11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14OCAK1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Atina, Sırp katili vermiyop • ATLNA(AA)- Yunanıstan. Kosova'nm Arnav ut liderlerinden Enver Handn'yi öldüren ve Rodos adasında yakalanan Darko Asanin adındakı Sırp katılı, Belçika yenne Sırbıstan'a ıade etmeyi kararlaştırdı. Yunan Temyiz Mahkemesi (Arios Pagos) tarafindan Belçika'ya iadesi kararlaştınldığı halde Yunan Adalet Bakanı Yanıs Potakis bu karan bozarak Sırp katilin Belgrad'a teslim edilmesini emretti. Asanin'in, Belçika'ya iadesini engellemek amacıyla bazı Sırp yetkililenn Atına'ya baskj yaptıklan ve Yunan Temyiz Mahkemesi'nin aldığı karann bozulmasına da, bu baskılann neden olduğu bıldinldı. Belçika makamlan, Kosovalı Arnavut lideri Handri'yi Belçika'da öldürûp Yunanistan'a kaçan Asanin'in iadesini istemiştı. Almanya'da Türklere sahbn • NEULLM(AA)- Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinin Neu Ulm kentinde bır Türk seyahat acentesinde önceki gece kimliği belirlenemeyen kişilerce saldın düzenlendi. Genç yaşlarda iki kişi tarafindan seyahat acentesinin bulunduğu binanın camlan kınlarak atılan molotof kokteylı sonucu çıkan yangın kısa sürede sondürüldü. Polis kaynaklanndan edinilen bilgıye göre ölen ya da yaralanan olmayan saldında maddı hasar meydana geldı. Kıbrısa AB Temsilcisi • ATİNA(AA)-AB Dönem Başkanı ltalya'nın gınşımi ıle bu ülkenin eski Cumhurbaşkanı Francesco Cosiga veya eski Dışışleri Bakanı Juliano Amato'nun, Avrupa Birliği'nin Kıbns temsilciliğine atanacaklan bıldinldi. Atina Haber Ajansı'na (ANA) göre Cosiga veya Amato'nun AB Kıbns temsilciliğine tayını konusu, Yunanistan ve ltalya dışişleri bakanlan Karolos Papulyas ile bayan Susanna Agnelli arasında, geçen perşembe günü Atina'da yapılan görüşmede de ele alındı. Butyaristan'da terör • SOFYA (AA)- Bulgaristan'da mafya gruplannın terör eylemlenne artık dıplomatlar da hedef olmaya başladı Çin Halk Cumhurıyeti Sofya Büyükelçilıği'nde görevli askeri ataşe Tsin Dzi Kıan, Sofya'da "Güreşçiler " adıyla tanınan mafya mensuplanmn saldınsına uğradı. Silahlı saldırganlar, Çin asken ataşesini arabasının içinde hastanelik edene kadar dövdüler. Çeçen ve Rus yetkililer görüşmelerde ilerleme olmadığını açıkladı Bir Rus askeri, görüşmelerin yapıldığı kontrol noktasında toplanan ve rehinelerin serbest bırakılmasını bekleyen srvilkre bakıyor. Gergîn beldeyiş sürüyorDış Haberler Servisi- Düzınelerce rehıneyı Dağıstan'ın Pervomayska- ya köyünde ellennde tutan Çeçen di- renşçilerle Dağıstanh yetkililer ara- sındaki görüşmeler. Rusya lçışleri Bakan Yardımcısı General Fyodor Latyshev'ın de katılımıyla diin de devam ettı. Çeçen ye Rus yetkililer arasında yapılan görüşmelerde iler- leme sağlanamadığı açıklandı. Itar- TASS haber ajansından alınan ha- berde. her ıkı tarafın da yoğun bir asken hazırlık içinde bulunduğu be- lırtıldı. Çeçen güçlerin sivıl rehinelerle bırlıkte 3 günden ben bulunduğu Pervomayskaya köyündckı duruma, çevre köylerden topianan 1500 kışı- lık bır grubun müdahale etmeye ça- lıştığı kaydedildi Dağıstan Içışleri Bakan Yardımcısı Genadiy Şip- gun'un yaptığı açıklamaya göre sı- villerden oluşan grup Çeçenler'ın \e rehinelerin bulunduğu bölgedekı Rus asken kordonunu yardı. Dağıs- tanh yetkililer. Çeçenler'ın bulundu- ğu noktanın 2 kılometre kadar gen- sindc bulunan grubun daha fazla ilerlememesı için kcndılerinı ıkna et- meye çalıştığı belirtildı. Bu grubun kendı köylen çevresinde çatışma çıkmasını engellemek ve rehınelen kurtarmak amacıyla, ınsan koridoru oluşturamk Çeçen güçlenn Çeçen- ya'ya ulaşmalanna yardımcı olma- ya çalıştığı kaydedildi. Bu arada, Rus askerleri basın mensuplarına Çeçen dırenişçılerin rehinelerle bırlıkte me\ zilendığı Per- vomayskaya köyündcn Rus asken kampını göremeyeceklen bır nokta- ya kadar uzaklaşmalan emrini ver- di. Itar-TASS haber ajansının verdığı bilgıye göre Rusya Çeçen dırenışçi- lerden koşulsuz teslim olmalannı ıs- tedi. Rusya Devlct Başkanı Boris Veltsin'in Çeçen dırenişçılennin elınde bulunan rehinelenn serbest bırakılmasını ıstedıği, dırenişçılerin cezasız kalması gibı bır düşiincesı- nındeolmadığıbıidınidı Itar-TASS haber ajansının bıldırdığıne göre Bo- ris Yeltsın, Dağıstan Cumhunye- ti'nin lideri Magomedali Magoroe- do\ ile yaptığı telefon konuşmasın- da, sorunun çözümü için en uygun seçeneğin araştınldığını vurguladı. Magomedov ise Itar-TASS yaptığı açıklamada, kendileri için hiçbır şe- yin msan hayatından daha önemlı ol- madığını belırterek dırenişçılerin ce- zasız kalmamalan konusunda Yelt- sın'le aynı görüşte olduğunu kaydet- ti. Rusya Federal Güvenlik Servisi sözcüsü General Aleksander Mik- haüov AFP'ye yaptığı açıkJamada, General Latyshev ile Dağıstanh di- nı ve sosyal gruplann temsilcilerinin Çeçen direnışçılerle görüşmeyı sür- dürdüklennı belırtti. Bosna Clinton'dan moral gezisi Dış Haberler Servisi- Bos- na'da NATO gûcü çerçevesin- de Bosna'nın kuzeydoğusun- daki Tuzla'da konuşlandınlan Amenkan askerlerini ziyaret etmek ûzere Washington'dan hareket eden ABD Başkanı Bill Clinton, ttalya'nın kuzey- doğusundaki Avino NATO Ha- va Üssü'ne de ugradı. NA- TO'da görevli Amerikan asker- leri tarafindan büyük bir çoş- kuyla karşılanan Clinton, ku- cağına verilen minik bebekle birlikte gazetecilere neşeyle poz verdi. ABD Başkanı, Avi- no'da görevli Amerikan vatan- daşlanndan gördüğü yakın il- giden duyduğu memnuniyeti şu sözleriylc dile getirdi: "Amerikan halkı adına Bosna için gösterdiğiniz çalışma ve desteğe teşekkür ediyorum". Ne var ki Clinton'm uça- ğı.Avino Hava Üssü'nden ha- valandıktan sonra Tuzla Hava- alanı 'ndaki yoğun sis nedeniy- le Macaristan'a inmek zorun- da kaldı. Tuzla'daki yoğun si- sin öğle saatlerinde dağılma- sıylaClinton'ın uçağı Tuzla'ya iniş yapabildi. BAŞSAGLIGI Kurumumuzun Başkan Danışmanlarından Erdoğan Ergenekon'un babası, Araştırma Müdür Yardımcısı Çağatay Ergenekon'un dedesi Abidin Ergenekon 12 Ocak 1996 Cuma günü Hak'kın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ERDEK SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1994/224 Esas Maktul Sahak Özkaya, Erdek Noterliğf ne muhtelif tarihlerde vermiş olduğu vasiyetnamesi ile vasiyetçinin mirasçısı olarak kalan Seta Özkaya ile Silva Özkaya tüm aramalara rağmen adreslerinin tespit edilemediği ve bulu- namadıklanndan, duruşma günü olan 28.3. 1996 günü maktule ait olan vasiyetname okunacağından duruşma günü mahkememizde hazır bulun- malan veya kendilerini bir vekille temsıl etmeleri, gelmedikleri takdirde vasiyatname gıyaplannda okunacağından işbu ilanın tebliğ yerine geçeceği ilanen tebliğ olunur. 25.12.1995 Basın: 65394 Konu Konuk Tarihi Adres Tel SÖYLEŞİ : TKP'nın dünü ve bugünü : TKP merkez komite üyesi Cemal Kıral : 20.01.1996 Saat: 14.00 : Toplumsal Araştırma Vakfı 1480 Sokak Asker Gazinosu Arkası : 464 48 69 Alsancak-izmir Davetiyeler aşağıdakı kitabevlehnden temın edilebılir. Aynntı Krtabevı Tel: 421 10 76 Ercan Krtabevı Tel. 489 03 91 Kuttur Kıtap Sarayı Tei: 445 37 65 ANMA Canımız babacığımız HÜSEYİN BAL'ı aramızdan a\nlışının birincı senesınde sevgıyle. özlemle anıyoruz. Yasadığimız sürece senın öğrettığın gibi güzel, lyi ve sana layık olmaya devam edeceğiz. Eşin ye kızların KIDRET, MÜGE, Fl'ND\ BAL T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 1995/87 Esas 1995,79 Karar Antalya ili Mana\gat ılçesı, Kızılot Köyü, cilt no: 060/01. sayfa 48, kütük sıra no 17"dekayıtlı Hasan \e Üm- mühani oğlu 4.3.1978 doğumlu Eren İncınn Eren ısmı ıptal edılerck Erhaıı lncır olarak duzeltılmıştır. 25.12.1995 Basın: 65406 ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ 1995/1029 Davacı Zarife Arslan vekili tarafindan davalı- lar Yusuf Arslan vs aleyhlerine açılan izale- yi şÜyu davasında; Izmir, Yeşilyurt, 9106/3 sok. no: 7, D: 1 adresinde otunır Hasan Ali oğlu, Yusuf Arslan adına ve adresine çıkar- tılan tebligat bila tebliğ iade edilmiş, C. Başsav- cılığı kanalı ile de adres araştırması neticesinde adresi tespit edilemedi- ğinden ilanen tebligat yapılmasına karar veril- miştir. Buna göre Antalya Merkez Bahçelievler mah. 3421 ada, 1 parsel- de kayıtlı bulunan taşın- mazın satılarak paydaş- lar arasında satış bedeli- nin pay edilmesı dava- sının 14.2.1996 günü saat 09.10'da mahkeme- mizde yapılacak duruş- mada adı geçenın hazır bulunması veya kendi- sini bir vekille temsil et- tirmesi, gelmediği tak- dirde duruşmanın gıyabında yürütüleceği yönünde dava dılekçesı özeti ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur. 22.12. 1995 Basın: 65409 Portekizde devlet baskanlıâı seçimleri Sosyalist aday Samoaio öndeDış Haberler Servisi - Por- tekiz'de bugün yapılan dev- let başkanhğı seçımlerinde sosyalist lider Mario So- ares'in halefı belirlenecek. Portekiz'in son 20 yıllık siyasi yaşamına damgasını vuran Soares. devlet başkan- lığı görevınden kendi isteğı ile aynlmıştı. Devlet başkanhğı seçimi, sosyalistlenn üstünlüğü ile sonuçlanan parlamento se- çimlerinden 3,5 ay sonra gerçekleştirilıyor. Portekiz Anayasası'nın iki dönem üst üste devlet başkanhğı yapan bir kişinin üçüncü dönem adaylığına sınırlaması nede- niyle "Kral" unvanlı Soares, bu seçimlere adaylığını ko- yamadı. 72 yaşındaki "kurt" politıkacı, politikayı tümüy- le bırakmayı planlıyor. Son dakıkada sol kanat ve komünıstadaylann seçimle- re katılmayacağını açıkla- masıyla, bu seçimlerin yine klasik sağ-sol çekişmesi şeklinde geçeceği kesınlık kazandı. Eski başbakanlar- dan lıberal görüşlü Anibal Cavaco SOva ile Lizbon'un sosyalist eski belediye baş- kanı JorgeSampaio arasında geçecek seçimde, Sam- pio'nın ka2;anma şansının daha yüksek olduğu belirti- liyor. Sosyalist Partı'nin 56 ya- şındaki eski Genel Sekrete- ri Sampaıo, geniş halk kitle- lerinin desteğme sahip. Ko- Portekiz devlet başkanını seçiyor 92.000 tan 2 (Azoradalan.Madeira ve Macao öahi!) 9.8mıtyon (+ 4.5 m. Ğş ülkelerde) ^ münıst Partı'nin desteğı ıle başkente iki kez belediye başkanı seçılen Sampaio. bu kez de "sağcılara şans tanı- mamak" niyetinde olan ko- münistlerden yoğun destek görüyor. Son yapılan kamu- oyu yoklamalan, Sampa- 10'nun rakibıne göre 13 pu- an daha ileride olduğunu gösteriyor. Siyasi uzmanlar, Sampa- io'nun 3.5 aydır iktidarda olan Sosyalist Parti'nin şu anda içinde bulunduğu "ba- layn" döneminden yarar sağ- ladığını öne sürüyor. Sampaio ıle aynı yaşta olan Cavaco Silva, adaylığı- nı koymaya ekim ayında ka- rar verdigınden, Sampaıo'ya 8 aylık bır avantaj sağlamış oldu. Merkez-sağ eğilimli Sosyal Demokrat Parti'den (PSD) aday olan Cavaco Sil- va, propaoganda çalışmala- nna yetennce zaman ayıra- madığından destek sağla- makta başanlı olamadı. Ca- vaco Sılva'ya diğer bir dar- be de seçimlerde "tarafsız" kalacaklannı ılan eden Hınstiyan Milliyetçi Parti ve Halk Parti'sinden geldi. Bu iki partının seçimde PSD'yi desteklemeyeceğinı dolaylı olarak belirtmesi Cavaco Silva'ya gidecek oylann iyi- ce erozyona uğramasına yol açtı. Papandreu'nun taraû kalmadı MURAT İLEM ATİNA-54 günden bu yana tedavi altın- da tutulan Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun hemen bütün organlan iş- levlerini göremiyor. Yunan basınında yer alan haberlere gö- re Papandreu'da zaman zaman bilinç yiti- mi ve unutkanlık görülüyor. Normal gıda alamayan Papandreu'nun delinen yemek borusuna takılan hortumla gıda verilmcye çalışılıyor. Akciğerlerindeki yetmezlikten dolayı nefes alamıyor, zaman zaman yapay akciğer aygıtına bağlanıyor. ICaraciğerler- de ıltıhaplanma vc su toplama var. Dalak büyümesi, safra kesesı taşı bulunuyor. Böbrek yetmezliği yüzünden periyodik olarak diyaliz makinesine bağlanıyor. Ve son olarak kronik kansızlık Yunanistan Başbakanf nın organlannda görülen yeter- sizlikler. Sağlık Bakanı Dimitris Kremastinos, başbakanın sağlığmdan dolayı görev ya- parnaz durumda olduğunu açıkça dile ge- tirirken bu açıklamasıyla kansının şimşek- lerini üzerine çekti. Eşinin daha uzun yıl- lar politikanın içinde olacağını geçen gün- lerde basına açıklayan Dimitra Papand- reu'nun kişisel ihtiraslan yüzünden Pa- pandreu'nun bu duruma geldiği artık par- tili milletvekilleri tarafindan da açıkça ifa- de ediliyor. Bazı Yunan basın organlan, Di- mitra Liani'nin bu tutumuna, her gün çıp- lak fotoğraflannı basarak tepki gösterirken Kathimerini gibı ciddi gazeteler, Papand- reu hastaneden çıkana kadar sağlığıyla il- gili haberlere sayfalannda yer vermeme karan aldılar. Öte yandan, anamuhalefet yeni Demok- rasi Partisi lideri Miltiadis Everttarafindan 1- Zaman zaman şuur kaybı 2-Normal gıda alamryor 3-Kalbin sağ bölümâ \etersiz çalışryor 4- Nefes alma zortuğu 5- Akciğer 6- Karaciğer iltihabt 7-Dalak büvümesi 8-Safra kesesitaşı 9- Böbrek yetmeziiği 10- Kronik kansızlık Kremastinos aracılığıyla Papandreu'ya gönderilen mektubun başbakan yerine, partı genel sekreterine verilmesi muhale- feti ayağa kaldırdı. Yenı Demokrasi Parti- sı lideri MiltiadisEvert,Papandreu'nun is- tifasını içeren tnektubu, başbakana ulaştır- mayan sağlık bakanını suçüstü mahkeme- sine vereceğinı açıkladı. /PROVA: CEZAEVLERİ •GALA: TÜRKİYE SAHNESİ BU OYUN TUTACAK Ml? SEÇİMLERİN GALİBİ REFAH PARTİSİ Mİ? ÖZDEMİR SABANCI'NIN ÖLÜMÜYLE KAYBETTİKLERİMİZ TÜRKİYE VE ORTADOĞU UZMANI BERNARD LEWİS İSTANBUL'DAYDI DORUKTAKİLER' 95 DEVAM EDJYOR!. TBMM'DE YENİ YÜZLER (1) ADIEU, MİTTERRAND!.. • YENİ HÜKÜMET KURMA GtRlşLMLERI • I MCFF RAMHf> YA KARsı • EĞfrtMDE KREDhJ StSTEM ÇIKMAZI • LK/rKi.r r . o z ı r M i \ KI RTI LAMIIRNIM/ • DÜNYA BANKASI MÜJJ ECİTtMI GELİŞTİRECEK J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle