25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 EYLÜL 1995 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER Romanya'da deprem • BÜKREŞ(AA)- Romanya'da Richter ölçeğine göre 4.8 şiddetinde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi. Yetkililer. depremin merkez üssünün başkent Bükreş'in 150kilometre kuzeydoğusundaki Vrancea bölgesi olduğunu ve Bükreş'de de hissedildiğini bildirdiler. Iran, Afgan sınırım kapattı Dış Haberler Servisi - Taleban grubunun Iran sınmna yakın Herat kentini eie geçirmesi, Iran yönetimini telaşlandırdı. Iran önceki gün aldığı bir kararla Afganistan-Iran sınınnı kapatırken tran Içişleri Bakanı M. Ali Besareti yaptığı açıklamada, Afgan gruplan uyararak "Kaçanlan takip veya baska bahanelerle sınırlanrruza yaklaşmayın" dedi. Pakistan'ın Afganistan'daki yönetim aleyhtan aşın dinci Taleban hareketini desteklemesini protesto eden binlerce Afgan gösterici, dün Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliği'ne saldırdı ve büyükeiçilik bınasını ateşe verdi. Çin'de günde aynı lOidam • PEKİN(AA)- Çin'de, çeşitli suçlardan idama mahkum edilen 10 kişinin cezalannın, pazartesi günü infaz edildiği bildirildi. Resmi gazetede yer alan haberde, silahlı soygun. adam kaçırma ve diğer suçlardan idama mahkum 10 kişinin cezalannın. Pekin'de BM Dünya Kadın Konferansı'nın açılışının yapıldığı gün. Kanton kentinde infaz edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da seçimter • BAKÜ(AA)- Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Başkan Yardımcısı Ali Kerimov. 12 kasımda yapılacak milletvekili seçimlerine katılıp katılmayacaklannın belli olmadığını bildirdi. Kerimov, Adalet Bakanlığı'ndan tescil almalanna rağmen partilerinin bazı liderlerinin tutuklanması. basına sansür uygulamasının sürmesi. merkez ve 37 bölgedeki binalannın kapatılmasının. seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmeyeceğini gösterdiğini savundu. Çeçenya'da • MOSKOVA(AA)- Çeçenya'da Devlet Başkanı Cahar Dudayev yanlılan, 6 Eylül 1991'deilan edilen, ancak tanınmayan bağımsızlık ilanlannın yıldönümünü, cumhuriyetin çeşitli yerleşim birimlerinde kutluyorlar. Grozni'de dün sabah başlayan ve yaklaşık 3000 kişinin katıldığı gösteri, olaysız sürdü. Kutlamalarda Rus askerleri ve Çeçenler'in karşı karşıya gelmemesi için, iki tarafın yetkilileri birçok kez bir araya geldüer. Dün sabahtan itibaren yeniden başlayan NATO hava akmları akşam da devam etti NATO Sırplam barışa zorfuyorDış Haberler Servisi- NATO. Saray- bosna yakınlanndaki Bosnalı Sırp as- keri hedeflere yönelik hava harekatına dün sabah yeniden başladı. Gerek NA- TO gerekse BM yetkilileri hava akın- lannın Sırplar Saraybosna çevresinde- kı ağır silahlannı çekene kadar sürece- ği konusunda kararlı açıklamalarda bu- lunuyorlar. NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Amiral Leighton Smith. Napoli'de yaptığı açıklamada. kötü hava koşullan yüzünden önceki gün öğleden sonra ara verilen hava ha- rekatına dün sabah yeniden başlandığı- nı ve edinilen ilk bilgilere göre operas- yonun başanlı olduğunu söylerken Bosnalı Sırplar'ın BM'nin taleplerini yerine getirinceye kadar hava hareka- tının süreceğini bildirdi. NATO ope- rasyonu sürerken Bosna-Hersek'tekı BM biriiklerinın komutanı Rupert Smith Sırp birliklerinin komutanı Rat- ko Mladiç'e bir mektup göndererek bombardımana maruz kalan Sırp bir- liklerinin kayıp vermeden geri çekile- bilecekleri bir güzergah belirlendiğini bildirdi. Operasyona devam NATO uçaklannın dün akşam Sa- raybosna'nın güneybatısındaki Sırp mevzilerini bombaladığı bildirildi. AMG yetkilisi Albay Buster Hows. Saraybosna'nın güneybatısında Sırp- lann denetiminde bulunan Lukavi- ca'daki Sırp barakalannın bombalan- dığını belirtti. Hows. "Saraybosna üzerinde hava şartları dü/eldi ve NATO hava akınlarına yeniden baş- ladı" dedi. TSt21.30'dakiılksaldı- n ardından 23.00 da aynı bölgenin ikinci kez bombalandığı açıklandı. Dün sabahki hava saldınlan ardından . Roosevelt uçak gemisınden Sırp mevzilerini bombalamak üzere TSİ 17.00'de tekrar kalkan 11 uçak, hava koşullannın el vermemesi üzerine ge- miye geri dönmüşlerdi. Karadziç'e cevap NATO. Bosnalı Sırplar'ın lideri Ra- dovan Karadziç'in. Saraybosna çev- resindeki ağırsilahlannı gen çektikle- ri yolundaki iddiasını reddederek. çe- kilen silahlann. ha\a akınlannın dur- durulması içın, yeterli olmadığını bil- dirdi. NATO Güney KomutanlıkSöz- cüsü Yüzbaşı Jim Mitchell. Sırp- lar'ın. Saraybosna çevresinden çektik- leri silahlann. hava akınlannın durdu- rulması için yetersız olduğunu belir- terek. Sırplar'ın meydan okumaya de- vam ettiklerini söyledi. Bu arada Karadziç, BBC televizyo- nuna verdiği demeçte, Saraysbosna çevresindeki ağır silahlannın geri çe- kilmesi yönünde BM'nin isteklerine yeterince yanıt verdiklerini iddia ede- rek. daha fazla silah çekemeyecekle- nni söyledi. NATO operasyonunun durdurulmasını isteyerek, "Lütfen durdurun" di>en Sırp lider. "NA- TO'nun korkunç saldırısı altında- yız. İkinci Dünya Savaşf ndan bu yana, Avrupa'da görülmemiş bir şe- kilde bizi bombalıyorlar" dıye ko- nuştu. Bosna-Hersek'te tek yanlı olarak sözde cumhuriyet eden Sırplann hü- kümetinin yann Pale'de bir toplantı yapacağı ve toplantıda Bosnalı Sırpla- nn lideri Radovan Karadziç ile siya- si ve askeri durumun inceleneceğini duyurdu. Öte yandan. Tanjug Haber Ajansı dün. Bosnalı Sırplann batı Bos- na'daki Drvar, Bosanko Grahovo ve Glamoc bölgelerinde Hırvat güçleriy- le, Bihaç'ın batısmdaki Krupa da Bos- na ordusuyla çatışmakta olduğunu haber verdi. TürkF-16'lan Bu arada Pentagon'a yakın kaynak- lar, geçen hafta gerçekleştirilen hava akınlanna katılan uçaklar arasında Türk F-16'lannın bulunduğunu belirt- ti ler. Saraybosna çevresüıdeki Sırplan vurmakla görevli NATO uçaklan İtaha'dakj üslerin yanj sıra Theodore Roosevdt uçak gemisinden de yararlanıyoriar. Dısisleri memnuti: BM Hırvatistaii'daıı çekilîyor Fransız General Janvier, BM askerlerinin Hırvatistan'ı aralık ayına kadar tamamen terk edeceğini açıkladı. NEW YORK (AA)- Hırvatistan'da görev yapmakta olan Birleşmış Milletler Banş Gücü (UNCRO) askerlerinin büyük kısmının önümüzdeki 8 hafta içinde bu ülkeyi terk edeceğı açıklandı. BM tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgide eski Yugoslavya'dakı BM Banş Gücü'nün başkomutanı Fransız General Bernard Janvier tarafından yayımlanan emir gereğince 10 bin 300 banş gücü görevlisinin Hırvatistan'dan aynlacağı bildirildi. UNCRO bünyesinde görevli olan 100 Nepalli asker 16 ağustosta bu ülkeden aynlarak çekilme sürecini fiilen başlatmışlardı. Çekilme işleminin aralık ayı ortalanna kadar süreceğı ve iki aşamada gerçekleşeceği belirtiliyor. Dd aşamah plan Alınan bilgiye göre ilk aşamada Nepal, Arjantin. Kenya ve Ürdün'e ait 4 tabur çekilecek. ikinci aşamada ise Kanada. Urdün, Danimarka. Ukrayna. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Bangladeş birlikleri geri ahnacak. Geri çekilecek banş gücü görevlileri önce Zagreb ve Split'te toplanacaklar. buralardan da ülkelerine gönderilecekler Lojistik hizmetleri tamamlayacak olan son görevlilerin ise 16 aralığa kadar Hırvatistan'ı terk edeceklerı öğrenildi. 10 bınden fazla askerden oluşan UNCRO'nun başlıca görevi Yugoslav Federal Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek arasındaki uluslararası sının denetlemekti. Bu birliklerin çekilmesinden sonra da Hırvatistan'da biri Belçika diğeri Rusya'ya ait iki tabur görev yapmaya devam edecek. Ağustos ayı başında Hırvatistan'daki banş gücü (UNCRO) görevlilerinin toplam sayısı 13.787'yi buluyordu. Ankara'daki görüşmeler yararlı oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Ba- kanlığı. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Afialzzetbe- goviç ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke'un Ankara'yayaptıklan eşzamanlı ziya- retlerin. bölgede süren savaşın durdurulması ve ba- nşın sağlanmasında son derece yararlı olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Omer Ak- bel, dün yaptığı haftalık basın toplantısında lzzetbe- goviç ve Holbrooke ile beraberlerindeki heyetlerin Ankara'ya yaptıklan çalışma zıyaretlerinde, Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Tansu Çiller ile Bosna-Hersek'te banşın sağlanmasına yö- nelik kapsamlı görüş alışverişlerinde bulunduklan- nı bildirdi. Akbel, Demirel ve ÇiIIer'in görüşmeler- de konuk heyetlere, bölgede banşın: Bosna-Her- sek'in toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının, ege- menliğinin. çok dinli ve çok külrürlü yapısının ko- runması ve diğer ülkelerce tanınması koşuluyla ger- çekleşebileceğini anlattıklannı kaydetti. Akbel. NA- TO'nun Bosnalı Sırplara karşı düzenlediği operas- yonlar konusunda bir soru üzerine şu yanıtı verdi: "Biz, Bosna-Hersek'teki saldırganın cay dınlmasL ge- rektiğinde cezalandınlması görüşündeyiz. Bunu. 1992 E\lem Plam'nda bildirmiştik. O zamandan bu yana hep bunu söylüyoruz. Bu görüşün, Batı'da ka- bul görmesinden memnunluk duyuvoruz. NATO, Biıieşmiş Milletler'in (BM) harekete geçmesini sa- vunmuştuk. NATO Konsesi gibi benzer kuruluşlara görüşlerimizi Uetmiştik." Akbel, lngiltere Dışişleri Bakanı Malcom Rifkind ve Romanya Dışişleri Bakanı Theodor Maiesca- nu'nun dün ve önceki gün gerçekleştirdikleri Anka- ra ziyaretlerinde de Bosna konusunun ele alındığı- nı, bölgede banşın bir an önce sağlanmasına yöne- lik Fıkir alışverişinde bulununulduğunu anlattı. • • • Ingiltere-Mandia zirvesi ertelendi tngfltere Başbakanı john Major Dış HaberlerServisi- Irlanda Cumhuriyet- çi Ordusu (IRA) ile Ingiliz hükümeti arasın- da geçen yıl başlatılan banş süreci. dün ger- çekleştirilmesi planlanan Londra-Dublin zirvesinin ertelenmesiyie yeniden tıkandı. lngiltere Başbalcanı John Major ile trlan- da Basbakanı John Brutton'u Kuzey Irlan- da sorununun çözümü amacıyla bir araya getirmesi öngörülen zirve. belirsiz bir tari- he ertelendi. frlanda Başbakanı John Bruton doruğun yapılmasına 24 saatten daha az bir süre kala yaptığı açıklamada. "Londra ile Dubtin arasındaki görüş avTdıklannın de- vam etmesi jüzünden" toplantının ertelen- dığıni bildirdi. Bruton, doruğun ertelenme- • tki ülke başbakanı arasında düzenlenmesi planlanan zirve, trlanda hükümeti tarafından iki ülke arasındaki görüş aynlığı neden gösterilerek süresiz ertelendi. si konusunda aynntı vermedi. trlanda hükü- metinden biryetkili tarafından yapılan açık- lamada, zirvenin Lx>ndra'nın. Kuzey Irlan- da banş görüşmeleri öncesinde IRA geril- lalannın silahsızlandınlmasını şart koşma- sından kaynaklandığını belirtti. Yetkili "Ba- nş görüşmeleri için öne sürülen şartlar bizi ilgilendirmivor. Güç sorunlann suni olarak ertelenmeshle de ilgüenmiyoruz" dedi. Jngiltere'nin Kuzey Irlanda Bakanı Pat- rick Mayhe» ise her iki hükümetin de IRA'nın silahsızlandınlması konusunda bir çıkmaz içinde olduğunu doğruladı. ancak daha önce de sorunlar yaşandığını ve bun- lann üstesinden gelinebiidiğini belirtti. İrlanda Başbakanı john Bruton Mayhe\v aynca Londra'nın IRA'nın silah- sızlandınlması konusundaki ısranndan vaz- geçmeyeceğini kaydetti. Doruğun ertelenmesi. Kuzey trlanda"da- ki silahlı gruplann silahsızlandınlması ko- nusunda ortak bir açıklamanın ımzalandığı 15 Aralık 1993'dan bu yana Londra ile Dııb- lin arasında. kamuoyuna yansıyan ilk ciddi bunalımoluyor. Bunalımınananedenini, tr- landa Cumhuriyet Ordusu'nun silahsızlan- dınlmasının oluşturduğu sanılıyor. Londra IR.Vnın siyasi kanadı yolan Sinn Fein'in ba- nş görüşmelerine katılabilmesi için IRA'nın silahlannı tamamen teslim etmesini şart koş- muştu. Kuzey Iraklı gruplar 12 eylülde yeniden bir araya geliyor Irlanda'da ikinci toplanbWASH|NGTON (A.A) - Kuzey Irak'ta. Mesut Barzani \e Celal Talabani liderliğinde- ki gruplar arasında banş sağlan- ması için ABD tarafından başla- tılan yogun girişimler sürüyor. A.A muhabinnin Amerikan kay- naklarından edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin de katıldığı Drogedha'daki ilk toplantının ar- dından. taraflarbukezDublin'de ve 12 Evlül'de yeniden biraraya gelecek. Barzani'nin örgütü Irak Kürdistan Demokratik Par- tisi (IKDP) ile Talabani liderli- ğindeki Irak Kürdistan Yurtse- verler Birliği (1KYB) arasında- ki ikinci toplantıya bu gruplann politbüro üyeleri katılacaklar. ABD'yi. Dışişleri Bakanlığı Ku- zey Körfez Dairesi Başkanı Ro- bert Deutch temsil ederken, Türkiye de toplantılara yine bir temsilci ile katılacak. Droged- ha toplantılan. taraflar arasında- ki çatışmalardayüzlerce kişinin ölmesinin ardından, Washıng- ton'un giderek ağırlığını koy- masıyla gerçekleşmişti. Dub- lin'de yapılacak ikinci toplantı- da. taraflar arasındaki güven ar- tıncı önlemlen içeren tek bir an- laşma taslağının oluşturulması amaçlanıyor. Amerikalıkaynak- lar. "Dublinden sonuç almaya kararlıyız" diye konuştular. Ay- nı kaynaklar, Dublin'de olumlu sonuç üretilmesinden bir ya da iki hafta sonra da Mesut Barza- ni ile Celal Talabani'yi biraraya getirmeyi planladıklannı ifade ettiler. Bu toplantının da. Avru- pa'da bir kentte yapılmasının dü- şünüldüğü belirtildi. Droged- ha toplantılarından çok rahatsız olan bölücü terör örgütü PKK, Kuzey Irak'ta bir süredir IKDP'ye karşı saldınlar düzen- liyor. Çeşitli siyasi gözlemciler, bölücü PKK'nın. belki de Suri- ye'nin etkisiyle. Drogehda'yı baltalamak istediğinin altını çizi- yorlar. Gözlemcilere göre, ABD. Barzani ve Talabani ara- sında banşın gerçekleşmesi ha- linde. büyük öncelik verdiği "Saddam'ın işbaşından uzak- laştırılması" hedefıne daha ra- hat ulaşacağını düşünüyor. ErbiFde bomba Kuzey Irak'ta Erbil'de, dün bir araca konan bombanın patlama- sı sonucu bir sivilin öldüğü bil- dirildi. Celal Talabani liderli- ğindekiIKYB'den yapılan açık- lamada. Erbil'in merkezinde, IKYB bürosunun önünde bulu- nan bir aracın altına konan bom- banın patladığı belirtildi. Saldı- nnın sorumluluğunu üstlenen olmadı. URLA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN E. 1990İ0 K. 1991/262 Davacı Bülent Çelikoğlu tarafından davalı Ayşe Atacan \ s. aleyhine açılan Urla Yenice Mh. 298 ada, 7 parselın tespitin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda verilen karann vaki temyizi üzerine Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Başkaniıgı'nın 10.3.1994 tarih- liilamı ile hükmün onanmasına. 3.1.1995 tarihli ilamı ile de tashih-i karar talebinın red- dine karar verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen Mehmet kızı Zeliha (Zehra) Tanyelı. Mehmet kızı Emine. Mehmet kızı Ûmmuhan. Mehmet kızı Ayşe ve Mehmet oglu Mus- tafa Namlı ve Sülevman kızı Fatma'ya Yargıtav ilamı verine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 6.2.1995 Basm: 40356' BODRUM SULH HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1990 306 Davacı Yaşar Demirkıran tarafından davalılar Atalay Budak ve 134 arkadaşı aleyhine mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasında. Bodnım ilçesi, Gündoğan Köyü. Yalı mevkiinde kain. pafta 4, parsel 387'de kayıtlı ta- şınmazda hissedar bulunan Erturan Ünver, Mehmet Nejat Akyurt. YusufKenan Dayıoğ- lu, Fatma Zehra Küçükkurum, Baki Aksın Sürmeli, Şükrü^'ecdi Şipal, Ali Osman Gök- demir, Muhsin Aşkın Sürmeli. Nihat Yiğit. Şekure Sema Ünsal, Mukadrer Çakırer. Fat- ma Belgin Piri. Safı Dağıstan, Erkan Ünver, Abdurrahman Sorguç, Osman Nıyazi Akın. Refık Yazgan. Mehmet Dündar Aytar. Rızanur Özsoy. Niyazi Âkgün, Rasim Kudret. Il- han Seçkin. Kıymet Has, Günsev Zengin, Akile Çetin. Tuncay Başaran. Selami Dilmen, Firi Sungu, Ünsal Okuthan, Okan Coşkun. Hülya Üngüden, Aziz Atlanel, Ümit Salih Üngüden. Halide Ata, Nurcan Incebay. Yıldınm Özkan'ın adresleri tespit olunamadığın- dan dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş olup ilanen teblığine karar veril- miş olmakla, tşbu davanın duruşma günü 3.10.1995 günü saat 09.00 olup adı geçenlerin gösterilen tarihtemahkememizde hazır bulunmalan veya kendilerini \ekıl!e temsil ettirmeleri. ak- si takdirde HMUK'nin 509-510. maddeleri uyannca davaya gıyaplannda devam oluna- cağı ve dava dilekçesi verine kaim olmak üzere ilan olunur. 24.8.1995 Basın: 40363 İLAN 1995/466 vesayet Mine Sok. Yalı Apt. No: 18/1 Suadiye-Kadıköy adresinde ikamet eden Hüseyin Fuat ile Ester'den olma 12.6.1953 doğumlu Nurı Ahen Yargıcı'nın mevcut rahatsızlığı nede- ni ile vesayet altına ahnarak kendisine Kemal ile Ayşe'den olma, 18.10.1956 dogumlu eşi Sabriye Yargıcı vasi tayin edilmıştir. tlan olunur. Basın: 40347 İLAN T.C. ŞİŞLİ1İCRA MLIDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 1993 • 1502-Ta. Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti. adedi, evsafı: Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Abidei-Hümyet Caddesı üzerinde ve Florance Nightingale Hastanesi'nin doğu cephesi bitişiğinde 246-DY-l-c pafta. 9739 ada, 25 parsel sayılı 2487.00 m2 miktarlı arsada inşa edilmiş 12 katlı betonanne bına ile bitişiğinde halen ınşa halındeki (zemin kata kadar kaba ınşaatı bitmiş) binanın tamamı satılacaktır. f>L\R DURIIML': Şişli. Mecidiyeköy Mahallesi. 246-DY-1 -c pafta. 9^39 ada, 25 parsel sayılı yer, 4.11.1988 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Izzetpaşa ıslah imar planı tadili planında kıs- men H 1-5.50 artı 24.50 m. kısmen H2-5.00 \e kısmen H3-15.50 m. ırtıfada bloknizam iskân artı ticaret sahasında olmak üzere imar durumu olduğu anlaşılmıştır. GAYRİMENKULÜN HALİ HAZIR DLRLMl VE NtTELİKLERİ: Şişli ilçesi. Mecidiyeköy Mahallesi. Hürrıyet Tepesı abidesınin tam karşısında ve Abideı Hürriyet Caddesi üzerinde 2487.00 m2 miktarlı arsada inşa edılmiş 12 katlı betonanne kâr- gir bina ile bitişiğinde halen inşa halindeki (zemin kata kadar kaba inşaatt bıtmış) binanın tamamıdır. 12 KATLI BlNA: Zeminde 460.00 m2 miktarlı alanda inşa edılmiş olup 2 bodrum, zemin, asma ve 8 normal katlı olarak toplam 12 katlı betonarme kârgır yapıdır. 2. bodrum katta, cadde girişine göre sol taraftan ginşli garaj olarak ınşa edilen kısmı ile kalonfer kazan dairesi vardır. Zeminler şaplı beton \e duvarlan sıvalıdır. 1. bodrum kat, tek hacimlidir. 1. bodrum. zemin. asma, 1.2,3,4. katlan iş ven büro olarak kullanılmaktadır. Bırinci bodrum kat yemekhane olarak kullanılmaktadır. Zemin kat ile 1.2. 3.4. katlan ihtıvacagöre özel paravan böl- melerle aynlmaktadır. Zeminler şaplı beton üzeri halıfleks ve duvarlan sıva üzen badana kaplıdır. 5-6-7-8. katlar halen kullanılmamaktadır. Her kat tek hacimlidir. Zeminler şaplı-beton ve duvarlan sıva üzeri badana kaplıdır. Binanın ginş kapısı bilgisayarlı otomatik açılır-kapanır sistemli ve alüminyum doğramadır. Giriş holünün zemini mermer kaplıdır. Binada zemin kat ile normal katlan arası çalışan 2 tane asansör tesisatı me\cuttur. Yine binada katlar arası demir korkuluklu. ahşap küpeşteli ve mermer basamaklı merdiven vardır. Binada pencereler alüminyum doğramadır. Çatısı teras çatıdır. Dış cephesi sıva üzeri badana kaplıdır. Binada kalonfer. elektrik, temız su ve pis su tesisatı mevcuttur. Bina normal katlarda 3 cephede 1.00 m. kadar çıkmahdır. Binayeni yapı olup 1. sınıf işçilik ve malzeme ile inşa edılmiştir. tNŞA HALİNDEKİ BİN.\:Zeminde 460.00 m2 miktarlı alanda inşa edılmiş 2 bodrum ve zemin katı olmak üzere kaba inşaat durumundadır. Sadece betonlar döküimüş. duvar örme işleri yapılmamış olup 1. katın demirlen bırakılmışttr. Halen ınşaatta yapım çalışmalan durdurulmuştur. Uzun zamandır yapım çalışmalannın de\am etmediğı görülmüştür. Gayrimen- kulün tamamma 210.000.000.000- TL kıymet takdir edilmıştir. Şaöf şardan: !- Satış 17.10.1995 günü saat 14.00'den 14.15 e kadar Şişli Adliyesi 2. tcra Md.'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 27.10.1995 Cuma günü Şişli 2. lcra Md.'nde saat 14.00-14.15'te ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanmda göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetınin % 40'ını bulması ve sa- tış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka. paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık- mazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin pa- ra iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmı. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alı- cıya aittir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diger ılgılilerin ( + ) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususivle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelıni yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve di- ğer zararlardan ve aynca temerrüt faizınden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faızi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa ön- celikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tanhmden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde ısteyen alıcıya birörneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1993/1502-Ta. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 29.8.1995 (+) tlgililcr tabirine irtıfak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 40395
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle