12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet fmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı. Orhan Erinç# Dıs Haberler Ergun Balcı*lstıhbarat Ceneiz Uenel Yayın Koordınatoru. Hikmet l"d l r .'™ _ • Ekonomı Bûlent Kı/anlık - ^ Kultur Handın Şenkoken • Spor. ( Haber Merkezi Mudurü Hakan Kara (Görsel Yonetmen Fikret Eser • Fotojraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge- Vüdız, Edibe Buğra • V un Haberlcn Mehmet Faraç Balbay, Yaym Kurula' ttan Sdçak(Ba^ın). Orhan Erinç, Oktay Knrtböke, Hikmet Çetinka)a, Şükran Sooer, Ergun Baicı, Dim; Tayanç, İbrahhn Orhan Burealı, MusUfa Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay • Haber Muduru Doğan Akııı Atariırk Bulvan No 125, Kat 4. BakanlıkJar- AnkaraTel 4195020 (7 hat), Faks 4195027 • İzmır Temsılcısı Scnlar Kızık, H Zıya Bh I352S 2 3 Tel 4411220, Faks:4419117• AdanaTemsılcısı: Çetin Yigenoghı. InönüCd II9S No 1 Kat l,Tel 3522550, Faks 3522570 Muesaese Mödünj. £ r o l E r k u ( # MEDYA C: • Vöneıım MEDVA G : • Koordmator Ahmet Korulsan 0 Kunılu Başkanı-Genel Yonelım kıııulu Muhasebe Bülen! Wner • Idıre Müdur Gâlbio Enfaran Başkanı - Genel H8seyinGürer#t$ktme Önder • Kpordınator Reha Mudur ÜstÜD ÇHik"• Bılgı-lşlem Nail İnal • Ijıtmao • CîeneJ Mûdur Akn«a •Murahhas Bılgısayar Sıstem MürihetÇUer Yarctancısı MineAluhğ üye BoraGöncırç Yayımlayaa ve Buan: Yenı Gûn Haber Ajansı, Ba&ın \e Ya>ıncılık A S TürkocağıCad 39 4! Cagaloğlu 34334 tsl PK 246 tstanbu) Tel (0212) 512 05 05 (20 hat) Faks (0 212ı 513 «5 9 16OCAK1996 lmsak: 5.50 Güneş: 7.20 Öğle. 12.21 Ikindi: 14.45 Akşam 17.07 Yatsr 18.32 MEDVACTel 51407 53 - 513 95 80 - 513 84 60-61. Faks 5118466 Fare, dev pitonu fefç etti • NEWYORK(AA)- Israıl'm Eılat liman kentinde yaşayan ve dansözlük yapan Lilian adlı kadının, evinde beslediği evcil pitona yem diye verdiği fare 'azılı' çrktı ve 3 metre boyundakı dev yılanı çeşitli yerlerinden ısırarak felç etti. Pitonun kafesıne yemesi için, her zaman yaptıgı gibi küçük bir fare bıraktıktan sonra alışverişe giden Lilian, döndüğünde yılanın feci şekilde ısmldığmı gördü. Yılanı derhal veterinere götüren Liliau, hayvanın hayatını kurtarmayı başardıysa da veteriner yılanın özellikle bel kemıgınden çok kötü ısınldıği için eskisi gibi hareket edcmeyeceğini ve dansöze eşlik edemeyeceğini bildirdi. Vankedisi sayısında artış • VAN (AA) - Dünyada bir tek Van'da bulunan ve nesilleri tükenmekte olan Van kedilerimn sayısı yapılan çalışmalarla artmaya başladı. Van Kedisi Uygulama ve Araştıma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zahit Ağaoğlu, "3 yıl önce 95 olan kedi sayısı 260'a yükseldi" dedi. Ağaoğlu. yaptıklan çaîışmalan şöyle anlattı: "Beyaz kart uygulamamızla kediler ücretsiz tedavi ediliyor. Aşı çalışmalanmızla bulaşıcı hastalıklar önlenip yavru ölümleri engellendi. Çiftleşmeler, merkezimizde sağlıklı bir şekilde yapıldı. Aynca valilik kanalıyla kedilenn Van dışına çıkanlmalan yasaklandı." Armatüpler hedef tahtası •NEVŞEHİR (Cumhuriyet) - Nevşehir çevre yolunun ayd/nlatılmasında kullanılan armatürlerden 250'si son bir ay içinde silahla tahnp edildi. Yetkililer 9 kilometre uzunluğundaki çevre yolunun ortasında kullanılan armatürlerde, sürücülerin hedef tahtası olarak kullanması yüzünden 2 milyar liralık zarar meydana geldiğini söyiediler. rtjrafı • WASHINGTON (AA) - Hayatın neredeyse tüm kötülüklenni yaşayan Amerikalı idam mahkûmu bir kadın, "ölümü hak ettiğini" söyledi. Guinevere Garcia adındaki kadın, yann gece lllinois eyalerinde kocasıru öldürmek suçundan, zehirli iğneyle idam edilecek. Annesiz-babasız büyüyen, altı yaşında tecavûze uğrayan. 11 yaşında alkolik olan, 16 yaşında doğurduğu bebeğini boğarak ve ikinci kocasını da kurşunlayarak öldûren kadın, cezasmı çekmeye ve Tann ile banş yapmaya hazır olduğunu belirtti. Yaşlanma ve kanser • Haber Merkezi - Amerika'da Ticaret Bakanlıgi Ulusal Standartlar ve Teknoloji Ensritüsü'nde görevli, TÜBlTAK Bilim Ödülü sahibi Türk bilim adarru Dr. Meral Dizdaroğlu, yann Bilkent Universitesi 'nde "Yaşlanma ve Kanser" konulu bir konferans verecek. DNA'daki hasarlan saptayan yöntemlerle ilgili son gelişmelerin aktanlacağı konferans, fen fakültesinde saat 14.00'te başlayacak. Derinkuyu'da düzenleme H NEVŞEHİR (Cumhuriyet) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki ünlü yeraltı kentlerinin çevTe düzenlemesi çalışmalanna başlandı. Derinkuyu Belediye Başkanı Sadi Guven, her yıl on binlerce turistin görmeye geldigi yeraltı kentlerinin düzenlenmesi için Kültür Bakanlığı ile Nevşehir Valiliği'nin ortak çalışma başlattığını söyledi. Yıl sonunda tamamlanacak olan çevre düzenlemesine 30 milyar lira harcanacağı açıklandı. Türk Eczacılan Birliği Başkanı Domaç, patentin çokuluslu ilaç tekellerine sağlanan ayncalık olduğunu söyledi: Patent, ilaçfiyatlarımyiikseltecekGÜNDÜZİMŞİR Türk Eczacılan Birliği Başkanı Meh- rnetDomaç,'PatentYasaa'nın ABD'nın istemleri paralelinde çıkanldığını, bu yasanın uygulamaya girmesiyle bir- likte ülkenin büyük risklerle karşı kar- şıya kalacağını belirtti. flaçta patent hakkının çokuluslu ilaç tekellerine sağ- lanan bir ayncalık olduğuna dıkkati çeken Domaç, ilaç tekellerinin ülkede I999'dan itıbaren ıstedikleri gibi at oy- natacaklannı iddia etti. Türkiye İlaç Işverenleri Sendikası ıse 1 Ocak 1999'da uygulamaya girecek olan Patent Yasa- sı'na ilişkin bir açıklama yapmaktan ka- çındı. Yabancı Sermaye ve Koordınas- yon Derneği de Tûrkiye'nin ılk aşama- da sadece lisans anlaşmalan çerçeve- sinde ilaç gelışrirebileceğini kaydettı. Tûrkiye'de araştırma geliştirme alt- yapısı olmaması nedeniyle molekül bularak ilaç üretme olasılığınm bir ha- yal olduğuna dikkat çekildı. Türk Ec- zacılan Birliği Başkanı Mehmet Do- maç, Patent Yasası'nın ülkemize geti- receği nskleri şöyle sıraladı: '•Pafendiaaçüreöneninenönemlgös- tergesi o ülkenin araştırma geüştirme aftyapısıdır. Ülkemizin araştırma geliş- tirme altyapısı (bilimsel araştırmaya GSM H *de aynlan pa>. on bin kişiye dü- şen araşürmacı savısı. özel şirkederin araştırma>a a>ırdıklan pa>) oldukça vetersi/dir. İ Ikemizinsözkonusu araş- tırma geliştirme alrvapısı ile bir mole- kül bularak patent hakkı olması kısa eründe olası görünmüyor. Btzim moie- kül bularak ilaç ü retme >eteneğimiz ol- madıgına göre ilaçta patent hakkı ço- kuluslu ilaç tekellerinesağianan bir ay- ncaiık oiacakbr. HükümetkTtekel hak- kını çokuluslu şirketiere 4 villık bir ge- çiş süresi ile tanırken ellerindeki argü- • Mehmet Domaç, Patent Yasası'nın getireceği riskleri anlatırken "ilaç fiyatlan ar tacak, yerli üreticilerin üretim pazan giderek daralacak ve ilaç üretememekle karşı karşıya kalacaklar" diyor. manı iyi kullanıp karşılığını alamadı- lar. Bu durumda ülke ilaç pazan çoku- luslu ilaç tekellerince belirlenecektir. Gelişmiş teknoloji üriinü çok sayıda ilaç iiikemize patendi ve çok yüksek fi- >arla sokulacaktır. Ülkemizde bulun- mayan çok sayıda patentli ilaç, paten- te geçiş süresinin bitiminde hızla rub- satfandınlacaktır. Uretim patenti alanm Sonuç olarak patentli ilacı, paten- ti alan üretecek, fiyabnı ve üretim pe- riyodunu kendisi belirleyecek. İlaç fivatları artacak \e >erli üreticilerin üretim pazan giderek daralacak; ilaç üretememekle karşı karşıya ka- lacaklardır. Fiyatların çok farklı ola- cağını ise şöyle açıkiayabiliriz. Ülke- mizde kendi bulduğu molekül ile üretim yapan firmaların fîvatları yerli üreticilerin rekabetine karşın çok yükseklerde seyrediyor. Patent hakkı tanındığında rekabet ve yanş- ma söz konusu olmayacağından fi- yatlan tahmin ermek olanaklı de- ğil. Ancak rekabet olmadığından anormai yükseklikte olacağı açık- tır." Uzmanlar, bugünkü şartlar altında bir molekülün bulunması için 200-250 milyon dolarlık bir araştırma geliştir- me harcaması gerektiğine dikkat çe- kiyorlar. Bu rakama göre yıllık üretı- mi 700 milyon dolar olan Türk ilaç sanayiinin bu harcamalan yapabile- cek durumda olmadığmı vurguluyor- lar. Uzmanlar, patent uygulamasının ge- tireceği tehlikelerı şöyle özetliyorlar: "Kendi ilaç sanayüerini geliştirdik- ten ve başkalanna verebilecek bir şey- ler elde ettikten sonra, ilaçta patenti kabul eden ülkelerin, gelişmekte olan ülkeleri ilaçta patenti kabuîe zorlama- lan, monopol sağlamak amacına yöne- Kkbirçiftestandartörneğîdir. İiaçta pa- tenti zorla kabul etmek durumunda bırakılan ülkelere genellikie 10-11 yıl gibi bir geçiş süresi tamnmaktadır. Qy- sa ülkemizde bu olgu çok farklı geüş- miş,4yıl gibi kısa bir süredepatent uy- guiamasına geçilmesi karanalınmtşdr.*" Yabancı Sermaye ve Koordınasyon Derneği de Türkıye"nin ıçınde bulun- duğu koşullarda yeni bir ilaç üretme şansma sahip olmadığı görüşüne ka- tılıyor Dernek tarafından hazırlanan •İlaçta Patent' adlı broşürde "TürkiyeTde yeni ilaç keşfedilebilir mi"sorusu şöy- le yanıtlanıyor: 230 milyon dolara mal olacak "Yeni bir ilacın tüm dünva sağfak otorrteleri tarafindan kabul ediiebile- cekstandartlarda araştınlıp gelişriril- mesu ortaiama 230 milyon dolara mal olmaktadır. Bu oranda bir masrafı ve riski araşbrma faaliy etkrinin başında herhangi bir Türk ilaç şirketi göze ala- mayacaktır. Mtekim İtalya, Japonya, İspanva, Kore ve Vugosünya'da başlan- gıçta sadece nispeten ucuza mal olan ilacın araşbrması yapılmış ve bu araş- tırma üriinü ilaçlar, lisans anlaşmala- n ilebaşka ılrmaiara verilerek o firma- larca geliştirilmeleri sağlanıruştır." Caroline yine sosyetede Caroline sosyeteye dönüşünü muhteşem bir partı ile kutiadı. Uzun zamandır inzivaya çekilmiş olan 39 yaşındakı prenses, babası Prens Rainier ile birlikte açılışını yaptığı Monte Carlo Balesi 10. Yıldönümü gösterileri sonrasında olağanüstü bir parti vererek sosyeteye döndü. Monaco Balesi'nin kuruluşunun ölen annesinın en büyük dileklerinden biri olduğunu belirten prenses, partide Fransız oyuncu Vineent Lindon ile uzun uzun sohbet etti. Caroline'in Lindon'un elini tutarak konuşması ılgı lopladı. Izmirli, denizî kııllaıuıııyor ASUMAN ABAaOĞLU tZMİR-Üç tarafı denizle çevreli ül- kemizin 'denizi kullanmayan' kcntle- rinden biri de fzmır. (Conak - Karşıya- ka arası, deniz yoluyla 15 dakika. An- cak Izmirliler karşıya geçmek için za- man zaman 1 saati bulan 10 kilomet- relik karayolunu tercih ediyorlar. Ken- tin körfez çevresinde oturan nüfusu, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturmasına ve körfezin sunduğu ola- naklara karşın körfez hattında taşınan yolcu sayısı giderek düşüyor. fzmirli- lerin 'deniz ulaşımına özendirihnesi" için psikolojik propaganda yapılması öneriliyor. Ancak bu konuda eleştiril- rrtesi gereken yalnızca lzmirlilerin de- nize iîgisizliği değıl. Kent halkı giderek içinden çıkılmaz durumagelen ulaşım sorunuyla boğu- şadursun, soruna en kolay çözüm ge- tirebilecek olan deniz ulaşımının geliş- tirilmesi için hiçbir çaba gösterilmi- yor. Büyükşehir Belediye Başkanı Bur- han Özfatura, deniz ulaşımının yüzde 2'lık payını arttıracağı ve karayoluyla bağlantısını sağlayarak ulaşım soru- nunu çözeceği vaatlerini unutmuş gö- rünüyor. Özfatura, ucuz ve basit iske- le inşaatlan yapmak yerine denzın al- tından geçecek 'tüp geçit' gıbı pahalı ve gerçekleştirilmesi güç projelerle za- man öldürüyor. Ya da 'Kazıklı Yol' di- ye adlandınlan altı şeritli karayolu pro- jesındc tüm karşı çıktşlara karşın ısrar ediyor. Sağhkh yaşam için, suiçin Çeviri Servisi - Yaşlandığı- nızda bile genç ve sağlıklı kal- mak istiyorsanız su için, bol bol su için. Su en önemli bes- leyicilerden biri. Kanımızın, hücrelerimizin, kaslanmızın ve kemiklerimizin en önemli bi- leşiği su. Susuz kaldığınız zaman, hüc- relerinizin yağ yakma işlevi ol- dukça yavaşlıyor. Hücrelerini- zin yeni doku oluşturması da güçleşiyor. Kan dolaşımınız- da toksik maddeler oluşuyor ve kan miktanndaki azalma dolayısıyla hücrelerinize giden oksijenin ve besleyicilerin mik- tan düşüyor. Susuzluk insanın kendini zayıf ve yorgun hisset- mesineyol açıyorve iştah me- kanizmasını bozduğu için aşı- n yemeye neden oluyor. Ama pek çok insan yeterii öl- çüde su içmiyor. Olağan ko- şullarda, sağlığımızı koruya- bilmek için günde üç litre su iç- memiz gerekiyor. Çok az insan günde iki litrelik birortalama- ya ulaşabiliyor. Böbrek ya da karaciğer hastası değilseniz günde sekiz büyük bardak su içerek hem kilo verebilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. • Konak'tan Karşıyaka'ya geçmek deniz yoluyla 15 dakika sürüyor. Ancak lzmirliler bu geçiş için genellikie 1 saatlik karayolunu tercih ediyorlar. Nüfusunun çok daha az, teknoloji- nin daha gen olduğu 1880'li yıllarda lzmırde deniz ulaşımı 13 iskele arasın- da yapılıyordu. Türk ve Ermeni hisse- darlardan oluşan Hamıdiye Şirketi JCar- şıyaka. Alaybey, Osmanzade, BayTak- lı, Pasaport, Konak, Karataş, Salhane, Hastane, Karantına, Göztepe, Güzelya- lı ve Reşadıye iskelelen arasında sekiz vapurçalıştınyordu. Daha sonra bu şe- ferler Urla, Dikilı ve Foça iskeleleriy- lc dış körfeze yayılmıştı. 6 iskele var Günümüzde ıse Karşıyaka, Konak, Bostanlı. Alsancak, Pasaport ve Üçku- yular olmak üzere kentte yalnızca 6 is- kele bulunuyor. Üçkuyular'a sık sık bo- zulan tek bir araba vapuru çalışıyor. Deniz yoluyla taşınan yolcu sayısı ise giderek azaîıyor. 1981 yılında yaklaşık 12 milyon olan yolcu sayısı ızmir'ın nüfusunun hızla artmasına karşın 1988 yılında 10 milyona, 1990 yılında da 8 milyon 997 bine düşüyor. Dokuz Eylül Ünıversıtesi Deniz Bi- limleri Enstitüsü'nden araştırma gö- revlı len GökdenizNeşerve Nermin Te- kogul ile öğretim görevlisi Celal Üs- tünbaş, deniz ulaşımının hiç de parlak olmayan bu durumunu şu nedenlere bağlıyor: "Ulusal ve yereJ denizciiik poütika- suıınoimaması,gemiinşaab sektörünün dünyadaveülkedeekonomik bunanma paralel olarak yaşadtğı krizin yeni ge- mi inşaabnı ve bakım onanm masraf- lannı artnrmışolması,otobüs fılosunun arttırunı ve toplu kara taşımacılığı agı- nın genişletilmesi, insanlann kara ula- şuruna çekflmesi. buna karşıhk deniz ub- şunuu idare edenlerin ga/let ve delalet uykusu içinde olmalaru kent insanınm Idşiliği" Neşer, Tekoğul ve Üstünbaş'm araş- tırmasına göre, deniz ulaşımının kara ulaşımına üstünlükleri çok fazla. Ör- neğin, taşıma malıyetı karayoluna gö- re 5 kat, demiryoluna göre 2.5 kat da- ha ucuz. Bir defada taşınan yük veya yolcu miktan çok daha fazla. Çevresel etki olarak daha temiz, gerektirdiği alt- yapı daha uzun ömürlü ve en önemli- si de daha konforlu ve insanın ruh sağ- lığı açısından daha avantajlı. _ Araştırmacılar Neşer, Tekoğul ve Üstünbaş, kentiçi deniz ulaşımı soru- nunun çözümü yolunda şu önerileri sı- ralıyorlar: "Cçkuyular-Bostanlı ara- smda yaz aylanndaki yoğun kara tra- fiği denize kaydınünalidır. Pik saatler- de kullanümak ü/ere Konak ile Karşı- yaka-Alaybey arasında ikinci arabalı vapur haitı planlanmalı, haiia Borno- va yönüne gidecekler için de özendiri- ci olmaİHJır." Bilim uydusu, mekiğe almacak Çeviri Servisi - Amerikan uzay mekiği Endeavour'ın astronotlan ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Asrronotlar, gelecekte yapımı tasarlanan bir uzay istasyonunda kullanılması düşünülen çeşitli araçlan denediler. Leroj' Chiao ve Daniel Barry, pazartesi sabahı TSİ 07.40'ta yürüyüşlerine başladılar. İkinci uzay yürüyüşü ise perşembe günü gerçekleştirilecek. Geçen pazar günü astronotlann birtakım deneylerde kullanmak üzere uzaya bıraktıklan bilim uydusu, bugün mekiğe alınacak. Mekiğin ana görevi, geçen mart ayında uzaya firlatılmış olan Japon araştırma uydusunu mekiğe alıp dünyaya geri getirmekti. Çin'de kız çocuklann ölüme terk edilişi yeniden belgelendi Çocukların öliiııı odasına geri dönüş GÜRHANUÇKAN STOCKHOLM - Çin'de kız çocuklann yuvalarda ölüme terk edilişi, bir kez daha belgelendi ve çeşitli ülkelerin televizyon- lannda gösterilmeye başlandı. Çin'in, fîl- min gösterimini durdurmalan için tngilte- re'ye yaptığı girişimler ve ticari baskı teh- ditleri sonuç vermedi ve Fılm, geçen hafta içinde İngiltere'de, pazar gecesideîsveç'te gösterildi. Isveç'teki gösterimden sonra hal- kın telefona sanlması yüzünden TV 4'ün telefonlan kilitlendi. tngiliz Channel Four televizyonu, daha önce "Çin'in Ölüme Mahkûm Kızlan" ad- lı birbelgesel yayımlamış ve Çin'de isten- meyen kız çocuklann yuvalarda sandalye- lere, yataklara bağlanarak ölüme terk edil- diklerini ifşa etmişti. Daha sonra Human Right Watch adlı insan haklan öıgütü, Çin'de güç koşullar altında çahştıktan sonra, fil- min rümüyle gerçekJeri yansıttığını sapta- mış, Pekin yönetiminin protestolannı geri çevirmişti. Bu belgeselin devanu olarak ya- pılan "Olüm Odasma Geri Dönüş" adlı • îngiliz yonetmen Kate Blewitt ve Brian Woods, Çin'de kız çocuklann yuvalarda ölüme terk edilişlerini ikinci kez film haline getirdi. Şu anda tngiltere, îsveç ve çeşitli Avrupa ülkelerinde ilk kez gösterilmekte olan filmi önlemek için Pekin hükümetinin gösterdiği çabalar sonuç vermedi. filmde, ölmek üzere olan ve yatağa sıkı sı- kıya bağlı tutulan kız çocuklan, havalandır- ma sırasında bile park bankına bağlanan çocuklargösteriliyor. Filmi Isveç'tegöste- ren TV 4, duyarlı insanlan ve çocuklan, bu filmi izleme konusunda uyardı. Filmi ön- ceden gören Isveç Dışişleri Bakanı Lena Hjeün-VVallen, "Korkunç sarsudım.Çocuk- lann böylesine acı çekmesini görmek deh- set verici bir şey. Hele bomboş bakan gözle- rini^MTnek.-" şeklinde ilk tepkisini belirt- ti. Kadın bakan, bu konuyu Avrupa Birli- ği'nin dışişleri bakanlan toplantısmda gün- deme getireceğıni de belirtti. Yonetmen: Uyuyamıyorum Öte yandan "Ölüm Odasına Geri Dö- nüş" adlı belgeseli Brian VVoods'la birlik- te yapan Kate Blevvitt, Londra'daki evinde kabul ettiği gazetecilere, "Çocuk ağlanıa- sı duyduğum /aman fenalık geçiriyorum ve geceleri uyuyamıyorum" dedi. Kate Blevvitt, 10 yıldır Hong Kong'da serbest gazeteci olarak çalışıyor. Bir gaze- tede kız çocuklann ölüme teric edilişiyle ii- gili Îngiliz PeterVVoolarch tarafından yazı- lan yazıyı okuyunca adamı bulup bu konu- nun filme çekilmesi konusunda danışmış. Gazeteci olarak değil, turist olarak gidip gizli kamera kullandığı takdirde az da olsa bir şansı olduğunu öğrenmiş. 1994'teki ilk fîlmin en çarpıcı görüntü- leri, bir omuzçantasından ucu gözüken ka- merayla çekilmiş. Filmde, ölmek üzere olan Mei Ming ad- lı kızın, ölüm odasındaki görüntüleri de yer alıyor. Kate Blevvitt, bu sahneyle ilgili tep- kilerini şöyle dile getıriyor: "Hayaûmda gördüğum en kötü sahney- di ve gazeteciliğimin en zor anrydL Beni o odaya, özûrlü bir küçük kız götürdü. Yaru- ma yaklaşıp eteğimi çekti ve peşinden git- memi istedL Odaya girince Mei Ming'i gör- düm. On gündür orada öyiece, yemeksiz ve susuz yatüğını öğrendim. Bu kızcağızın ne- ler düşündüğünü hiç Idmsc aklından geçi- rebiür mi? Çok acı çekmiş olmalıL Sanınm iki yaş channday dı. Bu yaştaki insanlann beyni oldukça iyi çalışır. Önce odadan ağla- yarak çıktun; sonra bu gerçcği kamerayla saptamamız gerektiğine karar verdim." Filmde Kate'in odaya dönüşü, bırden bir kemikten ibaret olan çocuğun üzerindekj giy- sileri sıyınşı, elinde yaptığı bir bez yuma- ğını sallaması sonucu kızcağızın gülümse- yişi aynen gözüküyor. Aynı anda, titreyıp durmakta olan kızın tıtremeleri de kesıliyor. Kate, "Belki de gördüğü ilk insan sıcaklı- ğrydı bu" diyor. Mei Ming, fılmin çekiminden dört gün sonra öldü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle