18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16OCAK1996SALI 10 DIŞ HABERLER kaydeta • REŞATAKAR (Lefkoşa) - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nde, koalisyon hükümetinin ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanlığı'na Mehmet AJi Talat seçildi. Olağanüstü Kurultay'da, dün gece geç saatlerde yapılan oylamada, 650 delegeden 549'u oy kullandı. Talat, oylann 338'ini alirken, diğer aday ve partinin eski Genel Başkanı Özker Özgür'e 206 oy çıktı. 5 oy da geçersiz sayıldı. Siyasi gözlemcilere göre, bu sonuçla koalisyon hükumeti kurrulmuş oldu. Karadayı Hüıdjstan'da • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ICıbns ve Keşmir konulanndaki yaklaşımlan farklılık gösteren Türkiye ve Hindistan arasındaki as- keri ilişkiler ısınıyor. Bu çerçevede Hindistan'ı ziya- ret eden ilk Türk Genel- kurmay Başkanı sıfatıyla başkent Yeni Delhi'deİci te- maslannı sürdüren Orge- neral Ismail Hakkı Karada- yı, bu üikede yüksek dü- zeyde yoğun ilgi gördü. Diplomatik kaynaklar, ge- leneklerin dışına çıkılarak ilk kez Hintli siyasi yetkili- lerin ülkeyi ziyaret eden bir genelkurmay başkanı ile görüştûğüne dikkat çek- liler. Updün-Ermeni diplomasisi • AMMAN(AA)- Ürdün, Ermenistan ile büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişki kurduğunu açıkladı. Ürdünlü bir yetkili, Ürdün'ün Özbekistan'daki büyükelçisinin Ermenistan ile ilişkileri doğrudan yürütmek ûzere akredite olduğunu bildirdi. Ürdün'de 3 binden fazla Ermeni yaşıyor. Bangladeş'te trafik kazası • DAKKA(AA)- Bangladeş'te meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre, 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Görgü tanıklannın verdiği bilgıye göre, başkent Dakka'nın 215 kilometre güneyindeki Mireşwari kentinde, kapasitesi 60 olmasma rağmen 100 yolcu taşıyan otobüsün motoru bir köprüden geçerken alev aldı ve şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu uçuruma düşrü. Uyuşturucu babası yakalandı • MEKSİKA (AA) - Dünya'nm en çok aranan "Körfez KarteF'inin şefî, Meksika'lı uyuşturucu şebekesinin başı Juan Garcia Abrego, Meksika polisince yakalandı. Özel Radyo istasyonu "Red", Juan Garcia Abrego'nun, polis'in Meksika'nın ABD ile sınınndaki Kuzey bölgesi Tamaulipas'da giriştiği yoğun operasyon sonucunda yakalandığını ve şu anda Almoyola hapishanesinde olduğunu duyurdu. Olayla ilgili sonı yöneltilen Adalet Bakanlığı ve adli polis sözcüsü Hugo Morales, Abrego'nun yakalanması ile ilgili bilgi vermekten kaçındı Karakolda ötan • ATİNA(AA)- Yunan poiisi tarafından Atina'da gözaltına alınan Batı Trakyalı Lütfi Osmançe'nin, Virona polis karakolunda öldüğü açıklandı. Lürfi Osmançe'nin, 1988 yılından beri cinayet suçundan arandığı ve 14 Ocak Pazar günü yakalanıp, Atina'nın kuzeydoğu kesimindeki Viron karakolunda nezarethaneye atıldığı bildirildi. Karakolda ölen Osmançe'nin vücudunda, darp izlerine rastlandığı kaydedildi. Fener Patriği'nm ABdemeci • ATtNA(AA)- fstanbul Fener Rum Patriği Bartolomeos, Yunan Devlet Televizyonu ET-1 'e verdiği demecinde, Türkiye'nin AB'ye tam üye olması gerektiğini, Yunanistan'ın bundan çıkan olacağını söyledi. Patrik demecinde, sadece gûmrük birliği ile yetinilmeyip Türkiye'nin, AB'ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Gimeydoğu sorunuABD ekranmda• Amerikan CBS televizyonu, "Türkiye'nin bölücü terör örgütüne karşı sürdürdüğü mücadeleyi" konu aian ve Türkiye aleyhtan olarak bilinen bir kongre üyesi ve bölücü örgütün başının da katıldığı bir program yayımladı. Programda, "ABD'den askeri ve ekonomik yardım alan Türkiye'de insan haklan ihlal ediliyor" ifadesi kullanıldı. kongre üyesi ve bölücü örgütün başı da ekrana getirildi. Sunucu Ed Bradlee nin, Güneydoğu Anadolu'dan yaptığı çekimler eşliğinde hazırlanan programda, Türkiye'nin, soğuk savaşm sona FUATKOZLUKLU VVASHINGTON - Amerikan CBS Televizyonu, "Türkiye'nin bölücü terör örgütüne karşı sürdürdüğü mücadeîeyi" konu alan bir program yayımladı. "60 Dakika" adli programın Türkiye'ye aynlan bölümünde, Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye aleyhtan olarak bilinen bir ermesinden sonra ABD için en yakın ve stratejik NATO müttefıki haline geldiği belirtildi. Bradlee, "Ancak, ABD'den askeri ve ekonomik yardım alan Türkiye'de insan haklan ihlal ediHyor" ifadesini kullandı. "Teröristlerle masaya oturmayız " Bu iddiayı cevaplandıran Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Onur Oymen ise, sivil halkı ve ülke bütünlüğünü hedef alan bölücü terör örgütüne karşı haklı bir mücadeleye girişildiğini belirtirken, "Biz ülkemizi teröre karşı savunuyoruz" dedi. PKK'nin, eli kanlı ve acımasız bir terör örgütü olduğunu, kadınlan, çocuklan, öğretmenleri ve din görevlilerini katlettiğini vurgulayan Büyükelçi Öymen, Türkiye'de demokratik yönetimin, iddia edildiği gibi, kendi yurttaşlannı öldürmesi ve işkence yapmasının sözkonusu olamayacağına işaret etti. Öymen. "bu konuda ortaya atılan iddialar, bizün tarihimize, geleneklerimize ve yaşam tarzunıza tümüvle aykındır r diye konuştu. Dışişleri Müsteşan Büyükelçi Oymen, "Türkiye'de işkence yapıldıgı iddialannın ABD Drşişleri Bakanlığı raporlann4a da bulunduğunu" söyleyen program suı^utusuna şu karşılığı verdi: "Bunlar sadece iddiadır ve kanıtJanmış gerçekJer olmadan dost bir ülkenin bö\le raportar yayımlaması üzünrü vericidir. Dost bir ülke bö\le hareLet etmemeüdir." Türkiye'nin, teıdıisııerile kesinlikle masaya oturmayacağını da vurgulayan Büyükelçi Öymen, hiçbir demokratik ülkenin teröristlerle müzakereye giremeyeceğini kaydetti. Buarada, "İnsan HakJan" konulanndan sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Shattuck, Türkiye'de "belgefennıiş'" işkence vakalan bulunduğunu iddia etti. Shattuck, Türkiye'de, ifade özgürlüğü, işkence ve sivillere kötü muamele konulannda ciddi sorunlar bulunduğunu, bundan halkın zarar gördüğünü öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Kanada Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi John Kornblum da, Türkiye'nin, stratejik açıdan ABD ıçin son derece önemli bir ülke olduğunu belirtti. Kornblum, "Günevdoğu'daki durum güç ve ü/ünrü verici. Türk Hükümeti'nin Güneydoğu'daki yöntetnlerini desteklenıiyonız" diye konuştu. Uluslararası Af Orgütü'nün ABD kolu Başkanı VVîlliam Shultz ve Türkiye alehytan kongre üyesi John Porter de, Türkiye aleyhinde ''bilinen''iddialannı yinelediler. Porter, Türkiye'de bir soykınm yapıldığını ileri sürerken, Shultz, ABD'nin Türkiye'ye silah yardımı yapmamasını istedi. Rum-Yunan lobisinin çiğırtkanı olarak tanınan Porter, her fırsatta Türkiye'yi karalamayı bir misyon haline getiren kişi olarak biliniyor. Bu arada, bölücü örgütün başı ile "Ortadoğu'da güvenli bir yerde" yapıldıgı belirtilen görüşme de ekrana getirildi. Mostar'da silaldanıı gölgesinde barış • Bosna banş sürecini tehlikeye sokan parçalanmış Mostar kenti, 20 ocakta birleştirilecek. Dış Haberier Servisi - Yabancı diplomatik ve askeri baskı altındaki Bosnalı Hırvatlar ve Müslümanlar, Bosna banş anlaşmasının te- mel taşlanndan biri olan Boşnak-Hırvat Fe- derasyonu için iki hafta içinde yoğun çalışma yapmaya söz verdiler. Bosna'daki NATO Kara Ku\Tetleri Komu- tanı Amerikalı Amiral Leighton Smith ve Al- man Dışişleri Bakanı KlausRInkeL güneyde- ki parçalanmış kent Mostar'ı ziyaret etti. Kin- kel'in, 1993 yılında Müslüman-Hırvat sava- şında parçalanan kentteki iki topluma, arala- nndaki göriiş aynlıklannı gidermeleri için iki hafta siire tanıdığı bildirildi. Kinkcl, iki hafta içinde bir gelişme sağla- namadığı takdirde Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve tşbirliği Teşkilatı'nın (AGtT) ha- kemlik yapacağını bildirdi. Yeni yıldan beri karşılıkJı etnik öldürme olaylanna sahne olan Mostar'ın yeniden birleşmesi için Alman- ya'nın kendisini herhangi bir riske sokmaya- cağı kaydedildi. Kinkel, "Boşnak-Hırvat Federasyonu mut- laka tşiemefidir. Mostar tek bir kent obnalıdır'* diyerek AB'nin Dayton Antlaşmasrna son virgülüne kadar uyulmasının sağlanmasında kararlı olduğunu vurguladı. Bosna Dışişleri Bakanı Muhammed Şakirbey de Mostar'da etnik olarak bölünmüş iki toplumun birleşti- rileceğine dair söz verdi. Siyasal gözlemciler, Mostar'm şu andaki statüsünün, Bosna banş sürecinin tümünü teh- likeye sokacak boyutta olduğunu düşünüyor- lar. Hırvat Dışişleri Bakanı Mate Gnuıiç de Zagreb'in federasyonu desteklediğini söyle- mişti. Şakirbey, "Öci hafta içinde federasyonu entegre etmek için somut adunlar atacağınu- za, mültecilerin evlerinc dönüşünü sağlayaca- ğunı/a ve Mostar'ın herkesin seyahat özgür- lüğü olan, herkesin insan haklan \e demokra- skten yararlanacağı bir kent olnıacağma söz verdik" dedi. Öte yandan, Mostar'daki Müslümanlann ortak duygulannı dile getiren birgenç, Mos- tar'ın birleştirilmesi konusunda "Bu, Hırvat- lar için piknik yapmak gibi bir şey olacak, bi- •am içinse basiı başına sorun" diyor. Mostar'ın şu anda batı ve güneyi Hırvatla- nn elinde, doğusu ise Sırplann elinde bulu- nuyor. Bu kıskaç arasında kalan Müslüman- lar, 20 ocakta gerçekleşecek olan birleşme sonrasında ufuklannın da genişlemesini bek- liyorlar. Öte yandan, Bosnalı Hırvat güçler ile Hır- varistan ordusunun, banş anlaşması uyannca Sırplara verilmesi öngörülen Bosna-Her- sek'in batısındaki Mrkonjiç Grad ve Sipo- vo'daki fabrikalan yağmaladıklan öne sürül- dü. Bosnalı Sırp askeri kaynaklar, Mrkonjiç Grad'da bulunan Bosna ayakkabı, Gradnja in- şaat, Manjaca ağaç işleme, Mladost tekstil fabrikalan ile Aluminka alüminyum, Gipsar alçı, Gorica ve Iskra ağaç, Cajavec elektronik, Janj inşaat ve Triko tekstil fabrikalannda raa- kine ve teçhizatin boşaltıldığını iddia ediyor. Bosnalı Hırvat güçler ve Hırvat ordusunun, Sırplara verilmesi öngörülen diğer komşu köy ve kasabalardaki yağmalama olaylannı sür- dürdükleri de öne sürülüyor. Bosna'daki eski savaşan taraflar ve ulusla- rarası toplum, üikede yapılması öngörülen se- çımlerin önündeki engellenn kaldırılması amacıyla tsveç'in başkenti Stockholm'de dün bir araya geldi. tsveç Dışişleri Bakanı Lena Hjelm-VVallen. Bosna'daki seçimler konulu toplantıyı açar- ken yaptığı konuşmada şunlan söyledi: "Be- Mrlenecek tarihte seçimlerin yapılmasını sağ- lamak için bu konudaki çabalara tüm deste- ğimizi sağlamalıyız. Dört >ıl süren kin, nefret ve yıkım dolu savaştan sonra gerhe dönüp baknğımızda. özgür vedemokratik seçimlerin düzenlenmesi ünkânsızgibi göriinmesine rağ- men, burada bulunan taraflar ve uluslararası toplum, bu engellerin kaldırılmasını sağ- lamakla vflkümlü buJunmaktadır." ^ ^ ^ B Avrupa dakt multealer ^M m Almanya Isveç Avmrbırya Italya Danimarka Türkiye Norveç Isviçre Fransa Macaristan Bulgaristan (650.000 kadar) H 32O000 86.000 79.000 36.000 28^)00 20.000 11000 18.000 15.000 8.700 5.600 Amavuttuk tngiltere Stovakya Ispanya 3.000 2.000 1300 1.300 Eski Yugoslavya'daki mülteciler: 2-3 milyon 7995 Ocak itibariyia BM Mülteciler Yüksek Komisertiğince sağlanan resmi otmayan tahminler Eskî Yugoslavya'daki mülteciler: (Bosna hariç) 700.000'e yakın İSMNYA KFPGrafik Değiş tokus baslıyor Savaş esîrleri sorun yarattı Dış Haberter Servisi - Bosna'da dört yıla yakın süren savaş sırasında alınan savaş esir- lerinin değiş tokuşunun, Dayton Anlaşması 'na göre dört gün içinde tamam- lanması gerekiyor. Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC), Boşnak, Hırvat ve Sırplann elinde bulunan savaş esirlerinin toplamının 900 olduğunu saptadı. Banş anlaşmasına göre, her üç tarafin da elinde bulunan tüm tut- saklar, 19 ocak tarihine kadar serbest bırakılacak. Ancak Bosna hükumeti, Hırvat ve Sırp tarafının kabul ettiği Kızılhaç planını imzalamayı reddediyor. Bosna hükumeti, Bosnalı Sırplann yalnızca 200 Muslümanı serbest bırakacagıru bildirmesi karşısında, Sırp savaş esirlerini serbesl bırakmayacağını açıkladı. Ulus- lararası Kızılhaç Örgütü İCRC, Bosna hükümetinin, Bosnalı Sırplann savaşta kay- bolan binlerce Müslüman konusunda bilgi vermediğini ve bu nedenle elindeki savaş esirlerini serbest bırakmayacağını bildirdi. İCRC, hükümetin banş anlaşması uyannca, cuma gününe kadar savaş esirleri- ni serbest bırakmasının beklendiğini kaydet- ti. Bosna hükümetinin esir değiş tokuşundan sorumlu heyetinin başkanı Amor Masoviç, Sırplann Kızılhaç'a bildirdiği rakam olan 200'ünçok üzerinde insanı savaş esiri olarak tuttuğunu, bu rakamın yaklaşık 4500 olduğunu söyledi. Masoviç, "Kayıtlı olsun olmasın, tüm Boşnak rutsakJar saJı\erildiği takdirde, biz de memnuniyetle Sırp rutsaklann hepsini serbest bırakınz" dedi. Masoviç, söz konusu yüzlerce kayıbın, Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenica ve Zepa'da Sırp askerlerince götürüldüğünü bildirdi. Geçen yıl temmuz ayında düşen bu kentlerdeki binlerce sivilin Sırplartarafindan katledildiği inanışı yaygın. Buna rağmen, Masoviç, "Bunlardan 1500 kadannın sağ oMuğundan ve Sırp zindan- lannda bulunduğundan eminiz. Diğer 2 bin ktşinin isesağ olduğuna kuvvetle inanıyoruz" dedi. Mostar'da ise bir Hırvat cezaevinde bulu- nan 212 kişi, dün şafak vakti dört otobüse bindirilerek değiş tokuş bölgesine doğru yola çıkanldı. En büyük esir değiş tokuşunun Bohaç'ta gerçekleşmesi bekleniyor. YUNANİSTAN Papandreu istifa etti• Yunanistan'da 57 günden bu yana tedavi altında tutulan Başbakan Andreas Papandreu, dün gece görevinden istifa etti. MURATtLEM ATİNA - Yunanistan'da 57 günden bu yana tedavi altında tutulan Başbakan Andreas Papandreu, dün gece görevinden istifa etti. Papandreu, iktidarparti- si PASOK Merkez Yürüt- me Kurulu üyeleri, oğlu Yorgo Papandreu, eşi Di- mhra Papandreu ile kendi- sini kontrol altında tutan üç doktorun önünde istifa di- lekçesini imzaladı. Enfor- masyon Bakanı ve Hükü- met Sözcüsü TUemahfa Hi- tiris'in yaptığı açıklamaya göre istifa dilekçesinde hastalık gerekçesini dile getiren Papandreu, "Yunan halkımn isteği ve ûlkemin geleceği için başbakanlık- tan istifa ediyorum" dedi. Papandreu, Merkez Yürüt- me Kurulu ile parlamento gnıbuna da bir çağn yapa- rak yeni başbakanın en kı- sa zamanda seçilmesini is- tedi. Yunanistan'da çeşitli dö- nemlerde 12 yıl başbakan- lık yapan 76 yaşındaki Andreas Papandreu, 20 ka- sımdan bu yana Atina'daki Onasis Kalp Merkezi'nde tedavi altında tutııluyordu. Papandreu'nun istifa et- mesinden sonra Devlet Ba- kanı Andonis Livanis. tçiş- leri ve Kamu Yönetimi Ba- kanı Akis Cohacopulos, Pa- pandreu'nun oğlu, Milli Eğitim ve Din Işleri Baka- nı Yorgo Papandreu ile ba- zı parti ileri gelenleri genel merkezde toplanarak son gelişmeleri değerlendirdi- ler. Toplantıdan sonra yapı- lan açıklamada, Başbakan Papandreu'nun kahraman- ca bırtutum sergilediği vur- gulandı. Içişleri ve Kamu Düzeni Bakanı Akis Coha- copulos da Papandreu'nun istifa dilekçesini dün gece yansı Cumhurbaşkanı Kos- osSte&nopulos'a verdi. Bu gelişmelerden sonra, çar- şamba günü yapı lacak olan PASOK Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yeni başbakanın ismi saptana- cak. Yapılan kamuoyu yokla- malanna göre en kuvvetli aday olarak görülen Milli Savunma Bakanı Yerasi- mos Arsenis ile eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kos- tas Simitis. yaptıklan açık- lamalarda, ülkenin ve par- tinin geleceği için, başba- kan kim seçilirse seçilsin birbirlerini destekleme sö- zü vermişlerdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle