27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
,£3 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 losna'da yerel seçimler ertelendi • VİYANA (Cumhuriyer) - Bosna-Hersek'te 23-24 Jasım tanhlerinde yıpılması planlanan yerel stçimler ıkinci kez ıleri bir tarihe ertelendi. Bosna'nın si/ası alanda yeniden yîpılanmasını üstlenen Amıpa Güvenlik ve tşsirlıği Teşkilatı (AGİT) Bosna-Hersek Misyonu Bişkanı Büyükeiçi Robert Fnvvick dün yaptığı aç klamada. ertelemenın neient olarak ülkedeki siyasi sorunlan ve târafiannışbirlığıne hazır oirıayışlannı gösterdı. Frovvick, I977yılının ilk aylannda bu seçimlerin düzenlenmesinin demokrasi süreci ıçin hayati önem taşıdığını \urguladı. Cliıton arayıaçıyop • Y*ASHINGTON(AA)- Amerikan Demokrat Partısi'nin başkan adayı Bıll Clinton'ın, Cumhunyetçı Partı'den rakıbi Bob Dole'un 18 puan önünde gittiğı bildinldı. 5 Kasım seçimlerine ikı hafta kala. 945 kışı arasında düzenlenen kamuoyu yoklaması, Clınton'ın oy desteğinın yüzde 54 olduğunu ortava koydu. Seçmenlerin yüzde 36 sı ise Bob Dole için oy kullanacafını belirtti. Bill Clinton Detroıt'te yaptıgı konuşmada, aıle değerlennın önernini vurguladı ve seçmenlerden 5 kasım günü mutiaka sandık başına gitmelennı ıstedi. Cezayir'de çaüşmalar: 190lü • PARİS(AA)- Cezayir'de hükiimet güçleri ile radıkal tslamcıiar arasında sûren çatışmalarda. 19 mılıtanın oldürüldügü bildinldı. Özgürlük ve Vatan gazetesinin haberine göre başkent Cezayir'in hemen dışmda meydana gelen çatışmalar, güvenJık güçlerinın pazar gecesi Cezayır dışında saklanan radıkal Islamcı mılıtanlara saldırması ıle başladı. Çatışmalardan kaçarak bazı binalara sığınan militanlarla çatışmalann gün boyu sürdügü belirtildi. ••••,r Irak Kürdistan Yurtsever Birliği lideri, ABD ve Türk heyetleriyle bir araya geldi Talabanî AııkaraVlaANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Kürdistan Yurtse- \erBiriıği'nin (KYB) lide- ri Cela] Talabani. "Ateşke- sin sağlanması konusunda bir koşulumuz yok'" diye- rek, Mesut Barzanilıderli- ğindeki Kürdistan Demok- ratik Partısı (KDP) ile sür- dürdükleri çatışmalann kı- sa bir süre içinde durduru- labilecegine yönelik mesaj verdi. Talabani, Barzani ile masaya oturmaya hazır ol- duklannı. ancak banş gö- rüşmelerinin başlayabilme- sı için bazı koşullann yeri- ne getirilmesı gerektığini bildirdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişlen Bakanı Tansu ÇiJ- ler, Türkmen Cephesi lıde- ri Sinan Çelebi ve Talabani ile biraraya geldi. Çıller. îran Dışişleri Bakanı AJi Ekber Velayeti ılede birara- ya geldiğını belirterek. "İran'ın görüşüniin de bu barıştan vana olduğunu açıkca ifade ettiğini gör- düm. Bundan memnunivet duydum'*dedi. Yıllardır Türkiye'ye gel- meyen KYB lideri Talaba- ni. dün sabah saatlerınde Türk Hava Yollan ile Iran üzerinden tstanbul'a indi. Daha sonra Ankara'ya ge- çen Talabani. Barzanı'nin Ankara'ya yaptığı ziyaret- ten tam bir ay sonra Türki- ye'ye gemiş oldu. Anka- Ankara'ya gelen Kürdistan Yurse\er Birliği lideri Celal Talabani, ABD Dışi^leri Bakan Yardımcısı Robert Pelletreau ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Ç'iller ile ayn ayn görüştü. Talabani, K. Irak'ta ABD'nin insiyatifindeki tütn girişimleridestek- ledikkrini belirtti. (Fotoöraf: TAR1K TINAZAY) ra'daki programı güvenlik neden- leriyle gizlenmeye çalışılan Tala- bani "nin. sabah saatlerinde Milli Istihbarat Teşkilatı'nca kuJlaml- dığı savlanan Marmara Köş- kü'nde Türk ve ABD'li alt düzey yetkililerle teknik boyutlu bir ça- lışmatoplantısınakatıldığıtahmı- ni dile getirildi. KDP lıden Bar- zani de. Ankara'ya geldiğinde Marmara Köşkü'ndegerçekleştı- rilen birtoplantıya katılmıştı. Talabani. Çiller ve ABD Dışiş- leri Bakan Yardımcısı Robert Pel- letreau ıle yaptığı görüşmeierın ardından gazetecilere vaptığı açıklamada. "Ben çatışmalann kesiJmesine bugünden razı- yımr 'dedi. Barzani ıle masaya oturmaya hazır olduklarını kay- deden Talabani, banş görüşmele- rinin başlatılması için koşullan olduğunu söyledi. Talabani, Tah- ran\eBağdat>önetirnlerinın Ku- zey Jrak'a müdahele etmemesi gerektiğine işaret ederek. "ABD'nin inisivarifindeki tüm gi- rişimleri desteklivoru/"" dedı. KYB liden Tdlabanı. "demokra- tik, laik ve çoguku" bir Irak iste- diklerını belirterek. "kardeşleri- miz" dı\e bahsettıği Türkmenler ıle ortak bir vönetımden yana ol- duklannı söyledi. Talabani, bir soru üzerine. Türkıve'nın sınırla- nnın güvenlığinı sağlamanın ken- dilennin bir görevi olduğunu da ifade etti. Başbakan Yardımrcısı ve Dışiş- leri Bakanı Çiller. Talabani ile yaptığı görüşmenin ardından ga- zetecilerin sorulannı yanıtlarken. "Memnuniyetle görüyorum ki. ateşkesin sağlanması konusunda hem lalabani'nin hem Barza- ni'nin çokolumlu görüşleri vardır. l 'muvoru/ ki,en kısa zamanda bu ateskcs sagfanır" dedı Çiller. dünkü toplantıda Türkmen Cep- hesi lideri Çelebi ıle KYB lideri Talabanı'nın bıraraya gelırıldigi- nı belirterek. bölgede oluşturula- cak geçıcı yerel yönetıme Türk- menler'in deeşit hakla ortak edil- meleri konusunda hem Barza- ni'nin hem de Talabanı'nın görü;> birliği içinde olduklarını vurgula- dı Dışişleri Bakanı Çiller. Türki- ye'nin bir başka sorununun Bir- leşmiş Milletler'in (BM) irak'a saglamış olduğu 6 ayda 2 milyar dolarlık petrol satmasına olanak veren 986sayılı Güvenlik Konse- yi kararının \aşama geçırilmesı olduğunu söyledi. Petrolün büyük bölümünün akıtılacağı Kerkük- \r umurtalık boru hattının bölgede banş ortamının sağlanmasının ar- dından jçılabileceöinı belirten Çiller. bu konuda ABD \e BM ile cıddi temaslarda bulunulduğuna ışaret ettı. KDP lideri Barzani ıle önceki gün Sılopi'de biraraya gelen ABD Dışişlerı Bakan Yardımıcısı Pel- letreau da, görüşmelerın ardından >aptığı açıklamada. bölgede ateş- kesın bir an önce sağlanması ge- rektiğine dikkat çekerek. "Ates- kesin ardından da ABD'nin inisi- yah'fînde banş görüşmelerinin bir an önce ba^lanlması gerekmekte- dir"dedi. Pelletreau. görüşmeler- de Türk ve Ingilız hükümetleri- nin de temsil edildiğinı kaydede- rek. "Tahran ve Bağdat yönetim- lerinin bölgeye silahlı müdahetele- rinin Kuzey Irak'ta banş sağlan- masına v önelik çabalara oluımuz etkileri konusunda Talabani ilegö- rüş, biriiğine vardıklannj" bıldır- di. ABD'lı Bakan Yardımcısı, "\ asai güvenfik kaygılan bufunan Türkiye ile işbirliği vapılması" ko- nusundaki kararlılıklannı da dile getirdiklerini ifade etti. ABD'li Bakan Yardımcısı, dün Genelkurmay İkinci Başkanı Or- general Çevik Bir ile de biraraya gelerek bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bu- lundu. etaş, Avrupa Kalite Başarı Ödülü'nü aldı! Avrupa Kalite Ödülü, Toplam Kalite Yönetimi'ni tüm süreçlerde uygulayarak faaliyetlerinde başarı kazanan kuruluşları belirlemek ve bu anlayışın uluslararası çapta yaygınlaşmasmı desteklemek amacıyla veriliyor. Tasarımdan pazarlamaya kadar, faaliyetlerinin her aşamasında Toplam Kalite Yönetimi'ni uygulayan Netaş, geçen yıl fınalist olduğu bu ödülü kazanan Avrupa'nın ender kuruluşlanndan biri!.. Bir dünya kuruluşu olarak Netaş, Türkiye'nin dünya iletişimine katkısını sağfıyor. Netaş'ın Toplam Kalite Yönetimi fefsefesi, yüksek teknolojisi, geliştirdiği ürün ve hizmetler, insanın mutluluğu ve daha iyi yaşaması için... Kazandığı Avrupa Kalite Başarı Ödülü, bunun bir kanıtı! " İ I G t İ Ş İIT1 f fl Netcts US NEWS & WORLD REPORT: 'Şam ile Bağdat yakınlaşıyor' VVASHINGTON (A»\) - US Nevvs & World Report dergisi "'düşman kardeşler" Suriye ile Irak'ın giderek ya- kınlaştıgını ilen sürdü. Haberini çeşıtlı istıhbarat kaynaklanna dayanarak ve- ren dergi, Ortadoğu'daki is- tihbarat kuruluşlannın. Ba|- dat ile Şam'ın hızlı bir ya- kınlaşma içinde olduğu ko- nusunda hükümetlenni uyardıklannı da bildirdi. Derginin haberinde, ikı ülkenin üst düzeyli sivil ve askeri yetkililerinin "gizli- ce" biraraya ge/erek su kay- naklan ve güvenlik gibi ko- nularda politikalannı koor- dine etmek amacıyla birbir- israil basını lerini bilgilendirdikleri ifa- de edildı. Eylül sonunda/abl Tanf sınır geçiş noktasında iki ülkenin askeri yetkilileri- nin görüştüğü ve Irak'ın ül- kenin kuzeyındeki askeri fa- aliyetleri ile Suriye'nin Lüb- nan'dakı bırlıklerinin kaydı- nlması konulannın ele alın- dığı kaydedıldi. Tkı ülke sınırındaki trafi- ğin dikkatedeğerbirşekılde arttığı ve önemlı mıktarda gıda, ılac. tüketim maddesi ve askeri malzemenin BM yaptınmlarına ragmen Irak tarafına geçtıgi belirtildi. Suriye, Körfez Savaşı'nda Irak karşıtı koalisyonda yer almıştı. Suıiye, Israil'le savaşa hazır Dış Haberier Servisi - Suri- ye'nin lsraıl Başbakanı Ben- yamin Netanvahu'nun Go- lan tepeleri üzennde hak iddia etmeyı sürdürmesi durumu- na karşı savaşmaya hazır o\- dugu bildinldi. IsraıTde yayımlanan Ha- aretzgazetesi. Suriyeli üst dü- zey bir yetkilinın. israil tele- vizyonu ikinci özel kanalı muhabirine, ABD seçimle- rinden sonra İsrail ile siyasi çözüm sürecı canlandınlma- dığı takdirde Suriye'nin sava- şa hazır olduğunu söylediği- nı duyurdu. Gazetenin haberine göre adının açıklanmasını isteme- yen Suriyeli üst düzey yetkili "Surive askerlerinin savun- maya yönelik olarak konuş- landınlmasına şimdiden baş- landı. Sume güçleri savasın malivcrini bilivoriar,ancak İs- railde bunu ağırödevccektir" dedi. israil ordu radyosu da. ön- cekı gün bir İsrail askeri yet- kılisınin "SuriŞeilegÖrüşme- lere yeniden başlanmaJı \eva ciddi olarak savaşa hazırlan- malıyız" dedığini duyurmuş- tu. İsrail Dev let Başkanı Ezer YVeizman ise önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Jac- quesChiracileyaptıgı görüş- mede. daha önce Şam'ı ziya- ret eden Chirac'tan edindiği izlenime göre Suriyelilerin banş için istekli olduğuna inandığını söylemişti. Chirac, Kudiis'ü gezerken fsrail askerleriyle tartıştı. Chirac'ı gezdirmediler • Fransa Cumhurbaşkanı, Kudüs'ün tarihi bölümünde 'koruma' gerekçesiyle kendisine nefes aldırmayan israil polisine kızarak ülkesine dönmeye kalktı. Dış Haberier Servisi - Orta- Arafat'a ileterek görüşmelere doğu gezısi kapsamında Isra- dönüpdönmemeyekararvere- il'de bulunan Fransa Cumhur- başkanı Jacques Chirac. Ku- düs'ün Müslüman kesimini gezerken etrafına etten duvar ören lsraıl polisine sert tepki gösterdi. Chirac, İsrail polisi etrafmda güvenlik duvan ör- meye devam ederse fsrai! gezi- sini keseceğini söyledi. Chirac. eski Kudüs kentinin Hırisriyan semtinde kendini sıkı koruma- ya alan polis görevlilerine kı- zarak sıkı koruma devam eder- se hemen uçağa atlayıp gidece- ğini söyledi. israil Başbakın Netanyahu ise Chirac'tan özür dileyerek "Biz bunlan iyi bir dostu korumak için vaptık" dedi. Jacques Chirac dün Hayfa kentındeki Teknoloji Ûniversi- tesi'nde yaptığı konuşmada. Israil'in Filıstın devleti kurul- masını kabul etmesini ıstedi Chirac. Israil'e Golan tepeleri- ni Suriye'ye geri vermesi ve Güney Lübnan'ı boşaltması çağnsmda bulundu ve Israıl- Filistin banş sürecinin sonuca ulaştınlmasını talep etti. Lüb- nan'daki tsrail askerlerinin çe- kilmesini öngören Birleşmiş Milletlerkarannın uvgulanma- smı isteyen Chirac. fsraıl'in is- tediği güven ortamının güce başvurarak sağlanamayacağı- nı savundu. Fılistin heyeti çekildi Israil-Filistin görüşmelerin- de güvenlik konulannı ele alan Filıstin heyeti, îsraıTın El Ha- lil'deki israil askerlerinin yeni- den konuşlandınlması konu- sundaki tutumunu protesto için önceki gece masayı terk ederek Beytüllahim'edöndü. Heyetin. durumu Filıstın lıden Yaser ceği belırtildi. Fılistin heyetin- den Albay Dahian. İsrail heye- tini. daha önce Filistinlılerin reddettıklen konulan yeniden görüşme masasına getirmekle suçladı. Öte vandan. Ortadoğu banş görüşmelennde yeterince iler- leme sağlanamadığını öne sü- rerek önceki gün Dışişleri Ba- kanı ile görüşmek üzere Was- hıngton"a gıdeceğini açıklayan ABD'nin Ortadoğu özel tem- sılcisi Dennis Ross'un. bölge- den aynlmadığı bildinldi. Mıstridaıı savaş uvansı Mısır Dışişleri Bakanı Amr Musa. Israil'e. banşa ilişkin verdığı sözlere uymaması du- rumunda Ortadoğu'da çok teh- likelı birsürecegirileceğı uya- nsında bulundu. Musa, bunun çok büyük bir sorumluluk ol- duğunu, banşla oyun oynan- mayacağını ve dünyanın da bu- na izin vermeyeceğini belirtti. Bu arada, Filistin lideri Ya- ser Aarafat, İsrail'in karşı çık- masına karşm Fransa \ e Avru- pa Birliği'nin (AB) Ortadoğu banş sürecinde dahaönemlı bir rol üstlenmesini istediklerıni söyledi Arafat. İsrail Parla- mentosu'nun İçışlen Komis- yonu'nu temsilen Batı Şe- na'daki Beytüllahim kentine gelen 3 milletvekılını ise elini sıkmayı reddettikleri için top- lantı salonundan kovdu. Öte vandan. fsrail askerleri, Batı Serıa'nın Ramallah ken- tinde. birköylünün öldürülme- sını protesto gösterilen sırasın- da. kendilerine taş atan bir Fi- lıstinli genci öldürdüler, Ense- sinden vurularak öldürülen 19 yaşındakı genç. kaldınldığı hastanede yaşamını yitirdı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle