03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23EKİM1996 ÇARŞAMB/ HABERLER Birand, Arman ve Abanoz'a beraat • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Ankjra 4. Kolordu K.orrutanlığı Askeri Mahkemesi, "askeri konularda be\anda bulunnıak" suçundan yargılanan Mehmet Ali Birand Denız Arman ve Halım Abanoz'un beraatlanna karar verdi. Ankara 4. Kolardu Komutanlığı Askeri Mahkemesi 'nde dün vapılan yargılama sonunda, aym sııçtan yargılanan erler Erhan Bav ve İsmet Kantar da beraat ettiler. Gensoru değerlendîrmesi • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-CHPGenel Başkanı Deniz Baykal. gensoruyu değerlendirirken "Biz görevımızi yaptık. Düşürmeyenler düşünsün. Ov verenierin başı egik. Yerı gelınce yıne gensoru \ereceğiz" dedı. Millet\ekilleri ve gazetecilenn kaynaklanndan verdikleri bazı bilgiler üzerine bugüne dek verilen 50 gensoru önergesınden .Vünde hükümetin düştüğünü aktaran Baykal. "Mahcup. teslimiyetçı muhalefet. "Keşke genel görüşme verseydık. hükümet düşmedı' dıvor" dedi. TÖSHİD Yönetim Kurulu • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Dernegı'nin. >eni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. TÖSHÎD'den vapılan açıklamaya göre. önceki gün vapılan olağan genel kurul sonraM yeni yönetim kurulu. Cankut Bagana. Erkan Uğur, Alper Elçin, lrfan Yıldıran. Feridun A>dın. Giiraip Alpay ve Talha Görgülü'den oluştu. Uyuşturucuya karşı kampanya • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanı Işıla> Saygın. kendisine bağlı Aile Araştırma Kurumu ile birlikte uvuşturucu karşıtı kanıpanva başlattı. Kampanya kapsamında. toplantılar düzenlenecek, bilimsel araştırmalar yapılacak. Devlet Bakanı Savgın'ın "Uyuşturucuya Hayır" konulu slogan yanşmasıyla başlattığı kampanya kapsamında, İstanbul. lzmir. Adana ve Diyarbakır'da uyuşturucu maddeler \e bagımlılık konulannda toplantılar düzenlenecek. Holiday Havayolu artık uçmuyor • İstanbul Haber Senisi - Almanya si\il ha\acılık kuruluşunun uçak bakımlannı yetersiz bulduğu \e ülkesine iniş izni \ermediği özel Türk havayolu şirketi Holiday Ha\a Vbllan. uçuşlannı durdurdu. Özür yüpüyüşü • İstanbul Haber Senisi - Haçh seferlerinin 900. vildönümünde. kendilerini haçlı seferlennı başlatanlann torunlan oiarak nitelendiren yaklaşık 50 kişilik grubun ""özür" amaçli başlattığı yürüyüşün bu yılki bölümü tstanbul'da sonaerdi. Yürüyüşün etkinlikleri kapsamında Malta Köşkü'nde bir toplantı vapan İstanbul Biiyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Müfit Giirtıına. evlemi anlamlı bulduklan söyledi. Yurttaşlık paneli • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ankara Halkla İlişkiler Dernegi'nce (AHİD)düzenlenen •"Cumhuriyet \ e Yurttaş Olmak" konulu panelde konuşan gazetemiz yazan Işık Kansu. yeni dünya düzeninin ulusal bilinci. özgür ve eşit yurttaş kimliğmı yıkarak yeni pazarlara ulaşmayı hedeflediğini söyledi. MiIIi Piyango Idaresi salonunda vapılan panelde AÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Anıl Çeçen de insanların. yeni dünya düzenımn getirdiği insan hakfarı. demokrasi gibi ka\ramlarla tanıştıklannda: uiusai duygular. cumhuriyetçı kimlik, yurttaşlık gibi kavramları kaybettiklerini vurguladı. DİSK Genel Başkanı, Çalışma Bakanı'nın isteği üzerine 32. Gün programına katılamadı Çelik, Budak'ın karşısına çıkamadıİstanbul Haber Senisi- Türkiye Dev rim- ci Işçi Sendıkalan Konfederasyonu(DİSK) Genel BaşkanıRıdvan Budak. 32. Gün programında Çalışma \e Sosyal Gü\enlik BakanıNecatiÇelik'in kendısiyle kamuovu önünde konuşmak ıstememesıne biranlam veremediğinı söyledi. Budak. "nema" ko- nusunda en fazla çaba harcay an konfederas- yon oiarak Çalışma Bakanrnın karşiMnda DlSK'in olması gerektığıne dikkat çekti. Budak "Ben bir sınıfın. işçilerin temsilcisi- yim. Bu kimiiğimi temsil ettiğim sürece ko- nu neyse sonuna kadar tartışır, mücadele ederim. Hele de nema konusu devletle sıkı bir pazaıiıkyapıldığı takdirdeçözüJecek bir sorun. DİSK'in verdiği mücadele düşünüle- rek özelükle çekindiler" dedı. Önceki akşam Shovv TVde yayımlanan nema konusunun işlendıği 32. Gün progra- • Çalışma Bakanı Necati Çelik, nema konusunun işlendiği 32. gün programında DİSK Genel Başkanı Budak'la tartışmaktan kaçındı. Çelik'in 32. Gün yetkililerinden isteği üzerine. programa daha önce davet edilmesine karşın son anda katılması engellenen Budak. programın yapımcısı Mehmet Ali Birand'ı eleştirdi. Nema konusunda en çok çaba harcayan konfederasyon olduklannı savunan Budak. Çelik'in karşısına yalnızca Türk-lş Genel Başkanı Meral'in tartışmacı oiarak çıkanlmasını eksiklik oiarak niteledi. mı. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ta- rafından sert bir dille eieştırildi. Türk-lş Ge- nel Başkanı Bayram Meral'in programa ka- tılmasinı bir'eksiklik'oiarak değerlendıren DİSK Genel Başkanı Budak. programın ha- zırlayıcı \e sunucusu olan Mehmet Ali Bi- rand'ı da suçlayarak özetle şugörüşlere y- er verdı: "Birand. tüm meslek hayatinın birikimi- ni bu noktada ûıkâr etmişrir. Bir program, karılımcılarına göre değil, programcıya gö- re belirlenir. Avnca Birand'ın ilk hatası de- ğil bu. Bir kere daha aynı şeyi yaptılar ve bundan sonra isterlerse bana bir saat ayır- sınlar. 32. Gün'e çıkmam. Burada önemli olan Rıdvan Budak değiL DİSK Genel Baş- kanlığı'nın makamıdır. Onu hiçbiryerdeez- dirtmedim. Varsın medya da olmayıversin." 32. Gün ekıbi yetkilileri ıse kendilerinin nemalann ödenmesi konulu bir toplantıda taraflann konuşmalannı istediklenni belir- terek bunun içinen uygun Rıd\an Budak ve N'ecati Çelik"] bulduklarını söylediler. Çe- lik'in programa katılması içinyaptıklan ilk teklifin. "Konunun muhatabı ben degil, Maliye Bakanüğı'dır" gerekçesiyle Çelik tarafindan reddedildiğını belirtenyetkililer. daha sonra bakanın 32. Gün'e katılmayı ka- bul ertiğini kavdettiler. Yetkililer. Çelik'in, Budak'ın programa da\et edildığını öğren- mesı üzerine de programda Budak'ı ısteme- dığinı söy lediğıni anlatarak çok ısrar etme- lenne karşın Çelik'e Budak'la konuşmayı kabul ettiremediklerini vurguladılar. 32. Gün yetkilılen şunlan belirtti: "Biz telefon bağlantısıy la da olsa Budak'ı programda konuşturmak istedik. Ancak Çelik'in konusma süresi sarktığı için bunu da vapamadık. Öğrendik ki. işçilerden gelen tepki telefonları nedeniy le akşam santral kilitlenmiş." Bayrampaşa Cezaevinde gerginlik sürüyorİstanbul Haber Servisi - Bayrampaşa Cezaevi'nde adli tutuklu ve hükümlüle- rin kaldığı D blokta önceki gün bir kişi- nin ölümü, iki kişınin yaralanmasıyId so- nuçlanan kavgadan sonra gerginlik de- vam edi>or. Abdi İpekçi cinayeti da\a- sından tutuklu bulunan Oral Çelik ve bir kişi dün akşam Kırklareli Cezaev inegön- derilırken. 17 tutuklu ve hükümlünün Ça- nakkale Cezaevi'ne nakledıleceği bildı- rildi. Cezaevı savcısı Necati Özdemir'in. "Tutuklu ve hükümlüler silahlannı bize teslim ettiler. Bundan sonra bu cezaetin- de silah kullanılmavacak" şeklindeki açıklamalarına karşın çıkan kavgada si- lah kulanılması dıkkatlerı yine bu ceza- evinin üzerine çekti. Bavrampaşa Cezaevinde önceki gün D bloktakı B-10 ve B-l 1 koöuşlannda bulunan tutuklu ve hükümlülerinD-9ko- ğuşuna saldırmaları sonııcu gasp suçun- dan 18 yıla hükümlii İlhami Yılmaz ta- bancavla vurularak vaşamını yitirmiş, gasptan tutuklu CelalŞahin \e hırsızlığa teşebbüsten tutuklu Mehmet Metevara- lanmıştı. Şahin ve Mete'nin tedavilerı sü- rüyor. Öte yandan. dün cezaevinde açık göriiş yasaklanırken. sıvasi tutuklu ve hü- kümlüler dışındakiler de avukaılanyla görüştürülmedı. Avrıca dün duruşması olan tutuklulann da mahkemeve çıkma- lannın >asaklandığı belırtildi. Göreune ba^ladıktan kısa süre sonra adli koğuşta bulunan tutuklu \e hüküm- Iülerle anlastıklarını açıklavan Bayram- paşa Cezaev i Savcısı Necati Özdeınir. ba- sına da kendilerine teslim edilen tabanca. şiş ve kesicı aletler ile cep telefoıılarını göstermiştı. Ancak önceki gün meydana gelen olaydan sonra. de\ letin kendilenni iyi koruyamadığmı düşünen cezaev lerin- de bulunan tutuklu ve hükümlülerin ta- mamının silahlannı teslim etmediği gö- rüldü. (ûımlııdilekçeeylemiİstanhul Haber Senisi - istanbul Ünnen>ıteM Edebiyat Fakültesı'nde okuyan bir grup öğrencı. ders geçme yönetmehğınde yer alan "yüzde 50 baraj" uygulamasını protesto etmek içm ellerindeki balonlan patlatarak yönetmelığın 11. maddesinın değiştirilmesı ıstemıy le fakülte dekanlığına toplu halde dilekçe verdıler. alkışlı protesto eylemi yaptılar. İstanbul Üniversıtesi Edebiyat Fakültesındedün toplanan yaklaşık 100 kişılık bir öğrencı grubu. fakülte vönetmeliöinın 11. maddesinın son fıkrasının değıştirilmesi istemiyle fakülte binası içınde toplandılar. Burada okudukları basın açıklamasında. \ar olan eğıtım sıstemınin bir "balon" olduğıınu belırterek özetle şunlan söylediler: "Biztembel ögrenci değiliz. fembelliği de sa\ unmuyoruz. Karşı çıktığımız o!a\ hukuksuzluktur. Yaz-boz sistemini reddediyoruz. Oeneme tahtası da hiç değiliz. Yar olan eğirim sistemi bir balondur. BaJonlar da bir gün patlahlır. Bu göre\ bize düştü ve biz bu balonu patlahyoruz. Balonlan reddediyoruz. İçi dolu, bilimsel eğitim sistemi istiyoruz. Ancak biliyoruz ki. diğer balonlar patlamadıkça bLanı egitûn haUmunu pdtlatmamız da bir balondur. Ders geçme sistemi değiştirilirken ne hocalanmızjn ne de binm görüşiimüz soruldu. Biz istiyoruz ki. en çok bizi etkileyen eğitim sistemindeki karar süreçierinde bizim de fikrimiz sorulsun." Öğrenciler açıklamadan sonra ellerindeki balonları patlatarak fakülte dekanlığına toplu halde dilekçe verdıler. Öğrenciler. daha sonra binanın kondorlannda yürüyerek alkışlı protesto eyiemı yaptılar. Sanatçı, mallannı Türk Eğitim ve Mehmetçik Vakfı'na bıraktı Zeki Müren'in vasiyeti açıldı BANL' DİLEK TEZEL BODRL'M -Türk müzığinin simge sanatçılanndan Zeki Müren'in vasiyeti dün Bodrum'da açıldı ve sanatçının. *tiim menkul ve gayrimenkulleri, her türlü hak vealacakJanm' Türk Eğitim ve Mehmetçik vakıflanna bıraktıgı açıklandı. Bu arada. Müren'in yakınlan da mırastan pay almak için ıtiraz etmeyeceklerini bildırdıler. Bodrum Adliyesı. dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Bir süre önce yaşamını yıtiren 'Sanat Güneşi'Zeki Müren'in Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi Tereke Hâkımliği'ndekı 2. vasiyetinin açılışına 293 »* 7«(3ıurJ I UT ı * « « T l u n a n 96 Cannes Film Feslıvalı En !v Yonetmen Ûdu BOU0ELVE ETHAHCOEN TİUâ FARGO 14 30-iS4ia-1»0O-21 ->4 ao-tfi^s-igoo-si : -i3t51î3O-17 4 S » O 1345 16 30-1* '5-21 - Gl'ZELSANATLARA HAZIRLIK RESİM, SİNEMA-TV ve tüm bolümler B A R O K Beşiktaş TeJ: (0212) 260 55 34 A D Athol Fugard Yoneten. Bdent YARAR Türicçesı: Yıicel ERTEN OrNArANLAR. Halon PIŞKİN-Devnm NAS Martı Sanıt Evi (Barohan) 330 T jnet-Beyoğlu T«(: (0212) 251 66 20-293 81 37 AVNİ DİLLİGİL ÖZENDfRME ÖDÜLÜ « Ekim'4** itibaran Htr Cumırttti 16.00 ESİN UMAY Yağhboya Resim Sergisi 24 Ekim - 8 Ekim'96 "Adile Suttan Kasn" Öğrebnenterevi »e Kültür Meıtezi Topfıanelıoğlu Cd Koşuyo(u Kadıkcy Tel 339 29 03 BAŞAK SİGORTA SANAT GALERİSİ GÜLSEN ERDOĞAN RESİM SERGİSİ 22 Ekim-9Kasım 1996 Şair Eşref Bulvarı 19 35210 tZMİR Başak Sigorta Sanat Galerisi, Başak Sigorta'nın bir kültür hizmetidir. u •• • a « R Hiılıın acı ve zorluklcıra tebessiim edimrlardı.. SEN-: C.'ITVİM SUSAt 3» HACHHE »KMJESf 'APIVI JULIET 6IN0CHE OLIVIER MARTINEZ i Süvari, JEAN 6I0N0 •. 25 EKİM'DE SİNEMALARDA 1995 CANNES EN JY( YONETMEN ^ 1 9 9 6 CESAR EN İYİ FILM - MÜZIK - YONETMEN - KURGU "Bir- Sıncma Basyapıtı PROTESTO(LA HAINE - NEFRET) Yonvtmt-n: Mathıeu Kah^ovıfz Beyofllu AUAZAfl (293 24 66) 12 00-14 15-16 30-18.45-21 15 Kad*öyA8 (336 00 50)1130-14 00-16.30-19.00-2130 ErenköyATOU0N (36251 00) 12 00-1430-1700-19.30-21 30 Bafarköy AVŞAB (58314 97)1100-1315-17 00-19 00-21 15 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMAL REŞİTREY KONSER SALOAfU 23 Ekim 1996 Carşamba Saat .19.30 LALE-ZAR TÜRK MUSIKİSİ TOPLULUĞU Ses Sanafçıları: Doğan Dikm6n,Selmo Sağhaş, Ahmef Erdoğdular Bilet Fiyatları: 300.000 - 200.000 24 Ekim 1996 Perşembe Saat: 19.30 HIDEKO UDAGAWA KEMAN RESİTAÜ Piano: Jonathan Feldman Schubert, Brahms, Gershvvin-Heifefz, Sfrauss Bilet Fiyatları: 300.000 - 200.000 25 Ekim 1996 Cuma Saat: 19.30 DOMNA ŞAMIOU 6REK MÜZİĞİ Bilet Fiyatları: 300.000 - 200.000 CRR Kons«r Salonu 232 98 30-231 54 98 ( Saat 10 00 • 19 30 aosı) ONLINE Bilet Satışı ıçm _Modem no (0212) 227 44 99Tel (0216)33637 92 AKM Senfonı Gışesı (0212) 251 56 00 CAPITOL Afomızade- 391 19 30 Î33 8AKIRKÖY Carousel (0212) 570 84 34 VAKK0RAMA Akmertoa (0212) 282 09 65 Taksım 10212)251 28 88-Suadıye (0216) 350 87 42 Rumeh (0212) 234 42 81 Salonumuzun tûm (iyai kademelennde öğretmen-öğrencı-emeklı ve Büyükşehır Beletfıyea mensuptona \ 50. en az 3fl kışıltk gruplara % 20 «ıdınm yaoılmattadn Mehmetçik \e Türk Eğitim vakıdarının avukatları ile Müren'in mirasçılarının avukatiarı katıldı. Müren'in yasal mirasçıları olan teyzesi Sıdıka Hekimoğlunun çoeukları NahideAkiz, Refet HekimoğJu ve Se\im Olgaç'a mirastan bırşey bırakmadığı anlaşılırken Sev im Olgaç'm oğlu Se\tuğ Olgaç. mırastan pav almak için itiraz etmeyeceklerini söyledi. Bu arada. Müren'in amcasının oğlu olduğunu öne süren Mustafa Sagay'ın av ukatı Nedim Tık ıse müvekkilinin mirasçılararasında olduğunu kanıtlavacaklarını ve itiraz edeceklerini belirtti. Zeki Müren, Bodrum 2. Noten Hasan Esin'e 26 Mart 1996da hazırlattığı vasiyetinde, "Ben ölümümden sonra tüm maharlığımu hak ve alacakianmı Türk Eğirim N'akfı'na ve Mehmetçik Vakfi'na eşit oiarak \asivet ettiğimi, adı geçen her iki vakfı da mirasçılanm oiarak nasbettigimi. mansup mirasçılarımın dışında başkaca bir mirasvım bulunnıadığını. başkaca kişi \e\a kunıluşlann da mirasçıhk iddiasında bulunmamasını arz ettiğimi, hiçbir etki \e baskı altında kalmaksızın, rümüyle özgür iradenıle beyan ve vasiyet ederim" dedi. Zeki Müren'in veğeni Sevtuğ Olgaç. \asiyetnamede kendilerine bir şey bırakılmamış olmasının önem taşımadığını ifade ederek "Onemli olan, ihtiyacı olana kalnıası" dedi. Zeki Müren'in. vasiyetinde kendisine yakışanı yaptığını belirten Olgaç. şunları kaydetti: "\asi>et bizim için sürpriz olmadı. Zeki Müren. v ıllardır söylediği gibi ihtivaeı olanlara gerekeni yaptı. Türk eğitimine, kabiJhetli gençliğe, şehitlerimize. Mehmetçiğimize malvarlığını bıraktı. "Milletten aldım. millete vereceğim' divordu. Bu da bize gurur verdi." Türk Eğitim Vakfi'nın (TE\) avukatı Muktedir İlhan. vakıf oiarak hiçbir vasiyetçinin gelirinın kanştırılmadığmı. avn mütalaa edilerek gelırlerıyle istekleri doğrultusunda harcama vapıldığını anlattı. PEN'den destek 'Yazarlar baskılardan yılmayacak' İstanbul Haber Senisi - PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu. Türkiye'de "düşünce suçlulan'nın sayısınm artmasından endışe duyduğunu belirterek Türk vazarlann baskılardan yılmayaca|ını dile getirdi. AP Yeşilier MeclisGrup Başkanı Claudia Rotfı da Şanar Vurdatapan ın tutuklanması ve Vaşar Kemal hakkındaki cezanın onayJanmasmı aydıniara yönelik bir sindirme hareketi oiarak niteledi. PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu tarafindan vapılan yazılı açıklamada; siyasai kirfenmenin giderek arttığı, düşünce ve anlatım özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalann ise yoğunlaştığı vurgulandı. Derneğin kurucu başkanı Yaşar Kemal'in aldığı cezanın Yargıtay tarafindan onandığı, Avşenur Zarakolu v e Alper Görmüş'ün ise cezaevinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada. "Turuklu ve turuksuz yargılanan. nıahkûm edilen düşünce suçlulannın son örnekkri Şanar Yurdatapaii, Ragıp Duran \e Enuğrul Kürkçü'dür" denildi. Bazı sanat eserlerinin "müstehcen" bulunduğu gerekçesiyle toplatıldığının belirtildiği açıklamada. tüm bunlann w siyasal iktidarm. basuıı denefimi alfına alma çâbalarrnın ürünü olduğu savunuldu. Düşüncelerin serbestçe ortaya konulmasına. basının var olmasma, işlev ini yerine getirebilmesine: yaratma ve yayımlama özgürlüğüne yönelik bu ve benzeri uygulamalann karşısında olundugunun ifâde edildiği açıkiamada. Türk >azarlann bunlardan asla yılmayacağı vurgulandı. AP Yeşilier Partisi Milletvekili Claudia Roth da Şanar Yurdatapan'ın tutufcianmasu Yaşar Kemal'in cezasının onanmasıyia ilgili oiarak dün bir açıkiama yaptı. Roth. her iki olayın da Türk hükümetinin ve adalet sisteminin Kürt sorununun barışçı biçimde çözülmesinden yana tavır koyan kişilere yönelik olıımsuz tutumundan kaynaklandığını savundu. Söz konusu iki kişinin de banştan yana insanlar olduklannı anımsatan Roth. açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Türk banş hareketinin sembolü olan Yurdatapamn 15 ekim tarihinde 'tutuklannıasuıdan bu vana Ankara Merkez Kapalı Ce/atvinde tutuluvor. Hakkındaki suçlama, 'silahlı çeteye yardım etmek ve yataklık yapmak'. Yurdatapan'ın turuklanmasından 3 gün sonra ise Yaşar Kemal hakkındaki bir karar, temyiz mahkemesi tarafindan onaylandı. Ünlü insan hakları savunuculan. basın ve düşünce özgürlükleri sürekli ihlal edilerek ve kamuovundaki her cieştirei vaklaşım suç sav ılarak son dereee ağır cezalaria ' susturulmava çalışılıvor." Açıkiama'sında, hükümetin Yurdatapan'ı derhal seri>est bırakmasıriı ve hakkındaki suçlamayı geri almasını isteyen Roth. "Yaşar Kemal ve haklannda dava açılan. hüküm verilen bütün düşünce suçluları için ise genel af çıkanlmalı ve Türk Ceza Yasası ve anavasadaki ilgili maddeler, demokratik gelenekJcre ve insan hakianna uygun bir vaklaşımla değiştirilmelidir" dedi. Osmaniye CHP? dinci başkan adaymı uyardı UFUKTEKİN ADAÎSA - "Allah adına" oy isteyince ceşitli çevrelerin tepkisine neden olan Osmaniye'nin CHP'li beledije başkan adayı Rüşrij Çenel, partisi tarafindan da uyanldı. CHP Seçim Komitesi Ba^kam Ytmliha Kisidğlu, çok eleştiri aldıklannı belirtirken ılahiyatçı aday Rüştü Çenet, "Bunda ne mahsur var" diyerek kendisini savundu. Hazırladığı tanıtma broşüründe. "Bu işin ehli biziz. Kıtlık lokması boüukta unutulmaz. Allah adına, \llah aşkına. insanlık ve İslam adına gönül verin, o> verin. Allah"ın selaroı üzerinize olsun. Osmanne'nüı enıaneti önce Allah'a sonra Osmanivelilere olsun" diye jazdıran CHP'li başkan adayı Rüştü Cenet'le iigili tartışmalar bitmiyor. A.O. llahiyat Fakültesi mezunu olan ve SODEP'in kuruculuğunu yapan Rüştü Çenet'in, propaganda çahşmalan sırasında da tipkı tanıtma broşüründe kullandığı ifadeieri yinelemesi, tepkilerin artmasına neden oluyor. Daha çok •'Bu nasıl CHPadayi? Allah adına o> istemek CHP'li adava nu kalmış. Hem bu şekitde propaganda suçtur" denilerek eleştirilen Rüştü Cenet. partisinde de tepki görüyor. CHP Osmaniye Seçim Komitesi Başkanı Yemliha Kişioğlu. yaptığı açıklamada, çok eleştiri aldıklarını ve birçok ilericinin "B« uasıl aday" diye tepki gösterdiğini söyledi. Kişioğlu. "Bahse konu propaganda bizce dogru değil. Arkadaşuntz ilahiyatçı bir demokrat Kişiliğinde ve propaganda vönteminde bu geçmişinin izleri var. Ancak bu kendi o/geçmişini anlatan bir metin. Bizim seçim biidirgemizde böyle ifadefcr kesinlikle söz konusu değil. Ancak Osmaniye'nin muhafazakâr yapısını da göz önüne alarak bir iisJup geliştirmişse de ba doğru bulmadık. Ancak olayın biraz fazla büv ütüldüğünü de düşünüyoruz" dedi. "AÜah adına, İslam adına oy" isteyerek tartışmah hale gelen CHP'li aday Rüştü Cenet. Cumhuriyet'in sorulan üzerine, "Bövle konuşmamızın ne mahsuru var, anlayamadım. Beni eleştirenJer belü bir azınhktır ve partimize vararlı olduklannı da sanmıyorum" dive konuştu. ^Sadece İslami bir söylemie mi propaganda vapıvorsunuz" şeklindeki sorumuza. CHP'li Çenet'in yanırı şöyle oldu: '•Hayır. Banşı, sos>al demokrasivi, seçilirsek neler yapacağınıızı da anlatıyorum. Müslümanlı«ın /orlanıa bir din olmadıgını, laiklikle iji örtüşrıiğünü vurguluyorum. Ben demokratım, ilericiv im. ama inançları gelişmiş birisiyim. RP'literiıi. DYP'lilerin M'İV lediğini söŞlemiyorum. \e borcunuzu sildiririm diyorum ne de cennet vaat ediyorum. Bana yönchilen eleştirilerden de memnun oluvonım."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle