12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 OCAK 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Ocak ayında rekor kırması beklenen pahalılık, ramazan sofrasmın maliyetini iki katına çıkaracak Enflasyon canavarı iftar sofrasında• Ocak ayında en az yüzde 10 artması beklenen enflasyon, Türk halkının vazgeçemediği ramazan sofrasını da vuracak. Bir yıllık fiyat artışlan ramazan sofrasının maliyetini iki katma çıkanrken piyasa yetkilileri, herhangi bir hükümetin oluşmasıyla birlikte piyasadaki birçok ürüne yüzde 20'ye varan oranlarda zam geleceğini belirtiyorlar. Ekonomi Servisi - Ocak ayında en az yüzde 10 oranında gerçekleşmesi beklenen enflasyon, ramazan sofrasındaki yerini de şimdiden aldı. Geçen yılın son haftasından ıtibaren ardı ardına gelen kamu zamlanna paralel olarak birçok temel tüketim maddesinde yaşanan fiyat artışı, ramazan ayı öncesı de devam ediyor. Kamu zamJan sonucunda fıyatı artan ûrünlerin arasına sofralann değişmez malzemesi zeytin de girdi. Marmarabirlik, zeytin fiyatlanna yüzde 25 ile 36 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Buna göre süper zeytin 195 bin liradan. hususi zeytin 165 bin liradan, ekstra zeytin 145 bin liradan ve lüks zeytin de 125 bin liradan satılacak. Bu arada bu yıl ramazan sofralan geçen yıla oranla daha pahalıya kurulacak. Geçen yıl ile bu yılki fıyatlar arasında yüzde 100'e varan oranlarda değişim yaşanırken, halen market ve bakkallarda peynirin kilosu 150-500 bin liradan, zeytin 180-250 bin liradan, yogurt 1.5 kilosu 45-80 bin liradan, pastırma kilosu 1.2 mılyon liradan, kurufasulye 75-100 bin liradan, pirinç 45-80 bin liradan ve zeytinyağı da 340-360 bin liradan satılıyor. Şu ana kadar piyasadaki birçok ürüne yüzde 10 ile 30 arasında zam gelirken piyasa yetkiiilen. bu zamlann önümüzdeki günler içinde de devam etmesinin beklendiğini kaydediyorlar. Piyasada ciddi bir belirsızlik ortamının devam ertiğine dikkat çeken yetkililer, "Bir hükümet oluşursa, birçok temel tüketim maddesine en az yüzde 20 oranında zam gelir" şeklinde konuşuyorlar. Kovan Gıda A.Ş. yetkilileri, piyasada satışlann durgun olduğunu kaydederek, zamlann halen devam ettiğini ve satışlarda geçen yıllara oranla kısmi bir düşüş yaşandığını \Tirguluyorlar. Yetkililer, Ramazan ayı öncesınde birçok firmanın kendi personeline gıda paketleri hazırladığını da hatırlatarak ramazan ayının ilk 15 gününde bütün alım satımlann yapılacağını ve buna göre pıyasanm belli bir ivme kazanacağını belirtiyorlar. Gıda toptancısı Mehmet Reis ise piyasada ciddı bir belirsizliğin bulunduğuna dikkat çekerek bu belirsizliğin sonucu olarak bir gün sonrasına fiyat verilmediğini, vadeli satışlann döviz ve yüksek faize endekslenerek ürün maliyet hesaplannın yapıldıgım ifade ediyor. Firma olarak kendilerinin tıpkı geçen yıl olduğu gibi zam yapmama karan aldıklannı vurgulayan Reis, pirinç ve bakliyat fiyatlannda fiyat artışına gitmeyerek dar gelirli kesime destek olmayı amaçladıklannı belirtıvor. RAMAZAN SOFRASI Zeytin Peynır Yoğurt Pastırma Reçel Dana eti K.Fasulye Kıyma Pirinç Mercimek Şeker (toz) Oay Yumurta Zeytinyaöı Pıde Hurma Ispanak Pırasa Kg. Paket Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 1/2 Kg. adet Kg. Adet Kg. Kg. Kg. 80-250 bin 150-500 bin 45-80 bin 1-1.2 milyon 20-100 bin 250-300 bin 75.100 bin 300-300 bin 45-80 bin 40-50 bin 50-60 bin 80-110 bin 6.500-7 bin 340-360 bin 15 bin 300-420 bin 40-50 bin 30 bin Çukurova Demir Çelik'te yangın sonrası izne çıkanlan işçiler geri alınmadı Işçi atmaya yaııgın bahaneİZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu)- Aliağa'da ku- rulu Çukurova Demir Çe- lik'ten 301 işçi hiçbir neden gösterilmeden işlerinden atıldı. Türk Metal Sendikası Iz- mir Şube Başkanı Yılmaz Türan, iş güvencesiyle ilgi- li yasalann bir an önce çıka- nlmasını isteyerek, "İşban- şını bozmak için her yol de- neniyor. tşverenler sendika- cıian muhatap kabul etmi- yor. Bu böyle süriip gidemez. Tehükeli bir oyun oynanı- yor" dedi. Metal işkolunda işçi kıyı- mı sürüyor. Uzan ailesinin aldığı Metaş'm yan kurulu- şu olan Demaş'ta 173 kişi- nin işine son verilip alacak- lan da ödenmezken Çuku- rova Demir Çelik'ten neden gösterilmeden 301 işçinin atılması büyük tepki yarattı. 31 Arahk 1995'te Çuku- rova Demir Çelik'te nedeni tespit edilemeyen biryangın Çikmış, işçiler kısa bir süre için izne çıkanlmıştı. An- cak, işlerine dönmeyi bek- Jeyen işçilere işverence ya- pılan duyuruda, ış akitleri- nin feshedildiği, alacaklan- nın geçen cuma günü banka- yayatınldığı bildirildi. Işye- İşçi kmıra, Metaş'ın yan kunıiuşu Demaş'ta 173 işçinin ve Çukurova Demir-Çeük'te 301 kişinin atılmasıyla sürüyor. rinde örgütlü sendikaya ha- ber verme gereği bile duyul- madan gerçekleştirilen uy- guJamaya büyük tepki gös- teren Türk Metal Sendikası Izmir Şube Başkanı Yılmaz Turan şunlan söyledi: "Işyerinde çıkanyanguun sebebi belli değil. fşverenin dörtayn sigortadan 1 triryon lira para aldığına dair sö>- lentiler var. Bi/ işçilerin ne- den çıkanldığını öğreneme- dik. İşverenler bi/imle gö- rüşmü>or. Bildigini/ gibi iş çıkanmında geri döniiş de bu yasalarta mümkiin değiL Ancak bu gidiş nereye? Yıl- larca kötii gününde emek ve- ren işçiyi hiç habersiz kapı önüne koyacaksın ve kimse de bunun hesabını sormava- cak. Şivasetçilere sesleniyo- rum. İş güvencesh le ilgili ka- nunu bir an önce çıkarsınlar. İşçi kıvımı böyle süriip gide- mez. fş banşını da bozduk- lan zaman o işyerieri de hiç- bir işe yaramaz. Yetkilileri, işverenİeri uyanyorum." Öteyandan işlcnndenaıı- lan işçiler dün topluca Çu- kurova Demir Çelik önüne giderek atılma nedenlerini öğrenmek istediklerini be- lirttiler. İşçiler eylem için valiliğe başvurdu Uzan ailesini ü ü ü üprotesto yürüyüşüADANA (Cumhuriyet Güney Hferi Bürosu) - ÇE- AŞ çalışanlan, Emeklilik ve Tasarruf Sandığı Vakfi ara- cılığıyla Uzanlar'aait iki ay- n bankada tutulan paralan- nın ödenmemesini protesto etmek amacıyla eylem ya- pacak. Binlerce işçi, Uzan- lar'ı protesto için yürümek üzere Adana Valiliği'ne başvuruda bulundu. 1993 şubatından beri ÇE- A$ nedeniyle kamuoyunun gündemine gelen Uzanlar, şimdi de ÇEAŞ'ta görevli işçiler ta- rafından protesto edilecekler. Çalı- şanlann kurduğu "ÇEAŞ Emeklilik ve Tasarruf Sandığı VakfTnın 3 milyon 300 bin dolar (200 milyar lira) tutan hesabının Uzanlar'a ait tmar Bankası (Gayrettepe Şubesi) ve tmar OffShore (Lefkoşa) Banka- sı'ndaki iki ayn hesapta, va- desi dolduğu halde tutulma- sı, tepkinin ana nedeni. İşçilerin üyesi olduğu Türk-lş'e bağlı Tes-Iş Sen- dikası Adana 2 Nolu Şube Başkanı Ali Ork,çalışanla- nn birikımlerini süresi dol- duğunda diledikleri gibi kullanmaya haklan bulun- duğunu söylüyor. Paralann bloke edildiğinı ve itirazla- ra karşı bankalarda tutuldu- guna işaret eden Örk, yapa- cakları eylemle ılgili olarak şubilgileri verdi: "18 ocak perşembe günü 13.00'te Hastaneler Kavşağı önünden başlayıp Uğur Mumcu AlanTnda sonaere- cek yürüyüş için Adana Va- liliği'ne başvurduk. Vanıt bekliyoruz. Sanıyoruz ki olumlu çıkacak." ÇEAŞ Vakfı'nın tasfiye- si konusunun gündemde ol- duğunu da belirten Örk, mahkeme karanna etki yap- mamak ıçm vakıf hakkmda fazla bil- gi vermekten kaçındı. Ali Örk, 800 kadar işçiyle eş ve çocuklannın da katıla- cağı yürüyüşle ilgili bir ba- sıntoplantısı düzenleyecek. Öte yandan Çukurova Elektrik AŞ tarafmdan, 24 ocakta Istanbul'dayapılaca- ğı açıklanan genel kurul ile ilgili açılan tespit davası, Adana Ticaret Mahkeme- si'nce yargı yolu açık ola- cak şekilde reddedildi. Ka- rarda, dava dilekçesinde ta- raf belirtilmediği gerekçe gösterildi. ÇEAŞ adma bu- gün yeniden dava açılacağı bildirildi. Paranın dönüşümü olmadan alışverişe olanak sağlayan sistem Türk firmalannı dünyaya açacak 'BarterTı âhşverişte Ltıternet dönemiEkonomi Servisi - Fırma- lann gereksinim duyduğu ürünlere karşılık para veya çek yerine ürün vermeyi ön- gören barter sistemi Inter- net'e bağlandı. Böylece Tür- kiye'deki firmalar, dünyanın herhangi bir yerindeki bir fir- ma ile rahatça iletişim kura- rak alışveriş yapabilecekler. Banka kredi faizlerinin yüksekiiği ve çek ile ödeme sisteminin güvenirliğini yi- tirmesi, alternatif ödeme bi- çimlerine ilgiyi arttırdı. Bar- ter sistemi, bu sorunlardan aldığı güçle dünya ticaret hacminin yüzde 40'ına dam- gasını vurdu. Ûrünlerin de- ğiş tokuşuna dayanan barter sistemi, Internet'e bağlana- rak arök dünyanın dört tara- fındaki firmalan birbirleri ile ianıştınyor. . Paranın ve dolayısıyla da faizin olmadığı barter siste- minde, işletmeler bundan böyle lntemet sayesinde al- mak istediğı ürünlere karşılık kendi ürettikleri mallan vere- bilecekleri dünyanın herhan- gi bir ülkesindeki şirketlerle ilişki kurabilecekler. Barter sistemınde. üretim- de bulunan küçüklü büyüklü tüm kuruluşlar, ihtiyaç duy- duklan mallan alacaklar, an- cak bunun karşılığında para vermeyecekler. Tohuma ihti- yacı olan köylü, bunun için yüzde 100'leri aşan banka kredilerine başvunnak zo- runda kalmayacak. Köylü, aldığı tohum için elinde ha- zır bulunan ya da hasat za- manından sonra elde edece- gi mahsulden verecek. E. G. BarteRing şirketi sa- hibiCelalGürsoy 1930'larda icat edilen. değiş-tokuş siste- minin işleyişini şöyle açıklı- yor: "Internet aracdığı ile dünyanın tüm ülkeleri ile bağlanüsı olan bir bilgisayar Alış - verişte takas sistemine dönüş sistemine ü>i' olmak isteyen firma, bize belli bir yıllık ai- dat ödeyerek işe başhyor. Gi- riş parasını ödeven firma, al- mak istediği ve bunun karşı- lığı olarak para yerine suna- cağı üriinü bilgisayara kod- lanmak üzere bildiri>or. Fir- manızın ihmacı olan üriinü sizin istediğiniz koşullarda arz eden firma dünyanın ne- resinde olursa olsun bulunu- yor. Alışveriş, hemen o anda gerçekleşiyor. Siz, ihtiyacanız olan üriinü arz eden firmaya değil, sisteme boreianıyorsu- ııuz. Bu borcunuzu da para ile ödemek >erine kendi ürertigi- niz ürünle ödü\orsunuz. Alış- verişin gerçekleşmesi için si- zin malakuğını/firmanın, si- zin satmak istediğiniz ürflnü alması şart değiL Sistemdeki herhangi bir fırmava ürünü- nüzü satarak sisteme olan borcunuzu ödeyebilirsiniz." Celal Gürsoy, paranın ve faizin işlemediği barterin ilk bakışta Islamı kurallara göre çalışan bir sistem olarak gö- rünmesiyle ilgili olarak ise "Bu benzetmeyi ben de du- yuyorum. Ancak Türkiye'de Islami kurallara göre çalışan AI Baraka Türk, Faisal Fi- nans gibi işletmeler bu siste- me şimdive kadar ilgi göster- memişler" diye konuştu. Yaygınlaşıyor Sadece Amerika'da 300 bin firmanın üye olduğu sis- temi dünya üzerinde kullan- mayan ülkenin hemen hemen olmadığını belirten Gürsoy, Türkiye'de ise özellikle K.Ü- çük ve Orta Boy İşletmeler (KOBt) için çok avantajlı ol- duğunu belirtti. KOBt'lerin Türkiye ihra- catının yüzde 60'ını gerçek- leştirdikleri halde kredi faiz- lerinin yüksekiiği nedeniyle ancak yüzde 5 'inin bankalar- la çalıştığını belirten Gürson, "Kendi aralannda çek senet vererek çahşıyoıiar. Arkala- nnda da sağlam bir sermaye olmadığı için birinin çeki kâr- şılıksız çıkngında domino taş- lan gibi tüm sistem \ ıkdı\or. Barter sistemi ile işletmeler faizyükünden kurtuluyorlar. Banka kredisi kullanmak ye- rine kendi ürettikleri mallan veriyoıiar. Bu nedenle siste- min yaygmlaştınhnası ihra- catı da arttıracak'" diye konuştu. İŞÇİNİNEVREMNDENŞ ŞUKRAN SONER Sahaya İnebilir miyiz? Siyasi, toplumsal olumsuzluklara, sıradan bir ayak burkulması, birkaç haftayı yatakta geçirme zorunlu- luğu eklenince içimi sıkıntılar basmıştı. 30 yıllık gaze-r tecilik yaşamımda. yataktan yazı yazmak zoaında hiç kalmamıştım. Güncelden kopmama kaygısı ile ilk kez yakaladı- ğım bu güzel kitap okuma şansımı kullanarrnyor, ken- dimi, adeta işkence yaparak gazeteleri daha aynntı- lı okumaya, bütün televizyon haber ve oturumlannı izlemeye zorluyorum. Kaçınılrnaz kimi gerçekler, ki- mi çarpık yaklaşımlar nedeni ile içim daha da daralı- yor. Dün sabah yine içimi karartan bir sürü haber ve yo- rumdan sonra birden, beklenmedik bir iyimserlik duy- gusuna kapıldım. Padişahın, zamlan, halkın tepkisini yok etmek üze- re arttırması, alışkanlık yaratarak zil takıp oynamala- nnı sağlaması ile benzer bir duygu değil. Sabahları iyimser olmam, aydınlık, güneş, çiçek, camdan gelen temiz hava gibi küçücük çok önemli ayrıntılarla yaşama sevincini tazeleme ile de bir ilgi- si yok. Sabah duygusunu verecek bir aydınlık bile yok. Camdan gelen hava içeridekinden kirli. Çiçek geti- renirr olmadı. Üstelik dün yürüyebilmeyi beklerken doktorum geçen üç haftaya bir tane daha ekledi. Neden bu kadar umutla içimden şarkılar mınlda- nacak kadar keyifliyim? Içimizi karabasan gibi saran olumsuzluklaıın ara- sında birden dikkatimizi çekmeyen, çok küçük gibi, ama bana çok çok önemli gelen kimi değişimlerin ay- rımına vardım. Gözümü açan, sevgili arkadaşım Prof. Türkel Mi- nibaşın, toplum olarak yaşamamıza ilişkin olaylara seyirci kalma alışkanlığımızı hoş bir üsulupla hicve- den ve hoşgörü ödülünü tepkisizliğimizle hak ettiği- mizi anlatan yazısı oldu. Gazetenin birinci sayfasında göbekte yer alan fo- tografa bu gözle bakınca, aslında bir şeylerin değiş- mekte olduğunu düşünmeye başladım... - Gazi Mahallesi'nde geçen yıl mart ayında çı- kan olaylarda yaşamını yitirenler antsına aileleri tarafından yaptınlan anrtmezann açılışı yapılmış- b. Gazeteci Metın Göktepe de dahil, çeşitli olay- larda yaşamını yitirenlerin de anıldığı bir tören düzenlenmişti. Benim bildiğim anıtmezaıiar hep devlet adına, resmi örgütlenmelerce gerçekleştirilirdi. ilk kez bir sosyal olay, toplu ölümlere ilişkin anıtmezan, s/vil toplum örgütlenmesi, bir tepki eyiemi olarak gerçekleştiriyor. - Dikkatinizi çekti mi? Kayıp yakınlarının, yargısız infazlar, faili meçhullere ilişkin tepki toplantıları, cu- martesi günleri aileler ve aydınlann, Galatasaray'da buluştukları protesto toplantıları aylardır aksatılma- dan gerçekleştiriliyor. Tepkilerimizi günlük dile geti- rip umutsuzluğa kapılma, hak aramaktan vazgeçme alışkanlığımızdan bıraz sıyrılıyor gibiyız. - Çağdaş Hukukçular Derneği Istanbul Şube- si, gazeteci Metin Göktepe ile ilgili yann Eyüp Savcılığı'na yapılacak bir suç duyurusunu örgüt- lemiş. Metin Göktepe'nin öldürülüşüne karşı olan ve suçlulardan hesap sorulmasını isteyen herkes, saat 11.00'de Eyüp Savcılığı önüne gelerek top- lu suç duyurusunda bulunma hakkını kullanabi- lecek. - İlk günlerin duyarsızlığı, olayı yok sayma eğilimi- nin ardından, Metin Göktepe'nin, birgazetecinin hun- harca öldürülmesinin tepkileri medyaya da yansıma- ya başladı. Hiç ummadığım köşe yazarlan, Gökte- pe'nin öldürülmesinin, terör örgütü değil de zanlılar devlet adına güvenlik güçleri olduğu için, Sabancı ai- lesine yönelik katliamdan daha vahim bir olay oldu- ğu gerçeginin altını çizdiler - Sadece Gazeteciler Cemiyeti, TGS gibi basın kuruluşlan değil, medya bile gazetecinin öldürül- mesi, yargısız infazlar konusunda daha duyarlı bir tablo çiziyor. Hangi koşullar, gerekçelerle olursa olsun cezaevlerinden mahkûmlann ölü çıkması- nın sorumlulanndan hesap sorulması gerektiği üzerinde duruluyor. - Bu yılın yeni yıl kutlama kartları içinde, adıma da çok sayıda ağaç dikildiği notu vardı. Ne kadarı doğ- ru bilemem. Ancak kimi tşletme ve reklam halkla iliş- kiler şirketlerinin gerçekten uyguluyorlarsa armağan yerine ağaç dikmeyi seçmeleri ne güzel? Yaşadığı- mız çevreyi koruma konusunda duyarlılığımız ger- çekten gelişiyor. Üstelik seyirci olma konumundan da sıyrılıyoruz. - En son çevreyi kirieten balık çiftliklerine kar- şı yapılan zincire bağlanma türünden seyirci ol- maktan çıktığımız duyaıiılıklanmızı ortaya koyan eylemlerimiz çoğalıyor. - Ve bir yandan üretmeden, ranttan, haksız ka- zançla vurgun vuranları alabildiğine besleyen, vergi- siz iç borçlanmalı, yüksek faizli bir düzen geçerli iken, en büyük holdingleryatırım yerine repodan, kâğıtlar- dan kâr etmeyi seçerken Türkiye'nin her köşesin- den, devlet desteği olmaksızın, küçük ve orta ölçek- li işletmelerin fışkırdığı söyleniyor. Her ne kadar kayıt dtşı ekonomi, vergisiz üretim, düşük ücretii, kayıt dı- şı işçiye dayanma gibi çok önemli olumsuzluklan içinde banndırıyorsa da kendi başına ayakta durabi- len üretim kapısı anlamlı ve önemli. - Toplum olarak seyirci kalmayı sürdürdükçe, hayatımızın kaymakta olduğunu görüp sahaya inmeye karar mı verdik ne? Bu küçük küçük ipuç- lanna bakıp içim umutla doluyor. Yükseltilen taşıt alım vergileri anahtar teslim fiyatlarının yüzde 4 ile 5 oranında artmasına neden oldu Ithal otoda ucuzhık beldentisi ters tepti SPK değisiklik yaptı • Ithal otomobillerin KDV'li fiyatlannda 'gûmrük vergilerindeki azalmayla bir miktar düşüş yaşandığını vurgulayan ithalatçı firma yetkilileri, anahtar teslimi fiyatlarm vergilerin yükseltilmesi nedeniyle arttığına dikkat çekiyorlar. EkoDomi Servisi- Gürnrük mobiller Türkiye Mürnessil- birliğinin yürürlüğe girme- siyle ucuzlaması beklenen it- hal otomobil fiyatlan hayal kınklığı yarattı. Ocak ayından itibaren 1996 yılı fiyatlannı belirleyen firmalar anahtar teslimi otomibillere yüzde 4 ile 5 arasında değişen oran- larda zam yaptı. Fiyatlannda çok küçük oranda düşüş gö- rülen firmalar, bu ucuzlama- hın gümrük birliği ile ilgili ol- madığını vurgularlarken, fi- yat farklılığının satış politika- lanndan kaynaklandığım dile getirdiler. Ithal otomobillerin KDV dahil fiyatlannda gümrük vergilerindeki azalmayla bir miktardüşüş yaşandığını vur- gulayan ithalatçı firma yetki- lileri, anahtar teslimi fiyatla- nn ise vergi oranlannın yük- jseltilmesi nedeniyle arttığına dikkat çekiyorlar. Ithal Oto- leri Derneği Genel Sekreteri Metin Ecevit'e göre ithal oto- mobillere uygulanan yüzde 19.7'lik gümrük vergisi sıfır- lanmasına karşın, taşıt alım vergisinin artışı ve kasım ayından bu yana yaşanan kur artışlan ithal otomobillerin ucuzlamasını engelliyor. Taşıt alım vergisinin ithal otomo- bilde ağırlık esasına göre, yer- li otomobillerde ise motor hacmine göre almdığını be- lirten Ecevit, uygulamanın yanlış olduğunu belirterek, en kısa zamanda düzeltilmesi gerektiğini savundu. Öte yandan Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden yapılan otomobil ithalatındaki güm- rük oranlannda herhangi bir değisiklik olmamasma karşın taşıt alım vergilerinin yeniden düzenlenmesı bu otomobille- rin fiyatlannı arttırdı. ITHAL OTOMOBİL FIYATLARI MARKA MODEL VOLXSWAGEN POLD 1.6/2KAPI GOLFCL1.8 VENTO GL AUDI A41.6 A41.8 A4 1.9TDI" DAJHATSU APP. L STD. H/D BA/AN FEROZA SE. PEUGEOT 106XN3p1.1 306SR4p1.4 605. SRT I 2.0 OPEL VECTRA 20 İCD ASTRA1.6MERİT CORSA1.4İSVVING RENAULT R-19EUROPA1.6 R-191.4OPS. ALFA-ROMEO • 1451.6 1461.6 VERGİLER HARİÇ G.B.ÖNCESİ G.B. SONRASI 794.102.760 759^72.983 1.049.460.600 972.000.758 1.390.467.030 1.287.548.741 2.011.485.600 1.695.719.500 2.458.606.750 2.067.111.500 2.722.104.400 2.285.967.500 675.147.000 675.147.000 575.000.000 600.000.000 1.355.583.000 1.355.583.000 817.704.000 678.960.000 1.188.180.000 988.920.000 2.538.720.000 2.036.880.000 1.457.149.025 1.128.085.106 887.894.736 899.529.066 725.013.036 699.692.334 838.721.000 891.322.000 781.384.000 830.538.000 1.028.965.267 923.209.120 1.132.641.170 1.039.490.000 ANAHTAR TESLİMİ G.B. ÖNCESI G.B. SONRASI 920.051.200 923.818.396 1.247.622.000 1.299.069.772 1.621.897.350 1.660.795.508 2.303.044.900 2.046.593.750 2.889.147.900 2.745.440.750 3.178.344.550 3.021.207.600 777.540.000 810.428.750 599.625.000 644.579.500 1.559.110.000 1.626.575.000 945.580.000 837.067.500 1.399.500.000 1.271.625.000 2.977.800.000 2.712.690.000 1.673.751.905 1.967.430.000 1.071.093.613 1.172.613.000 845.021.016 856.925.000 960.823.439 1.045.736.244 897.892.585 979.022.098 1.227.487.123 1.198.103.302 1.341.277.748 1.325.729.440 Aracı kurumların kurulması zorlaştı ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Sermaye Pi- yasası Kurulu (SPK), aracı kurumlann kuruluşunu zorlaştırdı. Kurul, yeni ku- rulacak aracı kurumlar için en az ödenmiş sermaye tu- tannı 500 milyar liraya yükseltirken sermayenin yansının İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ'de Hazine bonosu veya devlet tahvili şeklinde bloke edil- mesi koşulunu getirdi. SPK'den yapılan acıkla- mada, Aracılık Faaliyetle- ri ve Aracı Kuruluşlara tliş- kin Tebliğ'de değisiklik ya- pıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Yeni aracı kunım kuruluşlannda,500 milyar lira asgari ödenmiş serma- ye şartı ile bu sermayenin yüzde 50'sinin İMKB Ta- kas ve Saklama Bankası AŞ'de Hazine bonosu veya devlet tahvili şeklinde bloke edilmiş olması şartı getiril- nıiştir. Aracı kuruluşlann sennayelerini temsil eden paylann, bir veya birkaç defada ve bir veya birden fazla kişiyeyüzde 20'sinden fazlasının devredilmesi ha- linde de ödenmiş sermaye- sinin 250 milyar liraya,yüz- deSO'sinden fazlasının dev- redilmesi halinde de öden- miş sermayesinin 500 mil- yar liraya çıkarılması ve sermaye tutarlannın yan- sının t'MKB Takas ve Sak- lama Bankası AŞ'de Hazi- ne bonosu veya devlet tah- vili şeklinde bloke edilmesi şartîan getirilmiştir." Açıklamada. söz konusu şartlann, pay devirlerinin SPK'ce onaylanmasını iz- leyen üç ay içinde yerine getirilmesi gerektiğine dik- kat çekilerek, yerine geti- rilmemesi halinde aracı ku- rumlann faaliyetlerinin durdurulacağı ve yetki bel- gelerinin iptal edileceğinin de hükme bağlandığı kay- dedildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle