27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
S BKİM1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 hfenet: bftp://www.planeUom.tr/Xn EJekrroıA posta [email protected] Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 KİM KİME DUM DUMA BEHÎCAK llkokullarda çantasız egitim denemesi L iselerde ders geçme. kredıli geçme. alan seçme derken eğitım sıstemini karmaşık du- ' ruma getiren Mülı Eğitim Ba- *anığı şimdi de Ikokullara el attı. k vıldırdenemealanıseçilen ilkokul- larda bırinci. ikinci ve üçüncü sınıf öğ- rencierne "çantasız eğitim" yaptırılı- yor! Çceuklar oku'dan eve, çanta ve ödevgetirmıyor. Gerekçesi iseçocuk- ları onLz eğriliği gibi fizıksel bozukluk- laröan korumak: okuldan çıktıktan sorra oyun oynayıp gürbüz ve mutlu orralarnı sağlamak! Yazık.. Yıne bir deneme-yanılma /önterı ile bu kez de ilkokul öğrenci- eri eğitimde "kobay" olarak kullanılı- /OT. Ansdolu liselerı ve özel okul sınavla- •ına gerek olmayan bir sistem gelişti- rilmesi curumunda ve de tam gün eği- •imın /apıldığı bir düzende "çantasız eğitim"in tabıi kı yararı var... Ama henüz sekiz yıllık temel eğitime geçilememiş. "sınav yarışı" sonuçlan- dırılamamış bir eğitim sisteminde. "çantasız" çocukların yeri neresi ola- cak. bunu düşünen yok! Milli Eğitim Bakanlığf dan konuyla il- gili bir yetkilinin geçen hafta istan- bul'da katıldığı toplantıda biröğretmen soruyor: - Bu çocuklardördüncü sınıfa geldi- ğı zaman ödev sorumluluğunu nasıl vereceğiz? Yetkilinin ettiği lafa bakın: - Demek kı sen kabihyetsizsin... Bir başkası "çantasız eğitim" uygu- lamasının yarattığı sorunları anlatmak istiyor. Aynı yetkili sözünü kesiyor; - Size bir sarı kart. Biraz daha konu- şursanız kırmızı! Salonu dolduran veliler soru soru- yor... Yetkıliden doyurucu yanıt yok; ve- liler ciddiye alınmıyor bile... SESSİZ SEDASIZ Bakanlık sanki sınav yarışını ortadan kaldırmış gibi bu yetkili velilerden ço- cukları içın yarışa kalkışmamasını isti- yor; çocuklara iyı yemek yedirılmesini öneriyor... Milli Beslenme Bakanlığı mı kurulu- yor yoksa Milli Eğitim Bakanlığı bir ha- yal dünyasının içinde mi yaşıyor ne- dir? Deneme-yanılma yönteminin uygu- landığı ilkokullarda hafta sonları öğren- ciler ıçin paralı özel yetiştirme kursları düzenleniyor; daha birincı sınıf öğren- cisi elindeki fişi beslenme çantasının içine saklayıp eve götürmenin telaşını yaşıyor; kımi öğretmenler jkişer kitap ve defter aldırıyor, biri okul öteki ev için... Zaten eğitimde birlik ilkesi bozulmuş şimdi de ilkokullar temelinden sarsıl- mak isteniyor... Çocukların oyun oynaması bahane: birileri çocuklarımızla oynuyor! Bizans sarnıcı(ll) eçen ağustos ayıydı... Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde OİSK'in karşısındaki Bizans döneminden kalma sarnıçlann bulunduğu alana asfalt dökülerek ve de gece yansı ağaçlar kesilerek "Hürriyet Otopark ve Yıkama Tesisi" kurulmuştu... Ruhsatı var mı yok mu bilinmez ama, "Nasıl ruhsat aldınız" yolundaki sorulara otoparkçılar bitirim bir edayla "Almasını bileceksin" demişlerdi. Geçen gün de, tarihi sarnıçlann önüne duvarları çıktıkfarı gibi kendilerine bir "kondu" yapıverdiler... Eski eserieri korumak için bir kurul olmasına karşın, Bizans sarnıcından artık eser kalmadı... Çünkü: Yapmasını bileceksin! Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Düşenin de bir düşü olur. Cumok'lar Ankana zirvesinde ve Cumhuriyet Bayramrnda u hafta Cumok'ların günde- minde de Cumhuriyet Bayra- mı kutlamalan var. Yurdun dört biryanındaki Cumok olu- şumlarıönce 26-27 ekimdeAnkara'da bir araya gelip İlhan Selçuk'un da ka- tılımıyla ikinci zirve toplantısını gerçek- leştirıyor, sonra da bölgelerındeki et- kinliklerle 29 Ekim'ı kutluyor. Söz Cumok'larda: Ankara Ankara Cumok bildiriyor: •'Cumok'lar 19 Mayıs 1996'da Sam- sun'daki zirvenin ardından ikinci zırve- yi gerçekleştirmek için 26-29 ekimde Ankara'da buluşuyor. Kuvayı Milliye yeniden doğuyor. Katılımcıların misafirhane ve Cu- mok'ların evlerinde ağırlanacağını bir kez daha anımsatıyoruz. iletişim için Refik Maraşoğlu(tel; 0.312. 446 35 00. faks: 0.312. 287 27 76), Levent Karakaş (Tel: 0.312. 418 09 00, faks: 0.312. 425 41 96). 26 ekimdeki Cumhuriyet Balosu daveti- yeleri 1 milyon lıradır. Zirve programına gelince. 26 Ekim Cumartesi 08.00: Gençlik Parkı'ndaki Sanat Kurumu'ndatoplu kahvaltı. O9.O0;Anıt- kabir'e hareket. 09.45: Anıtkabir As- lanlı Yol'da buluşma. 10.00: Çelenk koyma, Ulu Önder'e saygı duruşu ve defterin imzalanması. 11.30: Sanat Kurumu'nda kitap fuarı ve Cumok ser- gisinin açılışı. 12.00: Çankaya Beledi- yesi Mezat Salonu'nda Cumok tem- silcilerinin katılacağı zirve toplantısı. 15.00: Türk Hukuk Kurumu Muammer Aksoy Salonu'nda. Türk Hukuk Kuru- mu'nun düzenlediği ve Prof.Dr. Eralp Özgen. Prof.Dr.Ahmet Mumcu, Atil- la Sav. Metin Toker'in katılacağı Ana- yasa Madde:2 konulu panelin izlenme- si. 20.00: Bahçelievler. Buz Pateni Sa- rayı Milli Kütüphane yanındaki Bel-Pa Restorant'ta Cumok'ların Cumhuriyet Balosu. 27 Ekim Pazar 12.00: Sanat Kurumu'nda Cumok zirve toplantısı devamı. 15.00: Sanat Kurumu'nda Doç.Dr. Haluk Geray, Mustafa Balbay ve Işık Kansu'nun L Cihcın Demirci cien T } A F O R i Z \1 AL A J \ Çetelere üniforma zorunluluğu aetirildiğini bıze açıklaşacak bir de\letin kulu vok mu? katılacağı Kurtuluş Savaşfnda devrım karşıtı basın ve günümüzdeki uzantıla- rı konulu Cumok paneli. 29 Ekim Salı 09.00: Cumhuriyet Bayramı izlence- si. 15.00: Cebecı Dörtyol'daki Mamak Belediyesi Konferans Salonu'nda Dr.lsmail Değerli'nin açış konuşması- nı yapacağı ve Jülide Gülizar, Oya Araslı, ilknur Kalay, Ülkü Yalın Gü- nay, İlkayAdalı, Nazmiye Halvaşi nın katılacağı kadın ve cumhuriyet konulu panel. 18.00: Kızılay Meydanı'nda Çankaya Belediyesi ve kitle örgütleri- nin ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet Bayramı şöleni." Istanbul istanbul Çağdaş Eğitim Kooperatifi adına Nursel AJtıparmak bildiriyor: "Marmara Cumok 3. bölge toplantı- sını Tekırdağ'da yaptık. Ankara'daki zirve toplantısına götürülecek konular saptandı. Bu arada Tekirdağ Cu- mok'tan Mustafa Ozan. 29 Ekim'de Baltalimanı Grand'takı yemeğimize sa- zı ile katılacağını açıkladı." Istanbul Cumok kültür ve sanat kü- mesı bildiriyor: ''26 ekim cumartesi saat 14.00'te Kadıköy yeni iskele önünde buluşup Istanbul Milli Reasürans Sanat Galeri- si'ndekı Neşet Günal resim sergisıne gidiyoruz: 27 Ekim Pazar saat 15.00'te Caddebostan Kültür Merkezi'nde Fü- gen Kıvılcımer'ın hazırlayıp sunduğu şiir etkinliğinde Arif Oamar'ı izliyoruz. Yaşasın sanat." Balıkesir Balıkesir Cumok'tan Uğur Göngör Aksoy, Nuray Güner bildiriyor: "23 ekim çarşamba saat 17.30'da ADD'de toplanıyoruz. Dr. Hasan İleri, Kuvayı Milliye Balıkesir Kongreleri üze- rine yaptığı çalışmaları anlatacak." Bursa Bursa Cumok'tan Semiha Kablay Yılmaz bildiriyor: "Bursa'da yapılan Marmara Cumok 2. bölgfe toplantısının sonuçlarını de- ğerlendırmek ve yeni örgütlenme mo- deline karar vermek üzere Petrol-iş Sendikası konferans salonunda top- landık. Toplantıda kooperatif ve demek mo- dellerinin hangisinin daha uygun ola- cağı konusu tartışıldı: sonuçta örgüt modelimizin Ankara zirvesinden sonra belirlenmesine karar verildi. iç yapılanmamız değerlendirilerek yeniden görev dağılımı yapıldı. Örgüt- lenme modelinin belirlenmesı sırasın- da daha çok Cumok'a ulaşabilmek ıçin telefon zincirı oluşturulmasına karar verildi. Ankara zırvesj öncesi 24 Ekim Perşembe günu Petrol-iş'te tekrar top- lanıyoruz. İletişim ıçin Oya Orhon (tel:0.224.221 67 86), Semiha Kablay Yılmaz (Tel:0.224. 223 52 09). jçef içel Eğitim Kooperatifi bildiriyor: "Türkiye genelinde yaygınlaşmakta olan eğitim kooperatiflerınin daha ge- niş bir tabana oturmasını sağlamak için izlenecek yöntemi görüşmek üzere, 25 ekim cuma saat 18.00'de Cumok'lan ADD'deki toplantıya bekliyor ve artık yitirecek zamanımızın kalmadığını ha- tırlatıyoruz." Marmaris Marmaris Cumok'tan Fatma Çi- men bildiriyor: "Son toplantımızda. büyük yangında yanan orman alanında zor koşullarda temizleme çalışması yapan orman iş- çilerine destek sağlanması benimsen- dı. Bu doğrultuda ışçılere giyecek ve kuru gıda yardımı yapılması kararlaştı- rıldı. Her türlü yardımı 25 Ekim Cuma günü saat 13.00'ten itibaren yat lima- nındaki Ezgı Kafe'de topluyor ve 26 Ekim'de bölgeye götürüp işçılere tes- lim ediyoruz. Bu etkinliğe tüm Cu- mok'ların ve duyarlı Marmarıslılerin ka- tılacağını umuyoruz. Ayrıntılı bilgi için telefon: 0.252. 412 37 38. 25 ekim cuma saat 18.00'de yine Ezgi Kafe'de toplanarak deniz kirliliği konusunu görüşeceğiz ve Ankara zir- vesinde Marmaris'i temsil edecek Cu- mok'u belirleyeceğiz." Gerze Gerze'den Hasan Çağlayan bildiri- yor: "29 Ekim'de Gerze ADD şubesini açıyoruz. Saat 14.00'teki açılışa Sinop ve ilçelerindeki tüm Cumok'lan bekli- yoruz. iletişim içın telefon: 0.368. 71 8 24 04." Konya Konya Cumok'tan Hüseyin Soy- dan bildiriyor: "4 Kasım Pazartesi saat 14.00'te Be- lediyeler Birliği Salonu'nda toplanıyo- ruz. Gündemde, etkin çalışmalar yapıl- ması ve 10 Kasım'da Ata'ya saygı du- ruşuna destek verilmesi konuları var." Nâzım Hikmetln Kuvayı Milliye'si Anadolu yollannda skişehir Tiyatro Kumpanya- sı'nın sahnelediği Kuvayı Mil- liye, 23 Ekim'den itibaren Anadolu'yu gezıyor. Nâzım Hikmet'in Kuvayı Milliye Destanı'ndan canlı müzik eşliğinde uyarlanan ve Enis Yıldız'ın yönettiği beş kişilik oyun ekim ayı boyuncaSıvas, Kayseri, Nev- şehir, Balıkesir, Akdağmadeni, Boğaz- lıyan. Nığde. Silifke. Mut'ta sahnele- necek. Ve tabıi ki birçok engellemeyle kar- şılaşacak! Karşılaştı da... Oyunun sahnelenmesine ilişkin gö- rüşme yapmak üzere Kırşehir'e giden Eskişehir Tiyatro Kumpanyası'ndan bir görevli, polistarafındanbirsürealıkon- du, afişlere el kondu. Bir minibüsle Anadolu'yu dolaşma- ya kararlı ekip ADD. ÇYDD ve İHD şu- belerınin desteği ile sahneye çıkıyor. iletişim kurmak için telefon: 0.532.214 44 71. HARBİ SEMİH POROY GADDAR DAVl'T svni KIRJV.EÜE MIRMIRLAR ICIR DI K\K BU DA DO6ANIN KA- TARİHTE BLGUN MCMTAZARIK.İ\ 23 Ekim BRUrUS'UN SONU! MarcaS Jumus SroiuS ÖMCE 42 y/£.rfi/D/t gejSÜN, UMLÜ SiyASETÇI MARCUS -TUMIUS BKUTUS İA/TİHA& CTMı$- Ti. PAHA KÛÇÛK eİR ÇOCUKKEM, 8ABASIMM, y<$- NETİME ZAIZŞl YAPiLAN Bİ*Z AVAKLAtJMAyA KARI- ş/p ÖLDiiHÜLMesiNoeN SONSA, s/yAsere yAKiN. LIK DUYMAYA BAŞLAM/ŞTt- BUNOA,AMCA£-l CA7V YE ÜHLÜ CrCE&O 'A/c/A/ OA ETKfS/ Oi-MUÇTll. Ci-IM- nueiyerçj FiKi&L£&ı, SSZAG'IN OftrrArtü^ I'LAK/ EOlLMESİU/ İZL£Y£N GÜULEG&Ej ONA KARÇI BİR_ OÜZ£A/L£A4£ &Ü$Ü<VC£S/Nf GeriRMİÇTİ AeKADAÇIYLA S£ZAR'f ÖLOU£OÜ*7eW SOMGA, OLAYLA/SfA/ ĞEKLEOİĞf GiBı GELrŞMEPİG/A// GÖRMÜŞTÜ. CASS/L/S'L/t MAKeDOuyA'OAKt 8'GLtKLEGt'U 8AÇr/VA GeÇEFZEK, SEZA İ Nt ALMAYA GELEN OCTAV/AU'l, PHIUPpl'ûE YEMOİ. A^CAK, OCTAV/AM'IN AfZDINCrtN Ş MAJSK ANTUAM, BRUTUS'UN fiUJVI/ETL£G/Al/ BOZSUfJ/l aetSATTI\ Ç4£eSf& &4l/tN BKUTZJS, K/L/C/A//M ÜS- TÜNE ATLIYARAkL İMrİHAIS. ETTf f. ÜsHe,Seaara &af>r/at> saikasf- s6riitüyon. BAKIRKOY 2. SLLH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1996 978 Mahkememıze açılatı \as>i ta\ini da\ası sebebivle. \tahkememizce\enkn 19%'<?7S-852sa\ılı\eİ 0.10.19% tar- ıhlı karar ile Erzurum, Tortum. Ve^ıldere kö_\ü. c: 01 02. s: 59. k: 46"da nüfusa ka\ ıtlı Bılal ve Hünkar'dan olma. 1326 doğumlu Ve- hbı Aykın'ın \esa\et altına alınarak. kendısine. \'ehbı ve Sündüs'tenolma 1937doğumlu kızı Bılen Aşkın \ası olarak edil- mıştır. Itırazı olanların yukarıda vazılı dos\a\a ınüracaat etmelerı. aksı takdırdekararın kesınleşeceöı hususu ılan olunur. lü. 10.1996 Basın: 112605 Sevgili KRİTON CURt'yi, Türkiye - Yunanistan Dostluk Derneği çok sevdiği bir üyesini yitirdik. Acımız sonsuz. Başkan CE\GİZ BEKTAŞ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle