13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 OCAK 1996 SALf HABERLER Makina mühendisleri 'Oda seçimleri demokrasinin tescili oldu' İstanbul Haber Servisi -"Demok- ratMaJdnaMühendisleri", seçimso- nuçlannı, "ırkçı milliyetçi ve şeriatçı güçlere karşı yiirütülen demokrasi mikadetesinin tescili" olarak değerlen- dirdi. Makina Mühendisleri tstanbul Şu- besi'nce yapılan yazılı açıklamada, MÜSİAD ve İstanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanı Tayyip Erdoğan"ın da açık destek verdiği "Meslekte Biriik ve Çağn Grubu" karşısında, 'demokratlar'ın Makina Mühendis- leri tstanbul Şubesi seçimlerinı ka- zandığı vurgulanarak özetle şu gö- rüşlere yer verildi: "Seçim sonuçlan Maik, çağdaş, ile- rici, yurtsever ve emek'ten yaııa olan Demokrat Makina Mühendisleri'nin ırkçı milliyetçi ve şeriatçı güçlere karşı yürüttükleri demokrasi mü- cadelesinin tescili olmuştur. tstanbul Belediye Başkanı Tay- yip Erdoğan'ın başını çektiği ve merkezi olarak yönlendirilen seçim kampanyalanna rağmen, delege lis- teleri bazında 1429 oya karşılık 1058 oy ile Meslekte Biriik ve Çağn Grup- larT yenilmişlerdir. Avnı giin Ankara'da da yapılan seçimlerde ve İstanbul'da benzer şekildc Harita ve Kadastro .Mühen- disleri Odası'nda yapılan seçimler- de demokrat anlayış galip gelmiş- ter. Makina Mühendisleri Odası ts- tanbul Şubesi'nde vönetime veniden gelen 'Demokrat Makina Mühen- disleri1 ülke, kent, meslek ve mes- lektaş sorunlarını inceleyecek ve çözüm önerilerini geçmişte olduğu gibi üreteceklerdir. Kamu çıkarını ön planda tutacak, mesleki zemin- de çalışmalarını yürütecek. toplu- mun sağduyusu oimaya devam ede- ceklerdir. Her türlü siyasi \e ekonomik ba- ğımlılıktan uzak, mesleki uzmanlık konulanndaki çalışmalarla mühen- dislik onuru ön planda tutulacak- tır." Makina Mühendisleri İstanbul Şu- besi'nin yenı yönetimı şu isimlerden oluştu: Mustafa AraL, Hasan Cebiroğ- lu, Ercüment Şevle, Sinan Tutal, Dr. Eyüp Akary ıldız, Dr. Ayhan Güler v e ÖnurUysal.. Oda seçimlerinde yaşanan süreç, bütün toplumu ve ülkeyi ilgilendiriyor 'Kelaynaklar uygarbk için direniyor'• Demokrasi tarihimizde bir siyasal liderin ve bir büyükşehir belediye başkanının meslek odalan seçimlerinde 'militanca' görev almasına ilk kez rastlanıyor. Anlaşılan MÜSİAD ve RP'li belediyeler, mimar ve mühendislerin demokratik denetim baskısından kurtulmak ve İstanbul'u 'sivil muhalefet olmadan' diledikleri gibi yönetmek istiyorlar. OKTAYEKİNCİ İstanbul Büyükşehir Belediye Baş- kanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen perşembe akşamı MÜSİAD'ın Bakır- köy Mavi Marmara Et Lokantısı'nda düzenledıği "Mirnar ve Mühendis Odalan İstanbul Seçimleri İstişare Toplanösı" adlı yemekte yaptığı ko- nuşmasında, yine bu toplantıya da- vetli olarak katılan "inançlannınso- rumluluğunu taşıyan" mimar ve mü- hendislere şu "çagnyı" yapıyordu: "Bizi bu nesli tükenmiş kelaynak- lardan kurtarm." Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Istanbul'daki diger RP'li ilçe be- lediyelerinin de resmi makam araba- lannın durmadan davetli taşıdıklan bu "geniş kadhmü" kulis yemeğin- de herkesi "Meslekte Biriik ve Çag- n Grubu"naoy toplamakla görevlen- diren Erdoğan, amacma ulasabilmek için bulunduğu makamı da unutarak sözünü şöyle bir düzeyde tamamlı- yordu: "Bizibu ucubeierden kurtarmanız lazun. Ölüm hariç,oy kullanmaya gt- diimemesi ihanet olarak telakki edi- lecektir..." (Cumhuriyet - 12 Ocak 1996). Demokrasi tarihimizde ve meslek odalannın 40 yillık geçmişinde ilk kez bir "siyasiliderin'" ve yine ilk kez bir " belediye başkanınuT böylesine öne çıkarak tüm agırlığını koyduğu seçim- ler sonucunda. genel kurullannı 13- 14Ocak 1996günlerindeyapan Ma- kmeiVfühendisleri ve Harita Müiıen- disleri'nin İstanbul oda örgütleriyle MiınarlarOdası'nın yine Istanbul'da- ki Bakırköy, Kartal ve Kadıköy şu- be temsilcıliklerinde "kelaynaklar* ya da "ucubeler". duyarh meslek- taşlannca yine yönetimlere seçildi- ler. Erdoğan'ın çağrısına ve talimat- lanna uyarak "adam adama markaj- la" örgütlenen diğer mimar ve mü- hendisler ise "Bir dahasına daha sı- kı çalışacağız" sözünü vererek işle- rinin başına ya da diğer alanlardaki "sivasi çalışmalarına" geri döndü- lerl Aslına bakılırsa. MÜSİAD'ın ve RP'li belediye yöneticilerinin bu tür bir siyasi çıkışlan, hiç kuşkusuz mi- mar ve mühendislerin doğrudan ken- di "mesleki sorumluluklarından" kaynaklanan toplumsal yükümlüJük- leretrafında, güçlü bir demokratik iş- birliği ortamını artık yaratmalan ge- rektıği yönündeki çalışmalaraçısın- dan son derece zararlı ve tehlikeli bir süreç başlatmış oluyor. Çünkü örneğin siyasi eğilimi ne olursa olsun, hermimarın ve her mü- hendisin kaçak yapılaşmaya karşı çıkması, su havzalannın yağrnalan- masma tepki göstermesi, tarihi ve doğal değerlerin korunmasından ya- na oiması, kenti, kent haklannı ve insan haklannı savunması, hurafele- re ya da mucizelere değil, bilime ve tekniğe inanması, siyasal çarpıtma- lara değil, mesleki doğnılara güven- mesı.. ve tüm bunlarla birlikte yine mesleğinin ülke, toplum ve insanlık yaranna bir uygulama ortamını elde edeceği kurallan yaşama geçirmek için çalışması, elbette ki artık sosyal kişilığıyle de bütünleşen "mimar ve mühendis" otmasının bir gereğidir. Nitekım TMMOB'nin ve meslek odalannın yıllardır çıkar çevrelcrini ve hele özellikle son yıllardaki "yağ- ma>a entegre olmuş" siyasal çevre- leri böylesine "rahatsız eden" polı- tikalan ve tutumlan da temelde mı- marlığın ve mühendisliğin bu "genel mesleketiğjnden" kaynaklanan değiş- mez ve evrensel niteliğinden kay- naklanıyor. Kimi mimar ve mühendisler, si- yasal ya da ekonomik bağlantılara fazlasıyla kapılabildiklerinden ötürü bu genel meslek etiğinin dışındaki beklentilere destek verebiliyorolsa- larda işte bu son oda seçimleri de gös- teriyor ki sonunda "mesleki sağdu- yu" ağır basıyor ve kelaynaklar, ucu- beler gibi düzeysiz ajitasyonlar bile beş para etmıyor. Öte yandan oda seçimlerindeki yi- ne bu son gelişmelerin taşıdığı ikin- ci büyük tehlike ise temelde bir "hü- kümet dışı sivil toplum örgütü" olan ve böyle kalması gereken meslek ku- ruluşlannın, örneğin biryerel hükü- met olarak tstanbul Büyükşehir Be- lediyesi'ndeki siyasi yönetimin "yö- rüngesine"oturtulmak istenmesidir. HABITAT sürecine ilişkin Anka- Kumkapı cinayetî davasında karar • Bir kişiyi öldürdüğü. bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan Zeynep Uludağ, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptınldı. Anne Ersin Sakartay. duruşma boyunca kızlan Zeynep ve Süıem'in eilerini tutarak destek oldu. İstanbul HaberServisi -Kumkapı da cin- sel taciz sonrası çıkan kavgada İsmail Kı- zılkaya'yı bıçaklayarak öldürdüğü, Ercan Kavuncu'yu da yaraladığı gerekçesiyle >argılanan Dolunay Zeynep Uludağ, 6 yıl 8 ay ağır hapis ve 105 bin lıra ağır para ce- zasına çarptınldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada, esas hakkındaki gö- riişünü açıklayan savcı, Dolunay Zeynep Uludağ'ın, TCK'nin ilgili maddeleri gere- ğince "şiddetti ve ağır tahrik altmda İsma- il Kızılkaya'yı kasten öldürmek, Ercan Ka- vuncu'yudayaralaınak''suçlanndan 12 yıl 1.5 ay ile 15 yıl 4.5 ay arasında ağır hapis cezasına çarptınlmasını istedi. Anne Er- sin Sakartay ile kızı Sinem Uludağ'ın da 6 aya kadar hapis cezasına çarptınlmasını talep eden savcı, Ercan Kavuncu hakkın- da 8 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası, ni- şanlısı Zeycan Demir için ise 2 ile 6 ay ara- sında hapisle cezalandınlması talebinde bulundu. Karar için ara veren mahkeme, İsmail KJ- zılkaya'yı bıçaklayarak öldürdüğü, Ercan Kavuncu'yu da yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Dolunay Zeynep Uludağ, 6 yıl 8 ay ağır hapis ve 105 bin lira ağır para ce- zasına çarptırdı. Zeynep Uludağ'ın anne- si Ersın Sakartay'a verilen 16 gün, kız kar- deşi Sinem Uludağ'a verilen bir gün hapis cezalan da ertelendi. Sanıklardan Ercan Kavuncu 8 ay 10 gün, nişanlısı Zeycan Demir ise 1 ay 20 gün ha- pis cezası aldı. Demir hakkındaki cezayıda erteleyen mahkeme, sanıklardan Iran uy- ruklu Ah Rıza Da\ari'nin dosyasının ise ay- nlmasını kararlaştırdı. 2*3 «9 7« (3MAT) HA-RKA-DAIHVAK-LEN-yA-yiN Naklen Yayın'ın yazarı ve yönetmeni Kerem Kurdoğlu, postmodern kuşağın hayatı hissediş biçimini yaıuıtırken sadece kendi Ulkesiyte sınırlı kalmamış..." < • Karl Oanıel / NRZ Gazetesı. 29 Eylül 1995 üif1 !Hl HifSJC/ nikHtâHmn KEHEM KURDOĞLU nlıat. CEM ma / rusm ıısmm HU IMIBI IODEOCMFİ CHR1STIME BBODBECH Çok kisa bir «ure i<;in Ma^ka'da, İTÜ GAnflsi'nde. Bu hafta sadece Paıar 15 00 (Tel 227 71 29) Btletier Vakkorama Mağazolannda Kum,Pan,Ya. T C Kultur BjkjnlıJ? nm ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi-Pazar 15.30 Cumartesi 21.00 Pazar 18.30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Cuma 21.00 1106. OYUN Ferhan Şensoy ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Çarşamba-Perşembe 21.00 (OPERA) S İ N A T a « L E R I S I YILMAZ MERZİFONLU Resım Sergısı 15 O c a k '96 • 3 Şub»t -96 HKKiyt Koruğı Sofc SıçttL ApUfe 1 TlkjAnTlt 0212-249 92 02 Mdız KENTER - Musfîk KE«TîR • k+ran GUNGOfl Mrtu KE^^^ER 1S, 19 Ocak uat. 21.OO 1], 17 Oak l a L 15 OO J1.OO Ook üJt: 15 00 Bilet Satıs Yerlen: SES-1885 Ortaoyuncular Tel: 25118 65-66 Tüm VAKKORAMA Magazaları.CARSI Maslak-Bakırköy-Capitol MagazalanB Tc ~ülTan 1 HDilekTûrker.TıylfroAyna En iyi kodın oyuncu, En iyi yönttmtn odullu ROSA LUXEMBURG YAZAN. RfKlM TIKSOY TONITtN. Y KENAN I«1K İsro/c üx*rin* KÖCÜKSAHNI ATLAS PASAJI / •fTOĞI.U TIL : [0 212) 2S1 «5 «7 7 9 16 23 Şut>at C u m a 21 OO ü l T a n 1 A K , N U O , V E Yoğun Istek menne LUTFEN KIZIMLA EVLENIR MISINIZ? 25-26 Ocak saat. 21.00 KONKEN PARTİSİ Yıldız KENTER - Mûşfik KENTER 21 Ocak Pazar saat: 15.00 ORHAN VELİ Muşfik KENTER 20 Ocak Cumartesi saat: 15.00 ve 18.00 de K i l t î r I t t a ı l ı j ı ' ı ı ı k l I k ı I • ! ı ı I • 16-20 Ocak '96 Günlük Etkinlikler I6OcakS:ılı Saat: 12.30 ve 18.00 Li-er-dısc'ten konscr BEETHOVEN Seıtfom .\o 4 & 5, Conolatı & Egmont Uverturlen (Karajan'Berim Ftlarmonı Orkestra\ı)(I sj 20 d ) 17 Ocak Carşamba Saat: 12.30 \ tdeo dan tilm -THE DEFIANT ONES" ıhıgıhzce onjmalı ionelmeıı S. Kramer Uyııncnlar T. Curtis. S. Pöitier (1 >a 40 d > 18 Ocak Perşembe Saat: 12.30 \c 18.00 LjMrr-dısc ten <>az "ROOTS SALUTE TO THE SAXOPHONE" (50 d ) 19 Ocak Cuma Saat: 12.30 Ljser-dı.sc ten bale STRAVKVSKY Lhıstoıre Dıı Soldat- Askenn Oykfmı & Symphom ofPsalms" Kotvogrtıfi J. Kylian fHollanıla Daııs Tnalrosutd sa 20 d ) Saat: 19.30 T1YATRO -BAHAR İSYANCIDIR" Sergi ATTtLA O\LATAU SEKAMİK SEKGİSt l-t ü. i* " Suhı' 199tı Tiyatro BAHAK İSYA Yazan.- Okr.n KrfK > .;wf Aııjgan Onar Kucfar Oynnlaştıran ve Yöaeteo: v!ma Köksal GulsL.rr St_ıvd.m Stüdyo ve Atölyeler Utografî Atölyesi nde "ı unu-. lı.njjuk Mchm*.ı >;<./< A ıe Serigrafi ^lolycsf'nde Emın Basjnrthıfek Bale Stud>osu nda Mınur suun l mvtTMtcM BJJO Bölumu İX V DoıSjtUru Mu/ık n. Djns Toptuiujtu Ti>atro Studyo^u'nda Mchrrt't t**<c\ Nad.rın Hıkj\c-M ı->ımh ıHun <, r vil]>nıj[ trıru surdürtncktetlır Müzik Dinleme Odası Cl> kTinı, Pj/ar \». 1'j^JiifM gunltrı UıjinıJj hur gun l-ı 00 - 15 (V3 ile ld 01) - l"7 ılO \c 18 0n - 1 20 Ocak Cumartesi Saat: 15.00 \e 19.30 TlYVrRO -BAH.\R İSYANCIDm" Çok Amai.ii Sjiorn.U \cr jbn kt"r«cr film lialt \e openı grw*.Tilen lix.*r-<]ıs<. ı m \idttxldn bu^ık clcnında srcrcotofuk oiora*. suniilmjktJUH Oık Krcaçh Sjlon ıtakı «osrenJert pronmm he^höıktjn sonra nınlnıerî.ı?sı TK.İ uJunur *BAHA8 İ5YANC1DIK 1 Jiİlı "\unun htfetlcn \K.S\SM"TJ 300.000 TL nıijr) W[IM '•unulmu^tur Akkart hxîra ve I Kun sahıpicn ıı, ın Htk-ıtL-r 10tUK)0 TL dır fhfiereikiıılıkk'rnn) uırvfrız ttaıvtnvirr AKSA\4Ttan -.aÇİaıuıhıUr AKBANK S a n a t ı n , S a n a l ç ı n ı n Y a n ı n d a Resim ve Heykel Müzeleri Derneği KULTUR ETKINLIKLERI HiTİT İMP , ÜRARTULAR, FRİGLER, LiDYALlLAR -Prof. Dr. Vell Sevln- 3 Ocak'tan itibaren Carşamba günlerı. 13 00 - 16.00 Bajvuru Tel: 259 47 39 İSTANBUL 8UYUKŞEHİR ŞEHİR TİYATROLARI HARBIYE MUHSIN ERTUĞRUL SAHNESİ (240 77 20) ÇATIDAKİ ÇATUK <yv~: ENOINULUOAC (1? 1119,20 2İ OCAK BİRLİKTE OYNAYALIM :'.: 'i DENIZUYGUME« 20 21 OCAK ilOCı FATIH REŞAT NURI SAHNESİ (526 53 80) SAVAS DIMCEL GURULTULU PATIRTILI BİR HİKAYE ' ^ e l ' i HAKAN AU1NER ! 17 18 It 20 2i OCAK BÜYÜLÜ GÖL " ~ CANDOGAN 2::' OCAJC M K, USKUDAR MUZAHIPZADE CELAL SAHNESİ (313 03 97) .Ev "CLSTOY - -.HAM«OZOVWY BİR ATIN OYKUSU _ rumrvnıa M7 18.I9 2C 2I0CAK1 AKILLI SOYTARI Cf.r:. DENIZUfGUNEH 2Q 2' OCAK •'PC; KAOIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ (349 04 63) R;C£P BıLGıNER GAZETECIDEN DOST 1%V\\ ENGINCURMEN (17 \l ı9 20 21 J .%•':'*-• NEgaCETlN BIRGECE MASALI " NESEERCET1N lo :• OCA< . 11 M. GAZIOSMANPAŞA SAHNESİ (578 60 67) ASLOLAN HAYATTIR '~J,nu MACITKOPEK |I7 18 İ9,20.2!OCAX SOYTARILAROKULU TUCl V-IM :Û :J OCAX , V k S A N A T . İ s t i k l a l C a d ı l t - > i K O O N O I U M > « İ U İ - I . ı ı ı b ı ı l l c l : ( t l j l i ) 1 S 1 < 5 (M) 0 1 0 2 l a k > : ( O J U I J l S HARBIYE CEP TİYATROSU (240 77 20) PEYNİRLİ YUMURTA rC'«lî\ CANDOGANİ ~ F ÇIGDEMOZTEP I6OCAK(SAAT 1800-20 30). 18 !9OCA<ıSAAT 1500) OrUN CUNLEU: ptd IIM, 2» Jt HU. »]|OJHK Zt.lt C TES1 IIM. HMtUM IMI.IU* I)UTL£«, ŞEHIK T1T*T«CXJW1 GIŞTU1M İLE «AD«ÖT HALDUN TAN£« (MCTKR ClSBh'n* SAT11MAKT»DI» CANI loplumsal Kimüğinizi uahrt İyi Tanunak Istiyor musunuz* Demirtaş CeyhurVun AH ŞU BİZ KIRABH IKLf TÜRKLER U Haskı AH ŞU BIZ GÖÇEBELER 4Bdskı EMTELEKTUELDEN EIMTELE 3Bada BÜTÜN DÜNYAJ) V\ ÖZÜR DİLİYORUM 2. Baskı Adh Küapianm MutLüta Okumabstmz siao CANI SİS ÇANI YAYINCILIK Kuçükparmakkapı Sok Halım Iş Hanı No 10 Kal 3 80060 Beyoğlu - İstanbul Tel (0212) 249 47 74 Babamıza... "...Düşüyüz mavi dudaklı büyük OZAnın" OĞULLARIN Toprak erozyonuna karşı duyarsızlığtn sonu açlıktır. T.E.M.A. Tûrkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfı Tel.: (0212) 281 10 27 268 09 85 ra'ya dönük eleştirilerinde *^erel de-' mokrasiyi'' savunma şampiyonu ke-' sılen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın;' bu demokrasinin bilimsel güvence- ' leri olan "özerk" meslek odalannl; "kendi adamiannuı yönetiminde"^ görmek istemesi, sadece demokrasi kültüründeki açmazlannınbirgöster-': gesi degildir. Böylesi bir tutum, avTiı anda ken- ti "demokratik ve uzmanlığa dayah > bir denetim ortamından kurtulmuş olarak" yönetmek isteğinin de çok • açık bir "dışavnnunu" olsa gerek.' Müslümanlık ya da inanmışlık adı- na belediyeye toz kondurmayacak bir meslek odasıyla birlikte ıstan- bul' un daha rahat "emin eUerde" ka- lacağı düşüncesi, son gelişmelerin, ardindaki psikolojiyi de belirliyor. »; İşte bu tür bir anlayışa karşı mü-1 cadele de asbnda sadece meslek oda^< lanna bağlı duyarh mimar ve müj< hendıslerin degil, tüm toplum kesim- * lerinin görevi ve sorumluluğuna gi-!, nyor. Çünkü yağmaya ses çıkar- mayan, imar yolsuzluklan- nın üzerine gitmeyen, tekno- lojik gerilikleri ve yanlışlık- - lan sergilemeyen, ranta da- yalı siyasetlerin eleştirisini yapmayan, kısaca "susan" ve siyasal büyüklerine "kul- luk" eden bir meslek odası anlayışmın, toplumu "aydm-. lanmadan" da yoksun bıra- kacağını ve kente karşı işle- nen suçlann artık tümüyle denetimsiz kalacagını, bu sü- reci izleyen herkesin görme- __ si gerekiyor. ) j Neyse ki şimdilik meslek^, dışı beklentilerin peşinde ko-* şanlar, "meslektebiriik" kan-^ 1 dırmacasına güvenerek um- duklan sonuca ulaşamadılar. Ama toplumun diğer kesim- leri, mimar ve mühendisle- rin yine topluma verdikleri değerler etrafındaki bu tarih- sel direnişlerine kayıtsız ka- lırlarsa olası olumsuz geliş- melerden de zararlı çıkacak olan yine bütün bir toplum ve( Türkıye olacaktır... jjj Kanser Bilgi« Danışma " Merkezi '• açıldı > istanbul Haber Servisi -' Kanser hastalannın ve kan- ser konusunda bilgi edinmek isteyenlerin başvurabileceği Kanser Bilgi Danışma Mer- kezi açıldı. Kanser Bilgi Merkezi ku- rucusuye yöneticisi Dr. Gfil- seren Ünsûn yaptığı açıkla- mada, merkeze kanser hasta- lan ile ailesinde kanser has-. tası olanlann, genel kontrol-f den geçmek isteyenlerin baş-^ vurabileceğıni belirtti. DTJI Ünsün, merkezle ilgili şu bil-» gileri verdi: "Kanserin nasıl bir hasta- hk oldugunu öğrenmek iste- yenler. kanser tedavüerinin yan etkilerinden yakmanlar, kansere bağlı başka hastahk ya da rahatsızlıkian olaniar, kansere bağlı psikolojik sı- kıntıJan olaniar, yurt içinde hangi merkezlere gklip teda- vi olacakianm bilmeyenler, kanser konusunda her türhı sorusu olaniar, kanser konu- sunda bilimsel araşörma ya- panlar ve medyanın sağhkla ilgili tüm çalışanlan başvu- rabilir.'' Ünsün, açıklamada, amaç- lanrun, kanserkonusunda ge- rek ülkemizde gerekse dün- yada neier yapıldığını sapta- mak, gelişmeleri, yeni tanı ve tedavi yöntemlerini izle- mek ve bu bilgileri 'Bifei Ban- kası'nda toplayarak isteyen herkesin hizmetine sunmak oldugunu kaydetti. Dr. Ünsün, kanser taraması yaparak has- talığm erken tanınmasım ve tedavisini sağlamak, hasta- lara tanı ve tedavi için yurti- çi ve yurtdışı seçenekler sun- manın da amaçlan arasında oldugunu bildirdi. Nüfiıs cüzdanımı ve l.Ü. kimliklerimi kaybettim. Hükümsüzdür. MEZRUK KARADENtZ ACIKAYIP Vakfımızın kurucusu ve onursal başkan, değerli dostumuz, hocamız, çağdaş, aydın, güzel insan .. . „ A v u k »< MÜMR DOGAN BALOGLU'nu kaybettik. Cenazesi 16/1/1996 Salı (bugün) ikindi namazından sonra Karacaahmet'ten kaldınlacaktır. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve toplumumuza başsağlığı dileriz. BİRLİK EĞÎTÖI KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI YÖNETİM KURULU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle