13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 0CAK1996SALI CUMHURİYET SAYFA 13 ÇİZGİLtK KİMİL MASARACI lek 0.212.512 05 05 Fots: 0.211512 44 97 Diyabetli çocuklardan esirgenen T ürkiye'nin bunca sorunu var- ken, diyabetli çocuklann soru- nu da ne oluyor diyebilirsiniz... Ama unutmamak gerek ki, uy- gariık aynntılardadır... Kocaeli Tıp Fa- kültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Büyüme ve Endokrino- loji Ünitesi'nden Doç.Dr. Şükrü Ha- tun'un anlattığına göre, şeker hastalı- ğı erişkinlerden daha seyrek olmakla biıiikte çocuk/arda da görülüyor. Türkiye'de 7 bin 500 ila 8 bin arasın- da diyabetli çocuk olduğu tahmin edi- liyor ve Doç. Hatun, "Bu hastalığa ya- kalanan çocuklann, sağlıklı büyüme- leri, kan şekeri düzeyinin normal ve normaleyakın tutulmasına bağlıdır. Bu- nun için düzenli kan şekeri takibi ile in- sülin tedavisınin ayarlanması gerekli- dir" diyor. Tedavi zor değil. Doç. Hatun anlatıyor: "Son 20 yılda diyabet tedavisindeki en önemli gelişme, evde kan şekeri ta- kibini mümkün kılan araçların yapılma- sıdır. Bu sayede hastalar kendi kan şe- kerierini ayarlayabilir hale gelmişler ve diyabet kontrol düzeylerini iyileştirmiş- lerdir. Diyabet tedavisinin yetersizliği durumunda ise yiiksek kan şekerine bağlı birçok organda kalıcı hasarlar oluşmaktadır." Doç. Hatun, dünyanın birçok ülke- sinde diyabet tedavisinde kullanılan in- sülin ve diğer araç-gerecin ücretsiz sağlandığını söylüyor: "Ülkemizde insülin hayati ilaç sayıl- dığından sosyal güvencesi olanlara üc- retsiz sağlanmaktadır. Sosyal güven- cesiz, yoksul hastalann insülin bulmak- ta güçlük çektiği bilinmektedir. Ülke- mizdeki yoksul aileler, diyabetli çocuk- larına insülin tedavisi ıçin elzem olan enjektö^ğne ucu ile kan şekeri takibin- de gerekli malzemeyi alamamaktadır." Sorunun çözümü, sosyal güvencesi olmayan, yoksul ailelerin çocuklanna bu malzemelerin sağlık kuruluşlannca ücretsiz karşılanmasında yatıyor... Ve hemen akla, "Devlette bu para var mı" sorusu geiiyor. Doç. Şükrü Hatun ise şöyle diyor "Ülkemizdeki sosyal güvenlik kuru- luşları ayda 3-3.5 milyon lirayı diyabet- li çocuklardan esirgemektedir ve bu çocuklar yetersiz diyabet tedavisine mahkûm edilmektedir." Ayda 3-3.5 milyon lirayı esirgemek... Her ay, bir milletvekili özel hastaneler- de devlet kesesinden gereksiz yere sağlık kontrolu yaptırmasa, birkaç ço- cuğu hayata kazandırmak olası... Ama o anlayış nerede! SESSIZSEDASIZ Bilge Karasu M stanbul Üniversitesi lletişim Fakültesi'nde, "edebiyat ve sinema ilişkisi" üzerine ders... Öğretim görevlisi derste, Ortıan Pamuk'u anlatıyor... Konu bittikten sonra öğrenciler, bir başka derste Bilge Karasu'yu işlemeyi öneriyor. Öğretim görevlisi: - Aaa... lıı... Bilge Karasu'yu pek okumadım ama işleriz tabii... Eee... Evet, Bilge Hanım... Sevim Buraklann döneminden... Tabii, işleyebiliriz... Arka sıralarda oğrenciler kendi aralannda konuşuyor - Bilge Karasu... Erkek ve öldü... O ders çok ilginç geçeceğe benzer! Mert Ali Başanr'dan SÖZDEY/ŞLER Gelecekler. Geliyorlar. Geldiler. Kalacaklar mı? Kalıyorlar mı? Kaldılar mı? Türkiye'deki otoyollarda nasıl otomobil kullamiır? B ursa'dan Istanbul'a dönüyor- du. Izmit'te paralı yola girdi... Hava yağışlıydı ve saat 19.00 sulannda, otoyolda önüne iki yaya çıktı. Birine çarptı ve durdu. Bir süre eşi ve çocuğuyla biriikte oto- mobilinden çıkamadı. Çıktığı zaman arkadan gelen otomo- L Cihan Demirci 'den j ^ A F O R İ Z M A L A K Darphane izi degil ki hak ettiği ilgiyi görsün, alt tarafı "DARP İZİ" bizim ömrümüz! biller, vurarak otomobilini iyice hurda- haş hale getirdi. Çarpan gidiyordu. Yayaölmüştü... Durdurduğu bir otomobil sürücüsü- nün yardımıyla Karayollan'nın ilk istas- yonuna ulaştı ve kazayı bildirdi... 8'de sıfır hatalı olduğu saptanması- na karşın, ölümlü bir kazaya kanştığı için hakkında dava açıldı. Dava sürü- yor. Bu arada, otoyollara ilişkin bazı bil- giler edindi. Bu bilgileri başkalanyla paylaşmak istiyor: "Hız limitlerinin Avrupa standartlan için geçeıii olduğunu, otoyolda önünü- ze her an bir yayanın, hayvanın, kaldı- nm taşının, ters yönden geJen bir taşı- tın, anza yapıp sol şeritte park etmiş ışıksız bir taşıtın çıkabileceğini, solla- dığınız taşıttan tabancayla ateş edile- bileceğıni, köprü altından geçerken yu- kandan iple sallandınlmış demir bir küt- lenin ön camınızı parçalayabileceğini ve durduğunuz zaman bu tuzağı hazır- layanlar tarafından soyulabileceğinizi, otoyolda ücretsiz ambulans, çekici ve servis hizmeti veren Turing'in bu hiz- metlerinin arkası kalın birkaç benzin is- tasyonu sahıbi tarafından kaldırtıldığı- nı, otoyollardaki denetim konusunda Karayolları ile trafik ekipleri arasında anlaşmazlık olduğunu sakın unutma- yın." Cumhuriyet okuplarınm hafta sonu toplantrianndan c umhuriyet okurları hafta so- nunda yine bir aradaydı... Va- ziyet'e ulaşan izlenimlere gö- re, Ankara grubunun toplantı- sında 24-31 ocak arasındaki Adalet ve Demokrasi Haftası etkinliklerinde okur- lann gönüllü olarak görev alması karar- laştınldı... Atatûrk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ol- duklannı vurgulayan Ankara'daki okur- lar, bundan sonraki toplantıların bir konferans düzeninde değil. daha sı- cak ve insanlan kaynaştıncı bir ortam- da yapılmasına da karar verdi. Giresun'daki ilk toplantıyı Ertuğrul Yalçın anlattı: "35 kişiydik. Istanbul'dan Erol Gey- ran'ın telgrafı toplantımıza ayrı bir renk kattı. 3.5 saat süren toplantımızda, özellikle ilçelerden gelenler çoğunluk- taydı. En uzak ilçemiz Şebinkarahisar'dan beş emekli öğretmen ve bir emekli as- subay gelmişti. öğretmen, öğretim üyesi, avukat, mühendis, muhasebe- ci, sigortacı, memur arkadaşlar bir ara- daydık. İlk kez tanışmanın şaşkınlığını yaşadık, sohbet ettik. 24 ocakta Uğur Mumcu için neler yapabileceğimizi konuştuk. Bundan sonra daha geniş bir yerde, yemekli bir toplantı yapma- yı düşünüyoruz." Bu hafta sonu, Cumhuriyet okurlan- nın toplantılarına gelince: Izmir'den Vecdi Bozkurt, 20 ocak cumartesi günü saat 15.00'te Fuar'da- ki Villa Çay Bahçesi'nde Izmir'deki Cumhuriyet okurlannı bekliyor... Tarsus'tan Belgin Anlatır ve Oya Günaştı, 21 ocak pazar günü saat 14.00'te Yeşil Yol üzerinde ve Mete Çe- yiz üstündeki Çağdaş Yaşamı Destek- leme Derneği Tarsus Şubesi lokalinde sadece Cumhuriyet okurlannı değil, Cumhuriyet ailesine katılmak isteyen herkesi bekliyor... "Eskişehir'den şu ana kadar bir çağ- n çıkmadı, üzgünüm" diyen emekli öğ- retmen Alâeddin Eykol, ilk toplantı için yer ve zamanı en kısa sürede bil- direceğini söylüyor... KADIKÖY 2. AŞLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1995 '211 Davacı Nurten Katıran vekili Av. Cenk Türker tarafından da- valı Nami Engin Katıran aleyhine açılan boşanma davasının ya- pılan yargılaması sonunda: Karar: Gerekçesi izah edildiği üzere; davacı taraf iddiasını ka- nıtladığından, taraflann nüfusa kayıtlı bulunan Bursa Yenışehir Kurtuluş Mah. C. 005/02. s. 20. K. 67'de nüfusa kayıtlı Zıhnı ve îhsane'den olma 8.11. 1952 doğumlu Nurten Katıran ile aynı nü- fusta kayıtlı 21.3.1962 doğumlu Esat ve Hatice'den olma Namı Engin Katıran'ın boşanmalanna Yapılan yargılama giderlennın davacı üzerinde bırakılmasına, Davacının nafaka ıstemmin red- dine, harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığı- na, davacı asilin yüzünde davalının yokluğunda Yarç*ıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Nami Engin Katıran'ın ad- resi belli olmayıp ilanen tebliği gerektiğinden ışbu ilanın yayın tarihindcn itibaren başlayacak olan 7 gün sonraki 15 günlük sü- re içerisinde temyize başv urmadığı takdirde kesinleşeceği, dave- tiye yenne kaim olmak üzere ilan olunur. 8.1.1996 Basın: 66048 ILAN T. C. ESKtŞEHİR ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas: 1993/480 Karar: 1995/715 Davacı Nahide Timuçın vekili Av. Kaya Korcan tarafından mahkememıze açılan gaiplik davası sonunda; Aydın ilı, Köşk ilçesı, Ovaköy. cilt 121/01, sayfa: 3 kütük: 2'de nüfusa kayıtlı iken Naklen Eskişehir merkez Yenı Mahalle cilt: 057/14, sayfa: 61 kütük: 1316'ya gelmiş olan Mehmet ve Ayşe oğlu, 1326 doğumlu, Arif Timuçin'ın gaipliğine karar venlmiş- tır. Bu karar özetı ilanm tebliği ıl 7 gün bekleme 15 gün temyiz müddeti sonunda karann kesinleşecegi ilan olunur. Basın: 65530 ŞİŞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas: 1992976 Karar 19951315 Hâkim: tpek Tanverdı 22866 Kâtip: Sabahat Koral Müteveffa Hatuncuk Aydın tarafından tanzim olunan vasiyet- namenın açılmasma ilişkin davanın yapılıp bitinlen yargılaması sonunda: Ordu ıli, merkez Kızılhisar köyü, cilt 063/02, sayfa 68, kütük 15'te nüfusa kayıtlı Ali kızı, Kumru'dan olma 1325 d'lu ve 6.3.1989 tanhinde vefat eden Hatuncuk Aydın'ın yapılan araştır- malara rağmen Recaı Aydın ve Lütfiye Saraç dışında kanunı mi- rasçılannın adreslerinin tespit edılemedığı: Hatuncuk Aydın'ın Beyoglu 20. Noterliğı"nde tanzim ettirmiş olduğu 27.2.1989 tarih. 9226 yevmıye nolu vasıyetname ile eşi Mehmet Aydın'dan mıras yolu ile kendısıne ısabet etmesı ihtiza eden bilmumum taşınmaz mallardakı miras paylannın tamamı- nı, mütesaiyen evladlanndan Recai Aydın ve Lütfiye Saraç'a bı- raktığı, vasiyetnamenin 15 Kasım 1995 tanhinde açılıp okundu- ğu; Tüm aramalara rağmen adresı tespit edilemeyen kanuni miras- çılan Torgot Aydın, Sunye Tannver, Duriye Iştar, Ahmet Öztürk, Mehmet Oztürk, Muammer Öztürk, Hidayet Öztürk, Ytlmaz Öz- türk, Serpıl Öztürk'e karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur. 26.12.1995 Basın: 66125 T.C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1995/242 Vesayet Feneryolu Mahallesi, Camtepe Sokak No: 10 daire: 15 Kadı- köy Istanbul adresinde ikamet eden hükümlü Mehmet Ali Soy- sal'ın hükümlülügü nedeni ile mahkememızce vesayet altınaalın- masına ve kendısıne aynı yerde ikamet eden annesı Salih Refia SoysaPın vasi tayinine karar verilmiştir. İlan olunur. Basın: 66148 HARBİ SEMtH POROY GADDAR DAVUT NURIKVRTCEBE 3ETEB-OL At£ ?3UOALAfZ/*J £Af ZAUM, £*/ AC//Y1AS/Z £M GdGOVl AJ4A S/A/C//C KULA6UNU AC/fZS£*J UEOE BULUT BEBEK NURAYÇIFTÇI MIRMIRLAR VĞVRDVRAK h r 1 TARİHTE BUGUN MÜMTAZARIKAN 16 Ocak KORKUNÇ Ü1S4?'O£ &U6ÜU, VZCV EHS M. , P ĞER. ADIYLA İVAAJ SOOZNfİ(KOBKUMÇ İUAfj"), i, ÇAZ OlABAK 774Ç. GİYMİŞTİ. ÖTEDEM BB& OE- * KESeyu*: </e peensmcLeıı. OURUAAUMDA OAM RUSYA^Y/ 7EK giR cevijEr H4UA/E f'ÇtA/ AK.ILUCA MüCADeUE ETlt/f . ANCAK, İS6'A&4M Ç Ş Ç '/A/, BİR. HiPPBTANtMPAj O6LUUU SfLB <5l£>ÜGOÜĞ(J DÛŞCİNÜCÜ&s KlYtCfUĞtM(N A/E" BOVurLAKA VARDI&t tı'ınde. Çerk.msov b#frotde '(C 'içm çizdiğîdese»fer. AKÇAABAT KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1994/29 Davacı Akçaabat Orman ldaresı tarafindan davalılar Düzkiy- Düzalan Mah.den Zekeriye Baykuş, Hakan Topal mirasçılan Menşure Topal, Elmas Bekar, Sebahattin Topal, Orhan Topal, Fe- ridun Topal, Havva Topal aleyhine açmış bulunduğu kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşmasında davalılardan Ze- keriya ile Naime'den olma 1936 d. lu Aynur Salih (Baykuş) ad- resine, teblıgat yapılamadığından, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 10.11. 1993 tarih ve 1993/10248 es. 1993-9233 kr. sayılı bozma ilamınm tebliğ yerine kaim olmak üzere gazete- nizde yayımlanarak Akçaabat Kadastro Mahkemesi'ne 1994/29 es. sayılı dosyasına gönderilmesi ilan olunur. Basın: 66122 BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1995/1233 Mahkememizin 1995/1233 es: 1995/1399 kr. sayılı 29. 12.1995 tanhli karan ile Isparta Sütçüler ilç. Yukan Mah. cilt: 005/03, sayfa: 17, kütük: 80'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Ay- şe'den olma 18.9.1935 d'lu mahcur Osman Ercan'a aynı yerde kayıtlı Ömer ve Ümmü'den olma 10.2.1324 d'lu Ayşe Ercan'uı vasi tayinine karar verilmiştir. Ilgililenn müracaatlan ilan olunur. 12.1.1996 Basın: 66053 T.C. GEREDE KADASTRO MAHKEMESİ DosyaNo: 1979/822 Davacı Bolu ili Gerede ılçesi Ertuğral köyü halkından Ismaıl Kaş tarafindan davalı aynı köy halkından Ahmet Doğrugören aleyhine niza konusu Ertu|ra) köyü 504,510,512,525,543,656, 659, 681, 687,906, 910 parsel sayılı taşmmazlar hakkında açı- lan kadastro tespitine itiraz davasının 5.12.1995 tarihli celse ara karan gereğince; Davalı Ahmet Doğrugören'in ölümü ile gende bıraktığı mi- rasçılan Mevlüt Doğrugören, Esma Doğrugören, Gülseren Doğ- rugören ve Ahmet Doğrugören'in davaya katılmalannı sağlamak amacıyla bu şahıslann tebligata sarih açık adreslennin zabıta ma- rifeti ile tahkikine rağmen davalı mirasçılannın tebligata sarih açık adresleri tespit edilemediğinden taraf teşkilinin ilanen teb- liğ yolu ile sağlanmasına karar vcnlmış olmakla; Bolu ili Gerede ilçesi Ertuğral köyü köy altı mevkii 504, 510, 512, 525, 543, 656, 659, 681, 687, köyiçi mevkıinde 906, 910 parsel sayılı taşınmazlarda tespit maliki Ahmet Doğrugören'in ölümü ile mirasçı olarak hisseleri bulunduğu ve davacı lsmail Kaş tarafından bu taşmmazlar hakkında dava açıldığı ilanın tebliğın- den itibaren duruşmanın atılı bulunduğu 19.3.1996 gününe ka- dar tüm itiraz sebep ve delillerinizi yazılı olarak bildırebileceğı- nız gibi duruşmada hazırbulunarak da beyanda bulunabileceğinız gelmedğiniz ve yazılı olarak da savunma ve delillerinizi bildir- mediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı bususu ilanen tebiig olunur. 5.12.1995 Basın: 65976
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle