24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 EYLÛL1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Fransa bütün tepkilere karşm dün sabaha karşı Mururoa Mercan adasında 20 kiloton şiddetinde bir nükleer deneme gerçekleştirdi Onrac dünyayameydanokııduDış Haberler Senisi - Fransa aylardır sü- ret şıddetli protestolara ve tepkilere kulak- larnı tıkayarak Güney Pasifık'teki Mururoa Mercan adasında yapacağını açıkladığı bir <tia nükleer denemenin ilkini dün gerçekleş- tırdi. Dün sabaha karşı TSl 03.00'te Pasifık Okyanusu'nun 1 kılometre kadar altında gerçekleştırilen nükleer denemenin 20 kılo- tor şiddetinde olduğu bildirildi. Patlamanın ardından Fransız Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıkla- mada "PasifuVteki nükleer denemelerimize 3 }ü beş ay lık bir ara verdikten sonra Fran- sa Cumhurbaşkanı'nın 13 haziranda açık- ladığı şekilde yapılması planlanan nükleer denemelerin ilki gerçekleştirilmiştir" denil- dı. Savunma Bakanı Charles Millon yapılan yazılı açıklamada. "Bu denemeler nükleer silahlannuzın uzun vadede güvenilirliğiııi ga- rantietmemizaçısından kaçınılnıazdır. Nük- leer caydıncılıkbağırnsı/iığımLnn \eyaşam- sal önem taşıyan çıkarlanmızın korunmast- nı garanti ediyor. Nükleer silahlanmıan gü- venilir olmalan sa> unma politikamız açısın- dan öncelik taşımaktadır" denıldı. François Mitterand'ın yenne göreve ge- lır gelmez Güney Pasıfık'te nükleer dene- melere yeniden başlanacağını açıklayarak şiddetlı tepkilere ve eleştırilere hedef olan Fransa Cumhurbaşkanı JacquesChirac. dün bir kez daha nükleer denemeler gerçekleş- tirme kararlanndan dönmelerinın kesinlik- le sözkonusuolmadığını tekrarladı. Chırac, dün düzenlenen kabine toplantısında Pa- ri s"in "ekonomikve diplomatik çıkarlannı" sonuna dek sa\nnacağını kaydetti. Hükü- met sözcüsü FrançoisBaroin, Chirac'ın top- lantıda Fransa"nın nükleer denemelere ye- nıden başlamasının "dünyada serinkanh ve manüklı tepkilerden çok isteriye >oi açtığı- nı" söyledığini kaydetti Fransa Başbakanı Alain Juppe de Güney Pasıfık'te yaptığı nükleer denemeye göste- nlen uluslararası tepkileri "isteri" olarak ta- nımladı. Juppe, RTL radyosuna yaptığı açık- lamada tepkılerin sürpriz olmadığını belır- terek "Bu tepkilerden banlan isteri düzeyi- ne yakm" dedı. Juppe. söz konusu nükleer denemelerin ülkenın önde gelen çıkarlan çerçevesmde yapıldığından şüphe duymadı- ğını behrtti. Fransız Polınezyası'ndaki Mururoa'da nükleer denemelerin yeniden başlayacağı. Chirac tarafından 13 haziranda açıklanmış- tı. Çin dışındakı nükleer sılah sahıbı ülke- ler. 3 vıldır deneme yapmı>orlardı. Çin ıse denemelennı askıya almayı kabul etmemış \e son denemesini 17 ağustosta yapmıştı. Chirac da 1996 mayıs avına kadar en fazla 8 nükleer deneme yapılmasmın planlandı- ğını. daha sonra nükleer denemelere son ve- receklenni belirtti. Fransa'nın. dün geceyansı gerçekleştır- diğı nükleer denemesi, uluslararası alanda büyük tepki görüyor Bu çerçevede. Yeni Zelanda ve Şıh, Paris'tekı büyükelçilerim gen çekerken ABD daha başka deneme ya- pılmamasını ıstedi. Bu arada nükleer denemenin gerçekleşti- rildıği bölgedeki Fransız askeri yetkililer ve atom enerjısı uzmanlan, Mururoa Mercan adasında gerçekleştırilen nükleer deneme- nin çe\Te üzennde çok az etkısı olduğunu ve patlama sırasında hiçbır radyasyon sızıntısı meydana gelmediğıni açıkladılar Kronoloji Dış Haberier Servisi- Fransa'nın dün gece Güney Pasifık'teki Mururoa Adası'nda yaptığı nükleer deneme. 1960 yılında başlayan denemeler zincirinm 205. halkası oldu. Fransız yönetımının başta Pasifık ülkeleri ve çevre örgütlen olmak üzere dünyanm tepkısıni üzerine toplayarak gerçekleştırdıği bu nükleer denemelerin bugüne uzanan öyküsü ana hatlanyla şöyle: 18 Ekim 1945: General Charles de Gaulle. bilımde. endüstnde ve ulusal savunmada nükleer enerjıden yararlanılması amacıyla bır atom enetjisi komisyonu kurulması içın emir verdi. 13 Şubat 1960: Fransa. Cezayir'ın Reggane bölgesınde ilk nükleer denemesıni gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı De Gaulle. deneminin hemen ardından "Yaşasın Fransa! Bu sabahtan itibaren daha güçlü ve onurhT yazılı bır telgraf çektı. 1961-1966: Cezayır'deki Sahra Çölünde 13'üyeraltında olmak üzere 16 nükleer deneme gerçekleştirdi. 14 Temmuz 1964:Fransa'da çıkartılan bir yasayla Cumhurbaşkanına nükleer güç kullanımında doğrudan emiryetkısi venldi. 2 Temmuz 1966: Güney Pasifık'teki Mururoa Mercan adasında ı!k nükleer deneme gerçekleştınldı. Temmuz 1973: Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı, Avustralya ve Yeni Zelanda'nm başvurulan üzenne Fransa'dan atmosferde bundan böyle nükleer deneme gerçekleştirmemesi konusunda uyardı. 5 Temmuz 1975: Fransa Pasıfik"tekı ılk yeraltı nükleer denemesıni gerçekleştirdi 10 Temmuz 1985: Fransız gızlı servıs ajanlan nükleer denemelere karşı eylem yapan Greenpeace'e aıt Raınbovv Warnor 1 adlı tekneyı batırdılar. 8 Nlsan 1992: Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, nükleer denemeleri askıya aldı. 13 Temmuz 1995: Cumhurbaşkanı Jacques Chirac. Fransa'nın Eylül 1995-Mayıs 1996tarihlen arasında Güney Pasıfik'te sekiz nükleer deneme gerçekleştıreceğını açıkladı. Pasifik'teklriükl^r denemeler Dünyadaki nükleer denemeler Kamç«ttaıf«7t) '7*$L € '*- Nevada (1992} KuzeyPasl»(195« ^ Colorado (19?^ T . J " Semipafcrtınsk(19e9) Tokyo JohstanAdaian i &vwetok (1958f (t958 N«v» Merieo (1967) NoetAdası (196SJ Sahaîa (1»fc Güney ABant* (1956) HindWan(1J74) Mootebeflo(195^ Maratmga(1957) Woomwa(1953) LosAngeles FİÜPİNLER KAIİIBOÇYA / ^ r N MALEZYA/V H* Eniwetok $ x Bikini . Hawaii T PAPUA YENİGİNE ENDONEZYA T î T X ABD SSCB Ingiltere Fransa Çm . Hindistan Güney Pasifık Sılahsızlanma Anlaşması'nı ımzalayan ülkeler (Rarotonga 1985) 1996 Son denemefenn yapıldtğı yıllar T Deneme sayısı Johnston» Noel Adalan T.T TPasrfikte nükleer deneme MEKSİKA\\ Makten 12mil güvenlik bölgesi ^CSALOMONEN X*IRIBATI TUVALU •«=>• X^SAMOA XNİeu Radyoaktıvıt etkitenen bölgeler Yeraltı nükleer denemeteri Kumanda merkezi Bomba Fabrikası FRANSA'NIN NÜKLEER DENEMELERİ ilk nükleer deneme 13 Şubat 1960'da Fransa iik atom bombasını, bir balon yardımıyta Cezayir Sahrası'na attı "Force de Frappe" için Devtet Başkanı Chaıies de Gaulle, 1966 yılında Mururoa'da deneme yapılması emrini verdi. Tehlikeli Bulut 1975'tenbu yana Fransa, Mururoa ıle Fangataufa adalannda 46 yerüstü nükleer deneme gerçekleştirdi. Greenpeace'e sabotaj 1985'te Fransız Gizii Servisi "Reinbovv Wam'or" u batırdı. Tahakküm politikası 13Haziran1995'te Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Mururoa'da nükleer deneme yapılacağtnı açıkladı. Son hazıriıklar Metai bır sılındır içindeki bomba atılacak TEPKİLER BÜYÜYOR; Chirac şeytan kalpli Dış Haberier Servisi - Pans dün yeniden başlattıgı nükleer denemeler süreciyle uluslararası tepkilerin yanı sıra aylardiT protestolannı sürdüren çevrecı örgütlenn de şiddetli tepkilerini çekti. Yeni Zelanda ve Şilı. Fransa'dakı büyükelçilerini çekerken Japon yönetımi Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 'şejtan kalpli' olduğunu söyledı. ABD ~ ABD Beyaz Saray Sözcüsü Mkhad Mccurry. Fransa'nın Güney Pasifık'teki Mururoa Mercan adasında yaptığı nükleer denemeden "üzûntü'' duydukJannı bıldirdi Sözcü "Aralannda Fransa'nın da bulunduğu nükleer güce sahip ülkeleri. başka deneme yapmamaya \e kapsamlı bir moratoryuma kabbna>-a da\et edi>-oruz" dedı. Rusya Fransa'nın gerçekleştırdiği nükleer deneme Moskova'da "bü>ük üzüntüyk" karşılanırken Rusya Dışışlen Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aralannda Rusya Federasyonu da olmak üzere uluslararası kamuoyunun ortaya koyduğu ciddi ka>gılara rağmen Fransa planladığı nükleer denemeleri gerceklestirmeye başladı" denildi. Dışışlen Bakanlığı, "Fransa ve Çin'in tavnİannı değiştirip nükleer denemelerin durdurmalannı isti\oruz" dedı. Avustralya Başbakan Paul Keating, denemeyı "Aptaka bir hareket" olarak nıtelendirdi. Keating. "Bu davranışlanyla Fransa, nükleerden annmış bir dümaya umut bağtayan bölgedeki halklan \t ülkeleri hiçe saymaktadır" ded\. Avustralya'daki sendıkalar. Aır France'la çalışmama karan aldılar Avustralya gümrük memurlan sendikası. Fransa'dan ithal edılen mallann yasaklanacağını bıldirdi. Japonya Japonya Maliye Bakanı Masayoshi Takemura. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın nükleer denemelere yeniden başlanmasına izın verdiği ıçin "bir şe>tanın kalbine" sahıp olmasi gerektiğini belirtti ve denemeleri 'çılgınhk' olarak nıtelendirdi. Başbakan Tomüchi Takemuragazetecilere verdiği demeçte "Giderek artan tepkilere karşm nükleer denemelere yeniden haşlanması üziintü vericidir" dedı ve Fransa'yı bir daha nükleer deneme yapmamaya çağırdı. Yeni Zelanda Yeni Zelanda hükümeti de Fransa'nın Mururoa'da nükleer deneme yapmasını protesto ıçin Paris'tekı büyükelçisini çekmeyı kararlaştırdı Yeni Zelanda Başbakanı Jim Bolger. "Paris Büyükelcinıizi çekmevi vie Fransa'ya protesto notası verme>i kararlaşürdık'" dedi. Greenpeace Greenpeace'in Fransa sorumlusu Remi Parmentier ise "Başkan Jacques Chirac bu ilk nükleer denemenin ulusal ve uluslararası protestolara son vereceğini düşünmekle en büyük hatasını işledi"dedı. Parmentier "Bu deneme iizüntü vericidir. • Başkan Chirac. Fransız ve uluslararası kamuoyuna hakaret etmiştir" dedı. Kadın zirvesinde sansür gölgesi• Pekin hükümeti, Hillary Clinton'ın Çin hakkında yaptığı eleştirileri cevapsız bırakırken bunlann basında yer almasını engelledi. Dış Haberier Servisi-Çin'in baş- kentı Pekin yakınlannda geçen pa- zartesı günü açılan BM 4. Kadın Konferansı Çin yönetiminin aldı- ğı sıkı güvenlik önlemleri altında sürüyor. ABD Başkanı Bill Clin- ton'ın eşi Hillary Chnton'ın önce- ki gün konferansta yaptığı konuş- mada Pekin yönetimini, konferan- sa karşı takındığı olumsuz tutum nedeniyle sert bir dille eleştirmesı Çin hükümeti tarafından sessizlik- le karşılandı. ABD'nin 'fîrst lady'si kendısi- ni dinlemek içın toplanan 3 binden fazla kadına hıtaben yaptığı konuş- masında Çin hükümetinin konfe- ransa katılmak isteyenlere çıkardı- ğı vize problemleri ve konferans çevresindekı aşın güvenlikönlem- lerine karşm çaba gösterip buraya gelmeyi başaran kadınlan tebrik ettiğıni söylemişti. "Buraja gelebflmekiçin pek çok baskıya göğüs gerdiğinizi biliyo- rum" sözleriyle aşın yağmur ne- deniyle bileklerine kadar çamura batmış durumda kendisıni dinle- yen izleyıcılere seslenen Hillary Clinton "Hükümet dışı organizas- yonlara üye pek çok kaduun bu top- Çin'de yaşayan azmhklan temsil eden bir grup dansçL kadın konferansının açüış seremonisinde izlevenlere hoş dakikalar vaşatülar. lantılara katılmak istemesine kar- şm engellenmesinin kabul edilebi- hr hiçbir yam yoktur" dıyerek Çin hükümetinin İconfera/ısa katılmak ısteyen binlerce kadın grubuna v i- ze vermeyi reddetmesini kınamış- tı. Aralannda Fas. Irak ve Çin'in de bulunduğu bazı ülkelerin kadın haklan başta olmak üzere genelde ınsan haklanna saygı göstermedı- ğını de sözlerine ekleyen bayan Clinton'ın bu sözleri Çin tarafın- dan uygulanan sansüre kurban git- ti. ÇirTden sansür Hillary Clinton'ın konuşması Çin yayın organlan tarafından hal- ka duyurulmazken Kadın Konfe- ransı'nda meydana gelen protesto göstenlen ve Çin hakkında yapılan olumsuz konuşmalar sansüre takı- lıyor. Insan hakJanndan sınıfta kalan Çin'de uygulanan anti demokratık yöntemler nedeniyle halk da kon- feransa fazla ilgı göstermiyor. Pe- kin yakınlanndaki Huaırou kırsal kesımindeki 42 hektarlık alanın hemen yanına büyük bir güvenlik merkezı kuran Pekin polis yetkilı- lerı, çoğunluğunu sıvıl polislenn oluşturduğu yüzlerce görevlıyi kullanarak konferans alanına sivil halkın girmesini engelliyorlar. Konferansı takip eden yabancı izleyicilerin ve gazetecilenn de halkla temasa geçmesini engelle- yen polısler, 179 ülkeden zivaret- çının katıldıği konferansta gerçek- leştirilen protesto göstenlerınin konferans alanı dışına taşmasına izın vermıyorlar. İLAN BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN KAPALITEKLİF USULÜ İLE TURİSTİK OTEL SATILACAKTIR Beşıkdüzü Belediyesı'nce mülkıyeti beledıye tüzelkişiliği adına kayıtlı, tapunun Be- şikdüzü Mahallesi pafta: 3. parsel: 2855 no'da şehır merkezi karayolu ile deniz arasın- da toplam 5750 m2 alan üzennde kurulu (A) blok bodrum + 6 kat, zemını 655 m2, 36 oda 84 yatak kapasiteli, (B) blok bodrum + 2 kat, zemıni 540 m2,100 kışilık açık lo- kantası, plajı, parkı, otoparkı, otel ve lokantada kullanılmakta olan 299 kaiem rjemir- baş eşyası, projesi tamamlanan, Beşikdağ mevkiinde inşa edılecek turistik tesislere telefenk bağlantılı, 1990 yılında lüks sınıf inşaat olarak tamamlanan, halen işletilmek- te olan 3 yıldızlı "BESATUT" Turistik Tesislen'nın mülkıyeti 2886 sayılı kanunun 35/a maddesi gereğınce kapalı teklıf alma usulü ile satışa çıkanlacaktır. 1- Işin ıhalesı 14.09.1995 Perşembe günü saat 14.00te Belediye Encümeni'nce Be- şıkdüzü Belediye Bâşkanlığı bınasındakı toptantı odasında yapılacaktır. 2- Ihale ile ilgili şartname ve diğer evraklan havi ihale dosyası 5.000.000.- TL (Beş- mityon) bedel mukabilinde Beşikdüzü Beledıyesi Fen Işleri Müdürlüğü'nden temin edi- lebılır. 3- işin tahmin edilen muhammen satış becteti (KDV hariç) 140.000.000.000.- TL.'dir. (yüzkırkmılyar). 4- Işin geçici teminatı 4.200.000.000.- TL'dir. (Dörtmilyar ıkiyüzmilyon) 5- Ihaleye katılmak ısteyenlerin: Teklıf mektuplan ile birlikte; a) Nüfus hüviyet cüzdanı ömeği (Noterden tasdikli). b) Ikâmet belgesi (muhtardan tasdikli). c) Teblkjat yapılacak adres beyanı. d) Noterden tasdikli ımza sirküleri (Istekliler adına teklifte bulunacak kimseterin vekâletnameleri ıle vekâleten iştirak edenın noter tasdikli ımza sirküleri). e) Isteklilenn ortak girişimlen olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkışilerin (b-c) fıkralanndaki belgeleri ile imza sirkülen, f) Ortak girişim olması halinde noterden tasdikli ortaklık sözleşmesi ve ortaklık be- yannamesi, g) Yurtdışından yaptlacak olan başvurulardan yukanda istenilen belgelerin Türkiye Cumhuriyetı Konsolosluklan'nca veya T.C. Dışişlerı Bakanlığı'nca onaylanmış astllan. h) Beşikdüzü Belediye Bâşkanlığı adına alınmış 4. maddede belirtilen geçici temi- natın, 6- Isteklilenn teklıf mektuplannı istenen belgelerle birlikte 14.09.1995 günü ihale sa- atine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri gerekmek- tedir. 7- Telgraf ve faksla müracaatlar ve postadaki gecıkmeler kabul edilmeyecektir. İLAN OLUNUR. Mehmet GÖZAÇAN Belediye Başkanı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle