23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 EYLÜL 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Perinçek'in yargılanması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özgür Bilim dergisinde yayımlanan bir röportajında bölücülük propagandası yaptığı gerekçesiyle. hakkında Ankara Dev let Güvenlik Mahkemesi "nce (DGM) dava açılan Işçi Partisi (İP) lideri Doğu Perinçek"in yargılanmasına devam edildı. Ankara 2 No'lu DGM'de görülen dünkü duruşmaya. Doğu Perinçek ile Özgür Bilim Dergisı Yazıişleri Müdürii Cengiz Yaşar katılmadılar. Karayalçın'dan tazminat davası • A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHPgenel başkan adayı Murat Karayalçın, Takvim gazetesinde dün yayımlanan bir haberdeki DYP'ye geçeceği iddialan nedeniyle gazete ve haberi yazan muhabır hakkında 2 milyar liralık tazminat davası açacağını bildirdi. Karayalçın, "Karayalçın DYP yolcusu" başlığiyla manşetten verilen haberin masa başında hazırlandıgını ve kurultay öncesi çirkin hesaplara dayandığını belirterek "Ne bu tür düzeysiz iftiralar ne de olası saldınlar beni partimden ve ideolojimden koparmaya yetnıez. Bu haberi. kamuoyunun haber alma özgürfüğü ve çağdaş gazetecilik adına üzüntüyle karşılıyorum" dedi Türk birfîği Romanya'ya gîtti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Romanya'nın Sibiu kentinde yapılacak olanNATOBlOserisi tatbikatlanndan olan "Cooperative Detennination 295 Tatbikatı"na katılacak Türk bırliğı, Romanya'ya gitti. Türk birliğinin uğurlanması nedeniyle garnizonda düzenlenen tören. saygı duruşu ve lstıklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutam Korgeneral Tamer Akbaş, yaptığı konuşmada, askerlerden hareketleri, tav ır ve da\ ranışlan ile örnek olmalannı ve tatbikat sırasında hakemlere itiraz etmemelerinı istedi. DB>'lilerîn başvurusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi, kapatılan DEP'ın eski milletvekillerinden 7 si adına yapılan parlamenterliklennin geri verilmesihe ilişkın başvuruyu, 12 eylül salı günü görüşecek. DEP eski milletvekillerinden Hatip Dicle. Leyla Zana. Ahmet Türk, Sırn Sakık. Selim Sadak, Orhan Doğan ve Sedat Yurtdaş'ın avukatı Yusuf Alataş, milletvekilliklerinin düşürülmesinin hukuksal dayanağını oluşturan anayasanın 84. maddesinin değiştiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşru. SAPPHO'DA B u a k ; a n MEHMET GÛRELİ TAHSİN ÜNÜVAR TANJU DURU ŞUAYİP YELTAfî SERKAN ÖZYILMAZ UMÜT K1RHAN Mûrik Sappho'da dinlenir. Istildal Gtd. Bekar Soicak No: 14 (Borea Fast-Food Karçı Sotagı) BcyofhJ «ez: 245 06 6 8 - 6 9 SAHİBÎNDEN SATILIK Az kullanılmış LC 475 ve 14 Renkli Monitör Tel: 0212 513 65 49 Sahibinden satılık daire Tel: 221 28 71 Pasaportumu kaybettim, hükümsüzdür. BIRGÜL KIRAS Hüviyetimi ve ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. FERDA DESİZ DOKURLAR Pasaportumu kaybettim. hükümsüzdür. DÖNDÜ KIRAN Pasaportumu kaybettim. hükümsüzdür. ŞEHRİBAS K1RAN Pasaportumu kaybettim, hükümsüzdür. EFESDİKIRAS Bakanlık, Mumcu'nun kardeşlerine 5'er milyon lira ödenmesi karannı temyiz etti Içişleri tazıııiııatı çok buldu GÜNEŞGÜRSO.N ANKARA - Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu'nun öldürülmesini önlemekle yü- kümlü olduğu halde bunu gerçekleştireme- diğı yargı kararıyla kesınleşen de\ let. yine sorumluluktan kaçtı. Mumcu'yu "terörist- lerin boy hedefi olmadığı" gerekçesiyle ko- rumadığı içın. Mumcu'nun kardeşlerine 5'er milyon lira tutannda manevi tazminat ödemeye mahkûm edilen tçişleri Bakanlı- ğı. tazminat miktannı yüksek bularak, ka- rann temyizini istedi. Idarenin ağır hizmet kusuru olduğunu ıleri sürerek bakanlık hakkında tazminat davası açan Mumcu ailesi de mahkeme ka- rannda öngörülen miktarı. "duyulanacuım küçümsenmesi" olarak nitelendirerek, An- kara 8. ldare Mahkemesi nin manevi taz- minat konusunda verdigi karann temyizi için Danıştay'a başvurdu. Ankara 8. ldare Mahkemesi'nin Mum- cu'nun öldürülmesi ile doğan zarann top- lumun bireyi olmaktan kaynaklandığı ge- rekçesine dayanarak verdığı "İdare,sosyal risk ilkesine göre zaran tazminle v ükünılü- dür" yolundaki karar. bakanlık tarafından temyiz ediJdi. Bakanlık Hukuk Müsaviri • Mumcu ailesi, Ankara 8. İdare Mahkemesi'nin karannda öngörülen miktan, "du>aılan acının küçümsenmesi" olarak nitelendirerek karann temyizi için Danıştay'a başvurdu. AkifTığ tarafından mahkemeye gönderilen temyiz başvurusunda. suikastın "idarenin eylem ve işleminden ka> naklanmadığı" ile- ri süriildü. Başvuruda, anayasanın 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve ış- lemlerine karşı yargı yolunun kullanılma- sını tanımlayan hükmüne dayanılarak "İda- re, kendi eylem \e işlemierinden doğan za- ran ödemekJeyükümlüdür"denıldi. Dava konusu olayda, bakanlığın eylem \e işle- minden doğan bir zarar olmadığı ileri sü- rüldü. 'Savsaklamanın ödüllendirilmesi' 32 ay önce bombalı bır suıkastta yaşamı- nı yitiren Uğur Mumcu'yu koruyamayan idarenin. "önleyici koruma görevini yerine getirmeyerek agırhizmetkusuru işlediğini" ileri süren Mumcu'nun kardeşleri de sade- ce idarenin sorumluluğunu hükme bağla- yan karara itiraz ederek Danıştay 'a başv ur- dular. Avukat Beyhan Gürson. mahkemeye verdiği temyiz dilekçesinde, idarenin. yan- lış yapan kamu görevlilerini savunmaktan vazgeçerek görev suçu işleyenleri yargıya teslim etmesi gerektiğıni belirttı. Yazann. davalı idare tarafından korunduğuna inan- dınldığı halde korunmadığına dikkat çe- ken Gürson. mahkemenin, Mumcu'yu ko- ruma istemedıği için korumayan idarenin hizmet kusuru gerekçesıne dayanarak ver- diği kararına itiraz etti. Bakanlığın, mahke- meye. Mumcu'nun koruma istemediği id- diasına ilişkin bir kanıtsunmadığmada dik- kat çeken Gürson. Terörle Mücadele Kanu- nu uyannca. terör örgütlennin açık hedefi haline gelen veya getirilen "herkesin"" ko- runması gerektiğinı vurguladı. Gürson. "Yönetmeliklerin, kanuna uvgun olması gerekir. Teröre Karşı Koruma Tedbirleri V önetmeliği'ni hazırlayan bakanlık, tehli- kede olan siv illeri düşünmeyip sadece ken- di görev lileri ile ilgili yönetmelik hazırlamış- sa asıl ağır hizmet kusuru buradadır. Hâki- nıi. savcıyı re'sen korumayan idare, kendi elemanlannı en iyi şekilde koruma tedbir- leri ile donatabilmektedir. Davalı idare, l'ğur Mumcu'yu korumaya değer bulma- mıştır. İstemediği için korunmadığı gerek- çesi geçerli olsa idi, koruma istemeyen, iste- mediğiniaçıkçabeyanedenyazarÂzız Ne- sın neden korunmuşfur?" dedi. MlT'ın, Mumcu'nun öldürüleceğineda- ir duyumlannı ilgili birimlere ılettığinin, TBMM Failı Meçhul Siyasi Cinayetlen Araştırma Komisyonu'nda da dıle getiril- diğini anımsatan Gürson. "Davalı idarenin hizmet kusuru olmadığuıı kabul etmek de- mck. görev lilerin işlerini savsaklanıalannı ödüilendirmek anlamına gelmez mi" dıye sordu. 2.5 milyar lira manevi tazminat ödenmesi istemiyle dava açan Gürson. rr.ahkemenin öngördüğü 5 milyon lira tu- tarındaki manev ı tazminatın dava açılırken ödenen harcı karşılanıadığına dikkat çeke- rek bunun. "duyulan acıyı küçümsemek" anlamına geldiğını belirttı. Mumcu'nun kardeşı avukat Ceyhan Mumcu da kişinin can güvenlığini koruma- nın kamu hızmeti olduğunu vurgulayarak "Olavımızda bir hak, yani Uğur Mum- cu'nun y aşama hakkı ihlal edilmiştir. Bu ih- lal. davalının gerek teşkilat yönünden, gerek istihdam ettiğj personeli bakımından ihmal- lerinden doğmuştur" dedi. TÜRK-tŞ, DEMIREL t ZİYARET EDECEK Ucret pazarlığında stratejik hata ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 680 bin kamu işçisinın ücret pazarlığında. ko- alisyon ortaklan Türk-lş'e hâlâ resmen ye- ni bir öneri götürmemesine karşın, CHP'nin işçilere ilk 6 ay içın yüzde 20. ıkinci 6 ay için yüzde 20 olmak üzere yıl- lık ortalama yüzde 15 oranında ücret artı- şı verilmesı eğilıminde olduğu öğrenildi. Yapılması öngörülen ücret artışının yol açacağı işçilik maliyeti konusunda hükü- met ile sendikalar arasındaki 32 trilyon li- raya varan ücret uçurumu giderilemezken. pazarlıkta "strateji hatası vapıldığı" ileri sürüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ethem Cankurtaran, sendikalann. idan maddelerdeki uyuşmazlıklannı henüzçöz- mediklerine dikkat çekerek, Türk-tş'i DYP kongrelerini basmaya çağırdı. Cumhur- başkanı Süleyman Demirel'ın danışmanla- nndan ve Sağlık-lş Sendikası Genel Baş- kanı Mustafa Başoğlu da Türk-lş yönetı- mini "strateji hatası" yapmakla suçlaya- rak, "Türk-lş yönetimi zam tartışmasım, hükümetin kurallanna göre oy nuyor" de- di. işçilere verilecek zammın trilyonlar üzerınden tartışma konusu yapılmasını eleştiren Başoğlu. enflasyon kadar ücret artışı yapılmasının toplusözleşme düzeni- ne yerleştiğini belirttı. Başoğlu. hüküme- tı de "su koy"verTnekle" suçlayarak. "Pa- zariık stratejisinde, dengeli gidilemedi. Türk-İş yönetiminin toplu iş sözleşmeleri- ni yönlendirme stratejisi, dengeli değil. 9. aya geldik, daha müzakerelere başlayama- dık. Bir strateji hatası söz konusu. Bu stra- teji hatası, işi çıkmaza götürdü" diye ko- nuştu. CHP ve DYP'nın. işçi haklarına karşı aynı oranda sorumluluk altında olduğuna dikkat çeken Başoğlu, bu sorumluluğu bı- rinin diğerine ihale edemeyeceğini belirt- ti. Başoğlu, CHP'nin emekten yana bır parti olduğunu savunmasına karşın, iki ko- alisyon ortağının da işçi haklanna karşı saldırılarda birbirinden farkı olmadığını savundu. Başoğlu. Türk-tş bünyesinde sözleşme- lerle ilgili oluşturulan Kamu Koordinas- yon Kurulu'nun da. yönetim tarafından devre dışı bırakıldığını ileri sürerek. Baş- bakart Tansu ÇiHer'in Türk-fş'e hâlâ kapı açmamasını ve randevu vermemesini eleş- tirdi. Hükümetin, işçinin ekmek parasıyla oynadığını ifade eden Başoğlu, işçileri sendikay la karşı karşıya getirme taktiğinın izlendiöıni ifade etti. DEMİROĞLL, MÜPAHİL OLARAK KATILDI Prof. Dr. Celal Erçıkan'ın yargılanmasına devam edildi İstanbul Haber Servisi - Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Cem'i Demiroğ- lu'nun rektörlüğe verdiği mal bıldinm be- yannamesıni, kanunlara aykın olarak İs- tanbul Defterdarlığı'naılettiğı iddia edilen IÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üye- si Prof. Dr. Celal Erçıkan'ın yargılanma- sına devam edildi. tstanbul 3. Asliye Ceza Mahkeme- si'ndeki duruşmaya. sanık Celal Erçıkan ile müdahil Prof. Dr. Cem'i Demirogluka- tıldı. Sanık Prof. Dr Celal Erçıkan. "Trilyon- luk hesaplar içinde bulunan ve devlete ver- gi vermeyen Cem'i Demiroğlu'nun bu da- va>ı açması ve benim burada sanık olarak bulunmam talihsizüktir. Aynca Fatih 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan dava müştekinin y önlendirmesiyle açılan bir da- v adır. Bu adli skandaMır. Dava hukuka ay- kındır, reddi gerekir" görüşünü savıandu. Duruşmada tanık olarak dınlenen İÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Berkarda, olay- larla doğrudan bilgisının olmadığını, ko- nuyu, yayımlandığı kadarıyla basından öğ- rendiğıni belirttı. Ayrıca şikâyetçi Cem'i Demiroğlu'nun bukonuda İstanbul Savcı- lığı'na kendisi hakkında da şikâyette bu- lunduğunu. ancak yapılan soruşturmada takıpsizlık kararı verildiğini ifade eden Prof Berkarda. "Müşteki Cem'i Demiroğ- lu'na ait mal bildirimine ilişkin kapalı zar- fı şahit Burhan'dan aldını ve kasanıa kilit- ledim. Daha sonra savcıhk istediğinde dtzi pusulasına bağlı olarak savcılığa. daha son- ra da mahkemenize gönderdim" dedi. Erçıkan hakkında 3 aydan I yıla kadar hapis cezası isteniyor. Turizrtı Bakanı balonda ııikalı şahitliği yapb ÜRGÜP(.\A)-Tunzm Bakanı İrfan Cürpınar, Nevşehir'in Göreme kasabasında balonda kıyılan nikâha katılarak şahitlik yaptı. Damat İrfan L'çman ile gelin Selda Nurlu. nikâh defterini yanına alarak cüppesini giyen Nevşehir Belediye Başkanı Yalçın Demir'e. 100 fit (yaklaşık 30 metre) yüksekliktekı balonda "evet" dıyerek yaşamlarını bırleştırdıler. Gelinin nikâh şahitliğinı Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, damadın »ahitliğini ise Nevşehir \alisi SaitEker yaptı. Turizm Bakanı Gürpınar. "Turizmi çeşitlendirmek için her türlü alternatifi deniyoruz. Bugün. dünvada başka bir ben/eri olmayaıu eşsiz güzellikteki Kapadokya semalannda balon üzerinde nikâh kıvdık. Bu evliliği Kapadokva'nın tanıtımı açısından önemli bir olay olarak görüyoruz"dedı. KULTUR • SANAT 293 89 78 (3H*T) ANKARA SANAT TİYATROSU FARUKEREM CEZA AVUKATININ ANILARI 7-8-9-10 Eylül Saat21.00'de Rumelihisan Yalnız 4 Gün RUTKAYAZİZj Müzik :CEMİDİZ Biletier: G«şe: 287 io 50 Vakkofama Taksım (251 2888). Suadiye (350 8742). Rumelı (224 «30) DOSTLAR TİYATROSU Nazım Hikmet İNSANLARIM Genco ERKAL Yalnız 3 Gösteri - 15/16/17 Eylül R u m e l i H i s a r ı Bılet Satış Rumelı Hısan (287 10 50) Vakkofama Taksım (251 28 88). Suad.ye (350 87 42) Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) u EZGININ GUNLUGU "Sezonun Son Konseri" Harbiye AÇIK HAVA Tiyatrosu Tarih: 9 Eylül C.tesiSaat: 19.30 n ^ 1 ^ BEKSAV Org. £*âSJ£Zd 349 9 1 5 5 - 5 6 Vakko'nun aVa sokağı, Kırtasıyea Sok N o ' 21 Altıyol Davetıyvten VAKKORAMAtar • EVRENSa KÜL MERK. - KKSAV - MEFİSTO Taksim Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) u i , 1» <> <> 1 , U <> U <> <> <> n < • < > u u u <> <> HTIMLAR ÜZERİNDE DANS HAYAL Kahvesi Çmtmklu Limtm Bu Gece ACİL SERVIS L I V U S I C L İSTANBUL MEYHANESI ) Rczcrvasyon (0216] 413 68 X0 - 81 - Ilcr Pazar Açık Bııfe i BRUNCH llır\\unm Sautlc htiııvt İ\tı UsınJın t tnhiz Molnr Smhi. Keyif düşkünlerine özel "Işte istanbul' manzarası ve nostaljik canlı gitar ile unutulmaz geceler. Rez. Tel: 252 27 10 Ankara İran'a savunma füarı yasağı • Türkiye, ABD'nin, nükleer silah geliştirdiği gerekçesiyle ambargo uyguladığı Iran'a, 20-23 eylül günleri arasında Ankara"da yapılacak Savunma Sanayii ve Havacılık Fuan'na katılma izni vermedi. LALE SARltBRAHİMOGLU AıNKARA - Türkiye. ABD'nın, atom bombası ge- lıştırme aşamasında olduğu gerekçesiyie fran'a uygula- dığı ambargo karanna uya- rak Tahran"a. 20-23 eylül günleri arasında düzenlene- cek Türk Savunma Sana\ıı \e Ha\acılık Fuan'na (IDEF) katılma iznı \erme- dı. ABD'nın tıcan ambargo ılan ettiğı sıralarda Iran ile dogalgaz anlaşması imzala- yan Türkıye'nın. sasunma alanında ABD kararlan pa- ralelindebırtutum ıçınegır- mesi çelışkılı bır vaklaşını olarak değerlendınldı. Tür- kıye'nın düzenledıgı savun- ma sanayıı fuarlannın gele- neksel konuğu Iran devredı- şı bırakılırken, Israıl'in bu yıl ılk kez konuk edileceği bıldırildı. Türkıye'nın ikı yılda bır düzenledıgı ve Türk Sılahlı Kuvvetlen'ni Güçlendirme Vakfı ile TL YAP tarafından ortaklaşa düzenlenen -IDEF-95" fuarına 200'e yakın sa\unma sanayii fir- masının katılması beklenı- yor. Fuara asken düzey de \ e sa\unma sanayıı ürünİen ile katılacak ülkeler arasında, Türkiye'nın. karşılıklılık çerçe\esınde •'iznebağlı sa- vunmasanaiıii*1 ilışkısıne gı- rerek "san Hste~de tuttuğu Almanya ile "kırmızı lis- te"den "sarı liste"ye geçir- dığı Hollanda da yer alıyor. Fuara. yaklaşık 3 ay önce Ankara'ya deneme amaçlı zırhlı araç göndermekten vazgeçen \e smırötesı hare- kât nedeniyle Türkıve'nin karşısında bır pozisyon be- nımseven Güney Afrıka Cumhunyetı de katılamaya- cak. Günev Afrika. Türk Sı- lahlı Kuvvetleri'nın geçen mart aymda Kuzey frak'a düzenledıgı harekâta tepki olarak. Türkıye"\i. ilişkile- nnde "sondan birevvelkiül- keter" kategonsıne koymuş- tu. Sa\ unma sanayıı kaynak- lan. Güney Afhka yönetimi ıçınde PKK yanlısı eğilım- ler olduğunu öne sürdüler. Halen Türkıye'nın "kara liste**sınde yer alan Av usrur- ya ile ımzalanan anlaşma da u>gulama\a konamıyor. A\usrurya. anlaşma uya- nnca taahhüt ettıği 5.56'lık tüfek mermılen. 40 mm'lik bomba atarmermilen ile 25 mm'lik mühımmatı. kara listede bulunınası nedeniyle Türkıye'ye \eımı\or. Kavnaklar. Türkıve'nin dış ülkelerle sav unma sana- yıı ilışkilerinın sıyası gelış- melerden etkılenmesinı ön- lemek amacıyla 1993 yılın- da uvgulamaya koyduğu \e ülkelen çeşıtlı kategorilere kovan polıtıkasının zaman zaman caydıncı olmaktan çıktığını öne sürüyorlar Aynı kaynaklar, zaman zaman "kara liste'Mekı ül- keler ile gızlice savunma ış- birlığı yapıldığını anımsatır- ken. Ankara'nın.baştakom- şusu olması nedeniyle va2- geçemeyeceğı ülkeler ara- sında yer alan Iran'ı fuar dı- şı bırakmasını eleştıriyorlar. Türkiye halen "kara liste- si"nde yer alan Isv içre ık bir dönem Oerlıkon top üretı- mını gızlice sürdüfmüştü. Dünyanın önde gelen si- lah üretıcilerınden isveç'in yanı sıra ls\ ıçre, Avusturya. Danımarka. Nor\eç ve Gü- ney Afrıka. Türkı>e'nın sa- vunma sanaviınde işbırlığı- ne hıçbir koşulda gırmeye- ceğı ülkelen kapsayan "ka- ra liste"sınde yer alıyor. Bu ülkeler deTürkıye ile savun- ma ışbırlığıne ambargo ko- yan ülkelen oluşturuyor. DYP'li muhalifler .» 'disiplin'e direniyor ANK.\RA(Cumhuri)et Bürosu) - DYP'de muhalif- ler, Başbakan Tansu Çfllerv e ekibınin operasyonuna dire- necekler. DYP Genel ldare Kurulu'nun (GİK) "parti ciddi\eriyle bağdaşma>an eylemleri" nedeniyle dısıp- lın kuruluna sevkını ıstedığı Kocaeli Milletvekılı İsmail Amasyalı. DYP Grup Yöne- tim Kurulu'nun (GYK)ken- dılerı ile ilgili "savunma1 " karanna, "usulsüz" olduğu v e işledıkleri suça ıl ışkın bıl- gı venlmedığı gerekçesiyle itiraz etti. DYP GlK'ın. Ankara Mil- letvekılı İrfan Köksalan ile bnlıkte haklarında önce dı- siplin kuruluna sevk iste- tnıvle durumlannı GYK'ye havaleettiğı Amasyalı, itiraz dılekçesını grup başkanlığı- nadünılettı. Amasyalı. grup başkanlığına gönderdiğı ya- zıda. şu görüşlere yer verdı: -DVT Genel Başkan Var- dımcısı Rıfat Serdaroe- lu'nun basında izlediğirniz açıklamalannda GİK top- lanüsında disiplin kuruluna sevk karan alındığı öğrenil- miştir. Bu husus toplannva iştirak eden GİK üyeleri ta- rafından tek/ip edilmediği- ne göre doğru kabul edilmiş- tir. İlgili grup karan incelen- diğinde.GİKin 24A.1995 ta- rih >e 11 sayılı toplantısında grup yönetimi tarafından dinlenmemiz hususunda ka- rar çıktığı görülmektedir. GİK. Rıfat Serdamğlu'nun açıklamalanndan sonra top- lanamadığına göre. GİK ka- rannı anlanıak münıkün de- ğildir. Bu nedenle GİK'in toplann tutanağının bir ör- neğinin >aa ekinde tarafıma gönderiİmesi gereklidir. Ge- nel hukuk kaidelerinde ve si- yasi teamüderde sanık veya maznunun ifade veya dinlen- mesine gerek duv ulduğunda sııçun detavlan. varsa belge- leri ile bildirilir. İfade vere- cek ve\a dinlenecek kişi ha- zırlıklı gelir. Yukandaki hu- suslamı jerine «etirilmesi halinde gereğinin vapılacagı- nı arz ederim." TEMA TÜRKİYE'Yİ SEVTNLERE DirVXlRU Vaktımız TEMA nin. ulkemızın buyuk olçude ea>z\ona maruz kalmış. v'ölle>mc ichlıkesı\le VIJ? \uze gelmış Kilgelennı doganın \ok olmastna kar^ı ıhj>arh kı^ılcrc yennde göstermeV croryon cana> annın ulkemı?ı nasılbırsonagölııreceğın] bjozleronu- ne ierroek ve buna karşı neler >apılabıle\.eğını anİ3tm.ık amacivla 23-24 Eylfil 1995 tanhlennde eroz\on eezisı dıtzenıeyecektır d r l i k]î\enlen cezı>e kalı]ma>ı.arzu eden jlgıliter lOEvlil ranhıne kj- ın Z.OOO.aoO.- Tl. »ını İOirencilfr için 1.208.000.- TL) Zıraat 5i 304400 1926-1 nolu be^iba \ jtırarak frar.kj makbuzunu v e adı- dU nunıarjlarıni7 ^.ızdıgınız gez^e katılmak ıste-1 ' ' " ' ' ' '73 gonclermepız baş\uıu içın >e- 1995» dar kanîım ucrelt olaı _ Bankası Levent Subesı 304400'191 nızı. sovadınızı. adre> \e *elet Tı !~ dığınız]' heiımr v a?ı\, 0 212 281 II 32 n lerlı olacaktır Tî RKFİ E ÇÖL OLM \ S I \ TF VI V V AKH-LROZ* ON GEZJSI (23-24 EV L İ L BO1 l -SEBEN .' \NKARA-NALUH VN PROGR.AM 23E\lfil 1995 ( unurtesi 07.4<-08.00 -\viMa\a Tıvatrosu onürKİe toplanına 08.00-10 30 lstanbul-Bolu se\ahat 10JO-12.30 Eielırlenen boleeterde Boly Omıanlan hakkjnda bılcı \e arazı ıncelemesı 12J0-13.30Ogle\emeSı-BoluOrmanBol Md Aladai Tesıslen 1330-14.30 Taşlıya\iaMenı Islahproıe boi^esınm gonjlmesi \eproıe hakkında bılgı 14.30-15.00 KozNata ko\u \e ve\resının îhcelenmesı (Fığ \e korunga Earlalarınm Î5.00-16.00 Seben Orm Işl Md' lugünu zıvarel. bdlge hakkında bılgı alma \e Seben btMııesınde ınceiemeter lb.OO-l'.SO Naihhan Orm lşl Md '10011110 zı\aret. bolge hakkında bılgı alma \e ^dllıhan bolgesınde ıncetemeler 17J0-20 30(,a\ırhan a vanş - akşam vemeöı - konaklama tTK1) tesı^len 24E«İBİ 199Şf>jzar 07,(x>4)8.00 Sabah kalnallı.ı 08.00-12.30 Be^azan aeaçlandırma sahasında vel 12.30-13.30 Ogie > emeŞÎ • (, a% ırhan TKİ lesıslen 13.30-15 00 (,a\ırKan eroz>r on sahalannd.ı mcelemeler 15.00-r 00 Nallıhan-Abaril x\ıhal 1X00-17 15 Abant hakkında bılg^eça\ mola«ı 17.30-20.30 ktanbula donu» PK 213 Le\enl SU62fı İstanbul Açık adre- ÇavırCımenSk M Bluk D 10 Emlak Kredı Bloklan Le> ent-lstanbul Tei 0(212281 10 27. 26» 09 (^ Faks 0 1212)281 I M2 Nol Konuyla ılgılı sonılannız \e rezcrvasşon ıçmTEMA V'akfı'ndan Nurîen HTnım'ı aravınız ae«iinde ıncelemcler ÇATI REST. -BAR 7 Eylül Akşamı Piyanist LIDYA bizimle Sadece bir gün için (Özel Tekne Gezileri için...) 251 00 00
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle