25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 EKİM 1996 ÇARŞAMB.A CUMHURIYET SAYFA HABERLER RP'li Çalışma Bakanı Çelik'in isteği üzerine SSK'de atama ve nakil yönetmelikleri değiştiriliyor Yenî kadro yönetmeKği hazırWkARA / ISTA>BIL (Cumhunvet) - Sosva) Sjgorta- lar kurumu Gene] \ladurlu- Yönetim kurulu iiyesi Halil Tunç değişikliklerin hukuka aykırı olduğunu savundu gu run iSbk) atama ve nakıl îslemler ne ıhskın voneinelık- len genel mudurluge . ekalet etmesi tartısmalara neden olan Çalı>ma \e So^\al Gmenlık Bakanl iı Musteîan AlıToptaş, tarafından değist nlıvor Çokuş sureundenkurtulmasınınsıva- sal ırademnetkısının ızaltılma- sına baglı oldugu be ırtılen SSK nın "\enı \onetmdikJer- ie sıtasaf amaçlı çıkarlara alet edıleceğı u- kadrolaşma zemını \apilacagT kavdedıidı RE- FAH>OL hukumetının kavnak "jaratmd gerek<,eMVİe SSh. nın ->anı Mra EmekJı iandıgı ve •Bağ kur un gavnmenkuüermı •satmak btemesı tepkıv le karsı- landı Ankara Buromuzdan Banu Salnıan ınhabennegoreCalii- ma veSosval Guvenlık Bakanı RP lı NecaüÇdık ın genel rmı- dur genel mudur vardımulan ıle bazı \onetım kurulu u\ele- ' nnı gore\den almasının ardmdan kurum- da kadrola>nıa>a donuk olarak \onetmeiık degisikliklerı vapılıvor Hazırlanan SSK yasa tasanlannda kurumun \enıden \apı- lanmabina ıliskın duzenlemeler ongorul- mezken vonetmelık degıs,ıklıklerının ge rekçesi "kurumun \enıden duaenlenme- si"ne da\andırıldı \ onetmeiık degisiklık lerı SSk "lonetım kurulu ndakabuledılır- ken karann Çalisma \e Sosval Cıuvenlık Bakanı Çelık ın on n ına gondenl«eceğı og- Yönetmelik değişikliğine iptal başvurusu ANkARA (Cumhumet Bürosu) - SSK Yone- tım Kurulu uyesı HalıiTunç jonetmelık değışık- liklerının usuJ \ e esas açısından hukuka a>kırı ol- duğunu sa\ undu Tunç, yonetmefık değışıklıklenne karşı ıdan >argiya >ururlugun durdurulması ve ıptaî ıste- mıj le baş\urac<3öını açıkladı tunç, jonetmelık değışıkhklennı onayiavan SSK \ onetım Kurulu na sunduğu "karşıo}">a- zısında degışıklıklenn hukuka a^kın gorduğu noktalannı şovle sıraladı - 4792 savılı SSK Yasası'nın 11 'ıncı madde- si gereğinee jonetmeiık maddelenndeki deği- şikliklerın genel mudûrluk tarafından nazır- lanması. daha sonra Çalışma \e Sos\al Gınen- lik Bakanlığı'nın ona\ ına sunulması gerekıvor. Vonetmeiık değışıklıklen. ılgili daırelerden de- ğil, ozel kaiemden doğrudan vönetım kurulu- na çıkarıimıştır. - Vekıl, ılke olarak kurumda esasa yonelık ko- nuları oluşturamaz Bu konular şa>et.zorunlu\- sa, atanacak genel mudurün goreve ba^lamasın- dan sonra gundeme getırılmesı gerekır Yonet- melık degı^ıklıklerı ınceledığınde hıçbınsının çok acıl olmadıgı gorulmektedır - V onetmeiık taslakları ha/ırlanırkcn başba- kaniıkça belırlencn esaslar gozardı edılmiştır - Yonetmehklerle kurumun venıden vapılan- ması ıçın yasalann SSK \onetımıne vetkı verme- sı gerekır 4792 savılı SSk \asası nda bovle bır jetkı soz konusu değıldır - 4 jonetmeliğın. \enı bir \onetmeiık ha/ır- lanarak \ururfüğe gırınceve kadar ıngulan- maması \e doğan boşluğun gıderılmesi ıçin de 657 sa\ılı »asanın (Devlet Memurları Yasası) uvgulanacağı esası getırılmektedır O\sa sağ- lıklı btr»oıiftimındt oimast gereken. >eni bır vonetmelık ha/ırlanarak eskı vonetmelığın u\- gulamadan kaldırılmasıdır. Basbakanhk \ uk- sek Denetleme Kurulu'nun aeil raporunda. kurum çalışanlannın 657 sa\ılı \asa\la olan bağı tumu\İe kopmuştur. Kurum çalışanları. özluk hakları dışmda 657sa*ılı \asa\a eskıden de bağlı değıldı. - SSK Teftı* Kurulu \ onetmelığı nde onerıien bır de|ı*ıklıkle Teitı^ Kurulu Ba^kanı nın atan- masindakı 10 }illık sure 7 vıia ındınfmektedır Tettı> kurulu Başkanlığı n,w aranması gereken asgarı lOvıJJıksure sadeceSSKdedegıl tumtef- tış kurullannda geçerlıdır Dam^ta> Sağlık Ba- kanlığı Teftış Kurulu Bajkanlığı nın goreı sure- sını ındıren >onetmelık değışıklığını bu gerek- çevle ıptal etnııştır - SSK Personel \ önetmeliğı'nde \apılan de- ğişiklikle, başta sağfık hizmetlerı sınıfi oimak uzere. bazı personelın kuruma açıktan atan- nıası ıçın sına\ koşulu kaldırılmaktadır. Tur- kı\e"nın en bu\uk kuruluşlarından bırı olan SSKSe personel alımında sınav şartının kal- dırılmasını anlamak mumkun değıldır renıldı Deği^ıkhk isienen ve venı vonetme lıkler geîınlmeden uvgulamadan kaldırıl- masi hedeflenen v onermelıkler >ov le ~SSK Personelının \akıl Işlemlennde l >gulanacak l sûl »e Esaslara Aıt \ onet- meiık. SSK Eğıtım Hastanelerrnde Lğınlen \sistanlann l zmanlık kadrolanna Atan- malanna llışkın } onetmeiık, SSK Persone- lının \er Değıştırme Suretnle Atanmalan- na llışkın \ onetmeiık. SSK Personelının l nvan Y ukselmesınde l >gulanacak l su) \e Esaslara llışkın \ onetmelıkT -T92 savılı SSk ^^^ası nın 10 nıadde- siııde ~Gı>ncl mudurun bulunmadıgı hal- lerde. genel mudur vardımcısı kurula baş~ kanlık eder" huknıu ver ılma^lIla kar^ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bo^alan genel mudurluge Muste^ar Alı Topta^ vekjlet edıvor \ekaleten vonetım sırasındi kuru mun ı^lev ı^ını duzenleven e^a^la^n degı^ tınlmeMnın \ onetım anlavı^ına ve teamul lereavkın olduau belırtıldı \ onetmeiık degı^ıklıklenne "kurumun ıdan \e malı ozerklıgme golge duşurecegı" _>erekvesi\lt karsı ov kullan ın SSk ^ OIK tım kurulu uvesı Halıl lunt, gın^ımdekı imacııı "kevfi olarak \onetımde tasarruf- ta bulunmava ortam ha/ırldmdk" oldugu- nusivladı Tuıiı, k ır>ı ov vjzısında vonet melıklerındeg4tınlmeM\k juma venakıl- lerde ortıva ^ı sonuvların i,ıkacagıııı kn dettı *\ onetım. SSK personelını ke\Tıola- rakdıledıgı \ereata\abileeektir SSK eğıtını CumhuriyetBayramı kutlamalarıpaşladı Kadıkov Belednesı. Cumhunvet Ba\ ramı kutlamalanna Iskele \Ie\danrnda başladı. Istanbul Kadın Kuruluşları Bıriığı ise Cumhun>cfın 73. \ıldonumunu Turkı\e"nın ozel koşullarını goz onunde bulundurarak çok oz.e\ bır programla kutla\acağını bildirdı. Kadıkov "dekı bazı lıselorle h.adın Yardımlaşma Derneğı ve Çağdaş \aşamı DestekJeme Derneğı (ÇYT>D) Kadıkov .Şubesı >oıjetjci \e u^elennın katıldığı torende konuşan Kadıkov Beledı>e Başkanı Sdamı Ozturk, Turkive'nın knfik gunlerden geçtiğıni vıırgula\arak, Turk ınsanının demokrasinın, Ataturk ılke ve devrunlennın devamlı bekçısi olacağını so>ledi. Turkı\e'nın temelinde 73 vıllık cumhun\et \e demokrasinın \attığını anımsatan Başkan Ozturk, "Turk halkını başka bir uikenın halkı\ la kanştırmak buvuk vamlgı olur" dı\e konuştu. Torende halk o\-unlan gosterileri sunuldu.(Fotoğraf IPEK \ EZDANI) hastanelenne bellı duze\de bıJ- gı bınkımı olmavan doktoıiar daatanabılecekhr Bovleceeğı- hm hastanelenne ıhtıvaçtan fazla doktor Mğılmasına ortam hazırlanacakfır Bıreğıtım has- tanesıneprarısven hckım başta- bıp olarak atanabılecektır Sı- gorta mudur \e mudur var- dımcılıkian ıı,ın getınlen \eob- jekhf bır mgulama olan rotas- von uNgufaması askıva alına- rak polıtık ağırlıklı atamalara ımkân venlecekrır Ada\lığını doldurmuş ılkokui nıc/unu bır kışı sınavM/ şet teva şube mu- duru olarak atanabılecektır SSK personelınıngorev de v uk- selnıesmde lnakai esası değıl. kevfilık gefınlmekfe. orneğın 4 vıllık bır vuksekokul mezunu varkfn 2 vıllık bır vuksekokul mezunu ustgorevleregetınlebı- leıektır Personel vonetmelıgı- nın 5^'ınıı maddesı degıştınle- rek hekımlenn belJı merkezle- re \ ıgılmasına ortam ha/ırlan- maktadır" DSP kotaelı Mılletvekılı BtkırNurdagül un SSkdekadrola>ma\a ılı^kın ol ırak (.alısnu ve So-Aal Guvenlık Bakanı NecatıÇelık ın vazılı olarak vanıt laması ıstemıvle TB\1\1 Başkanlığı na verdıgı soru onergesınde dt vonetmelıkdt- g^ıklıklcrı gundeme getırıldı ^lurdagul "SSK Personel \ onetmelığı.Gore\deN uk- selme ^ onetmelığı. L zman HekımJenn Ata- ma \ onetmelığı nıçın degışnnlıvor' Bu de- gışıklıkler\apılırkenSSKHukukMuşa\ır- Iı0'nıngoruşualınmışmıdır"sorusunu\o nelttı (stanbul dakı sendıka ijube ba^kanlan ve bır grup SSk çalışdiıı dun vaptıklan ortak açıUanuda REFAH \OL hukumetının kjv nak v a ratnıa ı,alı-.m ıları kapvimında SSk EıncklıSandıgıveBag kur un gav rımenkuliennı sat- ma istemını protesto ettıler Sendıkaba^kanlan \oz konu- su satı^lara kar^ı olduklarını vurguladıljr SSk nın bıtınlmaNinda en buvuk rolu geı,mı$ hukumet- lenn ve sıvaMİenn ovnadıgı vurgulanan ıçıklımada bu gunku hukumet ve Vcatı Ç t- lık ın deav nı olurmuzujgu I un ıları dev ım ettırdığı one »uruldu Avıklamada ^ovle devam edıldı "Bu uv»ulamaları dun SSk nın batırılma>ınııı te uıel sebebı olarak hukumeı- lerın bu kıırumu vonetmeve k ılkı^masinı gosteren kuru- ma bır kurui} katkıda bulun mavan hukumetlerın SSk vı vonetme haklarının oimadıgı nı M\ası pirtılerın ve bakan- lıgın mudahıl olırnvacjgını so\le>en eskı sendıkacı. \enı Çalışma Bakanı Nec ıtı Çelık \apı\or Çelışkılı. tutarsız \e samınııvctsı/ hareket eden Necan Çelik'in SSK'vı vonet- me se\dasından\azgeçmesını \e eskı duşuncelenne uvgun hareket etmesını ıstıvomz" HAFTA1A BAKIŞ AHMET TAISER K1ŞLAH Onlardan Bize... Pans Bruksel ve Yaşar Kemal Bır hafta ıçınde nereden nereyei Ben orada ıken Pans te yuzbınlerce emekçı sa atler boyu yurudu Hakları ıçın Fransız hukumetı ıkı yuz bılmeTi kaç bın nufus- lu Korsıka adasında sılahlı bır avuç bolucu ıle ba şa çıkamamanın sıkıntılarını yaşıyordu Ve toplam nufusu Istanbul a ulaşamayan Belçı- ka nın başkentınde 300 bını aşkın nsan toplandı Trenlerle arabalarla otobuslerle uikenın dort bır ya nından gelerek Çocukları cınsellıge alet edıp olduren bır çete uzenndekı perdenın kalkması ıçın Polısın yargının hatalarını haykırmak ıçın Olayın ucunun bır yerle- re kadar uzaması nedenıyle ortbas edılıyor ızlenı- mının dogurdugu demokratık ofkenn yansıması ıçın Pans te ışçısız sol solsuz demokrası' nın nıçın olamayacağı goruluyordu Ayrılıkçı terore karşı demokratık sıyasal çozum un sınıriarı sırıtıyordu Bruksel de ıse kıtleler konuştu ıktıdar boyun eg dı Demokrasıyı erdemlı kılanın hukı,metler degıl kıtleler oldugu sergılendı Ve Turkıye ye dondum Karşımda Yaşar Kemal olayı • • • Yaşar Kemal'ın Der Spıegel deki bazı duşunce lerını eleştırdığım yazımın hemen ardındaydı Ko- nuşmacı oldugum bır toplantıda sordular - Yaşar Kemal ın Turkıye yı bo/mek 'stedıgıne ınanıyor musunuz9 Duraksamadım - Kesınlıkle hayır1 Unlu yazar o unlu yazısında kendı çızgısıyle de ters duşmuştu Çok alkışladıgı Anadolu aydınlan- masını unutmuştu Destanını yazmak steyecek ka- dar Mustafa Kemal hayranı oldugunu unutmuş tu "Benım halkım Ataturk'u ıle ovunmelıdır' dedı- ğını de Çelışkılıydı Hatalıydı Ama Yaşar Kemal bolunmeden yana değıldı Şıd- detten yana degıld/ Bellı k/ bırortamın bırruhsalbaskının urunu ıdı o patlama • • • Yaşar Kemal bugun cezaevınde degıl Ama beş yıl ıçınde benzer bır suç ışlerse orada olacak' Pekı Yaşar Kemal kadar duygusal bır ınsan ya bır kahramanlık yapmak ısterse^ Benzer bır yazı yı yann bır yerde yayımfatırsa? Hapse tıkılması Nobel e aday ılk Turk yazan" santna sahıp bır Yaşar Kemal ı mı kuçultur yoksa Turkıye yı mı? Taha Akyol un şu satırlanna her serınkanlı ın- sanın katılacağını sanıyorum Kendısını serbest hıssedecegı bırortamda Ya- şar Kemal ın psıkolo/ısının degışecegınden P- KKye karşı çıkacağından emınım Isveç te kendı- sıne Kurt yazarı denıldıgınde Ben Kurt kokenlı Turk yazarıyım' dıye tepkı gosteren YaşarKemal ın psıkolojısını lyı anlamalıyız Bu psıkotojıye sahıp mı/yonlarca Kurt kokenlı vatandaşımız vardır " • • • Yaşar Kemal bolunmeden yana olabılır mı? Bolunme Turklenn en Kurt'u Kjrtlerın en Turk'u olan Yaşar Kemal ın de bolun-nesı olur Turk dılının en buyuk yazarlarından b rı, hıç kendı ınsanını bolmek ısteyebıhr mı 1 Pekı nedır suçu Yaşar Kemal ın? Dogruların yanında bazı çok yanlış şeyler de soy- lemış olmak 1 Unutmayalım 1 Eger Ataturk e ve Cjmhurıyete yonelık agır eleştınler yapmış olmak hapse atılma- yı gerektırıyor ıse tutukevı arabasını oncelıkle Baş bakanlıgın kapısına dayamak gerekır ENKA INŞAAT ve SANAYI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı1 ndan Şırketımız ortaklar olaganustu genel kurul toplantısı 8 11 1996 tanhınde Saat 11 00 de aşagıdakı gundemı gomşmek uzere Beşıktaş Balmumcu Mahallesı Bestekar Şevkı Bey Sokak Enka III Bınası Konferans Salonu nda yapılacaktır Bu toplantıya asaleten veya vekaleten ıştırak edecek Sayın ortak/anmızın şırketımız hısse senetlennı veya bunlara sahıp olduklarını gosterır banka mektuplarını 4 11 1996 tarıhme kadar Bestekar Şevkı Bey Sokak No 32 Balmumcu Beşıktaş Istanbul adresındekı şırketımız merkezıne tevdı ederek toplantıya gırış kartı almaları gerekmektedır Sayın ortaklarımızın bılgı edınmelerı ve belırtı/en yer ve saatte toplantıya katılmaları rıca olunur GUNDEM 11 Başkanlık dıvanının seçımı Z) Başkanlık dıvanına olaganustu genel kurul toplantı tutanagını ımzalama yetkısının verılmesı 3) Şırketın ana sozleşmesının 6 ve 8 maddelennın Sanayı ve Tıcaret Bakanlıgından alınan 181 0 1996 tanh 89089 sayılı on ızın uyarınca taüılmm muzakeresı Ş i r k e t i n a n a s ö z l e ş m e s i n i n 6 . v e 8 . m a d d e l e r i n i n Eskı Şekh Şırket esas mukavelesınde degıştırılmesıne karar verılen maddelenn eskı şeklı SERMAYE Madde6 Şirketin sermayesı 580 000 000 000 TL (Beşyuzseksen mılyar Turk Lırası) dır Oncekı sermayeyı teşkil eden 350 000 000 000 TL (Uçyuzellı mılyar Turk Lırası) nın tamamı odenmıştır Bu defa artırılan 230 000 000 000 TL (Ikıyuzotuz mılyar Turk Lırası) nın 136 500 000 000 TL (Yuzotuzalti mılyar beş yuz mılyon Turk Lırası) lık kısmı 3332 ve 213 sayılı V t) K 3094 kanunla degışık Muk 298 Md geregınce şirketin ışfırakler yenıden degerleme fonunun 90 000 000 000 TL (Doksan mılyar Turk Lırası) lık kısmı gene aynı kanun geregı oluşan amortısmana tabı ıktısadı kıyrnetler yenıden degerleme fonunun 3 500 000 000 TL (Uç mtlyar beşyuz mılyon Turk Lırası) lık kısmı 5422 sayılı Kurumlar Vergısı Kanunu geçıcı 23 Md sı uyarınca gaynmenkul satış kannın sermayeye ılavesı ıle karşılanmıştır Sermayeye ılave edılen bu tutarlar karşılığında çıkarılan hısse senetlen şırket ortaklarına hısselen mspetınde bedelsız olarak dagıtılacaktır Hısse Senetlen Madde 8 Şirketin sermayesı her bırı 500 TL (Beşyuz Turk Lırası) ıtıbarı degerlı hamı/ıne 1 146 800 000 nama yazılı 13 200 000 oimak uzere toplam 1 160 000 000 hısseye bolunmuşlerdır Yeni Şeklı Şırket esas mukavelesınde degıştırılmesıne karar verılen maddelenn yer» şeklı SERMAYE Madde 6 Şirketin sermayesı 1 000 000 000 000 TL (Bır tnlyon Turk Lırası) dır Oncekı sermayeyı teşkil eden 580 000 000 000 (Beşyuzseksen mılyar Turk L/rası) nın tamamı odenmıştır Bu defa artırılan 420 000 000 000 TL (Dortyuzyırmı mılyar Turk Lırası) nın 277 000 000 000 TL (Ikıyuzyetmışyedı mılyar Turk Lırası) lık kısmı 3332 ve 213 sayılı V U K 3094 kanunla öegışık Muk 298 Md geregınce şirketin ıştırakler yenıden degerleme fonunun 143 000 000 000 TL (Yuzkırkuç mılyar Turk Lırası) lık kısmı gene aynı kanun geregı oluşan amortısmana tabı ıktısadı kıymetler yenıden degerleme fonunun sermayeye ılavesı ıle karşılanmıştır Sermayeye ılave edılen bu tutarlar karşılığında çıkarılan hısse senetlen şırket ortaklarına hısselen nıspefinde bedelsız olarak dagıtılacaktır Hısse Senetlen Madde 6 Şirketin sermayesı her bırı 500 TL (Beşyuz Turk Lırası) ıtıbarı degerlı hamılıne 1 986 800 000 nama yazılı 13 200 000 olmak uzere toplam 2 000 000 000 hısseye bolunmuştur Hısse bedellennın tamamı odenmedıkŞe hamılıne hısse senedı çıkarılamaz Hısse senetlen Idare Meclısı kararıyla bırden fazla hısseyı ıhtıva eden kupurler halınde bastırılabılır Hısse bedellennın tamamı odenmedıkçe hamılıne hısse Olaganustu genel kurul toplantısında kendısını vekıl senedı çıkarılamaz Hısse senetlen Idare Meclısı kararıyla vasıtasıyla temsıl ettırecekler ıçın vekaletname ornegı bırden fazla hısseyı ıhtıva eden kupurler halınde bastırılabılır I VEKALETNAME Hıssedarı bulundugum Anonım Şırketının tarıhınde adresınde saat deyapılacak yılına aıt olagan olaganustu genel kurul toplantısında benı temsıl etmeye ve gundemdekı maddelerın karara baglanması ıçın oy kullanmaya yı /ekıl tayın ettım VEKALETI VERENIN Sermaye mıktarı Hısse adedı Oy mıktarı Adresı VEKALETI VEREN Isım Imza Tarıh NOT Vekaletnamenın noter tasdıksız olması halınde vekaletı verenın noter tasdıklı ımza sırkulen vekaletnameye eklenecektır Ö r g ü t e i h a n e t e t t i ğ i g e r e k ç e s i y l e ö l d ü r ü l d ü DHKP-C'den cezaevinde infazA\KARA (Cumhurnet Burosu) - Ankara Merkez kapalı Cezaevı nde \asadı --ı DHkP C orgutune ıı\ e ol dugu savıvla tutuklu bulu njn Fatma O « u r t "orgute ihanet" ettıgı gerekı,esi\ le koğu^ arkadaşlan tarafından bogularak olduruldu Alınan bılgıvegore Mer kez kapalı Cezaev ı nde ka dınlar kogu^-undi kalan Oz \urt "orgute ihanet ettıgı" gerek^esivle menstıbu bu lunduğu orgurun dıgerkadın mılıtanlan taratından once kı gete olduruldu Fatma Ozvurt un olduruldugunu cezaev ı vonetımıne ıleten tu- tuklulann cesedı henuH tes- lım etmedıklerı ogrenıldı Ola\ nedennle Ankara Merkez kapalı Cezaev ı nde gergınlıöın va^andıgını be- lırtenvetkılıler cezaevı ıçın- de ve çev re^ınde ı,ok ;>ıkı gu- venlık onlemlerının alındı- gını belırttıler Ankara Cıımhurıvet Ba> savcı \ekılı Orhan \kso\ olav ın ı,ok v onlu Noru;>turul duöunu belırterek :ju anda DHkP C lılerın kaldıgı ko gusta bulunan tum orgut mı lıtanlarının tek tek ıfadesı nınalındıjını sjglıklı bılgı \e ancak ıradelerm taınam lanmasindan sonra v jrılaca gını so\ ledı Av ukatljrm ge- çıı.1 bır surev le ı.ezae\ ınegı n^lerınin v asaklandıgını be- lırten Akso\ şımdıve kadar alınan ıtadelerden Fatma Ozvuıt un "orgutune iha- net ettığı" gerekı^esiv le ol- duruldugunun kesınle^tıgını bildirdı Fatma Ozvuıt un a\nı suı,tan Afvon Cezaevı nde bulunan kız kardesı Songul Ozvurt undaoldurulmekis- tendiii aıuakdurumuhaber alan polisin \dalet Bakan lıgı ıle ırtıbata gelerek bu nu onledıeı bıldırıldı Fatma 6z\urt IW1-1W2 vıllarında Ankıra 1 No lu DGM de goruijulup karara baglanan Ankara Dev Sol davasında vargılanmıstı Bu davada orgutun Ankara so- rumlusuolup daha sonra tı- rar eden Semıh Genç le bır- lıktevargılanıp l^dgırhapıs cczdMna mahkum olan Fat ma Oz>urt 1 vıl sonra tahlı veoldu Kavsen de venıden vakalanıp gozaltına alınan ve daha sonra Terorle \1u cadele \asası na gore hak kında \eniden dava aı,ılan Ozvurt kavsen DGM tara- rından i vıl agır hapıs 2^0 mılvon lıra da agır para te zasma varptınlmıstı Oz vurt un bu davjsi htnuz Wgıtav ışanusindavdı Fatma Ozv ı rt u ı av ukatı Zekı Roigâr olav 11 ılgılı he- nuz saglıklı bır nılgıvc ula şamidıklarını belırttı 4 Mevsimin Huzurla Yaşanacağı MEKÂNLAR SON 5 VILLA SUPERLUX M UZERİNDE VADELİ SATIŞ Seçkiıı \e .-avjiin bir ortaının riııe, siteınizi şorduğuııuzde karar vere- ceks,iniz. ZEYTÎI\4L4'VI LRLVda l ç- kıiMilara 18 km. (»adeoe l ö dakika) tri(>- Ie\ ö o<Ja. 1 «alon, şoıııiııe. barbeku \s. Müracaat: 0.232.766 25 55 • 0.232.365 9714
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle