05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOM .Dünya Bankası yetkilileri Arjantin'in 'sabit kur'dan borçlanmayı azaltan bir yapısal paketle sonuç aldığını vurguladı BENCE Yeııi Kra 'paketsiz' geri teperR\R1ŞKARCIOGLL Ba>bakan Necmettin Erbakan'ın alt- yapı çalıştnalannı başlattığı -Birdolara eşityenilira1 " projesinin. Türkiye ekono- mısinde teda\ ısi mümkün olmayan ya- ralara neden olacağı belirtiliyor. Dünya Bankası yetkilileri. 199O'lı yıllarda Ar- jantin'de uygulanarak enflasyonun üç ha- neii rakamlardan sıfıra inmesini saglayan projenin. Türkiye've uyarlanabilmesi için iç borç ödemelerinin uzun \adeye yayıl- mış. dış borç stokunun makul seviyele- re inmış. bütçenin de denkleşmiş olma- sı gerektigine dikkat çekiyorlar. Bu he- deflere erişmeden sabit kur sistemine ge- çildiğı takdirde ise. başta dış ticaret den- gesi olmak üzere, ekonomiyle ilgili bel- li başlı göstergelerin olumsu2 etkilene- ceği belirtiliyor. De\ let Bakanı Ufuk Söylemezin Was- hington'da IMF yetkilileri ile görüşme- sinden sonra "Sabit kur sistemine döne- biliriz" şeklindeki demeceninin ardın- dan. Başbakan Necmettin Erbakan'ın ve- • REFAHYOL Hükümeti'nin kur artışını uluslararası rezervle sınırlayarak, 1 dolara endeksli yeni lira tedavüle çıkarma projesinin, daha önce Arjantin'de, disiplinli bir ekonomik paketle enflasyonu sıfıra indirme başarısı sağladığını belirten bir Dünya Bankası yetkilisi, gerekli diğer önlemleri almadan yapılacak bir uygulamanın dış ticaret açığını patlatacağını vurguladı. ni lira çıkarıp bu para birimini bir dola- ra eşitleme projesinin araştınlması arna- cıyla Marmara Üniversitesi Öğretim Üye- si Prof. Osman Altuğ'a talimat vermesi. ekonomiyle ilgili yeni birtartışmayı gün- deme getirdi. Adınınaçıklanmasınıiste- meyen bir Dünya Bankası yetkilisi. pro- jeyı şöyle açıkladı: "Merkez BankasTnın para basnıa giicüfleuluslararası varlık- lannı birbirlerine eşitleniyor. Merkez Ban- kası ancak uluslararası rezerv lerini arttı- rabildiği oranda para basabilccek." Bu projenin birdızı ekonomik önlem- le birlikte uygulanması gerektigine dik- kat çeken yetkili, uygulamada başanlı olan Arjantin'in enflasyonu üçhanelira- kamlardan tek haneli rakamlara indir- meyi başardığını \e ülkeye büyük mik- Jarda yabancı sermaye girişi yaşandığı- nı ifade etti. Dünya Bankası yetkilisi. projeyı uy- gulamadan önce Arjantin'in aldığı. an- cak REFAHYOL hükümetinin gündeme getirmediği önlemleri şöyle sıraladı: - Dış borcun a/altılması - Merkez Bankasf nın parabasmasının önlenmesi - Dış ticarette kotaların kaldırılması - Vüksek iç borç stokunun dolara en- dekslenip uzun vadeye yayılması - Özelleştirmeye hız verilmesi - Vergi oranlannı artırmadan etkın ver- gi toplanması - Bütçenin gerçekten dengelenmesi Arjantin'in para birimini dolara eşıt- lemeprojesini bir paket olarak başanlı şe- kilde uvgulamayı başarmasına ragmen dış ticaret dengesinin olumsuz etkilendiği- ne dikkat çeken yetkili, Türkiye'nin her- hangi bir ek önİem almadan bir dolara denk yeni lira çıkarması halinde dış ti- caret dengesininalt üst olacağını vurgu- ladı. Yetkili, REFAHYOL hükümetinin konuyla ilgili açıklamalarını ise, "Tiîrk hükümeti ise projeyi bir paket olarak görmiiyor. 'Hükümet olarak bir şeyyap- mış olalım. Dış basın biziınle ilgilensin." düşüncesiylehareketedh»riar''biçimin- de \orumladı. Brisa 7 finalist arasından ilk sırayı aldı Avrupa Kalite Odülü Türkiye'ye EkonomiServisi-Avrupa Kalite Ödülü'nü Sabancı top- luluguna baglı Brisa firması kazandı. Finale kalan 7 fir- ma arasında yer aian diger Türk kuruluşu Netaş ise Ba- şan Ödülü aldı. Avrupa Kalite Ödülü'nü ilk başvurusun- da kazanan ilk kuruluş olan Brisa'yı temsil eden Yöne- tim Kurulu Üyesi Hazım Kantarcı Edınburgh'da düzen- lenen törende yaptıgı konuşmada "Kalite bilincinin iş ortanmla sınıriı kalmayıp, yaşanıın tiim alanlannda ya> - gınlaşmasıyla.dünva. yetkin lideıierin >önetimindc, kay- naklann insanlığın mut- luiuğu için en etkiii biçim- de kullanıldığı, barı- şınvedemokra- sinin güç ka- zan- dığıda- ha i>i bir dünya olacaktır"dedi. Toplam Kalite Yöne- timi anlavışını 1990 yı- lında başlatan Brisa. 1993 yıhnda TÜSİAD ve Kal-Der tarafından organize edilen Ulusal Kalite Ödülü'nü de ilk kazanan firmaolmuştu. Bu arada, Brisa'nm Jcazundığı ödül çerçeve- sinde önümüzdeki yıl 20 Avrupa ülkesinde düzen- lenecek dızi kongrelerde. Avrupa'nın ve dün>anın ön- de gelen kuruJuşlanna iş mükemmelligine uiaşma yo- lundaki tecrübesini aktaracagı belirtildi. Söz konusu yanşmada Brisa'nın yanı sıra Netaş da Ba- şan Ödülü'ne layık görülürken, diger başan ödüllerini Ingiltere'den TNT Express ve British Telecom paylaş- tı. Yanşmanın diger finalistleri arasında ise L'nilever-Ela- is, Naional VVestminster Life Assurance ve Ulster Mılls yer alıyordu. Mersin'deki Ataş Rafinerisi, zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Petrol devleıd üretimi durdıırduEkonomi Servisi- Türki- ye"deki petrol işleme kapasi- tesinin yüzde 15'ini elinde bulunduran özel sektöre ait Ataş Rafinerisi bugünden iti- baren üretimi durdurdu. Akaryakıt ürünlerine dün- den geçerli olmak üzere ya- pılan yüzde 7'lik zammm ra- finerinin maliyetlerini dahi karşılamalanna yetmedigini \e 3 yıldır yetkihlerle >aptık- ları görüşmelerden olumlu sonuç alamadıklannı kayde- den Ataş'ın en büyük ortagı Mobil Petrol'ün Genei Mii- dürüErtuğnılTuncer, "Or- takların toplam zararı 55 milvon dolara ulaştı. İste- me>erek de olsa üretimi dur- durmak /orunda>ız" dışe konuştu. 1994"ten bu yana uluslararası piyasalarda ham petroiün fiyatının I dolardan 25.1 dolara yükseldigini, bu süre içerisinderafineriçıkış- lı petrol ürünleri fiyatının ise maliyeti karşılayacak oranda artmadıgını ifade eden Tuncer. dünden itibaren geçerli olan zammın ancak yüzde 40 ora- nında yapılması halinde başa- baş Tiofaasına gelebildikleri- ni ileri sürdü. Siyasilerle görüşme talep- lerine olumlu yanıt alamadık- lannı kavdeden Tuncer" Son olarak 30 Ev lül'de Petrol tş- leri Cenel Müdürlüğüne ya- zı göndererek bir özel $ek- tör kuruluşu olan Ataş'ın bu yükü taşıyamayacağını ilettik ve üretimi \ üzde 50 oranında durdurduğumu- zu bildirdik. O tarihten bu Petrol devleri ilgisizlik nedeniyle Ankara'ya kırgın. 1 ton benzinin maliyeti (bin TL> \ana da hiçbir jjelişme olma- dı. Devlet bi/im gibi zarar eden Tiipraş rafinerisini desteklerken. Ataş'ı görmez- den geldi. Olumlu bir geliş- tne olana dek üretime ara vermek zorundayız" diye konuştu. Rafineri üriin fîyatlannın serbest piyasa koşullarında belirlenmesini istediklerini de sözlerine ekleyen Tuncer, oto- matik fiyat mekanizmastnın uvgulanmasının zorunlu ol- dugunu vurguladı. • De\ letin özel sektöre "Ba- şının çaresine bak" demesi- ni üzüntüyle karşıladıklannı Rafineri çıkış fiyatı Gümrük vergisi A.F.İ.F. (%15) Arz yekün TOketim vergisi Yekün KDV(%15) Toplam ifade eden Ataşın ikinci bü- yük ortagı Shell'in Türkiye temsilcisi Michel Boersma ise "73 senedir Türkiye'de- viz. bu bizim için çok zor pir ka^ar" dive kpnusjtu. Devlet Bakanı Ufuk Söy- lemez'den I avdır randevu alamadıklannı belirten Mar- mara Petrol Genel Müdürü Osman Kerman ise "Dev- let zarar eden Tiipraş'ı özel- leştirmeye istiyor. Burayı kim almak ister bilemiyo- rum, ancak bu şartlarda alı- cı varsa gelsin bizimkini de alsın" dedi. Mersin'de kurulu Türki- ye'nin tek özel sektör petrol rafinerisi Ataş'ın. dört ortagı bulunuyor. Mobil ş üzde 51 le en büyük payı elinde tutar- ken. S'hell yüzde 21. BP yüz- de 17 ve Marmara Petrol de yüzde 5'lik hisse sahibi bulu- nu>'or. Ataş'ın ne kadarsüre kapalı tutulacağı hakkında açıklama yapmayan Ataş yet- kilileri, Tüpraş'ın petrol işle- me kapasitesi yetmeyecegin- den akaryakıt ürünü ithalinin gündeme geleceginı. sıkıntı çekilmesebilekuyruklarolu- şacağinı kaydettiler. Düşük rekolte ve stokçuluk barbunya ve mercimeği de ithalat kervanına soktu Bakliyat vurguncıdarı işbaşında CANAN SOYSAL Bakliyat rekoltesinın bu yıl ekim alanlannın daralması nedeniyle düşük çıkması ve bunu fırsat bilen tüccar- lann az olan ürünü stoklaması. bak- liyat fiyatlannı 1,5 ayda yüzde 50-140 arasında değişen oranlarda arttırdı. tç piyasadaki arzın düşmesi nedeniy- le eylül başından bu yana barbunya- nın fiyatı 55 bin liradan 110 bin lira- ya yeşil mercimegin fiyatı 35 bin li- radan 85 bin liraya yükselirken her iki üründe de bu yıl içinde ithalata gidi- leceğine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Türk tüketicisi fasulye ve pirinçten sonra mercimek ve barbun- yada da ithal ürünlerle tanışmış ola- cak. Bu arada bakliyat ürünleri içeri- sindeyalnızca nohut vepirinçte fiyat- lardeğişiklikgöstermezken. bunun re- koltenin yeterliligi ve ithal ürünlerle fiyatJann terbiye edilmesinden kay- naklandıgı kaydedildi. Reis Gıda Yönetim Kurulu Baş- kanı Mehmet Reis. temel gıda mad- deleri içerisinde yalnızca pirincin fi- yatının artmadıgını bunun da ithal pi- rincin iç piyasada maliyetine satıl- masından kaynaklandığını ifade etti. Reis. özellikle bu yıl bakliyatta bir- çok ürünün rekoltesinin ekim alanla- nnın daralması nedeniyle düştügü- nü, bunu fırsat bilen birtakım toptan- cılann zaten az olan ürünü stoklaya- rak suni Fıyat artışlanna gittiklerini söyledi. Reis'in verdiği bilgilere gö- re. eylül ayı başından bu yana barbun- yaya yüzde 50, yeşil mercimege yüz- de 142, kırmızı mercimege yüzde 80, fasulyeye yüzde 58. bulgura ise yüz- de 37 oranında zam geldi. Nohut fi- yatında ciddi bir artış olmazken ge- rek baldo gerekse ithal pirinç fiyat- lannda 5-15 bin lira arasında azalma görüldü. Mehmet Reis, arzın azalma- sı nedeniyle yeşil mercimek ve bar- bunyada ithalatın gündeme geldiğini vurgulayarak. şirket olarak barbunya- da bin 500 tonluk, yeşil mercimekte ise 5 bin tonluk ithalat düşündükle- rini ve piyasadaki diger toptancılann da aynı kanıda oldugunu ifade etti. Gıda toptancısı Ibrahim Arpacı- oğlu ise özellikle kınnızı mercimek- te ihracatın artarak devam ettigini an- cak GAP'ta sulu tanma geçilmesi ne- deniyle arzın azaldıgını ve rekolte- nin büyük bir çogunlugunun ihraca- ta aktanldıgını kaydetti. Bakliyat fıyatlarında artış (TL) Urün adı Yeşil mercimek Kırmızı mercimek Barbunya Fasulye Nohut (açık) Baldo pirinç İthal pirinç Bulgur 30.8.1996 35.000 35.000 55.000 60.000 60.000 105.000 66.000 35.000 15.10.1996 85.000 63.000 110.000 95.000 |_ 60.900 90.000 62.000 48.000 İZZETTİN ÖNDER Şişli'de parkmetreler mafyaya karşıarkmafyası' korkusu Şişli Belediyesi'ne, _ hizmet kalitesinden' ödün verdiriyor. Istanbul'un birçok semtinde park mafyası savaşlarının yaşandığını belirten Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Alkan Şahin, Şişli'de bu durumun önüne geçmek için belli yerlere parkmetre koyduklarını, bunlann işletmesini de özel sektöre verdiklerini belirtti. Şişli Belediyesi adına parkmetrelerin işletmesini yürüten Repimeks Dış Ticaret AŞ çalışanlarının park yerlerini kullanan halkı yeterince bilgilendirmediğini kaydeden Şahin. bu nedenle birtakım sorunlar yaşandığını dile getirdi. Belediyeye parkmetrelerle ilgili şikâyetlerin sürekli geldiğini aktaran Şahin, en büyük itirazın 1 milyon liralık para cezalanna yönelik oldugunu söyledi. Halkın parkmetre ücretleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı için eksik ödeme yaptıklarını hatırlatan Şahin, "1 milyon liralık para cezasıyla karşılaşınca itiraz ediyorlar. Kendilerini uyarıda bulunulmadığını söylüyorlar. HULYA GENÇ Cumhuriyet Gazetesı TürkocaOr Ca&. 39/4 1 Cağaloğlu/IS TAMBUL TEU: 512 O5 OS FAX: 514 O7 51 Verilen hizmetin yetersiz olmasından dert yantyorlar" dedi. Park yerlerini her gün kullananların uygulamayı bildiklerini anlatan Şahin, "Şişli'yiyeterince tanımayan, parkmetrelerin ücret tarifesi hakkında fikir sahibi olmayan kişiler de bulunuyor. Tarifeyi yeterince incelemediği için para cezası ödemek zorunda kalıyorlar" diye konuştu. Alkan Şahin'in hizmet kalitesine kefil olamadığı Repimeks Dış Ticaret'le ilgili olarak bize iletilen okuyucu mektuplarından birisi şöyle: Aracını 1 ekim günü Şişli'deki belediyeye ait park alanlanndan birine park eden. okurumuz Barlas Yalçın. 1 saat ücreti olan 70 bin lirayı parkmetrenin kumbarasına atmış. 1 saat dolmadan aracını almaya gelen okurumuz, aracının bağlanmış oldugunu görmüş. Aracının hangi gerekçeyle bağlandığını soran Yalçın'a Repimeks Dış Ticaret yetkilileri, parkmetrelerin 100 bin lira ile açıldığını, eksik para yatırdığı için aracının bağlandığını belirtmişler. Parkmetrelerin üzerinde açılış ücreti olarak 100 bin lira yazdığını söyleyen yetkililer, okurumuza 1 milyon liralık para cezası kesmişler. Yetkililerin uyarısı üzerine parkmetrelerin üzerini inceleyen Yalçın, parkmetre saat ücreti olan 70 bin liranın büyük rakamlarla, açılış ücreti olan 100 bin liranın (sonradan) küçük harflerle yazılmış oldugunu fark etmiş. Parkmetrelerin üzerinde bulunan 100 bin liranın ilk bakışta dikkat çekmediğini söyleyen Yalçın, bu uygulamada tüketicilerin aldatılmasına yönelik kasıtlı bir tavır sezinlediğini bildiriyor. Okurumuzun şikâyetini iletmek üzere aradığımız Repimeks Dış Ticaret yetkilileri, uygulamalarının karmaşaya neden olmayacak netlikte oldugunu iddia ederek "Parkmetrelerin üzerinde farklı iki ücreti de yazıyoruz. Eğer müşterilerimiz aracını iki saat bekleteceklerse 140 bin lira „- ödemeleri ^ gerekiyor" dediler. Yalçın Bartas'ın aracının bağlanmasının nedeninin parkmetreye eksik para atılması oldugunu söyleyen yetkililer, tarifenin Şişli Belediyesi tarafından belirlendiğini kaydettiler. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Alkan Şahin, okurumuzun şikâyetini iletmemiz üzerine Repimeks Dış Ticaret yetkililerine görüşme çağrısında bulunduklarını belirterek söz konusu şirkete tarifeler ve parkmetrelerin çalışmasına yönelik halkın bilgilendirilmesi konusunda gerekli uyarıda bulunacaklarını dile getirdi. • Niçin Şaşırıyoruz ki? Bütçe denk olarak bağlandı. Ben burada şaşıla- cak bir şey göremiyorum. Zira son yılların bütçele- rine bir göz attığımızda. rıer döneme ait dönem ba- şı ve dönem sonu açık arasında, bütçenin hazırla- nışındaki samimiyetsizük dışında hiçbir nedenle açıklanamayan bir fark görülür. Bu fark nereden or- tayaçıkmaktadır? lleriyeaitenflasyon katsayısı dü- şük gösterilir, buna bağlı olarak harcamalar düşük tutulur. Öte yandan, vergi ve diğer gelirler biraz abartılır. Böylece bütçe açığı düşük tutulmuş olur. Demek ki, bu yıl aynı egzersizi, bu iktidar, modaya uyarak biraz radikalce (!) yapmış. Bu yıl ile geçen yıllar arasında nitelik değil, sadece nıcelik farkı var- dır. Işin bir de başka yönü var ki, bence asıl üzerin- de durulması gereken yön budur. Kapitalist sis- temlerde kaynaklar bollaştıkça demokrasi ve sos- yal adalet gibi üstyapı kurumları oldukça iyi kuru- labilir ve işler. Fakat kaynaklar görece kıtlaşmaya başladıkça sistemsel kurumlarda şekilsel ve hayal- ci düzenlemelerin de derecesi yükselir. Böyle ya- pılanmalarda sisteme dokunmadan bir dizi eleşti- ri yapıfır, sosyaf adaletin faziletlerinden söz edilir, insanlar gerçekten uyanıp bu haklarının peşine düşmesinler diye de çok yoğun sosyo-narkoz araç- ları kulanılır. Bütçe açığını ufak göstermek gibi, tüm bu ma- nevraları da devreye sokan ilk iktidar REFAHYOL değildir. Bu iktidar, söz konusu aldatıcı uygulama- ların dozunu biraz yükseltmiş olabilir, hepsi bu! Bu iktidar da, 1950'den beri işbaşına gelmiş olan ikti- darların aynısıdır. Ülkeyi ve insanları düşünmemek, ekonomiyi ve çevreyi tahrip etmek açılarından 1950 sonrası iktidarlar hep aynı çizgide yer almaktadır. Ne var ki, her iktidann grubu ve sömürü ekipleri fark- lıdır. Nedir bu 1950 sonrasmda oluşturulan hâkim ve kalın çizgi? Bu hâkim ve kalın çizginin görüntüsünü, ülkeyi ekonomik ve sosyal açılardan ileri götürerek ileri ulu- sal safına dahil etmek yerine. günübiriik politika- larla siyasal gücü ele geçirmek ve/veya elde tut- mak politikalan oluşturmaktadır. Bu çerçeve, sis- tem ve sistem içindeki hâkim karar dokuları tara- fından kurulmuştur. Bu yolda ilerlerken uluslarara- sı güçlü çevrelere prim verilir. Bunun aracı, özelleş- tirme veyabancılaştırma, kısacası ülkenin satışıdır. Bu yolda ilerlerken, içteki güçlü çevrelere prim ve- rilir. Bunun aracı, yozlaşmış vergi sistemine dokun- mamak, siyasal avantalan ortadan kaldırmamak ve kendi yandaşlarını koaımaktır. Bu yolda ilerler- ken belirli bir oy tabanı da tutulmaya çalışılır. Bu- nun aracı da, sisteme dokunmadan, sistemin ez- diklerine, partiye bağlılık karşılığında avantaj ya da geçici yarar sağlamaktır. Kutsal duygu sömürüsü ise tüm bu yozlukların peçesi olarak kullanılır. Her şeyde ve her yerde gerçekler saptırılırken bütçenin denk bağlanması çok mu şaşırtıcı! Olay basit bir saptırmadan ibarettir. Hem de bu saptır- ma, öbürleri gibi yıllar sonra değil, azami 3 ay son- ra ortaya çıkacak cinsten bir saptırmadır! Korkunç aldatmacaların altında ve binbir yüzle karşımıza çıkan yıkıcı faaliyetlere rağmen, ayakta duran Cumhuriyet hepimize kutlu olsun! ŞİRKETLERDEIV HABERLER • BOEİNG 737'lerın iç dızaynı, sürekli seyahat etmek zorunda olan işadamlan için geliştiriîdi. Yeni Boeing 737'Iere toplantı ve yatak odasından jimnastik salonuna kadar birçok yeni ünite eklenecek. • CROSS I996 en iyi armagan ödülünü aldı. fSO 9000 ve İSO 9001 kalite belgelerine sahip olan A.T. Cross firması. aynca sanayide mükemmelik konusunda Bovvmaker Ödülü'nü taşıyor. • ORIFLAME, gündelik kullanım için geliştirilen dört yeni kadın parfümünü tanıttı. Oriflamein yeni ürünleri Star, Moon. Sun \e Sea'nın, lrlanda tesislerinde bitki esaslı olarak hazırlandıgı açıklandı. • COMBE Firması tarafından üretilen ve Biokom Dış Ticaret Şirketi'nce Türk piyasasına sunulan lateks aktif kömürlü ayakkabı tabanlan anti-bakteriyel koruma sağ_lıyor. • ISNlÇRE SİGORTA Acenteler Toplantısı Bodrum'da yapıldı. Toplam 210 acentenin katıldığı toplantıda. istihsali arttırma yöntemleri ve pazarlama organizasyonuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı • DEMtRHAYAT SİGORTA Genel Müdürlügü ne Vahdet Tulun atandı. İş hayatına Monosan'da başlayan Tulun. daha sonra Şark Sigorta ve Emek Sigorta'da orta ye üst kademe yöneticiliklerde bulundu. • SÜMERBANK Ânkara Bölge Koprdinatörlügü'ne 27 yıllık bankacılık deneyimi olan Ünver Gültemir atandı. 1969 yılında Akbank Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak bankacılık kariyerine başlayan Gültemir. son olarak Toprakbank Genel Müdür Yardımcılıgı görevinde bulundu. • PLASTAŞ PLASTİK ilk ihracatını gerçekleştirdi. Transtürk Holding'e baglı olan Plastaş. ilk ihracatını Opel, Völksuagen. Peugeot. Renault gibi fırmalara yan sanayi ürünleri temin eden Delphi Packard'ın Avusturya ve Brezilya'daki işletmelerine yaptı. tütünbank TÜRKİYE TÜTÜNCÜLER BANKASI A.Ş. ÜÇÜNCÜ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU '' İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ . : MADDE 9.5 ESKİ METİN Kurucu'ya Fon'ur vönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettigi donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılıgı olarak her gün için fon toplam degerinin % 0005'inden (Yüzbindebeş) • oluşan bir yönetim ucretı tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. YENİ METİN . - Kurucu'ya Fon'ur yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam degerinin % 001'inden (Onbindebir) oluşan bir yönetim ücrel- tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. MADDE 11.1 ESKİ METİN Katılma belgesi satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu'nun Fon Yönetim Merkezine veya ilan edeceği katılma belgesi alım satımının yapılacagı diger yerlere iş gunlerinde 08.30 - ]4.00 saatleri içinde başvurarak, bu içtüzükte belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerınden alım ve satımda bulunabilirler Bu saatlerin dışında alım satım ışlemlerı yapılmaz. Fon'a katılmak ya da ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Katılma belgesi sahiplerinin belgelerini paraya çevirebilmeleri için asgarı 2 işgünü önceden katılma belgesi satış ihbar formu düzenlemeleri istenebilir. YENİ METİN Katılma belgesi satın almak veya elden çıkarmak isteven yatırımcılar, Kurucu'nun Fon Yönetim Merkezine veya ilan edeceği katılma belgesi ahm satımının yapılacagı diğer yerlere iş gunlerınde 08.30 - 15.00 saatleri içinde başvurarak, bu içtüzükte belirtilmiş olan esaslara göre saptanan t'iyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri vapılmaz. Fon'a katılmak va da ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Katılma belgesi sahiplennın belgelerini paraya çevirebilmeleri için asgari 2 işgünü önceden katılma belgesi satış ihbar formu düzenlemeleri istenebılir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle