19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 14OCAK1996PAZAR HABERLERIN DEVAMI Cinayete CHP tepkisi 'Taşanlar'ın sözleri ııtaııç veıici 9 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP, Evrensel ga- zetesı muhabın Metin Gök- tepe'nm polıs tarafından gö- zaltına alınmasından sonra ölu bulunmasına tepkisını yükseltıyor Genel Başkan DenizBay- kal'ın, "terorkmucadelenin çifte standartla başanlama- yacağını" belırterek devle- tın sergıledığı tutumu eleş- tırmesının ardından CHP Genel Sekreten ve Bayın-, dırlık ve Iskân Bakanı Ad- nan Keskin, "Devletin giı- venlik gucleri,Sabancı otayv na gosterdiği yaklaşunı ga- zeteci Goktepe'nin oMünil- mesi otayuıda da gosterme- lidir" dedı Goktepe'nin "terörist" olduğuna ılışkın basma yansıyan gonışlen nedenıyle Istanbul Emniyet Müdurü Orhan Taşanlar ı ıstifa etmeye çağiran Kes- kın, basın toplantısını ızle- yen gazetecılere, "Göktepe duvardan düşerek ölmüş olabilir" ıçenklı polıs açık- lamasını ıma ederek "Ken- dinize dikkat edin. Duvar- dan düşmeyin" tavsıyesın- de bulundu Keskin, partı genel mer- kezınde dün düzenledığı ba- sın toplantısında, Evrensel gazetesı muhabın Metın Göktepe cınayetının derhal aydınlatılması ve her kade- mede sorumluluğu olanla- nn cezalandınlmasi gerektı- gını soyledı 'Dikkat! Duvardan düşmeyin' tstanbul Emnıyet Muduru Taşanlar'ın Goktepe hak- kında, basında yer alan "O zaten teröristtir" sozlennı eleştıren CHP Genel Sekre- ten Adnan Keskin, u Bu açıklamalar utanç vericidir. Taşanlar'ın. Turkiye'nin uiuslararası camıada yargj- lanmasına neden olacak ne- denleri hafife almava hakkı yoktur. (marım Taşanlar, basındaki cumlelcri sarf et- memiştir. Guvenlik gıiçleri açısından bu bir talihsizlik- tir. Bu konuşmalan sarf e- den kişi hakkında fçişleri Bakanı gerekli teşebbüste bulunmalı" dıyc konuştu Insan haklanndan sorum- lu Devlet Bakanlıği ıle Içış- len Bakanlığı heyetlennın çalışmalannı sürdurduğunu belırten Adnan Keskin bu ıncelemelenn ardından TBMM'de bıraraştırma ko- mısyonu kurulmasını ıstedı Keskin, basın toplantısının ardından gazetecılere "Ken- diıüzedikkat edin, duvardan düşmeyin" uyarısında bu- lundu G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Bu boşlukta nasıl bır hoşluk yap- malı? Boğazda özlediğim yerter?.. Boş- ver Dostlara telefon? Buluş, otur kalk derken yetmez Bır tanıdık oburunu çekmez Aslında her gelışımde, "Çoktandır uğramadım" deyıp hayıflandığım bır yer var, ama ulaşım durumu Bır de gecıkme nskı. Olsun. Ne olur kı? Zaten çantamda da kıtaplanndan bın var Ya da ıkısı mı? Bırı aylardır oradaydı Dığennı evden çıkarken masanın uzennde bulup çantaya at- mıştım.. Hava guneşlı ve temız. Istanbul'da boyle hava guç bulunuyor Adalar is- kelesı Ver elını Burgazada . Ruzgâr severken hafifacıtıyor . Gu- neş pussuz, parlak mı parlak.. Iske- leden adaya doğru, sankı aylardır bu- raya gelmem yasakmış da bırkaç sa- at once ızın çıkmış gıbı hasretle ıler- ledım Nedense ıçımde bır urpertı de var Sankı bırı arkamdan çekıp "Affe- dersınız, bıryanltşlıkolmuş. Sızeyan- lışlıkla ızın vermışler Lutfen gerı do- nun ve vapura bının" dıyecek. Bu duygu benı 14 yıl oncesıne, 1982 yılına goturdu. Uzun gozaltı son- rası Ege Ordu ve Sıkıyonetım Komu- tanlığı'nın bahçesınden dışan çıkar- ken Sait Faik'ın denızı seyreden kuçuk bustune selam verıp Kalpazanka- ya'nın yolunu tuttum Kalpazankaya... Yer yer beton yapılar gozlenmı tır- malıyor Ama daha betennden korku- yorum Bu kadarını korusalar da ye- ter. Buraya yapılabılecek en lyı hız- met, artık hıç dokunmamak Sart Faik'ın yaşamıyla butunleşen Kalpazankaya yolu, yeşıllığını koru- yor Çam ağaçları çok yaşlı olmalı Ol- mek uzere olan çamlar, turunun de- vamı ıçın olağanustu yoğunlukta ko- zalak uretırmış Kozalaklar, şımank bır enk ağacının dallannı anımsatıyor Kedıler, alabtJdığıne ozgur olmalı Kımı damda Bu mevsımde ışı ne? Kalpazankaya'ya uğramayalı bıryı- lıgeçtı Hıç değışmemış Bunasevın- dım Tahta sandalyeler, ustlen hafıf kabarmış masalar, plastığe yenılme- mış. Plastık sevımsız. Hormonlu doma- tes gıbı tatsız tuzsuz Tahta sandalye- ler oyle mı? Boyası dokukse guzel, halkalardan bırı kınksa sevımlı, bır de engebelı zemınde one eğılmış, yan yatmış, gerıye yaslanmış hallen var kı, sankı selam venyorlar, bır şeyler anlatıyorlar Kalpazankaya cıddıyetını bozma- mış, oylece duruyor Dalgalan metın karşılıyor Bır de martılar, martılar Sart Faik'ın martılan Bu martılar Sa- rt Faık'ı tanımadı Ama emınım onlar da kuşaktan kuşağa çocuklanna Sa- rt Faık'ı anlatıyorlar "Insanlar, oykulennı anlatırken hep kendı gozluklennı takartar Ama Saıt Faık, martıları bızım dılımızle yazdı " Bana, "öğretmenlennı say" dese- ler, sıraJadıklanm arasında Sart Faık de vardır. Onun yazma aşkına çok şey borçluyum desem abartma olmaz Guneş, Kalpazankaya'nın onunde eğılıp son ışıklannı dolu bır nehır gıbı denızın ortasından kıyıya akıtırken Saıt Faik'ın çevresındekı herkesı ve her şeyı cıddıye alması, ınsanlara, do- ğaya, yaşama olan sevgısı ve butun bunlan bıze ulaştırması geçtı gozlen- mın onunden. Oykulenndekı kahramanlar, sankı benım de arkadaşım, tanıdığım Yanı Usta, iskanavı Efendı, balıkçı- lar . 'Sevgi' dedım... Kalpazankaya, bırsıvn tepe, çevre- sınde ada ada kayacıklar... Denız kı- yıyı tatlı-sert yalarken kayacıklann arasındakı vadımsı boşluklarda dur- gun sular pariıyor. Yaşam, uçsuz bucaksız mavılıkler- de dalgalanmak mı, kuytu bır vadıde, guvenlık ıçınde, dıngın demırlemek mı? Yanıtı, yenı soruları berabennde ge- tıren sarmal bır soru Vadımsı boşluktakı dıngın sular, bır sure sonra kırlenecek Ya da olağa- nustu bır dalga, kayaları yıkayıp suyu değıştırecek Ama bu, suyun her şe- yını altust edecek Yanı felaket Ay- nı dalga, bır adım otesı ıçın olağan bır çalkantı Tam kayalarla dalgalarla uzakta yı- tıp gıden guneş ışıklanyla sohbetı ko- yulaştırmışken bırkaç konuk geldı Mangalı yakıp geceye, daha doğru- su gune başladılar Burada herkes tanış değıl mı? Ba- na da bırtabure, 'çınçın', sohbetsoh- bet habıre Balıkçı Hamdi, sankı Saıt Faik'ın oykulennden çıkıp gelmış "Ben buradan denızın dtbınt goru- rum Nerede hangı balıkvar bılınm.. " Hamdı sozu bağlamadan Erdoğan alıyor "Inan kı abartma yok Bır balık adı soyle tutup getırsın " "Buraya gelmışken Feıtıan Abı'ye uğramadan gıdemezsın" dedıler Yan tarafta bır kulube Tavanda rutubet kabarcıkları, bır somya yatak, duvar- larda her uç-beş yılda bır çektırılmış gençlık yıllarını haykıran çerçevelı re- sımler Kendı deyımıyle "emeklı sınema ve devletsahne sanatçısı" Ferhan Tan- seli Gozlennde yorgunluk, dudakla- nnda mazının selı Buzdolabını kışın çalıştınmıyor, ne gerek var 7 Tabaklar ne kadar gerek- sız şeyler? Bır-ıkı tane yeter Buraya gelen, Saıt Faik'ın sandal- yeye oturmuş, eiınde sıgara, dalgın dalgın denızı seyreden heykelıyle sohbet etmeden geçemez Yanılmı- yorsam ıkı yıl kadar once Aydın En- gin de oyle yapmıştı Ben de kısa bır sure karşısında otur- dum Sordu - Neıçersın? "Sevgı" dedım içtım, ıçtım, ıçtım Taşanlar: Soraşturmayı ben yürütmüyorunı tstanbul Haber Servisi - Başba- kan Tansu Çilier, gozaltına alın- dıktan sonra dovulerek oldurulen Evrensel gazetesı muhabın Metin Göktepe cınayetıyle ılgılı sorulara yanıt vermekten kaçındı Goktepe cınayetıyle ılgılı soruşturmanın başladığını belırten Istanbul Em- nıyet Muduru Orhan Taşanlar ıse gelışmeler hakkındakı sorulara "Sonışturmayı ben yürütmüyo- rum, onu soruşturmayı yürütenle- re sorun" yanıtını verdı PKK'nın yanı sıra Dev-Sol gıbı bazı farklı fraksıyonlann da ülkedc teror ey- lemlen ıçınegirmek ıstedığını be- lırten Başbakan Çıller, adalet re- formunun hızla hayata geçınlme- sı gerektığını soyledı Çıller, "Ce- zaevlerinin tıimüyle ele alınması sureci acilen başlatılmah. tik oJa- rak acil önJemkr, sonra orta \K uzun vadeB önJemler alınmalı" dı- ye konuştu Çıller, Sabancı Cen- ter'dakı sılahlı saldınyı gerçekleş- tırenlenn Fransa'da yakalandığı ıddıalannın "üıandıncı olmadıği- nı" kaydettı DYP Genel Başkanı ve Başba- kan Tansu Çıller, Istanbul Valı Ve- kılı Rıdvan Yenişen ve Emnıyet Mûdûrü Orhan Taşanlar ıle Istan- bul da son gunlerde meydana ge- len olaylan göruştu Istanbul Valı- lığı'nde gerçekleşen ve yaklaşık bır saat suren toplantıya eskı em- nıyet görevlılen yenı mılletvekıl- len Mehmet 4ğar ıle Hayri Ko- zakçıoğlu da katıldı Toplantıdan sonra bır açıklama yapan Çıller, 24 aralık seçımlen- nın tüm yurtta huzur ve gûven DYP lideri Tansu Çilier, tstanbui Vali VekUiRjdvan Yenişen v« Emniyet Müdürû Orhan Taşanlar ile tstanbul'da son gunlerde meydana gelen olaylan goraştu. Toplanüva Mehmet Ağar ile Hayri Kozakçıoglu da kaüldı (Fotograt ERZADt ERTEM) ıçinde yapildıgını. iıcrkesın hür ıradesını kullanarak seçımlere ka- tıldığını soyledı "Bu secim önce- sinde bazı tahrikler ve gûvenlik güçlerini /oriamalar gundeme gel- miş ve secimlerin hu/ur icinde geç- memesi için bazı çabalar doğmus- tu"dıyen Çıller, tum bunlara rağ- men seçımlenn ülke genelınde gü- ven ve huzur ıçınde geçtıgını vur- guladı Bu nedenle guvenlık güç- lerını ve yetkılılerını kutlamaya geldığinı ıfade eden Çıller, şöyle devam ettı u 2-3 yıl öncesine kadar ülkede PKK ve bölücü teror kol geziyor- du. Sadece Güneydoğu Bölge- si'nde degiL, Antah-a. Adana, Stvas gibi illerirnizde de her gun birkaç ola\ yaşanıvordu. Birçok ailenin canıyanıyor,analar,evlatlar canla- nnı viririyordu. Huzur ve gıiven tam anlamryla tesıs edilemefnişti. Gün batımında hayat dunıyordu. Devlet yok say ılıvordu. Şımdi Tür- krye boyle bir ortamdan huzur ve gıivenin tesis edUdigi bir ortama 0- diyor." Çıller, bölücü terör örgûtûnün yanı sıra Dev-Sol gıbı bazı farklı fraksıyonlann da ülkede teror ey- lemlen ıçıne gırmek ıstedığını an- latarak arkalannda sıyası kararlı- lık bulan guvenlık güçlennın te- rör olaylanna karşı büyuk başan- lar kazandığını ıfade ettı Guven- lık güçlen ve toplumun fedakârlı- ğı sayesınde teror olaylannın ön- lenmesınde büyuk başanlar kaza- nıldığinı belırten Çıller, şöyle de- dı "Son günlerdeki oiaylar, tutuk- lu ve cezaevlerinin ıslahı ve korun- ması konusunda yeni onlemler ge- rektiriyor. Cezaevlerinin tûmüyle ele alınması süreci acilen başlatıl- mah. tlk olarak acil onlemler, son- ra orta ve uzun vadelı onlemler ahnmalı. Bu mucadele ilerleme su- recinin bir gereğjdüv" Türkıye'nın gumrük bırlığıne gırdığıne ve adalet reformu ıle uv- gulamalannın da çağdaş dunyaya uygun hale getınlmesının gereklı- lıgıne ışaret eden Çıller. sozlennı şöyle surdurdu _ "Devletbukonuyaelkoyacaktır. Önumuzdekı gunlerde gereğiyapı- lacakdr. Adalet reformu ve uygu- lamalannıncağdaşdunvava uygun halegetirilmesi gerek, Istanbuİ ba$- ta olmak uzere tum ülkede bu ca- lışmalara hı/ verilecektir. Nasıl ki kucuk ve orta olcekli işletmelerin gumruk biriığine ve cağdaş dun- yaya uvumudevletçevurutulecek- se bu konuda da gerekli çauşmalar vapıljcaktır." Çıller, gazetecılenn Goktepe cınayetıyle ılgılı sorulanna ıse yanıt vermekten kaçındı Çıller, aralannda Sakıp Saban- cı, Rahmı Koç vc Turkıye Odalar ve Borsalar Bırlığı (TOBB) Baş- kanı Fuat Mirasın da bulunduğu 15 ışadamına dun akşam Çırağan Sarayı'nda bır kokteyl verdı DYP Muğla Mılletvekıh Yalım Erez toplantıya gelışınde, gazete- cılenn, Yılma?-Erbakan goruşme- sinde "Yılmaz'ın Erbakanı red- dettigi''şeklındekı sozlen u?enne, "Mesut Yılmaz, Refahı reddetme- di, Mesut Yılmaz, Refah'la koalis- von yapma şartını, Tansu (, ıller'in Başbakanlığı'na bağladı. Refah'la Mesut Yıtanaz'ın bu- fikir aynlıgı yok" dıye konuştu Çıller, yaklaşık 2 5 saat suren toplantıdan aynlırken herhangı bır açıklamada bulunmadı Ooğan Grubu Başkanı Aydın Doğan, Baş- bakan'la yemek yedıklennı belır tırken, Erez, bırgazetecının "top- lantıdan ANAYOL mu çıkü?" so- rusunu yanıtlarken, "AJNAYOL Parlamento catısı ahından çıkar" dedı Çıller, Çırağan Sarayı'nda ışa- damlanyla yaptığı toplantıdan sonra saat 22 OO'de buradan ayn- larak, Sabah Gazetesı yazariann- dan Mehmet Barlas'ın KavacıkO- tağtepe'dekı evıne gırtı Barlas'ın evınde yaklaşık 2 saat kalan Çıller Çırağan Sarayı'na gen döndu w Ölümünü gördük' • Baştarafı 1. Sayfada ni duydum. Polisin ayınhğı kişi,' Ben Me- tın Goktepe, gazetecıyım" diye bağırdL Onu son gördüğümde hareketsiz yatıyor- du." Haberde 'H.G.' rumuzuyla adı sakla- nan 3 tanık ıse gordüklennı şöyle anlat- tı "Sesini ve kafasına vurulan cop darbe- ferini duyabiliyordum. Sonra 10-15 daki- ka bir sessizük çökrü ortahğa-. O sırada kafanu kaldınp baküğımda onu sürükle- yerek dışan çıkanyorlardı. Lzerinde kah- verengi bir mont vardı,yerde yeşil bir çan- ta dunıyordu." Merkezı Londra'dabulunan Uluslarara- sı Af Örgütü'nun, cezaevlennde meyda- na gelen son olaylar ve gazetecı Gokte- pe'nin oldürülmesı nedenıyle Türkıye'ye gönderdığı temsılcılen, dun gazete bına- sında Goktepe'nin gözaltında dövulduğu- nugorenveyasesınıduyanlandınledı 10 tanıkla görüşen AfÖrgütütemsılcılennın gorüşmelennde, Evrensel gazetesının dünkü sayısındayayımlanan haberdekı ıd- dıalann sahıbı olan tanıkJann habeıie pa- ralel bılgı verdıklen belırtıldı Soruşturmalar sfirûyor Insan haklanndan sorumlu Devlet Ba- kanlığı'na bağlı 2 kışılık komısyon, dün Istanbul'dakı çalışmalannı tamamladı Bakan danışmanı sıfatıyla olayın tanıkla- nyla görüşen komısyon ûyelen, ıncele- melennın sonuçlannı bır hafta ıçınde ba- kana sunacaklannı belırttıler Olayla ılgılı olarak Eyüp Çumhunyet Başsavcılıği tarafından başlatılan soruş- turmanın sürdurulduğu öğrenıldı Eyüp Çumhunyet Savcılığı yetkıhlennden alı- nan bılgıye göre, olayın görgü tanıkJan- nın saptanarak ıfade vermek uzere çağnl- ması aşamasına gelındı Bır yetkılı, gazete habennde yer alan ıd- dıalann sahıplennın savcılığa gelerek ıfa- de vermelen gerektığını dıle getınrken olaya kanştığı ılen sürülen polıslenn tfa- delennın alınıp alınmayacagı konusunda bır açıklama yapmayarak soruşturmanın en kısa sürede bıtınlmesıne çaiışıldığını sozlenne ekledı Bu arada gazetenın avukatlan, suç du- yurusu dılekçelennı yann Eyup Çumhu- nyet Başsavcılığı'na vereceklennı kay- dettıler Içışlen Bakanlığı emnyle olayı soruş- tuımak ıçın lstanbul'a gelen 2 başmufet- tışm soruşturması ıse Istanbul Valılığı'nde süruyor Başmüfettışlenn emnıyetten olay anın- da gorev yapan polıslenn lıstesını ıstedı- ğı ve bu Iısteye gore ıfade alacağı kayde- dıldı Başmufettışler, oncekı gün de Gok- tepe'nin gozaltına almmasını gören gaze- tecılenn ıfadesını almıştı Adana'da Evrensel gazetesının bürosu polıs tarafından basıldı Basın burosuna bağlı polıslenn, arşn belgelenne el koy- duğu bıldınlırken gozaltına alınanın ol- madığı kaydedıldı tzmır'de de ÇevTe Hareketı Avukatlan grubundan ve eskı kaymakamlardan No- yanOzkan, polısdevletı tartışmalan ıçın- de cınayetın karanlıkta kalmasıy la asıl po- lıs orgutünun zor durumda kalacağını ve toplumda tümuyle bu kurumun güvenını yırıreceğını vurguladı Goktepe'nin oldü- rülmesı, Zonguldak Kamu Çalışanlan Sendıkalan Platformu (KÇSP) tarafindan da kınandı Zonguldak KÇSP Donem Sozcüsu Nuri Genç, yaptığı açıklamada, olayı, halkın haber alma özgürlüğunun engellenmesıne yönelık bır saldın olarak değerlendırdıklennı ıfade ederek "Kamu çaİışanlan olarak teronı lanetliyomz. Me- tin Goktepe'nin oldurulmesini şiddetle kı- nıyonız" dedı Dev-Maden Sen'den yapılan açıklama- da da cınayet kınanırken faıllenn bır an once yakalanarak cezalandınlması ısten- dı Mülkıyelıler Bırlığı ve Vakfı Yönetım Kurulu'nca yapılan açıklamada da top- lumsal banşa gıden yolda ılk durağın, dev- letın ınsan hakları ıhlallennden kaçınma- sı olduğu vurgulandı Açıklamada," Toplumda şiddetin orta- dan kaldınunası doğrultusunda alınması gereken ilk onlem, kurum olarak devletin ve dev let gorevlilerinin, son gunierde gun- celleştiği için, cezaevleri başta olmak uze- re, toplumsal yaşamın butun sureçlerinde şiddeti gunluk yaşamlanndan çıkarmala- ndır" denıldı Nâznn'ı İtalyan dostu anlatıyor • Baştarafı 1. Sayfada sı'ndedün sabah düzenledı- ğı basın toplantısında, Nâ- zım Hıkmet ıle dostluklan- nın öykusunü ve ozanın ya- şamoyküsünün bılınmeven bır sayfasını araladığı "Bu- luşma' adlı kıtabını anlattı Türk dılının büyük şaın Nâzım Hıkmet'ın dostu, çe- vırmenı 83 yaşmdakı İtalyan Joyce Lussu, O'nunla paylaş- tığı dûnyayı bıze anlatmaya geldı Lussu, Nâzım ıle tanış- malannı şövle dıle getınyor "Ilk karşılaşmam, Stock- holm'deki Banş Kongre- si'nde oMu. Uzun boylu, kumral, yakışıkb bu adam il- gûnicekmişti. Çevremdekile- re kim otduğunu sorduğum- da bana 'Nasıl tanımazsın, o dünyanın en büyük şaın Nâ- zım Hıkmet' yanmnı verdi- ler. Çok utanniıştım. Hemen, Hikmet'in tngiHzceye çevril- miş bır kıtabını bulup bır so- hıktaokudum. Otağanüstüy- dû." Nâzım Hıkmet ınşıırlennı Itaryancaya çevırmeye karar verdığını anlatan Lussu, çe- vınler sırasında O'ndan onemlı yardım aldığını be- lırttı "Küçük bir masanın başına orurduk. Bana şürleri- ni açıkiamaya başladL Bu işin zor ounavacağını anlamıstım, çunkü Nâzun çok ıyi bir an- latıcıydı." Ozanın şıırlennde muzıkalıtenın çok onemlı bır yen olduğunu soyleyen Lus- su, çevın yaparken ftalyanca ıle Türkçe arasında, seslenn uyumu, şımn muzığı açısın dan buyük yakınhklargördu- ğünü belırttı 1958-63 yıllan arasında Nâzım'ınpekçokşıınnı Ital- yancaya kazandıran Joyce Lussu, ozanın yalnızca şıırle- nnı değıl, ülkesını. dostlan- nı duşmanlannı da tanımak amacıyla pek çok kere gelıp gıttığı Türkıye'de Nazım'ın eşı Münevver ıle de tanış- maktan buyuk mutluluk duy- duğunu soyledı Nâzım Hıkmet ıle şıır çe- vınlen dışında uzun tanış- malar vaptıklannı anlatan Lussu, "Nizım, benim çok önemsediğim Bao küfrürünû umursamazdı. Homeros ya da Julıus Sezar onu ilgilen- dirmiyordu. KulrunH farkln lıklarunız vardu ama kesişti- ğimiz nokta, geleceğe bakış açımızdaydı. Her ıkimiz de, daha sağlıkk. modern bir ge- lecek kurma düşuncesinde birleşir, faşizmın egcmen ol- duğu koşullan eleştirirdik" dıye konuştu Hıkmet'ın ter- cıhlennı halktan, ezılenden yana koyduğunu belırten Lussu, Nâzım'ı 'gençlerinşa- iri' olarak tanımladı Son 30 yıl boyunca Italyancadakı şı- ırlennın gençler tarafından büyuk ılgı gördüğunu anla- tan Lussu, akademık çevrele- nn Hıkmet'e aynı ılgıyı gos- teımedığını belırttı Ttalya'da bır şıır kıtabının on yılda uç bın adet baskı yapmasının 'başan' olarak değerlendınl- dığını soyleyen Joyce Lussu, Hıkmet'ın kıtaplannın yılda 2-3 bın adet satılmasına dik- kat çektı Bugünun İtalyan gençlığının Nâzım Hıkmet'ı okuduğunu soyleyen Lussu, "Sık sık okullara gküyorum. Çocuklara 'Nâzım ı tanıyor musunuz' diye sorduğumda 'evet diyorlar. \ynı soruyu büyük edebiyatçılara. akade- mısycnlcre vonelttığımde ba- na Nâzım Hıkmet de kım'' yanıtını veriyorlar" dıyerek bu duruma tepkı duyduğunu belırttı 'Buluşma' adlı kıtabında Nâzım'ın eşı Munevver ve oğlu Memet'ın yurtdışına ka- çınlış öykusunü anlatan Joy- ce Lussu kaçışa vardımeden kışı olarak bovle bır buluş- manın mıman olmaktan se- vınçduyuvordu Trafik kazalannda 4 kişi öldü Istanbul Haber Servisi-Gebze'de meyda- na gelen trafik kazasında bır kışı oldu, 21 kışı yaralandı Şışlı ve Beşıktaş'ta meyda- na gelen trafik kazalannda ıse uç kışı yaşa- mını yıtırdı, ıkı kışı yaralandı Istanbul'dan Kocaelı'ye gıtmekte olan Zekı Akyol yonetımındeîcı 34 EVZ 76 pla- kalı şehırlerarası yolcu otobusu D-100 Ka- rayolu'nda Tavşancıl rampası uzennde, an- zalandığı ıçın yolun kenanna park edılen 34 PSV 63 plakalı TIR'a, dun akşam saat 21 00 sıralannda arkadan çarptı Kazada yolculardan ŞenolCeylan (24) olay ycnnde öldu Yaralanan 21 kışı Gebze Devlet Has- tanesı, SSK Izmıt Hastanesı ve Kartal Eğı- tım ve Araştırma Hastanesı'nde tedavı altı- na alındı Otobus sürücusu Akyol gozaltına alınırken İstanbul-lzmıt D-100 Karayolu 2 saat sureyle rrafiğe kapandı Oteyandan, Şışiı Esentepe Koprusü'nde dun saat 06 00 sıralannda meydana gelen kazada Boğaç Bayçığ (22) ve Tank Tolga (23)yasamını yıtırdı Aracınaşın alkollü sü- rucusu Orhan Akgfin ıle Adila Atakan Oğuz varalandı Beşıktaş'ta ıse 34 HFG 97 plakalı ozel o- to Levent Büyukdere Caddesı uzennde aşı- n hız nedenıyle banyerlere çarptı Kazada aracın sürucusu Altuğ Atsüren yasamını yıtırdı Basın işverenlerinden rest Gazeteci, yasal hakkını alamıyor • Bakanlar Kurulu'nun. gazetecılık ışkolunda Anadolu Ajansı toplusozleşmesının uygulanmasmı öngören karan, basın kuruluşlan tarafından ışleme konulmadı GÜNEŞGÜRSON ANKAR\-Gazetecıhk ış- kolunda Anadolu Ajansı (AA) toplusozleşmesının uy- gulanmasmı öngoren Bakan- lar Kunılu karan, ba&ın kuru- luşlan tarafından uygulama- ya konulmadı Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanlığı 16 sendıkasız ışyennde kara- nn uygulanması konusunda denetım başlattı * Çalışma \e Sosyal Guven- lık Bakanı Mustafa KuL "AA ıle Türkiyc f iazctccilcr Sendı- kası (TGS) arasında ün/ala- nan toplusozkşmenin teşmilı- ni (vaygınlaşarma) ongören karann uygulamasını ıncele- mek uzere mufettış görevlen- dirdik. Bakanlar Kunılu ka- rannın ne oranda uvgulanıp uygulanmadığını tespıt etme- yeçalışıvoruz.1 nctlenıenın so- nucuna göre. basın kunılıısla- nnı uvaracağu. Gcrekirse yapOnm da uygulanacak" de- dı TGS ıle AA arasında ım- zalanan toplusözleşme hu- kumlennın 16 basın kurulu- şunda uygulanmaMnı ongoren Bakanlar Kunılu karannın ge- çen d\ Resmı Gazete de va- > ımlanarak yururluğe gırdığı- nı anımsdtan Kul, ınceleme- nm önumuzdekı gunlerde ta- mamlanatagını belırttı Karann yürürlüğe gırdığı 21 Aralık 1995 tanhındcn ıtı- baren 16 ışyennde calışan ga- zetecılenn ücretlenne yüzde 35 oranında zam yapılmasını ongören teşmıl karannı bugu- ne kadar uygulamayan basın ışyerlcn şoyle sıralandı Yenı Asır gazetesı, Hurnyet Hol- dmg, Hurnyet Haber Ajansı, Sabah gazetesı, Türkıye gaze- tesı, Mıllıyet gazetesı, Mıllı- yet Haber Ajansı Vîcydan ga- zetesı. Akşam gazetesı, Posta gazetesı Yenı Şafak gazetesı. Venı V uzvıl gazetesı Bugun gazetesı Takvım gazetesı, Za- man eazetesı, Mıllı Gazete 'Yardım aldılar' ZAFER \KNAR Sabancı Holdıng Vöne- tım Kunılu üyesı Ozdemir Sabancı. Toyota-Sa Genel Müdüru Haluk Gorgün vc başkanlık sekreten Nilgön Hasefe'nın yasamını y ıtırdı- ğı Sabancı Center baskının- dagozler, cınayetlenn ışlen- dığısılahlaraçevnldı Teror uzmanı veeskı Fmnıyet Ge- nel Mudurlüğu Teftış Kuru- lu Başkanı Mustafa Yiğit, "silahın çapından çok mar- kasıyla ilgilenilmesi gerekti- ğuıe" dikkat çekerek sustu- rucu takılan bır silahın mar- kası ve kalıtesının çok o- nemlı olduğunu soyledı Yı- ğıt, "Tetikçi olarak açıkla- nan isimlerden birinin tor- nacıda çalışrığı açıklandı. Bu işlemi burada yapmış olabi- ür" dedı Saldınnın gerçekleştınl- dığı 9 ocaktan bu yana cına- yetlerle ılgılı her gun yenı oır savın gundeme gelmesı. soruşturmayı tıkanma nok- tasına getırdı Sabancı Hol- dıng'den. cınayetlenn ışlen- mesınden 3-4 saat sonra ya- pılan yazılı açıklamada ılk once Ozdemır Sabancı ve Haluk Gorgun'un, daha sonra da sekreter Nılgün Hasefe' nın öldurulduğu be- lırtılmıştı Emnıyet açıkla- masında ıse sekretenn gırer- ken öldurulduğu vurgulan- mıştı Çelışkılı açıklamalar bırbın ardına surüp gıder- ken Mustafa Yığıt susturu- cu takılmı* sılahlara dikkat çektı Hermarkasılahasus- turucu takılamayacağını vurgulayan Yığıt, şöyle de- vam ettı "Bir silaha susturucu ta- kabilmek için sılahta bazı değişiklikler yapmak gere- kiyor. Susturucuvu takabil- mek için namluya tımak aç- mak lazım. Tetıkçi olarak acıklanan ısimlerden birinin tornacıda çalıştığı açıklandı. Bu işlemi burada yapmış olabılir Baska bır açıdan ba- kıldığıtıda her silaha sustu- rucu da takılmaz. Susturu- cu takılacak silahın marka- sı çok onemli. Orneğin 7.65 çapında Kınkkak? bir silaha susturucu takamazsıni7. Si- lahın 7.6S çapında olup ol- maması onemJi değil. Bu si- lahın markası nedir? Bu saptandığı zaman, silahın nereden geldigi, kımlere sa- tıldığı buiunabilır. Boylece işın içinde kimierin olduğu, lû'mk'rin olaya ne kadar ka- nşüğı ortaya çıkanlabilir." Sabancı Center'dakı gu- venlık sıstemının aşılması konusunda da cıddı kuşku- lan bulunduğunu vurgula- yan Yığıt şunlan soyledı **Bir kere, adı geçen te- rör orgıitiınun bu sistemi aşacak, bu sistemi çozecek cihazları var mı? Bana go- re yok. Peki, iletışım fakul- tesinin ikinci sınıfında okuyan genç bir kızın, bu gûvenlik sistemini aşabile- cek güctı var mı? Gûven- lik sisteminin ne şekilde aşılacağını adı geçen kıza birilerinin gostermesi ge- rekiyor. O zaman da baş- ka güçler devreye giriyor denilebilir." Cınayetı ısleyenlenn çok kısa bır surede ortadan kav- bolmalannın da başka kuş- kulan gundeme getırdığını soyleyen Yığıt, "Tetikçüer kaçınldı mı, saklandı mı? Eğer işi ciddiye alryoriarsa şimdiye kadar Türkiye'yi terk etmeleri gerekiyor" de- dı Aydoğan: Dava açacağız Sabancı Center'ın temız- Iık ve guvenlık ışlennı ust- lenen Ulusal Temızlık şır- ketının sahıbı Kemal Aydo- ğan, kendısıne yonelık suç- lamalan yakışıksız buldu- ğunu belırttı Son gunlerde kendısının sıyası geçmışını hedef alan bazı suçlamalann bulundu- ğunu ıfade eden Aydoğan, "Avukanmla göriişüp ge- rekJiduzeitmelerin yapıbna- sını isteyeceğız. Gerekırse dava açacağız" dedı OLAYLAREV ARDINDAKÎ^ GERÇEK B Baştarafı 1. Sayfada Çeçen lıder Cahar Du- dayev Çeçenya'nın ba- ğımsızlığı ıçın verdığı mü- cadele ıle adını tum dun- yaya duyurdu Bugun de damadı Sal- man Raduyev sahnede. Geçen salı gunu Dağıs- tan'ın Kızılyar kentıne sal- dırı duzenleyen Raduyev kontrolundekı dırenışçıler, halen 200 kışıyı ellennde rehın bulunduruyorlar Ge- çen yıl hazıran ayında Şa- mil Basayev lıderlığınde benzer bır eyleme gınşen Çeçenler, ıstemlennı Mos- kova'ya kabul ettırmış ve eylemlerını zaferle sonuç- landırmışlardı Moskova, bugun aynı ortama fzın vermeyeceğı- nı sık sık yınelerken Çe- çenler de rehınelerı ser- best bırakmanın karşılı- ğında Dağıstan sınırından Çeçenya'ya konvoy halın- de geçmek ıstedıklerını bıldırdıler Goruşmelerden olumlu bır sonuç alınamadı Moskova ve Batı kay- naklı haberler, bolgede banşın artık çok guç ya- şama geçınlebılecegı, t^- raflar arasındakı uçuru- mun gıderek derınleştığı yonunde Bağımsızlık hedefınden odun vermeye yanaşma- yan Çeçen dırenışçılerle Rusya topraklannda "çat- lak ses" ıstemeyen Mos- kova yonetımının uzlaş- ması kısa surede guç go- runuyor Bolgede yaşayan ulus- lar ve etnık gruplar arasın- dakı duşmanlıkların za- man zaman "soğumaya" bırakılmasına karşın gıde- rek dennleşmesı, etnık ay- rılığa dayalı çatışmaların çozumunun ne kadar guç olduğunu gosterıyor Çeçenya olayının uius- lararası alanda buyuk etkı- ler yaratabılecek boyutu var Çeçenler bağımsızlı- ga donuk amaçlarına ka- vuşurlarsa, Karadenız'den Hazar Denızı'ne kadar uzanan enlemdekı etnık grupların onune yenı ufuk- lar çıkacak, Kafkasya'nın yazgısını etkıleyecek yenı bır oluşum uç verecek; Hazar petroluyle Moskova arasında bır set yuksele- cek Gurcıstan, Ermenıs- tan, Azerbaycan bu settın guneyınde kalacak Çeçenya olayı, Rusya Federasyonu'nun bır ıç ışı sayılsa da enternasyonal ıçerığı ve stratejık onemı konunun anlam ve onemı- nı buyutuyor * * * Olayın • Baştarafı l. Sayfada zıyaret ederek Yonetım Ku- nılu Başkanı Nail Güreli ve yonetım kunılu uyelenyle goruştü Cemıyctı 10 Ocak Çalı» şan Gazetecıler Bayramı ne- denıyle zıyaret etmeyı plan- Iddığını ancak Metın Gok- tepe'nin oldurulmesının ar- dından başsağlığı dılemek amacıyla geldığını belırten Yılmaz, devletin basın men- suplannın can güvenlığını sağlamaktan yoksun oldu- ğunu soyledı Yılmaz, şöy- le konuştu "Son dört yılda, koalisyoo hukumeti doneminde top- lam 40 gazetecı hayatını kay- betmiştir. Gazetecilik, bu- gun en riskli, en tehükefi mesleklerden birisi haline gelmiştir. Basın özgüriüğü- nun sağlanmasuıda devletin en onemli gorevi,can güven- liğinin sağianmasKÜr." -\NAP lıden gazetecıle- nn. "Metin Göktepe'nüj öl- dfirulmesiyle ilgili yapılan resmi açıklamalar si/i tat- min etti mi?" ve "Polis, Sa- bancıcinayetini aydınlatma- da gosterdıği lîassasiyeri, Goktepe cinayetinde de gös- terdi mi" sorulanna. "Bu konuda yapılan açıklama? lardan tatmin olmadık" ya* nıtını verdı ; Gazetecıler Cemıyetf Başkanı NailGureüde Yıl- maz'la goruşmesınde, hal- kın gerçeklen oğrenme hak- kı bulunduğunu vurgulaya- rak şunlan soyledı "Metin Goktepe'nin öl- dunilmesi, hazin ve dehset vericidir. Gazeteci, siyasi go- riışu, inancı ne olursa olsun mesleğini serbcstçe yerine getirebilmeiidir. Bu öldurme olayında devletin ağır so- rumluluğu ortadadır." Gurelı, Metın Gokte- pe nın oldurulmesıyle ılgılı sommlulann bıran once bu- lunmasının takıpçısı olacak- lannı vurguladı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle