27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2: EKM 1396ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAM 19 tt İstanbJ Ecrr-e Çanakte e Kccae Iznır Maiısa AyJır Deiizli V PB PB P3 P3 P3 P3 15 16 15 13 16 15 15 13 Zotguhfak V 14 Antalya Y 20 Kars Butun bolgeter çok bu- lutlu. Marmara'nın batısı ıle kıyı Ege dışında tum yurtta yağış beklenıyor Yağışlar yağmur yer yer saganak, Batı Karade- nız'ın ıç kesımlennde yukseklerde karia kanşık y ağmur şeklınde olacak Hava sıcaklığı tum yutta azalmaya devam ede- cek Ruzgâr guney ve batı yonlerden hafif, ara sıra orta yağış anında kuvvetlıce esecek Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel B B B B B B B B 14 13 14 13 14 25 10 13 Budapeşte B 10 Münih Atina Milano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Y B B B B Y B B 19 20 9 5 8 14 22 14 B 13 Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bişkek Tiflis Kahire Y B B B B B Y Y 8 30 14 24 18 20 17 27 Şam 26 04çk Parçalı buluttu Sıslı BuUlu G U I N G E L CIJVEYTARCAYİ REK • Soşurajı 1. Sayfada Bat ıle ı ışktlerir nornal düzeyde olduğunu varsay- mac ancak Tansu'nun yalancılığı, Hoca'nın düş- gücij ile olanak ı. TansL'nun bir kapkulu ağzıyla ABD'de "Bizden ne stedilerse yerine getirdik" demesine karşın; VVashıngton, bu Midarla "kerhen"işbirliği yapaca- <jını duyuaıyor. Alan Makovsky gıbi yönetime raporlar veren «önemi Dir analızci, geçenlerde Amerika'nın Sesi Fiadyosj'nda "Türk muhalefetinin birleşip uyum sağlayacak özellikte görünmediğini" öne sürerken frıaksız oeğildi. Mako/sky, Erbakan'lıTürkiye'yi "belirsiz düzey- de" buluyor ve ABD'nin "Türkiye için çeşitli konu- farda per de arkasınaa destekleyen adımlar atma- sınır artk zorlaştığın," açıklıyor. Hoca'nın AmerikaBaşkanı'ylagörüşmetutkusu- na aldığı yanıtların gizlenecek yanı da kalmadı. Ula- şan Kİmi haberlere göre yönetimde etkili bir grup, "Erbakan 'la görüşmemesini telkin" etti. Neden? Hoca'nın ıktidara gelmeden ve geldik- ten sonra bastığı "anti-Semitist" hava. söylenen- fere göre "ağzıyla kuş tutsa ABD nezdinde "itibar' şağlamaya yetmeyeceğini" gösteriyor. ;* "Tûrkiye'yi destekleyen teklobi, Yahudilerdi. Ho- pa, bir darbede o lobinin işlevine son verdi." jj Çünkü, Amerika'dakı Rum lobisi, Hoca'nın "Ku- püs sorununun tartışılamayacağını, Israil'e asla paşkent yapılamayacağını" içeren konuşmalarını t>astırmış, dağıtıyor. ^ Yanıtımız şu: Olumsuz sert dalgalara karşın. Ho- pa susuyormuş son zamanlarda. Bu, aleyhimize çalışan lobilerce "Şark kurnazlığı" diye tanımlanı- yor. ABD ile ilişkilerin karmaşık noktada olduğunun bir başka göstergesi, ABD'deki Büyükelçimız Nüzhet Kandemir ın Türkiye-Amerika ortak ekonomik ko- mite toplantısında diplomatik dille söyledikleriyle özetlenebilir: "Bazı tereddütler var. Bu toplantılar her ıki taraf arasında anlayış birliğinin sağlanmasına yaraya- cak." Kuşkusuz Batılılar, Hoca'nın takıyye adlı yalancı dolmalarım yutarlarsa. Yeni bir adla Rastlantı mı yoksa "belirli bir kaynaktan ya da merkezden" alınan bilgilere mi dayanıyor? Kestir- mek, elbette olanaksız. Ancak öne sürülen görüş ilginç. "Erbakan 'ın dışa yeni açılım plant başanlı bir dış politika vaatediyor. Iran, Pakistan, Malezya, Endo- nezya, 3lflğ8p"br;msVXlt>ya veNıpry&'dârıolUşart 8'ler Zirvesi, Türkiye'ye bulunmaz bir dış politika avantajı sağlayacaktır. Bunun için düşünmeye değ- mez mi?" (Yeni Şafak-M. Ocaktan 20.10.96) Bize aynı konuda benzeri bilgiler verenlerin ses tonları hayli alaylıydı. Hatta hafiften istihza (alaysı- lama) ile kıvrılıyordu dudaklar. Bu türden olayları sürekli izleyen bir yetkili, "Ho- ca 'yla gerçekleşmesi zor, gerçekleşse bile ne sağ- layacağı bilinmeyen, ne ki komik öykülerin sonu gelmiyor" diyor. Sonra kimi açıklamalar veriliyor: Hoca iktidara gelir gelmez, gelişmiş yedi ülke "G-7"nın karşıtı bir topluluk kurmaya yöneldi. Adı, "M-7". Müslüman yedi ülke. Hoca gördü ki M-7, dünyanın küçük bir kesimi- nin ilgisini çekiyor. "Insan hayal ettiği süreceyaşar" dedi ve M-7'yi daha geniş alana yaymak, Islam-Hı- ristiyan ayınmı yapmadığını da göstermek için şim- di Müslüman topluluğunun adını değiştiriyor: "D-7"... Developing countries.. Kalkınan ülkeler: Türkiye-Endonezya-Pakistan-lran-Mısır-Libya- Nijerya. Topluluğa lider kim olabilir? Elbette tek aday var: Necmettin Erbakan! Clin- ton, Yeltsin, Kohl'den sonra en büyük Hoca! Isterinanın, isterinanmayın; Libya, Mısırgibi "id- dialı ülkeler" evet derlerse. önümüzdeki günlerde Hoca'nın son ve muhteşem müjdesi "D-7" günde- me arz-ı endam eyleyebilir. Düşgücüyle daha uzun süre akıntıya kürek çeke- ceğe benzeriz. Yedi ülkeyle ekonomimizi güçlendi- receğiz, Batı'ya köprü olup ticaretimizi daha da ge- liştireceğiz. Vay benim köse sakalım! ^ Çok bulutkj Yağmurtu Karlı . Gök gurultulu Vergide KJT rekoru ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Hükümetlerin. za- rarettikleri. bütçeye yük ol- dukları gerekçesivle satış programına aldığı KİT'ler, Türkive'nin \ergi rekort- menleri. 1996>ılı K.urumlar Yergisi rekortmenlennde ilk sırayı 7tril\on 192 mil>arli- rayfaPETKİMaidı. Tekel 2 tri'hon 996 milvar. Posta İş- letmeleri Genei Müdürlüğü 2 tnlyon 618 milvar lira. Pet- rol Öfisi 2.4 trilyon lira. De\Iet Hava Meydanlan tş- tetmeleri de 2.1 trilyon lira Kurumlar Vergisi ödeyerek Türkiye genelinde ilk 10 içi- ne girdiler. Maliye Bakanlığı tarafın- dan açıİclanan. 1995 yılı ka- zançlan üzerinden 1996 yı- lında ödenecek Kurumlar Vergisi rekortmenlennde ilk sıraîan. yıllardır sağ iktidar- lartarafından >önetilmeleri- ne karşın vine sağ partilerin "zararettikleri""savıyla sat- maya çalıştıkları KlT'ler al- dı.' Buna göre, Türkiye gene- linde ödeyeceği vergiye eö- re PETKİM 7 trilyon P?2 nıiKar lira ile ilk sıravı aldı. İkinci sırada sermayesinin yarısı kamuya ait olan Iş Bankası 4 tril>on 411 mü- %ar lira ile bulunuyor. Veri- lere göre Kurumlar Vergi- si'nde Tekel 2.9 trilyon lira ile Türkiye genelinde ücün- cü. Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2.6 trilyon lira ile dördüncü. Petrol Ofisı AŞ 2.4 trilyon lira ile beşin- ci. DHMİ2.1 trilyon lira ile altıncı. Türki>e Petrolleri AnonimOrtaklığıda 1.7 tril- yon lira ile yedinci sırayı oluşturdu. Demirerîn keyfi • Baştarafı 1. Sayfada Demirel. dün Ankara\a döndü. Cumhurbaşkanrnın ttalya gezisi dönüşü ile Özbekistan'a hareketinde karşı- lama ve uğurlama törenlerinde bulunmayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu ÇHler'in Istan- buldan aynı saatlerde gelerek Demiren karşılaması dik- kat çekti. Demirel, Özbekistarfın Şaşkenti Taşkent'te düzenlenen ''4. Tiirkçe Konuşan L'lkeler Devlet Baş- kanları Zir\esi"nde. ülkeler arasında petrol. doğalgaz \e elektrik nakil hatlan ile terorizmle mücadelede işbir- liği yapılmasının kararlaştınldığını söyledi. 6 Çekiç Güç uçuşları saldırgan' I Baştarafı I. Sayfada Bu nedenle sorti sayısı azaltılmalı- dır. Buuçuşlarsadecekeşifmaksat- Iı olarak yapılabilir. Kuzey Irak üze- rindeki uçuşa yasak bölgeni n denet- lenmesi AV\'ACS uçakları ile sağla- nabilir. Gerektiğinde Incirlik'te ha- zır bekleyen uçaklar bölgeye se\ k edılebilir. İstihbaratın paylaşımı: PKKnin Kuzey Irak'taki varlığına son \er- mek için PKK üslerinin ortadan kal- dınlması gereklidir. Bu amaçla yapılacak işbirliğinde istihbaratın pavlaşımına özel önem \ermekteyiz. Ancak. ABD tarafın- dan, işbirliği komısunda bizı tatmın edici daha somut destek önem arz etmektedir. L'ygulama esaslan belgesinin im- zalanması: L\gulama esasları bel- gesi Çekiç Güç harekâtının yürütül- mesi için gerekli temel dokünıan- dır. Çekiç Güç harekâtı NATO dışı bir harekâtolup. harekâtın icrasındaya- pılabilecek hukuki \e mali sorunla- nn çözülebilmesi için bir taahhüde ihtiyaç \ardır. Bu belge üzennde en kısa zaman- da mutabakat sağlanması \e imza- lanması bizinı için çok önemlidir. Angajman kuralları: Çekiç Güç harekâtı kapsamında ABD'nin Ku- zey Irak'ta uvgulamak istediği an- gajman kuralları çok agresif'<saldır- gan) mahi>ettedir. NATO'nun Bos- na-Hersek'te uyguladığı angajman kuralları \e>a benzer kurallar Çe- kiç Güç harekâtı kapsamında da uy- gulanabilir. Irak'ıntoprakbiitünliiğü: Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, BM Güvenlik Konseyi'nin 688 sa- yılı kararı gereğidir. Ancak. Çekiç Güç harekâtının yürütülmesi şekliy- le bu karar çelişmektedir. Barzani ve Talabani'nin ihtiras ve politika- larına müsamaha edilmeyeceği ABD tarafından kendilerine açıkça belirtilmelidir. Hükümet dışı yardım kuruluşla- nnın (NGO) kontrolü: Irak'ın top- rak bütünlüğünü ortadan kaldırmak amacına yönelik faaliyetleri sapta- nan KGO'lann bölgeyi terk etmele- ri için BM \e ilgili ülke nezdinde or- tak gırişimde bulunulmalıdır. Türki- ye veya bölgeyi tehdit oluşturan I- rak'takt herhangi bir gelişmenin ön- lenmesi çok önemlidir. Suriye ve İran'a baskı: Surıye \e Iran'ın Kuzey Irak'ta artan etkinli- ği bizim için endişe kaynağı oluşrur- maktadır. Bu endişeleri ABD'li dostlanmızın da paylaştığından eminiz. Almanya'da PKK operasyonu • Baştarafi 1. Sayfada lis tarafından geçen nisan ayında, Devlet Güvenlik Şu- besi bünyesinde özel bir ekip oluşturulmuştu. Ulm polisi, daha önce kayıp olarak bildirilen 7 kız çocuğunun eğitim için PKK tarafından komşu ülkele- re gönderildiğinin anlaşıldıgı ve bu nedenle savcıhğın, 'dernekler yasasını ihlal' suçundan soruşUırma başiat- tıidığı kaydedildi. Savcı Kaıiheinz Engstier, yaptıgı açıklamada, ülke çapında düzenlenen operasyoniann rutin olmadığını. PKK örgütüne yönelik savcılık tarafından yapılan suç duyurulanna ilişkin delil toplanmasının amaçlandığı- nı söyiedi. Savcılık açıklamasında, PKK yöneticileri- nin, Ulm kentinde Mörikesstrasse 5a adresinde bulu- nan ve adı 'Med Kiiltûr Merkezi'olarak değiştirilen 'Kürt Halk Evi'ndetoplandıklan belirtüerek. PKKyö- neticilerinin, uydu kanaiı Med Tv'yi amaçları doğrul- tusunda kullandtklannın beliriendiği bildinldi. Bütçeye KJT yaması • Baştarafi 1. Savfuda DHMI'den lOtrilvön. Tekel'den 8 tnlyon, DMO'dan 2 trilyon. KtT arsa ve lojmanlannın satışından da 50 trilyon lira olmak üzere. bütçeve toplam 124 triKon liralık gelir aktarılacak T^den 615 trihon 1997 bütçe yasa tasansında vergi dışı gelirlenn 615 trilyon lirasını. PTT'nın T'sinın özelleştirilmesi. lisans hizmetlerinın kıralanması \e işletme kârlanndan sağ- lanacak gelirler oluşturuyor. Bütçe vasa tasansına göre. gelirlenn vaklaşık yüz- de 10'u. PTT'nin Tsinden sağlanacak. Tasarının I katrilyon 445 tnKon liralık gelır öngören "vergi dışı gelirter" kaleminde. PTT'nin T'sinin lısans hizmetle- rinin kiralanmasindan 135. hısselerınin satışından 450. kurumun kârlanndan da 30 trilyon liralık ka>- nak aktarımı öngöriilüvor. Avnı kaleme göre 1997 yı- lında. Hazine Iojman ve arazilerinin satışından 75 tnl- yon liralık, KlT'lerin Iojman ve arazilerinin satışın- dan da 50 trilyon liralık gelir elde edilmesi hedefle- Buna göre. T'nin 1997 yılındaki kârları. özelleştir- me gelirinden elde edilecek kaynaklar, lisans hizmet- lerinin kiralanmasından sağlanacak gelirlerin tümü, telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, yeni yatırım yapılması, teknolojınin venilennıesi için de- gil. REFAHYOL'un bütçe harcamalarının karşılan- ması için kullanılacak. 1997 yılında telekomünikas- yon sektöründe özelleştırnıenin yapılması tiurumun- da. tüm gelirlerin bütçede kullanılacak olması nede- ni> le T için artık ne yeni yatınma ne de teknolojik ye- niİenmeye kaynak kalacak. Özelleştirmenın ardından da kurumun yeni gelir kaynaklannın tıkanacağına dikkat çekildi. Hedef gerçekçi bulunmadı Özelleştirme Idaresi Başkanlığı vetkilileri, PTT'nin T'sinin yüzde 30 oranındaki hissesinin 1997 yılı Ara- lık ayından önce satılmasının olanaksız olduğuna dik- kat çektiler. Yetkililer. satış programına göre. önce Telekom'un özelleştirme altyapı çalışmalannın ta- mamlanması için Dünya Bankası kredisi desteğiyle ttkıslarası bir şirket seçileceğini bildirdiler.-' Alaattin Yüksel 'Polis olaylara soğukkanlı yaklaşacak' BLLENT ECE\ İT ANTALVA - Emnivet Genel Nfüdürü Alaattin ^ üksel,polisin kımseye aynca- lıklı da\ranmadıgını, son aylarda top- lumsal olaylara yaklaşımının değiştiril- diğini söyledi. Yüksel. Aczmendilere yönelik davranışın imti\azlı olmadığını belirterek -Polis artık olaylara soğuk- kanlı vaklaşacak" dedi. Interpol 65. Genel Kurulu nedeniyle Antalya"dabulunan Yüksel. "Eksiğimiz, aksaklıklanmız > ardır. Güvenlik hizmet- leri duran hizmetler değildir. Bunun için hızla eksikliklerimizi tamamlamaya ça- hşıyoruz. Aksaklıklanmızın en aza indi- rilmcsîiçin uğraşıyoruz" diye könujtü'.' B u g ü n Saat : 20.00 eğilsiniz... GUNDEM DIŞI Gazetecı Ceyhan Altınyeleklioğlu, -»SBHHBKMK** üfRemTzîn* yoğun gündem maddeleri arasında gözden kaçan, satır aralarına sıkışıp kalan ikinci gündemi irdeliyor, halkın sorunlarına çözüm öneriyor... Yapımcı:Demet ŞAHİNKAYA /w u G U N D E M ML'STAFA BALBAY • Baştarafi 1, Sayfada tutumu" diye kendilerini savunmaya çalışıyorlar... Onlara, "Tiraj küçüklüğü aşılır, itibar küçüklüğü ol- masın da" selamını gönderip devam edelim... Bazen bir olay bütün gerçekleri öylesine çıplak- lıkla ortaya koyar ki, o ülkedeki durum için başka örnek vermeye gerek kalmaz... Türkiye'de bir değil, birkaç değil, onlarca böyle örnek var. Bunlardan birinı çekip biraz derinleme- sine aktarmaya çalışalım... Konumuz TURBAN Turizm AŞ... Kamuoyu konunun yabancısı değil. Ancak, TUR- BAN olayının boyutları öylesine dallı budaklı, fatu- ralı kundaklı ki... Destan olur... TURBAN'ın yolsuz- lukla imtihanı... TURBAN, 1960 yılında 7470 sayılı kanunla kurul- muştu. Amaç turizmi geliştirmek, hizmet sektörü- ne katkıda bulunmaktı... Bugünkü görünümse şu: Fatura turizmini geliştirmek ve devlet büyükleri- ne bedava hizmet sektörünü lüksleştirmek... Kurum, 1988'de, devri Özal'da anonim şirket ha- line dönüştürüldü. Halen üç otel, dört motel ve tatil köyü, iki sosyal turizm işletmesi, dört marinası ile üç seyahat acen- tesine sahip... 1992'de Ömer Bilgin'in genel müdürlüğe geti- rilmesınin ardından kuruma bir haller oldu. ANAP Istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 15 arka- daşının başvurusuyla 13 Şubat 1996'daTBMM'de TURBAN'daki iddiaları araştırmak üzere bir komis- yon kuruldu. Suçlananlann başında gelen kişi Ömer Bilgin, yolsuzluğu araştırma komisyonunun üyelerinden biri Ömer Bilgin... Bu bize özgü araştırma yönte- mi... Geçelim... Komisyon, çalışmasını tamamladı ve tam 135 suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Suç duyu- rusunda bulunulanların görev ve mesleklerinden bir kesit aktaralım: - Genel müdür... - Bölge müdürü, şube müdürü, işletme müdürü veyardımcıları... - Teftiş kurulu başkanı... - Şoför, kasap, elektrikçi, matbaacı, pazarlama- cı, sanayici, kırtasiyeci... İlk üç şıkkı anladık ama, son şıktaki meslekler ne oluyor diyebilirsiniz... TURBAN'ın yöneticileri, tenis kortu yaptırıp kasaptan et faturası almışlar. zim- metlerine para geçirip kırtasiyeciye fatura kestir- mişler, marinanın elektrik aksamını değiştirdik de- yip sahte fatura kesmişler... Kesmişler de kesmişler... fenaftan düz mejnura, genel müdürden muha- sebeciye kadar uzanan bu olay. Türkiye'de kirlen- menin hangi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Arkadaşımız Ayşe Sayın, günlerdir 308 sayfalık TURBAN raporu üzerinde tepiniyor. Ayrıntıları ya- rın öteki sütunlarımızda bulacaksınız. Sadece Abant TURBAN'la ilgili iddiaları satırbaş- larıyla aktaralım: - Erten Mühendislik firmasına hiç iş yapılmadığı halde 192 milyon liralık fatura kesilmiş, para zim- mete geçmiş. - Varlık Ticaret'ten temizlik malzemeleri alımı kar- şılığı 860 milyon liralık fatura alınmış, ama hiç mal- zeme alınmamış, bedel zimmete geçmiş... - Dilber inşaat'a yine hiçbir şey yaptırmadan 2.3 milyar liralık fatura kesilmiş, zimmete geçirilmiş... - Turgay Cam'a cam taktırmadan fatura takılmış. 1 milyar 557 milyon lira zimmete... Liste uzayıp gidiyor. Cennet yurdumuz... TURBAN yöneticileri ve kimi çalışanları, zimmet- le hizmeti birbirıne karıştırmış görünüyor Altını çi- zelim, TURBAN'ı böylesine suçlarken, tüm kurum çalışanlannı karalama amacı taşımadığımızı da vur- gulamalıyız. Belki TURBAN çalışanları da bu du- rumdan rahatsızdır. Bu rahatsızhklarını kendi belir- leyecekleri bir yöntemle kamuoyuna duyurmalan- nı dileyelim. Türkiye'de turizmin onlarca çeşidi var. Kapadok- ya'da manzara turizmi. Karadeniz'de yayla turizmi, Anadolu'nun onlarca yöresinde tarih turizmi, Ege ve Akdeniz'de kıyı turizmi, Doğu Anadolu'da dağ turizmi... Saymaklabitmez...Ülkemizcennet... Bunlarabir ek daha yapabiliriz: - Yolsuzluk turizmi... Ülkemizdeki yolsuzluk çeşitlerini ve yöntemleri- ni bir broşür yapıp ayrıntıları "yerinde" gösterece- ğimizi söylesek, Ankara'ya dünyanın dört bucağın- dan turist akar... Yepyeni bir irnajımız daha olur: - Türkiye... Yolsuzluklar cenneti... Benzin ve tüpgaza yüzde 7 zam Haber.Merkezi-REFAHYOL hükünıetı. akar\akıtüriinlen- ne vüzde 7 oranında zam yaparken tüpgaz fıyatlarını da yüzde 6.8 ıle yüzde 7.3 arasında değışen oranlarda arttırdı. Dünden ıtıbaren süper benzin Ankara'da 70 bin 700. lstanbul'da 70 bın ~M0 liradan satılmaya başlandı. Akaryakıt ürünlerınin Ankara. Istanbui \e fzmircieki satış fiyatlan ıle eskı fiyatlar şövle: K.BENZIN S.BENZİN N.BENZİN GAZYAĞ1 MOTORİN KAL YAK. F.0.6 ANKARA ESKİ YE.M 65.240 66 080 61.270 51.650 47,680 25.800 16.210 69.810 70.7 00 65.560 55.260 51.020 27.610 17.340 İSTANBLL ESKİ YENİ 65.240 66.070 61.270 51.130 47.350 24.820 16.630 69.810 "0.710 65.570 54.720 50.670 26 570 P 800 İZMÎR ESKİ U.Nİ 64 940 69 490 65.780 70 390 60 970 65.240 50.810 54.3^0 47.000 50.290 24 570 26290 16.370 17.520 İSTANBIL 2 ke ıpıknıkı 12 kg (mutfekl 45 kg ısanayı) ESKİ FİYAT YENİ FİYAT ARTIŞORANKM 117.000 125 000 6S 630.000 6"5 000 " I 2.370.000 2 540.000 " 2 ESKİ FİYAT YINİFTYAT ARTIŞOR\Nlf%> 2 kg (pıknık) 12 kg (mutfakı 45 ku. ısana\O tZ>ÎİR 2kg. ıpıknık) 12 kg. ımurfak) 45 kg.(sanavı) 116.000 622.000 2.3'0.OO(l ESKİ FİYAT 124 000 665.(XJ0 2.540.00(1 YENİ FİYAT 60 ARTISORAM(%I 113 000 630.000 2.33O.OOO 121.000 675.000 2 500 000
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle