25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EKJM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'tezmendiler fp'ûen güç afcyor' • AMVARA (Cumhuriyet Bi;i*ı)-CH3 Genel B^kim Deniz Baykal. parrismın gru:> to> anDSJ.Tda yaptığı kamşnada. laık, denoL-atık rejıme karşı telJitlerin. orduyu. siyaset. eğitımı dınsel etki altaa alma heveslennin RIFAHYOLıktıdan neienıyle arttığını sövledi. Bavkal. "•şeriatçı Aczmeıdilenn ne göz yunuiduğunu. bunlara «görterikn hoşgörunün. ttoplıırmal \icdanı fkarattığınr sovledi. ""R^'nın iktidarda fculj-ımasmdan güç alıycrlar" diyen Baykal. şerütçı e>lemler ıle cuma narnazı gösterilerinin. ""Cumartesı Anneleri" girisimleri gibi düzenli yinelenmesıne karşı iiktidann duyarlı olması s^ertktigıni kaydettı. Aıftara'dan müftü tepkisi • A NKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Ankara. Batı Trakya Tiirk azınlığı tarafından seçilmış bulunan Gümülcine Müftüsü Ibrahim Şerif'in "müftülük" sıfatını yasadışı kullandıği sav lamasıy la Vunan mahkemefennce 6 ay hapis cezasına çarptınlmasına tepki gösterdı. Dışişlerı Bakanlığı'ndan dün yapılan \azılı açıklamada. müftüJerin azınlık içınde yapılacak bir seçımle işbaşına gelmelerının. 1913 tarihlı Atina Antlaşması'nda belirtildiği: 1920 >ılında da Yunan iç hukukuna geçirildıği kaydedildi. Limanların özelleştirilmesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-REFAHVOL hükümetinın. Türkiye Denizcilik İşletmesi'ne (TDİ)bağlı 8 lımanı özelleştirme kararına karşı tepkilerartıyor. CHP İstanbul Miîletvekili Mehmet Se\ igen. Ankara Milletvekili Yılmaz Areş ve Antalya Millenekili Bekir Kumbul, limanlann özelleştirilmesine karşı başlatılan kampanyaya destek vermek için dün Lıman-İş Sendikası'nı zıyaret ettiler. CHP'li mılletvekilleri. limanlann özelleştirme adı altında "hırsızlara peşkeş çekıleceğını" söylediler. Eğit-Der'den MEB'e başvuru • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğıt-Der Genel Başkanı veCHP Pani Meclisi (PM) üyesi Mustafa Gazalcı. îlkokul Öğretmenleri Sağlık \e Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)yönetiminin bazı arsa \e fabrikalanni satışa çıkardıâını belirterek ••|LKSAN'da"yenı yclsuzluklar önlensin" dedi. Gazalcı. Millı Eğitim Bakanlığı'na başvurarak gerekli önlemlerin alınmasını istedi. İnsan haklan açıklaması • ANKARA (Cumhuriyet Bârosu)-Dışişleri Bukanlıgı. insan haklan konusundaki ivileştırme çabalarının A\rupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen baskı üzerine yapılmadığını savladı. Dtjişleri Bakanlığı'ndan düı yapılan yazılı açkl'amada. basında çıkan haberlerin aksine. Dışişlen Bakanı Tansu Çiller'in açkladığı insan haklan pa<etınin Türk insanı için gindeme getinldıği ka-dedildi. ADD'den kınama • Haber Merkezi - ,-VJtürkçü Düşünce D;rneği. İstanbul merkez. Bjcırköy. Kadıköy ve Kjtal şubelen. 20 ekimde deneğin Kartal şubesine yapılan saldınyı kınadı. KJtal Şube Başkanı Av, Ctial Ülgen tarafından yajılan yazıiı açıklamada, "'kendisine yasadışı ş«iatçı bir örgüt adı veren lciııliği belirsız kişilerce dkrıek camlannın kriması \e bildiri bırakma bi.ıminde yapılan bu s.aJın. bizi Atatürkçü ve ç.a:daş çızgımizden dkndüremeyecektir' d-eıildi. Turgut Özarm başbakanlığı döneminde görev yapan 5 bakan Yüce Divan'dan döndü DYP'den soruşturma çariaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde kabinesinde yer alan ve haklannda Meclis soruşturması tamamlanan beş bakan. Yüce Divan'dan döndü. Genel başkanları Tansu Çiller hakkında 3 soruşturma komisyonu kurulan DYP'liler, geçen yasama döneminde Özal'ın bakanları hakkında verdikleri soruşturma önergesine sahip çıkmayarak çark ettiler. TBMM Genel Kurulu'nda ele alınan eski Sağlık Bakanı HaliJ Şıvgın hakkındaki ambulans yolsuzluğu. eskı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısi Kaya Erdem. eski Maliye bakanlan Ekrem Pakdemirlive Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile eski Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt ÖzaJ haklarındaki hav alı ihracatla ilgili Meclis soruşturma komisvonu raporları ele alındı. Genel kurulda. Şıvgın'ın \ üce Divan'a sevkı istenen Meclis soruşturma komisvonu raporu 157 kabul oyuna karşılık 162 ovla reddedılerek. vargıdan kurtanldı. DYP'nin sahip çıktığı Şıvgın'la ılgıli oylamaya bazı ANAP milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti. Şıvgın'ın Yüce Divan'a sevk edilebilmesi ıçın Meclis üye tam sayisinın salt çoğunluğunu oluşturan 276 millet\ekılınin kabul oyu kullanması gerekiyordu. Daha sonra 4 eski bakan hakkında. hayali ihracata göz yumdukları savıyla açılan Meclis soruşturması ıle ilgili komisyon raporu ele alındı. 4 eski bakanı aklayan komisyon raporu yapılan işan o>lamavla kabul edılerek. \ üce Divun'da >argıiama volu kapatıldı. Şıvgın hakkındaki soruşturma komisvonu raporu üzerinde kişisel göriişlerini açıklavan DYP Amasva Miîletvekili Ahmet himaya'nın. eskı bakanı savunnıasi dikkat çekerken. sonı^turma önerızesıııi veren eskı DV'P'li, BTP Çanakkale Milletv ekilı Hamdi L'çpınariar. bu tutumu eleştirdı. Cçpınarlar. 19. döııemde verdiği önergeye şımdı DYP'lılcrın karşı tavır almaMiıı clcştırerek. "Bu işönce Mercümek önergesini \erip sonra \azgeçmeye benzemez. Bu iş ürtülemez. Bu onun için istifa ettik" dedi. DYP miîletvekili olduğu döııemde 53 arkada^ıvla soruşturma önergesinı verdiğıne dikkat çeken Cçpınarlar. bunlardan 28'inin hâlâ mijletvekili olduğunu vurgulavarak. "Sayuı Iy imaya şimdi degişik bir ruh haliyle konuşu\or"di\e konuştu. Daha sonra savunma vapmak için kürsüye gelen eski Sağlık Bakanı Şıvgın. iddialan vanıtlamaktan çok, "duygusaJ" içerikli bir konuşmavı tercih etti. Soruşturmaya konu olan iddialann 8. Cumhurbaşkanı Özal'la halka hizmet etme macerası olduğunu ileri süren Şıvgın. şunlan sövledi: "Halka hizmet edenlerin çok partili rejimde uğradıklan akıbetleri biliyoruz, Siyasette iki tür gömlek giyilir, biri bavramlık. biri idamlık. Ben bu iki gömleği gjyeceğimi büerek siyasete atıldım. Bugün içim rahat. \icdanım rahat. En ufak yanhşım yok. Yargılanacağım tek>er bu >feclis"tir. Sizin \icdanınızda aklanmazsam bu ülkede dolaşamam." Daha sonra eskı 4 bakan hakkındaki hayali ihracatla ilgili soruşturma komisvonu raporu ele alındı. Komisvonun akladığı eski bakanlar Kaya Erdem. Ekrem Pakdemirlı. Yusuf Bozkurt Özal ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, görüşmelerde lıazır bulundu. Erdem. Pakdemirli ve Özal. savunma)a gerek duvmadıklarını dile getirirken. Alptemoçin. "Soruşturma konusu zaman zaman seçim malzemesi olarak kullanılmıştır. Bugün görüşülen konu da ay nıdır. Bu konunun burada noktalanması lazımdır" dedi Mesut Yılmaz 'hafifliği ve ciddiyetsizliği' eleştirecek söz bulmakta zorlandığını söyledi 6 MecIis bütçeyi görüşmeyi reddetmeli' ANK.\RA (Cumhuriyet Bürosu) - REFAHYOL hükümetinin TBMNfye sunduğu 1997 bütçe yasa tasarısı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılma/ ve CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal tararından eleştirildi. Yılmaz. bütçenin "rötuşlaria düzeltilemeyecek kadar acemke hazırlanmış kötü bir bütçe" olduğunu belirterek ~Kendisine saygısı olan bir pariamentonun böyle bir bütçeyi görüşmeyi bile reddetmesigerekir" dedi. RP Genel Sekreten ve TBMM Grup Başkanvekıli Oğuzhan Asiltürk ıse denk bütçe ile bir ihtilal. bir dev rim yapıldığını. ancak bu devnmin şimdilik anlaşılmadığını sövledi. • Hükümetin hazırladığı 1997 yılı bütçe tasarısı. muhalefetin "ciddiyetsiz. acemice ve halkı kandırmaya yönelik" eleştirilerine hedef oldu. Mesut Yılmaz, "rötuşlarla dahi düzeltilemeyecek kötü bir bütçe" nitelemesini yaptı. Yılmaz, "Kendisine saygısı olan bir parlamento. böyle bir bütçeyi görüşmeyi bile reddetmelidir" dedi. "Eşel-mobil sistemine geçilerek çalışanın ezilmesine son verileceği" sözünün tutulmadığını belirten Deniz Bavkal da "Erbakan virüsü bütçenin içine girmiştir" diye konuştu. ANAP Genişletılmiş Başkanlık Divanı. Genel Başkan Mesut Yılmaz ba^kanlığında toplandı. ANAP'ın Uludağ'da yapılan MKYK-Meclis grubu ortak çalışmasında oluşturulan ekonomik komisvonun da katıldığı toplantıda. I99"7 bütçesı değerlendirildi. Yıklaşik 3 saat süren toplantıdan sonra basına bir açıklama yapan ANAP lideri Y^ılmaz, ekonomik sorunların aşılabilmesi için mutlaka orta vadelı bırprogram bulunduğunu. bıınun araçlarından birinin Şehiterler toprağa verildi Haber Merkezi -Hakkârinin Şemdinli ilçesinde PKK'li teröristler ile gırdiği çatışmada şehit düşen jandarma onbaşı KamberKütük(20) İstanbul'da ve Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon sırasında yaralanarak kaldınldığı hastanede şehit olaır piyade komando onbaşı Cemil Vardar Bursa'da toprağa verildi. Onbaşı Yardar'm cenazesinde annesi Müne\r ver Vardar, oglunun nişanındaki çiçek ve duvağı tabutun yanına koydu. Şehit onbaşı Kamber Kütük'ün cenazesi ise Selimiye Camii'inde öğleyin kılınan namazın ardından top arabasına konularak. tören kıtası eşliğınde bir süre taşındı. Cenaze daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. (Fotoğraf: AA) Milli Savunma Bakanı Tayan: Parasını ödediğimiz araçları alamamak bizi üzüyor ABD firkateynleri teslim etmedi ANK.\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Sa- vunma Bakanı Turhan Tayan, ABD ile ilişkı- lerin karşılıklı çıkaradavanması gerektiğini vur- gulayarak Türkiye'nin. Körfez Krizi'nden bu ya- na 30 milyar dolar kavbı olduğunu belirtti. ABD'nin. Türkiye'nin parasını ödediği firka- tevnlen aylardırteslim etmemesini de eleştiren Tayan. "Parasını ödediğimiz araç \e gereçleri, dost \e müttefiklerimizden alamayışımız. bizi ziyadesiyle üzmektedir" dedi Resmi birzivaretamacıvla Ankara'va gelen ABD Savunma Bakan Yardımcısı John \\hite. dün Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çetik Bir ile Milli Savunma Bakanı Tavan'ı zıyaret etti. Tayan. VV'hite'ı kabulünde yaptığı konuş- mada. türkive'nin ABD ile dostluğa dayanan ılişkilerini sürekli geliştirme çabası içinde ol- duğunu vebu vönde süregelenpolitikasınınde- \am etîiğıni söyledi. Türkive'nin bunu gerek Körfez Krizı sıra- sında gerekse Irak'taki son gelişmeler döne- minde hepgöstcrdiğini \ urgulajan Ta\ an. "An- cak Körfez Krizi'nden sonraki dönemde \e son gelişmeler sırasında Türkiye fevkalade zarar görmektedir" dedi. tki ülke ilişkilerinin karşılıklı çıkarlaradavan- ması gerektiğini belirten Tayan. Körfez Knzı son- rasında ortava çıkan sorunlar ile Irak'taki son gelişmelerin ardından ortava çıkan durumun Türkiye'yi vakından ilgilendirdiğini ve bunla- rın bir an önce çözülmesı gerektiğini vurgula- varak. ABD'ye sitem etti. Tayan sözlerini şöv- İesürdürdü: "Bir yandan bu oluşumlar sonrası 30 milyar dolara\akınzaranmızsürmektedir.Öte>andan parasını \erdiğinıiz bazı araç \e gereçleri, dost \e müttenklerimizden alamayışımız bizi ziya- desiyle ü/mektedir. Bu ve buna bağlı konuları görüşme fırsatı bulduğum için memnunum. Bun- ları konuşacağiz \e birbirimizi anlamakta zor- luk çekmeveceğimize inanıvorum." VVhite da hem Türkıve ve ABD için. hem de bölge açısından son derece önemli günlerin \a- şanmakta olduğunu belirterek Tavan'a. "Ğö- rüşlerimi pay laşmak için beni kabuletmenize öıA- likle teşekkür ederim" dedi. Tavan'la görüşme isteminin ABD'lilerden geldığı ve basina kapalı bölümde firkatevnler ve Irak'a uvgulanan ambargodan Türkive'nin gördiiğü zararların vanı sıra. Kuzey Irak konusunun ele alındıöı öörenildı. bütçe olması gerektiğini söyledi. Yılmaz. ancak koalis\on hükümetinin bütçe tasarısıyla ortava kovduğu "hafifliği, ciddiyetsizliği" eleştirecek söz dahi bulmakta zorlandığını kavdetti. ANAP Genel Başkanı. 1997 bütçesinin kendi içinde de çelişki taşıdığını kaydetti. Bütçede yıllık fiyat artışının vüzde 65, büyümenin yüzde 4 olarak gösterildiğıne dikkat çeken Yılmaz. "Bu durumda gelir artışının ortalama yüzde 70 olması genekir. Ancak bütçede geu'r \ergisi artışı yü/de 111 olarak gösterilmiş. Gelir tahmininde iyinıserlikten öte, aşın şişkinlik söz konusudur" dedi CHP lideri Deniz Bavkal da partisinin 1 grup toplantısında yaptığı konuşmada bütçeyi eleştirdi. Bütçenin samimı olması gereğini vurgulayan Bavkal. "Bütçeyleşaka olur mu? Matematikle şaka olur mu? Erbakan virüsü bütçenin içine girmiştir. Şekerleme tutkusu, Erbakan "ı şeker hastası yapacak. Dinde, dış polin'kada. bütçede şekerleme politikası izleniyor" dedi. Çalışanlann eşel-mobil sistemı ile entlasyona ezdirılmeyeceği vaadinde bulunulmasına karşın bu sözün tutulmadığını anlatan Bavkal. Devlet Istatistik Enstitüsü'nün (DİE) gelir dağılımı rakamlarına dikkat çekti. Bavkal. DlE'nin açıkladığı sonuçlar konusunda şu değeriendirmeleri yaptı: "Bu kadar fark olnıaz. Aynı ülkenin vatandaşları nıı bunlar diye sorulur sonra. Memuru, işçiy i. esnafı, kövlüy ü ezdiriyorsunuz. Bu politikalar ezme politikası değil mi? Artık üstteki o 13 milyona yüklenilmeli. Onun için sosyal demokrasiye ihtiyaç var. RPdetabandaki'l3 milyona yüklenmeye devam ediyor. Türkiye, zirveye akıta akıta, zineyi taşıyamaz hale gelecek. Çoğunluktaki voksulların durumunu düzeltemeyen bir politika ile. azınlıktaki varlıklıları koruyamazsınız. Zorlarsanız sıkıntı olur. kimisi Aczmendi olur, kimisi terörist olur. Adil diizen' diye gelen Erbakan. en adaletsiz düzeni uyguluyor. Diğersağ partilerin de suç ortağı oldukları için sesi çıkmıyor. Bunun feryadı figanını biz koparacağız. Bu bütçe, 1996 bütçesinden daha küçük. Çünkü IMF'nin reçetesi böy le." RP grubu LaiklikveDemokrasiŞehitleriAnıtParkınınadı SaraçhaneParkı'olarakdeğiştirildi RP'nin Haik'sözcüğüne tahammülüyok İstanbul HaberSenisi-RPli İs- tanbul Bü> ükşehir Beledıye _v öne- timi. belediye sara>ının karşısında bulunan "Laiklik \e Demokrasi Şe- hitleri Mat ParkTnın adını değiş- tirdi. Eski Başkan Prof. Dr. Nuret- tinSözen döneminde açılan birya- nşma ile tespit edilen 8 eserin ver- leştinldiği parka "Saraçhane Par- kı" tabelası dikildı. İstanbul Bü- yükşehır Belediyesi Basın Danış- manı Hüseyin Besli. isim değışik- liğinden haberi olmadığını. konu- yu araştıracağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye- si "nın karşısında bulanan parka ge- çen dönemde. "Llusal KurtuluşSa- vaşımızdan günümüze dek uzanan zaman diliminde demokrasi \e la- iklik mücadelesindeyitirdiğimiz şe- hitlerimizin anısına" anıt park oluş- turma amacıvla "Laiklik ve De- mokrasi ŞehideriAnıtParkı" adı v e- rilmişti. Anıt parka dikilecek he> - kellerin tespiti için bir yanşma dü- zenlenmişti. Yanşma jürisi ovbir- liğiyle 8 eseri kapsam v e içerik açı - sından uygun bulmuştu. Seçimler- den bir süre sonra "Laiklik \e De- mokrasi Şehitleri Anıt Parkı" tabe- lası yok oldu.Geçen günlerde par- ka "Saraçhane Parkı" y azılı birta- bela dikildi. Sıvas katliamından sonra büyük bir grup meclis üyesinin istemiyle anıt parkı oluşturmava kararverdik- lenni belirten Sözen şu değerlen- dirmeyi yaptı: "Laikliğinvedemok- rasinin en çok konuşulduğu bir dö- - nemde Laiklik \e Demokrasi Şehit- leri Anıt Parkı'nm adının değiştiril- mesi kuşkusuz çok anlamlıdır. La- iklik ve demokrasinin öne çıkanl- ması gerektiği bir dönemde parkın adının değiştirilmesini anlamlı bul- duğum gibi doğru da bulmuyorum. Vönetimin detamlılığı açısından. insanlığın ortak değerleri sayılan laiklik vedemokrasi açısından doğ- ru bulmuyorum. Bunu.ortakdeğer- lere yapıİan bir saygısızlık olarak görüyorum." Genel Başkan ve Başbakan Necmettin Erbakan'ın İstanbul'da olması dolayısıylaRPTBMM grubunun toplantısını Oğuzhan Asiltürk bir konuşmayla açtı. Asiltürk. konuşmasında. Türkiye"deki hükümetlerin vanm vüzyıldırdenk bütçe yapma cesareti gösteremediğini savunarak "müflis bir tüccar gibi borç alarak işlerini yapmaya çalıştıklannı" öne sürdü. Asiltürk. şöyle konuştu: "Şimdi bir ihtilal. bir de^rim yapıfıyor. Ancak bu şimdilik anlaşılmıyor. Onümüzdeki dönem içinde anlaşıiacak. Herkesin. bu bütçenin başarılı olması için dört elle sanlması lazım gelirken 'nasıl olsa da bu olmasa'diye gayretler içine girenler \ar. Bu bütçe, bundan sonra dev letin. holdinglerden borç para alarak halktan topladığını. borca faiz olarak >erilmeyeceğinin ilk işaretidir. Halktan alınan para. milletin hizmeti için harcanacaktır. Bu. büyük bir cesaret işidir." Sıkıntılı PM toplantısı DSP ara seçime parasızlıktan giremiyor TLREY KÖSE AMCARA- DSP Pani Meclısı (PM) toplantısında örgütlenme anlav ışı ve 3 kasını ara yerel seçımlerine girilmemesi eleştiri konusu olurken Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit'ın eleştınlere "Parayıörgüte yolladık Paramız olmadtğından seçimlere giremiyoruz" karşılığını verdiği öğrenildi. Alınan bilgıye göre. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'ın "Nctkili kurullarda konuşulmalı. Aksi haldepartiye zarar \eriliyor" uvansı üzerine söz alan Genel Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu. "Başkanlık Divanı'nı kaç defa topladınız? Konuşanlar a/arlanıyor" dedi. DSP PM. istifa ve ihraçlarla boşalan 5 üyelik için seçim yapmak amacıvla önceki akşam toplandı. Toplantının başinda konuşan DSP lideri Ecevıûn. ihraç edilen Edırne Miîletvekili Erdal Kesebir ve arkadaşlannın partiye zarar verdıklerıni anlattığı ve "Vetkjli kurullarda konuşmayanlar, dışanda konuşuyor" eleştirisini dile getırdiğı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, toplantıda dile getirılen bazı görüşler ile verilen yanıtlar şöyle: Önder Bülbüloğlu (Genel Başkan Yardımcısı): Ben Başkanlık Divanı üyesiyim. N'e zaman toplantı yaptık da konuşmadık. Başkanlık Divanı'nı en son ne zaman topladınız'1 Avnca, yetkıli kurullarda insanlar rahat konuşamıvor. Komaşanlar azarlanıyor. Osman Şimşek (PM üyesi). Genel başkanımız başımızda. Buna rağmen. bazı kişilerçıkıp. Ecevıt sonrası genel başkanlığa hazırlanıyorum. dıyebılivor. Bu ayıptır. Bir partide böv le şeyler olnıaz. Gökhan Çapoğlu (Ankara Milletvekili): 3 kasım ara yerel seçımlerine girmemız gerekırdi. Girilmemesi karan doğru değildir. Cevdet Selvi (Genel Başkan Yardımcısı): Türkiye bunalım içinde. insanlar umutsuz. Bız farklı, dürüst pani olarak güven vermeli. daha aktıf olmalıyız. Aktif olmamamızdan kaynaklanan sıkıntılar var. Birçok verde örgütsüz olduğumuz için yerel seçimlere girilmivor. Atilla Mutman (İzmir Miîletvekili): Sayın Genel Başkanım, ben kimseyle ışbirlıği içinde değilim. Bana güveniniz. (Erdal Kesebir'in arkadaşı olması nedeniyle kendisine yönelik gü\ensızlikten duvduğu rahatsızlık nedenıyle açıklama yaptı.) İstemihan Talay, Mustafa Yılmaz (Içel ve Gaziantep milletvekıllerı): Örgütlenme modelimizle ilgili eleştınlere katılmıyoruz. Hizıplerin partiye yararı yok. Rahşan Ecevit (Genel Başkan Vardımcısi): 3 kasım seçimlerine giremedik. Çünkü paramız yoktu. Bütün paramızı örgüte gönderiyoruz. Türkiye ve ABD görüşüyor Uçuşlar geçici olarak başladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çekiç Güç uçaklannm. Türk ve Amerıkan askeri yetkilileri arasındaki ikinci turgörüşmelerin ardından. yaklaşık 10 gün aradan sonra, "nihaiçözüm bulununcaya değin" cumartesi gününden itibaren uçuşlara yenıden başladıklan öğrenildi. Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir ile Sturtgart'taki Avrupa Komutanlığı'nda ikinci Başkan olarak görev vapan General Janıes Jamerson'ın. Çekiç Güç'e bağlı uçaklann K Irak üzerinde günlük yapacaklan uçuş sayisinın belirlenmesi amacıvla ikinci kez görüşme yapmalan beklenıyor Türkiye ve ABD arasında. belirli aralıklarla değıştirilen Amerikan uçaklannda bulundurulması gereken silahlar konusunda 9 ekimde çıkan pürüz. Bir ve Jamerson arasında geçen hafta yapılan gızli görüşmelerde ele alınmıştı. K. Irak üzerinde uçuş yapan Çekiç Güç uçakları. bu uluslararası gücün görev yönergesi çerçevesinde "savunma" amaçlı havadan havaya füze bulundurabıliyorlar. Ancak bu uçaklann misket bombası da taşıdıklan belirtiliyor. Türkiye. Çekiç Güç uçaklannda "saldırı" amacıyİa kullanılabilecek silah bulundurulmasına karşı çıkıyor. Bir ile Jamerson arasında telefon ile ya da yüz yüze yapılacak görüşmeler sırasında ve Türkiye">i ziyaret etmekte olan ABD Savunma Bakan Yardımcısı John P. \\hiteile yapılacak temaslarda. Kuzev Irak üzerinde keşıf uçuşu yapan uçak sayisinın sınırlandınlması konusu da gündeme gelecek. Bulunan geçici çözüm çerçevesinde. Çekiç Güç uçaklannın. cumartesi gününden bu vana günlük 42 olarak belirlenen uçuş sayisinın biraz altında olarak bölgede denetim görev i yaptığı öğrenildi. Türkiye ve ABD'nin vanı sıra Ingiltere ve Fransa'nın da görev yaptığı Çekiç Güç uçakları. daha önce Kuzey Irak üzerinde gunde 42 uçuş yapıyorlardı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle