18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 OCAK 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA Portekiz'deki Devlet Başkanlığı seçimleri G. AîPika'da fiddet: 47 ölü • DURBAN(AA)- Güney Afrika'mn Kwa Zulu-Natal bölgesinde hafta sonunda çıkan şiddet olaylannda en az 47 kışı öldü. Polıs, Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın lideri olduğu Afrika Ulusal Partısı (ANC) ıle Inkatha Ozgürlük Partısı yandaşlan arasında hafta sonu çıkan çatışmalann, bölgedeki yûzlerce kışinin evını terk etmesıne neden olduğunu kaydettı. Aynı bölgede önceki hafta sonu çıkan çatışmalarda ıse 56 kışinin öldüğü belirtildi. Tayland'da sapık rahip dehşeti • BANGKOK(AA)- Tayland'da teca\ üzden sabıkaiı oiduğu belirtilen genç bir Budıst rahibın, ülkede bır aydan beri aranan ve cesedı bır Mapınağın yakınındakı Emağarada bulunan genç tngiliz kadını öldürdüğünü itiraf ettıği bildinldi. Tayland Emniyet Müdürü Pochana Boonyachinda, basın tarafından da cınayet zanlısı olarak gösterılen 21 yaşındaki Budist din adamı Yodchat Sueaphu'nun, idam • cezasına çarptınlacağını -belırterek, bu acımasız ı cinayetin ülkesinin adına kara leke sürdüğünü söyledi. Cevrecilep kaçırıldı • Dış Haberier Servisi - 8 Ocak 1996'da Endonezya'run doğusunda Irian Jaya bölgesinin güney kıyılanndaki Lorentz Doğal Rezerv Alanı'nda yer alan Mapenduma Köyü'nde, alanda araştırma yürüten ve içlerinde Dünya Doğayı Koruma Vakfi (WWF) çahşanlanrun da bulunduğu birekip kaçırıldı. Kaçınlan ekipte dördü Endonezya Biyolpji Kulübü'nden olmak üzere 9 Endonezyalı, Çambridge Üniversite'sinden 4 Ingiliz araştırmacı, iki WWF çalışanı ve bu kışilere eşlik etmekte olan Jakarta'daki uluslararası bır organızasyondan bir kışi 'bulunuyor. (Ndürücü bakteri paniği • LONDRA(AA)- Jngiltere"de potansiyel olarak "öldürücü olduğu" söylenen bır baktennın, ülkcdeki hastanelerde panik yarattığı öne sürüldü. BBC'de yayımlanan . Panorama programındakj . iddiaya göre, antibiyotıklere ı karşı dayanıkh, hızlı ' yayılma özelliğine sahip bakteri türününün, yılda 30- 40 kişinin ölümüne yol açtığı ve ülkede etkili olduğu bildinldi. Mikrobiyologlar, bakterinin geçen yıl 300'den fazla ' kişıyi etkiledığını kaydediyorlar. DIŞ HABERLER 11 Portekiz Devlet Başkanlığı seçimlerinde Sampaio rakiplerine fark attı SosyaBsderin zaferiDıs Haberier Servisi- PorW « ^ « r m - » T > , r^n^.i~, ^ „, , ^ , t^ I 10'nun devlet başkanlığı « Dıs Haberier Servisi- Por^ tekız'de önceki gün yapılan Devlet Başkanlığı seçımle- rinı sosyalist aday Jorge Sampaio. açık fark Ia kazan- dı. Resmı olarak açıklanan sonuçlara göre Sampaio yüzde 53.83 oy alırken. ra- kıbi Cavaco Siiva yalnızca yüzde 46.17 oy alabıldı. Çe- kimser oylann yüzde 33 62 olduğu bildinldi. Sampa- io'nun oylannın çoğunu ül- kenin güney bölgelennden aldığı. kuzey bölgelennde ve adalardakı halkın çoğun- luğunun ıse Sılvaya ov ver- diğı kaydedildı. 10 seneden ben başba- kanlık göre\ını yürüten ve ilk kez bu kadar agır bir ye- nilgiye uğrayan eskı Başba- kan Sılva sonuçlann resmı olarak açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, rakibini kutlayarak Sampa- io'nun devlet başkanı seçil- mesinin ülke için önemli ol- duğunu vurguladı. Silva. politikadan çekılip çekılme- yeceğine daır bir açıklama yapmadı. Sampaio, Avrupa PORTRE / JORGE SAMPAİO Tolitikacı olmak için fazla nazik' Lizbonlu orta hallı bir ailenin oğiu olarak 1939 yılında dünyaya geldi. 1956 yilında hukuk okumak ıçm Lızbon Üniversıtesı 'ne giren Sampaio, 1960'tan 1970'li yıllann baştna kadar Salazar'ın faşist yönetimıne karşı gelen sol kanat muhalefet hareketlennde aktıfrol aldı. Hatta 1960 yılında Salazar gizlı polıs teşkilatı tarafından kısa bır sûre için tutuklandı. Portekiz'in demokrasiye geçışını sagiayan 1974 devriminden sonra. Sampaio politikadan bir süre uzak kaldı. 1978 yılında sosyalistlerin arasına katılan Sarapaıo, sosyalist partınin kurucusu, Mario Soares'le anlaşamayarak 1985 yılına kadar parlamentoya girmedi, bir sene sonra da Avrupa Insan Haklan komısyonu üyehğıne atandı. Soares'm devlet başkanı seçılerek parö liderliginden istifa etmesınden sonra Sampaio ile aralanndakıanlaşmazlıksonaerdi. 1978 yılında parlamentodaki sosyalist grubun lideri olan Sampaio. ıkı sene sonra partisinin genel sekretcrlığınc getirildi. Sampaio. 1991 yerel seçimlermde kendısırte rakip Sosyal Demokrat PartPnin lideri ve eskı başbakan Cavaco Sitva tarafından agır yenilgiye uğraüldı. Toplumun gözünde saygınlığını kazanmak için uzun süre savaş vçren Soares. aynı sene parlamento seçımlennde de yenılerek partı liderliğini merkez solun başmda olan ve geçen ekim ayındakı parlamento seçimlerinde sosyal denıokratlan yenilgiye uğratan Antoak) Guterres'e kaptırdı. Sosyalıstler, geçen yılki seçimleri kazanana kadar 10 yıl boyunca Anibal Cavaco Silva lıderhğındeki muhafazakâr hükümet iktıdardaydı. Bu sırada halen Lizbon'un belediye başkanı olan Sampaio, bütün dıkkatını görevme vererek, başkentin becenklı ve saygıdeğer başkanı unvanım kazandı. 56 vaşındakı avukat ve Lızbon eskı belediye başkanı Sılva ıçın arkadaşlan, "Pbtttikacı olmak için fazla nazik* ifadesını kullanıyorlar. Bırliğı'nı savunuyor ve ılk ışınin ışsızlığe çare bulmak ve sınıflar arasındakı ayı- nmlara son vermek olaca- aılevı değerlere önem ver- ğını belirtiyor. Ekonomıde mesıylevehoşgörülüolma- istikran savunan Sampaio. sıyla tanınıyor. Sampa- 10'nun devlet başkanlığı se- çimlerinı kazanmasıyla bir- lıkte sosyalistler, dev îet baş- kanlığını, ıktıdardakı hükü- metı. parlamentodaki ço- ğunluğu ve büyük şehırlerin yönetimını ellerinde bulun- duracaklar. Portekiz'de dev- let başkanının daha çok sembolik görcvleri olması- na rağmen, yasamayı veto etme ve parlamentoyu fes- hetmeyetkileri var. Dolayı- sıyla. herhangı bır politik kargaşada devlet başkanına önemli sorumlulukdüşüyor. 9 martta görevi devralacak olan Sampaio'nun, kendı- sinden önceki devlet başka- nı ve sosyalist partinin kuru- cusu Mario Soares gıbı "Porteki/Jilerin babası" ol- ması beklenıyor. Soarcs, ıkı dönem üst üste devlet baş- kanlığı görevıni yürütmüş, anayasa gereğı üçüncü defa adaylığını koyamamıştı Sampaio'nun aynca resmı başkanlık ikametgâhına ta- şınmayarak, Lı/bon'da ha- len oturmakta olduğu evde kalacağı belirtilıyor â Aşırı dincfler, seçimi tehdit ediyor• Israil güvenlik gûçleri, Filistin seçimlerini sabote etme tehdidinde bulunan Müslüman ve Yahudi fanatilderin bu hafta sonuna doğru terör eylemlerini yoğunlaştırması tehlikesine karşı alarma geçti. Dış Haberier Servisi - Israıl güvenlik güçlen haf- ta sonunda yapılacak Fılıs- tin seçımlen uedeniyle gü- venlik önlemlerinı arttırdı. Polis, aşırı dincı Müslü- man ve Yahudi terör örgüt- lerinın olası saldınlanna karşı çifte alaım uygula- masına geçti. lsraıl radyosunda konu- ya ilişkin bır açıklama ya- pan Israil gızli servısı Şin Bef in başkanı Karmi Gl- lon ."HAMAS ve İslami Cihad örgütleri üyesi aşı- rı dinci Müslümanlar. Fi- listin seçimlerini baltala- mak amacını güdüyor'" diye konuştu. Resmi haberkaynaklan. ordu. polis ve gizlı servısin ortak bir plan çerçevesin- de, özellikle Tel Avıv ve Kudüs çevresınde güven- lik önlemlerini arttırdığını bildirdi. Filistin bölgesinde yaşa- yan Yahudi lenn güvenli- ğinden sorumlu General ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ Oren şahor, HAMAS lı- ^^r j^ahane'nin mezan başında toplanan asın dinci Yahudiler, liderlerinin ölümünün 5. vüdönümünde aât yakıvoriar. derlennın lsraıl e karşı yenı * r • *»• J . saldınlar düzenleyeceklen doğ- rultusunda ihbarlar aldıklanna dikkat çekerek aşın dincı terör ör- gütlennın seçimleri engelleme gı- rişimlerinde bulunmayacaklanna ılişkın Filistin Kurtuluş Örgütü li- den Yaser Arafat'a verdikleri sö- zü tutmadıklannı kaydetti. Şahor, örgütün 5 ocakta HA- MAS'ın bombacısı olarak tanınan Vfehiya Ayaş.'ın Israil gizli servisi tarafından öldürülmesı olayından sonra fikirdeğiştırdığını ıleri sür- dü. General Şahor. örgütün yurt- dışındaki liderlerinin emirleri doğrultusunda hareket ertiğini vurguladı. Bölgede gergınliğin artmasma. hapıste bulunan liderlerini kurtar- mak amacını güden aşın dincı Ya- hudi örgütlen de neden oluyor. Bu arada tsrail Başbakanı Şi- mon Peres'ın KudüVteki ikamet- gâhına bomba könulduğu şeklin- dekı ihbar asılsız çıktı. Italya'da hükümet krizi Devlet başkanı devreye girdi Dış Haberier Servisi- Ital- va Devlet Başkanı Oscar Luigi Scalfaro, Italya'daki politik krize son vermek ve erken seçimseçeneğini or- tadan kaldırmak amacıyla dün görüşmelerc başladı. Italya'nın Avrupa Birlığı Dönem Başkanlığı görevıni başanyla yürütebilmesi için devreye giren Devlet Baş- kanı Scalfaro, hükümet boş- luğunun bir an önce gidenl- mesı için kollan sıvadı. Ön- celikle eskı devlet başkanla- n Giovanni Leone ve Fran- cesco Cossiga'nın görüşle- nne başv uran Scalfaro, da- ha sonra Meclis Başkanı Irene Pivetti ve Senato Baş- kanı CarloScognamiglio ile ,görüş alışvcrışınde bulun- du. ltalyan basınından alınan bilgiye göre, Devlet Başka- nı Scalfaro. Senato Başka- nı Scognamigfio'dan, sağ ve sol partilenn birleşerek Di- ni'nin yönetiminde bir ko- alisyon hükümeti oluştur- ması için arabuluculuk yap- masını ıstedı. Bu şekılde kurulacak olan koalısyon hükümeti, kurumsal ve ana- yasal reformlan gerçekleş- tirecek. Scalfaro'nun bugün de yeni başbakan adayını belirledıkten sonra, siyasi partılenn temsilcileriyle görüşmesj beklenıyor. Parlamentodaki ıki ana siyasi partinin liderlen. sağ kanadın lıden Silvk) Bcrlus- coni ve sol kanadın lıden Massimo D'AJema, Scalfa- ro ıle cuma günü göriişe- cekler. Avrupa Bırliği'nin dö- nem başkanlığı sırasında Italya'da erken seçıme gi- dilmesine karşı olan Scal- faro'nun, Lamberto Dı- ni'ningcçıcı hükümetıni ış- başında tutma umudu, Dı- ni'nın perşembe günü ıkın- cı kez istifa etmesiyle sona erdı. Dini, hiçbir partinin çoğunlukta olmadığı pa^ıa- mentodan yeterlı desteği göremeyince tekrar isti I a et- mişti. Scalfaro, 50 serede 54 hükümet degıştiren Lal- ya'da, Avrupa Birliği'nın gelişimi açısından çok önemli olan bu dönemde si- yasi istikran sağlamak içîh yoğun çaba harcıyor. Parlamentodan bir yetki- li AFP'ye yaptığı açıklama- da, "Yeni bir hükümetin ku- rulması yolunda anlaşmaya varmak için en az iki üç haf- ta gerekiyor'" dedi. Günlük sorunlan çözmek için halen görevinı sürdür- mekte olan Dini'nin baş- kanlığındakı hükümet, par- lamentonun desteği olma- dan yeni gırişimlerde bulu- namıyor. Dini hükümeti, geçen cuma bütçeden so- rumlu Devlet Bakanı Ra- inerMasera'nın istifa etme- si ve yenne geçici olarak Malıye Bakanı Augusto Fantozzi'nın getinlmesıyle daha da zayıflamış durum- da. Kurduğu modern şehirlerde daha yeşil ve daha temiz bir dünya için yaptığı ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalanyla bir çevre dostu... Emiak Bankası çalışanları için 70 yılın büyük ödülü, kurduğu modern şehirlerde yaşayan, sunduğu hizmetlerden yararlanan milyonlarca güler yüzdür... Sizin güier yiizünüzdür! EMLAK BANKASI " D a h a U y g a r B ı r Y a j a m I ç i KORFEZ SAVASrMN 5. YILDONUMU Irak'a BM ambargosu bîr süre daha yürürlükte NEWYORK(Birieşmiş Milletler) (AA) - lrak'ın Kuve>1'i ışgalıyle başlayan Körfez Savaşı'ndan sonra BM tarafından lrak'a uygu- lanan ambargonun azun sü- re daha yürürlükte kalması bekleniyor. Körfez Savaşı'nın 5. yıl- dönümünde, Ortadoğu uz- manlan. lrak"ın ekonomik yaşamını ve petrol ihracatı- nı etkıleyen bu yaptınmla- nn. özellikle bu ülke halkı- na zarar vermesi nedenıyle haftfletılmesi gerektiğini savunuyorlar. Oysa BM Güvenlik K.onseyi. 2 ayda bır çıkan Irak bülteninin 5 ocak tanhlı son sayısında. liağdat'ın alınan kararlara harfiyen uymadığı için uya- nldığını ve yaptınmlann sürdürüleceğini bildirdi. Esas yaptınmlar, lrak'ın Ağustos 1990'da Kuveyt toprağına ve petrollenne güç kullanaıak sahip olma- sından sonra BM'nın 6 Ağustos 1990'da. ışgalden 4 gün sonra aldığı 661 sayı- lı karan gereğı uygulanıyor. Bu konuda kilıt karar. 16 Ocak m i gecesı ABD kuv vetlenniiı Jrak 'a yaptığı u Çöl Harekâtı" saldınsını sona erdiren ateşkes anlaş- masının ardından 3 Nisan 1991'de ahnmış olan 687 sayılı karardı. 687 sayılı ka- rar gcrcğince, Irak balistik fîizelerini, nükleer. kımya- sal ve bakteriyolojik silahla- • Siyasal gözlemciler, Körfez Savaşrnın 5. yıldönümünde, 5 yıldır süren BM yaptınmlannın kalkmasını olanaksız görüyorlar. nnı ımha edecek ve tüm si- lahlannın denetimini uzun bır süre için lrak'ın sılah- sızlandinlması konusunda oluşturulmuş özel bir ko- mısyona (UNSCOM) dev- redecekti.UNSCOM'unl7 aralık tarihlı raporunda önemli belgelenn birkısmı- nın açıklandığı, ancak he- nüz birçoğunun açıklanma- dığı belirtildi. Güvenlik Konseyi Nisan 1995'tc dc "gıda karjilığında petrol" karan aldı. Buna göre lrak'a 3 aylık bırsüre ıçın 3 mılyar dolarlık bir petrol ıhracatı imkânı sağlandı ve bu saye- de sıkı kontrol altında ilaç ve gıda ihtıyacını karşıla- ması öngörüldü. Bağdat bu karan. Saddam rejimme muhalıf olan Kürtlenn kontrolündeki Kuzey Irak'ı kapsadığı ve Türkiye ile olan ikili ilışkileri etkiledi- ğı düşüncesiyle reddettiğini bildirdi. ABDnın BM Bü- yükelçisı Madeleine Alb- right ise Saddam Hüseyin'i, yaptınmlann kaldınlması- nı sağlamak uğruna kendi halkını köleleştırmekle suçladı ve "Biz, Irak halkı- nın çıkariannı Saddam'dan daha çok diişünü voruz" di- ye ekledi. Bu arada. Fransa'nın yaptığı çağn sonucu kon- sey. lrak'a ambargo uygu- lanmasından bu yana. bu ülkede işlenen insan hakla- n ihlallerinı yerınde ıncele- mek amacıyla lrak'a taraf- sız bir komısyon gönderil- mesini kararlaştırdı. Fran- sa'nın önerısinin Güvenlik Konseyi'nin çoğunluğu ta- rafından yararlı bulunduğu, ancak tngiliz dıplomatlann bu soruşturma komısyonu- nun. Bağdat yönctımi tara- fındaii bır propaganda ara- cı haline dönüştürülmesin- den endişe ettıkleri kayde- dildi. Bu sorunun yenıden. *on gelişmeler göz önüne alına- rak İsJevv York 'ta bugün ya- pılacak toplantıda görüşül- mesi beklenıyor. Ote yan- dan. Irakbasını. Körfe? Sa- vaşı'nın 5. yıldönümü ne- deniyle yann Bağdat'ta gençlenn katılacağı büyük bırprotesto gösterısı diı/en- leneceğini bildirdi. Iraklı Gençler Birliği tarafından yapılan açıklamada. binler- ce gencin koalısyon güçle- nnın lrak'a karşı gıriştiği saldınyı prote^o için göste- ri yapacağı belirtildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle