24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 EYLÜL 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Tofaş'tan zam • İSTANBUL(AA)- Tofaş. ürettıği veya ithal ettiği otomobiUenn anahtar teslimi satış fıyatlanna yüzde l ,9 ile yüzde 15.6 arasında deöşen oranlarda zam yaptı. Zamdan sonra Şahin'ın fi>atı yüzde 4.5 artışia 473 milyon 71 bin 100 liraya. Tempra'nm 2.0 i.e modelinin fiyatı. yüzde 3.1 artışla 1 mılyar 116 milyon 119 bin 300 liraya, Tipö 2 0 16V AC ABS metaliğin anahtar teslimi fiyatı yüzde 15.6'lık artışla 1 milyar393 milyon 155 bin 203 liraya. Croma 2.0 16V metaliğin anahtar teslimi fiyatı da yüzde 6.6 artışla 1 milyar 667 milyon 322 bin 71 liraya çıktı. Bilgisayarda pazar beklentisi • ANKARA (ANKA) - Türkiye bilgisayar pazannda, bu yılki satışlann. 1 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Interpro Pazar Araştırma Merkezi'nce Türkiye bilgisayar piyasasına yönelik olarak hazırlanan raporda, sektörde ilk altı aydakı satışlann 370.1 milyon dolan bulduğu kaydedildi. Satışlann 263.2 milyon dolan, büyük bölümü PC'den kaynaklanmak üzere donanım satışlanndan elde edildı. Mis Süt-Nestle ortaklığı • ANKARA (ANKA) - Mis Süt ile gıda sektöründe dünyaca tanınmış firmalardan tsviçreli Nestle arasındaki ortaklık 22 eylülde onaylanacak. Mis Süt Sanayi AŞ'nin 22 eylülde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda, sermayenin 80 milyar liradan 440 milyar liraya yükseltilmesi kararlaştınlacak. Arttınmın 300 milyan nakit, 59 milyan yeniden değerleme fonundan, 1 milyan da olağanüstü yedeklerden karşılanacaİc. Buğday fiyatı ttrmamşa geçti • ŞANLIURFA(AA)- Şanlıurfa Ticaret Borsast'nda bugday fiyatı 2 bin lira artarken. kırmızı mercimeğin kilosunda 1500 ila 2 bin lira düşüş görüldü. Buğday, geçen hafta tırmanışa geçerek. kilosu 12 bin 500 ila 13 bin 600, 20 ila 23 bin liradan satılan kabuklu kırmızı mercımek de 18 bin ila 21 bin 500 liradan satıldı. Amme alacağına faiz indipimi • ANKARA (AA)- Maliye Bakanı lsmet Attila, \adesinde ödenmeyen amme alacaklanna uygulanacak gecikme zammı oranının aylık yüzde 10'a düşürülmesine paralel olarak, halen yıllık yüzde 114 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranının da yıllık yüzde 96'ya indirileceğini söyledi. TTK'ye çevreci destek • ZONGULDAK(AA)- Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocaklanmn. iş kazalannın asgariye indirilmesi amacıyla, Japon hükümeti tarafından en son teknolojiye göre modernize edileceği'bildırildı. TTK Genel Müdürü Hayrettin Soytaş, düzenlediği basın toplantısında. Japon Uluslararası lşbirliği Firmasrnın, TTK'deki maden ocaklanmn emniyeti ile ilgili proje çalışmalanna kasım ayında başlayacağını söyledi. Gelir yergisme yeni düzenleme • ANKARA (AA) - Milli Piyango (MP) bayilerine ödenen komisyon bedelleri, zirai faaliyet kapsarrunda ifa edilen hizmet bedelleri ile götürü usule tabi mükelleflere ve esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler üzerinden tevkif edilecek gelir vergısi oranlan yeniden belirlendi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan ve 1 Ağustos 1995 tarihinden itibaren geçerli olan Bakanlar Kurulu Karan uyannca, daha önce sabit MP bayileri içın yüzde 10. seyyar bayiler için de yüzde 25 olarak uygulanan gelir vergisi oranı her ikisi için de yüzde 20 olarak belirlendi. Borcu 15 trilyona ulaşan Zirai Donatım Kurumu, Hazine'den bir kuruş yardım alamıyor TZDK, saüp-savıp borç ödüyor HACERGEMİCİ Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK). banka faiz borçlannı ödeyebilmek için elindeki tesis ve arazi- leri satıyor. 15 trilyona ya- kjn borcuna rağmen yılba- şından bu yana Hazine'den bir kuruş kaynak aktanlma- yan TZDK, işçi ücretlerinı dahi satışlardan elde ettiği gelirler ile ödeyebiliyor. TZDK Genel Müdürü Ör- han Arslan. Hazine'ye olan 6 trilyon liralık borçlan ko- nusunda ise "Bizim bu pa- rayı ödemeye niyetimiz yok" dedi. TZDK, "borç krizinden çıkış yohınu mal varlıklanru satmakta1 " buldu. 15 trilyona yakın borcu bu- lunan TZDK bugüne kadar arazi ve tesis satışlanndan 1 trilyona ya- kın gelir elde ettı. Bu para ile ban- ka ve gübre fabrikalarına olan borçlannı kapatan kurum. bir yan- dan da özelleştirme kapsamına • Türkiye Zirai Donatım Kurumu, "borç krizinden çıkış yolunu malvarhklannı satmakta" buldu. 1995 başında 15 trilyona yakın borcu bulunan TZDK, bugüne kadar arazi ve tesis satışlanndan 1 trilyona yakın gelir elde etti. • Bu para ile banka ve gübre fabrikalanna olan borçlannı kapatan kurum, bir yandan da özelleştirme kapsamına alınmak için yoğun çaba sarfediyor. alınmak için yoğun çaba sarfedi- yor. Genel Müdür Orhan Arslan. yılbaşından itibaren Hazine'den bir kuruş dahi almadıklannı ifade ederek atıl durumdaki tesisleri sat- mak zorunda olduklannı söyledi. "Biz, en iyi durumdaki KIT'iz. Hem Hazine'den para almıyoruz hem de borçlanmızı temizliyoruz" TZDK'nin hesap defteri Hazine 6 trilyon (ödenmedi). . _ . Toros Gübre 299 milyar (nakit ödendi) Ba ta 350 milyar {nakit ödendi) Gübreta 135 milyar (nakit ödendi) Esbank 145 milyar (nakit ödendi) Halkbank 1.4 trilyon (400 milyar ödendi) Vakıfbank 6 trilyon (2 trilyon çekmek için pazarlık sürüyor) diyen Arslan. halen 4.600 kişiyi istihdam ettiklerini ifade ederek, "Bunlardan 3000 bini zaten hiç- bir iş \ apmıyor. Bu yeni bir sorun değil. 10 yıllık bir mesele. Adapa- zan fabrikamızdışında verimlite- sisimiz yok'" dedi Yılbaşındanbuyana 1 trilyon li- ralık tesis ve arazi sattıklannı ifa- de eden Arslan, "satışlardan" ise pek memnun değil. Son ihaleden 3.7 trilyon liralık satış beklerken sadece 250 milyar liralık bir gelir elde edebildikleri- ni kaydeden Arslan, tesisleri ucu- za vermek istemediklerini söyle- di. Bankalar tefeci Borçlanmn önemli bir kısmı banka faizlerinden kaynaklandı- ğını ifade eden Arslan. bankalan. da "•tefecilikvapmakla" suçladı. Vakıfbank'a 1994 başında 380 milyar olan borçlanmn 1995"de 6 trilyon lira olarak karşılanna çık- tıg.ını hatırlatan Orhan Arslan. şöyle konuştu: "Bizim bu parayı ödemeye ni- yetimiz yok. 2 trihon lira olması için pazarkk yapıyoruz. Bu arada Halkbank'ın da 7 trihon lira ola- rak çıkardığı borç rakamını da 1.4 trilyona çektik. Hızla borçlanmızı kapatıyoruz.** Hazine'ye 6 trtfyon borç Bu arada Hazine'ye de 6 trilyon lira borçlan olduğunu kaydeden Arslan şöyle konuştu: "Ancak şu anda onu ödememiz söz konusu değil. Hazine bizim. biz Hazine'nin kim ne kanşır. Yılba- şından bu yana zaten hiçbir şekil- de Hazine'den kaynak aktardmı- yor. Kendi yağımızla kavnıluyo- ruz." Evdeki enflasyon yüzde lOO'e ulaştı • DlE'nin. tüketici fiyatlannda yılbaşına göre yüzde 40.5 oranında artış gerçekleştiği yönündeki resmi verilerine karşı, Ankara'da et, süt, yumurta, peynir fiyatlan yılbaşına göre yüzde 60 ile yüzde 100 oranlannda artarken. yaz döneminde düştüğü iddia edilen meyve-sebze fiyatlannda bir değişiklik olmadığı ortaya çıktı. •Ankara'da, yılbaşında 5 bin lira olan şehir içi otobüs biletleri , eylül ayında 15 bin liraya kadar yükselirken. 5 bin lira olan ekmeğin fiyatı 9 bin liraya çıktı. Ocakta, 146 bin lira olan 1 kilo kıymanın fiyatı 8 ay sonra 265 bin liraya, 120 bin lira olan 1 kilo beyaz peynirin fiyatı 278 bin liraya, 3 bin lira olan yumurtanın fiyatı da 4 bin 500 liraya yükseldi. ESRA YENER Ev Kirası ANKARA - Devlet Istatistik Enstitüsü'nün. tüketici fiyatla- nnda yılbaşına göre ilk 8 aylık dönemde yüzde 40.5 oranında artış gerçekleştiği yönündeki resmi verilerine karşın, Anka- ra'da, halkın zorunlu tüketim mallan olan gıda maddeleri ile kira ve ulaşım giderleri yüzde 50 ile yüzde 100 oranlannda arttı. Ankara'da. bir gecekondu- nun ortalama kirası 3 milyon 500 bin liraya kadar yükselir- ken, yılbaşında 5 bin lira olan şehiriçi otobüs biletı. 15 bin lı- raya, 5 bin lira olan ekmek ise 9 — - bin liraya satılmaya başlandı. Ocak ayın- da, 146 bin liraya satılan kıymanın kilosu 278 bin liraya kadar yükselirken, 3 bin li- ra olan yumurtanın fiyatı 4 bin 500 liraya yükseldi. Maaşlanna 1995 yılı için ortalama yüz- de 72 oranında artış verilirken. geçen yıl enflasyon karşısında alımgücü yüzde 35 oranında düşen memur ve emekliler. bu yıl da zorunlu harcamalanndaki fiyat artışla- n karşısında gün geçtikçe fakirleşıyor. Hü- kümet. kamuda çalışan işçilere de 1996 yılı için yalnızca yüzde 15 oranında ücret artışı vermeyi programlıyor. Ankara'da zorunlu gıda harcamalan, ev Yıl başından bu yana fiyatlar Harcama çeşjjfe:- j 1995 başı Kıyma<Kg.) Yumurta (Adet) Yo6Mrt(1/2Kg.t Gecetaflidu kirası Otobös M0& 146.000 90.000 120.000 3.000 isonu 265.000 152.000 278.000 40.000 5-8.50OM0 ^ 1 4500 65.000 5.00İ ~15.000 kiralan ve ulaşım giderleri yıl başından bu yana yüzde 50 ile yüzde 100 oranlannda arttı.' Yılbaşvnda 146 bin lira olan kıymanın kilosu 265 bin liraya. 90 bin lira olan ta- vuğun kilosu 152 bin lsraya, 120 bin lira olan beyaz peynirin kilosu 278 bin liraya fırladı. Ocak ayında 3 bin lira olan bir yu- murtanın fiyatı 8 ayda 4 bin 500 liraya çı- karken, 40 bin lira olan yanm kilo yoğur- dun fiyatı 65 bin lira oldu. Yaz aylannda meyve ve sebze fiyatla- nnda yaşanan düşüş. bu yıl Ankara'ya ug- ramadı. Manavlar; domates. salatalık, ta- ze fasulye, kabak gibı mevsimlik sebzele- rin fıyatlannın yaz aylannda yükselmediğini, ancak fiyat- larda bir düşüş de olmadığını söylediler. Ankara'da. 1 kilo domatesin fiyatı 20 bin lira. 1 kilo kaba- ğın ve patlıcanın fiyatı 25 bin lira, 1 kilo fasulyenin fiyatı da 40 bin lira. Manavlar.sebze fi- yatlannın, nısan ayındaki dü- zeyini tüm yaz aylan boyunca koruduğunu belırtirken. son- baharla bırlikte sebze ve mey- \ e fiyatlannda da \ üksek oran- lı artışlann gerçekleşeceğine dikkat çektiler. Ankara'da lüks olmayan semtlerde yılbaşında 5 milyon lira ile 8.5 milyon lira arasında değişen ev kiralan, 9 aylık dönemde ortalama yüzde 70 oranlannda yükselerek 9 milyon lira ile 15 milyon lira düzeylerine ulaştı. Asgari ücret son artişla birlikte net 5 milyon 574 bin liraya yükseltilırken. An- kara'da yılbaşında 2 miryon lira olan bir gecekondunun kirası bile 3 milyon 500 bin liraya kadar çıktı. Ankara'da ısınmada kul- lanılan doğalgazın merreküpü de yılbaşı- na göre yüzde 40 düzey inde artarak. 6 bin liradan 8 bin 500 liraya çıktı. Ankara'da şehir içi otobüs bilet fıyatla- n da yılın ilk 8 aylık döneminde 5 bin li- radan 15 bin lirava vükseldi. Eylülde rekor bekleniyor İSTANBIL(ANKA)- lstanbul Ticaret Odası (ITOI Başkanı Atalay Şahinoğlu, TÜFE'nın (Tüketici Fiyat Endeksi), TEFE'nın (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) üzennde seyretmesinın tek başına talep anışından kaynaklan- madığını. ciddi boyutta malıyet artışı bulunduğunu bıldirdı. Şahinoğlu. dayanıklı tüketim malları ve otomotiv sektöründe talep artışı görüldüğünü. tüketim mallarında talep artışının düşük düzeyde kaldığmı belıntı. Şahinoğlu. nısandan bu yana TLFE'nin. TEFE'nin üzerinde İTO Başkanı Ata- la> Şahinoğlu. Hükümet, 22.600 işçinin yann başlatacağı grevi, terör ve mevsim nedeniyle engellemeye çalışıyor Tanm işçûeri grevine kısmi yasaldama • Olağanüstü hal uygulaması bulunan Hakkâri, Bingöl. Şırnak ve Batman'da valiler, toplam 570 tanm işçisinin, terör ve mevsim gerekçelerine dayanarak grevlerine izin vermediler. Bakanhğa bağlı araştırma müdürlüklerinde çalışan 3 bin 700 işçi de araştırma ve eğitim yaptıklan gerekçesiyle grev kapsamı dışında bırakıldı. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Hükü- met, CHP kurultayından bir gün önce Anka- ra'da 22 bin 600 tanm işçisinin başlatacağı grevi "kKmen" ertelemek içın harekete geç- ti. Olağanüstü hal uygulaması bulunan Hak- kâri, Bingöl. Şırnak \e Batman'da. valiler. *^erör" ve "mo^inı" gerekçelerine dayana- rak grevlere izin vermediler. Bu illerde Tanm Bakanlıgı taşra örgütünde çalışan toplam 570 işçinin greve çıkması engellenirken bakanlı- ğa bağlı Araştırma Enstitüsü Müdürlükle- ri'nde çahşan 3 bin 700 işçi "üretim değiL araşnrma ve eğitim'' yaptıklan gerekçesiyle grevr kapsamı dışına çıkartıldı. Türk-lş'e bağ- lı Demiryol-Iş Sendikası TCDD ve bağlı or- taklıklannda çalışan 40 bin işçi için grev ka- ran alırken Hak-lş Konfederasyonu'na bağ- lı Öz Çelik-lş Sendikası da Kayseri'deki Tak- san (TakımTezgâhlan Sanayii) işyerinde ça- lışan 650 işçi adına, yann grev i başlatacak. Bu yıl kamu kesiminde ilk grevi yann An- kara'da başlatacak olan Türk-lş'e bağlı Ta- nm-lş Sendikası yöneticilen. hükümeti "gre- vikuTnakla" suçladı. Engellemegirişimlen- ne karşın, araştırma enstitülerinde çalışan ış- çilerin de yann Ankara'da Tanm Bakanlıgı önünde başlatılacak olan greve katılmak üze- re bugün bulunduklan illerden yola çıktıkla- n belirtildı. Grevi Ankara'da başlatacak yak- laşık 10 bin işçinin. daha sonra Türk-lş Ge- nel Merkezi'nde sabahlayacaklan ve cumar- tesigünüdetoplu olarak CHP'nin AtatürkS- por Salonu'nda yapılacak olan kurultayını zi- yaret etmelen programlandı. Tanm-lş Sendikası Genel Başkanı Sabri Ozdeş, hükümetin baskı yolunu seçtiğini vur- gulayarak Tanm lşletmelerı Genel Müdürlü- ğü'ne (TİGEM) bağlı 39. işyerinde çalışan 9 bin 200 işçi ile Tanm ve Köyişleri Bakanlıgı taşra teşkilatına bağlı 990 işyerinde çalışan toplam 13 bin 400 işçi adına grev karannı al- dıklannı anımsatarak "Tanm tşctsi. grevleri- ni emeğin degerini göreme> en bir hükümetin burnu dibinde, Ankara'da başlatma karan al- mıştır. Şimdi. bu, engeltenmek istenmektedir. Engelkr ne olursa obun, biz Ankara'da ola- cağız'*dedi. Ozdeş'in verdiği bilgiye göre. Bingöl Va- lilıği. Tanm il Müdürlüğü bünyesındeki Bin- göl Ancılık Üretme lstasyon Müdürlüğü. Solhan. Kigı. Adaklı. Karlıo\ a. Genç. Yayla- dere ve Yedisu Tanm ilçe müdürlüklerinde alınangrev karanna. "terör.enhassasbirböl- gede bulunması. tanm ve ancılık çahşmala- nnın yoğun okluğu göz önüne alınarak" izin vennedi Ingiltere, PTT'nin T'si için Ankara'da nabız yoldadı OzeUeştirme İdarcsi Başkanı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-IngıltereDı- şişleri Bakanı Mal- coün Rifkind ın. lngiliz telekomü- nikasyon firması British Tele- kom'un. Türk Te- lekomünikasyon AŞ'ye talip oldu- ğunu, lisans hiz- metlerini kirala- mak istediğini bil- dirdiği öğrenildi. Rifkind'in ayrıca, Türkive'deki rafi- nerilerin özelleştir- me çalışmalan için de görüş alışveri- şinde bulunduğu bildirildi. Ekonomik ve siyasi konularda Türk yetkilileriyle temastabulunmak üzere önceki gün Ankara'ya gelen Ingiltere Dışişleri Bakanı Rifkind. dün Özelleştirme ldaresi Başkanı U- fukSöylemez ilebirarayageldi. Ytizde 34'tinü istKoriar Rifkind'in, Söylemez ile yaptığı toplantıda, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin, 1996 başında uluslarası pi- yasalara satılması programlanan yüz- de 34 oranındaki hissesi için zemin yokladığı. gelecek yıl satılması prog- ramlanan rafineriler için de bilgi al- dığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre. Rifkind'in. tngiliz telekomünikasyon firması • İngiltere Dışişleri Bakanı Malcolm Rifking'in, ÖtB Başkanı Ufuk Söylemez'le yaptığı toplantıda türk Telekomünikasyon AŞ'nin, 1996 başında uluslarası piyasalara satılması programlanan yüzde 34 oranındaki hissesi için zemin Söylemez, T için göriiştü. yokladığı öğrenildi. British Telekom'un, PTT'nin T'sinin hisseleri ve kiralanacak lisans hiz- metlerine talip olduğu bildirildi. Özelleştirme ldaresi Başkanı Söy- lemez'in de, Rifkind ile yaptığı top- lantıda, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin satış işlemlerimn. bu ay sonu seçilmesi beklenen danışman firma ile yürütüleceği. fınnanın seçimin- den önce herhangi bir işlem yapıl- mayacağını anlattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre. Söylemez. T'nin özelleştirilmesinde Ingilte- re'nin deneyimlerinden yararlanmak ıstediklerini de kaydetti. Söylemez'in aynca. rafinerilerin ancak gelecek yıl özelleştirilebileceğıni. şu aşamada çalışmalann tamamlanmadığını kay- dettigi bildirildi. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN KÂR PAYI DAĞIT1M DUYURUSU Şirketımızın 1994 yılı kâr payı, '000.- TL nomınal degerlı hısse baş ra % 14 oranında net 140.- TL olarak. 12 Eylul 1995 tanhınden itibaren şrket merkezınde dağıtı'naya başlar.acaktır. Şirketımız hısse senetlenne safııp savın ortakiarımır:. 4. ,'e/veya 5. tertıp hısse seretlen üzerinde bulunan 1994 yılı kâr payı kuponlarnı ışaret'i yerlernden d'jzgun bir şekilde keserek ibraz etmeüdırler Sıra bekleme ve ışlem süresını en aza ınoirmek içın. orıaklarmızın telefonlardan randevü almaları ve ellennde bulunan kâr payı kupoa'annn seri numaralarını önceden kaydettirrnele'i onemle tavs ye edi'ir Daiıi.ı: 231 ) Şirket Merkez Adresi Şehit Muhtar Caddesı No:5 Taksım 80080 istanb'Jİ SaşvuruTeleforian Hıssedarlar Servısi [0212) 254 69 00 - 253 04 40 Gene, Sekreteriık .(0212)254 69 0 0 - 2 5 3 04 40 Faks : (0212) 25C 12 60 - 25c 22 82 3. TERTIP HISSE SENETLERİNIN 1BRAZI HAKKINDA DUYURU 3. tertıp h,sse serıetlenrüen. î 000 000 -TL ncrrnnal aeğe'f 32 aae: kucur. 4, tert,p Uısse senetlen tle 4eğ<şUnımek üzere henuz şirkehmıze ıbraz edıimervıştır Ellennde bu hısse senetlerım bulunduran saym ortatrlanrnızm. herhangi bir kucon kesrr.eden şırketim'z merkezıne ıbraz etmeien. boylece % ÎÖO canında beaelsız ve % 27.8 oranırda 1993 khr payı hakıarından yararianmalan onemle djyjrjiur icaz edJecek 3 tenıv hisse seretlenne ait !994 kâr payı ışlems. değışT<rT.e ış/en.nı takıben yapııacakt": SAY1N CPTAKLARIMIZA DUYURULJR. YAPI^CKREDi çıkmasının maliyet artışı ve talepteki canlanmadan kaynaklandıgını söyledi. TÜFE'deki artışın tek başına talep artışı ile açıklanama- y acağını kaydeden Şahinoğlu. maliyet artiijlanmn da ciddi boy utlara ulaştığını \urguladı. Tahmin edilen dö\ ız fıyatlanna göre belirlenen fiyatların. maliyet artışının gensinde kaldığına dikkat çeken Şahinoğlu. "Turist sa\ısında artış var. ancak tahmin edilen döviz artışına gore belirlenen fiyatlar. maliyederin gensinde kaldi" şeklınde konuştu. İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Ya Gidecek, Ya Gidecek Ekonomiyı incelemek üzere önceki gün aniden An- kara'ya gelen IMF heyetine sunulan paket ödunlerle dolu. Arkadaşımız Esra Yener'ın haberinegöre, önem- li ödünler arasında, KİT zamlarının aralıksız sürmesi, destekleme alımlarının kısıtlanması, özelleştirmenin hızlandınlması yanında, memurlara yıl sonuna kadar yeni zam verilmemesi ve işçilere de en fazla yüzde 15'e kadar çıkacak bir zam var. Aylık enflasyonun, işçiye önerilen yıllık zamla aynı oranda yüksek çıkması üzerıne. ekonomi sayfalannda olabilecek yıllık enflasyon artışına ilişkin hesaplamalar yapıldı. Artış eğilimi olmaması halinde dahi. yıllık artış oranının yüzde 9O'ı aşması öngörülüyor. Bu tabloda 600 bin kamu işçisinin 8. ayına giren top- lusözleşme uyuşmazlığında ne olacak? Dün. yann ilk grev uygulamasını yapacak olan Tanm- lş Genel Başkanı aynı zamandaTürk-işTeşkilatlandır- ma Sekreteri Sabri Ozdeş'in basın toplantısı vardı. Ta- nm işletmeleri Genel Müdürlüğü "T/GEM"e bağlı 39, Bakanlık taşra örgütüne bağlı 990, toplam 1029 işye- rini kapsayan, 22.600 işçinin katılacağı grevle ilgili hü- kümet cephesinin uygulamaya soktuğu çeşitli baskı yöntemlerini açıkladı. Olağanüstü hal bölgelerinde valilikler aractlığı ile grev erteletme kararlan alınmış. 8 eylül günü Ankara'datop- lanacak grevci işçilerin yola çıkamamaları için, ulaşım engelilemesi dahıl, çeşitli girişimler yapılmış. Daha ön- ce uygulanmış grevler de grev yasağı kapsamına so- kulmaya kalkışılmış, yargı karan ile grev hakkı kanıtlan- mış işyerleri için, yeniden genel müdürlük yazışmalan ile grev yasağı uygulanmaya kalktşılmış. Bir yandan da TİGEM'de grev erteleme "yasaklama "karan alınacağı- nm tehdidi yapılmış. Sözün kısası hükümet. Türk-iş'in ilkgrevini kırmak, hükümeti uyan niteliğinde Ankara'da programlanmış etkinlikleri cılızlaştıımak üzere elinden geleni arçjına koymamış. Sabri Özdeş, hükümetin burnu dibinde, Ankara'da başlatma kararı aldıklan grevlerin engellenmek isten- diğini, ancak engeller ne olursa olsun Ankara'da ola- caklannı vurguluyor, tepkisini şu cümlelerle noktalıyor: "Bu hükümet sermayeye yaranmak için çahşanı ez- me yolunu seçmiştir. Çalışanı ezmek için hür sendikacıhğı ortadan kaldır- ma yolunu seçmiştir, Kısacası bu hükümet baskı yolunu seçmiştir. Öylehkle de doğru değil yanlış yola girmiştir. Bu hükümet ya işçinin demokratik hak ve özgühük- lerine saygılı olacak ya da gıdecektır." Hükümet, Türk-lş'in CHP'ye yapacağı çağn doğaıl- tusunda gidici mi? Medyanın son günlerde öne çıkardığı görüntülere göreÇiller. 'Baba'yı. DYP ıçindeki muhalefeti. Cindo- ruk'u dize getirmiştir. Gelecek parlamentoda büyük çoğunluğu değiştirmekten söz etmektedir. iktidarın- dan güvenli enflasyonu bile önümüzdeki 4 yılda tek ha- neli rakama düşürmekten söz edebilmektedir. Bütün yıldız köşe yazaıiarına göre, iktidannı gün gün güçlendirmekte, koituğuna yerleşmekte, politikayı öğ- renmektedir. Dahası tıpkı yolundan gittiği Özal gibi ar- kasında büyük bir Amehkan desteği söz konusudur. iş o kadar ileriye vardınlmıştır kı, Amerika'nın Balkan- lar'da Türkiye'ye ağıriıklı rol verdiği söylenmekte, NA- TO bombardımanlanndan birkaç saat önce, Çiller'in "NATO müdahale etsin" türünden çıkışlar yapmasına olanak sağlanmaktadır. Bu arada Amerika'nın yıllar önce ortaya attığı ve Bos- na'yı bağımsız ülke olarak haritadan sılecek, Sırbistan ve Hırvatistan arasında paylaştıracak plan kotarıtırsa ve Türkiye buna aracı kılınırsa, bu Türkiye için bir ba- şarı, zafer mi olur? Anımsayalım, bir zamanlar Özal da Kerkük petrolle- rine ulaşma düşleri görmüş. Körfez Savaşı'nda kraldan çok kralcı kesilmişti. Türkiye Amerikan politikasının uy- gulayıcısı olarak Körfez Savaşı sonrasında "büyük ni- metlere mazhar" olacaktı. Dünyada bu savaşın bede- lini en pahalıya ödeyen ve ödemekte olan ülke konu- muna geldi. Kuzey Irak'ta yaratılan Kürdistan, güç ka- zanan PKK ve ambargo ile bağlantılı akıl almaz büyük rakamlara ulaşan ekonomik, sosyal, siyasal bedeller ödemeyi sürdürüyor. Işte böyle bir aşamada, hükümetin işçi haklanna yö- nelik baskısına karşı, başlıca örgütlü güç sendikalar ve Türk-iş'in yanıtı gündemde. Yüzde 9O'ı bulacağı kesin- leşmiş enflasyon, yüzde 15'in üstune çıkılmaması ko- nusunda IMF verilmiş hükümet sözü, aylık enflasyon artışı kadar yıllık ücret artışı önerisi karşısında Türk-lş ne yapacak? Koalisyon ortağı CHP'nin kunjltayı nasıl bir etki ya- pacak? Baykal ya da bir başkası ile yeni gene! başkan, ye- ni parti yönetimı ile, nasıl bir ortaklık politikası yürütü- lecek? IMF'ye verilen ödün doğrultusunda mı, işçinin de- mokratik hak ve özgürlüklerine saygılı bir çizgiye mi gi- rilecek? CHP'nin koalisyonda bir ağırlığı mı olacak ya da daha da mı hafifleyecek? Tarım-iş Başkanı ve Türk-lş Teşkilatlandırma Sekre- teri, Sabri Ozdeş'in "Bu hükümet ya işçinin demokra- tik hak ve özgürlüklerine saygılı olacak ya da gidecek- tir" sözleri ya gerçekleşecek ya da havada kalacak?.. 27 milyar dolar olarak hesaplanmıştı İthalatta 1995 hedefi aşılıyor ANKARA (Cunıhumet Bürosu)-Dış Ticaret Müs- teşarlığı (DTM). ithalatın haziran ay ında 3 mily ar do- lan geçtiğini belirterek hü- kümetin yıl sonu için açık- ladığı 27 milyar dolarlıkdı- şalım hedefinin aştlacağını bildirdi. DTM. bu yıl için belirlenen ıhracat hedefi- nin de aşılacağını kaydetti. DTM açıklamasında. it- halatın haziran ayında 3 milyar dolan geçtığine dik- kat çekildi. DTM'den dün yapılan açıklamada. geçen yılın ilk 8 avlık döneminde 11 mil- yar 177 milyon 900 bin do- İarolan ihracata ilişkin ih- racatçı birliklerınin kayıt rakamının. bu yılın ilk 8 ay- lık döneminde yüzde 26 oranında artarak 14 milyar dolar düzeyine çıktığı bil- dirildi. Açıklamaya göre ihracat kayıtlarında en yüksek oranlı artiş yüzde 761 ile zeytin ve zeytinyağında ol- du. Geçen yılın ilk 8 aylık döneminde 12.8 milyon dolar olan zeytin ve zeytin- yağı ihracatı kayıt miktan, bu yıl aynı dönemde 110 milvon dolara vükseldi. Şeker üretimi yüzde 60.4 düştü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Kristal şeker üre- timi yılın ilk 7 aylık döne- minde. geçen yılın aynı dö- nemine göre yüzde 60.4 ora- nında düştü. DİE verilerine göre. ge- çen yıl ocak ternmuz döne- minde 277 bin 230 ton olan kristal şeker üretimi. bu yı- lın aynı döneminde 109 bin 679 ton düzeyinde gerçek- leştı. Ocak-temmuz döne- mındeki kristal şeker üreti- minin 59 bin 187 tonu ka- mu. 50 bin 492 tonu da özel sektörce gerçekleştirildi. DtE verilerinegöre.ocak- temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemıne göre, taş kömürü üretimi yüzde 9.17. ham petrol üretimi yüzde 6.4 oranında düştü. Linyit üretimi yüzde 8.8 art- tı. Ham petrol ithalatı ise yüzde 12.4 oranında artarak 12 milyon tondan 13.5 mil- von tona vükseldi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle