27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Mumcu'nun öldürülmesinde idarenin 'ağır hizmet kusuru' olup olmadığına Danıştay karar verecek Suikastta 6 kusur' tarbşması\NKARA (Cumhurivet Bu- rosu)-Ankara4 Idare Mahke- mesi nın 24 Ocak ] 993 gurnı ..-otomobılıne konan bombanın patlama-.! sonucu oidurulen ga- zetemız vazarı Lğur Mum- v cuvuhedefalansuıkasrtj de\- vv 1etalevhınde verdığı tazmınat- Ja ıleılı karann gerekçesi ıle _Danıı>ta\ ıntemvız ını-elemesı _^sonucu alacağı karann. \argı- <da \enı bır tartişnıav ı gundeme , _^etıreceğı bıldınlıvor Ankara 8 Idare Mahkeme- sı'nın Iğur \fumcu nun kar- Ideşı Avukat Ceyhan Mum- ^cu'nun açtığı mane\ı tazmınat , «davasıv la ılgilı verdığı daha on- , cekı kararda da\acının olavda maddı bır zararının ^oz konu- s u olmadığı belırtılerek dava- cının. kardejinı kavbermj} ol- jnasından dola>ı duvduğu ^uzuntunun toplumca pa\laşilmasıııın bır ^ifadesı olarak. idarenin sembolık olarak 5 mıhon lıra mane\ı tazmınat odemesine 'hûkmedıldığıbıldınlmistı karanngerekçe- , sınde. mane\ ı tazmınatın zengınleşme ne- denı vapılamavacağı uırgulanarak olavın nıtehğme gore da\acının $eref \e havsıve- rtını zedeleven bır durumun soz konusu ol- madıgı sa\ unuldu kararda avrıcj idarenin olavda ağır hizmet kusıırunun bulunmadı- 5ı. idarenin olavda sjdece obıektıf sorum- luluğunun bulunduğu one suruldu • II • II II dorduncu AN KARA (Cumhuri} et Burosu) - Gazetemızvazarı Lğur Mumcu'nun vaşamını vıtırdığı bombalı suıkastla ılgılı soruşturmav ı v uruten Ankara De\ let Guvenlık Mahkemesı (DG\1) Savcısı Tevfik Hancüar'ın bu av sonunda emeklıve avnlacağı bıldırıldı Hancılar'ın avnİmasıvla dorduncu kez savcı değ'ıştırecek olan \lumcu sorusturması bovunca 5 hukumet goreve gelmesıne karşin 45 a>dır hâlâ bır sonuç alınamadı 24 Ocak 1993'te arabasının altına verleştınlen bombanın patlaması sonueu vaşamını vıtıren Mumcu'nun katıj >a da kdtıilerı buiunamazken, soruşturmanın geleceğı. uçuncu sa\cı Hancılar'ın emeklı olması nedenı\)e venı nore\ lendınlecek savcıva kaldı Ankara DG\1 Başsavcısı Ce\det\olkan ın. onumuzdekı gunlerde vapacağı gorevlendırmevle dosvavı \enı bır savcı>a vermesı beklenıvor Hancılar ınvenı sa\cı\a soruşturmava ılışkın a\rıntılı bılgı de vereceğı belırtıldı llk olarak soruşturmava baslavan eskı DGM Savcısı llkuCoşkun "emnhet görev lilerinin tutanak tahrifatı japtıklanna" ılişkın Miclamalarla ılgılı hazırlanan dosvavı kapatîı Vazanmızın eşi Guldal Mumcu Adalet Bakanlığı na \aptığı başvuruda Coşkun un kendiMiıe. u Bu işi dev Jet j apmıştır, isterse çozulur" dedığını savundu Bakanlık. Coşkun hakkındakı dosvavı askerı vargıva tabı olmasi nedenıvle M SB've iionderdı Ancak. Coşkun hakkındakı dos\a ratakaldıııldı TBMM'de ohişturulan Faılı Meçhul Sıvası Cınavetlerı Araştırma Komısvonu. Coşkun'u "gonevini dikkatle vapmamak >e soruşturma\ı başka vonesevketmekle'" suçladı llkıı Coşkun un savcılık gorevınden alınmasından sonra vaklaşik 6 avdır venı bır savcı soruşturmada gore\ lendınlmedı Dosvanın \enldığı ıkıncı DGM SavciM Kemal -V>han da. bır \ ılını tamamlamadan 1995 hazıranında e\ınde olu bulundu Avhan'dan ionra soru!>turma> ı surdurmekle gote\lendırı!en Hancıiar. faıllerı belırlemek ıçın buuık caba harcadıklarını. ancak herhangı bır gelı^me ka\dedemedıklennı >o\ ledı A\ukat (Leşhan Mıımcu Danı^tav İO DaıreM ne vaptıgı temvız baı?\urusunda. ola>ın nıe\dana gelmesinde \e taılının hâ- lâ bulunamamasmda, da\alı idarenin ağır hizmet kuburunun bulunduğunu ılen Mire- rek karann duzeltılmesinı istedı Cevlıan \lunuu. Danı^tav 10 Daırej.1 Ba^kanlığı na \ erdığı 29 va\ talık tem> ız dı- lekçeMnde Ankara S Idare Mahkemesı'nın kararına bıruvenınıtırazettığınıanımsata- rak. karann u<, \onden hukuka a> kın oldu- ğunukavdettı MUIIILU dılekçesinde ^ugo- ru^lereşer \erdı ~CMa>ın me\ dana gelmesinde >e failin bu- lunmamasında da\alı idarenin. ağır hizmet kusuru bulunduğu halde. Lğur Mum- cu'nun koruma ıstemedığı iddiasıile "ida- renin ağır hizmet kusuru bulunmadığı _\ar- gısı, buna bağlı olarak sembolık" şekilde mani'Nİ tazminata hukmedilmesi. bu vargı- lara da\alı olarak da. manc\i tazminata o- la\ tarihinden itibaren>asal faiz u\gulanma- sı istemininreddedilmesihukuka a\ kındır. Ola\ın mevdana gelmesinde. idarenin ağır hizmet kusunınun \ariığı goz ardı edilemez \e ho^goru ile karşılanamaz bo> uttadır. Kj- şinin can gu>enliğini korumak bır kamu hiz- meti değil nıidir'.' Bu kamusal ihtivacın kar- şılanması. da\ alı bakanlığı \e de\ İetı ilgUen- dirmemekte nıidir.' Can guvenüği.doğal bir Minuçla mı \ok olmuştur. >oksa da\alı İçiş- leri Bakanlığı şahsında kamu hizmeflerinin ıksik yapılmasından mı doğmuştur? l%l \na\asav'nııı I l-f.maddesinin$onnkrasın- daki Idare kendı islenı \e e\lemlerınden doöan zararı odernekle vukumludtır huk- mu \e bu hukmu >aşama do- nüşniren nııiJga 521 sa>ılı Da- nışta\ Nasası'nın 30/b bendi \e sonraki içtihadlar ile hizmet kusuru dejimi de. idari >argı doktrini de y ukandaki tanıma benzer biçimde oluşmuştur. (Kazım \enıce-V uk^e! Esin Idare 'Sargılama Lsulıi 1983. sa>fa85\e\d.)" Mumcu. dılekçesinde. ıdan orgutun vetersız veva hatalı bı- çımde kurulması halınde. bek- lenen hızmetı uretemeveceğı \ e kusurlu hale dusebılecegıne dıkkat çektı Mumcu. dılekçesinde ozet- lesunlarıka\dettı "Da\alılçiş- leri Bakanlı«ı'nın.diğerhizmet kusurian >anında L ğur Mıım- cu°\a ilişkjn koruma konusun- da bile \aptıklan açıklama. be- \an \e sa\unmalann hiçbiri birbirini tulmamaktadır." Cevhan Mumcu. ıdare alejhıne Danıs- ta\ a vaptığı temvız bas\urusunun karar a^amaMnda olduğunu belırttı Ankara 4 Idare Mahkemesı nın Lğur Mumcu'nun e^ı Guldal Mumcu ı!e çocukları Ozgür \e Ozge ıle ılgılı verdığı kararın da buv uk ola- Mİıkla Içışlerı Bakanlığı tarafından temvız edılebıleceğını kavdeden Cevhan Mumcu. "Danıştav 10. İdareMahkemesLbuikitem- > iz baş> urusunu birteştirebilir de. birieştir- mevebilir de" dedı Barolarda devirteslimİSTAVBLL/AMvARA (Cumhurivct)- Ktanbul Barosu'nun venı vonetımı dun baroda duzenlenen torenle gore\ ı dev raldı Gecen hafta yapılan genel kurulda başkaniığa seçılen V ucel Sajman \e vonetım kurulu uvelerı. gorevı eskı Baro Başkanı Turgut kazan'dan dev raldı \em vonetınıe ba^arılardıleven Turgut Kazan. kendisı ve arkadaslarının baroda bundan Nonıa da bır nefer olacdklarını sov ledı > uı_el Savmaı ıse yasamımızın onemlı bır parcasi halıne gelen hukuk ve ınsan haklan ıhlallerını engellemevc çahsacaklannı kaydettı Ankara Barosu 54 Genel kurulu nda baro başkanlığına seçılen LnsalTokerve vonetım kurulu uvelerı, eskı Ba^kan Tuncay AJemdaroğlu ve eskı vonetım kurulu uvelerınden gorev lerını dev raldılaı Onumuzdekı gunlerde hem a\ ukatlık nıesleğı açisından hem de ulkemızın ıçınde bulunduğu '' s'ıvasaf. ekonomık \e sosval gelı$meleı yonunden oldukça yoğun bırdonemın vasanacağını ıfadeederı Alemdaroğlu "İnanıyoruz ki.başkent barosu şimdiye kadar izlediği demokratik laik cumhuriyete, Ataturk üke ve devrinılerine bağhlık çi/gisinı sürdiirecektir" dedı AL3IAN OGRETDIITESI DR. FISCHER ^Çöpler yanlış yerde luıhiiuuı değerli malzeme' ' İstanbul Haber Senisi - Almanva'da kisı ••basına uretılen ı,opun Turkıve de kişı ba^ı- vna uretılen çopun varisı kadarolduğunu be- ';lırten Dr Klaus Fischer. kendı ulkesınde ,'atıkların ortalama 10-40 bın kişive hıtap e- îden toplanma merkezlennde avrıştırılmis •olarak toplandığını sovledı ; istanbul Buvuk^ehır Beledıvesi Çevre • Koruma \e Gelı^tırme Daıresı Başkanlı- Iğı'nınduzenledığı "K^ı \tiklann Kay nak- ,'fca \\nştınlmasr konulu panelde Aİman- [va'da çoplerın. "vanbş jerde bulunan de- ;ğerli malzeme" olarak nıtelendınldığı be- •lırtıldı .' Panele konu^macı olarak katılan Stuttgan !Lnıversıtesi oğretım uvesı Dr Klaus Fisc- 'her."DeğerlendirilebilirKatı \tıkların Ka>- Jnagında Avrılması" konulu bıldırisınde. 'atıklann gen kazanımı ve kavnağındaavır- >ma konusunda Almanva'nın onemlı mesa- Ifeleralındığını soyledı I SaarBolgesı Beledıveleı Bırlığı katı Atık ;Yonetım Kurulu Başkanı Prof PeterBaehr ise "Katı Atık \ önetmeliğinin Belediveler Biriiği Tarafından Gerçekleştirilmesi" ko- nulu konusınasinda Almanv a "da \ ı !da orta- lama 25 bın buzdolabının çope atıldığını beledıvelerııı atık buzdolaplarını halktan toplama karsilığında 30 ıle 40 mark arasın- dadeğısenbırbedelaldığınısovledı Uvgu- lamava vılda vaklasik25 oğretmenın karşı çıkarakdavaaçtığını karşı çıkanbazı vatan- dasların da buzdolaplarını ormana attıkla- rını belırten Prof Baehr, sonucun vıne de degişmedığını kavdettı Prof Baehr. Almanva'da kendı çocuklu- ğu sirasinda herturlu atıkları değerlendıren kadinların ~i>ie\ kadınlan" olaraknıtelen- dınldığını ancak gunumuzde tuketım art- tıkça Alman toplumunun da vozlaştığını sov ledı Artan tuketımle bırlıkte ortava çıkan ge- lısmelen sosval vozlasma olarak nıteleven Prof Baehr. gen kazaıum ve kavnağında avırnıa çalı>malannın bunun onune geçe- bılmek ıçın yapıldığını belırttı TABA'daıı Cumlıuriyet Balosu Türk \merikan İşadamlan Dernegi'nin (TABA) düzenlediği Cumhuriyet Balosu. önceki akşam The .Marmara Oteli'nde vapıldı. .\ralannda birçok üst düze> bürokratın da bulunduğu gece\e Cumhurbaşkanı Siile> man DemireL TBM>1 Başkanı Mİıstafa Kalemli. Başbakan Necmettin Erbakan. Başbakan \ardımcısı Tansu Çiller \e CHP Genel Başkaıu Deniz Ba> kal birer mesaj gönderdi. İlki bu >ıl vapılan baloda konuşan TABA Genel Başkanı Bülent Şemer. Tiirkne'nin değerlerine sahip çıkmak, iç hu/uıumu/un koıunmasına katkıda bulunnıak. ycni iş sahaları varatnıak anıacn la bu balo\ u düzenlediklerini dile getirdi. "Tiirki\e Cumhuri>eri'nin değerini bilmemiz gerektiğini" ifade eden Şemer. T\B V olarak bundan sonra her >ü "Cumhurhet Balosu" düzenle>eceklerini belirtti (Fotoğrâf KAAN SAĞA.NAK) Guitar Shorty Carol Fran Geno Delafose & French Rockin' Boogie Alvin Youngblood Hart Efes Pilsen Blues Festivali, bu yıl da blues'un dünyaca ünlü 4 bıiyük ustasını konuk ediyor. Blues'un ve dostluğun keyfini birlikte paylaşalım... İSTANBUL HILTON CONVENTION & EXHIBITION CENTER 30 31 Ekım I Kasım'96 Saat 19 30 2 Kasım 96 Saaî 14 00 ve 19 30 Bilet satış: II Ekım '96 dan itibaren Vakkorama Suadıye (0-216) 350 87 42, Rumelı (0-212) 234 42 81, Taksım (0-212) 251 28 88 Gallerıa (0-212) 559 54 44, Akmerkez (0-212) 282 09 65 İZMİR HILTON 4 5. 6 Kasım '96 Saat 19 30 Bilet satış: 18 Ekım '96 dan ıttbaren Vakkorama Alsancak (0-232) 421 65 90 Beymen Alsancak (0-232) 422 72 75 ANKARA HILTON 8 Kasım 96 Saat 19 30 9 Kası m '96 Saat 14 00 ve 19 30 Bilet satış: 18 Ekım '96 dan itibaren Vakkorama (0-312) 425 22 85 Polo Karum (0-312) 426 82 34 Dost Musıc Center (0-312) 425 80 57. Taylan Elektronık (Atakule) (0-312) 439 32 79 MERSİN HILTON 11 12 Kasım'96 Saat 19 30 Bilet satış: 25 Ekım'96 dan itibaren Mersın Hılton (0-324) 326 50 00, Vakkorama Adana (0-322) 453 30 52 Kapılar konserlerden 1 saat once açılacaktır. Gece boyunca fast-food servisi vardır. E F E S Pîlsen.'in kültür ve sanata katkılan artarak sürecek. Turgut Kazan'a soruşturma • Kazan, bugün sa\cıhğa gıderek "ıfade vermeveceğını, soruşturmanın da kurallara aykırı olduğunu dıle getıreceğını" belırttı. İstanbul Haber Servisi-Es- kı İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan hakkında Adalet Bakanı Şevket Ka- zan'ın ıntaz hukuku ıle ılgılı goruslenne >aptığı eleşnrı nedenı>le soruşturma başla- tıldı Soruşturmav ? "terbije- sizlik" olarak nıtelendıren Turgut Kazan. bugun Bevoğ- lu Cumhurıvet Savcılığı'na gıderek u /fade *ermi>onını. zorla getirecekseniz getirin gorelim" dıveceğını belırttı İstanbul Barosu eskı Baş- kanı Turgut Kazan. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın ın- faz hukuku konusunda Irak orneğını vererek. "Kuran okuvan hukümlıilerincezala- rında indirim sağlanabilir" sozlerıne tepkı gostermıstı Kazan. duzenledığı basın toplantısında. açıklamanın gavrı cıddı olduğunu vurgu- lamistı Turgut Kazan'ın kendısıne vonelık elestırılerı uzerıne Adalet Bakanı Kazan. soruş- turma başlatılmasını istedı BevoğluCumhunvetSavcıJı- ğı taratından baro başkanı sı- fatıvla Turgut Kazan'a gon- derılen v azıda. ıfade vermek ıçınsavcılığagelmesı ıstene- rek aksi takdırde zorla getın- leceğı \ urgulandı Bu vazıva tepkı gosteren Turgut Kazan "Frak'takisis- temi övmek serbest, buna saç- malık demek suç" dedı Ka- zan. bugun ^avcılığa gıderek ıfade vermeveceğını, soruş- turmanın da kurallara avkın olduğunu dıle getıreceğını belırttı istanbul Barosu nun venı başkanı \ucel Savman da Turkıve'dekı cezaev lenndekı ısteven kışının zaten Kuran okuduğunu. bunu engelleven bır uvgulamanın olmadığını belırttı ARAYIŞ TOKTAIHŞ ATEŞ Arayışlar ve 'Kırmızı Kitap' Doğrusu "Arayış" koşesıne "Arayışlar' başlıklıbır yazı yazmak pek uygun olmuyor Fakat memnunı- yetle ızlıyorum kı herkes bır şeylerın arayış/ ıç/nde Yanı tek "arayan" ben değılım Ve başkalarının da benzer arayışlar ıçınde olması, benı mutlu ediyor Şu anda masamın uzerınde uç belge ya da uç kı- tapçık var Bırı Turkıye Genç İşadamlan Derne- ğı'nın (TUGİAD) "2000 lı yıllara dogru Turkıye'nın Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar" sensının 18 kıtabı "Seçım Sıstemı" Onerdıklen sısteme sıcak bakmasanız ve uygu- lanabılır gormesenız de, boylesıne temel bır konu- yu cıddıye almaları ve çalışmalar yapmaları hoş bır şey ikıncı belge. 9-11 Eylul 1996'da New York'ta ya- pılan 20 Sosyalıst Enternasyonal Kongresı nın "Dunya Ekonomısı" başlığını taşıyan "deklarasyo- nu" "Sosyal Demokrat Hareket" dergısmın ek olarak verdığı bu deklarasyon uzerınde ılerıde genışlığıne durmak nıyetındeyım Uçuncu belge basınımızda "Kırmızı Kıtap" ola- rak ısımlendırılen ve "daha lyı bır sıyaset daha tyı bır Turkıye ve daha lyı bır CHP'nın' oluşturulabıl- mesı ıçın, ortak kaygılar goruşler ve onerılerın ser- gılendığı "Daha Fazla Gecıkmemelıyız" başlıklı kı- tapçık Aydın Güven Gürkan, Mahmut Işık, Ercan Ka- rakaş, Seyfi Oktay, Celal Topkan ve Şahin Ulu- soy tarafından yayımlanan bu belge-kıtap CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a hıtaben kaleme alınmış bır saptama ve onerıler demetı Bugunku yazımda, ışte bu kıtap uzerınde bıraz durmak ıstı- yorum Aynca kımı onerıler uzerınde ılerıde daha ge- nışlığıne durmayı umut edıyorum 26 sayfaiık kısa bır metın olsa bıle kıtapçığın ıçe- rığının ayrıntılarına gırmemız elbette mumkun de- ğıl Bu nedenle kıtabı bugun salt "başlıklar" duze- yınde ızleyeceğız Fakat şımdıden şu kadarını vur- gulayayım kı, kıtaptakı "saptamalara" ve "durum değerlendırmelerıne" tam anlamıyla katılsanız bıle ış çozum onerılerı noktasına gelınce "Ne yapma- lı?" ve "Nasılyapmalı" gıbısınden onemh sorulara net yanıtlar bulamamaktasınız Kıtapta. "altbaşlıklar" bıçımmde sunulan çok onemlı ve (bence de) genellıkle dogru saptamalar var Orneğın "Yenıleşmek ve kurumsallaşmak zo- rundayız" altbaşlığı altında, CHP dışındakı partıle- nn durumları değerlendırılıyor Ancak bu partılerın ve bu partılerın oluşturdukları hukumetlenn başa- rısızlıklarının, CHP ye otomatık bır başarı saglaya- mayacağı. "Başkalarının 'zaafı'bızımgucumuzde- ğıldır" başlığı altında dıle getırılıyor Hem de bır son- ra "Koşullar bızden yanadır" başlığı altında sergı- lenen lyımser ve (gene bence de) doğru saptama- lara rağmen "Şıddet ve karşı şıddet kurumlaşıyor" altbaşlığı altında dıle getırılen acı gerçeklere katılmarnak mumkun değıl "Yerel yonetımlerden ve hukumet ortaklığımızdan ders almalıyız" altbaşlığı altında ya- pılan ozeleştırıyı de çok değerli buldum "Partımızın bugunku duruma varmasında, kuş- kusuz yerel yonetımlerde ve merkezı hukumette, partı ılkelerını, programını ve ahlaklılıgını yaşama geçırmekte gosterdığınız ("gosterdığımız" demek daha doğru olurdu TA) yetmezlıklerın ve on yıllar- ca bıze buyuk ozverılerle destek vermış kıtlelerde yaratmış oldugumuz duş kırıklıgının ve guvensızlı- ğın buyuk payı olmuştur Bunu herkes bılıyor ve soyluyor Fakat bundan ders çıkarmak ve geregını yapmak yenne, bunlann unutulmasmı beklemek ve zamana sığınmak, partımızın so r unlannı çozmez ve başarımız ıçın yeterlı olamaz " Daha sonraki bolumlerde CHP'nın neden "vaz- geçılmez onemde olduğu" sergılenıyor Bu arada emek kesımlerıne oncelık verılmesı gereğı dıle ge- tırılıyor Doğru polıtıkalarda "ısrar ve takıp "ten gen kalınmaması hususunun altı çızılıyor Bu arada "II- kelerımıze guvenmelıyız" altbaşlığı altında benım de katıldığım bır saptama yapılıyor "Bır sosyal demokrat partı. dogru bıldıgı veınan- dığı ılkelerden odun vermeyen bırpartıdır Eğerbır sıyasalakım, gunluksıyası tavırlarında vesoylemın- de kendısını dığerlerınden ayıran temel mançları- n/n ve ılkelennın bır deniz fenen gıbı aydınlatıcılığı- nı aramazsa, kalıcı, tutarlı ve etkıleyıcı sıyasal tavır- lar gelıştıremez " Ancak bunun bıraz aşağısında bır başka goruş sergılenıyor kı, bu yaklaşımın doğruluğu konusun- da cıddı kuşkularım var "Inançlara ve ılkelere dayalı bır sıyasal partı za- man zaman yalnız kalmaktan ve çoğunluga hemen ulaşamamaktan korkmamalıdır Eger partmın da- yandığı ve ınandıgı ılkeler dogruysa, burada uretı- len duşunce ve tavırlar, çoğunluk tarafından baş- langıçta benımsenmese bıle zaman ıçınde çoğun- luga ulaşabılır" Bu goruş, ılke duzeyınde elbette doğrudur Fa- kat "doğru ılkeler" konusu tartışmaya muhtaçtır Aynca ılkeler doğru konulduğu zaman "yalnız kal- ma" korkusunun da olmaması gerekır Aynı şekilde "Sol ve demokratik kesımlerın da- yanışmasına onderlık yapmalıyız" onerısını kuşkuy- la karşılıyorum Ve bu onerıyı bıraz "hayalcı" bır onerı olarak goruyorum Hele bır "bırleşme ve bu- tunleşme" umudu, lyıden lyıye utopıktır Zıra CHP'nın solundakı alanda ışler oylesıne karışmış durumdadır kı CHP'nın bu batağa gırmesı kaza- nabıleceğınden çok daha fazlasını yıtırmesıne ne- den olur Yaşama, bu alanın ucuyla. CHP nın solu arasındakı bır noktadan bakan ve mucadelesını surdurenbırtoplumsalbılımcı olarak CHP nın gu- cunu bellı bır noktaya" getırmeden bualanagırme- sını değışık açılardan çok tehlıkelı bulurum Yazımın başında da belırttığım gıbı ılerıde bu kı- tap uzerınde gene duracağım Zıra bu tur çabaları ozendırmemız ve desteklememız gerek Tartışma- mız gerek Eleştırmemız ve ozeleştırı yapmamız ge- rek somut çozum onerılerme ancak boyle ulaşabı- lır ve bunları ancak boyle yaşama geçırebılırız Kıtapta da vurgulandığı gıbı çok geç kalıyo- ruz " <WHO) Duma Sağlık TesJulatı kalp \e damar hastalıklarını "Dünyanın 1 Sumaralı tnsanlık Düşmanı" ılan ettı TÜRK KALP VAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks:(0212)212 6835
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle