25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇAĞDAŞ YAYINLARI H A I İ T Ç E L E N K umut hangi dağın ardında 350.00071. Çaj Pa&ian* A.Ş. Yerebatan C a d Salktmsogut S<* No 9/B buı Te)514 01 9C/95 Posta çeKi no; 666322 Cumhuriyet (5 ÇAĞDAŞ YAYINLARI İ L H A N S £ L C U K düşünüyorum öyleyse vurun 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok. No- 9/8 Gağaloglu/lstanbul Te)51401 96/95 Postaçekıno.666322 7a Yl SÂYI25849 / 500O« Tl (KDViçinde) KURUCUSU: VUNUS IU0< (1924-1945) BAŞYAZARI: IUDİR NJIDt (1945-1991) Hükümet, kârlannm büyük bir bölümüne 'kaynak' bahanesiyle el koyacak Biitçeye KIT yaması• 'Devletin kamburu' olarak nitelendirilip özelleştirilmeye çalışılan KİT'ler, REFAHYOL hükümetinin 'denk' oJacağını açıkladığı 1997 bütçesinin 'kaynağını' oluşturacak. Bütçede yalnızca 91 trilyon lira ödenek aynlan KİT'Ierden kârları tırpanlanacaklar arasında PTT'nin T'si, Tekel, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve Devlet Hava MeydanJarı Işletmesi başı çekiyor. ESRA YE.N'ER ANKARA - Bütçe açıklannın c>nemli bir kısmını oluşturduğu varsayılarak özelleştirilmeleri gerektiği hiikümet programnnda yeralan KfT'lenn valnızca kânn- dan beklenen kaynak, hükümetin 'denk bütçe'iddiasının dayarıak- lanndan bırini oluşturdu. Hitkü- rrıet, 1997 bütçe tasarısında 91 trilyon ödenek ayırdığı KlT"]er- den 124trılyongelirbekledifiinı açıklayarakprogramıyla veözel- leştirme gerekçesiyle çelişti. Bu hesaba aöre KlTlerin biitçeye net katkısı 33 tnlyon Iıra olacak Hükümetler 2 yıldır bu kuru- luşlara genel bütçe ödenekieri- nin yüzde 2'sinden de düşük oranlarda kavnak aktardılar. 1 *?97 büt- çe yasa tasansında KİT'lere bütçenın yüzde 1.5'ıoranında. yalnızca 91 tril- yon liralık ödeneğı yeterlı gören RE- FAHYOL hükümeti'de; Kamu Iktisa- di Teşebbüslerfne serdiğinden daha • PETKİM 7 trilyon ödüyor • Vergide KÎT rekoru • Maliye Bakanhğı tarafından açıklanan 1995 yılı kazançlan üzerinden 1996 yılında ödenecek kurumlar vergisi rekortmenlerinde ilk sıralan, zarar ettikJeri gerekçesiyle satılmaya çalışılan KİT'ler aldı. • PETKİM, 192 milyar lirayla ilk sırayı aldı. Tekel, Posta Işletmeleri Genei Müdürlüğü. PetroJ Ofisi ve Devlet Hava Meydanları Işletmeleri de ilk 10 içine girdiler. • 19. Sayfada • Muhalefetin değerlendîrmesi 1 'Bütçe ciddiyetsiz' • Hükümetin hazırladığı 1997 yılı bütçe tasarısı, muhalefetin "ciddiyetsiz, acemice ve halkı kandırmaya yönelik" eleştirilerine hedef oldu. Mesut Yılmaz, "rötuşlarla dahi düzeltilemeyecek kötü bir bütçe" nitelemesini yaptı. • "Eşelmobil sistemine geçiierek çalışanın ezilmesine son verileceği" sözünün tutulmadığını belirten Deniz Baykal "Erbakan virüsü bütçenin içine girmiştir" diye konuştu. B 7. Sayfada fazlasını alma planını yüriirlüge ko>- du. Hükümet; PTT'nin T'si, Tekel. De\ let Malzeme Ofisi (DMO), Türki- ye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ). De\let Hava Meydanları Işletmesi (DHMİ)gıbı kuruluşlannkârlanndan 12^ trilyon liralık kaynağa el koyma projesını. 1997 bütçe tasarısının ~ver- gi dışı gelirler" kalemıne verleştırdı. Önce DYP-CHP. ardından da ANA- YOL hükümetinin öngördüğü. şımde de REFAHYOL hükümetinin sürdıir- • 1997 bütçesindeki 'vergi dışı gelirler' kaleminde yer alan el konulacak KJT kârları 124 trilyon lirayı buluyor. Kârlarından 'kaynak yaratılacak' olan KİT'lerin çoğu vergi sıralamasında da Önde geliyor. Böylelikle 1980'den bu yana 'devleti zarara uğratan kuruluşlar' olarak kötülenen ve özelleştirilmeleri için her satış yoluna başvurulan KİT'lerin durumu bütçe ile 'tekzip edilmiş' oluyor. nne göre. 1996 yılında bütçeden KlT'lere, genel bütçe harcama- lannın yalnızca v iizde 1.2 sı ora- nında 47 trilyon liralık ödenek aktarıldı. Buna karşın. KlT'lenn kârlanndan. ödedikleri vergıler dışında. 67 trilyon liralık genel bütçe içın pay alındı. Bu rakam. 1996 bütçesinin "vergidışıgeJir- ler" kaleminde gösterildi. 1997 yılı bütçe yasa tasansın- da da 6.2 katnlyon liralık toplam bütçe harcamalarından. KtT'le- re yüzde 1.5 oranında. >alnızca 91 tnlyon liralık kaynak aktarıl- ması öngörüldü. Ancak tasannın "vergidışı ge- lirler* 1 kaleminde, KİT'Ierden sağlanacak gelırlerin. bu kuru- I uşlara aktanlan ödeneği çok ge- rıde bıraktığı belirlendi. Tasannın vergi dışı gelirler kalemi- ne göre. PTT'nın T'sının kârından 30 tnlyon. TEDAŞ'tan 24 trilyon. M Arkası Sa. 19,Sü.3'te düğü, "KİT'lerinzararettiğivebütçe- ye vük olduklan gerekçesij le özelleşti- rilmeleri gerektiği" yönündeki kam- panyada öne sürülen görüşlerin gerçe- ği yansıtmadığı bütçe rakamlanyla da ortaya çıktı Maliye Bakanhğı verile- İKTİDAJÎ ORTAĞKVDA CENSORÜ KRİZİ SÜRÜYOR Göksoy'a DYP'den ihraç • DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci, gensoru oylaması sırasında grup karanna uymayan Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy'un 'disiplinsizlik' gerekçesiyle partiden ihraç edileceğini açıkladı. • Ekinci, Ayseli Göksoy için "Tüzülcte bunun karşıhğı belli. Daha önce de hükümete güvenoyu vermemişsiniz. 2 kere grup karanna uymamışsınız, tabii ki kapı önüne konulursunuz" dedi. • Yine gensoru oylamasına katılmayan İstanbul milletvekilleri Jefi Kamhi ve Sedat Aloğlu'nun 'dinlenilmesine' karar veriidi. Partiden ihracı beklenen Göksoy'dan ise önce savunmasının isteneceği belirtildi. • 5. Sayfada Talabani Ankara'da ABD ile goruştu • KYB lideri Celal Tdabanı, ABD Dışişleri Bdcan Yardımcısı Robert Peletreau ve Dışişleri BAanı Tansu Çiller ile gcrüşfü. Celal Talabani, ".iteşkesin sağlanması kcnusunda bir koşulumuz ytk" diyerek Mesud Barzani lkrliğindeki KDP ile sördürdükleri çatışmalann kıa bir süre içinde dırdurulabileceğine yönelik msaj verdi. • //. Sayfada Atama ve nakilyönetmelikleri değiştiriliyor SSKHe kıulıvlaşma luoriığı• Batıyor denilen SKK'nin kadrolan RP'nin yeni hedefi oldu. RP'li Çalışma ve Sos>al Güvenlık Bakanı Necati Çelik'in, genel müdür, genel müdür yardımcılan ile bazı yönetım kurulu iiyelerinı görevden almasının ardından. kurumda kadrolaşmava döniik olarak yönetmelik değişikliklen yapılıyor. SSK'nin atama ve nakil ışlemlerine ilişkin yönetmeliklen. genel miidürİüğe vekâlet etmesi tartışmalara neden olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı Müsteşarı Ali Toptaş tarafından değiştiriliyor. • Çöküş sürecinden kurtulmasının sıyasal iradenın etkısınin azaltılmasına bağlı olduğu belırtılen SSK'nin, "yeni yönetmelıklerle siyasal amaçlı çıkarlara alet edileceği ve kadrolaşma zemini yapılacağı" kaydedildi. Yönetmelik değişikliklerine "kurumun idari ve mali özerkliğine gölge düşüreceği" gerekçesiyle karşı oy kullanan SSK Yönetım Kurulu üyesi Halil Tunç, girişimdeki amacın "keyfi olarak yönetimde tasarrufta bulunmaya ortam hazırlamak" olduğunu öne sürdü. Tunç, yönetmelik değişiklıklenne karşı idari yargıya >öirürlüğün durdurulması ve iptal istemivle başvuracağını açıkladı. H 3. Sayfada DemireVin Türkûrvesikeyfi Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel, 4'üncü Türk Zirvesi için geldi- ği Öıbekistnn'ddki temaslannı tamamlayarak Türkiyc've geri dön- dii. Diin Semerkant'a geçen Cumhurfoaşkanı Sülevman Demirel,di- ğer Türk cumhuriyeflerinin cum- hurbaşkanlanyla Emir Timur'un (Timurlenk) 660'ıncı doğum günü kutiamalan çerçevesinde yaptınJan Emir Timur Anıtı'nı zıyarct etti. Cumhurbaşkanlan, buradan da Emir Timur'un ıki torunu ile hoca- sjıun mezanBin bulundugu, 14'ün- cü yiizyıJ sonunda >apılan ve yeni restore edflen Cür Emir'e ^çtiler. Cumhurbaşkanlan daha sonra U- luğbev.Şerdar \eTillekari Medrese- si'nin bir arada bulunduğu Regiv- tan Meydanı'na geldiler. Meydanda çocuklann ve gençJerin sunduğu müzikli ve danslı gösteriyi izleyen ^cumhurbaşkanlan. medreseleri zj- aret ettiler. kasıSa.l9,Sû.rde Cumhuriyet, Kuzey Irak politikasında etkili olan Genelkurmay raporunu ele geçirdi 'Çekiç Güç uçıışları saldırgan'ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Baş- kanlığı, aralanndakı anlaş- mazhğının giderilmesi ama- cıyla Türkiye'ye gelen Kür- distan Demokrat Partisı lideri Mesud Barzani ile Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Ce- lal Talabani'nin merkezi îrak yönetimi ile diyalog kurmaya teşvik edilmesini isterken. "Kuzey Iraklı Kürt Iiderlerin politik amaç ve ihtiraslanna hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini" bildirdi. Genelkurmay Başkanhğı Ha- rekât Başkanlığı tarafından Kuzey I- rak veÇekiç Güç'e ilişkin hazırlanan raporda. Suriye ve Iran'ın bölgede ar- 82 hiicre evine baskın Almanya'da PKK operasyonu BO.NN (AA)- Stuttgart Savcılığı nın talimatıyîa dün Almanya'da PKK van- daşlanna ait çok sayıda ev ve büro aran- dı. Operasyonlarda. aralannda terörör- gütünün Ulm sorumlusunun da bulun- duğu 3 kişi vakalanırken. 56 kişi hak- kında soruşturma başlatıldı. Yakalanan örgüt militanlan hakkında, şantaj ve cı- nayete teşebbüs suçlanndan soruşrur- ma açıldığı belirtildi. Stuttgart Savcıltğfnın açıklamasına göre. Alb-Donau ilçe sınırlan içeresın- de 31 ev ve büro Göppıngen bölgesin- de de PKK yandaşlanna ait 7 işyeri arandı. Stuttgart ve Franken bölgelerin- de toplam 19ev veişyerine yönelik bas- kın düzenlenirken, Rheinland Pfaiz, Bavyera, Bremen ve Kuzey Ren H'est- falya Eyaletleri'nde de toplam 25 hüc- re evi arandı Ulm polisi, aramalarını PKK örgütünün üssü sayılan Bavyera eyaleti ve örgüt merkezinin bulunduğu Münih kentinde voğunlaştırdığını bil- dirdi. Operasyonlarda çok sayıda yasa- dışı gazete, dergi. kıtap. pankart. video bantlan. örgüt adına kesilmeş 40 bın markın üzerinde bağış makbuzu ve 20 bin merk para elegeçirildi. Ulm kentinın son zamanlarda PKK örgütünün Almanya çapındaki toplan- ma merkezi haline gelmesi üzerine, po- MArkasıSa. 19,Sü.5'te tan etkinJiğinin endişe verici oldufu vurgulandı ve "Çekiç Güç, Irak'ın fi- ili böliinmiişlüğünün sembolü oldu" değerlendirmesi yapıldı. Cumhuriyet'e ulaşan raporda. Ku- zey Irak'ın Zaho kasabasından Silo- pi've taşınan Askeri Koordinasyon Merkezi için de bölgedeki çalışmala- nndan dokı> ı "Misjonunu tamamla- mıştır. Irak yönerimine karşı avnükçı güçlere cesaret vermektedir" değer- lendirmesinin yapılması dikkat çektı. Genelkurmay'ın Çekiç Güç (Provide Comfort-U) ve Kuzey Irak a ilişkin değerlendirmeleri ana başlıklarıyla şöyle: Çekiç Güç uçuşlannuı azaml- ması: Halıhazırda uygulanan Çekiç Güç uçuşlan ıhtiyacın çok ötesındedir. • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te DYP'den soruştıırma çarkı • 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanhğı döneminde bakanhk yapan Halil Şıvgın, Kaya Erdem, Ekrem Pakdemirli, Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ve Yusuf Bozkurt Özal hakkındaki Meclis soruşturma komisyonu raporlan Genel Kurul'da ele alındı. • DYP'liler, geçen yasama döneminde eski bakanlar hakkında verdikleri soruşturma önergesine sahip çıkmazlarken beş bakan için Yüce Divan'da yargılanma yolu kapandl. • 7. Sayfada Benziıı ve tüpgaza yüzde 7 zam • Süper benzin Ankara'da 70 bin 700, Istanbul'da 70 bin 710 liradan satılacak. 2 kıloluk piknik tüpü İstanbul'da 125 bin liraya çıkanldı. • 19. Sayfada DHKP-C'nin cezaevi iııfazı • Ankara Merkez Kapalı Cezaevi ndeDHKP-C örgütüne üye olduğu iddiasıyja tutuklu Bulunan Fatma Özyurt. "örgüte ihanet" ettiği gerekçesiyle koğuş arkadaşlan tarafından önceki gece öldürüldü. U 3. Sayfada Afganistan 'A.teşkese kaldı' GUNCEL CülVEYT ARCAYLREK Şah Mesud, T^ban güçlerinin başkent Koil'den çekilmemesi liiinde ateşkes oioıayacağını söylerken Paistan, Afganistan'da çışan tarafların 2-3 gün içıde ateşkes yapacağını ch sürdü. U'O. Sayfada Yeni GiPişimler-Yeni Düşler ABD'deki temsilcilerimizden gelen kriptolar iki söz- cükle özetlenebilir: "Bize inanmıyorlar!" Bu yargıyı şaşırtıcı bulursanız şöyle bir ek yapabili- riz: ABD Büyükelçisi Marc Grossman'ın içimizden ki- milerine rastgele söyledikleri kulaktan kulağa yayılıyor: "Bonn, Londra, Washington ve Paris'teyoksunuz." Bu söyiemlerle söylentilerin hiçbirine inanmamak, • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de BORSA oDun 81.504.41 Önceki 83.300.95 DOLAR OOun 95.600 Oncekı 95.500 MARK ODun 62.350 Oncekı 62.100 ALTIN ODun 1.182.000 Oncekı 1.175.000 Zeki Müren'in vasiyett açıldı 2eki Müren, mirasının tamamını Türk Eğitim Vakf/ ve Mehmetçik Vakfı arasında eşit paylaştırdı. Vasiyetnameye göre başka hiçbir kişi mirastan pay talep edemeyecek. • 6. Sayfada Sürprizlerle dolu başyaprt VVoody Allen'ın Kahire'nin Mor Gülü ve Broadvvay Danny Rose'u art arda beyaz ekranda.. • IZ Sayfada A- Chirac'ı gezdirmediler Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, Kudüs'ün tarihi bölümünde koruma gerekçesiyle kendisine nefes aldırmayan İsrail polisine kızarak ülkesine dönmeye kalktı. • //. Sayfada Avrupa Kalite Ödülü Türkiye'ye Sabancı topluluğuna bağlı Brisa 7 adayın yer aldığı finalistler arasından sıyrılarak bu yılki büyük ödülün sahibi oldu. Finalistler arasında kalan Netaş ise başan ödülünün sahibi oldu. • 9. Sayfada Son dersi duyarlılık oldu Bütün yaşam/nı çevreye ve bilime adayan Kriton Curi, sorunlar karşısında yak/nmak yerine önlem alma yollannı aramıştı. • Arka Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Yolsuzluk Tupizmi... Bir kişi, kiıii gömleğin üzerine yeni takım elbise giye- rek temiz görünebilir ama, temiz olamaz... Türkiye'deki siyasi ortam bu benzetmeye çok uy- gun... Gün geçmiyor ki bir yolsuzluk olayı patlamasın... A- ma, negereğiniyapan var neyapılmasını isteyen... Na- musluların sesi, namussuzlar kadar yüksek çıkmıyor. Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı belgeli yolsuzluk sap- tamalannın muhataplan, "küçük tirajlı gazetenin bilinen • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle