25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 a<!M 1996 ÇAF^AHBA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Wood\ Alleı 'ın, 'Kahire'nin Mor Gülü' ve Broadway Danny Rose'u art arda Show TV'de Sürprîzlerle dolu başyapıt SJIOH TV 00 45 Kahire'nin Mor GıJü - The Purple Rose of Caıro / Yonetmai - Sen 370 Woody Allen ' Chuncular: Mii Farrowv, Jeff Daniels, Oarny Aiello, Wan Johnson, Alexander H. Cohen, Diame Wiest, Zoe Caldvvell, John Wood, Mıo 0 Shea, Edvvard Herrmann, Kar*n Akers, Deborah Rush, Mıchael Tuckeı. Glerne Headly / 1985 ABD yapımı, 87 iakı<£ M I R A T O Z E R W '>ody Allen deneı o u*- ta "liayal tacirf'nır, sınıı- su ımgelemınden "rlayıp beyazptrde>> doldunrı bır yıgın fim ıçınde bu ..K^an ızJeyeccğımız "CaJıt- re'nin MorGülü"ntna\- n bırven \e onemı \ardır ÇLnku Allen. bu filraınıb mûth 5 ?ır yaratıcılıfin ar- dından ^.elen olağanû tu br oysu anlatır ve bu oykuvu ızleyıcısıne aktarırkeı "iç burkan" bır samımı- y?u \ardır Nedır Al- Ten'ın anlattığı bu olaganustu oykü' kuçuk bır Amenkan kasabasında garson- liık yapan sıradan bır ikjdının, Cecılıa'nın JFamn») oykusudur F a r r o w < -Kahire'nin Mor Culu DJ Cecılıa. "sıkıcı \ı>anıının tekduzelığınden "vılnızca sınemaya gıttığı zamanlarda kurtulabılmek- tedır Sınema perdesındekı kırakterlerle adeta ıç ıçedır \ e onların v a$amlarına oze- nerek surdurur ya^amını kasabanın sınemasindakı son tılmse "Kahire'nin MorGülıT'dur Cecılıa bu filmı de defalarca ız- ler. ezberler butun sahnelerını.dıyalog- larını \ e bır gun beklenmedık bır $ey olur Fılmın karak- terlennden bın (Da- niels) çıkar gelır \e Cecılıa'nın va^amın- da bır parça oluve- nr Woodv Allen o zamanlar kariM olan Mıa FarTo\v ıle Jeft Danıels ın ustalığı asan kompozısyon- larının da yardınuy- la filmını bır ba^va- pıta donusturmekte zorlanmıyor Ayrın- tılı senaryosu ve "boşa gitmeyen" dıyaloglarıyla heranı sürprîzlerle dolu bu "kü- çük"bd^)apıt. yonetmenın fılmografisının de koşe tas- lanndan bırı olmavı hjk edı\or nde. Sınema perdesınden ger- çekyaşamaatlayan karakte- rın "becerileri" konusun- dakı espnler oldukça key ıt- lıanlarsunuyor Onıeğınbu karakter araba kullanabılır. çunku bır filmınde yapmıs- tır bunu. ama arabay ı çalıs- tırmavı beceremez Bu tur "paradoksal" bır atnıos- ferın de fılme "çeşni" kat- tığı j apım. ıkı durn a arasın- dakı "çözülemez" tarklı- lıklann pe^ınde sunıklemp goturuyor bızlerı Sınema tanhının en "sa- mimi" filnılerınden bırıdır "Kahire'nin MorGulü" Hiçbır aldatmaeaya vonel- nıez. ızleyıcisının duygula- rını somurmez ve en onem- lisi de tantastık yapısını "gerçekçi"bırtabanaotur- tur Daha oncekı gostenmle- rınde ızlevemedıvsenız bu "buruk" basyapıta bu kez uereklı ozenı ızosterın' KanalD20 İOJ Lorenzo'nun Yağı - Lorenzo s Oıl / Yonetmen George Miller / Senarycr George Miller, Nick Enright / Oyuncular Nick Nolte, Susan Sarandon, Peter Ustinov, Zack O'Malley Greenburg, Kathleen VVilhoite, Gerry Bamman, Margo Martindale, James Rebhorn / 1992 ABD 135 dk Ağlamak isteyenlere T\ Servisi-Avustraiya- lı yonetmen George Mil- ler ın London Sunday Tı- mes ta okuduğu bır haber uzenne y ola çıktığı sonuç- ta da oldukça uzun \ e ağda- lı bırmelodramortayakoy- duğu "Lorenzo'nun \a- ğı". "gozy aşı seline kapıl- nıak" ısteyenlen ekran ba- iina beklıyor Augıısto (Nolte) \e Mıc- haela Odone nın (Saran- don) be^ yaşındakı oğulları Lorenzo (O'Malle> Gre- enburg). kuçuk erkek ço- cuklarda gorulen \e ıkı >Jİ ıçınde olume goturen ALD hastalığına tutulmu^tuı Oğullarını olume mahkûm eden bu te^hıse ınanmavan çıtt hastalıkla ılgılı butun bılgılerı toplayarak bılım adamlarını çalı^mava zor- larlar Onların olaganustu nıueadelesı savesınde uz- George Miller'dan uzun \e ağdalı bir melodram: Lorenzo'nun \ağı. Susan Sarandon'ın o\uncu dalında Oscar'a ada> olduğu filmde Nick Nolte de kendisine eşlik ediyor. manlar "Lorenzo'nun ^ağı"adını veıdıklerı ılacı bulurlar Odoııe'lerın oâul- larına duydukları bu derın sevgı sayısızanne \e baba- \ ı yasama bağlarken. bırçok çocuğun da ıımut ı^ığı olur "Lorenzo'nun ^ağı". anne-babase\gısının. cesa- retın \e kararlılığın neanla- ma geldığını vurgulamaya çalı>an bu vapım \1elodra- matık \anı bıraz torpulcne- bılseydı daha ı\ı olurdu ama bu halıv le de ızlenebı- len bıryapisi \arfîimın Susan Sarandon'ın en ı\ı kadın ovuncu dalında Os- car'a ada\ olduğu \apım. O2gun senarjo dalında da bu odule ada\ gosterılmıs- tı Gerçek>asamo\kulerın- den Miıemaya aktanlan \a- pımlar ıçınde "orta ka- rar" kategoıısiııe gırebıle- cek olan "Lorenzo'nun •^ ağı". en azından ov uncu- larının ga\ retlı pertomıaııs- larıvla ı/lennıe\ı lıak edı- vor 4 Siyahlar taraf tutmah'T\ Servisi - Amenkın bığım^ız sı- nemasinın "siyah" kanıdının en öneml y6netnıenı Spile Lee'nın "öf- keli" başyapıtı '•Doğn>uSe\-"',''Si- nema mesaj >ermelı' dnenlerjı fa- vonsı olacak bu ak^am New 'Nork'ta. Brooh.vn"ın Bedford- Stuyvesanı kesimınde bır nahallede olağan br gun Mahalenır ortaiinda 20yıldırçahşan SaKın ınlupızza^alo- nu Ogunyılınen sıcakgûnu olacak ve bu da çe\ redecı ırk- çı ıklımı daha da îsitaoktır Pızzacı çırağı Mookle. /annı du!junrneden. mumkun oldu- ğuncaazsey yaparakya^ır Sokakıa. fi- lozof geçınen se\ımlı sarho^ Da Ma- yor. kendısını dınleycn herkesle ozel- lıkle de mahallenın gozlerı ve kulakla- rı olan Mother Sister'la konu^mava ça- lı^ır Osırada \V E-LOV E raduisundan butun mahalleyevavılan muzık Radvo Raheem'ınmuzıksetmıbastırmavaça- lı^maktadır Mahallenın zencı hakları savunucusu \e Radvo Raheeın'ın dos- CINE5 2 .00 Doğruyu Seç - Do the Rıght Thıng/ Yonetmen- Senar/o: Spike Lee / Oyuncular Danny Aiello, Ossie Davıs, Ruby Dee, Spike Lee, John Turturro, Bill Nunn, Sam Jackson, Richard Edson, Giancarlo Esposito 1989 ABD yapımı, 119 dakıka. 'Doğruyu Seç'. Spike Lee'nin belki deen •ofkclı lilım. tu Buggıng Oııt'un pızzacıda unlulenn resimlerının bulunduğu duvara zencı yıldızlannresimlennındeaMİmasını ıs- teme-.ı \e pızza salonunun Italyan sahı- bı Sal'ın bu teklıfı reddetmesı uzerıne genlım artar Hem bır Afro-Amerıkalı hem de bır sinemacı olarak yonetmen Spike Lee. her filmınde olduğu gıbı burada da ıvı bıldığı konularhakkında konu^uyorve ABD'dekı zencılerın ya^adık- lannı vansıtanbırfiliTiyapma- yı denıyor Lee. filmı '"Doğruyu Seç" hakkında şunlan dıle getınyor "Sonunda siyahların açıkça taraf tutmasını istediğinıi bi- liyorum. Filmin finalindc Sal'le Mookie arasında bir anlayış doğuyor; ancak bu- nunla yanlış bir kanı varat- rnak istemedinı. Anlatılanla- rın hiçbiri. berkesin el ele tu- tuşup "\\e -\re the VVorld'ü soylemesine benzemiyor. Çünkü bunun şu anda Ame- rika'da geçerli olduğuna m inanmıyorum. Herktsin şu- Jf nu anlamasını istivorum: ^f Eğer sorunları konuşup, ço- J*" zümlemeyeçalışmazsak,çok daha köfü bir hai alırlar." Aşk Ölümden Soğuktur - Yonetmen-Senaryo Canan Gerede / Goruntu Jurgen Jurges / Oyuncular Kadir İnanır, Bennu Gerede, Tuncel Kurtiz, Ayşegül Unsal, Umur Turagay, Enginlnal/1995, LJFP yapımı Arabesk-melodram TLRH\NGlRk\N VırkiLi olmasinı iagla\an kulup vonetiLisi taratından kiskançhkla suzune kezzap atılan \e sonra dd oldurulen Sulukulelı Belgın ınovkusu Canan Gert'de'nm lWS'te kendı >enar\osundan vonet- tığı "Aşk Ölumden Soğuk- tur" kocaMnınkezzaplavu- zunu vaktıûı Adanalı ar.ı- besk ^arkiLi Bergen ın aeılı va^amovkuMinu vınelıvor Avnı konuyıı l Iku Eraka- lın'ın I9S6 da vonettığı "•Vcıların Kadını" filmın- de ozurlu vuz'.ıvle ^arkıcı Bergen buyukozverıvle ka- merj kar^ısına geçıp kendı rolunuovnamı^tı Çıkı^nok- tasi olarak kadınların çalısıp vukselme sava^ımıyla. onu vonetmeve sovunan erkeae EKRANSEPETÎ T\ servisi ç a n Dündar'ııı Adını belgesel programlarla duvurjn Can Dundar ba^arılarının arasına pazargecesı Shovv TV'de yay ımlanan "40 Dakika"v ı da ekledı Dundar. "Cezaevlerindeki ölum oruçları" ba^lığını tasıyan haber- belgeselını "40 dakika" boyunca "soluksuz" ızlettırdı Dıyalogları. sunumıı olayları dramatıze edısı. muzığı. goruntulen konusmaeılarıy la tam bır butunluk olusturan programın "O da Bir Ana" fılmınden seçılen goruntulerı ve kurduğu bağlantılar ıse ınukemmeldı Ancak vapımın bızce "tek şanssızlığı" yaym gunu ve saatının "yanlış seçilmiş" 4 40 Dakika'sı f Cunku yayımlandığı sirada Kanal 6 da belgesel- fılm "Baraka"nın ıkıncı varisi devam oderken aynı vıarlerde Interstar'da da Mithat Bereket'ın "Pusula"sı vavına gırdı Ekran LırsiMndakılere bır "tercih yaptıran" program bu nedenle bırçok kı^ı taratından ızlenemedı "40 Dakika'nın daha uygun bırgune \e zamanlamava denkgetırılmesı kaçıranlar ıçın de "tekrar"ının sunulmaM dıleğıyle Bu arada Can Dundar onumuzdekı hatta "40 Dakika" ıle donu^umlu olarak yay ımlanacak "\ynalar 2"vle de ekrana gelecek boy un eğme ıkılemını \ e bu- nun trajık sonuçlarını sergı- leven ıkıncı filmınde Gere- de toplumsal sorunlann uza- ğında kalıp Istanbul'un ^ar- kılı gobekdanslı çalgılı bar ve pavyon vaijamını kap^a- yan arabeske vatkın bır me- lodram turunu veğlemı^ Konsomatrisler fahı^eler travestıler kadıntellalları \e bu çev renın seçkın kı^ıîen de geçit resmı yapıyorlar \ o- netmenın kızı Bennu Ge- rede. oyuncu olarak ba^a- nlı ama Amenkan aksanlı Turkçesıy le y adırganan bır Belgın portresı çızıvor 32 Antalya Fılm Şenlığı'nde en ıvı vonetmen goruntu odullerıv le. kultur Bakan- lığı Jurı Ozel Odulu. Mos- ko\a Fılm Festı\alı oyun- cu odulu ve Jurı Ozel Odu- lu kazandı Pavvonda çalı^an anne- sıv le oturup sala$ bır barda dansozluk vapan çıngene kokenlı Sulukule dılberı Belgın polıs baskınında ta- nı^tığı kulupçu Alı'nın ça- lı^tığı lokalde >arkıcılığa ba^lay p onunla ^\ Içnır 'Marketing Fonım '96' TV Ser\ isi - Marketing Turkıyedergısı taratınd.ın duzenlenen Marketing Forunı %. Ceylan Inter-Contınental Hotel'de bugun baslıyor Ikı gun boyunca devam edecek torumda dunyada ve Turkıve'de pazarlanıa alanında ya^anan gehşmeler \e bu alandakı uygulanıalar ele alınacak Saat lü(K)"da baslayacak toplantının ılk eununde "RTl K Neler •\apiyor?", "Reklamda Ozdenetim". ••Promosjona yönelik yeni du/enlemeler" ba^lıklı koııular Interstar dan Cem Şaşma/ Reklanı Ozdenetim Kurulundan ÇetinZiylan Humyet gazetesınden Selçuk Tuna tarafından gundenıe getırıletek Bınncı gun Id 30"da yapılacak "İletişimde S eni L fuklar: Internet" konulu panelle sona erecek KENT HABERLERI VJEREKLİ11Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin Kartal'da • tstanbul Haber Serv isi - Ktanbul AKM'dekı dınletılerı buyuk ılgı goren \taol Behramoglu ve Haluk Çetın. Izmır ve Bodrum dınletılerının ardından 24 ekım perşe-nbegunu saat 20 00'de Kartal Hasan 4lı Yucel Kultıir Merkezı Salonu'nda ızleyıcıye seslenıyor Kartal Ataturkçu Du^unce Derneğı tarafından duzenlenen programda, Ismaıl Onancı da gıtanyla eşlık edecek Behramoğlu ve Çetın. TOV1ER Trabzon ŞubesTrm çagnlisı olarak 4 kasimda da Trabzon'da dınletılerını sunacaklar İstanbul'da su kesintileri • İstanbul Haber Serv isi - Av nıpa yakasındakı bazı semtlere bugun 12 saat sureyle su venlemeyeceğı bıldınldı ISK.I'den yapılan yazılı açıklamaya gore, Kâgıthane Antma ve Terfı Merkezı'ne enerjı sağlavan tratolarda ve arıtma tesısınde yapılacak bakım \e onanm çalı^malan nedenıyle bazı semtlere saat 08 00 ıle 20 00 arasında su \enlemeyecek Su verılemevecek semtler ^oyle Kâgıthane, Hasdal. Alıbeykoy Çağlayan. Humyet Mahallesı. Gursel Mahallesı Okmeydanı cıvarı. Anadolu ve $ark Kahvesı. ku^tepe. Mecıdıyekov. Şışlı. Te^vıkıye. Nışantaşı. Maçka. Taksim. Elmadağ. Kurtulu^. Cıhangır. Sıraselvıler Caddesı. Fenkoy. Yenı Levent'ın tamamı. Oyak Sıtesı. Hısarustu Mahallesı. Etıler. L1UÎ5 Mahallesı. Celıktepe. Gultepe, Şınntepe Sanayı Mahallesı, Seyrantepe. Ayazağa. Harp \kademılen. Istınye, Tarabya. Sanyer. Rumelıkavağı. Sılahtar. Kuçukkoy, Yıldıztabya, Bayrampaşa, Terazıdere. Atışalanı. Esenler. Yıldırım Mahallesı. Cebecı. Sultançıftlığı. Metns. Haskoy. Kasimpa^a. Eyup. Edımekapı ıle Fatıh'ın bırbolumu Evrak sahtekârlığı • İstanbui Haber Servisi - Uluslararası karayolu taşımacılığında kullanılan ızın belgelennın sahteiennı basarak pıyasaya suren bır sebekenın 7 uyesı gozaltınaahndı Malı Şube Mudurluğu'nden yapılan açıklamaya gore. Turkıve-Romanya ve Avusturya arasında karayolu taşımacılığında kullanılan ve Llaştırma Bakanhğı adına Tıcaret Odalan Bırlığı'nce dağıtımı vapılan ızın belgelennın sahtelerının pıyasaya suruleceğı yolundakı ıhbar uzenne Topkapı Matbaacılar Sıtesi'ndekı bır Çyerıne baskın duzenlendı Operasyon sırasında matbaada bulunan Murat Balcı Hakan Burtul, Yakup Karakış Huseyın Ka\nk. Taner Lnalan. Murat Ilbey ve Mehmet Ozdemır gozaltına alındı Havalimanında kaza • İstanbul Haber Servisi - Ataturk Havalımanı âpronunda uçaklan ıten ve çeken TH\ "ye an push- 6ack aracı, uçaklara yolcu ta^ıyan TH\' otobusune (Jarpti Kazada. otobus şoföru Ahmet Unsal Jaralandı Uyuşturucu satıcılan • İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu"ndakı bır otelde a>ın dozda eromden olen Funda Langeker"e Byuşturııcu madde sattıklan one surulen Bahattın Kabaklı ve ııiıam nıkâhlı e^ı Salıme ^ ıldınm'ın yargılanmalarına ba^landı Tutuklu sanıklardan Yıldırım'ın tahlıyesıne karar veren mahkeme heyetı duruşmayı erteledı Esenler loyunınııı zanhsı kayıp İstanbul Haber Serv isi - Esenler katlıamınm bır numaralı katıl zanlı^ı \bdullah Aydın ıle Tülay Aydın ın ılk ejı Dıyarbakırlı Celal vebas- kın sırasında evde bulunan Ömer Bıiyükgöz'u arama çalışmaları suruvor Oktav karde>ler Ha- tay'da toprağa verılırken Tekın aılesının 8 uye- sının cenazesi ıse akrabalarının basvurmaması yuzunden Adlı Tıp Kurumu morgundabeklıyor Abdullah \ydın ve kardeslerını aramaya de- vam eden polıs Tulay Aydın'ın (19) ılk e>ı olan Dıyarbakırlı Celal ve kaılıam tanığı Osman Bu- yukgoz'un pesine dustu Akrabalannın ıfadele- n uzenne.Tulay Tekın'ın 14ya^ındaykenevlen- dığı C elal adlı kı^ının alkol ve uy u^turııcu bağım- lısı olduğu. sureklı silah ıle bıçak ta^ıdığı ve eşı- nıolumletehdıtettığıanlasıldı Tulav Tekın. ço- cuğunu alıpaıınesi Remziye Tekin'ın evıne sı- gındı Eve baskın duzenleyen Celal. çocuğunu kaçırdıktan sonra kendısını Esenler Mey danı nda yaknıayaçalıstı Tulay Aydın'ıngerıadımatma- masi uzenne Celal çocuğunu da vanına alarak • Polıs. İ0 küjinın olduğu namus. cınayetı zanlısı Abdullah \vdın'ı arıvor Polıs ola\da kullanılan Kala^nıkof marka sılahın Gune\doğu"da kolavlıkla alınabıleceğını belırtılıvor Mersın'egıttı Tulay Aydın daha sonra Sinan ad- lı bır kısjy le ımam nıkahıv la ev lendı Sınandan bırçocuğu olan Tulav Avdın'ın ba^ka erkekler- le ılı^kısı olduğu dedıkodulan vayılmaya ba^la- dı Bunun uzerıne Sinan. çocuğunu da vanına alarak \ an'a yerle^tı Otobuslerde hosteslık va- pan Tulay Aydın Atilla Oktay la tanıştı Pohs. Dıyarbakırlı Celal'ın kola\ lıkla sılah bulabılece- ğını \e Abdullah Aydın'ı da kandırmı^ olabıle- ceöını sovluvor Kaleşnikof Dunyanın en çok bılınen \e kullanılan uzun namlulu otomatık silahı Kalasnıkof. gerılla \e kontrgerılla grupları taratından kullanılıyor Se- rı ve tek tek atıs \etenegıne vihıp olan Kala^nı- kof daha ınodem sılahların pıvasa surulmesıne raömen yasadı^ı oruutler arasında uuncellıöını \ ıtinnedı Turkıve de îse Pkk. DHKP-C TİK- kO IBDA-C ve MLkP gıbı orgutler taratından kulİjnıLın KaLısnıkot ozel tınnekorucularında bır numaralı teitihı konunıunda bulunuvor Gu- veniıkguçlerınınyasadışı oıgutlere vonelıkyap- tığı operasv onlar sırasında ele geçırılen Kalaşnı- koflar korucularadağıtılıyor GunevdoğuveDo- ğu Anadolu bolgesi halkının "kaleş" veva "kal- Teş' adını verdıklerı bu sılah. Turkıve'de "te- miz'se 100 mılyon. 'kirli' (daha once bır olay- da kullanılmı^) ıse 50 mılyon lırayj alıcı bulu- yor Ortadoğu ve kuzey Irak'ta Fılıstnılı grup- İar Hızbullah Hamas. Klamı C ıhad. KDPfKur- dislan Demokrat Partısı) \e K\ B (Kurdıstan •^ urtseverler Bırlığn taratından kullanıldığı ıçın pıyasasi genıs olan Kala^nıkot. Turk parası ıle 2 veva •> nıılvon lırava satılıvor EREKLI1 ELEFONLAR Sağlık Müdürlüğü Zehirli mantar uyansı İstanbul Haber Servisi - Sağlık Mudurluğu yurtta^ları zehirli mantarlar konusunda uyardı Bılınçsizce venılen mantarlar suzunden 48 kışiden 2'sının olduğu belırtıldı Sağlık Muduru Tolga Evren. "Kendinizin ve yakınlarınızın sağlığı için türü ve menşei belli olmayan mantarları yemeyin" uvansında bulundu İstanbul Sağlık Muduru Tolga Evren yaptığı açıklamada. ınsanlann çe^ıtlı verlerden topladıkları ve bılınçsızce tukettıklen zehirli mantarlar konusunda bır uvan açıklaması yaptı Evren. istanbul da Şıle. Lmranıye Sarıyeı Gazıosmanpasa. Evup Buyukçekmece Çatalcave S111v n gıbı ılçelerde oldukça fazla yetı^en ve turu bellı olmayan mantarlann kesinlıkle yenılmemesı gerektığıne dıkkat çektı Açık semt pazarlarında. onnanlardan toplanarak satılan mantarlann da yenılmemesı gerektığım vurguiayan Evren. sadece uretıcı ve son kullanma tarıhı bellı olan kultur mantarlarının tercıh edılme>ını istedı Sağlık Muduru Evren zehirli mantann belırtılennın "çarpıntı. tansiyon yükselmesi. bulantı. kusma. karın ağrısı. islıal. nefes almada gıiçlük, vıiksek ateş ve şuur bulanıklığı" olduğunu belırterek "Bu belirtilerin görıildıiğu kişiler hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı" dedı Bılınmeyen Numaralar: 118 Yangın Ihbar: 110 Polislmdat:155 Jandarma: 156 Zabıta Mudurluğu 153 ALOİSKİArtza185 • SAĞLIK Hızır Acıl: 112 Sağlık Mudurluğu: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 Marmara Tıp: 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0-216 345 46 80 ŞişliEtfal: 0-212 231 22 09 Taksım llkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Goztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafık Nobetçı Amirliği: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY içHatlar:0-212 663 63 00 DışHatlarO 212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sirkeci Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehır Hatları: 0-212 244 42 33 Deniz Yolları: 0-212 244 02 07 Deniz Otobusu: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrik Arıza: 186 Beyoğlu:0 212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0 216 384 29 59 Sefakoy: 0-212 551 15 74 Sanyer: 0 212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırköy:0 212 547 12 81 • Mezarhklar Mudurluğu: (Zıncırlıkuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 P Hava Tahmıni Oğrenme: 0-212 663 0796 Meteorolojı Bolge Mudurluğu: 0 216 355 23 05 Eminönü Belediyesi'nde toplusözleşme Eminönü Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında anlaşmayla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi diin törenle im/alandı. Duzenlenen törende konuşan DİSK Genel Başkanı Rıdvan Bııdak. belediyelerde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmelerinde iki dönemdir biıvük /orluklar yaşandığını belirtti. Sorunun merkezi yönetimin uyguladığı politikadan kaynaklandığını vurgulavan Budak, yerel yönetimlerin yetki ve nıaddi imkâıı yönunden guçlendirilmesi halinde bu sıkıntıların yaşanmayacağını bildirdi. Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya da öreten, çalışan \e emeğinin hakkını isteyen işçinin vanında olduklarını belirtti. Torende daha sonra Eminönü Belediyesi'nde çalışan 449 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi. DİSK Genel Başkanı Budak. Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Atilla Öngel ve Belediye Başkanı Çetinsaya tarafından imzalandı. 1 Mart 1996 tarihinden geçerli olacak iki yıllık sözleşmevle işçilerin ücretlerine ilk yıl yüzde 50. ikinci yıl da yüzde 60 oranında zam yapıldı. Sosyal haklarda ise v uzde 140 ile yüzde 250 oranında artış sağlandı. (Fotoğrat UĞIRGUMLZ) C u m h u r i y e t ' t e n ok u r l a r a d u y u r u Kent haberteri sayfamızda, okurlarımızın kentteki yaşamla ilgili sorıınlarını. sorularım ve isteklerini dile getiren mektuplarını bekliyoruz. Mektuplarınızın. yer sıkıntınuz nedeniyle yarını daktilo sayfasını geçmemesini istiyor. saygılar sunuyoruz. Adresimiz: N enigün Haber Âjansı Basın ve \ avıncılık A.Ş. Tiırkocağı Caddesi. 39/41 Cağaloğlu /İstanbul - Faks: 513 85 95 / 513 90 98 3 polis memuru yaralandı Trafik kazaları: 1 ölü İstanbul Haber Sen isi - İstanbul da mevdana gelen trafik kazalaunda 1 kışı oldu i polıs memuru da yaralandı Boğazıçı Koprusu Altunızade sol ayrımında oncekı gece saat 02 4Ü sıralarında. avukat Izzet Hamle yonetımındekı34SN201 plakalı otomobıl. 34 A 5"'47 plakalı polıs otomobılıne arkadan çarptı kazada. polıs memurları \fustafa Kara Muttdhp Sezer \e Huseyın Ozvaıalandı Vaıalılar Haydarpavı Numune Hastane>ı ndetedavı altına alındı kazava sebebıyet veren Hanıle'nın. muayene sonucunda a^ııı derecede alkol aldıgı tespıt edıldı Ote vandan. Lskudar L'nalan Mahallesı Lnalan C addesı Karayollan kar^isında mevdana gelen kazada, Mustata kutuk (39) vonetımındekı plakasız motosıklet dıkkatsızlık sonucu kontıolden çıkaıak takla attı kutuk. olav vennde havatını kavbettı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle