13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 OCAK 1996 RA2AR CUMHURİYET SAYFA HABERLER TMMOB'ye üye odalann İstanbul şubelerinin genel kurullannda tstiklal Marşı okunurken salonu terk ettiler RP yandaşlarmm gerçek yüziitstanbul Haber Servisi - Türk Mühendısve MımarOdaJan Bır- liği'ne (TMMOB) üye odalann Istanbul şubelerinin genel kurul- lannda RPyandaşlannın "gerçek vüzü" bir kez daha ortaya çıktı. Isîiklal Marşı ve saygı duruşu anonsuy la birlikte RP yanlısı mü- hendisier genel kuruî salonunu terk ettiler. Vfüstakıl Sanayiei ve fşadamia- n Demegrnin(MÜSİAD) "mes- lek odalannı" ele geçirme giri- şimlerı nedenıyle oda seçimleri tartışmahgeçivor. "Meslekte Bir- UkveÇağnGnıbu'" adma toplan- tılar düzenleyen mühendisler, Makina Mühendisleri Odası fs- tatıbul Şubesi ile Harita Mühen- disleri Odası tstanbul Şubesi'nın genel kurullannda ılerici, bu"nun meslek oda- ları seçımlerine el atması demokrat mühendislerce tep- kiyle karşılandı. Makina Mühendis- leri Odası Jstanbul Şubesi'nin 22. Dö- nem Genel Kurulu dün sert tartışmala- rasahneoldu. RP'lı- lerin oda yönetimi- ne alternatif olarak İGDAŞ Genel Mü- dür Yardımcısı lb- rahim Toprak'ı a- day gösterdiği genel kurulda, divan baş- kanlığı seçimlerini demokrat mühen- disler aldı. Genel tiri yağmuruna tuttular. Makina Mühendisleri Odası İs- tanbul Şubesi, Harita ve Kadast- ro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile Mimarlar Odası Kadı- köy, Bakırköy, Kartal bölge tem- silciliklerinın genel kurullan dün başladı. Genel kurul öncesi İstan- bul Büyükşehir Belediye Başka- nı Recep Tayyip Erdoğan ile bir- likte loplantılar düzenleyen "Meslekte Birük ve Çağn Gnı- olarak uygun bul- madığımız için karşı çıktık. SIT alanıolan biryere cami yapılmasına karşı çıkmamız doğaldır." Aral'ın konuş- ması sırasında RP'- li mühendisler za- man zaman ıtiraz- larda bulundular. tepkilerinı yüksek seslc dile getirdi ler. RP'lı mühendisle- rin kurul salonunu sık sık toplu halde boşaltması da dığer mühendisler tara- fından eleştirildı. Seçimlcrin bugün yaşamını yitiren makine mühen- dislen. Atatürk ve mücadele ar- kadaşlan için yapılan saygı duru- şunda çıktı. Saygı duruşu anonsu yapıldığı sırada RP yanlısı mü- hendisler salonu terk edip bır sü- re dışanda beklediler. RP'Iı mü- hendislerin bu davranışı, üyelerin tepkısine yol açtı. Divan başkanlığmı Metin Ali Dıını'nun yaptığı kurulda çalış- ma raporunu eleştiren RP sempa- tizanı mühendisler, mevcut şube yönetimini olaylara ideolojik yak- laşmakla suçladılar. Şube yöneti- mınin Taksim'e cami yapılması- na karşı çıkmasını eleştiren Nu- rettin Şahin, "Teröre karşı çıkü- mıvor"1 dedi. fETT Genel Müdürü Muam- mer Kantara, HABITAT-M top- lantısının rant için kapalı kapılar ardında konuşulduğunuönesüre- rek "Biz buna karşı ne yapnk?" dedi. Kantarcı, mevcut odayöne- timinin iGDAŞ'a yönelttiği cleş- tirileri de haksız bulduğunu vur- gulayarak İGDAŞ'ın çalışmalan- nın 2 binli yıllan geçtigini savun- du. Daha sonra sözalan odanm Şu- be Başkanı MustafaArali.se eleş- tirileri şöyle yanıtladı: "Biz TaksinTe cami yapılma- sı olayına ideolojik olarak yak- laşhğımız için değil, mesleki kurulda demokrat, ilerici, çağdaş mühendislerin aday listesı. "Vlııs- tafa Aral, Hasan Cebiroğlu, Er- cüment Şevle, Sinan TutaL, Eyüp Akaryıldu, Ayhan Gülcr ve Onur UysaTdan. "'.Meslekte Birük ve Çagn Grubu"nun ıse "Prof. Dr. Bahri Şahin, İbrahim L'çar, Fah- ri Coşkun, İbrahim Toprak, Os- man Kilitçioğlu, Erdoğan Tuncer veSeJanûVanlTısimlenndenolu- şuyor. Harita ve Kadastro Mühendis- leri Odası İstanbul Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu da dün Yıl- dız Teknik Üniversitesf nde baş- ladı. Genel kurulda odanm geçen yılki çalışmalan ve >eni dönem- de nasıl olması gerektigı tartışıl- dı. Meslekte Birük ve Çağn Gru- bu Başkanı Hasan Tahsin Usta, kurulun en önemli özellığinin ilk kez iki listeyle seçime girilmesi olduğunu belırterek "Bu katılt- mın çoğukru olmasını sağlayarak, secimin daha dcmokratik oİması- ıusagladık"dcdı. Usta, grubunun özellığıni de, "Etkin, üretken ve mesleğimize kimlik kazandırma arayışı içinde olacak" şeklinde özetledı. Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu da dün başladı. Ankara Cumhuriyet Büro- su'nun habenne göre Sarar llko- kulu'nda genel kurul çalrşmalan- nı sürdüren Makina Mühendisle- ri Odası 'nın yenı yönetimi için bugün yapılacak seçimde iki lis- tenin yanşması bekleniyor. Se- çımlere, sol eğilimli Çağdaş Mü- hendisler Grubu ile halen yöneti- mi clınde bulunduran sag eğilim- li Meslekte Birlik Grubu'nun ka- tılacağı belirtildi. DYPden îstifa etmîsti Eskî milletvekili Fırat tutuklandı • Eski Erzurum Milletvekili Abdülmelik Fırat, istanbul DGM tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. fstanbul Haber Servisi - Bu itiraf üzerine götürdük- Eski Erzurum Milletvekili Abdülmelik Fırat, dün ak- şam istanbul De\ let Güven- lik Mahkemesi'nce tutuk- lanarak Bayrampaşa Ceza- eu'ne gönderildi.. Şeyh Şait'ın torunu ve es- ki bagımsız Erzurum Mil- letvekili Fırat, önceki gün hakkında tutuklama karan çıkmasının ardından dün sa- at 15.00 sıralannda evinden sivil polislerce alındı. Fı- rat'ın oölu Mahmut Fevzi Fırat'tan alınan bilgiye gö- re emniyet görevlileri, Er- zincan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin tutuklama karan uyannca Fırat'ı gö- zaltına aldıklannı belirttiler. DGM karannın içeriğine ilişkin bir açıklama yapıl- madığını kaydeden Mahmut Fevzi Fırat, "İki iiç vıl önce bir PKK itirafçısı, bâbamın 'yardım ve yataklık' vapüğı iddiasında bulunmuş. biz bu iddiavı ciddi\e almamıştık. lerini sanıvorum. Babam iki seneden bu yana Erzurum 'a büe gitmiyor. Mahalli otori- te, yakaJadığı itirafçılara, 'Abdülmelik Fırat'la ilgili bir şeyler söyle' diyorda Biz de ciddiye alnuyorduk" de- di. Abdülmelik Fırat, daha önce yaptığı açıklamalarda sürekli tehdit edildiğini ve başına bir şey gelmesi halin- de devlet görevlilerinin so- rumlu olacağını açıklamıştı. Bir kez evi kurşunlanan Fı- rat. geçen yıl Hasan Mezar- cı tarafından TBMM'-de ve- rilen "tzmir suikastuun ince- lenerek suikasta katılanJann itibariannın iade edilmesı"" istemli önergeye imza attık- tan sonra DYP'den ihraç is- temiyle disiplin kuruluna verilmesi üzerine partisin- den istifa etmişti. Fırat, 24 arahk genel se- çimlerinde HADEP'ten a- day olmuş, ancak millet- vekili seçilememişti. Kayıp fotoğrafları arttyor İstanbul Haber Servisi - ICayıp aileleri, bu hafta da Galatasaraycia oturarak kaybedilenlenn bulunmasını istcdiler. Galatasaray Lisesi önünde saat 12.00'de toplanan yaklaşık 300 kişı, ellerinde kayıplann posterlerini taşıdılar ve sessizce oturdular. Yakınlannın bulunmasını isteyen ailelerin ellerinde taşıdıkian fotoğraflara bu kez, gözaltına almdıktan sonra öldürülmüş olarak bulunan gazeteci Metin Göktepe'nin fotografı da eklendi. 4 ocakta Üsküdar E Tipi Cezaevi'nde yaşanan olaylarda yaşamını yitiren üç tutuklu ve hükümlünün cenaze törenleri sırasında gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrense! gazetesi muhabıri Metin Göktepe'nın fotoğraflannı taşıyan ailcler, katillerin bulunmasını istediler. 'Çiller olmazsa olmaz' • KLTAHYA (AA) - DYP Genel Başkan Yardımcısı Jsmaıl K.araku>u, 24 aralık seçimlerinden sonra oluşturulacak yeni hükümetın. demokratik teamüller gereği, bir siyasi parti lıdennin başkanlığında kurulması gerektığıni biidırdi. Karakuyu, Kütahya DYP tl Başkanlığında bugün düzenlediği basın toplantısında şöyle kunuştu: "Teşkılatlanmız Sayın Tansu Çiller'in başkanlığında bir hükümetin kurulması yönünde ısrarlı ve kararlı. Hatta, ara rejim dönemlerindeki gibi kurulacak hükümetlere de güvenovu vermeyeceğiz. ANAP'ın, 'koalisyon üçüncü bir kişinin başbakanlığında oluşturulsun' formülünede kesin karşıyız." Adıvar anıldı • İstanbul Haber Servisi - Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden ve Kurtuluş Savaşı'nın öncü kadınlanndan Halide Edip Âdıvar, ölümünün 32. yıldönümünde törenle anıldı. Buarada, 1964 yılında Türk Kadınlar Birliği tarafından Sultanahmet Meydanı'ndaki parkta yaptınlan Adıvar'ın büstü, ölüm yıldönümü nedeniyle Eminönü Belediyesi tarafından onanldı. 3 milyarlık bakır çalındı BAT1V1AN (Cumhuriyet) - Hırsızlann, Batman ve ilçelerinde 1995 yılı ıçerısinde telefon direklerinden 15 ton bakjr tel caldığı belırlendi. 600 kilometre uzunluğundaki kablolann çalınması nedeniyie birçok ilçede telefon görüşmelerinin yapılamadığı kaydedildi. Kozluk, Bekirhan, Yanıkkaya ve Hasankeyf yolu üzerinde bulunan telefon direklerinden çalınan 600 kilometre uzunluğundaki bakırtelin parasal değerinin 3 milyar îiraya ulaştığı bildirildi. KUÇUKÇEKMECE Sevigen: CHP demokrasinin teminatıdır İstanbul HaberSenisi-Cumhuriyet Halk Partisi'nın(CHP) Küçükçekmece IlçeÖr- gütü'nün düzenlediği "Davanışma V'eme- ği" toplantısında konusan Deviet Bakanı Mehmet Sevigen,Türkiye'de demokrasinin ve laikliğin tek temınatının CHP olduğu- nu belirtti. Ataköy Mavi Marmara Et Lokantası'nda gerçekleştirilen geceye, Küçükçekmece il- çesinin de içinde bulunduğu 3. bölgeden milletvekili seçılen eski ll Başkanı Ahmet Gürvü/ Ketenci, Çatalca Belediye Başka- nı Fırat Aykut, il yönetıcileri ve ilçe baş- kanlan da katıldı. Çok sayıda partilinin katıldığı dayanış- ma gecesine diğer bölge milletvekili Ercan Karakaş ile tl Başkanı Mehmet Ali Özpo- lat'ın katılmaması dikkat çekti. ilçe Başkanı Behman Şaybak, son gün- lerde artan terör olaylanyla yine gergin ve sıkıntılı bir döneme girildiğini belirtti. Devlet Bakanı Mehmet Sevigen de Tür- kiye'de demokrasinin ve laikliğin tek temi- natının CHP olduğunu belirtti. Minare evin üstüne devrildiErzincan'da deprem nedeniyie zarar gördükten sonra çökme tehlikesi göster- mesi üzerine valilik tarafından yıkılmasına karar verilen Kandilli ( amisi'nin minarcsi, bağianan bir halatla yurttaşlar tarafından çekilmesi >olu> la > ıkıldı. Minare, bir evin üzerine düşerek harap ederken evde kimsenin bulunmaına.sı, burada oturanlann ve bu ilkef vıkım vöntemini bulan *dâhiler'in taJihî oldu. OLUM YILDONUMU ÇYDD'den Uğur Mumcu etkiıılikleri İstanbul Haber Servisi - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇY- DD), bombalı suikastla öldürülen ga- zetemiz yazan Uğur Mumcu'yu ölümünün 3. yıldönümünde bir dizi etkinlikle antyor. ÇYDD'nin 24 O- cak 19% tarihinde düzenleyeceği et- kinlikte Uğur Mumcu, şiirden açıko- turuma dek ceşitlı şekillerde anıla- cak. Atatürk Kültür Merkezi'nde sa- at I4.00'te saygı duruşuyla başlaya- cak olan izlencenin birinci bölümün- de, gazetemiz yazarlanndan DinçTa- yanç Uğur Mumcu'yu anlatacak, Müşfîk Kenter de Mumcu'ya birde- met şıir sunacak. Ikincı bölümde ise "Tarikat-Tıca- ret-Si>aset Üçgeni" adlı bir açıkotu- rum gerçekleştirilecek. Türkiye Ga- zetcciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Nail Güreü'nin yöneteceği açıkotu- ruma gazetemiz yazan Ühan Selçuk. OSP Ankara Milletvekih gazeteci U- luç Gürkan, gazeteci-yazar Ali Sir- men konuşmacı olarak katılacak. r\V»VVVVMVWVV%WVWVHMilH!n HA-RKA-DAIHVAK-LEN-VA-YIN "...Moers festivalinin en giizel sürprizi Kumpanya grubuyla İstanbul'dan geldi... 30 yafindaki yazar, ketıöi adlandırmasıyla bu "playback" ile "Giizel Yeni Oünya'nın keskin, tiz, şirret bir senfonisini başartyla yaratmı?..." Eva Pfıster / Dıe Deulsc/ıe Bühne, Kasım 1995 MttZJK. CEM İ0İZ ' PUSTh T1SMIM « Z ERATM I IOBEOGR«F( cnmsımt IROOBICI Çok kııa bir süre için Maçka'da, İTU G-Anfi»-nde. Cumartesı 20O0. Pıar 15 00 (Te): 227 71 29) Bıletkr Taksm Vakkcrama'dan temtn edUeMr Kum,Pan,Ya. TC KuMr Bakmbtı'nm Katkıhpyb 1 1 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi-Pazar 15.30 Cumarfesi 21.00 Pazar 18.30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Cuma 21.00 1105. OYUN Ferhan Şensoy ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Çarşamba-Perşembe 21.00 STUDIO OYUNCULARI GERGEDANLAŞMA yazarvyonetBn ŞAHİKAT1KAND Pazvte*i ve Cuau 21.00'de ffl»«W (0212) 24677 25 (0212)233 516 T C KültUr Bakardıflı Katkılarty 1 Bilet Satıs Yerteri: SES-1885 Ortaoyuncular Tel: 2S118 65-66 Tüm mmmh m&ulmtm Maslalı-BakırköKapitol Uagazaları savaş oyunlan tıyatroı her pa^ar 19:30 ! * S 1 pazartesi 20:00 Bfletler Vakkonma ve Roxy'de sacılmaktadır Sdsak tel : 243 28 79 • 99 •J «P 3: J r . 1 TC AKIN YILDIRIM Heykel Sergisi 6Ocak-3Şubatl996 ftızd huukıs haiç hwgui 11 00-19 00 arasapk» Tel. (0212)269 80 14 KENT OYÜNCULAKI 246 35 89-247 36 34 •Refik ErduranB IIZ9(JÛ'Y«ı:KEN7DIHjifilH£NTEIÎ-5ub*ıaİNGâî-Mrt««.V7EÎ. a. n. n oa* « * ıtoa ı HM tt.oo-n.o« Ybneten Dekor " Koitum Muzık M«hmet Bırkiye Nurullah Tuncer Çolpan llhan Babur Tongur * • * Voğun Istek üz LUTFEN KİZIMLA EVLENIR MISINIZ? 11-25-26 Ocaksoat: 21.00 Ver Elîni Broadvvay 14 Ocak Pazar saaf: 15.00 KONKEN PARTİSİ 21 Ocak Pazar saaf: 15.00 ORHAN VELİ 20 Ocak Cumartesi saat: 15.00 ve 18.00de « î I I ü r I l k l n I ı î ı ' n ı • k l I k < I > r ı . I > İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 18Ocak Perşembe Saat: 1930 BEATRIZ MARTIN FUMENKO DANS TOPIULUĞU TÖGİAD'o Değert KaHcılan için Teşekkür Ederiz.' Bilet Fiyatları: 500.000-400.000 TL (indirim Yapilmaz) ***** 19Ocak Cuma Saat: 1930 SULEYMAN ERGUNER TOPLULUGU ''NEFES" Bilet Fiyatları: 300.000-200.000 TL ***** 21 Ocak Pazar Saat: 1930 BOGAZIÇI SOLISTLERI Şefc Timur SELÇUK FiyanisHer: Server Acim - Ender Aksey Grup Kuruusu ve Sözcüsü: Ayje Çağlar Bilet Fiyatları: 200.000-100.000 TL CRRKonUr Salonu' 232 9» 30-231 54 96 İVnrrasıırfanm taM nUtr 1 AKH KonMr Glf««l: 251 56 00 «KMERKEZ OvUfml: 3S2 01 70 CAPTTOL AKunlzMa: 391 19 30 Salomjmuzun xüm irfat tcadem»lsnnde dğmww>4ğrana-wneif)ı ve BüyûKşehı Beledı/esı mensupıarıoa % 50 en az 30 luşiliı gnjpBrı * 20 nd«ım yapıimaktaOır Tanıtım Sponsoru E.S.E.K. TÜKÜRÜR KAÇARIM yön: Uğur Uludağ Müzik: Grup Vitamin Her Pazartesi 21.00 BejoğHı KuçC* Safne Attas Sıneması Paajı Ofejel 251 85 87 GALERİ REPLİCA 14Ocak- 14Şubat '96 GÜLÇİNANIL Soyat Figutzui Çıhşımlin Cami Sk. Deniz Apt 3/3 Erenköy Tel (0216)358 60 95 Cafe-Galeri SABRIAKÇA Resim Sergisi 1 Ocak'tan itibaren Buynkdere Cd. No ; 57/1 Maslak Tel: 285 15 M SARIYER SANAT TIYATROSU Beyoğlu Muammer Karaca Tiyatrosu'nda (C212) 251 93 10 SKÂRMETA ATEŞLI SABIR Politik Oyun 2 Perde Yöneten:Sabahattin Mutluer 14 Ocaktan itibaren Her Pazar 18.30 "Gün aganrken ate;lı bır sabırla donanmij olarak görkcmh kentlere gıreceğız " HDilekTurker Tıyötro4yna En iyi kodn ncu, En iyİ yönefm ROSA LUXEMBURG YAZAN: REKIN TCKSOY YONtTIN: Y. KINAN IŞIK istek üxerinc 13 O c a * C tesı 15 3O 14 Ocak Pazar 15 30 1 Şubat Perş 2i OO KÛCÜK5AHNC - ATLAS PA5AJI , HtTOÖİU T£L • (0 213} 251 «5 S7 2 9 16 23 Şubot Cuma 2' OO ZfTN|P KAMtL MITDANI ODfON MNCMASI TfU [0 216) 310 9$ 69 T.C KÜLTÜ* BAKANLIĞI VE ^ANKARA SANAT ThATROSL UĞUR MUMCU salcıncalı piyade * 22 Ocak'ta Kadıköy Halk EğiHıtı Merkezi'nde Saat: 18.3Ove21 00 Gişe Tel: 336 34 î l * 23-24 Ocak'ta Yonus Emre Külrtr Merkezi'nde Saaf- 18.00 ve 21,00'de Gij« Tel. 601 38 95 BtleHer gışelerde ve Suodtye Volckorama'da sahlmaktadır Kadıköy Belediyesi Kûihjr ve Sanat Merkezi Yaprak ESfRKUŞ TUTAL 16 OCAK-29 OCAK 1996 Karmg R«»lm Scrgiti Güliver SÖmestre Kültür Şenliei Gençler ve Çocuklar Bu Olayı Vaşamalı I- Uvenl Kufûp • İstanbul p. » - f c TaCI Boyunca 1 veya 2 Hafta (6 -12 yaş) r i I f " " *•?«" n- 5 Günlük Uludağ gezısı (31 Ocak'4 Şubat) SİIMt • TİMff» 6-12 ya?/13-17 yaş , . ' Yönetici öğretmenler gözetiminde , . . " ., Sınıriı sa/i^a kcntenıan ıç.n aea><me/ra SttfUl rirflltr Uludag'ı Tanıyalım 2so 97 57 269 53 02 3lü kararname krizi Bakan^ müsteşarı görevden alamadı • Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in dayısı olan Çalışma Müsteşan Kutlu Türker'in görevden almmasını öngören 3'lü kararname Başbakan Tansu Çiller'e takıldı. ANKARA (Cumhuriyet masına ilişkin imzaya açtığı Bürosu) - Çalışma Bakanlı- ğ 'nda, müsteşar Kuttu Tür- ker'in görevden alınması gi- rişımi, 3'lü kararname kri- zine yol açtı. Eski CHP Ge- nel Başkanı Hikmet Çe- tin'in dayısı olan Çalışma Müsteşan Türker'in görev- den almmasını öngören 3'lü kararname, Başbakan Tansu Çfller'e takıldı. Bakan Mustafa Kui'un 2 ay önce, Türker'in Zurih'e çalışma ataşesi olarak atan- kararnamenin Başbakan- hk'ta bekletildiği öğrenildı. Bu süreçte izin kullanan Türker, kararnamenin Baş- bakanlık'ta tutulmasının ar- dından, geçen hafta yeniden görevine başladı. Türker'in, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis döneminde de görevden alınması gündeme gelmişti. Ancak, koalısyo- nun dağılması nedeniyle bir işlem yapılamamıştı. Proje önerilerîni sundular ÇEKUL'den 4 sivÜ dayanışma' önerisi İstanbul Haber Servisi - rüdmliveciddiinsanlar\ar- ÇevTe ve Kültür Değerleri- ni Koruma ve Tanıtma Vak- fı (ÇEKÜL) Yüksek Danış- ma Kurulu, vakif yönetimi- ne geleceğe dönük yürütül- mesini istedikJeri proje öne- rilerini sundu. ÇEKÜL Vak- fı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Metin Sözen, "Tür- khe artık çok önemli bir ka- rar vermek üzeredir. Türki- ye,birikimli \t hatta çok şey- ler yapabilecek insanlann yaşadjğı bir ülkedir" dedi. Kabataş Kültür Merke- zi'nde dün gerçekleştirilen toplantıda konuşan Metin Sözen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, aydın- lık bir gündemle buradan geleceğe adım atma umut- lannı taşıdıklannı belirtti. Bu birikimli ve yetenekli in- sanlara karşın Türkiye'nin hâlâ sıkıntılar içerisinde kıv- randığına dikkat çeken Prof. Metin Sözen. şöyle devam etti: "Bu birikimli ve yete- nekli insanlar yıllardır Tür- kiye'vi yönetenler tarafın- dan ,\anlış kuUanıunıştır. Halbuki bu ülke, >üz\ıllar- dır üzerinde çok önemli uy- garhklann doğduğu toprak- lar üzerine kunılmuştur. Si- vil toplum örgütieri olarak ortak bir noktada buluşmak zorundayiz.'' Yeni dünya düzeni içeri- sinde sadece katılan olarak yer almanm yanlış olacağı- nı da kaydeden Prof. Dr. Sö- zen. "Bir birey olarak her sabah gazeteyi açtığunda sa- dece üzüntüleri ve karışık- uklan görmeye başiadım. İçinıe sıkıntılar basarak gü- ne başlamak zorunda deği- Iim. Bu gündem değişmeli- dir" dedi. Kurul üyelerinin birikimlerinin iyi kullanıl- ması gerektiğini belirten Sö- zen. şöyle konuştu: "Bu birikim, iyice güçlen- dirilip dognı hedefe yönlen- dirilirse, ancak sonucu ulaşı- labilir. Bu birikim saçma sa- pan kullanılamaz. Bu kadar insan isran olamaz. Bizler, anayasanın birkaç küçük maddesinin değiştirifanesûü kabul edeme> iz. Bu toprak- larda bi/im düşüncelerimiz- le yaşamak istiyoruz. Biz, kimseden para pul istemho- ruz, ama kuşaklar arasında- ki kopukluğun giderilmesini ve yarına güzel şeyler bırak- mavı isthoruz. Buradan si- yasilere seslenmek istiyo- rum; gerçekten bu ülkede bi- dır ve gelecekte bu doğru kuUanıidığuida, bu yapay or- tam ortadan kalkacaktır." Toplantıda konuşan ÇE- KÜL Vakfı Yönetim Kuru- lu üyesi Prof. Dr. Aysel Ek- şi ve vakfın ikinci başkanı Mithat Kırayoğlu da ÇE- KÜL'ün beş yıllık süreç içersinde yaşama geçirdiği çevresel ve kültürel projele- ri anlattı. Kırayoğlu, vakıf olarak Türkiye'nin kısıtlı maddi olanaklan yerine, zengin insan kaynaklanna talip oldukJannı belirtti. Toplantıda, "çevre konu- sunda çalışan sivil toplum örgütlerinin bir konfederas- yon altında birieşmcsl, ortak hareket edilmesi ve ÇE- KLL'ün eğitime ağırlık ver- mesi, çevresel ve kültürel de- ğerterin topluma i\ i anlaül- ması için yeni \ a> ınlar yapd- ması, >erel yönetimierin kat- kdannın artünlması için ge- rekli çalışmalann yüriitül- mes" şeklinde öneriler su- nuldu. Lastîk-Jş'te son söz işçiııin AHMET KURT İZMİT (Cumhuriyet) - tzmıt'te kuruJu Brisa. Go- od-Year ve Pirelli ile Ada- pazan'nda kurulu Good- Yearfabrikalarmda çalışan ışçilere ait toplusözieşrae görüşrneleri sonuçiaudı. 1996 yılı ortalama ayiığı net oiarak 60 milyon lira- ya ulaşan lasttk işçilerinûı yann saat 16.00'da işyerle- rinde yapılacak oylamada kabut oyu vermeleri halin- de sözteşme imzaianacak. Arabulucu Prof. Nusret Ekin'tn başkanlığında ön- ceki gün saat 10.00'da baş- layan Lastik-tş Sendikası yönetıcileri ile işverenler arasındaki görüşmelerara- lıksız 20 saat sürdü. Dün saat 06.00'da vanlan son nokta, yann saat 16.00'da işçilerin onayına sunula- cak. Bu konuda açıklama yapan Lastik-lş Sendikası Kocaelı Şube Başkanı ts- mafl GüreL "Bu bir anlaj- ma değfldir. Ancak,işçi ar- kada^anmız son geKocn aşamayı kabul ettikieri tak- dirde sozieşme imzaJana- cakıır" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle