(8),P Fı- ravun(4) PP Fendunbey I (2). S Starhan (6) 4. KOŞl: Prınce Charles (8). P Sam Rock (2). PP Re>ı4>,S Go1denWolf(3) 5.KOŞL:F Boruhan(l).P Sulunbev (5). PP Kuçukşe- fıkaCh's Hursoy (6) 6.KOŞL:F Batırbek(l).P Yağmur 15 (11). PP Han- beC(4). S Nabıcan(6). SS Yavuzatlı (7) 7. KOŞL: F Emrecan (2). P Bedırhan 1 (4), PP Hev- betlı4(3). S Berdan 7 Gunıin İkilisi: 1 Koşu 3 2 Tabela Bahis: 1 1 1 4 6 7 ALTILI GANYAN 2 8 8 1 1 2 1 4 2 5 3 2 4 7 3 6
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle