16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 14 OCAK 1996 PA2AF 18 SPOR Ali Şen'in istediği tüzük değişikliği gerçekleşirken muhalefet olay çıkardı E Bahçe'de q)otekkaHth YENİTÜZÜĞEGÖRE: Yuzde 10 yenı üye ahnması, uyelık ıçın bekleme suresının 5 yıldan 2 yıla ındınlmesı ve kuJube gmş ucretmın 25 mılyondan lOOmılyona çıkanlması, heryılodenen 12 bın Jıralık yıllık aıdatın 600 bın hra olması kararlaştınldı Geçıcı olarak sunulan 7, 8 ve 9'uncu maddeler de kabul edıidı HİLMİ TÜRKAY Dün Acıbadem Istek Vakfı'nda ya- pılan Fenerbahçe'nm tüzük kongresı, herzamankı gıbı ateşlı tanışmalara, söz düellolanna sahne olurken yapılan oy- lama sonunda kulube yuzde 10 yenı ûye almması, uyelık ıçın bekleme su- resının 5 yıldan 2 yıla ındınlmesı ve ku- lübe gınş ücretının 25 mıiyondan 100 mılyona çıkanlması, dahası heryıl ode- nen 12 bın lıraiık yıllık aıdatın 600 bın hra olması kararlaştınldı Geçıcı olarak sunulan 7, 8 ve 9'uncu madde- ler de kabul edıidı Daha önceden, 4750 olan uyelık aı- datlannı yatıran 3055 kışının kongre- Tüzük kongresinden izlenimler Bulgurlu 'nun öfkesi mahkemeye gitti Spor Scrvisi - Fenerbahce'nın tuzûk kongresı alışık otöuğumuz görüntüJere sahne oldu Yıne bırbınae sataşmalar, yıne kuiürier avvuka cıktı 5. maddenm oylaması sırasında saiondan çeşıth ıtıraz seslen, küfurlerduyuldu Muhıttio Bulgurlu baskardığındakı Bırleşik Grup Derneğj bu seslenn ağırhgını oluşturuyordu Bu arada Muhıttın Bulgurlu, dıvan başkanlığmdan kendısını tatmın edıcı sonuçlan alamayınca soluğu Başkan Vli Şen'in yanında aldı ve "Siz bia Fenerbahçe düşmanı ilan ettiniz, Bizi ciddiye almalmnız. Gelin bu tuzük kongresini iptal edin, yenisini bep bıriikte yapalım" dedı Şen'm yanıti ıse "Sinirlerini/e hâkim otan, bağınp çagırmaya gerek yok"oldu Itırazlarda oytamanın duzensız olduğu, bu ışın mahkemeye kadar gıdecegı belırtıldı Bırleşık Grup Dernegıı üyelenne, K-Atım Bayülken ve A/iz Yridıran onderbğındekı Bırieşık Kadıköy Grubu Demegı üvelen yanıt vennce salonda zaman zaman gergın dakıkaiar yaşandı Tuncer Erdoğan'm dıvan ba^kanhğında yapılan kongrede gerek Erdoğan'a kufrederüer gerekse bırbınne sozlu sataşanJar goze çarpü Bırleşık Grup Derneğı ağıriıklı üyelenn, dıvan baskaniığına sunduldan ve ba^kantıga ıtımatian kalmadıgını behrten rapor sonrası "Yazıklar olsun, birbirimiri yiyoroz" dıyerek salonu terk ettık^en de gozlendı ye katılması beklenıyordu Ancak bu rakamın 750'de kalması herkeste düş kınklıgı yarattı Tuzûk Tatıl Kongrcsı'nde Genel Ku- rul Başkanhk Dıvanı seçımı bır haylı zaman aldı Yönetım Kurulu Tuncer Erdoğan'ı aday göstenrken, Bırleşık Grup Demeğı Talat Ataman'ı rakıp çıkardı 2 başkan adayı ıçın yapılanoy- lamada Tuncer Erdoğan galıp çıktıysa da Bırleşık Grup Derneğı Başkanı Mu- hittİD Bulgurlu 2 bır oylama yapıl- ması ıçın ısrar ettı Hükümet komısen eş/ığınde yapılan 'Elle sayım'da galıp çıkan taraf yıne Erdoğan oldu Tarıhı kongrede öncelıkle kulübe uyelık ıçın beklenen yıl sayısını ıçeren 5 madde tartışıldı Yapılan oylama so- nunda 3 'te 2 çoğunlukla bekleme süre- sı 5 yıldan 2 yıla ındınldı Daha sonra 6 maddeyegeçtldı Bu madde yuzde 2 olan alınacak öye sayısının yonetım ku- rulu tarafından yuzde 10'a çıkanlma- sını ıçenyordu Bu değışıklık de oy ço- ğunluğuyla kabul edıhrken 50 ust dü- zey burokratm da kulübe aJınması ka- rarlaştınldı Öteyandan 18 ve29 maddelerdekı daha öncedengenel kurula sunulan tek- lıfler ıse yonetım kurulu karanyla gen alındı ve eskı şeklıyle yürürlukte kal- masına karar venldı Şen: Karariar bize güç kattı Kongre bıtımıv le kursuye gelen baş- kan \li Şen, "\ onetim kurulu olarak mart ayında yapılacak kongre once- sı u.veler bize bü> ük guç kattılar, Fe- nerbahçe sevgısınin ne olduğunu gösterdiler. Görrvimizi a> nı başanv- la sürdurmek ıstiyoruz. Fenerbah- çe'yi Avrupa'nın bir numaralı kulu- bü vapaeağız, bundan da hiç kimse- nın kuşkusu olmasın. Fenerbahçe Fenerbahçelilerındir, isterdım ki bu- tun kapılanmızı açalım. Kulubu bü- \ uten sahıp \e uyeleridır. Kotü vone- tımier buyuk kuluplen kuçultu>or- lar. Kadıkoy Grubu ile uzlaştık. Bu buyuk aile sevışmelı, kol kola gırme- lıdir" dedı Kongre sonrası alınan kararlarda dı- ğer rol sahıbı de kuşkusuz babası Se- mih Bayûlken'den emanetı devralan üğlu Ka/ım Bayülken'dı Bırleşık Grup ve bağımsızlar karşısında Bayul- ken, oylamalarda grubuvla bûyuk fark ve sukse yaptı G. Saray Kulübü Başkanı Alp Yalman ve F. Bahçe Başkanı Ali Şen sataşmalara son verdiler 6 Arök savaş yok, barış var'• Alı Şen, Galatasaray Başkanı Alp Yalman'la ortak bırgörüşe vardıklannı behrterek "Rekabet olacak, ama bu kötü söz söyleyerek olmayacak. Bız Galatasaray ıle duşman kardeş değıl sadece kardeşız" dedı. Spor Servisi - Son zamanlarda kamuoyunun gündemını meşgul eden Fenerbahçe ıle Galatasa- ray arasındakı ağız kavgasına Fenerbahçe Başka- nı AJi Şen açıklık getırdı Alı Şen "Artık savaş yok, banş var" dedı "Manşet için Galatasa- ray ve Fenerbahçe'vi düelloya da>et edenler, artık malzeme bulamayacaklar" dıye konuşan Alı Şen, bundan sonra kulüpler arasında böyle olaylann yaşanmayacağmı belırttı Alı Şen, Ga- latasaray Başkanı Alp Yalman'la ortak bır görü- şevardıklannı behrterek, "Rekabet olacak ama bu kotu söz söyleyerek olmavacak. Bı/ Gala- tasaray ıle düşman kardeş değil sadece karde- şiz'' dedı Fırat Plastık Sanayı tarafından Turk sporuna katkı amacıyla duzenlenen 3 Altın Adam Yanş- ması sonrası duzenlenen panele onur konuğu ola- rak katılan Alı Şen, bırçok ılgınç açıklamalarda bulundu Panele Fenerbahçe Asbaşkanı Vefa Kü- çük ve genel sekreter Orhan Kcceli de katıldı Turk takımlannın yabancı transfennde bılgısız vcacelecıdavrandıklannı kurallan lyı bılmedık- lennden dolayı yüksek ücretlerle kalıtelı olrnayan futbolcu transfer ettıklennı söyleyen Şen, "Transfer benim işim. Hangı kulup olursa ol- sun gelsinler, bilmeleri gerekenleri oğretiriz" dıyerek açıklamada bulundu ve şoyle devam et- tı "Transfer edilecek yabancı o> unculann bir kere Türk oyunculardan ı\i olması >e farklı özelliklerin bulunması la/ım Tam bir profes- Calatasaray Kulübü Başkanı Alp Yalman'la (solda) Fıratpen'in panelinde bir drd\* gelen ve G.Saray'la dostluk çubuğu yaktıklannı söyleyen Ali Şen yine de en bu\ük kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledi. (Fotoğraf OZGUR OZKU) yonel olması da gerekivor. Beşiktaş Kuntz'u alırken çok fazla transfer ucreti ödedi. Eğer Kuntz'u ben transfer etsevdım çok daha ucu- za mal ederdim. Çunku 33 yaşın üzerinde bir futbolcu ıle anlaştığınızda kulubun soz söyle- meye hakkı yok. Vani çok vuksek bonservis ucreti ıstemeye hakkı yok demek istiyorum. FIFA'nın bu konuda kesin talımattan var." Fenerbahçe olarak transferde tam ısabet sagla- dıklannı behrten Şen. "Biz Avrupa'da futbol- cu arayışımıza ba$ladığımızda oncelikle çok iyi bir oyuncu olmasına ve ulkesinin milli ta- kımında yer almasına dikkat edıyorduk. Her- kes bize gflldu, bu iş nasıl olacak di>e. Işte so- nuç ortada Högh ve Atkınson barikaiar yara- tıyor" dıye konuştu Beklenılenın aksıne. sakatlıklann Fenerbah- çe'yı çok etkılemedığını, çünkü lıgın ılk yansı- nın bıtmesının kendılen ıçın buyük şans olduğu- nu vurgulayan Alı Şen, "Sakat oyuncularımız bızla ivileşiyor. Oğuz ve Tank, topla çalı$maya başladılar. Bu ovuncular, takımdaki yerlerini ikinci yarıda alacaklar" dedı Mart ayında yapılacak kongreye de değınen Fenerbahçe Kulübü Başkanı. "Eğer başka aday çıkmaz ise başkanlığa talibim. Fakat bafkâ biri çıkarsa, "Ben bu ışı Alı Şen'den daha ıyı ya- panm derse bir şey divemem. Eğer seçim so- nucunda kaybedersem elımi ayağımı çeker kö- vüme geri donerim" şeklınde konuştu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Alı Şen'in, "En bûyuk Fenerbahçeli" olarak nıtelendırdıgı Fe- nerbahçe ıkıncı başkanı Vefa Kuçük, yaptığı açık- lamada. "Daha önceden de belirttiğim gibi, mart ayında kesinlikle aday olmayacağım. Kulübe faydalı olabilmek için yönetimde ol- mak şart değil" dıye konuştu Ayın futbolcusu,Tayfun Fırat Plastık Sanayı AŞ tarafından duzenlenen Fırarpen 3 Altm Adam Yanşması'nda aralık ayı- nın 'Altın Adamlar'ı seçıldı Buna gore Fener- bahçe'nm ve mıllı takımın genç oyuncusu Tay- fun Korkut, 'Ayın Altın Futbolcusu' seçıldı Fenerbahçe nın Brezılyalı teknıkdırektorüCar- los Alberto Parreira. 'Ayın Altın Teknik Di- rektörü' olurken 'Ayın Altın Hakemi' ıse İlha- mi Kaplan seçıldı Bu arada Fenerbahçe Kulü- bü'nün Dereağzı Tesıslen'nde gazetect Namık Sevik adma basm odası açma»ı da futboida ayın olayı olarak değerlendınldı 10 takım 1. lig için yarışacak Buyrun play-offa ALİ ESER Türkıye tkıncı Futbol Lı- gı'nde play - off, start alıyor Ikıncı lıg klasman grubu karşılaşmalannda yapılan puan mücadalesını kazanan her gruptan ılk ıkı takım yann bır- birlenyle bırıncı lıge çıkmak ıçın mucadele edecek 1 gruptan Çanakkale Dar- danel ve Sanyer Dardanel, ge- çen yıl da play - off mücadele- sı yapmış ama bınncı lıge çık- ma başansını gösterememışfı Sanyer ıse Adnan Dinçer yönefımınde ıstıkrarlı bır sezon geçırdı Bınncı lıg tecrübesı olanbırtakım 2 gruptan play- off'a gelen ıkı takımdan Goz- tepe, bınnct lıgde 1970'lenn fırtına takımıydı Avrupa Ku- palan'nda Türkıye'yı başany- Takımların genel klasman puanları Takımlar Çanakkale MersıniY Dıyarbakır Sakar/a Karabûk StırtKH Sanyer Konya Bafıkesır Goztepe 0 6B 1812 4 1812 4 1812 3 1811 5 1811 5 1811 4 1810 4 1811 6 18 9 6 18 8 7 M A r p 2 37 16 40 2 31 17 40 3 35 16 39 2 35 16 38 2 32 14 38 3 34 18 37 4 31 9 34 6 28 17 34 3 29 18 33 3 25 14 31 ia temsıl eden Göztepe bu sü- re ıçınde Avrupa'da çeyrek fi- naloynadı Uzun süren kısmet- sızlıgını bu yıl kırdı ve bınncı lıge uzun süre sonra merhaba demek ıçın play-off'ta muca- dele edecek 3 grupta ıkı sezon önce bı- rıncı lıgden duşen DÇ Kara- bük'ugörûyoruz Sakaryaspor ıse Engin, Aykut, Oğuz'lann 7amanında Turkıye Kupası nı muzesıne göturmüş tecrübelı bır takım 4 gruptan yükselen ıkı takım Mersın fdmanyurdu ve Konyaspor da bu yıl çok ba- şanlı bır sezon geçırdı 5 grup- ta ıse Dıyarbakırspor var O da Ç Dardanel gıbı geçen yıl play- off'ta mucadele etmış fakat ba- şanlı olamamıştı Play-off'un son takımı ıse Sıırt Koy Hız- metlenspor 10takımın bır baş- ka özellığme bakacak olursak bu takımiar ıçınde klasman grubunda en çok puan topla- yan takım olarak Çanakkale Dardenel ve Mersm I Yurdu'nu görürüz 40 puanlı ıkı takımı 39 puanla Dıyarbakırsportakıp edıyor 31 puanlı Izmır ekıbı Göztepe ıse en az puanla play- off vızesı alan takım Haftanın programı ıse şoyle Göztepe-Dıyarbakırspor, San- yer - M Idmanyurdu, Balıke- sır-DÇ Karabükspor, Konya- Sakaryaspor, Sıırt Koy Hız- metlen- Ç Dardanel TRABZONSPOR 3. yabancı Gochia TRABZON (Cumhuriyet) Trabzonspor, Gürcü futbolcu Vija Gochia ıle anlaştı 3 ya- bancı arayışı Dınamo Tıflıs ta- kımının as futbolcusu Gürcu Gochıa'nm transfen ıle nokta- landı 700 bın mark karşıhğı transfer edıJen Dınamo Tıflıs takımının orta alan oyuncusu Gochia, yann Trabzon'a gele- cek ve anlaşma resmen yapıla- cak Ahmet Suat Özyazıcı Ura- fından ızlenen ve beğenılen Vı- ja Gochıa'nın transfenne en çok ıkızler sevındı GSarayhn defansı korkutuyor Ispartaspor: 5 Galatasaray: 7 STAT: Ataturk (Isparta) HAKEMLER: Hasan Hüseym Bülbül (6) f/use\ ın Otru (6), Muslahattın Demır (6) ISPARTASPOR: Hakan (3) (Dk 46 Öncel 5) Emın (5) (DL 46 Erol 5), Mahmul (6) Muharrem (6), Müjdat (5) Ugur (4) (Dk 46 Ender 5/ Mustaja (6), Tuncm (5) (Dk 62 Menn 5) Nezıh Ç). Behzat (5) Hacı Murat (5) (DL 46 Yılmaz 5) GALATASARAY: Hayrettın <3) (Dk 46 Mehmet 5) Bekır (4) (Dk 67 Murat i) K Hakan (4) Van Gobel (4) (Dk 67 Mert 5) ben (4) (Dk 67 Fatıh 5) Anf(6) (Dk 46 Sa- unders 4), Okan (4) Ufuk (6) (Dk 46 Cey- hun 4) E\ren (6) (Dk 46 Ugur 4) Suat (7) IDL46B Hakan 4). Ergun (5) (Dk. 46 II- \ai 4) GOLLER: Dk 2 Anf dk 7 25 31 33 ve 44 Suat dk 9 E\ren (Galatasaray) dk 6\e 19 Nezıh dk. 41 \e 42 Hacı Murat dk. 71 Mustaja (Ispartaspor) ISPARTA (Cumhuriyet) - Galatasaray, Kpartaspor ıle yaptığı özel maçtan 7-5 gahp ayrıldı Yaklaşık 5 bın seyırcı önünde oyna- nan maçta. Ispartaspor, Galatasaray'a zoran- laryaşattı Ispartah Galatasaraylılar tarafın- dan alkışlanan Galatasaray, dünkû gorüntü- sûyle 'defans zafiyeti' ıçınde olduğunu gös- terdı Galatasaray'm, özellıkle gen dörtlü- sunde buyük hatalaryaptığı gözlendı Bunun sonucunda San - Kınnızılı defans, kalesınde tam 5 gol gördu Besiktas Daum aslan otelde unuttu Antalya Köy Hiz.: 3 Beşiktaş: 0 HAKEMLER: Bulent Bozdoğan (7) tlhan Nergıs (7) Abdurrahman Işık (7) ANTALYA KÖY H.: Guven (7), Haltl (7) Murat (7) Ramazan (7) (Dk 82 Bari) 3) Mûrsel (7) tlhan (7). Tuncav (7) Mete (7) (Dk. 75 Hakan 4) Imren (7)'Fahrt (7) (Dk 46 Kenan 5) Ugur (6) (Dk 46 Gökhan 6) BEŞİKTAŞ: Hakan (5) Alı (i) K Metm (4) Serlan (4). B Metm (5) Rıza (5) John- sen (3) (Dk. 46Sınan 5) Fuat (4) Serdar (4), Orhan (4) Mustafa (5) GOLLER: Dk. 40 Mete. dk57Gokhan, dk 63 tlhan ANTALYA (Cumhuriyet) - Beşiktaş, An- talya kampındakı ılk hazırlık. maçuıda. 3 lıg takımlanndan Antalya Köy Hızmetlen'ne 3- 0 yemlerek 'hayal kırıklığı' yarattı Tekntkdırektor Daum bu maçta, as futbol- cular Mehmet, Sergen, Gokhan, Oktay, Er- tuğrul, 41pay ve Kuntz'u, Belek'te kaldık- lan otelde unuttu Bu nedenle, karşılaşma- nın 35 dakıkasmda, B. Metin sakatlanınca, Daum oyuncu değıştıremedı Antalya'ya bır tek Sinan ve kalecı Şener'ı yedek olarak getıren Daum. Johnsen de sakatlanınca, Be- şiktaş ıkıncı yannın tamamım 10 kışı oyna- mak zorunda kaldı Karşılaşmayı ızlemeye gelen taraftarlar, sı- nırlı hareketler yapan Orhan'ı protesto ettı Maçta B Metm sakatlık geçırdı Metın ' de Jıfkopması olabılecığı bıldınldı Beşiktaş bu- gün de Antalyasporla karşılaşacak Türkiye Kulüplerarası Kros Ligi, 78 kulüpten 139 takımın katılımıyla yapıldı Kı-osta yîne Zeld Oztürk• Adana'da yıldız, genç ve büyüklerde kız-erkek toplam 587 sporcunun katıldığı yanşmalarda Atletızm Federasyonu Başkanı Muharrem Dalkılıç ve üyeler de hazır bulundu. Büyük erkeklerde Istanbul Büyükşehir Beledıyespor'dan Zeki Öztürk, bayanlarda ise Ankara Yenımahallespor'dan Lale Daşkın bınnciliği elde ettıler. ADANA (Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) - Tür- kıye K.ulüplerarası Kros Lıgı ıkıncı etap yanşmalan 78 ku- lupten 139 takımın katılımıy- la Adana'dayapıldı Buyük er- keklerde îstanbul Büyükşehir Beledıyespor'dan Zeki Öz- türk. bayanlarda ıse Ankara Yenımahallespor'dan Lale Daşkın bınnciliği eldeettıler Adana'da yıldız, genç \e büyüklerde kız-erkek toplam 587 sporcunun katıldığı yanş- malarda Atletızm Federasyo- nu Başkanı Muharrem Dal- kılıç ve uyeler de hazır bulun du Yıld ba a 1 s Kros yanşlanna katılanlardan bazılan bajgınhk geçirdi. (Fotoğraf SABtT ÖZKESER) lannda sporculardan bazılan rahatsızla- narak baygınlık geçınrken bazılan ıse ya- nşmayı terk etmek zorunda kaldı Fede- rasyon Başkanı Dalkrlıç, Adana'dakı ya- nşmalann 1922 yılından bu yana yapı- lanlann en kalabalığı olduğunu behrterek 'Büyük erkek ve bayanlarda ilk seki- ze giren sporcular, Adana'da kampa girecek ve yine 28 ocak gıinu Ada- na'da yapılacak olan Türkiye ferdi şampiyonasına katılacaklar. İlki Er- zurum'da, ikincisi Adana'da yapılan daha sonra üçüncüsu Konya ve dör- düncüsıi ise Çorum'da vapılacak 4 etap yanşmalarda soprcuların aldığı puana göre başarılı olanlar Avrupa Kros Şampiyonası'nda ölkemizi tem- sil edecekler" dedı Yıldız, genç ve büyükler- de ılk uçe gıren sporcu ıle ta- kımiar şunlar Büyük erkekler: Zeki Öztürk (îstanbul Büyükşehir Beledıyespor), Fatıh Çımtı- mar(Erzurum PTT), Haydar Doğan (îstanbul Buyukşehır Beledıyespor) Takım: ts- tanbul Büyükşehir Beledı- yespor 17 puan. Erzurum PTT 32 puan, îstanbul Fener- bahçe 54 puan Büyük bayanlar: Lale Daşkın (Ankara Yenımahal- lespor), Dudu Yenturk (tstan- bul Buyukşehır Beiedıyes- por), Yeter Sönmez (Ankara Yenımahallespor) Takım: îstanbul Guneşspor 17 puan. Ankara Yenımahalie 20 pu- an, Erzurum PTT 41 puan Genç erkekler: Bılal Yer- lıkaya (Erzıncan Gemlıks- por), Yusuf Zorak (Ağn Te- daşspor), Halıl Tekın (Eskı- şeriır Ordupazan Beledıyes- por) Takım: Ağn Tedaşspor 19 puan, Erzurum PTT 22 puan, Ağrı Şekerspor 23 pu- an Genç bayanlar: Ayfer Yı- ğıt (Sıvas Eğıtımspor), Son- gul Albayrak (Sıvas Eğıtıms- por, Nebahat Çavar (Erzu- rum PTT) Takım: Sıvas Eğıtımspor 19 puan. Kaysen Şekerspor 27 puan, Dıyarbakır Beledı- yespor 29 puan Yıldız erkekler: Orhan Burgay (Bıngol Çocuk Esır- geme Yurtspor), Sıyası Turk- men (Bıngol Çocuk Esırgeme Yurtspor), Burhan Gumüş (Muş Gençlıkspor) Takım: Bıngol Çocuk Esırgeme Yurtspor 20 puan. Konya PTT 44 puan, Muş Gençlıkspor 50 puan Saunders: Amacım Beşiktaş'a karşı oynamak BELEK (Cumhuriyet) - Galataiaraj 'ın Gallı fiıtbolcu- su Dean Saunders, sakatlığı- nın henûz tam olarak geçme- dığını behrterek "Amacım Beşiktaş maçında oyna- mak. Bu nedenle riske gir- meyeceğim" dedı Saunders şöyle konuştu "Asıl amacı- mız Beşiktaş ile oynayaca- ğımız Türkiye Kupası ma- çından galip aynlmak. Sa- katlandıktan sonra 6 hafta antrenman yapamadım. Henuz iki haftadır çalışıyo- rum. Herhangi bir maçta oynamam halinde sakatlı- ğım tekrarlavabilir." Cünün Programı Yükselme grubu: 13J 0 Sanyer - Mersın tdman- yurdu (Yusuf Zı>a Önış) 13J0 Goztepe - D Bakır (Al- sancak) 13.30 Balıkesır - Karabuk 13.00 Konyaspor - Sakarya 13.00 Sıırt Koy Hız -Çanak- kale Dardanel 1330 Anadoluhısan Id - Kar- tal (Spor Akademısı) 13.30 Çorlu -1 uleburgaz 13J0 Zeytınburnuspor - Ba- kırkoyspor (Zeytınburnu) 13-30 Edıme - Gazıosmanpaşa 13.30 Yenı Salıhh - Bergama 13.30 Fethıyespor - Aydın 13.30 YTurgutlu - Yenı Af- yon I3J0 Soma Lınyıt - Buca 13-30 Alanya-Kemerspor 13.00 Mersınspor-Adanaspor 13.00 A Demır- Beypazan B 13.00 Yenı Yozgat - Şeker 13.00 7onguldak-C Rıze 13.00 trzincan - Orduspor 13.00 Duzce - Çorumspor 13.00 Bolu - Erzurumspor 13.00 Elazığ-Adıyamanspor 13.00 Hatayspor-PTT 13.00 Petrolofisı Spor A Ş - Şdjılıurfaspor 13.00 Malatya - Kahraman- maraş Voleybol (Selim Sırrı) lOTOPTT-SASASpor 12.00 Zıraat B - Fenerbahçe 13.30 Halk Bankası - Eczacı- başı 15.00ÇankayaB -Arçelık 1630 Ankara SSK - ENKA 18.00 Fmlak Bankası - îstan- bul Buyukşehır Beledıyesı (Burhan Felek) 12 00 Denız Naklıyatspor - Eczacıbaşı (B) 13.30 Yeşılyurt - G Saray (B) Basketbol (Abdı Ipekçı) 14.00 D Nakliyat- BOTAŞ (B) 16.00 Llkerspor - Kaysen Meysuspor Antalva (Ataturk) 14 00 Antalya Esnafspor - Ga- latasaray (B) 16.00 \ntbırlık - Mavı Jeans Ortaköy Hentbol (Bağlarbaşı) 11 00 Eyuboğlu Kolejı - Sü- merbank (B) 12J0 Pertevnıyal - Kültur 14.00 Kastamonu Sağlık- TMO (B) Atletızm 10 30 Salon ıl bınnciliği (Fenerbahçe) Boks 10 00 Kış turnması (Gün- gören) Okçuluk 10 00 II bınnciliği (FBahçe) Kurek 10 00 Ergometre yanşlan (Kartal) Sutopu 11 00 I Kume müsabakalan (Ataköy) Eskrim 11 00 Turkıye şampıyonası seçmelen (A Ipekçı) TVde Spor TRT 3 /14.00 Halkbank - Ec- zacıbaşı Voleybol karşılaşma- sı TRT 4/13.00 At Yanşlan CI1NE 5/ 16.00 Llkerspor - Meysuspor Basketbol Karşı- laşması Kanal D / 20.00 Galatasa- ra>-Kocaelıspor (Muham- met ınjubıle maçıj ELROSPORT/18.15 Zam- bıa-C ezayır (naklen) 20.00 Gıne-Zaıre (naklen) 2230 Fıldışı-Gana (naklen) 1. KOŞL': F Tuncal (5), P Karacakız (2), PP Kaptan 1 (4), S Şenkbey(3) 2. KOŞL: F Inşallah 1 (1), P Jım Hatter (3) PP Cmran (4) 3. KOŞL: F MyHonour(3), P V\)ld Gate (7), PP Ma Gnffe(5), S Selva(6) 4. KOŞL: F Star Layt (4), P Fıyaka 2 (7), PP Hacım (3), S Orsehan(2) 5. KOŞL: F Yavuzhan (6), P Sam-Ay (4), PP Kartalbey (3) 6. KOŞU: F Kano (6), P Belveder(2),PP DownTown (4), S Mazda (3), SS Akça- gehn (1) 7. KOŞL': F Bullmarket (4), P Sam Dancer (2), PP Steel 1 (7), S Sun Oueen 1 (9) Günûn Ikilisi: 5 Koşu 6/4 Tabela Bahis: 6 2 4 3 1 ALTILI GANYAN 3 4 7 7 5 3 6 2 6 4 2 2 4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle