28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24EKİM1996PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 HA\TANL4R IsmlL GLLGEÇ Deniz SOM hternet: http://www.picmet.toiii.tr/Xn Ekktronft posto: [email protected] Teh 0.212.512 05 05 Fdts: 0.212.512 44 97 Şimdiki Tüpk Dil Kurumu'nıın başkanı1978... Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu henüz Ke- nan Evren tarafından kapatıl- mamış. Kurumun aylık dil ve yazın dergisi Türk Dili'nin temmuz sa- yısf "çeviri sorunlan"na aynlmış. Derginin özel sayısında Demir Öz- han'ın "Yanhşlıklar Alfabesi" başlıklı bir yazısı yayımlanıyor... "Insan en çok neye yanıyor, biliyor musunuz?" diye yazıya başlayan Öz- han, ''Son aylarda kâğıda ve basım iş- lerine zam üstüne zam gelmesine de- ğil de, bunca pahalılık içinde değersiz yapıtlann yayımlanmasına!" diyor. Özhan, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde doçent adayı bir öğretim görevlisinin Kültür Bakanlığı Yayınlan arasında çıkmış "Bugünkü Türk Alfabeleri" adlı iki cilt- likyapıtını elealıyor... Devletin parasıy- la bilgisini ve görgüsünü arttırsın diye ABD'ye de gönderilen bu doçent ada- yı için "Herhalde Amerika'yı yalnız bir gezgın gibi dolaşıp yurda dönmüş ola- cak. Birkaç saatini Amerika'nın zengin kitaplıklarında geçirseydi, bu alandaki çalışmaları gözden geçirme olanağı bulurdu" diyen DemirÖzhan, "Bugün- kü Türk Alfabeleri" kitabı için de şu yo- rumu yapıyor: "Devlet kesesinden bu yapıt için har- canmış paraya yazık! Kiril harfli metin- leri daktilo eden Prof. Dr. Ismail Kay- nak ile Arap harfli metinlerin daktilosu- nu yapan Abdurrahman Kızılay'ın emeklerine yazık!" Doçent adayının devlet kesesinden bastırılan kitabındaki yanlışhklan tek tek ortaya koymanın olanak dışı oldu- SESSÎZ SEDASIZ <£4yj2/ /H&/VMCCI /STBJB&& fiâJZTJb / ' i /{{[.•, m1 î ' l 1 ' İ " ' / â •• j.v î r S/A/.<t Ifjfâfs 7~U7~ , m ğunu vurgulayan Demir Özhan, "Çün- kü her sayfada en az beş. en fazla yir- mi-otuz yanlış var. Bütün yanlışlan gös- termek için beşyüz sayfalı bir kitap yaz- mak gerekir" diyor. Özhan ilginç bir saptamada daha bulunuyor: Doçent adayının kitabında hiç kaynak göstermediğini, ancak bi- rinci ciltte yayımladığı Türk boylarının alfabeleri ve onların bugünkü Türkiye Türkçesi Latin alfabesiyle çevrıyazısı- nın Kolombiya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Edvvard Allvvorth'un bir yapıtında kullandığı çevriyazı alfabesine tıpatıp benzediğini açıklıyor... 1978 yılındaki bu doçent adayının kim olduğuna gelince. 0 şımdi profe- sördoktor. Adı, Ahmet B. Ercilasun... Ve de şimdiki Türk Dil Kurumu'nun başkanı! Kriton Curi A nkara'da 103.5'ten yayın yapan dinci raöyo Arifhan'da, kendini sunucu sanan Mehmet Emin Genç adında biri, geçen salı sabahı gazetelerden başlık okuyor. Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bilim adamlarından ve çevreci çalışmalarıyla uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış Prof. Dr. Kriton Curi'nin ölüm haberini verdikten sonra aklınca yorum yapıyor: "Bu ne biçim bir isim? Böyie isim soyadı olur mu? Haa, bu adam gâvur olsa gerek. İyi de bu adam gâvur ise Türkiye üniversitelerinde nasıl hocalık yapmış? Nasıl izin vermişler? Aman neyse bu da o Curilerden biri nasıl olsa." Yobazlar için hoşgörü ateşiyle yanan üniversite hocalann kulaklan çınlıyor mudur acaba? Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Kafasını fazla kullandı; şimdi başı sargılı dolaşıyor bmir Cumok: Aklın özgürleşmesinin bayramı kutlu olsun • İki 19 Mayıs'ta Samsun'da yapı- lan Curook zirvesinden sowa 26- 29 Ekim'deAnkara'dayapılacak ikinci zirve toplantısı için hazır- lıklar tamamlandı... llhan Selçuk'un da katılacağı ikinci zirve için şimdı göz- ler Ankara'da... IzmirCumok'un belirt- tiği gibı aklın özgürleşmesinin bayramı demek olan 29 Ekim şimdiden kutlu ol- sun. Ve söz yine Cumok'larda: tzmir Izmir Cumok bildiriyor: "20 Ekim'de Konak Kültür Merke- zi'nde toplandık, Cenk'in yarım saat- lik gitar dinletisinden sonra Dr. Elpas- lan Berktay'ın divan başkanlığında toplantıya geçtik. Toplantıda bugüne dek yapılan çalışmalar değerlendirildi, 29 Ekim etkinliklerine katılım görüşül- dü ve yeni Cumok yürütme kurulu se- çildi. 28 Ekim'de demokratik kitle örgüt- lerinin Karşıyaka'da düzenlediği ve sa- at 15.00'te Zübeyde Hanım'ın meza- rından başlayacak Cumhuriyet Bayra- mı yürüşüne katılmaya karar verildi, parasız eğitim ve sekiz yıllık temel eği- timle ilgili bir panel düzenlenmesi be- nimsendi, sanatçı Şanar Yurdata- pan'ın tutuklanması kınandı. REFAH- YOL'a karşı çıkan bölgemiz milletvekil- leri Gencay Gürün, Ayseli Göksoy kutlandı. Yeni yürütme kuruluna Emel Deni- zaslanj, Yücel Yelkencioğlu, Selçuk Alp, Leyla Konuşur, Recai Şeyhoğ- lu, Erdal Karademir seçildi. Bir Işık Bir Cumhuriyet kampanyamı- za geçen hafta 1.5'er milyon lira ile Bu- ca Alpler Ltd. Şti.'den Selahattin Alp, Buca Çiğdem Çeyiz'den Bülent Uç- kan, Hatay'dan Gülümser Kayış ka- tıldı. Kampanyamız doğrultusunda 21 Ekim'den itibaren Buca'daVali Rahmi Bey llköğretim Okulu'na, 30 Ağustos llköğretimökulu'na. Çamlık ilköğretim Okulu'na, Kuruçeşme llköğretim Oku- lu'na, Konak'ta Şehit Fethi Bey llköğ- retim Okulu'na, Narlıdere'de Narlıdere llkokulu'na, Menderes-Sancaklı Ah- metçik llkokulu ve kahvesine, Sancak- lı köyüne her gün bir Cumhuriyet bıra- kıimaya başlandı. Karşıyaka Cumok 24 Ekim Perşem- be saat 18.15'te Ege Sanat Merke- zi'nde toplanıyor. Aklın özgürleşmesinin bayramı de- mek olan 29 Ekim tüm Cumok'lara kut- lu olsun." İstanbul istanbul Cumok doğa yürüyüşleri kümesinden Hakan Kıyat bildiriyor: "Hafta sonlan doğa ile baş başa ola- bilmek için yeni bir küme oluşturduk. 27 Ekim Pazar Sülüklügöl'e, 29 Ekim Salı Menekşe Yaylası'na gidiyoruz. Yü- rüyecek, ateş yakıp yemek yiyeceğiz. lletişim için saat 19.00'dan sonra L Cihan Demirci'den jy A F O R I Z M A L A J \ Yok canım voook. biz onlara benzemeyiz... Burası şimdilik: GAFGANİSTAN! 0.212.696 77 08 ya da 696 75 90 ve- ya gün boyu 0.532.212 81 59." Çanakkate Çanakkale Cumok'tan Feriha Bal- çık bildiriyor: "Çanakkale Cumok olarak 19 Ekim'deyemeklibirtoplantıylabirara- ya geldik. Büyük bir neşe içinde geçen yemekte şiırler okundu, şarkılar söy- lendi, keyifle oyunlar oynandı; bizartık büyük biraileolduk. Merkezimize bağlı Dümrek köyün- den eğitimlerini üstlendiğimiz iki karde- şin giderlerini karşılamak üzere bir mi- ni eteği açıkarttırmaya çıkardık. 22 mil- yon lira gelir sağladık. Sonra bu eteği, 'Atatürk ilke ve devrimleri konusunda size çok güvenmiştik, bizi yanılttınız' notunu ekleyerek DYP milletvekili Do- ğan Güreş'e göndermeye karar ver- dik. Eğitimlerini üstlendiğimiz çocuklar için yaz tatilini Çanakkale'de geçiren Istanbullu Cumhuriyet okuru Mehlika Evren 200 dolarlık bir hesap açtırdığı gibi. Atatürk ve devrimleriyle ilgili 10 tane de kitap armağan etti. Bundan sonraki toplantımız 9 Kasım Cumartesi Yalı Han'da." Sıvas Sıvas Cumok'tan Atilla Atalay bildi- riyor: "20 Ekim'de toplanan Sıvas Cumok, Ankara zirvesine yedi kişi olarak katıl- ma karan aldı. Ülkemizin dört bir yanın- dan gelecek olan Cumok'larla tanış- mak ve paylaşmak çok harika olacak." Eskişehip Eskışehır Cumok'tan Seçkin Birdal bildiriyor: "Eskişehir Cumok olarak 27 Ekim Pazar saat 14.00'te ADD'nin düzenle- diği ve Prof. TanerTimur, Prof. Bülent Tanör, Prof. A.Yaşar Sarıbay'ın katı- lacağı 'Cumhuriyet Devriminden Bu- günün Türkiyesi'ne başlıklı açık oturu- mu izliyoruz." Bafra Bafra Cumok'tan Hakkı Kurt bildi- riyor: "Ankara'da yapılacak zirvede bulun- mayı çok istemekle birlikte aynı tarihe denk geldiği için 26 Ekim Cumartesi saat 14.00'te Bafra'nın Kolay belde- sinde Atatürk ve Neyzen Tevfik'in büstlerinin açılışına ve ardından Ney- zen Tevfik Kültür ve Sanat Şenliği kap- samı içinde Müjdat Gezen'in söyleşi- sine katılıyoruz." Sakapya Sakarya Cumok'tan Şadi Aşıroğlu- bildiriyor: "Marmara Cumok'lar birliktelikleri- nin ürünlerini almaya başladı. Ortakça- lışmalanmız ortak kararları ortaya çıka- rıyor. Tekırdağ'da Tekirdağ ve Çorluiu dostların ev sahipliğinde 20 Ekim'de Marmara Cumok 3. bölge toplantısını yaptık. Mehmet Medrin'in şahsında tüm Tekırdağlı ve Çorluiu dostlara te- şekkür ediyoruz. İstanbul, Çorlu, Sakarya, Bursa, Mustafakemalpaşa ve Tekirdağ'dan dostların buluştuğu toplantı ılk Cumok kurucusu Erol Geyran'ın da aramızda bulunması nedenıyle daha bir anlam kazandı. Çalışmalar hakkında bilgi ve- ren illerin önerileri ile oluşturulan gün- dem, Tahsin Ocaklı'nın yönettiği top- lantıda ele alındı. Yapılan görüşmeler, tartışmalar sonucunda Ankara zirvesi- ne yönelik bir gündem önerisinin rapor olarak hazırlanmasına karar verildi ve rapor toplantı sonunda kaleme alındı. Toplantıda ayrıca: 1- Marmara Bölgesi toplantılarının devamına, ayda birgerçekleştirilmesi- ne, bölge dışında da düzenlenmesine, 2- Kooperatifleşme modelinin peşın- den gidilmesine, olanağı olan Cu- mok'ların hemen yaşama geçirmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantının ardından güzel birakşam yemeğinegeçildi. Tekirdağ Cumok'tan Gömeç Görkem'den Karlı Kayın Or- manı'nı dinledik. Sakarya Cumok'tan Mustafa Özgören'in gazetemize olan duygu bağını anlatan şiiri ile duygulan- dık. Bir sonraki bölge toplatısının, tari- hi sonradan açıklanmak üzere Koca- eli'de yapılmasında anlaştık. Tekirdağ Cumok olarak 24 Ekim Per- şembe saat 18.00'de kendi yerimizde bir araya geliyoruz. Yapacak çok şey var. sen gelmezsen bir eksiğiz." Zonguldak Zonguldak Cumok bildiriyor: "29 Ekim etkinliklerine katılım konu- sunun görüşüleceği 27 Ekim Pazar sa- at 14.00'te Maden Mühendisleri Fener lokalindeki toplantıya Cumok'ların ya- nı sıra Zonguldak'taki demokratik kit- le örgütlerinin temsilcilerini de bekliyo- ruz." BorJrum Bodrum Cumok'tan Alaattin Say- dam bildiriyor: "Bodrum'da ADD şubesini açmak üzere yaptığımız çalışmalarda kurucu üyelik için yedi kişiyi belirledik. ADD Bodrum Şubesi yakında açılacak. Bodrum Cumok olarak 28 Ekim Pa- zartesi saat 13.00'te Atatürk anıtına çelenk koyacağız ve 29 Ekim gecesı kaymakamlıkçadüzenlenen Cumhuri- yet balosuna katılacağız. Ayrıntılı bilgı almak için Ali Bayram'ın telefonu 0.252.316 33 53." Trabzon-Rize Trabzon-Rize Cumok'tan Celâlettin Çiftçi bildiriyor: "Torul-Karaca mağarası gezimiz çok güzel geçti. Mağara yakınlarındaki bir meyve bahçesinde piknik yaptık. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Cumok'larca kurulan Trabzon. Rize ve Sürmene ADD şubeleriyle birlikte katı- lıyoruz. 28 Ekim saat 13.00'te Atatürk anıtlarına çelenk konacak, 29 Ekim sa- at 10.00'da tören alanında bulunula- cak. Trabzon ve Rıze Cumok'larını, Cu- mok Ankara zirvesinde Yakup Kılıçve Şener Pul temsil edecek. Cumhuriyetin ilanını, Cumhuriyet haftası içinde 1 Kasım'da SKK Hasta- nesi karşısındaki Karayolları Konuke- vi'nde düzenlenecek yemekle bir kez daha kutlayacağız." KİM KİME DlHVl DLı3IA BEHIÇAK ÇİZGfLİK Jtî.W/J, MiSARACl HARBİ SEMİH POROY A âiTTi... GADDAR DAVUT MRİKIRTCEBE MIRMIRLAR IĞIRDIRAK ...ÖJR6ÜM6ENDE OTO SToP ÇE-KEN 6i RJLERiNİ İ ACA&A ? . * İ TARİHTE BÜGUN MI:VTAZ IMKA\ lNSAH<N£VfliUI: RAMAPITUeoiS (JZMILYOH YIL ÖNCE), fiuDOLf İNSANf, HOMC ££EC TUS, CRD-MA6N0N İNSAU1, ÇAGDAS İHSAH.. 24 Ekim ^ ^ ^ ^ j Ş g y " TÜRLEfi/N KÖKEM /8SSÜ4 8UGVH,ÜNLÛ İH&İÜZ OO6A SİL6INİCMA8LSS ÜO8EKTDAewfN, BÜYÜK YAPm 'TİİKLSR'N KÖK£Nİ' Nİ(pBI6IN OFSPECIES) YA Y/MLATTI. BİR GffUP S'l - GİNL£ 8tewCTE, fSSf 'O£ BlB G6MİYLE ÇJKTrğl 5m.- GİLERLS POlCf Oi/I&yc DÖMEN frARWIti, TUM YA$4- Ml BOYUMCA G£Û$TİK£C££İ KURAMI ÜZERİNOG ÇA- (NATU&U. S£LECnod),YA$AOIfaA/i/ (XVW VE SOYA- v ÇEKJMLE CAm.1 TÜO-ER/NİN AĞIRA6IK PeSfÇB- ) yap/rı SöriMçe oe^yA ÇJKTI. TÜÜ- LB YAKATlLDltOAm GİSİ*#LPIkLAglNI ANLA- TAN PİfJSEL Ö6R£7İ(-e/SE T&ZS DÜŞSM SU û
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle