24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 EYLÜL 1995 PERŞEMBE HABERLER Aga'nın ziyaretleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İskeçe'ninseçilmiş müftüsü Mehmet Emin Aga, dün ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile Sağlık Bakanı Doğan Baran"ı ziyaret etti. ANAP Genel Başkanı Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmadâ, Yunanistan'ın Batı Trakya'da müftü seçimi konusunda fiili durum yaratmasmın kabul edilmez olduğunu ifade ederek "Devlet, Yunanistan'a yükümlülüklerini hatırlatmahdır"' dedi. Mehmet Emin Aga. Sağhk Bakanı Doğan Baran tarafından da kabul edildi. Görüşmede, Türk azmhğın, müftüsünü seçımle ışbaşına getirdiğmi kaydeden Baran, Yunanistan hükümetinın l990yıhnda çıkardığı kanun hükmünde kararname ile müftünün atama yoluyla işbaşına getirilrhesinin doğru olmadığmı vurguladı. Bilecik'in kurtuluşu • BtLECİK (Cumhuriyet) - Bilecik'in düşman işgalinden kurtanltşının 73. yıldönümü törenlerle kutlandı. Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla . başlayan törende İconuşan Belediye Başkanı Mustafa Çinoğlu. "Ulusal bağımsızhğımızı sağlayan ulu önder Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlannın değerini her gün daha iyi anlıyoruz" dedi. Demirel'in riyareüepi • ANKARA (AA)- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. gelecek hafta içinde Tacikıstan ve Moğolistan'a resmi birer ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan âçıklamaya göre Demirel, Tacik Cumhurbaşkanı Imamali Rahmanov'un davetlisi olarak 10-11 eylül tarihlerinde Tacikistan'ı. Moğol Cumhurbaşkanı Punsalmaagin Ochirbat'ın davetlisi olarak da 11-13 eylül tarihlerinde Moğolistan'ı ziyaret edecek. Baykal ve Karayalçın İstanbul'da • İstanbul Haber Servisi -CHP Kurultayı'nda genel başkanhk yanşına katılması beklenen Deniz Baykal ile adayhğını açıklayan Murat Karayalçın, aynı uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Baykal ve Karayalçın, Atatürk Havalimanı'nın şeref salonunda bir süre sohbet etti. Deniz Baykal, tstanbuFa Türkiye- Macaristan futbol karşılaşmasını izlemek üzere geldiğıni ifade ederek "Kurultay çalışmalanna milli maç nedeniyle ara verdik. Umanm iyi bır sonuç ahnz" dedi. Karayalçın ise bir televizyon çekimi için tstanbul'a geldigini söyledi. Mum yakma eyteminde gözaltı • İstanbul Haber Servisi -Kadıköy Alttyol'da her çarşamba yapılan " gözaltında kaybolanlar için mum yakma" eyleminde göstericiler yine gozalttna alındı. Bir süreden beri devam eden eylemde dün de 5 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken eylemcilerin yakınlan daha sonra Kadıköy llçe Emniyet Müdurlüğü önünde gösteri yaptı. liirkiye pembe tablo içermiyop' • istanbul Haber Servisi -DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay, dün yaptıgı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yaşadığı büyümenin basmda yer aldığı gibi pembe bir tablo tçermediğıni ve ücretlerin sürekli aşağıya çekildiği bir büyüme olduğunu savundu. CHP KURULTAYA DOĞRU- Ü başkanlan ne diyor Manisa İl Başkanı Ali Ağar, ortaklığın CHP için yararlı olmadığını düşünüyor: Koalisyonla erimebitmez B irleşmeden önceki hali ile ilgili olarak SHP hükümet olmanm ve hükümerte sağlıklı politikalar üretip hayata geçinlmediği için ve sağlıkh olmayan örgüt yapılanması nedeniyle başansızdır. CHP yönetimi de yeterince umut olmamıştır. Birleşmeden sonra zaten birleşmenin getirdığı rutın bazı işler oldugundan dolayı daha fazla bir şey beklemek hayakitik olurdu. Ancak birleşme sürecınde yapılan yeni üye yapılanmasi ve yeni örgütlenme anlayışı gereği, geleceğe daha aydınhk bakabilecek daha iyi mücadele edebilecek kadrolar işbaşına gelmiştir. Tümü için söylenmesi tabii ki mümkün degildir. Ancak büyük çoğunluğu bu durumdadır. Gerekli yenılenmeyı sağlayacağına inanıyorum. CHP"nin kurultay süreci ve sonrası yapmak zorunda olduğu bazı oluşumlar ve politikalar vardır. Özellikle parti. siyaset \e politika üreten iyi bir mutfak hazırlamalı ve iyi aşçıbaşılar bulmalıdır. Ancak tabii bunların olması uzun süreci gerektiren olgulardır. Yani zamana baglı oluşumdur. Ben inanıvorum ki SORULAR // başkanlarına gönderdiğimiz ve yamtlanarak bize ganderilenformlarda yer alan sorulanmız şunlardı: 1. Birleşmeden önce CHPSHP. birleşmeden sonra CHP yönetimlerinin iztedikleripolitik çizgi ve yöntemleri nastt değerlendiriyorsunuz? 2. CHP'nin kurultay sonmsı nasıl bir politik çizgi ve stmteji uygulamasım önerirsiniz? 3. Nasıl bir CHPözlüyorsunuz? 4. Kurulîayda nasıl bir kadm oluşturulursa. CHP baş'anh olur? 5. CHP kendisiniyenilemeli mi, nastl olmalı? Örneğin CHPgerçek bir Kemalist çizgiye oturtulursa daha başanh olur mu? 6. CHP'nin önümüzdeki genelseçimlerde başarı şansım nasıl görüyorsunuz? 7. SHP-CHP-DYP koalisyon ortaktığı parti için ne derecedeyararlı veya zararlı oldu? S. CHP-DYP koalisyon ortaklıgt kurultaydan sonra da devam etmeli mi? Yoksa parti kendisine yeni bir straıeji mi belirlemeli? YILMAZ GÜMVŞBAŞ CHP'nin yeni örgütlenme anlayışı gereği önümüzdeki dönemde CHP'yidahaaydınlık yannlara taşıyacak kadrolar oluşacaktır. Çunkü CHP ve SHP birleşme sürecine girdi. bu süreci bütünleştirerek sürdürecektir. $u ana kadar Türkiye'de hiçbır siyasi partinın göze alamadığı dönüşüm sürecini CHP yakalamıştır. Bu dönüşüm CHP"yı geleceğe daha aydınhk Türkıye düşüncesini üretecek kadrolan oluşturacaktır. Bu olgu tek kişi veya kişılerce olamayacağı anlaşılmıştır. Artık bu anlaşılmıştır ki CHP halkın sorunlarını anlayacak, çözümler üretecek oluşumları yaratacaktır. Daha sağlıkh, daha üretken. daha halktan yana düşüncelerini daha emekten yana sosyal demokrat söylemlerin daha onurluca savunacak düzeye gelecektır. Daha temiz toplum Unutulmamalıdır ki CHP, Anadolu'nun ve Anadolu insanının en zor ve imkânsızhklann olduğu günlerde halkı geleceğini kurtarmış. Türkıye Cumhunyeti'ni kurmuş onurlu geçmışe sahip M. Kemal Atatürk'ün Türk halkına ve gençliğine emanet ettiği en kutsal emanettir. Genel olarak yukanda belirttiğim gibi CHP. 1980 12 Eylül ve 1982 Anayasasf nın halkımızın önüne koyduğu duvan yıkacak, daha özgür, daha çağdaş, daha temız. daha onurlu. daha erdemli bir toplum yapısı oluşturmalıdır. Bu olguda Türkıye halkının geleceği ile eş'değerlidir. Söyledığim gibi CHP dönüşümü başlatmıştır. Bu dönüşüm artık durdurulması imkânsız olan yenilenmeyi beraberinde getırecektır. Evrense! boyutlan ile bırlikte Türk halkı ve yannlannın teminatı olacaktır. Kurultayda birleşmeye, bütünleştirmeye yönelik. aynmcılığın ve köken farklılığının olmadığı üretken. birikimli, bilgilı. çağdaş bir kadro oluşturulması gereklidir. CHP yenilenmeye açık. çağdaş sosyal demokrasiyi özümseyen ve Anadolu insanını ve kültürel yapısını dikkatli ınceleyerek Kemalist çızgiyi de bu oluşumun içerisinden ayrı tutmayan göriinüşte ve söylemde olmahdır. CHP'nin önümüzdeki seçimlerde başan şansı düşük degildir. Ancak bır siyasi parti salt bır seçime endeksli olamaz. Özellikle 73 yıllık bir geçmişe sahip bir siyasi parti olması dolayısıyla önümüzdeki yıllan da düşünerek Türkiye'ye daha geniş açıhmlar sunması için çalışmalannı geniş perspektifli yapmalıdır. Bence sadece 1996 seçimleri değil, daha iyi hazırlanmış. Türkiye'nin önümüzdeki 15 veya 25 yılına damgasını vurabılecek politikalar oranla daha hazırlıkh olması çok daha mantıklı geliyor. Zaten yukanda belirttiğim gibi dönüşüm devam ettiği sürece bunlar olacaktır. Koalisyon ortaklıklan özellikle SHP için pek yararlı olmamıştır. Ancak bir tek yararı olmuştur. Devlet denilen mekanizmanın nasıl çahştığını daha yakından öğrenme olanağı sağlanmıştır. Onun dışmda çok yararlan olmuştur. Esasen biz parti olarak bu işten zararlı çıktik dersek daha gerçekçi olur. Koalisyon ortaklığının kurultaydan sonra devam edip etmeyeceği parti meclisini ilgılendıren bir sorun, ama tabii ki eğer devam edecekse ve şöyle söylersek daha doğru olur. Eğer onurlu bir biçımde olacaksa doğru olur. Yani bugüne kadar kaybettiklerimizi geri alacaksak ya da geçmişte var olan onurlu yerimizi eğer uygulayacağımız politikalarla geri alabıleceksek devamından yanayım. Aksi takdirde erime devam eder. Ben inanıyorum ki çozumler ureteceK DeıımıgımgiDi^nr. ıvsu lanaıııgının oımaaıgı açıumıar sunması ıçın enme aevam euer. Tekirdağ İl Başkanı Ekrem Eşkinat, CHP'nin, özgür Türkiye'nin şansı olduğunu söylüyor: Kitle örgütleriyle ilişki önemli K oalisyon hükümetlerinde salt bir partinin politik tavnnı ortaya koyması kolay degildir. Koalisyon; ortaklannın ortak paydalarda buluştuğu uzlaşı yapılandır. Ancak ortaya konan protokole sadık kalmayan bir ortakla yola devam etmek, hatta kendi rengini bu ortakhğa yeterince taşıyamamamız da partinın tavanıyla tabanını birbirinden uzaklaştırmıştir. Oysa DYP'nin CHP'ye olan ihtiyacının önemli boyutta olduğj. CHP'nin muhalefette olmasının partiye zarar getirmeyeceği gözardı edilmeyip, daha kararh olunsa idi sosyal demokrat düşünceye destek \eren kıtleler için daha farkh sonuçlar almabilirdi. - Sol \e demokrat çizgide sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle ulusal gerçeklerinizin sentezı doğrultusunda. toplumdaki bireylerin, kulluk boyutundan özgür yurttaşhk boyutuna taşınmasına yol açacak, örgütlüğün önünün açılmasını hedefleyen ilkelı bir tavır istiyorum. 21. " yüzyılın teknolojı üreten ve teknoloji satın alan ülkeler arasındakı uçurumu büyüteceğini öngören. önlemlerini öneren. kadının toplumda eşıt bıreylik arayışma katkıda bulunan; eğitim, tarım, sosyal güvenlık hedeflerinde netleşmiş, üretimi arttıncı somut projelerle topluma yeni ufuklar açacak bir tavır gehştirilmelıdir. Türkiye mozaiğinde eşitliği savunan düşünceyi taşıyan bir partinin ulusal birlıği sağlama konusundaki özelliği asla gözardı edilmemelidir. Örgütlenme modeli veniden gözden geçirilmeli. yalnızca çoğulcu değil. katıhmcı bir yapıya ivedilikle geçihp. örgütün tabanıyla tavanı arasındaki tıkalı kanallar açılmalıdır. Demokratik kitle örgütlenyle zayıflayan bağlanmız pekiştirilmeli. gençliğin kendi geleceğını CHP simgesinde belirlemesine olanak sağlanmahdır. - 9 eylül kurultayı, partiyi 1996 seçimlerine katılacak yapıyı belirleyecektir. Üretken bir kadro Tabanın bütünleşmesine katkıda bulunacak. nitelikli. önyargısız. örgüt bütününün eşgüdümünü sağlayacak üretken bir kadro oluşmahdır. Teknisyen. iş bölümünü benimseyen. toplumun aydınlanma hedefine kilitlenebilecek. ilkeli, kararlı ve tutarh bir yapının CHP'yı başanya taşıyacağına inanıyorum. - CHP'nin devrimcılik ilkesi zaten sürekli gelişmeyı öngörüyor. Elbette partımizin geçmişiyle. Türk demokrasisine katkılanvla kurucusunun ulu önder Mustafa Kemal oluşuyla ve ulusal kurtuluş destanına ımzasını atan bir hareketin bugünkü temsilcılen olmakla onur duyuyoruz. Ancak salt geçmışe sığınarak toplumun umudu olamayız. Geçmişimizden aldığımız biriRimle aklımızı bütünleştirerek önerilecek projeler ve ortaya konacak net politikalarla kitlelerin CHP'ye destek nedenini yaratabiliriz. - Bence kendini gözden geçirmiş. onanmmı tamamlamış, savunduğu ilkeleri hayata geçireceğine güven duyulan bir CHP, özgür Türkıye'nin tek şansıdır. Bunun bilincinde olduğuna inandığım CHP'nin yurtsever üyeleri genel seçimde partinin şansını kendıleri. akıllan ve emekleriyle yaratacaklardır. - Koalisyon ortaklığının kurultaya endeksli olduğuna inanmıyorum. DSP lideri Bülent Ecevit, ABD'nin yapay Kürdistan emeli peşinde olduğunu söyledi Türkiyetuzağasürükleniyor• Türkiye'nin yeni politika üreterrçemesi üzerine, ABD'nin bölgede "yapay Kürdistan kurma emellerini" yeniden gündeme getirdiğini belirten Ecevit, Kuzey Irak'ta geçici güvenlik bölgesi oluşturulması önerisini yineledi. ANK.\RA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit, Türki- ye'nin yeni politika ürete- memesi üzerine. ABD'nin Kuzey Irak'ta "yapay bir Kürt devteti kurma emelle- rini" yeniden gündeme ge- tirmeye çahştığını, devredı- şı kalan Ankara'nın "gözü kapah bir tuzağa sürükkn- diğini" söyledi. Ecevit, Ku- zey lrak'la ilgili gelişmeler ve ahnan kararlaı üzerinde denetimı bulunmadığını sa- vunduğu Türkiye'nin, böl- gede otorite boşluğu doldu- ruluncaya kadar "geçici gü- venlik bölgesi" oluşturması önerisini yineledi. Ecevit, dün düzenlediği basın toplantısında, Cum- hurbaşkanı Süleyman Demi- rel'e. Kuzey Irak'taki gelış- melere ilişkin endışelerini aktardığım söyledi. Körfez Savaşı'nm başvndan ben Türkiye'nin Kuzey Irak ko- nusunda birtuzağın içine çe- kilmeye çalışıldığını vurgu- layan Ecevit, "Türkiye, Dublin Konferansfna ancak gözlemci olarak katılabil- miştir. Orada. Kuzey Irak Kuze\ Irak'tagerginlikbitmiyor. Her türlüsıkıntıyakarşınya^am yine desüriiyor.(Fotoğraf HATİCE TUNCER) bölünemez' denmiştir. ama fiiten bölünmüştür" dedi. Türkiye'nin; ABD'nin. böl- gede bir federasyon ya da bağımsız Kürt devleti kurul- masına yönelik girişimlen karşısında ödün vermemesi- nı isteyen Ecevit, şunlan söyledi: "ABD'nin bölgede, kendi güdümünde yapay bir Kür- distan kurma emelleri betti- dir. Ama bunun olamayaca- ğını görünce başka yollar aramaya koyuldu. O arada bizim mart ayındaki sınır harekâtunız oldu. O sırada ABDyönetimigünlerce Tür- kiye'ye açık çağnda buhın- du, 'Türkiye'den yeni çözüm önerileri bekliyoruz' di\e. Ancak Türkiye, bu konuda yeni bir öneri götüremeyin- ce, ABD'nin, eskiplanuııye- niden gündeme getirmeye çalrçtığı anlaşılnor. Bazı be- lirtilere göre, ÂBD, üç aşa- malı bir plantabir Kürtdev- leti kurulması için çaba gös- teriyor. ABD'nin, önce Ku- zey Irak güdümünde bir devlet, daha sonra Türkiye ilefederasyon düzeyindeiliş- kide bulunacak bir vapu son aşamadada Güneydoğu'dan kopanlacak toprak parçası- nıda içine alacakbirKürdis- tan devleti kurma amacında olduğu anlaşıhyor." Bölgedeki otorite boşlu- gundan. ABD'nin yani sıra bazı Körfez ülkelerinin de "çıkarı olduğu" izlenimını edindığıni aktaran Ecevit. bazı Suudi yetkililerin de bunu açıkça dıle getirdiğini bildirdi. Kuzey Irak konu- sunda. art arda gelen bir dı- zi olayın "tesadiifı'"olama- yacağını kasdeden Ecevit. sözlerini şöyle sürdürdü' •'Dublin toplantısı. ardın- dan CIA Başkanı'nın lür- kiye'vi nyaret ederek alışıl- madık biçimde Başbakan düze\inde görüşmeler yap- nvdsu bu sırada ABD Kong- resi'nde Türkiye'ye silah ambargosunun gündeme gelmesi. ardından Saddam Huseyin'in kızlarının ve da- matlannın gözgöregöre Ür- dün'e kaçması ve İ rdün Kralf Huseyin'in, Saddam'ı agır bir şekilde eleştirirken, Irak halkına ve Haşimi süla- lesineçağndabulunmasıbir tesadüf olamaz. Irak kadar her şevin kontrol altında tu- tulduğu bir ülkede,damatve kızlann kaçması düşündü- rücü. Kral Hüseyin'in, Sad- dam'aağıreteştirileryönelt- tiği konuşması ise Irak tele- vizyonundan sansürsüz ya- yunlandı. Bütün bunlar Tür- kiye'nin bilgisi dtşında bir şeyler, senaryolar, terripler olduğunuortaya koyuyor. A- ma bunların ne olduğu ko- nusunda bir şey söyleyemi- yoruz." Ecevit, Demirel'e, hükü- metin, Orta Asya petrolünün Türkiye üzerinden taşınma- sı projesine ilişkin çelişkili tutumlan konusundaki endı- şelerini de ilettiğini bildirdi. PERŞEMBE Sam'a gecti Türkiye'den Talabani'ye helikopter LALE SARlİBR\HlMOĞLU ANKARA - PKK'nin. Kuzey Irak'taki Mesut Bar- zani liderliğindeki Kürdis- tan Demokratik Partisi (KDP) mevzilerine yönelik harekâtıyla ilişkisi bulun- madığını bildiren. ancak te- rÖT örgütünün saldınlarını henüz kmamayan Kiirdistan Yurtsever Birîiği (KYB) lı- deri Celal Talabaninın. pa- zartesi günü Türkiye'nin tahsis ettiği bir helıkopterle Nusaybin'e geldiği öğrenil- di. Nusaybin'den, PKK'nm liden Abdullah Öcalan'ı ba- nndıran Suriye'nin başken- ti Şam'ageçen Talabani 'nin. daha sonra gitmesı beklenen Ürdün'de. Kral Hüseyin ve Saddam'ın kaçak damadı ile görüşebileceği bildirildi. Kuzey Irak'tan çıkışlarda Türkiye"yi de geçiş noktası olarak kullanan Talaba- ni'nin Türkiye'nin tahsis et- tiği helikopter ile Nusay- bin'e. oradan da Şam'a geç- mesı dikkat çekti. Dıplomatik kaynaklar, Nusaybin'e Türk helikopte- rı ile geldigini doğruladıkla- n Talabani ile Türk yetkili- ler arasında bir görüşme olup olmadığı konusunda bılgi vermediler. ORHAN BURSALI HukumetDış Öpgütlerin Yeni GücüPasıfik Okyanusu'nda Greenpeace ile Fransız ordusunun kapışmasını izliyor musunuz? Kendini çevre korumaya adamış, ama dünyanın dört bir köşesinde etkili bir parasal ve manevi des- teğe sahip sılahsız sivil bir güç, iki teknesi ve dal- gıçlarıyla Pasifık'in ortasında atom bombası patlat- makta direnen Fransa'ya kök söktürüyor. Franstz ordusunun subay ve askerieri, Yeşil Barışçılan yaka paça tutuklayıp denemenın yapılacağı bölgenin dı- şına çıkarmaya çalışıyorlar. Greenpeace bırkaç ay önce de Kuzey Denizi'nde artık işi biten dev petrol platformunu batırmaya kal- kışan Shell'e rneydan okumuş, platformu işgal et- mişti. Shell, Avrupa'da benzin satışları yüzde 25 kadar düşünce, Ingıliz hükümetinın destegine rağ- men, petrol platformunu batırmaktan vazgeçmek zorunda kalmıştı. • • • Dünyada yeni bir sürecin çoktan başladığının çarpıcı ömeklerini yaşıyoruz. Bu güç, devletlenn, hükümetlerin, uluslararası ve yerel sermayelerin dışında giderek büyüyen sivil örgütlenmelerin gücüdür. 1968lı gençliğin antiemperyalist mücadelesin- den 1980'lerde ana akım olarak çıkan çevreci ha- reket, bugün uluslararast sivil ve etkin yeni güçler doğurmuştur ve bunlann başında Greenpeace ge- liyor. Dünya çapında etkin diğer örgütler arasında Uuslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar, Terre des hommes, African Rights vb sayılıyor. Bu sivil güçlerın dışardaki ortak adı hükümet dı- şı örgütlerdir (Non Gövemmental Organisatıonen). Yani, •hükümetler, şirketler, makamlar ve egemenlik alanlan tanımayan; *kâr amacı gütmeyen ve ticaret yapmayan; •fcdunya ve canlılan korumayı amaçlayan; *evrensel insan hak ve özgürlüklerini savunan; •fcaçlığa ve yoksulluğa karşı hükümetler dışı çö- zümler üretmeye çalışan, *barış isteyen sivil örgütler. Birleşmiş Milletler yetkililerine göre, dünyada irili ufaklı K) bin sivil örgüt yukanda saydığımız amaç- lar için etkınliklerde bulunuyor. Bu örgütlerde aktif olarak çalışanlann sayısının da milyonlarca olduğunu kestirebilirsiniz. Yapılan hesaplara göre, zengın kuzey ülkelerinden toplam 10 milyar dolardan daha çok miktar, dünyanın ve barışın korunması. yoksul insanların acıtarının hafif- letilmesi için harcamyor. • • • Yerel ve uluslararası sermayenin salt kâr güdüsü, hükümetlerin ilkesiz çıkar polıtikalan ve iktidar hırs- lan; canlı dünyayı, yani hem doğayı hem de insanlı- ğın büyük bir çoğunluğunu eziyor. Sermaye ve hükümetler arasındaki sıkı bütünleş- me, doğaya ve yoksulluğa karşı aralarında kurduk- ları sıkı ittifak, Üçüncü Dünya ülkeleri yöneticileri ve egemen kesımlerinın rüşvete, hırsızlığa, yolsuzluğa, yasasızlığa, keyfi yönetime diz boyu batmış olma- lan, hükümetler ve sermayeler dışı yeni sivil örgüt- lenmelerin de temellerini atmıştır. Bu sivil toplum örgütlenmeleri, iktidarların yanın- da yeni iktidar odaklan olmaya doğru hızla gelişi- yorlar; yerel ve uluslararası düzeyde tabanda yeni, minik ve sivil iktidar seçenekleri oluşturuyorlar. Türkıye'de de bunun yansımalarını görmeye baş- ladık. • • • Dünyanın bu yeni doğmuş sayılan güçlenni se- lamlamak, onlara hoş geldiniz demek, büyüyüp gelişmelerıni ve gürbüzleşmelerini desteklemek gerek... Cavriresmi olağanüstu hal Divriği'de Maden Şenliği'ne yasak MİYASE İLKNUR Duriği'de 1984yılından berı yapılan "*Geleneksel Maden Şenükleri ve KültürEtkinliUerT1992 yılından ben yapılamıyor. Nedenini Belediye Başkanı Muharrem Yağbasan "yasak" dıye açıklıyor. "Bizim için diğer hizmetler ne kadar önemlivse. sağlıkh yaşamamız için ne denli gerekliyse kültür ve sanat etkinlikleri de o denli önemli ve gerekir diyen Yağbasan. liçede sankı olağanüstu hal vanT»ış gibi bu tür etkinlıklere izin verilmediğını aktanyor. Ilçede asayışin normal olduğunu öne süren Yağbasan, yasaklanma gerekçesine ilişkin şu bilgileri veriyor: "Bu son ola\lar bizi perişan etti. Biz bütün engellemelere karşın Maden ŞenliUerini yapmak için direniyoruz. Ama kaymakam bizi tehdit ediyor. Herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde bizi sorumlu tutacağını söUüyor. O zaman da bir provokasyon olması durumunda sorumlu tutulacağımız endişesiyle vapamıvoruz. Biz güvenlik güçlerinden bizi korumalannı ve güvenlik almalannı istemiyomz. Kendi güvenltğimizi sağlanz. Ancak \ine de provokasvandan korkuvoruz. Şu anda Divriği'de olağanüstu bir durum söz knnusu değiL Ancak hâlâ özel tim ilçe merkezinde üs kurmuş durumda. Her şey iki yıl önce Dumluca'da araçlann yakılmasu bir polisin öldürülmesi ve tojmanların kurşunlanması olayıyla Muharrem Yağbasan başladı. Ûçeve özel tim geldi. Ancak bütün bu eylemleri ne sol örgütler ne de PKK üstlenmedi. Bundan önceki olaylarda eylemleri bir üstlenen çıkardı. Aynca merak ettiğimiz bir diğer konu da, Divriği'de eylem yaptıktan sonra kaçmak çok zor. Tek çıkış yolu v'ar. Geçmiş vıllarda özel timk halk arasında büyük gerginlikler yaşandL Özel tim elemanlan ilçe sokaklarında ellerivle kurt işareti yaparak dolayışor, çay bahçesine bile zırhh araç ve panzerle geliyor. Bilindiği gibi Divriği sol görüşlü ve Alevi nüfusun ağırhklı olduğu bir ilçe. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Bazı köylerde ormanlar vakıldı. Divriği'nin Ovacık Sincan ve Beypuıar beldelerinde bir tabur asker var. Aynca ilçe merkezinde de asker var. İki yıldan beri kayda değer bir olay vuku bulmadığına göre, özel timin ilçede görev vapmasma ve bizim etkinliklerimizin •güvenlik olmadığı' gerekçesiyle engellenmesine gerek yok."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle