18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet c V \ VX, 72. Yİ.SAYI 28868/ Jl (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUSIUOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMftl NADİ (1945-1991) 70 YrtmÖdiilü EMLAK BANKASI ^s 160CJIK1898MU • YUNANİSTAN Papandreu istifa etti • /A Sayfada • BUSH: Saddam hakkında yanıldım • 19. Sayfada • İKİ YIL OLDU Edip Sakarya'yı anıyoruz • 19. Sayfada • GÖKTEPE Tek çare suç duyurulan • 4. Sayfada İŞÇİLER VAÜÜĞE BAŞVURDU Enflasyon iftar sofrasında • 9. Sayfada BORSA (}Dün 45J37.22 Öncekı 4&3ia44 OOLAR ÛDün 60.000 Öncekı 59.750 MARK ûDun 41.500 Öncekı 41.400 AP1N 0Dün 765.000 Öncekı 769.000 Uçak enka® bulundu: 2 ölü• Bursa'dan Istanbul'a gelmek için önceki gün öğle saatlerinde havalandıktan sonra bir daha haber alınamayan F-33 tipı uçak, Selimiye Köyü yakınlannda bulundu. • Ünlü aranjör Onno Tunç ve pilot Hasan ICanık'ın cenazeleri Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. Gemlik Cumhuriyet Savcıhğı'nın incelemesinden sonra cenazeler Istanbul'a getınldı. LEVENTGENCELLİ Uzmanlar 'Kaza BURSA - Bursa'dan Istanbul'a gelırken kay- bolan ünlü besteci, aranjör Onno Tunç'un kul- landığı, Bon Aır firmasına ait F-33 tıpı uçağın enkazı uzun aramalardan sonra dün saat 16.30'da Armutlu ılçesinin Selimiye Köyü ya- kınlannda köylüler tara- fından bulun- du. Yalova Valisi Osman Nuri Eyövge, uçak enkazı- CY[£I1 n ı n yanında 2 J yanmış cese- din bulundu- ğunu söyledi. Onno Tunç ve Hasan Ka- nık'ın cena- zeleri Gemlik Devlet Hasta- nesi'nekaldı- nldı. Gemlik Cumhunyet Savcüığı'nın incelemesin- den sonra ce- nazeler Istan- bul'a getinl - dı Bursa'dan Istanbul'age- lirken Armut- lu ilçesı ya- kınlannda ön- ceki gün kay- bolan ve için- de Onno Tunç ile Hasan Ka- nık'ın bulun- duğu uçağı arama çalış- malan, dün sabah erken saaderden iti- baren yeniden başlatıldı. Arama çalış- malanna jan- darma ekiple- rinin yanı sıra Tunç'un sa- natçı arkadaş- lan da katıldı. Bursa Vali Vekili Hasan Tülay, gece 03.00 sırala- nnda ara veri- len arama ça- lışmalanna dün sabah er- ken saatlerde yeniden baş- landığını ve çahşmalara Devlet Hava Meydanlan Işletmesi Genel Müdürlüğü'ne (DHMİ) ait bir helikopter ve bir uçakla Sahil Gü- venlik KomutanJığı'na bağh botlann da katıldı- ğuıı bildirdi. Bursa ve çevresmde 24 saatten faz- la sürdürülen arama çahşmalannı Bursa Valı Ve- hatası' İstanbul Haber Servisi - ÜnJü bestecı Onno Tunç'un kullandığı uçağın düşme ne- deni ilk belırlemelere göre "pilotaj hatası" olarak de- ğerlendınldı. Bir havacılık uzmanı, Onno Tunç'un ku- leyle yaptığı son görüşme- de, görüş mesafesi kaybol- dugu ıçın yön gösteren ale- te geçmek istediğıni belirte- rek. "AdaJar için yöo iste- mis. Kule kendisine 0.50'ye dön' demiş. Bu konuşmala- ruı ardından kulevle irtibat kesilmiş. Si\il havacılık hari- tasına göre, bu bölgede3000 fitlik tept'ler var. L çak bura- da, 4 bin fit yükseklikte uç- ması gerekirken 2500-2600 fıte inmiş. Doğal olarak, bo tepelerden birine çarpnuş" dıye konuştu Özel havayolu Uçuşta güvenlik tarbşması • Bon-Air şirketine ait uçağın Armutlu-Selimiye civannda düşmesi, özel havayolu şirketlerinin güvenilirliğini tartışmaya açtı. Hava-lş Sendıkası Genel Başkaru Mustafa Yağcı, bakım giderleri fazla olduğu için özel havayolu şirketlerinde, THY'deki gibi düzenli bakım yapıldığuıın söylenemeyeceğini iddia etti. • 19. Sayfada Arkası Sa. 19, Sü. 6'da ONNO TUNÇ, POP TARlHtNE GEÇECEK. • 19. Sayfada Kafkasya patladı; Ruslar rehineleri kurtarmak için askeri harekât başlattı Çeçenlerdireniyor• Havadan ve karadan sürdürülen saldınlara, özel Alfa antiterör birliklerinin de katıldığı belirtiliyor. • Rusya tçişleri Bakanlığı kaynaklan, Pervomasykaya rehinelerinden 9'ununTSl 17.00 sıralannda kurtanldığım, operasyon sırasında Çeçen güçlerden 60'ının öldürüldüğünü bildirdi. • Ellerindeki cephanenin en fazla 8 saat içinde biteceği iddia edilen Çeçen gerillalar, direnişlerini sürdürüyor. • Bu arada başta Grozni olmak üzere Çeçenya'daki çatışmalar yoğunlaştı. Savaşın faturası Rusya terörün pençesine düştü GünJerdir süren gergin bekleyişi Ruslar bozdu. Bölgeden öiii ve yarahlar konusunda sağhkb bilgi annamıyor. (Fotoğraf: REUTER) MOSKOVA(Cumhuriyet)-Rus- ya, Dağıstan'ın Pervomayskaya kö- yündeki Çeçen genllalara karşı as- ken harekât düzenledı. Dün sabah 09.00'da başlayan Rus harekâtının ardından, dün akşam saatlennde Rusya Içışlen Bakanhgı'nın bıldi- risinı yayımlayan Interfax haber ajansı, Rus güçlennın Pervomays- kaya'nın büyük birbölümünü kont- rol altına aldıklannı ve operasyo- nun Çeçen direnişçilerın yok edile- ne kadar süreceğinı bıldırdı. Rusya Içışlen Bakanlığı kaynak- lan, Pervomasykaya dakı rehıneler- den 9'unun TSf 17.00 sıralannda kurtanldığını, operasyon sırasında Çeçen güçlerden 60'ının öldürül- düğünü bildirdi. Pervomayskaya'da halen sürmekte olan operasyonda, Rus birliklerinin köyün bır bölü- münde kontrolü sağladığı, 4 Rus askennın öldüğü ve 25'ının de ya- ralandığı lcaydedildı. Çeçenlenn, 3 Rus zırhlı personel tasıyıcısını da ımha ettığı bıldirildi. Oldürüldüğü bıldınlen 60 Çeçenin dışında bazı- larının da esır alındığı kaydedildi Operasyon, havanın kararmasından sonra aydınlatma fişeklen kullanı- larak sürdürülüyor. Çeçen tarafı ise Pervomayskaya'daki operasyonda ölü sayısı hakkında Rusya tçişleri Bakanlığı'ndan daha farklı rakam- lar açıkJadı. Bir Rus radyo istasyo- nunun verdiği habere göre Cahar Dudayev'in sözcüsü Mavlodi L'du- gov yaptığı açıklamada, köydeki Çeçen gûçlerle süreklı telsiz tema- sı içinde bulunduklannı behrterek, dün akşam saatlennde aldıklan son bilgilere göre çatışmalarda 7 Çeçe- nin ve 34 Rus askennin öldüğünü, Rus tarafının bombardımanı sonu- cunda da 15 rehinenin öldüğünü söyledi. Dün sabah saat 09.00'da başlatı- lan askeri harekâtı, Devlet Başkanı M Arkası Sa. 19, Sü. 3te • Kendi topraklannda terörü önleyemeyen Rusya, Çeçen savaşını tırmandırarak askeri başanlann ardına sığmma yolunu seçti, ama bunda da başan kazanamadı. HAKANAKSAY MOSKOVA-Moskova'nın 13 ay önce başlattığı Çeçen savaşı sırasında, terörtehlikeli boyutla- ra tırmandı. Teronzmı engelle- yemeyen Rusya yönetimı, çare- yı savasın acımasız yöntemlerle sürdürülerek asken zaferle nok- talanmasmda buldu. Ancak bu "çözüm", yalnızca terörün farklı bıçımlerde yayıl- ma olasılığını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda savaşın bütün Kafkasya'ya yayılması tehlikesini bağnnda tasıyor. Moskova'nın dün Pervomays- kaya (Bir Mayıs) Köyü'nde gı- nştığı kanlı asken harekât, baş- ta ev sahıbı Dağıstan yönetımi olmak üzere, pek çok Kafkasya liden ve halkı tarafindan nefret- le kınanıyor. Kadınlarve çocukJarbaşta ol- mak üzere, banşçı sivil insanla- nn rehm alınarak yaşamlannın tehlıkeye sokulmasına karşı çı- • Arkası Sa. 19, Sü. l'de BüfentEcevit, Erbakanınönerisinireddetti 'Refah laikliğekarşı' ANAP-DSP CEPHESİ Hedefleri Tansu Çifler • DSP ve ANAP liderleri, Başbakan Tansu Çiller'in, siyasi partilerle görüşmekten kaçmdığı hükümet formüllerinı, işadamlanyla görüşmesini eleştirerek DYP'ye karşı cephe aldılar. •Ecevit "Hükümeti, sermaye değil Meclis kuracak" derken Yılmaz, Çiller'in, kendisine "Önce RP'ye kapını kapat" mesajına karşıhk "Tansu Hanım, herkesin işine burnunu sokmasın" yanıtını verdi. I 4. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKt GERÇEK Göktepe Soruşturması Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nın "ölü bu- lunmasının" uzennden bır haf- ta geçtı. Olayın Sabancı Cen- ter'm 25. katında meydana ge- len saldınyla aynı güne rastla- ması, terörün "çirkin yüzünü" bir kez daha ortaya koydu. Nereden gelirse gelsin terö- rün her türlüsüne karşı çıkma- nın her yurttaşın kaçınılmaz "ödevi" olduğu bir kez daha belleklere kazındı. Dileğimiz silinmemesı... Göktepe olayının kamuoyu- na mal olmasının ardından, İs- tanbul Cumhuriyet Savcılığı, Içişlen Bakanlığı, Emniyet Ge- nel Mudurlüğu, soruşturma başlattı. Insan haklanndan so- rumlu Devlet Bakanlığı da bir heyet gönderdi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, konunun "aydınlatıl- ması" gerektiğini, Sabancı ci- nayetinı titizlikle soruşturan polisin "çifte standart" uygu- lamamasını istedi. ANAP Genel Başkanı Me- sut Yıfmaz da Türkıye Gaze- tecıler Cemıyetrnı ziyaret ede- rek Göktepe olayının karanlık- ta kalmaması gerektiğini vur- guladı. Evrensel gazetesi yöneticı- leri de 17 ocak günü Eyüp Cumhunyet Savcılığı'na veril- mek üzere bir "suç duyurusu" metnini imzaya açtılar. Konuya ilişKin son durum şu: Istanbul Emniyet Müdürlü- ğü, böyle bir kişinin gözaltına ••• M Arkası Sa. 19, Sü.9'da Hükümeti kurmak için gönişmeieri sürdüren RP lideri Erba- kan'ın üçüncii durağı DSPidi. (Fotoğraf: RIZA EZER) • Bülent Ecevit'i TBMM'deki çahşma odasında ziyaret eden RP lideri Erbakan, koalisyon önerisine DSP üderinden 'ret' yanıtı aldı. Ecevit, RP liderine laiklik konusundaki kaygılannı iletirken "Laikliği ödünsüz savunurken dine ve inançlara saygılı olduğumuzu söyledim. Bu konularda RP'nin tutumuna ilişkin kaygılanmız var" dedi. • Başbakan Tansu Çiller'in ileri sürdügü önkoşullar nedeniyle koalisyonun kurulamadıgını savunan RP lideri, bugün CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile yapacağı göriişmeden sonra ilk tur temaslannı bitirecek. • Ecevit, Erbakan'a, RP'nin laik cumhuriyetin tetnel ilkelerinin değiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceğini düzenleyen anayasanın 4. maddesini değiştirmek istemelerine karşı oldukJannı bildirdi. • DSP lideri Ecevit Erbakan'a, "Vatandaşlarm inançlan doğrultusunda kendi hukuk sistemlerini kurup uygulayabihnelerini istiyorsunuz, bunun Osmanlı döneminde çok büyük acılan çekildi. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede azınlık haklannın Müslümanlar için de uygulanmasını istiyorsunuz. Biz bunlan kabul edemeyiz" dediğini belirtti. • 5. Sayfada Solda yeni bir partiye doğru • Bırleşik Sosyalist Parti, Geleceği Birlikte Kuralım Parti Girişimi ile çok sayıda bağımsız aydının katılımıyla oluşan Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 21 ocak pazar günü kurulacak. ÖDP Basın Sözcüsü Haydar llker, yaptığı açıklamada, parti programında emekçi halkın sorunlannı çözmeyi, yerel birimleri güçlendirmeyi, özelleştirmeye ve Çekiç Güç'ün görev süresine son verilmesinı hedeflediklerini söyledi. • 7. Sayfada SAMPAİO RAKtPLERİlVE FAKK ATTI Portekiz'de zafer sosyalistlerin • Portekiz'de öncekı gün yapılan Devlet Başkanlığı seçımJenni sosyalist aday Jorge Sampaio, açık farkla kazandı. Resmi olarak açıklanan sonuçlara göre Sampaio yüzde 53.83 oy aldı. Sampaio'nun oylannın coğunu ülkenin güney bölgelerinden aldıği, kuzey bölgelerde ve adalardaki halkın çoğunJuğunun ise Silva'ya oy verdiği kaydedildi. Sampaio Avrupa Birliği'ni savunuyor ve ilk işinin işsizliğe çare bulmak olacağını belirtiyor. H İL Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sermaye Ne Istiyor? Siyasilerimiz, ya "bellek kaybına" uğradılar ya da toplu- mumuzun bu konudaki şöhretinden yararlanıyorlar. Erbakan "harbi", "Daha önce söyledifdenmiyoksayın" dryor. Aslında, Erbakan bunu ıstemese de toplum yapar- dı, ama hocanın acelesi var. Hemen silinmesini istiyor. Hocanın pazarlığı "seçimden öncekıler" idı. O tamam; ama, hoca geçen haftakileri de silip attı. Çiller'le beyaz bir sayfa açmıştı. Daha birkaç gün geç- meden kirletip attı. Erbakan, görevi almadan önce şunu söylemişti: • Arkası Sa. 19, Sü. 3 te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle