25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 EYLÜL 1995 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Türkiye'de Eğitimin Sefaleti Bılım adamı olmaya nıyetlı ve yeteneklı gençler yetıştıremeyen bır ulke, ıstedığı kadar "sınav şampıyonlan" yetıştırsın, uy- garhk kenanına katılamayacağı gıbı, başka ülkelenn uydusu olarak kalmaya da mahkûmdur HÜSEYİN BATUHAN H ikmet Çetinka- ya'nın bu gazetede çıkanl4 8 I995gun- lu yazısı şu haberle başlıvordu Malum gazete şö\le bır ılan ı ermış"İmam Halip Lisesi düşmanları- na duyuru; Geçen y ılkı O YS Turkıy e bmncılığinin tesadufiolmadığt buy ılkı başarımızla is- patlanmıştır. }ükselen İHL gençliğmm başanları Allah'ın ızniyle artarak de- vam edecektır. Kâfirler istemese de, Al- lah nurunu tamamlayacaktır. Kartal ekibi: Muhammet, Murat, Ra- if, Şükrü." Ne yalan soyleveyım bu ılanı ılk oku- duğumda tu> lenmın dıken dıken olduğu- nuhıssettım Sonra, soğukkanlılığımıko- rumaya çalışarak, bu sozlenn dıle getır- dığı duygusal ve duşunsel arka planı an- lama denemesıne gınştım Elde ettığım ızlenımlen sızlerle payla^mak ıstıvorum Ilan İHL düşmanlarına hıtaben vazıl- mış Acabakımbuduşmanlar'Benımbıl- dığım, ıçımızden bırçok kışı (bunlar ara- sında ben de \arım') Bu okullan çeşıtlı açılardaneleştırmıştır \ncak. eleştın ge- nellıkle beğenılmeyen bır durumu >a da onaylanmayan bır davranışı düzeltmek amacıvla \apılır Nıtekım İHLveyonel- tılen en temel eleştın, başka okuma ola- nağı olmav an yoksul aıle çocuklannın, aı- lelenn zoruyla gırdıklen bu okullarda "din eğitimi" kısvesi altında "bevinle- rinin yıkandığı" ve çağdaş uygarhğa duşman. laık-demokratık bır vaşam bıçı- mını kabul etmeven "bağnaz" kışıler ola- rak yetıştınldıgı yolundadır Eleştınnın de amacı, pekâlâ "aydın kafah", kendıle- rıyle \e çevrelenyle ban^ık kışıler olarak yetışmelen mumkün olan bu zavallı ço- cuklan ıçıne duşurulduklen bu "aeına- cak" durumdan kurtarmaktır Kısacası, butüneleştınleronlannıylığını vemutlu- luğunu sağlamaya yonehk Ama. gelın gorun kı. onlara bu tür eleştınlen bır duş- rnanlık behrtısı olarak görmelen öğre"!- mış. Asıl duşmanlık. hem de sınırsız bır duşmanlık duyan kendılen ama bunun bıle farkında değıller Gelelım başanlannı vorumlama bıçım- lenne Besbellı kı bu dort genç. vetenek- lı, zekı ve de son derece çalışkan kışıler Çok muhtemeien, çevrelennden bazılan- nın teşvıkı hatta kışkırtmasıvla OYS ve -bır yanşa hazırlanır gıbı- hazırlanmışlar Ancak tumuyle kışısel vetenek \e çaba- lanna borçlu olduklan bu ba:>arılannı İHL'nıneğıtımselustunluğuneyormakıs- ter gıbı bır ha\alan var Bu da "nedensel- lik" kavramı konusunda hıçbır bılgılen olmadığını kanıtlıyor Bu konudakı cahıllıklen bır sonrakı tumcede ıvıce sirıtıvor "\ ükselen İHL gençliğinin başanları Mlah'ın iznivle artarak devam edecektir" de ne demek' Geleceğe ılışkın bu ıddıalı "kehanete" bakılırsa. ustelık ışe "Allah'ın inayeti**nı de karıştırdıklanna gore Tanrı nın da kendılennı (Pardon daha sonra gelecek olan lHL'lı gençlen) destekleyeceğınden emın gıbıler Buradan "bilimsel düşün- me" yeteneklen konusunda veterlı bır ->o- nuç çıkarabılırsınız1 Ancak bu konuda sa- dece lHL'de venlen eğıtımı suçlu tutmak haksizlık olur Normal lıselerde fen dersı bı le " Kuran okutulur gibi" okutulduğu- na gore bu dort gencın hıçbır bılımsel du- şunme alışkanlığı edınmemıs. olmasına şaşmalı Bu tarz bır alışkanlığı unıversi- teler bıle veremıyor, nerede kalmış İHL verecek' <\ma msan bu kadar zekı çocuk- lann bır derece ılkel bır bıçımde (yıne de) duşunebıleceğıne akıl erdıremıvor Bes- bellı kı bu İHL nın manfetı1 Sozunu ettı- ğım bu ılanda benı en çok rahatsız eden soz '" Kâfirler istemese de..." deyışı ol- du Bu deyış bence son derece tehlıkelı bır tavn açığa vuruyor Kımmış bu kâfirler9 Başta tHL'yı eleştırenler olmak uzere bu- tun dinsizler. (Pardon Butun Müslüman olmavanlar) hatta belkı onlan da değıl kendileri gibi Müslaman olmavanlar. "Ey din duşmanlan, görün bakın. o ku- çümsediğınız İHL'den ne coherler çı- kıvormuş. daha da ne cevherler çıka- cak!" demeye getınyorlar Buradakı ustu-ortulu boburlenmenın farkına varmış olacaksınız Satır aralann- da.boksorMuhammed Aligıbı "Enbö- yûk biziz, vaşasın İHL!" dıye haykır- dıklannı duy ar gıbıyım Ov sa ustun zekâ- lıvebılgılı ınsanlar"alçakgdnüllu"olur bıldığınız gıbı Buvuk dınlenn de en te- mel ahlakı erdem saydığı alçakgonüllu- lukten voksun olmalan bu gençlerırrçok zekı olmadıklan gıbı, gerçek anlamda "dindar" da olmadıklan kuşkusunu uyandınyor ıster ıstemez Ancak ışın bence asıl hazın olan yanı, gazeteye verdıklen ılan baştan aşağı ">o- bazlık" kokan budort gencın OYS'de üs- tun bır başan sağlayabılmış olmalan Bu paradoksu bence ancak şoyle açıklamak mumkun Bu sınavlarçocuklann "bilim- sel" \e "bağımsız" duşunme yeteneğını olçmekten acız' O halde neviolçuyorlar' Olsa olsa çocuklann belleme yeteneğını olçuvorlar Doiayısıyla bunlan "üniver- siteye giriş sına\ı" saymak mümkun de- ğıl, tşte sıze bu sınavlarda kullanılan (be- nım uydurduğum) test sorularından bır ornek "Evrim kuramım (teorisini) aşağı- daki biiim adamlarından hangısi bul- nıuştur? a) Einstein. b) Cuvier, c) Kepler. d) Lavosier, e) Darvvin.1 " Bu tur bır soruya doğru vanıt verebılmek ıçın ınsantn ne fazla zekı olmasına gerek var, ne de faz- labılgılı Doğru yanıtı-bırçokoğrencının yaptıgı gıbı- •'işkembeden atarak" bıle bulmak mumkun Ama, dıyelımkı, buışı belleğınıze başvurarak halletmeye karar verdınız O zaman -bır tur eleme yonte- mıyle- "Einstein"ın fızıkçı. "Lavoisi- er"nın kımyacı "Kepler"ınse astronom olduğunu hatırlayacaksınız Genye kalı- yor "Cu>ier" ıle "Darwin". Gerçı Cu- vıer de bır doğa bılımcısı ıdı, ama -hatır- layabıldığınız kadanyla- o daha çok bır paleontologdu O halde doğru yanıt, Dar- vvın Hem "e%rim teorisi" denınce "Dar- win"'adınıhatırlamayanlıseoğTencısı var mıdır' Görduğunuz gıbı. ış bu derece ko- lav Gerçı fen derslennde "problem çöz- me"vı gerektıren sorular da yok değıl, ama butün otekı dersler ıçın durum uç aşağı beş yukarı böyle Durumu bıraz "karikatürleştirdiği- min" eibette farkındavım. ama test soru- lannın genel esprisi bu1 Ancak bu yonte- mın unıversıteye gınş sınavlannda uygu- lanması -pratık zaruretler ne olursa olsun- hıçbırşekılde onaylanamaz. nıtekım hıç- bır Batı ülkesınde bu tur bır sistem uygu- lanmıyor, bıldığım kadanyla Lnıversıte- ye gınş sınav lannın daha çok belleğe da- yalı. boluk-porçuk bılgılen degıl kendı başınaduşünme ve başkalannın fıkırlen- nı eleştırme yeteneğını olçmeye yonelık olması gerekırdı Orneğın şu tur bır soru sorulabılırdı "Evrim kuramının davandığı başlı- ca argûmanları ve bu kurama vönelti- len en önemli itirazları incelej iniz." Bu "*klasik" bır soru turu şuphesız, an- cak unıversıteye gırmeye yakışır bır ktşı- nın bu tür sorulara yanıt verebılmesı şart bence Nıtekım Fransada "bakalarva" sınav lannda bundan çok daha zor sorular soruluvor. Almanva nın "olgunluk" sı- nav lannda da Bır unıversıte oğrencısın- den hem sağlam bır bılgı bınmı ıstenıyor, hem de "bağımsız" duşunebılmesı Bı- zım unlu test sinavlannda ue sadece ço- cuklann belleme gücu '4 sınani)0r".Ola- cak şey değıl' Bır gazeteye verdıklen "ilan"la kafa yapılannın butun sefaletını ortaya doken dort İHL mezununun OYS'de şampıyon olmalan aslında Turkıye'dekı eğıtım sıs- temının de sefaletını açığa vuruyor ama ne onlar bunun farkındalar ne de bu sıs- temden sorumlu olanlar Bır "okuma" furyasıdır gıdıyor. ama pek az kışının "öğrenmeye" hevesı var Mevcut unıver- sıtelenn çoğu herhangı bır Batı ortaoku- lunun duzeyınde bıle değılken, hanl hanl yenılen açılıyor, başlanna da -nereden bu- İuyorlarsa- "tarikatçı" rektörler getınlı- yor En yeteneklı oğrencılen seçmış olan fen lıselerı bıle unıversıtelerde "yer kap- ma" yanşında başanlı olmayı garantıle- yemedıklen ıçın burada okuyan son sınıf oğrencılen -hemen hemen ıstısnasız- "özel dershanelcre" devam edıp test so- rulanna doğru yanıt vermenın yontemle- nnı oğrenıyorlar Çok muhtemeien bızım "kartal ekibi" de bu dershanelerde "ta- lim \e terbiye" gormuşler ve fen lısesı mezunlannı bıle yaya bırakmayı başar- mışlar' Ben bu başanda hıç de "övunülecek" bıryan gormuyorum, ona bakarsanız sırk hayvanlanna da bu yoldan ne akıl almaz numaralar oğretıyorlar1 Bu gençlerden de ılende çok başanlı bırer ı^adamı. muhen- dıs, ışletmecı, hatta "politikacı" çıkabı- lır. ama ''bilim adamı" çıkabılır mı' Hıçsanmıvorum Oysa bılım adamı ol- mav a nıyetlı ve yeteneklı gençler yetıştı- remeyen bır ulke, ıstedığı kadar "sınav şampivonlan" yetıştırsın, uygarlık ker- vanına katılamayacağı gıbı, başka ulkele- nn uvdusu olarak kalmaya da mahkum- dur ARADA BIR REMZİ ERKÜREM "Bütünleşemedik" CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin boyle dıyerek neyı vurguluyordu Şubat 1995 Kurultayı'nda bır- leşme kararı alan SHP ve CHP neden butunleşeme- mıştı Kurultayı ızleyen gunlerde yapılan seçımler- de genel başkan kendı çalışma arkadaşlarını seç- tırememış Baykal yandaşları ağırlıklı genel sekre- ter ve yardımcıları seçılmışlerdı Bırleşmeyı ızleyen ılk gunlerde hangı genel merkez bınası sorunu çık- mıştı'' Basının gunlerce haber yaptıgı bu konu Hik- met Çetın'ın kararı ıle kapanmıştı Kapanmıştı ama, basında SHP-CHP ayrılığı surup gıdıyordu Gerek partı yonetımındekılerın, gerekse Meclıs grubunda- kı ayrılıkçılann gundemden duşmeme her gun or- tada gorunme haber olma davranışları altı aydır de- vam edıyor Bu koşullar altında butunleşme olamaz- dı Butunleşme olmaması nedenlerını şoyle de ozet- leyebılırız - Genel sekreter ve yardımcılarının bır bolumu ıle merkez yonettm kurulu uyelerının bır bolumu partı- yı yeterlı ve başanlı yonetememışlerdır - Butunleşmeyı engelleyıcı ve huzursuzluğu sur- durecek şekılde çalışmışlardır - Genel sekreter genel başkanı ıle daıma çelışkı ıçınde bulunmuş bazı konuşmalannda demeç ya da mesajlarında genel başkanı ıle ayrı duşmuştur - ll ve ılçe kongrelerındekı ayrılıklan onleyecek ça- lışmaları ne genel sekreter ne de partılı mılletvekıl- lerı yapmıştır - Bırleşeceğız dıyenler eskı CHP'ye donmeyı bı- rakın "reddı mıras"ta bulunacak davranışlar ıçıne gırmışlerdır - Genel Başkan Hikmet Çetın, gerek hukumet ıçın- de gerek TBMM'de ve kendı meclıs grubundakı ar- kadaşlan arasındakı sorunlarla uğraşmaktan yeter- lı zamanını partı genel merkezıne, ıl kongrelerıne ayıramamıştır - CHP ıçınde çeşıtlı ayrı goruşlerın sahıplerının on- celık ıddıaları ve daıma on planda olma duşuncele- rı ıle bakanlık sorunları gundemden duşmemıştır - Oncellk devlet sonra partı, en son kışının ıstek- lerı goruşunun benımsenmeyerek once ben duşun- cesının maalesef one alınması da ayrı bır nedendır CHP'nın bu butunleşme sorunlarını, kurultay, ka- rarları ıle gıderecektır Basınımız haber ve koşe ya- zıları ıle umıtsızlıktablosu çızmektedır Eskı CHP oz- lemı çekenler ne olacak beklentısı ıçındeler Ne ola- cak sorusunun cevabını, CHP ye bağlı, laık cumhu- rıyet duşuncesıne sahıp belırlı sınrflara dayanma- yan gençlığı, kadınları, koylulerı, ışçılen ve aydınla- n tek bır çatı altında gormek ısteyen CHP lı kurultay uyelerı verecektır Butun bu huzursuzlukları SHP kokenlı ve CHP ko- kenlı, Baykalcı vs adlarla seçıldıklerı soylenen ku- rultay uyelerı çozecektır Kurultay uyelerının eskı CHP donemınde olduğu gıbı, onyargısız olarak sağ- duyularını kullanarak bu huzursuzlukları gıdererek partının guçlenmesını, butunleşmesını sağlayacak- larını umıt edıyoruz Olayları objektıf olarak değer- lendırecek olan kurultay uyelerı partının gucunu art- tıracak onlemlerı de alacaktır Hangı kesımden ve hangı koşullarla seçılmış olursa olsunlar kurultayda sağduyularını kullanacaklardır Bundan dolayı da beklenenın aksıne, CHP'nın kurultaydan butunleş- mış ve guçlenmış olarak çıkacağı umudunu henuz yıtırmedık Dış ilişkilerde eşitlikten ödün... Uluslararası ilişkilerde eşıtlık hakkından vazgeçen, kazanılmış haklannı yetennce savunamayan dış polıtıkalar ıle yonetılen ülkelenn, ıç polıtıka konulannda bıle, her zaman muhatap olmak tehhkesı vardır. Prof. Dr. İ. REŞAT ÖZKAN A merıka Bırleşık Devletlerı ( \BD) K.ongresı'nın bır kana- dını oluşturanTemsılcılerMec- lısı nın Başkanı Mr Newt Gingricht.TurkıyeBuyukMıl- let Mechsı (TBMM) Başkanı Say ın Hüsamettin Cindoruk'a bır kutlama me- sajı gondermıştır Mesajda, TBMM'nın gerçek- lestırmış olduğu yırmı ıkı maddelık anayasa de- gişıklığının bır ortak başanyı gosterdığı vurgu- Janarak Sayın Cındoruk'un şahsında Meclıs"ın bu başansı kutlanmaktadır Gerçekten de anaya- sa değışıklıklen konusunda Meclıs"ımızın elde ettığı sonuç, Refah Partısı hanç olmak uzere. Meclıs'te temsıl edılen tum sıyası partılenn yo- rucu ve uzun suren ortak gavretlen sonucunda elde edılmış bır kolektıf başandır Bır ulkenın Meclıs Başkanı'nın bır dığer ulkenın meclıs baş- kanına boyle bır kutlama mesajı gondermesının yadırganacak herhangı bır yanı yoktur -\ncak bu gelısme. oncesınde yaratılan hoşnut>uzluğu gı- dermek ıçın sahnelenen nıhaı aşamadır ve vapı- lan bır hatayı. gorunuşte, düzeltmek amacı gut-' mektedır Kamuoyunu gunlerdır ışgal eden ko- nular arasında on sıralarda yeralan esas gelışme Mr Gıngrıcht'ın yaklaşımından çok daha fark- lıdır ve rahatsızlık duyulan sureç de bu oncekı gelışmelen ıçermekvedır ABD Ankara Buyukelçısı Mr Grossman TBMM Başkanı Sayın Cındoruk'a a>nı konuya ılışkın bır kutlama mesajı gondenyor ve mesaja "Dikkatinizden kaçmasın istedim"kaydı ıle aynı ulkenın Dışışlen Bakanlığı sözcüsu Mr Nicholas Burns un bırkonuşmasını eklıv or El- de edılen başannın Başbakan Çiller'ın buvuk başansı ve kışısel zaferı olduğunu vurgula>arak ABD Başkanı Mr Clinton'un Sayın Çıller ı bır mektupla kutladığını hatırlatılıyor Şımdı bu so- runu usul açısından bıraz daha dennlemesıne ın- celeyelım \BD Başkanı, ülkesındekı yunıtmenın başı sıfatıyla. Turkıye Başbakanı'na boyle bır kutla- ma mesajı gonderebılır Bu mesaj. başbakanlık tarafından değerlendınlerek uygun gorulduğu takdırde kamuoyuna açıklanabılır Ancak bura- da bıle dıkkat edılmesı gereken onemlı bır nok- ta vardır Anayasa değışıklığı, Mechs'tekı sıya- sal partıler arasında bır uyuşma sonucu 360 oy ıle gerçekleşmıştır Bunun oncesınde ve sonra- sında lıderlenn ve özellıkle başbakanın alınacak va da alınan bu sonucun tek başına kımseye mal edılemeyeceğı ve edılmemesı gerektığı konu- sunda sözlen vardır Aynca yıne başbakanın ana- yasa değışıkhklennden kendısıne fazladan bır kredı çıkarmak peşınde olmayacağına daırtaah- hutlen ve teyıdlen vardır Bununla şu gerçeğı dılegetırmeyeçalışıyoruz Mr Clinton'un Sayın Çıller'e gonderdığı mesajın kamuoyuna açıklan- masının söz konusu olduğu bır durumda bıle, mektubun ıçerığı konusunda duyarlı davranmak gerekmektedır Aksi takdırde. yukanda sozunu ettığımız anayasa konusundakı uy uşmanın zede- leneceğı ortadadır Bu gerçeğın, Turkıye'dekı gelışmelen çok ya- kından ızledığıne guvendığım ABD yonetımı ta- rafından da çok ıyı bılınmesı gerekır Turkı- ye'nın demokratıkleşme surecıne her zaman çok onem ve oncelık verdığını(') çeşıtlı fırsatlarla sık sık söyleyegelen ABDyönetımının, bu sure- cın, anavasa değışıklıklen sırasında elde edılen ortak tavnn korunmasıyla sürebıleceğının hesa- bını çok ıv ı yapması gerekmez mı' O halde bu konuda eğer gerçek anlamda bır ıçtenlık varsa. dengelennkurulmasuçıntıtızbırduyarlılığinda olması gerektığı ortadadır Gereken bu ıken. ABD'nın tavn bu durum ıle çelışmektedır Dı- şışlen Bakanlığı sozcusunun yaptıgı açıklama, anay asa değişiklıklennde elde edılen başanyı tu- muyle başbakana mal etmekle, terazinm ıbresı- nı ovnatmış ve açıkça taraf olunmuştur Dahası olay bununla da bıtmemektedır ABD Buvukelçısı Mr Grosbman'ın herhangı bır baş- ka buyukelçı gıbı o ulkenın Meclıs Başkanı'nı hangı dıplomatık gelenek ve hangı sıfata daya- narak kutlamakta olduğunu anlayabılmek ger- çekten çok zordur Buyukelçıler bulunduklan ulkelerde kendı ulkelennı temsıl ederler, kendı resmı takdırduygu ve duşuncelerını, eğer varsa, ols>a olsa dışışlennın eşdeğer duzey de yetkıh bır gorevlısıne bıldırebılırler Bunun yanı sıra ken- dı ulkelennın Meclıs ya da dev let başkanlarının va da obur ust düzey yetkılılennın mesajlannı bulunduklan ulkedekı eşitleri'ne sunabılırler (Tabııdırkı gayrı resmı mahıyettekı goruşmeler- de. kendı goruşlennı de ıfade etmelen doğaldır Ancak ış resmıyete dokülunce taraflar arasında eşıtlık vazgeçılemez bır koşuldur Çunku ulus- lararasındakı ılışkılenn dengesi karşılıklılık ve eşıtlığe dayanır) Sayın Cındoruk'un eşıtı. ABD Temsılcıler Meclısı Başkanı Mr Gıngncht'ten gelmesı gerekırdı Sonunda da bu hatanın duzel- mesı bovle oldu Ancakolayın dahası vardır Bu- yükelçı mesajına, ABD Dışışlen sozcusunun hu- kumetı adına yaptıgı resmı açıklamayı da ekle- yerek kendı hukümetı ıçın Sayın Çıller ın ıfade ettığı onem Sayın Meclıs Başkanı'na dolaylı yol- dan ve ustaca anlatılmıştır Bır başka dev ışle, ABD Türkıye'nın bır ıç so- rununa taraf olduğu ızlenımını veren bır tavır ıçıne gırmekte sakınca gormemıştır Sayın Cın- doruk'un, ulkenın en yûce organının başı sıfa- tıyla, vermış olduğu yanıt butun bunlann farkı- na vanldığını ve bu değerlendırmeyle mutabık olunamadığını ve boyle bır yaklaşımın Turkı- ye'nın.ıçışlenne bır anlamda kanşmayadaen azından ıç ışlennde etkılı olmak sonucunu çıkar- ması nedenıy le kabul edılemezlığını, kanımızca, mumkun olan en yumuşak dılle ıfade etmıştır Mektup olayının ortaya çıkmasının Say ın Cındo- ruk'un mensubu olduğu Doğru Yol Partısı ıçın- dekı sıyasal gelışmeler ıle aynı zamana denk gel- mesı de aynca duşündurucudur Bu arada De- mokratık Sol Partı Genel Başkanı Sayın Bıilent Ecevit'ınbırdeğerlendırmesı ıle mutabık olama- dığımızı ıfade etmekıstenz Sayın Ecevıt "ABD yönetimi bu durumun Tiırk kamuovunda ya- ratacağı tepkileri hesaba katmamıştır" de- mektedır Kanaatımızce bu çok ıyımser bır yak- laşımdır Dış polıtıka konulannda. her zaman ın- ce eleyıp sık dokuvan kendı ulusal çıkarlan açı- sından çok tıtız ve duyarlı stratejılen uygulama- vabuyukozengosteren ABD yönetımının, boy- le bır hesap hatası yaptığına ınanmak cıdden zor- dur ABD yonetımı Sayın Çıller'e verdığı öne- mı. Türk seçmenı nezdınde vurgulamak ama- cıyla boyle bır kamuoyu yaratmayı denemış ve başarmıştır Bır yığın ekonomık, sıyasal ve sos- yal sorunlar ıçınde buyuk sıkıntılan yaşamakta olan halkımızın, sorunlannın, ABD'nın guçlu ekonomık ve sıyasal desteğı ıle çozulebıleceğı- nedaır bır kanının var olduğu varsayımından ha- reketle kamuoyu oluşturulmaya ve bunun ger- çekleşmesının adresı olarak da Sayın Çıllerem- poze edılmeye çalışılmaktadır Uluslararası ilişkilerde eşıtlık hakkından vaz- geçen, kazanılmış haklannı yetennce savunama- yan dış polıtıkalarla yonetılen ülkelenn ıç polı- tıka konulannda bıle, boyle dolaylı anlatımlara her zaman muhatap olmak tehhkesı vardır Or- neğın, Avrupa Bırlığı'ne uye olmaksızın ve ka- zanılmış tum haklarından v azgeçmek y oluyla gı- nlen bır gumruk bırlığının. Avrupa Bırlığı'ne uyelığımızı tamamen gundemden duşuren bır mekanızma olduğunu gozardı ederek ve Kıbns konusunda bır yığın odün vererek surdurulen dış polıtıkalannın, başbakan tarafından bır devrım olarak adlandınlması hazındır Her ulke, dığer ul- kenın ne yaptığını çok ıyı bılıyor, ne soyledığını de Sadece ne ekılmışse o bıçılıyor. hepsı o kadar PENCERE TARTIŞMA Mezarlıklar Müdürlüğü'ne HOTEL MAVİ Bodrum'a 15 dakıkalık yuruyuş mesafesındekı efsanevı BARDAKÇI koyunda *70 oda-140 yatak' tum odalarda splıt klıma. *ozel kum plajı', bar "24 saat resepsıyon hızmetı 'oda servısı', 'otopark', 'su sporları' SİMDİ DE SÜRPRİZ EYLÜL SEÇENEKLERİ *3 GECELİK KONAKLAMA 2 250 000 TL "5 GECELİK KONAKLAMADAN 4 GECELİK UCRET "7 GECELİK KONAKLAMADAN 6 GECELİK UCRET VE FERİBOT İLE DATÇA'YA GİDİŞ DONUŞ BİLETİ Ikı kışılık odada bır kışı yatak, kahvaltı gunluk 900.000 TL (KDVdahıl) Detaylı bılgı ve rezervasyon ıçın Tel (0 252) 313 03 71-74 Fax 313 03 75 Romanlarınız veansıklopedılerınız yerınızden alınır Tel: 554 08 04 1 2 Eylul 1994 tanhınde çok kıymet verdığım bır ınsan olan Bn Muhabbet Tekmen vefat ettı ve naaşı aynı gun Çakaldağ Mezarlığı na gomuldu No 2065, ada 2 Bu tanhte kendım de hastalanmış bulunduğumdan muteveffanın mezar tapusunu almak ışlemlerıyle meşgul olamamıştım 1995 senesının mayısayı sonlannda bu konuda teşebbuse gınştım ve yonetmelık veya tuzuksel bır engel yuzunden olen kışının eşı. oğlu kızı kardeşı. babası ve annesı veya akrabalanndan başka kımseye mezar tapusu venlmedığını üzuntuyle oğrendım Kaybettığım bu ınsan bana yıllarca hakıkı bır anne gıbı bakmış bulunduğundan mezannm tapusunu \atın almak ve hatırasını yaşatmak uzere muhafaza etmek ıstıvomm Muhabbet Tekmen, 1912 Van doğumlu olup 1 Dünya Harbı'nde babası, annesı. kardeşlen ve bütün akrabalan oldurulduğunden Istanbul'a getınlmış kımsesız çocuklardan bın olması dolayısıylabu mezar ustunde ılende hak edecek kımsesı de olmayacaktır Olen kışılenn kan bağı dışındakı yakınlanna mezar tapusunun venlmesının bır sakıncası olmaması gerekır dıye duşünuyor, bu tapunun venlmesını nca edıyorum Fatma Rezan ŞANLIURFA 2. ASLİYE HLKUK MAHKEMESİ Esas 1995/526 Davacı Mehmet ^>dın Kendırcı tarafından hasımsız olarak açılan çek ıptalı ve ıh ted davasınıntenMben ve- nlen ara kararı gereğınce. Davacı Mehmet Aydın Kendırcı nın Şanlıurfa Vapı Kredı Bankası ndan alınış olduğu 0115423-0115424se- n no'lu ıkı adetçekyaprağını boş olarak zayı ettıgını bıl- dırdığınden. Adı geçen ıkı adet çeklerle ılgılı olarak yakından ve uzaktan ılgı ve alakaları bulunanların en geç duruşma gunuolanl8 10 199^ gunu saat 09 00 a kadar Şanlıur- ta 2 Aslıye Hukuk Mahkeme>ı ne baş\urmaları ılan olunur 28 7 1995 Basın 40125 İLAN T.C. 19 MAYIS SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1995 ''l Esas Davacı Bırol Kadem vekılı tarafından davalılar Zeynep Kadem. Ahmet Kadem Erol Kadem Mustafa Kadem alevhıne açılan ortaklığm gıderılmesi davasının duruşmaMn- da \ eı ılen ara kararı gereğınce, Davacı vekılı dava dılekçesınde 19 Mavıs ılçesı Cumhunyet Mahallesı'nde kaın 59 pafta 70 ada 100 parselde kayıtlı taşınmazla ılgılı olarak muvekkılı ve davalılar arasın- dakı ortaklığın gıdenlmesı ıçın dava açmı^tır Davalılardan Erol Kadem'ın adresı tespıt edılemedığınden duruşma gununun vedavadılekçesının ılanen teblığıne karar verılmış olmakla adı geçen davalı Erol Kadem'ın duruşmanın vapılacağı 5 10 1995 gunu saat 09 00da 19 Vlavıs Sulh Hukuk Mahkemesı nde bulunması veya kendı^ını bır vekılle temsıl ettırnıesı. aksı takdırde duruşmanın gıv abında yapılıp karar verıleceğı hususu teb- lığ verıne kaın olmak üzere ılan olunur 21 8 1995 Basm 40099 CHP'nin Temel Sorunu Kimlik Sorunudup... Gazetelerın kımı koşelerınde arada sırada kuçuk bır duyuru gorulur "Kımlığımı yıtırdım Yenısını çıkaracağımdan, eskısınm hukmu yoktur " Gerçekte bır kışının çıkaracağı yenı kımlık, eskı- sının yenıden duzenlenmesıdır • Pekı, kımlık değıştırmek olanağı yok m u ? Var Bır estetık cerraha başvurursun, doktor yüzunu degıştırır devlet sana yenı bır kımlık cuzdanı ayar- lar, bambaşka bır kışı olursun Hayır Olamazsıni. Çunku cerrah yuzunu değıştırmıştır, ama ruhunu amelıyat edemez Benlığıne yenı bır kımlık çıkarmak ıçın ne denlı uğ- raşsan nafıledır Din ya da ıdeolojı veya uyruk değıştırenler, yenı kımlıklennın arkasında eskı kışılıklerının tum gırdı- lerını ve çıktılarını korurlar Kımlık değıştırmek kolay değıl1 . Belkı olaneksız • CHP'nın sorunu kımlık1 Partı kımlık btınalımı geçırıyor, aynaya baktığın- da utanıyor, kımlığını degıştırmek ıstıyor, ama ba- şaramıyor, estetık cerrahı yetmıyor geçmışı dışla- mak olanaksız benlığını yadsımak boşluğa duş- mek demek, bayrağındakı altı ok sankı CHP'nın programı değıldır de bağrına saplanmıştır CHP gazetelerde bır duyuru yayımlasa "Kımlığımı yıtırdım Yenısını çıkaracağımdan eskısınm hukmu yoktur " Yıne de bu gırışımden bır sonuç çıkmayacaktır Çunku kutuktekı eskı kımlığının ustune yenı bır damga basarak partının elıne vereceklerdır Ger- çekte CHP'nın sorunu, CHP'nın kımlığınden utanan kışılıksız polıtıkacıların elınde partının kımlığını yıtır- mesınden kaynaklanıyor 'Yenı Dunya Duzenı' de- nen ve ıdeolojısı dışarda duzenlenen koşe donme- cı marıfetın medya baskısıyla partıye dayatılması, CHP'yı yok oluşa doğru suruklemekte Var oluşunun temellerıne oturmayan bır CHP'nın yazgısı yıkılmaktır • DSP'nın boyle bır sorunu var mı'> Yok Çunku DSP'de partının kımlığıyle lıdennın kımlı- ğı bırbırınden ayrılamıyor DSP tek ses Tek soluk Oturan, kalkan, konuşan, demeç veren, ıdeolojı- yı belırleyen tek kışı Partının tuzelkışılığı lıdennın ozel kışılığıyle oz- deşleştığı ıçın DSP tartışma dışıdır • CHP kurultayında ne olacak'? Genel başkanlık yarışına gırışen kışılerden soz açmak anlamsız CHP koalısyon surecınde DYP'nın golgesı altın- da sılınen kışılığını yenıden kazanmadan hıçbır ge- nel başkan partıyı yuceltemez Partının sorunu, fi- kır sorunudur CHP'nın var oluşunu sağlayan tarıhı ve ınsanlık değerierını savunmaktan kaçınan polı- tıkacıların koltuktartışmaları yıpratıcı geçıcılığını ko- ruyacaktır Kendı kendısınden utanan geçmışını yadsıyan partı bayrağını elıne alıp sokağa çıkama- yan sıyasetçılerın Türkıye'nın geleceğınde yen yok CHP'nın sorunu kımlık sorunudur ANMA Op. Dr. REBİ1 PEKERGİN bır yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Onu unutamıyoruz. Eşi: Ayşe PEKERGİN Oğlu: Can PEKERGİN BASKI ELEMANI Gazetemizin baskı bÖlümünde yetiştirilmek üzere, Meslek Lisesi mezunu, askerliğini yapmış eleman aranıyor. Tel: 512 05 05 -480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Sertifika Programları* Boğazıçı Unıversıtesı Meslek Yüksekokulu 1995 / 1996 oğretım yılında lise ve dengı okul mezunlarına yonelık aşağıdakı Sertifika Programlarını açmaktadır Temel İşletme (İngilizce) Dahılı No 1310 Program- da işletme konulanndakı temel bılgıler, İngılızce olarak venlecektır Bilgisavar Elektroniği Dahılı No 1338-1361 Bılgı- sayarlann yapısı mımansı vetasanmı konulannda eğı- tım vermeyı amaçlamaktadır UTA-LFT4A TickeHng Dahılı No 1990 Tunzm tşletmecılığı Programı desteğı ıle venlecek olan prog- ramı sonunda başanlı olanlara I •VTA-UFTAA-Uluslara- rası Tıcketıng Sertıfıkast venlecektır Bilgisavar Programcılığı Dahılı No 1941-1306 Programın amacı pı>a>anın ıhtıycı olan Mstem analıst ve programcılık gorevlennı bıriıkte yurutebılecek ele- manlar jetıştırmektır Yonetici Sekreterliği Dahılı No 2113-1307 Progra- mın amacı vonetıcı sekreterliği mesleğını meslekı bıl- gılerın >anı sıra ışının geregı olan en yenı teknolojılen de kullanabılecek bılgıîerle donatarak vermektır BİLGİİÇİN ^dres Boğazıçı Unıversıtesı Meslek Yüksekokulu Hısar Kampus (Rumelı Hısarüstü son durak) Tel 263 15OOveva26^ 1 S 40 Dahılı No * Sertifika Programları Boğazıçı Unıversıtesı Vakfı Uygulamalı Eğıtım ve Destek Hızmetlen Iktısadı lşlet- mesı Işbırlığı ıle yapılmaktadır Basın 40497
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle