05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 EKİM 1996 ÇARŞAMB 18 SPOR Eskt Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan'dan Ali Şen'e veryansın 'Fener'in üç lastiği padadı'HİLMİTLRKL\\ "Eğ«r \lı $ern borçsuz bir Fe- nerbah^ aırakJU". genel kurul üve- leride uj gun göwü rse se\ eseve baş- kanlıgajdav lığı«nı ktn anm. Şu an- daki borç 2 triKona \akin. Gidişat hiç de Ki değil. Takımın durumu ortada. Transfer politikası tama- mıj la > anlış. \ li*cadele> i sev me> en Bo ıç intınına aj nı dzellikleri ta- şı\an SaVet'i aldılar. Amokac- hı 'den vazgeçip Kostadınov 'la söz- Jeşme imzaladılaır. Oğuz. Av kut ve Parreıra kesinlikJe gönderilmeıne- lijdi." Ev et. > iKandakı bu sözler gore- \ ı başında} ken ı^ını gücünu bır ta- rafabırakıp, her$evını F Bahçe've ada>an, Fenerbaîıçe kavbettığınde sabahlara kadar gozlerıne u\ku gırmeven.gorev a baş,ında\ken her ke^ımm sevgisiraı alan gerçeklen konu>ın valan nedır bılmeven \e bu vuzden de baiskan Alı Şen ıle sık sik ağız kav gası vapan eskı Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalka\an"a aıt Şadaıı kalkavan. şu andakı gıdı- ^attan hıç mernrıun değıl Uzgun muuzgun Alı Şen'eate:> puskuru- >or adeta Şen'ın eksılennın artı- lardan daha tazla olduğunu sov lu- yor Aklı selım ınsanların Alı Şen A li Şen'in borçsuz bir Fenerbahçe bırakması halinde başkanlığa aday olabileceğini söyleyen Şadan Kalka\an. "Gidişattan memnun değilim. Takımın durumu ortada. Oğuz, Aykut. Parreira kesinlikle gönderilmemeliydi. Mücadele sevmeyen Boliç'in yanına aynı özellıklere sahip Saffet transfer edildi. Transfer politikası yanlış. Kulübün yaklaşık 2 trilyon borcu var. Kasa bomboş. F.Bahçe zor günler geçiriyor'1 dedi. vuzunden Fenerbahçe'nın bas,arı- lı olmamasını ıstedıklerını vurgu- lu\or İyibirşo\men Şadan Kalkavan'a gore başkan Alı Şen ıvı bır^o\men Ancak her s.e\ın a^ırısı zarar \erır dıvor \e devam edıvor u Ali Şen, Anadolu da kendisine karşı giiç birligi oluş- turdu. Elbt'tte bu durumda karşı- sında hem kendisi hem de Fener- bahçe zarar gormeve başladı. Şo- \u yerinde bırakması gt'rekirdi. Göreve geldiğinde inelere borçsuz bir Fenerbahçe için soz \erdi. An- cak şu anda kulübun kasasında pa- ra >ok. Borç günden gune artıvor. Dün l.f'fLbugıinZtrihonadavan- dı. Conilihor ki arabanın uç lasti- ği patladı. Biri bu vukii ne kadar çekebilir? Eskiv İMieticiler \ lelıme-î NjzıfGuııal Ahmet koklcr Nıhat Ozdemır alacakları olan paraları istedikleri halde alamı>orlar. Bu- na ben de dahilim. So/ıinü etriğinı arkadaşlar sjmdi alacakları için ic- ra>a basvuru>orlar. Paralarını ic- ra yoluvla alaıaklar." Safîet lüks oldu TransterpolıtıkaMnııı tamamıv- !J vanlişolduğunu ıfade eden Kal- kavan Saffet"ınalınmasının''luks' olduğunu belırtıvor Bu transfer ıçın hem Saffet'e hem de Koca- elıspor'a buvuk para odendığını. ovsa SafTet avannda taktmda fut- bolcu bulunduğunukavdeden Kal- kavan. "Oğuz \e Avkut nasıl gön- derildi hâlâ anlamış değilim. Ali Şen bu iki futbolcınu göndermek- le bü\ ıik >anlış vaptı" dı>or Lazaroni'ye de değindi Parreira'dan \onra takımın başı- na geçen Lazaroni've de değmen Kalkavan. Brezılvalı tcknıkadam- la ılgılı olarak da >ov le konuşu;, or "Taraftar gibi oturup maçı izliyor. Parreira,ödün vermejen birinsan- dı.Tahmin edhorum ki Lazaroni. başkanın doğrultusundan dışan- \açıkmı\or." Tankkabilhetli SÛII olarak kadroda kendısıne bırrurlu \er bulama\an ıkı MI 5n- eesinın transterdekı flaj ısmı Ta- rık'a da değınen Şadan Kalkavan. bu futbolcu ıle ılgılı olarak da >JH- lariso\ledı "Tarık"ın>erindekim olsa poiemiğedüşer.Tank'ın üsiün kabilhetleri \ar. Cerektiği şans kendisine \erilnıedi.5dakika o> na- dı, 10dakika o\ nadı, 20 dakika o> - nadı.Vani doğru dürüst şans \eril- medi kendisine." Rasim Kara 'Gaziantep bizi zorlayacak' SporSenisi- Adana'dakı Bolgesel Fut- bol Antrenor GeJışım Semınen'ne konuk olarak katılan Be^ıkta^ Teknık Dırektoru Rasim Kara. ruma gunu deplasmanda o\- na\acaklan Gazıantepspor maçından endı- >elı olduğunu sov ledı Kara. \aptıgı açıklamada. geçen hafta Galatasarav'ın Gazıantepspor"u6-1 >enme- sının bırolçu olama\acağını so\ledı Gazı- antepspor'un kendı sahasında ovnadıgı maçlarda adeta a»»lan kesıldığını ıfade eden Rasim Kara. takınnnın geçen hafta 6 gun ıçınde Denızhspor. Legıa \arşo\a ve Sam- sunsporgıbızorlu maçlarovnadıklannıkav dederek ^.unları so>Iedı "Futbolcularım, zihinsel \e fiziksel olarak aşırı >orgun düştü. A\ rupa Kupası'ndaki rö\anş ma- çını 29 Ekim'de o>na>acağız. Şu an, >a- kın hedefteki Gaziantepspor maçını dii- şiinü>oruz. Sakat olan Erkan hızfa iyile- şi\or. Bu futbolcu dışında da ciddi bir ek- siğinıiz \ok. Gaziantepspor kendi saha- sında kola> maç \ermi\or ve Fenerbah- çe'\i de 2-i) venmişti. Ancak biz tiim ön- lemlerimİ7İ aldık" İstanbulspor'un golcüsü Aykut: E Bahçe 9 de bazı şeyler yanlış, amcu ARİFKIZILAAUÎS A\kut Kocaman... Bu ısım Turk futbolu \e ozel- lıkle de Fenerbahçe ıçın çok >e> lerıfadeedıvor Y'ıllarca San- Lacıvertlı formavı gı- vıp \uzden fazla gol atan unlu futbolcu. ^ımdı Istan- bulspor ıçın ter dokuvor Takım \e 'kader*arkada^ı Oğuz'la Fenerbahçe'den olavlı bır^ekıldeavnlıpe^- kı gunlenne donme çaba- sındakı KtanbuKpor'a transfer olan Avkut. >ava> v av a^ eskı hav a^ını buluv or Attığı gollerle venıden adından soz ettırmeve ba>- lavan unlu golcunun tek sı- kıntısı we »akatlık Lıgın 3'te bırlık bolumu tamamlanırken venı venı forma gıvmeve ba^lavan Av kut'la onee LtanbuKpor sonra da Fenerbahçe uzerı- ne sovleijtık tstanbuKpor bun>e^ındekı umulmadık olavlarvevıtınlen puanlar- la sezon ba^ındakı hedefle- nnden uzakla^tıklannı so\- Milli Takım Teknik Direktörü Denizli, Tugay'a kapılarının kapanmadığmı söyledi ^Futbolcu çok^ golcü yok' NİVİTTOKDEMİR İZMİR- A Mılh FutbolTakımı Tek- nık Sorumlusu Mustafa Denizli. takım- da başan çızgisinın *aşağı dondüğü" bırdonemdegorevegeldıklennı savu- narak "*Görevimizonu\enideneski\e- rine getirmektir" dedı Batı Makına Kalıp Sanavı (BMS)"nın duzenledığı "Ege"deAwn Futbolcusu" van^masi junsıne 'onur ü>esi'olarak katılan Denizli. soruları vanıtlarken ozel maçların puan amaeı taşımasa da bır •prestij'maçı olduğuna değındı ve ovnanan son Fransa maçı- nın uzun uzadıva tartı^ılmaması ge- rektığını savundu "Milli Takımın amacı sadece teknik direktörlük vapan ınsanların değil, bir ülkenin amacıdır" dı>en Denıziı, >o> - lekonu^ru "TürkMUIiTakjmrnınba- şarı çizgisinin aşağı dondüğü bir do- nemde göre\e geldik. Bu o zaman de- ğil, İngiltereöncesi başladı.Şimdi bi/im görevimiz onu >eniden eski \erine ge- tirmektir. Buaçıdançalısmalarvapıvo- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Denizli'den: • Türkive'de her şey abartı halıne getmlıyor. Tugay'ın o günkü milli takım kampinda saat kaçta, nerede olması gerektiğıni takımın en sorumlu kişisi olarak ben bilirim. Olayın gerekçesini açıkladık. Hiç kimse 'Tugay bundan sonra milli takıma alınmayacak' diye bir şey söyleyemez. M Terım, benım kardeşım. arkadaşım ve meslektaşım. Bizim dışımızdakiJer, bizi kavgalı görmek isteyenler bu türoiaylan yaratmaya çahşıyorlar. Aramızda hıçbır şey söz konusu değiJ. ruz. Milli takım. ba/ı maçlarda başarı- lı olacak. ba/ılarında kotıi olacaktır. Grup maçlarında birinci gorcv imiz bu hataları v inelememektir." Denızİı. G Sarav'da gorev vaptığı donemdeoJduğugıbı \eniden mılh ta- kıma gelı>ı\le bırlıkte voğun ele^tuı- lerle kar^ıla^tığı volundakı bırsoruva. "Bu durum basını da rahatsı/ edişor- sa. üzerinde durnıava gerek >ok. kâğıt kalemi elinıi/e alıp ce\ ap \erme duru- munda değilb" vanıtını veıdı Deniz- li. Tugaj konusunun da vıne basın ta- ratından kanıuoyuna değı^ık gerekçe- Ierle sunulmava çalı^ıldığını vurgula- vıp. sozlerını >ovle surdurdu " I ürkiu>*deherşe\ ahartıhalinege- tirilhor. Tuga\ ın o gunku milli takım kanıpında saat kaçta. neredeolması ge- rektiğini takımın en sorumlu kişisi ola- rak ben bilirim. Olavın gerekçesini açıkladık. Hiç kimse Tuga\ bundan sonra mılh takıma alınmayacak' di>e bir şe\ sö>(e\emez." Denizli. G Sarav Teknik Direktörü Fatih Terim ıle aralarında bır varı^ın soz korusu olup olmadığı vonundekı soruva üe "O benim kardeşim. arka- daşım ve meslektaşım. Bizim dışımız- dakiler. bui d\le gormek iste>enler bu tür olav lan j aratma> a çalışı>orlar. Ara- mızda hiçbir şe> soz konusu değil" kar- sıhgını verdı Denızlı. lıgdekı takımlar- da vabancı golcu futbolcu savisindakı artıs, konusunda da ^u değerlendırme- vı vapıt "Futbol golle \ar olan bir <>v un. Bu tur futbolcular ülkemizde var. Ama ne kadar \ar? Onu tartışırı/.Ola- va vabancı golcü olarak bakmak >an- lış. Futboida en bü\ ıik eleştiri> i bu böl- gede ovnavan futbolcular ve kaleciler alır.Türki>e"de gol bölgelerinde ovna- van futbolcu acımasızca eleştirilirken hangi ana- baba çocuğu futbolcu ola- caksa kaleci >a da golcu o> nasın dive ge- tirir?Türki>e"de şu anda bir orta saha vığılması var. Çürıkü diğer bölgeler riskli. Dola>ısı*la biz bir nesli bu bolge- lerden çekmeve başladık. Burada O/M\- likJe medvava teşM'k göre\i düşü>or." leven unlu golcu. vava^va- va> toparlanma surecıne gırdıklennı v e kısa bır sure ıçmde beklenen Ktanbui spor'u "viz>ona'sokacakla- nnı sov ledı ve :?ov le konu^- tu. "Bu iş bov le gitmemeli. Sezon başlarkenve Oğuz'la İstanbulspor'a gelirken beklentilerimiz farklıvdı. 4 büvüklerin ardından 5.'lik va da 6.'lıktan da oteve he- deflerimi/ vardı. İvi trans- ferierdevapjldı.Anıasakat- lıklar puan kav ıplan der- ken potadan ıı/akiaşfık. İs- tanbulspor'a gelirken bo>- le bir sakallık sorunu >aşa- >acağımı hiç sannııvordum. Sakat geldi divenler de ola- bilir. Ama benim Fenerbah- çe'dev ken ne kadar az sa- kadandığım ortada. Sezon başında nedendır bilinmez bir sakatlık illeti vapışti da- ha veni veni kurtulmonız. Şimdi Kocaelispor ve 3 bü- \ ukJerle nıaçlanmız \ ar. İs- tanbulspor havasını bulur- sa bu maçlarda başanlı olur." w Akbaba değilim' Soz Fenerbahçe'den açıl- dığında ıse Avkut sorulan- mıza guçlukle > anıt \ erme- ve başladı L nlu futbolcu eskı takımını bellı kı unut- mamış. Çok ^evler sovle- mek ıstedıgim. ancak man- tıgının buna ızın vermedı- gını belırttı Ozellıkle Ali Şen'ın adını annıamava ozen gosterdı ama eskı bajkanına kar>ı ustu kapa- lı olarak 'serzenişte'bulun- madan da v apamadı Lnlu ov UIKu "Keşke Fenerbah- çe iv idurumdav ken bu sııv- leşivi vapsavdıL O zaman so>İenecek çok şe> ler olabi- lirdL Ama köfü gıinde orta- va çıkıp bu açıklanıav ı vap- nıakAv kut'a vakışmaz. Sa- dece Fenerbahçe'de baa şe> lerin ivi ghmediğini sö>- levtbilirirn. Bu da anlavan için veterli olur" derken Nozlerını 'hilik' mesaılan ıle bıtırdı ve "Se/un başın- da Fenerbahçe'de her şe> çok iv i «kiivonJıı. Şimdi ba- zı nedenlerden dolav ı buna- lınılı gunler vaşannor. Ama ben bu kutu günlerin geçici olduğu inancındavım. Fe- nerbahçeyineşampi>onluk adaMdır"dedı NEYMIŞ ABDULKADIR YLCELMAN Avrasya'yı Nasıl Bilinsiniz? TVspıkerı Istanbulluları uyarıyor: "Yarın sabahın er- ken saatlerınde başlayacak Avrasya Maratonu ıçın dıkkatlı olun, trafığe takılmayın Sız en lyısı oğleye ka- dar evden çıkmayın " Insanlarımızın mantığı bu Tra- fığe takılmaktansa eve kapanmak daha lyı Spıker şoy- le dıyebılırdı "Istanbullularyann yılda bır kez yapılan ve Istanbullular için bır fırsat ozellığı taşıyan halk ko- şusuna sız de eşofmanlarınızı gıyerek katılın Hatta eşı- nızı ve çocuğunuzu da yanınıza alarak trafıkten uzak bır pazar keyfı yaşayın." Ama boyle demıyor sevgılı spıker kardeşım, hatta uluslararası nıtelık taşıyan Londra, Boston New York, Tokyo. Berlın maratonları ve halk koşulanndan haben olsa bıle habersız gozu- kerek boyle bır ocuden kaçmaları ıçın herkesı alarma geçınyor Biz bu kafa ıle mı 2004'e hazırlanacağız. Istanbullu hemşerılerım. Yıne Avrasya Maratonu ıle ılgılı bır saptama daha yapalım. 2004 Olımpıyatları ıçın Uluslararası Olımpıyat Komı- tesı'nden 19 kışılık bır on araştırma komısyonu Istan- bul a geldı Geldı ama Avrasya Maratonu'nun bıttığı saatlerde Ataturk Havaalanı'na ındı. Yanı 50 bın kışı- nın katıldığı o muhteşem koşuyu goremedıler Aslında boylesıne gorkemlı bır olayı gostermek asıl hedef ol- malıydı Bu fırsatı değerlendıremeyen bızler şımdı adamlara Istanbul'da kalacakları gunler ıçınde gece- kondumuzu. rezalet trafığımızı. hava kırlılığımızı mı gostereceğız. Bu anlamsız olay. 2004'e talıp olan Is- tanbul'un Buyukşehır Beledıyesı ıle Turkıye Mılh Olım- pıyat Komıtesfnın koordınasyonsuzluğundan, bırbır- lerınden habersız oluşlarından kaynaklanıyor. Eğer boyle olmasaydı, ya konuk olımpıyat ekıbını bırkaç gun once getırır ya da bunu beceremezsek Avrasya'yı bır hafta sonraya alırdık Kaçan balık buyuk olur Biz de galıba bır buyuk ba- lık kaçırdık Yazık 1 Fener'e ne oldu? Fenerbahçe'nın Van rezaletı sonrası hep aynı soru- larla karşılaştık "Ne oldu Fener"e Fener'e bır şey ol- duğu yok Fenerbahçe Parreira'nın zamanında neyse aynı yer- de duruyor Ama galıba yanlışlık başkan Ali Şen'den gelıyor Başkan Şen, hakemlen koruma altına aldı. Galata- saray'ı da koruma altına aldı. Ama Alı Şen. Fenerbahçe takımını korumaya alma- yı unuttu Oysa Fenerbahçe'yı Lazorini'den korumak ıçın onlem alması gerekırdı, geç kaldı. Avrupa ekspresınden sonra lıg trenı de kaçtı, kaçı- yor Hem sporcu hem TRT'ci TRT'ye bır genel mudur aranıyor Polıtıkacılar kendı saflarından bırısını getırmek ıçın savaş halinde TRT gı- bı bır kurumun kımseye bağımlı olmaması gerekırken başına gelenın de polıtıkacılardan uzak kalması ge- rekmez mû Bıze gore "Ne sağcıyız ne solcu, futbol- cuyuz futbolcu" dıyelım TRT'nın ıçınden gelen deneyımı olan, hem de An- karagucu'nun santrhafı olan Yücel Yener'ı duşunelım Yener hem defansta hem hucumda lyı bırsporcuydu. Bıze de oylesı gerek San - Kırmızılı yandaşlar seyirci sayısında önde En vefalısı G.SaraylılarSpor Senisi - Re-.mı rak- kamlara vansımasa da. lstan- bul'un uç buvuk kulubu orta- lama 1,5 tnlvonluk transfer- lerle lıg ko^usuna ba^ladılar \apılanbu\uktran»ferlerınen buvuk amacı takımı lıgde \e Av rupa'da daha guçlu kılmak Dığer bır amacı da takımın vıtnnını değı^tırıp sevırcıvı stadvuma çekebılmek Taraf- tartrıbundekı. maç hasılatı da kulubun kasasındakı verını ahnca gelır-gıder tablosu ra- hat bır nefes alır. bır sonrakı \ ıl \ ıne transfer sezonu para- İar havava saçıhr 1996-199" futbol sezonu- nun uçte bırlık bolumunu ne- redevsetamamladık 18 takım ıçende dı^anda 10'ar maç vaptılar Turk futbolunun lo- komotıfı uç buvukler beş kez kendı sahalannda be> kez de deplasmanda ov na> arak lıg si- ralamasinın ustundekı verle- rıneverlestıler Uç büyuklenn kendı saha- »ında \ aptığı bes, maçın se> ır- wm&<% kıdini GALATASARAY Maç Traozon FBahçe Çanakkale Izm Derıziı ıCumaı G Antep Toplam Seyirci 2 "333 27 542 38 515 18 05" 27 9i' 139.434 Hasılat 8 545 000 OûC 8 831 83C0OO 1C 128 950 000 5 644 480 300 ~293 10C 30C 40 641 360.000 FENESBAHÇE Maç Samsursp^f Ata. BesiKtaş Anta .a Bursa Toplam Seyirci 16 268 15 856 20 324 7413 18 479 78.340 Hasılat 9 867 S20 000 9 945160 000 13 162 140 OOC 4 972 455 000 1 2 073 365 300 50191940 000 BESİKTAŞ Maç Vansp<y ıCumal Kocaelı San^er (Cuma G B.rlıgı Sansun ICuma) Toplam Seyirci 15 965 18 703 12 979 23 929 12 984 84.565 Hasılat 5 M6 050 000 5 558175 000 : 379 615 OOC £133 365000 î 304 240 000 31281 645 000 cı ve hasılat tablosunu çıkar- tırken. geçtığımız vılm şam- pıvonu Fenerbahçe'nın bu \ıl trıbunde valnız bırakıldığı gcrçeğıortavaçıktı Yengogu ınleten stadlara sığmavan Fe- nerbahçe se> ırcısı takımını bu vılvalnızbırakmis. Fenerbah- çe Stadı'nda 5 maç ovnavan San-Lacıvertlı ekıbııı kar^ı- laşmalannı ortalama 15 bın 668 sev ırcı ıziemış Fenerbah- çe'nın toplam sev ırcı sa\ isi ~8 bın 340. toplam hasılatı da 50 ınılvar 191 mılvon 940 bın Turk Lırası Lıgekotu bır futbol la ba^la- >an Galatasarav ıse bu v ıl s.e- vırcıden vanasansh Sarı-kır- mızıh takımın maçlanna orta- lama 27 bın 886 taraftar gel- Besıktaş, bu siralamada se- \ ırcı vonunden Fenerbah- u I • 2004VazOlımpivatOvunlan"nın II ada> kenti lüfilD arzsmdi ver alan Istanbul. Lluslârarası Olimpivat Komitesi Dfnetlcm« Kurulu tarafın- dan takın takibe alındı. f^/ar gunu Turkive'vc gelen 19IOC uvesi, İstanbul'un spor tesisleri.otelleri ve ulaşım sistemini incek°me>e başladılar. Dun kentin guv«nlik konusundaki calışmalamla ilgili bir brfinge katılan denefleme kurulu uveleri uzellikle Atakov'deki Oiimpivat Evi'ni oldukça bcğendikk°rini vurgu- ladılar.Ataköv \çıkve Kapalı \u/meha\ u/u ileinşaatısuren Aiakov Stadı'nıgezditer. Ljelerden i ruguav Spor Bakanı 1. vardımcısı ve İOC uvesi Julio Madlione. ozellıkle v u/me hav u/una hav ran kalırken. 1984 BareelonaOlimpi>atO)unlan'nınıinlusprinteriMarkTf«lesbun veClijriesBattleda \takov Stadı'nı konunıu nedenivle btğfndikltrini hildirdiltr.Turkive Mıllı Olimpivat Komitesi Genel Sekreteri Togav Bavatlı da Cumhuritet'e vaptığı açıklamada uveterin kentı genel olarak beğendiklerini ve 2(MH) olimpiv- atovunları seçmelerine gore daha olumlıı izlenim edindiklerini bildirdi. ı Fotograt ARIF MZIL> ALIN > çe'nın onune çıkarken, haM- latta uçuncu durumda Sıvah- Bevazlı takımın maçlarında ortalama 16 bın 913 sev ırcı verını almıs, 5 maç sonunda çıkan tablo- da Galatasarav "ın Alı Samı Yen'dekı maçlarında futbolcu- lar kadargışe memurlannın da vorulduğu orta>a çıkıvor Sa- rı-rvirmızıh takımın ıç saha- dakı maçlannı toplam 139 bın 434 kış.ı ıziemış San-K.ıımızı- h takımın hasılat hanesindekı rakkamı ıse topiam 40 mıKar 641 mılvon 360 bın Turk lıra- sı Bu arada Galatasarav "ın ce- zası > uzunden Çanakkale Dar- danelspor maçını Izmır'deov- navıp odullendırıldığını de unutmamak gerekır Bu maç- ta ev sahıbı olan Galatasarav "ın kasasjna 10 mılvan a^.kın pa- ra gırerken. tnbunlerde 38 bın 515 bıletlı sev ırcı vardı Beşiktaş cuma abonesi Sevırcı savisinda ıkıncı du- rumda bulunan Besjkta>'ınor- talamasi vukselırken Sı>ah- Bevazlı takımın Inonu Sta- dı'ndakı uç maçını cama gunu ovnadığını unutmamak gere- kır LEFA Kupası'nda muca- dele eden Be;,ıktas Vanspor. San ver veSamsunspor maçla- nnı cuma gunuov nadı Beşık- taş bu hafta da maçını cuma gunu ovnavacak Bes.ıkta;,'ın Inonu Sta- dı'ndakı be^ maçını toplam 84 bın 565 kıs.ı ıziemış Ortalama 16 bın 913 sev ırcısı olan Be- şıkta^'ın kasasına gıren top- lam hasilat31 mılvar281 mıl- von 645 bın IAAF 'Istanbul 2004 'ü ciddiye almıyoruz' DLBLİN (Cumhurivet)-L luslararası Ama- törAtletıznı Federasvonud AAF) 200401un- pıvatlan'na adav olan 7. urkıve'vı \ıne cıddı- ve almadı IA AF'nın Irlanda'nın Dublın kentındevap- tığı toplantıda 2000 v ılırıa kadar hıçbır buvuk organızasvonun duzenlenmesinı aiamavan Turkıve'nın.olımpıvatlarıçın^ansmınbulun- madığı belırîıldı Dublın'de vapılan toplantı- da. karşılaşmaların Av rupa ulkelerı tarafından s,ımdıden pav la^ıIması nedeıııv leaneak onem- vz karşıla^malara talıp oldu 199 7 Balkan Gençlerve Avrupa Şampıvon Kulupler Doğu Lıgı dı^ında hıçbır ulusbrarası organızasvo- naevsahıplığı alamavanTurkıve. 1998 Bruno Zaulı MılletlerKupası, 1998 on bın metre Av- rupa Pist Şampıvonasi. 1999 \ınnı uç \a^ al- tı Avrupa Şampıvonasi ve 1999 Dunva \'arı Maratonu'na talıp oldu Onunıuzdekı mart avında vapılması planlanan IAAF Konsey Toplantısı'nın Istanbul'a almmasi ıçın de tek- lıfverenTürk Atletızm Federasvonu.onumuz- dekı 4 v ıl ıçınde talıp olduğu basit organızas- vonlarıçın I AAF'den olumlu vanıt beklıvor Cünün icinüen • Fenerbahçe. Trabzonspor maçı hazırlıklarını. dun vaptığı ıkı antrenmanla surdurdu Sarı-Lacı- venlılerın ak^am vaptığı antrenmana sakatlıklan sııren Avgun. Bulent. Tdvtun Fevzı ıle hasta olan Erol katılmadı Futbolcular antrennıandan >onra- Dereağzı Tesislen nde gnbe karşı a^ı oldular • Galatasarav bu hafta deplasmanda vapacağı Altav maı,ının hazırlıklarına başladı Sarı-K.ırm]- zılı takımın dunku çalısmasına venı transter Fılı- pescu da katıldı Runıen tutbolcu ıik kez katıldığı çalışmada savunmadjkı ovunuvla goz doldurdu Bu arada San-kırmızılı tutbolculardan Bulent. Anf, Tugav. Mert, Bekır ve Mehınet Vlehmetçık \aktı vararına çekılen tanıtım tılmınde rol aldı • Av rupa Şampıvonasi Eleme Grubu'ndakı San Mdrıno maçına hazırlanan Lmıt Mıllı Futboi Ta- kımı Ktanburda kampa gırdı Lmıt mıllıler bu- gun saat 11 (10de Bjvrampa^a Stadı'nda Zevtın- bumuspor ıle kar^ılasacdk I Hentbolde Aırupa kupalan ıkıncı turmaçları- nın kuraları çekıldı Turkive vı Erkekler Auupj Şehırler Kupasi nda temsıl eden ASKl Spor. ıkın- cı turda Isveç'ın IFk. Skoevde takımıvla eslestı ASKI. ıik maçını 9 \eva 10 kasimda Nveç'te. ro- vansı ıse 16 veva 1" kasımda Ankarada ovnava- cak I Spor-Toto'nun 11 hafta kesın değerlendınne sonuçlan bellı oldu Bu hatta 13 artı I bılen "" kı- şı. 299mılvon 620 bın 65rerlıraıkramıvekazan- dılar \apılan açıklamava aore 11 hattada 13 bı- len 2"1 kısi 144 mılvon 92 "bın -7 4 12 bılen 1 P2 kı^ı ıse 4 mılvon 180 bın 154'er lıra ıkramıve ka- zandıbr • Profesvonel Futbol Dısıpîm Kurulu. Samsuns- porK.ukıbu ne Gaütasauıv magndaçıkanolavlar nedenıvle 1 maç saha kapatiıu ve 5(K) mılvon lıra para cezasi \erdı Futbol Federasvonu, Sam^uns- por'un bu hafta Zevtınburnu^por ıle vapacağı ma- çı Çorum'aaldı Trabzon'da Hami oynuyor • TRABZON (Curahurivetj - Trabzonspor u Fenerbahçe \e Schalke 04 hevecanı sardı Bordo-Mavıh takım cumartest gunu ovnavacağı Fenerbahçe < maçına tam kadro çıkacak Z Hamı *e Ogun ıle bırlıkte duzelen Şota da bu = karsıla^madaveralacak Dun Okan ıle bırlıkte duzkoşu vapmakla vetınen Hamı. bugun vapılacak antrenmana çıkacak Hamı. bu maçta •» ovnamak wedığmı bıldırdı Yunuslar futbol ^ oynayacak : • Spor Senisi - Istanbul Emnıvet Mudurlıığu Asavış Şube Mudurlugu bunvesmde gore\ vapan Sunus"grubu polıslerın tanıtımı ıçın I Lıg'Je mutadele eden istanbuL takımlarından oluşturulacak karnıa ıkı takım. 6 kasimda karsı karsıva gelecek -. Be\ lerbev ı Sabancı Polise\ı"nde sanatçı Kenan Doğulu. Fenerbahçelı eskı futbolcu Rıdvan Dılmen ve Organızator Ahmet San ıle bırlıkte basm toplantısı J duzenleven Istanbul Emnıvet •- Mudur \ardımciM Bılgın Ünal, amaçlarının Vunus"ları vatandaslaratanıtmak ve - Ktanbulİularla polısı kavnaştımıak olduğunu vledı Banş Tok Şampiyon I Spor Sen isi - Turkıve Motokros Şampıvonasfnın Sultançıflığı 'nde ko^ulan 6 avağındada zatere ula^an 3 Castrol un genç pılotu Banş - Tok. 1996 sezonu sona ermeden sampıyonlugunu ılan - ettı Bu \ansın ılgınç bırvanı ,- dj ^ampışonluğun motokros parkurlanna veda eden Sulevman Memnun'un > oğrencısı BanşTok'a , geçmesıvdı Basketçilep kampa girdi ^ • SporSenisi-30 ekım ' çar>amba gunu Hırvatistan ıle 3 Avrupa Şampıvonası grup elenı kars.ilas.masi ıçın A Mıllı Basketbol Takımı dun Ankara'da kampa gırdı Teknik' Dırektor Eaument Sunter. van fınal grubunıın 2 devresme Hırvatıstan maçıvla , bajlavacaklannı sovleverek. "Grupta ıik siravı alabılmek - ıçın evımızde ovnavacaeımız maçı kazanmamız lazım Bu sure ıçerısne ıkı hazırlık maçı vaparak hazırlanacağız" dedı fi.Saray'ın bayanları galip • SporSenisi-Turkıve deplasmanh bavanlar bırıncı lıgınde Galatasara_\ Caterağa - Spor Salonu nda Denız Naklıvat ı 92-62 vendı San- , Kırmızılı takım karsıla^manın ' ıik vansını da 44-34 onde kapadı Dığer maçta ıse Bnsa - Besıktaş'ı ^9-54 vendı * Camel Trophy Moğolistan'da ; I Spor Sen isi - Camel- < Troph> 9". bu vıl Moğolistan'da vapılacak 21 gunluk buvuk vansta Turkıve vı temsıl etmek ıçın bugune kadar 36 bın kışının baş.vuruda bulunduğu açıklanırken, onumuzdekı av başlavacaknı elemelerle bu rakam 199^_vılı martavındal kisıve ınecek ve bu ıkılı ' Turkive nı buvuk seruvende ^ tembıl edeeek 1. KOŞL: F Dısco Babv ı5). P Der Alıve 14) PP Magıc Mıll(3) S Buffalo Bıll (I f 2. KOŞL: F ^enıfoçalı (2ı. P- Çılgın (3). PP Canselçuk (4). S Ersancan (1) i. KOŞL: F GrıfTon (3). P Hovarda 1 C). PP Sabrıve 1 (9) S Şakırefendı (2) 4. KOŞL: Tamara I (3). P1 \azhhan (5). PP Be Mv Va-1 lentıne(IO). S Sandokan'(2) 5. KOŞL: F \ ucehan (5). P Sebına ("). PP Sıh Taha (1). S Haberbatur|4) ' 6. KOŞU:F Aten Flex (3), P' Sontav (12). PP Star Layt (13). S Mehhcanı2). SS Pa- sakızı ICl 7. KOŞl: F Volcanıc (2). Pl Hakan 3 (") PP Merve 3 (9), S Biarnına M) J Gunun İkilisi:" Ko^u 2 " TabetoBahis:j 12 13 2 7 ALTILI 2 3 3 7 4 GANYAN 3 5 5 3 12 13 2 7 11 2 7 i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle