09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 OCAK 1996 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Jktatürkçü polislep vakfı • ANKARA (ANKA)- Atatürk'ün devnm ve ilkelerine bağlı emekli polisler, dayanişma için vıkıf kurdu. tstanbul'da kırulan 'Türkiye Emekhleri Sağlık, Eğitim, Sosyal Dayanışma, Kültür \i Turizm Vakfı 'nın lcuruculan arasuda eskı emniyet müdürlerinden Celalettin Tüfekçi'nin yanı sıra çok sayıda polis emeklisi bulunuyor. Vakfin, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı Türk poüs emeklilen arasmda sağlık, eğitim. sosyal ve kültürel -dayanışmayı sağlamak, $ehit ve gazi polisleri ile aile bireylerine sağlık ve eğitim konulannda .yardımcı olmak için çalışacağı bildirildi. İsrall, Manavgat suyuna talip • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Manavgat sulanrun Israil'e pazarlanması için iki ülkenin uzmanlar düzeyinde görüşmeler yaptığı belirtildi. Başbakan Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Onur Oymen aracılığıyla lsrail Başbakanı Şimon Peres'e gönderdiği mesajda, Türk nehirlerinin sulannın Ortadoğu'ya pazarlanması lconusuna da yer verdiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Elçi Nurettin Nurkan, dün düzenlediği basın toplantısında, Öymen'in lsrail gezisi kapsamında Manavgat Nehri sulannın pazarlanmasının gündeme geldığini söyledi. Ateşli silahlar yönetmeüği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, kesinleşmiş yargı karan üzerine görevine son verilenler dışında belediye başkanlığı ile il genel tneclis üyeliği yaprruş planlara silah taşıma nıhsatı venlmesıne olanak şagland,..ReŞ mi ^ 7 Gazete nın dunku sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği, tanm satış kooperatifleri ve birlikJerinin yönetim kunılu başkanlanna ve üyelerine silah taşıma ruhsatı verilebilmesini de sağladı. Özel korumalı • KOCAELİ (AA) - DSP Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül, polis, asker ve vali kökenli milletvekillerine TBMM'de özel korumalı oda (ahsis edilmesinin yanlış bir uygulama olacağını söyledi. Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi'ni ziyaret eden Bekir Yurdagül, konuyla ilgili olarak önceki gün bir gazetede çıkan haberi anımsatarak şöyle konuştu: " Faili meçhul cinayetlerden sonra, faili belli cinayetlerin katillerini bile ortaya çıkaramayan, adalete teslim edemeyenlerin, yüce parlamento çatısı altuıda âyncalıklı parlamenter statüsünde değerlendirilmesini anlamak, belki bugün için mümkündür, ama demokrasiyle yönetildiği söylenen bir ülkede zor olsa gerek." C-4 davası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'de ilk kez ele geçirilen ve C-4 plastik patlayıcısınm hammaddesi olduğu bildirilen RDX bombalanyla askeri tesislere eylem hazıriığı içinde bulunduklan sırada yakalandıklan ileri sürülen 2 kişinin yargılanmasına devam edildi. Güvenlik Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmada, mahkeme başkanıt sanıklardan Hakan Ozgenç'in tahliye isteminin reddedildiğini belirterek davayı ıleri bir tarihe bıraktı. Düzeltme Çelik Gülersoy'un dünkü yazısının (b)fikrasışöyle olacaktı: "Bu özlemi TV'deki bir açıkotunımda, ünlü bir tanesi, açıkça dile getinnekten çekinmedi!" Halbuki yakın tarihimiz yelpazesi içinde bu özlemin adı tam anlamıyla "Tanzimat yılgınlığına dönüş"tür. DSP Genel Başkanı Ecevit, Erbakan'ın koalisyon önerisini reddetti RP, laikUğe karşı9 PGSeBaşkanî Erbakan'l eleştİrdİ DSP lideri Ecevit, RP'nin bulunacağı bir koalisyonun Erbakan, Tansu sayısal olarak DSP'ye gereksinimi olmadığmı belirterek, muhalefette kalmak ç ve Mesut vümMyan istediklerini bildirdi. Ecevit, görüşmede RP'nin laiklik karşıtı görüşmelerinden B°aşkanı°BuJentEcevit'e.kur- duyduklan rahatsızlığı dile getirerek Erbakan'ı elestirdi. maya çalıştıklan koalisyona parrisinin de girmesini ya d. destek vennesini istedi. Ece- vit'in, RP'nin laikliğe bakı- şı ile ilgili kaygılannı dile getirrnesi üzerine Erbakan'ın, laikliği savunan tek partinin RP olduğunu söylemesi dik- kat çekti. Erbakan, hükümet kurma görevini yann Cum- hurbaşkanlığfna iade edip etmeyeceğini soran bir ga- zeteciye sinirlendi. Başba- kan Tansu Çiller'in ileri sür- düğü önkoşullar nedeniyle koalisyonun kurulamadığı- nı savunan RP lideri, bugün CHP Genel Başkanı Deniz Bayfcal ile yapacağı görüş- meden sonra ilk turtemasla- nnı yetkili kunıllannda de- ğerlendireceklerini ve daha sonra hükümet kurma göriiş- melerine başlayacaklannı bil- dirdi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den hükümeti kur- mak için yetki aldıktan son- lidri b k ifade edildiğini anımsatan Ecevit, Tansu Çiller'in se- çimden önce bunlan dikka- te almadığını, bugün ise er- ken seçimi isteyen açıklama- lar yaptığını söyledi. Görüşmeden sonra TBMM'deki çalışma odasın- da TV'den Bülent Ecevit'in basın toplantısını izleyen Er- bakan, daha sonra bir basın toplantısı düzenledi. Ecevit'e bugüne kadar yaptığı ikili te- maslar hakkında bilgi aktar- dığını, görüşmelerin tama- men bir nezaket ziyareti ol- duğunu söylediğini vurgula- yan Erbakan, Ecevit'le yapı- lan görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini belirte- rek "RP ile DSParasmda uy- garca bir diyalog başlannşar. Bu ülkeıni/ için çok onemli- <tir" dedi. Ecevit'e 4 madde önerdik- lerini belirten Erbakan, şun- lan söyledi: "Bu maddelerin ilki de- mokrasi veçoğukru demokra- sinin tatbikanyla ilgiliydLÇo- ğulcu demokrasinin tam an- lamıyla yerine getirilmesi ko- nusunda hükümeti kursak y ra DYP lideri ve Başbakan Çiller ve ardından da ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Yılmaz'la gö- rüşen RP Genel Başkanı Erbakan, dün de DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i TBMM'deki çalışmaoda- sında ziyaret erri. DSP'den Ece- vit'le birlikte Grup Başkanvekil- leri Mümtaz Soysal ve Hüsamet- tin Ozkan'la Genel Sekreter Zeki Sezer'in katıldıklan görüşme 1.5 saat sürdü Görüşmede Erbakan'ın yanında Grup Başkanvekili Ab- duJlah Gül Kocaeli Milletvekili NecatiÇefik, Erzurum Milletveki- li Lütfü Esengün ve Ankara Mil- letvekili Aiunet Tekdal hazır bu- lundu. Ecevit, görüşmeden sonra yap- tığı açıklamada, hükümet arayışı Erbakan, hükümet kurma görevini yann Cumhurbaşkanlığı'na iade edip etmeyeceğini soran bir gazeteciye sinirlendL da* kurmasakda iki partinin ortak çalışmasını, birbirine sürecınin fazla uzamasından doğan ni sürdürmeyi hedeflediklerini söy- ntın Osmanlı döneminde çok bü- yardım etmesini istedik. Oiğer bir konu ise hu/ur ve banşa ihtiyaç oiunduğu yönündedir. Yme bu ko- nuda kendilerinden îşbiriiği iste- dik. Aynca halka hizmetin verim- ü hale getirilmesini vurguladık ve son olarak da DSP ile bundan ön- ce çok güzel çauşmaiar \apnğun>- ZL, ancak iki partinin aritmetiginin hükümet kurmaya yeterli olmadı- ğını vurguladık. kendilerini kura- cağunız koalisyona davet ettik ve- kaygılannı dile getirdiğıni, Erba- kan'ın da kendisine katıldığını be- lirterek yeni hükümetin Tansu Çiller'in başbakanlıkta dayatma- sı nedeniyle kurulamadığını söy- ledi. Erbakan'ın, DSP'nin, RP'nin kuracağı hükümette yer almasını ya da destek vermesinı istediğını bildiren Ecevit, doğrudan hükü- met formüllerine girilmeyen ve görüş alışverişinde bulunulan gö- rüşmenin, DSP ile RP arasında uy- garca birdiyaloğun başlaması açı- sından umut vericı olduğunu be- lirtti. Ecevit Erbakan'a, kendile- rine sayısal anlamda gereksinim duyulmayan bir hükümette yer al- mayarak yapıcı muhalefet görevi- lediğinı belirterek RP lidenne la- iklik konusundaki kaygılannı ilet- tiğini bildirdi. RP ile bazı temel ko- nularda aynldıklannı ifade eden Ecevit, "Laikliği ödünsüz savu- nurken dinc>« inançlara saygdıol- duğumuzu sövledim. Bu konular- da RP'nin tutumuna ilişkin kav gı- larımız var"dedı. Ecevit, Erba- kan'a, RP'nin laik cumhuriyetin te- mel ilkelerinin değiştirilmesinin dahi teklifedilemeyeceğini düzen- leyen anayasanın 4. maddesini de- ğiştirmek istemelerine karşı ol- duklannı bildirirken "Vatandaş- laruı inançlandoğrultusunda ken- di hukuk sistemlerini kurup uy- gula>abilmderini tstiyorsunuz. Bu- yük acıları çekildi. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede azuıhk haklannın Müslümanlar için de uygulanmasını istiyorsunuz. Biz bunlan kabul edemeyiz" dediğini söyledi. Ecevit, Erbakan'ın eleş- tırileri için teşekkürettiğıni, ancak kaygılannın doğru olmadığını an- lattığını söyledi. Hükümet kurma sürecinin uza- masından duyulan kaygılarda bir- leştiklerini ifade eden Ecevit, er- ken seçim olasılığıyla ilgili görüş- lerini açıklarken de Tansu Çiller'i suçladı. Uygunolmayan koşulIarT da acele bir erken seçim yapıldı- ğını ve pek çok çevreden bunun ye- nı bir seçime yol açabileceğinin ya girmeseler bile destekJerini iste- dik." Ecevit'le yeni bir hükümetin aci- len kurulması konusunda muta- bık kaldıklannı belirten Erbakan, Ecevit'in laiklik konusuyla ilgili kaygılannı dile getirdiğini söyledi. DYP lideri Ciller kararlı Ya başbakanhk yada seçim v * ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP'la görüş- mesinde başbakanlığını pa- zarlık konusu yapmak iste- meyen DYP lideri Tansu ÇiIİer, işadamlanyla değer- lendirme yapmasına karşın Cumhurbaşkanı SüJeyman Demirel tarafından görev- lendirilmeden önce ANAP Genel Başkanı Mesut Yü- maz'la bir araya gelmekten kaçınıyor. ANAP, RP ve DSP'nin kendisine karşı cephe oluşturması üzerine zor durumda kalan Çiller, dün akşam 3.5 saat süren partisinin Başkanlık Diva- nı toplantısında, Çankaya Köşkü'nce görevlendiril- meden önce Yılmaz'la gö- rüşebileceği izlenimi verdi. DYP Genel Sekreteri Tev- fîk Diker, yeniden erken se- çim olasılığına dikkat çe- kerken "Anayasanmgetirdi- gi zorunluluk bu. Biz demj- yoruz, anayasa diyor"görü- şünü dile getirdi. tstanbul'da işadamlanyla yaptığı toplantıda, kendi başbakanhğında "AIVA- YOL" hükümetinin kurul- masından yana olduğunu, bunun gerçekleşmemesi du- rumunda haziran ayında ye- niden erken seçime gidile- bileceğini söyleyen Başba- kan Çiller, RP lideri Erba- kan'ın "ricada bulunması- na" ve Mesut Yılmaz'ın da- vet etmesine karşın, ANAP'la görüşmelere geç- mekten kaçınıyor. Anka- ra'da temaslarda bulunmak yerine, aralannda Rahmi Koç ve Salap Sabana'nın da bulunduğu işadamlanndan destek arayan Çiller, Çıra- ğan Oteli'nde yaptığı gö- rüşmede erken seçim olası- lığından ağırlıklı olarak söz ettiğine ilişkin haberleri, ge- ceyansı açıklamasıyla ya- lanlamaya çalıştı. ÇiÜer, işa- damlanyla görüşmesinin ar- dından evinde ziyaret etti- ği Sabah gazetesi yazan Mehmet Barias'ın köşesin- de dün yayımlanan söyleşi- sinde, İtendi başbakanlığı- nın ANAP tarafından kabul edilmemesi durumunda, ANAP-DYP hükümetinin kurulması ve Seçim Yasa- sı'nda değişiklik yapılarak haziran ayında erken seçi- me gidilmesini önerdi. ANAP, RP ve DSP'nin kendisini hükümet görüş- melerini tıkamakla sorum- lu tutmalan üzerine zor du- rumdakalan Çiller, dün Baş- bakanhk Konutu'nda DYP Başkanlık Divanı'nı topla- dı. Çiller'in, 3.5 saat süren toplantıda, olası bir ANA- YOL hükümetinde kendi- sinin başbakanhğından ödün verilemeyeceği, bunun ger- çekleştirilememesi duru- munda, ANAP'la seçime yönelik bir birleşmeye gidi- lebileceği yönündeki görüş- lerini yinelediği öğrenıldi. DYP'nin, ittifaksız olarak girdiğı seçimde ANAP'tan daha fazla milletvekili çı- kardığına dikkat çeken Çil- ler'in. seçim olasılığının ağırlıklı olarak gündeme gelmesi durumunda, mer- kez sağda birlık çağnlan- nmda DYP'yeyarargetire- ceğine dikkat çektiğı belir- tildi. Edinilen bilgiye göre Çiller. yardımcılannm gün içinde yaptıklan açıklama- lannın tersine, görevlendir- meyi beklemeden önce Me- sut Yılmaz'la görüşüp gö- rüşmemeyi değerlendirece- ğini söyledi. DYP Genel Başkan Yar- dımcısı Hasan Pekcr. örgüt ve milletvekillerinin ANAP'la Çiller'in başba- kanhğında bir koalisyon- dan yana olduğunu vurgu- layarak "Talebimiz, ANA- YOL mu olur, Adalet Parti- si mi olur, bunu birleşmeye kadar götürmek"dedi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART POLtlİKA GÜMİİĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Tespitı Taneleri... Sanayici ve işadamlan bastınyor: "ANAYOL formulünü iktidara taşıyın..." Istanbul, Ankara ve Izmir gibi kentlerde hem DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e hem de ANAP lideri Me- sut Yılmaz a yönelik baskılar giderek artıyor. Sana- yici ve işadamlan RP'nin 'devre dışı' kalmasını isti- yor. Bir ANAYOL formulü gerçekleşebilir mi? Tansu Hanım ile Mesut Bey karşılıklı 'rest' çektik- leri için ANAYOL'un ipi giderek gerildiği için bu soru- nun yanıtına şu aşamada 'evet' ya da 'hayır'demek oldukçazor... Tansu Hanım diyor ki: "Seçim Yasası'nda demokratik düzenlemeler ge- tirip hanranda sandığa gidelim..." Acaba Tansu Çiller, bu öneriyi içten mi söylüyor? Gerçekten yeni bir Seçim Yasası yapılacak mı? Hiçsanmıyoruz... Tansu Hanım, MHP ile bir ittifaka gitmek istiyor ve bu nedenle de 'ittifakı' yasal hale getirmek istiyor. Bu oyuna ne Mesut Yılmaz ne Necmettin Erbakan ne Deniz Baykal ne de Bülent Ecevit gelir... Enflasyonun giderek ivme kazandığı, gelir denge- lerinin altüst olduğu, emekçi yığınlann ezildiği, varsı- lın daha varsıl, yoksulun daha yoksul olduğu ülkemiz- de bilmem bu oyun daha ne kadar sürecek? Şu anda Türkiye'de bir hükümet bunalımı elbet yok. Ama görülen o ki Tansu Hanım-Mesut Yılmaz ça- tışması ülkeyi bilinmeyen bir noktaya doğru hızla sü- rüklüyor... Ekonomik dengelerin bozulduğu ülkelerde sosyal yaşam da bozulur. Böyleceterör, güncel yaşamın içi- ne girer.. Tam 30 yıldır ekonomik dengeler abalildiğine bo- zulduğu için terör ivme kazanıyor, Istanbul'un varoş- lannda insanlar yoksulluğun acı çizgisinde ya Re- fah'ın ipine sanlıyor ya da ülkenin kurtuluşunu 'dev- rimde' sanıp silaha sanlıyor... Ümraniye'de, Gazi Mahallesi'nde "Tekyol devrim" diye slogan atan çocuklar, Sabancı Center'da cina- yet işleyen gençler acaba 12 Eylül 1980 yılında kaç yaşındaydı, hiç düşündünüz mü? Türkiye'de yoksul daha yoksul, varsıl daha varsıl olunca cinayet, soygun, terör, mafya, yolsuzluk birtes- pihin taneleri gibi günü gelince ortaya dökülüyor... Tansu Hanım ve Mesut Bey de 'tespih taneleri- n/'nedense görmemezlikten geliyor... ••* Kimi sanayici ve işadamlan diyor ki: "Ülkenin düzlüğe çıkması için sol destekli bir ANA- YOL iktidanna gereksinimi var..." Acaba böyle bir iktidar formulü ne denli tutar? Bize kalırsa tutmaz... O zaman ne olacak? Bir RP-ANAP ortaklığı en geçerii yol olacaktır. Şu anda ANAP içindeki Nakşibendiler, kollan sıva- yıp hazırlıklara çoktan başladılar bile. Ancak sanayi- ci ve işadamlan 'olmaz' diye direnişe geçti. Çırağan Sarayı'nda yapılan toplantıda açık seçik Tansu Ha- nım'a bunu iletti kimi sanayici ve işadamlan. ANAP lideri Mesut Yılmaz, bir çıkış noktası anyor son günlerde... Kafasındayanıtlayamadığı bir konu var ANAP lide- rinin: RP ile ortaklık kurarsa doğal olarak Başbakan Nec- mettin Erbakan olacak. Böylece iktidann ikinci ya da 'küçük' ortağı olarak kalacak. İki yıl sonra olası bir er- ken seçimde bugünkü CHP'nin durumuna düşecek... O zaman ne yapacak? ••• Kafalar ANAYOL üzerine çalışırken Sabancı Cen- ter cinayeti ve gazeteci Metin Göktepe'nin gözaltın- da öldürülüşü yavaş yavaş küllenmeye başlıyor... Polis, Sabancı Center cinayetinin katil zanlılannı açıkladı ama yakalayamadı. Metin Göktepe cinaye- tinin katil zanlılannın kimlikleri bilindiği halde açıklan- madı. Çok satışlı gazetelerimiz olaya nedense pek sıcak bakmıyor. Metin'in kimler tarafından öldürüldüğünü görmemezlikten geliyortar. Küçük hesaplar, ayak oyunlan ve birbirierini ye- mekle oyalanan meslektaşlanmız, Metin Göktepe ci- nayetine egilmeli, olayın en ince noktalarını saptayıp kamuoyuna açıklamalıdıriar. Biz terör nereden gelirse gelsin karşı değil miyiz? O halde susmamalıyız, terörün üstüne üstüne git- meliyiz.. Sanayiciler ve işadamlan ANAYOL'un iktidar olma- sını istiyor ama terörie ilgili ağızlanndan 'çıt' çıkmı- yor... Beyler Metin Göktepe de 'öldürüldü', Ozdemir Sabancı, Hahık Görgün, Nilgün Hasefe de... Sabancı, Görgün ve Hasefe'nin katil zanlılan belli, Metin Göktepe'ninki de apaçtk ortada... Niye susuyorsunuz, Metin'in katillerinin açıklan- masını niçin istemiyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti mi yoksa polis devleti mi? RP ilepazarlıktan önce ANAYOL'u zorlayacağını yineleyen ANAP lideri, Çiller 'e sert çıktı Yılmaz: Medya baskısı hüsrana uğraürANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Başbakan Tansu Çiller'in hata yaptığını belirterek "îçinde bulunduğumuzortam tribünlere oynanacak, birtakım baskı gruplannın desteğini almak için çaba harcanacak bir ortam değil. Çiller, med- ya patronjannı. işadamlannı aiıp baskı yapmayı tasariıyorsa hüsrana uğrar" dedi. ANAP lideri, Çiller'in. hükümet ara- yışı sürerken tekrar erken seçim önerisi yapmasını iyi niyetle bağdaştıramadığı- nı vurguladı. ANAP Genel Merkezi'nde partisine katılmalar dolayısıyla düzenle- nen törende gazetecilerin sorulannı ya- nıtlayan Yılmaz. RP lideri Necmettin Erbakan ile görevi iade etmesinden ön- ce yeni bir görüşme yapılsa da "diğer se- çeneklerdeğerlendirilmeden" bu aşama- da sonuç alacaklanna olasılık vermedi- ğini söyledi. Yılmaz'ın, Erbakan'la yeniden görüş- mesi durumunda dönüşümlü başbakan- lığı da gündeme getireceği öne sürüldü. Yılmaz. ekonominın yönetimi ve bakan- lıklann dağılımı konusunda esnek bir tu- tum sergileyen Erbakan'ın başbakanlık konusunda da ısrarlı olmadığını dile ge- tirmişti. DYP lideri Tansu Çiller'in önerileri hakkında ne düşündüğü yolundaki bir soru üzerine, Çiller'den doğrudan doğ- • ANAP lideri Yılmaz, Çiller'in yaptığı seçim önerisinin iyi niyetle bağdaşmadığını belirterek "Medya patronlan ve işadamlanyla bize baskı yapmayı tasariıyorsa hüsrana uğrar" dedi. • Yılmaz, Çiller'in hata yaptığını belirterek içinde bulunulan ortamın birtakım baskı gruplannın desteğini almak için çaba harcanacak bir ortam olmadığını söyledi. ruya kendisine bir öneri gelmediğini anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Çiller'den görüşme talebide gelmedi. Be- nim yadırgadığjm. Çiller'in önerilerini doğrudan bize iletmek yerine, seçimler- den Önce güç odaklan diye nitelendirdi- ği işadamlan ve basın patronlanna açık- lamasıdır. Çiller'in bu tavn hükümet kur- mayı kolaylaştıracak değil, aksine zor- laştiracak bir tavırdır." Tansu Çiller'in başbakanlık konusun- daki katı tutumunun de\am etmesi du- rumunda ne yapacaklanna ve bu durum- da RP'ye nasıl bir yanıt vereceklerine iliş- kin soruyu da yanıtlayan Yıhnaz, şart- lan değerlendireceklerini belirterek şun- lan söyledi: "Tansu Çiller'eönkoşulsuz \e hükümet kurmak için görevlendirmeji bekleme- den görüşme konusunda çağnda bulun- duk Biz hükümet kurulması konusun- daki sorumluluğa en fazla müdrik par- tiyiz. Ancak bir uzlaşma için iki taraf ge- reklidir. Sadece bizim katkımızla hükü- met kurulamaz. AncakÇiller'in tavn ce- saret verici değiL" ANAP Genel Başka- nı Yılmaz, Başbakan Çiller'in erken se- çime ilişkin önerileriyle ilgili olarak da hükümet kurma süreci işlerken erken se- çimi gündeme getirmeyi iyi niyetle bağ- daştırmadığını söyledi. Yılmaz. Çiller'in, bu tavnyla hükü- met kurma sürecine iyi niyetli katkıda bu- lunmayacağını da ortaya koyduğunu be- lirtti. Yılmaz, ittifak önerileriyle ilgili olarak da "Eğer iki parti arasmda ittifak yapılacaksa bunun için seçimi bekleme- ye gerek yok. İki parti arasında ittifak ol- mayacağını önceden ortaya koyupseçim- den önceittifak olacağını beklemekdedoğ- ru değfl" dedi. Tansu Çiller'in görüştüğü işadamlan- nın kendisiyle de bir görüşmesi olup ol- madığına ilişkin soruyakarşılık Yılmaz, "O görüşmeve katıian işadamlannın ya- nsı beni aradı. Henıen hepsinin ortak kanaati Çiller'in görüşlerinin netleşme- diği, kendilerini niye toplannya çağırdık- lannı dahi anlayamadıklan yönünde" dedi. ANAP lideri Yılmaz, Çiller'in hata yaptığını savunarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "İçinde bulunduğumuzortam tribünlere oynavacak, birtakım baskı gruplannın desteğini almak için çaba harcayacağıniHbirortamdeğJL İçindebu- lunduğumuz ortam, iyi niyetle, karşılık- lı orurup bü- çözüm aramamızı gerekti- ren birortamdır. Çiller medya patronla- nnı. işadamlannı alıp bize baskı yapma- yıtasartr)orsa hüsrana uğrar. Biz bu bas- kılara dört sene direnmişbirpartiyiz. Bu aşamada da hiç böyle basküara pabuç bı- rakma niyetinde değjnz." Çiller'in hü- kümet kurma görevi almayı bekledikten sonra kendisiyle görüşmesini kötü ni- yetli bir davraruş kabul edeceğini yine- leyen Yılmaz, "Bize her zaman hoş ge- lir, ama mühim olan boş geünemesi" di- ye konuştu. Yılmaz, DYP lideri Çiller'le bekledi- ği görüşme olmaması durumunda göre- vi iade etmeden önce Erbakan'la yeni- den bir araya gelip gelmeyeceğine iliş- kin soruya da şu yanıtı verdi: "Sayın Er- bakan'a da ifade ettik. Diğer alternatif- lerdeğeriendirilmeden kendOeriylebiriş- birfiğikonusundabirbağlayıatutııma gr- meyi yanlış gördüğümüzü ifade ettik. Kendûeri bunu anlaytşla karsıladılar. Do- layısıyla bizim bu tutumumuz halen ge- çerüdir. Bö>1e bir görüşme yapsak dahi diğer aiternatifler tarüşılmadan, değer- lendirilmeden bu aşamada sonuç verece- ğine ihtimal vermivorum.'' ANAP lideri Yılmaz'ın görev almadan önkoşulsuz olarak görüşme çağnsına olumlu yanıt vermeyen DYP lideri Çiller'in kurmayla- n aracılığıyla RP'ye "Görevibir süreda- ha etinizde tutun" mesajı gönderdiği ku- lislerde dile getirildi. Çiller'in böylece güç odaklan diye ni- telendirilen işadamlan ve bazı medya pat- ronlan aracıhğıyla ANAP lideri Yılmaz'a kendi koşullannı kabul ettirmeye çalışa- cağı belirtildi. Çiller'in, Yılmaz ikna olmadan hükü- met kurma görevinin kendisine verilme- si durumunda sonuç alamayacağının far- kında olduğu, bu nedenle sürecin uzama- sını istediği öne sürüldü. Çiller'le önkoşulsuz görüşme ümidini yitirmeyen Yılmaz'ın, parti örgütünün ağırlıklı bir bölümünün ANAP-RP ko- alisyonu istemine karşın, ANAYOL'u bir süre daha zorlayacağı dile getirildi. Bü- tün bu çabalardan sonuç çıkmaması du- rumunda ANAP'ın bir erken seçime git- mek yerine ANAP-RP koalisyonunu ter- cih edeceği dile getirildi. Yılmaz'ın yolsuzluklar konusunda Çil- ler ve DYP'nin üzerine giderek bu parti- yi küçültmeyi ve sonunda parçalamayı deneyeceği kulislerde dile getirilen sav- lar arasında yer aldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle