12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16OCAK1996SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER YSK'ye 3 yeni üye • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay kontenjanından 6 yıllık sûre için seçilen ve görevJeri 21 ocakta sona erecek olan YSK Başkanvekili Nuri Soyuer ile üyeler Ahmet Nuri Çolakoğlu ve Onur Özelçi'nin yenne görev yapacak üyeler için Danıştay Genel Kurulu'nda dün seçim yapıldı. Seçimler sonucunda, Danıştay IO. Daire üyeleri Yılmaz Taşdelen ile Burhan Öç, 9. Daire üyesi Selahattin Çelik, YSfC'nin yeni üyeleri oldular. YSK'ye Yargıtay kontenjanından seçilen Başkan Nihat Yavuz ile Nevzat Tankut ve Kamil Kadıoğlu'nun yerine, önümüzdeki günlerde seçim yapılacak. İnönü, Yılmaz'a kitap imzaladı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski CHP Genel Başkanı, eski tzmir Milletvekili Erdal Inönü, kaleme aldıği "Yaşadıklanm ve Anılanm- 1" kitabını ANAP lideri Mesut Yılmaz'a hediye etti. İnönü, dün ANAP lideri Yılmaz'ı Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yılmaz'a "Yaşadıklanm ve Anılanm-1" kitabını armağan eden İnönü, görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapmadı. Kasım Gütek taburcu oldu • İstanbul Haber Servisi - Alman Hastanesi yetkililerinden yapılan açıklamaya göre kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle bir süre önce tedavı altına alman eski bayındırlık ve ulaştırma bakanlanndan Kasım Gülek, dün taburcu oldu. Israil'e ihracat • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ihracarta hedef pazar olarak seçilen Israil'e, ihraç ürünlerinin tanıtılması amacıyla bir gezi düzenliyor. DTM'den dün yapılan açıklamaya göre Dış Ticaret Müsteşan Nejat Eren başkanlığında işadamlanndan oluşan bir heyet, 21-25 ocak tarihleri arasında Israil'e giderek "Türkiye Israil'de" adıyla bir ihraç ürünleri sergisi açacak. Yakup KadPi'nin oldueşi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ünlü yazar ve emekli büyükelçi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşi Leman Karaosmanoğlu, dün Ankara'da öldü. Dışişleri Bakanlıgı Enformasyon Dairesi BaşkanlığVnca yapılan açıklamaya göre Leman Karaosmanoğlu'nun cenazesi yann Hacıbayram Camii'nde kılmacak öğle namazından sonra Cebeci Asri MezarlığVnda toprağa verilecek. ** • ODP Basın Sözcüsü Haydar Ilker, parti programında emekçi halkın sorunlannı çözmeyi hedeflediklerini belirtti Solda yeni birpartiyedoğruHAZALATEŞ ANKARA - Birleşik Sosyalist Partı (BSP), Geleceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi (GBK-PG) ve aydınlann katıhmıyla 21 ocak pazar günü kurulacak olan Özgürlük ve Daya- nışma Partisi (ÖDP), hedeflerini belirledi. Hedef listesinin başına, "solda birlik" ilke- sini yerleştiren ÖDP'nin hedefleri şöyle sıra- landı: - İ retim alanında sektörel ve ulusal hedefler saptanarak gelir dağılımında eşitiik sağlana- cak. - Demokratik kitle hareketlerinin kendilen- ni ifade etmelerine olanak tanınacak. - Örgütienmeye, mahalle, köy ve işyerlerin- den başlanacak. - Özelleştirmeye, ABD egemenliği ve Çe- kiç Güç'ün görev süresine son verilecek. - Dünyadaki emekçi kesimlerie uluslararası dayauışma sağlanacak. - Emekçi kesimle birlikte sorunlara çözüm bulunacak. - Soldaki böiünmüşlüğe nokta koyulacak ve sosyalist, emekçi halkın birleşmesi sağlaaacak. ODP Basın Sözcüsü Haydar tlker, Cumhu- riyet'e yaptığı açıklamada, parti programında emekçi halkın sorunlannı çözmeyi ve yerel birimlen güçlendirmeyı hedeflediklerini belir- terek "Demir çank giyilecek, Türkiye kanş kanş gezflecek" dedi. ÖDP'nin taban inisiyati- fi ile yükselen bir parti olacağını ifade eden fiker, "Sağa, faşizme kayışı engellemeyi amaç- hyoruz, Parti programında emeğin egemenliği- ni, emekçikrin Türkiyesi'ni hedeflhoruz. Siya- set sahnesınde soi parti yok, temel sorun sağın alternatiflnin vine sağ partiler olması. Emek kittelerinin aleyhinde geüşen siyasi mekaniz- mava karşı el eie vereceğtz" dedi. ÖDP komisyon üyesi Mehmet Ali Yılmaz da emperyalizme ve tekelci sisteme karsı bir progıam hazırladıklannı belirtcrek, ''Türki- ye'yi yöneten sağcı zihniyete karşL, emekçi suu- nııın egemenliğini hedefieyen ve nelerin yapıla- cağını belirleyen bir program haztriadık" dedi. Parti kuruculan arasında yer alan Türk Mü- hendis ve Mimar Odalan Birliği Genel Başka- nı ve_Türkiye tnsan Haklan Vakfı Başkanı Ya- vuz Önen, siyasal yaşamda solu diriltmeyi he- deflediklediklerini belirtti. Önen, "Ne elitizmi öne çıkarmak, ne de kitle kuvrukçuluğu dedi- ğiıni/ popülizmi ön plana çıkarmak istiyoruz, Biz bir senteze ulaşmaya çalışacağız. Bii şunu iddia ediyoruz: İşçi, memur, kövlünün \e issiı- lerin sorunlanna çözüm bulacak. gelir dağılı- mında dengeyi sağlayacak harekete ihtiyaç bu- lunuyor. Biz sosval dengeyi sağlamaya çalışaca- ğız" dedi. BSP" Genel Başkanı Pr'of. Dr. Sa- dun Aren, "Sosyalistierin birliği için bir adım anldı" derken parti kuruculanndan Ergin Ata- sü dc "Tüm solu kavrayan bir girişimde bu- lunduk" dedi. Özgürlük ve Dayanışma Parti- si'nin Merkez Yürütme Kurulu'nun belirlene- ceği kurucular toplantısının 20 ocak cumarte- si günü. BSP, GBK-PG ve çok sayıda aydının katıhmıyla yapılacağı kaydedildi. Partinin ku- ruculan arasında Veysi Sansözen, Oğuzhan Müftüoğlu. Prof. Dr" Gencay Gürsoy, DİSK Genel Sekreten Mehmet Atây, Murat Belge, Bülent Forta, Bülent Lluer, Ertuğrul Kürkçü, Tüm Bel-Sen Başkanı Vîcdan Bavkara, eski Yeşiller Partisi Başkanı Bilge Contepe, Türki- ye Insan Haklan Vakfı GenelSekreteri ve ga- zetemiz yazan Mahmut Tali Öngören ve Ley- la Erbil de bulunuyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, yargıç ve siyasileri göreve çağırdı 'Devlete gölge düşürülmesin'• Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ölü bulunmasına ilişkin tepkiler sürerken Özden, savcı ve yöneticilerin sorumluluklarının ağır olduğunu anımsatarak "Tüm kötülük, yolsuzluk ve aykınlıklann öncelik ve ivedilikJe izlenmesini, sanıklann yargıya verilmesini beklemek herkesin hakkıdır" dedi. ANKARA (Ctımhuriyet Bürosu) - Anayasa Mah- kemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, terör ve gözaltında ölüm olaylan nedeniyle kamuoyundaki tepkiler sürerken cumhu- riyet savcılannı ve siya- setçileri göreve çağırdı. Polis devleti" görüntü- Anayasa Mahkemesi üyehğine seçilen Kantarcroğtu ve Ptkiner için du/enienen törene Demırel dc katıldı. sü verecek uygulamalardan ka- çınılmasını isteyen Özden, sa- nıklann yargıya teslim edilmele- rini beklemenin heıkesin hakkı olduğuna dikkat çekti. Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin polis tarafın- dan gözaltına alındıktan sonra ölü bulunmasına ilişkin tartış- malar sürerken Anayasa Mahke- mesi üyeüğine Danıştay konten- janından seçilen Furya Kantarcı- oğiu ile Aysel Pekiner için dün duzenlenen yemin töreninde ko- nuşan Özden, savcı ve yönetici- lerin sorumluluklarının ağır ol- duğunu anımsatarak "Tüm kö- tülük, yolsuzluk ve aykınlıklann öncelik ve ivedilikle izlenmesi, sa- nıklann yargıya verilmesini bek- adaletten kurtulamayacaklarını lemek herkesin hakkıdır. Kuşku- ifade eden Özden, cezaevi olay- lu durum. tutum, \aıiık \e ilişki- ler incelenerek devlete gölge dü- şürülmesi, güvenin sarsılıp yiri- rihnesi önlenmelidir" dedi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin'in yanı sfra askeri ve sivil yüksek yargı organlan- nın başkan ve üyelerinin katıldı- ğı törende konuşan Özden, ada- letin, devletin onuru olduğunu vurgulayarak "polis deyleti" suç- lamalanna neden olacak tutum- lardan sakınılmasında büyük ya- rar olduğunu kaydetti. Öldürmekle bir yere vanlama- yacağını bilmeyen bölücülerin lannın nedeni, amacı, birlikteli- ği, dış bağlantılan ve iç düzen koşullannın belirlenmesiyle ele alınmasını önerdi. Özden, tüm sorunlann eğitim- den başlayarak ele alınması ge- rektiğini belirtti. Türkiye'nin, demokrasi sınavı olan seçimleri büyük bir olgun- luk içinde geçirdiğini anımsatan Özden, siyasal belirsizliklerin kısırdöngüye dönüştürülmeden aşılacağını. hükümetin de bir an önce kurularak sorunlara ger- çekçi çözümler aranacağı umu- du içinde olduklannı bildirdi. Özden, "Ekonomik, siyasal ve dış kaynaklı sorunlara ilişkin ya- kmmalar, »ümrük birliği yoluvla Avrupa Birliği sürecinde çö/üm- lendikçe, hakkımız olan erinci yaşayacak, güzellikleri tadacağız. Yargı alanındaki sorunlar, yargı bagımsı/lığı konusundaki tartış- malan sona erdiren oluşumlaria giderilebilir*' diye konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin, hu- kuku siyasallaştırmak yerine, si- yaseti fıukuksallaştırmak öze- ninden asla aynlmadığını vurgu- layan Özden, yüksek mahkeme- nin kapalı kurallan çağdaş yo- rumlarla güncelleştirmekle hu- kukun ufkunu gcnişlettiğini ifa- de etti. Özden, "Kadınlanmızın bulunması gereken yerlerde az bulunmalarının ya da hiç bulunmamalannın üzün- tüsü, üçe çıkan bayan üye- mizle azalmıştır. Laikliğin değişik söylemlere, istem- lere ve kaygüara konu ol- duğu günümüzde, iki ba- yan üyenin seçimi ayn bir anlam taşımaktadır. Kint- se düzenimizi ve inancınu- L\ gölgeleyemez, sömüre- mez ve sınırlayamaz. Hiç- bir aldatmaca bizi doğnı bildiğimizden ayıramaz" dedi. Anti-laik kadrolaşma Özden, etnik ve dinsel sömürünün birliktelikleri- nin açık olduğunu, soykt- rım düzeyindeki olaylara ilgisiz kalanlann devleti suçlama yanşı içinde ol- duklarını belirtti. Yekta Güngör Özden, şunları söyledi: "Kinıi kurumlarda ve kimi üniversitelerde laiklik karşıtlarının örgütlenip kadrolaştığı endişeieri, Sa- yın Cumhurbaşkanı'nın üniversitelerinıizi 'laikliğin kale- si° olarak nitelemeleri ve son günlerde Atatürk ve laiklik ko- nulanndaki anlamlı ve uyarıcı sözleriyle umuda ve güvene dö- nüşmüştür. Başta din ve vicdan özgürlüğü olmak iizere tüm hak ve özgür- lüklerin güvencesi olan, yalnız dinlerin olduğu yerde bulunan, karşıtları için bile sa\unduğu- muz laiklik ilkesi, bağımsızlığın ve demokrasinin kaynağı, siya- sal, hukııksal ve ulusal birliğimi- zin dayanağıdır. Demokrasinin olanaklarını, demokrasiyi yık- mak isteyenlere açık tutmak çe- lişkisine bep birlikte çözüm ara- malıvız." Neden ekonomik Hava Kuvvetleri'nde istifa sancısı BSP'de 5 aydır süren eylem sona erdi îranlı mültecilere oturma izniANKARA (Cnrohuriyet Börosu) - îçişleri Bakanlığt, ayiardır Birleşik Sosyalist Parti (BSP) binalarında oturma eyleminde bulunan îranlı 162 mültecmin bir bölümüne oturma izni verdi. Emniyet Genel Müdürü Cemfl Ser- hadh, Cnmhuriyet'e yaptığı açıkla- mada, otunna izninin^ mültecilerin bir bölümüne verüdiğini, otunna izni verilmcyenterin durumlarının ince- lendiğim bildirdi. Iranlı Mülteciler ve Göçınenler Konseyi Federasyonu'nc^ dün yapılan basın a^ıklamasında. oturma eylemtnin, "Türk hükümeti- nin msani ofmayan miilteci poikikası- na ve Birteşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Konsevi'nin (BM-MYK) bu insanları sıgınmacı olarak kabul et- memesine karşı seslerini dünya kamu- oyuna duyurmak. Türkiye'nin değerli halkının ve dünya kamuoy unun des- tek ve yardımlarını alabilmek için" gerçekleştirildiği bildirildi. Açıkla- mada, şöyle denüdi: "Zor ve heyecanlı anlar yaşadık, ta- rihi ve geniş bir harekefi gerçekleştir- dik. Acı ve tath anlar, korku ve umut dohı bir hareketi gercekleştirdik. Oyie bir hareket ki milyonlarca İranlı, Türk ve dünyanuı dört kösesindeki in- sanlar arasında, değişik uluslar ara- sında benzcrsiz bir biıük sağbndı ve dünya sosyalistleri ve işcifer arasında çok ohnnhı bir kımddatma yara ttı" Eylemle, bu süre içerisinde Iran Is- lam Cumhuriyeti'nin politikasının teşhir edümesi bakunımian çok oium- lu sonuçlar alındığı belirtelen açıkla- mada, mültecilerin oturma izinlerinin 2-8 yıl arasında arttınlacağı yolunda bilgüer alındığı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet P"; rosu) - Hava Kuvvetleri komutanlığı'nda zorunlu hizmet süresini dolduran subay ve astsubaylann isti- falannın kamuoyuna yan- sıdığı gibi "vahim boyut- ta" olmadığı bildirildi. Her yıl ocak-şubat ayla- nnda, zorunlu hizmet süre- si dolan personelin istifa etmesinin gelenek haline geldiğini kaydeden yetkili- ler, "Askeri personelin eko- nomik dunımu ortada. Bu nedenle istifalar yaşanıvor. Kaç kişinin istifa ettiği, şubat ayı so- nunda ortava çıkar" deJi- ler. Cumhuri- yet'e Hava Kuvv e t l e - ri'ndeki isti- falara ilişkin bilgi veren bir askeri kay- nak, basında 183 subayla 601 astsubayın emeklilik için dilekçe verdiği yolun- da haberler yer aldığını anımsatarak "Bu olay gele- nek haline geldi. Her yıl ocak-şubat aylarında, zo- runlu hi/met süresini dol- duran personelin bir bölü- mü istifa eder" dedi. Sayının kamuoyuna yan- sıdığı gibi "vahim boyut- ta" olmadığını bildiren kaynak, "Hemen her yıl ocak ve şubat aylarında ekonomik temele dayalı • Yetkililer, "Askeri personelin ekonomik durumu ortada. Bu nedenle istifalar yaşanıyor. Kaç kişinin istifa ettiği, şubat ayı sonunda ortaya çıkar" dedi. istifalar olur. Şündilik kesin rakam vermek çok zor Şu- bat ayı sonunda gerçek ra- kam ortaya çıkar" dıye ko- nuştu. tstifalann altında ekono- mik nedenlerin yattığını bildiren askeri kaynak. "Personelin durumu orta- da. Ekonomik durumdan etkilenenler, daha iyi koşul- lara kavuşmak amacıyla is- tifa ediyorlar. Genellikle personelimiz astronomik rakamlaıia özel şirketlerde iş olanağı elde edince, görevlerinden istifa ediyor- lar" şeklinde konuştu. Askeri kay- nak, ordunun, istifalann ön- lenmesi ama- cıyla bir ön- lem alıp al- mayacağının sorulması üzerine de şu görüşü dile getirdi: "Türk Silahh Kuvvetle- ri'nin bu yönde bir beyanı olmadı. Siyasiler de herkes de bu insanların durumu-. nu biliyor. Aldıklan maaş ortada. Bu nedenle her isti- fa döneminde hiçbir müda- haleohnaz. Kendisine daha iyi koşul- lar hazırlayan personel isti- fasmı verir. Çoğu özel sek- törde daha yüksek maaşla iş buluyor. Bu yeni bir olay değiL Her yıl benzer olavlar yasamr." Çağlayan, CB'nin adil anlaşma olmadığını söyledi Lake'e Ankara'da düş kınklığıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Çağlaysn. Avrupa Birli- ğı Türkiye Temsilcisı Büyükelçi Mk- had Lake'i düş kınkiığına uğratü. ASO'nun olağan toplannsında konu- şan Çağlayan,GB'nin adil bir anlaşma olmadığını söyleyerek "33 yıl önce im- zalanmış ve tam üyelik için 1987"de müracaat etmi*. olan Türkiye, bilgi \*- rikcek ülkekr arasına dahi dahil edil- memistir'' dedi. Çağlayan, şöyle konuştu. "AFdeGB karan oyianırken bir Avnıpalı parfa- menter, 'Türkiye'yi çok ucuza satın alıyoruz. bu bızim yaranmıza olmaya- caktır' manasında sozler söylenıiş. Bu uzak görüşlü parlamenteri kutiamak isterim. Çiinkü biz &anaykfler de benzer bir anlayışa sahibiz, Müzakereler, kapalı kapıiar arkasında, Türk sanayicisi ile diyalog kuruhnadan, birçok gerçekler milletten saklanarak yürütülnıüştûr. Madem ki A>rupa Türkiye'yi içinde buluoduğu şartiar sonucunda koşeye sıkLşOrnııştır, buııdan sonra köşeye sıkt- ş^n kedinin kendisini tırmalamaması için çok dikkatli ve toleransiı ounaudır. Devletimtz de buim ihtiyaçlarımıza karşı yeterince duyarlı ve tempolu bir çaiışma içinde değüdir. Getecek hükü- metin de popüüst yaklasıınlardan ken- disini sıyınp bir an önce yapılnıası ge- rckenkri karabhkia yapacağındaB faz- la ümitü depö." AB temsilcisi Lake ise Tûrkiye'nin AB ile gümrük birliğıne geçmesınin üzerinden sadece 2 hafla geçtiğini be- iırterek "Sayın Başkan'ın konuşmasın- dan büyük hayal kınklığı duydum. Gümrük birliğinin uygulanmasında birtakım sorunlarn olduğu doğnıdur, ancak sorunlann aşılması için hepimiz biraz sab»r göstermefiviz'' dedi. KIRMIZI BALIK ÇOCUKEVLERt VE KULÜP AlLE TOPLANTILARI: V "ÇOCUKLAR; YALAN SÖYLER Ml? KÜFÜR EDER Ml? ÇALAR Ml?" Konu Sunuşu: Danışman Dr. ERDAL ATABEK Kırmızı Balık ailesi davetlidir. Dışandan katılacaklann telefon etmesi rica olunur. Tel: 414 62 92-Fax:414 62 61 Tarih: 21 Ocak 1996 Saat: 12.00 Yer: Kalamış Fener Caddesi Gazi Mehmetçik Sk. No: 7 Fenerbahçe (Nurettin Teksan Okulu Karşısı) İNEGÖL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1994/809 Davacı, Bağ-Kur GeneJ Müdürlüğû vekili Av. Sinan Muratoğlu tarafından davalılar Hüseyin Demir ve Ayla Tulgay aleyhıne alacak davası ikame edilmiştir. 6.8.1989 tarihinde meydana gelen trafık kazasısdan dolayı, davacı kurum tarafından 329632317 Bağ-No'lu llyas Inci'nin hayatını kaybettiğini, davacı kurum tara- fından Ilyas Inci'nin mirasçılanna peşin değerli aylık bağlandığını ve cenaze yardımı yapıldığını, olayda da- valılann kusurlu bulunduğunu, yapılan ödemenin ru- cuen tahsiline karar verilmesi talep edilmiş olup, işbu da- vanın duruşması da 5.3.1996 günü saat 9.40'a muallak bulunduğu. davalılardan Ayla Tulgay'a, bütün aramalara ragmen adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalılardan Ayla Tulgay'ın anılan gün ve saatte Inegöl Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendini yetkili bir vekil ile tetnsil ettir- mesi, gelmediği ya da kendini bır vekille temsil ettir- mediği takdirde yokluğunda hüküm kurulacağı, davalıya ilanen tebliğ olunur. Basın: 65974 DİCLE ÜNtVERSİTESİ SAĞLIK BtLİMLERt ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne 1995/1996 öğretim yılı II. yanyılda Doktora öğrencisi alınacakhr. Adaylann doktora giriş sınavına kabul edilmeleri için yüksek lisans veya uzmanlık derecesine sahip olmalan ya da hazırlık suuflan hanç en az 10 yanyıllık eğitim- öğretım programlanndan mezun olmalan gerekmekte- dır. Adaylann sınava girebilmeleri için en geç 30 Ocak 1996 Salı günü mesai bitimine kadar mezuniyetlerini belirleyen resmi onaylı bir belge, 1 adet fotoğraf ve bir dilekçe ile birlikte Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlü- ğü'ne başvurmalan gerektiği duyunılur. Doktora Biltm smavına kabul edilebilmek için adayın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan "Doktora ve Sanatta Yeterlik Adaylan Yabancı Dil Se- viye Tespit Sınavı "na girmiş ve bu sınavda başan gös- tenniş olması şarttır. Adaylar başvurulannda yabancı dil başan notunu gösteren bu belgeyi dilekçelerine eklemek zorundadır. - Doktora bilim sınavlan 2 Şubat 1996 Cuma günü sa- at 14.00'te Öğrenci Kafeteryası'nda yapılacaktır. ANABİLİM DAL1 DOKTORA BİYOİSTATİSTİK 1* tMMÜNOLOJt 5** ORTODONTİ 4 PROTETÎK DİŞ TEDAVİSİ 5 PEDODONTİ 2 PERİODONTOLOJÎ 3 * Biyoistatistık Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. ** Tıpta uzmanlık diplomasına sahip olmak. Basın: 66146 VEFAT Baromuzun 8135 sicil sayısında kayıtlı Avukat MÜNİR DOĞAN BALOĞLU vefat etmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 16.1.1996 Salı günü (bugün) Karacaahmet Camii'nde kılmacak ikindi namazını müteakip ebedi isrirahatgâhına defhedilecektir. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlanrruza başsağlığı dileriz. ÎSTANBLT BAROSU BAŞKANLIĞI VEFAT Baromuzun 2573 sicil sayısında kayıtlı Avukat w DUNDAR ERENDAG vefat etmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 16.1.1996 Salı günü (bugün) Teşvikiye Camii'nde kılmacak öğle namazını müteakip ebedi istirahatgâhına defhedilecektir. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞK\NLICI ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1995'607 Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalı Hasan lşgören aleyhine açılan Antalya merkez Gazıler köyü 263 par- selin davalılar adına olan tapu kaydmın iptalı, Hazıne adına tesciline karar verilmesini talep eden işbu da\a dilekçesi da- valı adına tebliğe verilmiş olup, bu adresinde tebliğ edilemediği gibi zabıta araştırmasında da adresi tespit edilemediğin- den ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Davalı Hasan Işgören'e işbu da\a dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğine, duruşmanın bırakıldığı 27.3.1996 günü saat 11.05'teki duruşmaya bizzat gelmesı veya kendisini bir vekille temsil ettırmedığı takdirde yargılamaya yokluğuna devam olunup karar venleceği (HUMK'nun 509. Md.) hususu ila- nen tebhğ olunur. 22.12.1995 Basın: 65794 KADIKÖY 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÛ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1994/5960 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satı- şa çıkanlmıştır. Birinci artırma 7.2.1996 günü saat 11.45-12.00'de Kuşdili Cad. Rotaş (Kusdili) Otoparkı-Kadıköy'de yapılacak ve o günü kıymetlerin %75'ine istekli bulunmadığı takdirde 8.2.1996 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulmasının ve satış isteyenin alacağının rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasına ve bundan başka paraya çevirme ve paylann payiaştırma masraflannı geçmesinin şart olduğu, mahcurun satış bedeli üzerinden %15 oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmalan ilan olunur. Not: Satışa muhammen kıymetinin %20'si nispetinde teminatla iştirak edilir. Muhammen kıymeti lira Adedi Cinsi Mahiycti ve önemli nitelikleri 350.0OO.0O0.- 1 34 MAL 41 plaka sayılı 1991 model mavi turuncu çizgıli Otoyol marka, 50 NM tip. otobüs, şasi seri: 112624. motor seri: 804005x230460053x ön camı kınk, kaporta aksamı paslı ve çürük vazıyette Basın: 65935 T.C. BAŞBAKANL1K GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI HALKALI GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÛ Mahatma Gandi Caddesi No: 103 Gaziosmanpaşa/Ankara adresinde mukim MNG Tesisat Klima Havalandırma lsıtma San. Tıc. A.Ş. firması adına gümrük giriş beyannamelerinden doğan ve karşılannda miktarlan gösterilen kamu alacak- lannın tahsili için çıkartılan tebligatlar firmasının adreste bulunamaması sebe- biyle iade edilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 3l.inci maddeleri gereğince tebligat yer- ine kaim olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda belirtilen nedenler ile anılan adreste faaliyet gösteren şirketin belir- tilen borcunun 15 gün içinde gümrüğümüz saymanlığına ödenmesi, aksi halde 6183 sayılı AATUH Kanunu'nun 55-60 ve 114.CÜ maddeleri gereğince işlem yapılacağının bilinmesi ilanen tebliğ olunur. Dosya No : Beyanname No/Tarihi: Amme alacagı miktarı: 25970/155 1249/07.01.1993 Basın: 65868 35.082.000.-TL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle