24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 7 EYLUL 1995 PERŞEMBE 12 DIZIYAZI uu Cumhuriyet 'in okullararası şiir ve kompozisyon yarışması Derleyen: Erol Toy Desenler: Semih Poroy Gençler övüncümüzdür bizimÇocuklanvla öğunebılmek kola> değıl Ancak ılk \e ortaokul ogrencılennın ozelden genele, ye- relden evrensele bakışlanndakı bu tutarlıhk. olsa ol- sa ortak bılıncın urunu olabılır Turki) e okur-> azar kıtlesının yaşı en küçuk dılı- mının hemen her sorun \e konuda \erdığı haber ozetle bu kadar Gençlenmızın konusuysa daha özel Cumhun>etımızın toplumumuza kazandırdık- lan Ve Turkıye cephesınde yenı bır şey yok Ilk orneğımız Anafartalar Lısesı oğrencısı Han- de Temel'den Özgurluk Atesl Cumhuınet halhn egemenlıgıdoğrudandog- ru\a\ada seçtığı temsılcılereln le kullandığı dev- let hıçımıdır Turk ulusu tanhın ılk çaglarından ben demok- rası ılke \ e ahşkanlıklarına baglı de\ let \ onetımın- de erkeğı \e kadınma eşıt hak \egorevler tanıvan bır ulus olarak un \apmıştır Cumhurnetın kazandırdıklan ıseçokaçıktır En başta bır ulkenın \atlığını surdurebdmesı ıçın ge- reklı olan 'özgürlüğe' ka\uşulmuştuı Bır başka mılletın egemenlıgı altına gırmemek ekonomısn- le kulturınle polttıkasnladışa bagımlı olmamak kendı oz kulturumı unutıdmadan \aşatabılmek \e gelecek nesıllere bıtakabılmek ozgurluktur Bu halkınıoneiıcılennıseçmehakkıdoğıırmuş Ama sadece bununla sınırlanmamıştır Yonetıcıle- rınınherhangıbıı \anlışlıgınıgorduğuzamun on- ları değıştınp başkalarını seçme\ ı de ıçermekte- dır Bu nedenle cumhurn et ne kolav elde edılecek bır amaç, ne de kolcn ka\bedılebılecek bır uiku değıl- dır" Adana 24 Kasım Lısesı nden Burcu Yuksekyal- çm; Yıl 1923 Yenı bır tarıhınsa\falan açılnor tş- te bu tarıhte Turkne çagdaşlaşma \olundakı ılk adımlan atn or Hasta adam \ aralanm sarn or VI- kemız Kurtuhış Sa\aşı ndan henu: \enı çıknuş ol- masına rağmen kendı \olunu çıznor cumhurıvetı ılan ednoı dıye, arkadaşını desteklıvor Ama Özel Antal>aLısesf nden Lutfiye Berberoğ- lıTnun hemen ekledığını de unutmamalı, Laık duşunebılmek cumhurnetın en temel ıl- kesı, a\nı zamanda eşıtlıgın de sımgesıdır Şu an \ aşadığımız gunlenn cumhumetle ıç ıçe olmanın onemını bıln oruz fakat \ etermce anla\ a- mı\ oruz Çıınku ınsanlar bır şe\ ı ka\ betmeden o- nun degeıının farkına \atmı\orlar -\ydın Adnan Menderes \nadolu Lısesf nden Burcu Unuvar bır şev daha ekJıyor Cumhuriyet Devrimi " Cumhurnet hem \onetım hem de u\garhkdex- rımıdır Kazandırdıklarınm en onemlısı ıse \asalaria çı- zılen ve gu\ence\e alınan ınsan haklan \e \aşam bıçımıdır Herkese eşıt egıtım \eöğıenım hakkı a\- dınlığa çıkışta halkın heı bıre\ ıne onem \ erıldıgı- nı gosterdı Ilk he\ecanlann atılımnla Turk ınsa- nı, Ataturk un gu\enını her alanda kamıladı Bu he\ecanda unutulmaması gereken en onemlı şe\ de 'Egemenlik kayıtsız şartstz ulusundur' ılkesı- dır Egemenhk \e cumhurnetını en degerlı gu\en ka\nağı olarak bılen Turk Llusu hıçbır etkt ıle bunlardan odun \erme\ecektır Çunku cumhurnet bu topluma dılını sanatmı tanıma gucu \erdı tnanç aktore \e kulturune sa- hıplenıp nceltmegucu \ erdı Bılım \ e egıtımını ge- lıştırıp va\ ma olanagı sağladı Laıklık \ e ozgurlu- gu \aşa\arak tanıma benımseme \e \aşatma bı- lıncı kazandndı \eıeden gelııse gelsın \urdu \e ulusu \enıden karanhgın kucağına çekebılecek tum çabalara kar- şı u\ anık olma \ e dırenme ode\ ı \~ukledi işık Yolu Yol Almak Bılecık Anadolu Lısesı nden \>şe Kalemtaş; Gozler \alan so\lemez demış atalanmı: dıye başlıyor Sozluklenn cumhun>et tanımındakı yeter- sızlığını \ urgulayıp geçmışın bır kısa ozetını yap- tıktan sonra lnsanlık \e u\garhk ılerledıkçe ka\ramlar ve kuıumlaı da değışıp gelışnor lnsanlık heı konu- da dogıu \e guzelı \akalamak çabasmda De\let şeklı konusunda bugun msanlıgın ulaştığı en son nokta cumhurn ettıı A\nızamandagunumuzkoşul- laı ında \ar\e ethn olma çabasındakı tum toplum- ların çıkışnoktası cumhuınettıı dı>etamamlıvor Çanakkale Ibrahım Bodur Lısesı nden Şuin tk- izıse, Cumhurnet o\ le bu\ uk bu kıır tulustur kı top- lumumuz ıçm bırçok şe\ı kaldırmış demohasnı kazandırmıştır Şenat duzenını kaldırmış (arklıdın \emezheptekı ınsanlann barış ıçınde\aşa\abılme- lerını (laıklık) kadın haklarını seçme seçılme hak- kını, xanı mgarlıgı kazandırmıştır Cumhurnet bı- ze Ugur Mumcu ları Muammer Akso\ ları Okta\ Akbal ları kazandırmıştır ' Aynı lıseden U. Ozgun Uluşal ıse buvuk bır coşku>la haykınyor Cumhuriyet Fazllettir Ataturk ılkelerı benım de ılkemse Turk gencı olarak Turk olmanın gururunu dınin or bu sarsıl- maz mancı \uregımde hıssednorsam Bugun he- pımızın başı dık alnı açıksa Her alanda başarı- lı olabıln orsak Turkun \ apama\ acagı hıçbır şe\ \okturdedırtebıldnsek CL MHLRlYETFAZlLET- TtR Benım fanı vucudum elbet bırgun toprak olacak- tır Fakat Turkne Cıımhunetı ılelebetptnıdarka- lacaktır dnen bu\uk ATAM' Sen cumhurnetın ancak 15 \ ılını gorebıldın Bızler ıse her ı (/ daha bınuk coşkuila kutlu\or oguldan kıza tek wrek olu\ orsak tşte bumın ıçm CL MHURhET FAZt- Burası Bugun 23 Nısan Burası lstanbul çocuklar bavram yennde Burası \nkara çocuklar huzur ıçınde Burası Izmır, çocuklar neşe ıçınde Burası Şırnak, çocuklar kanlar ıçtnde ERKAN TOSUN (Şiir I. Odul) Umranıye Ozel Eyuboglu Kolejı - lstanbul Sabahsız Doğaıı Güneş Ateşlerde yanar bedenlen, Yureklen uşurken kuçuk çocuklann Yüreklen yıldızsız gecelerde Büyur bazılannın Ve beyaz bır gûl gıbı açarsın Urkek avuçlannda umutlann Sen banşsın Duvarlar orûlur sınırlara Tutsaklığa hıç dayanamazsın Gun gehr, Duşüncelerde buyuyüp Yıkarsın duvarlan Sen banşsın tkı kurşun arası En buyük ozlemsın Korkularla ağlarken lçımızde duyumsadığımız Kınk dokük sevgıler, Çok uzaklardan fısıltısını du>duğumuz O guzel turkusun, Sen banşsın Baharsız kışlan vardunyamızın Nefrete tutsak bedenlen, Kana bulanmış sokaklan, Mavıyı hıç gormemış çocuklan, En dennınde kalbının Içın ıçın bırsızısı var Sen kı bartş, Sabahsız doğan sıcak guneşsın Son sevgı kınlmadan Son çocuk buyümeden Son gozyaşı duşmeden, Gun gelır, gecemıze Taptaze se\gınle Ansızın doğarsın ESER SEV t \ Ç (Şiir II. Odul) Uskudar Amerıkan Lısesı - tstanbul Artık Kelepçelenmış guluşler ardına gızlenmış Bır parça umut Ve yakılmış. ha\aller şımdılerde genye kalan Ama >ıne de dokunmak ıstıvorum yaşama Sabahın çığlıklarını duvmak ıstıyorum Yorgun bır sıs uyuvor şımdı nehnn ûzennde Goz gozu gormuyor Oysa karanlığı ağartan sözler duymalıvım bugun Sonu olmayan geçıtlerden gun ışığına çıkmalı>ım Son hızla sokup nefretlen vureğımden Sana Loşmahjım artık Tutsak edılenler "sılahlar ' olmalı artık Yaşam degıl' Geleceğın uykuya daldığında aşkın resmını çızmelısın rüvalanna Olumun değıl' SELİN AKA\ (Şıır III. Odül) Ozel Çamlaraltı Lısesı - İzmır LETTİR Esenler Atışalanı Lısesı'nden Cemite Kalsın, ne guzel belırtı>or aynı gerçeğı Cumhumet bıze bır hedne degıl Cumhurıvet bıze emanet Dunkuler onu kazandı ve ha\ata ge- çırmek ıçm ne gerekırse \aptı Yuregıvle savaşa- rak\ada fıkıılern le Ve sızler bugunlerısımz cum- hurn etm Onu \anna ulaştıracak olanlarsınız ve bızler de \arınlarda \aşatacagız cumhurıvetı Fı- kırlerımızle Mireğımızle gerekıne sa\aşarak Halkalı Zıraat Meslek Lısesı oğrencısı I. Okay Yıldınm, hemen eklıyor Şuna da değınmeden geçmemek gerekır Bu- gun Atamıza \e mktlaplarına saldtrı bır ha\lı art- mıştır Cumhurnetcı\e Ataturkçulere vapılan sal- dırılat boştur Cıtmhuınet \aşatılacaktır Ataturk- ^ulukten odun \erılme\ecektır Kartal Ozel Ahmet Şımsek Lısesı nden A. Nilsu Denktaş, konu>u daha açmakta duraksamıvor, \eler olın or' Bu mutsuz \ uzleı neden bo\ le kuskun baknorlar'* Neden hepaglnor halk° Yok- sa ıızeı lerındekı kara çarşaflarm kederı ıçlerıne mı ışlemış ' Konuşma haklan olmadıgma mı aglı- \ orlat ' Bu garıp gn sılerden mı rahatsızlar} Yok- sa bu ıngar olma\an kendıne gınensız ınsanlar kııllandıklan anlaşılması guç dılknnden mı ke- deılenmışler bo\le° Haksızhklar anlaşmazlıklar \e eksıklıkler bo\ lesme ezerken kendtlerını ellerı- nı açmış ne ıcın dua etmekte bu kadınlar7 Neler olın or bo\ le ' O\ \a elde edeme\ eceklerı kapkara bır buluttur ko\ aladıklaı ı Tıpkı vureklerı gıbı kara olan bu bu- lutu cumhurnet ruzgarı elbette savuracaktır Son- suza dek bu topragın msanları a\nı guneşle ısm- ma\a de\am edeceklerdır Bu guneş de yalnız \e \almz Ataturk tıır Sonsuza dek a\dınlıktır O> sa Korfez Fen Lısesı'nden Tanay Kıbçaslan'ın dedığı gıbı, E\et cumhuınet laıklık ılkesı uzerıne oturtul- muştu Çunku Osmanlt De\letı nde\apılma\aça- lışılan bırçok lemlık dın adına baltalanmıştı Za- ten A\rupa da doğan \e hızla \a\ılan 'Aydmlanma' hareketının Osmanlı tmparatorlugu nda\ansıma- masınınenbu\uknedenı dınıbaskndt Buvüzden L lusal Kurıuluş Sa\ aşı ndan sonra kurulacak de\ - letın dın bovunduruğu altında olmaması gerekı- \ordu tşte laıklıkle beraber getırılen cumhurnet dın esasına da\ah dıktalor bıı rejımın orta\a çık- masınaengeloldu Cumhurnet topluma uluska\- ramını ogrettı derken İzmırKarşıvakadan Selma Yığıtalp Lısesı oğrencısı Burcu Gundüz, bır seyır- cının ızlenımlennı aktanrken, Kendı masasmda adalet ara\an komıserımız surgünden surgune gıdn oıdu Son gumruk kaçak- çılarını da orta\a çıkardıktan sonra sınıra gonde- rıldıgınde se\ tnen memurunun bıı sozupek hoştu O temeldeki çürüğu, çatıda tamıre uğraşıyor." Gebze Anadolu Lısesı nden Erol Taşçı, hem ıç- ten sorulan, hem yoz değerlendırmelen yanıtla- makta gecıkmıvor Yeni Dunya Duzenl yalanı Bu saldırıların nedenı bellıdır Özellıkle 1980 den sonra dun\a halklan tek duzene dogru suruklenmek ıstenmektedır Kapıtalızmın egemen oldugu bır duma Serma\enın kendı ıçındekı çık- maz noktaları aşmak ıçın 3 Dun\a ulkelerını \e azgelışmışlerı bırer pazar halıne getırmek mum- kunse \ ok etmekamacn la ABDtarafından bırpro- je orta\a kondu Yenı Duma Duzenı Bu duzen gelışme ıçm ıtıcı gucun kar tuıkusu ol- duğıınu dıışunen bazı gınşımlenn kamusal nıtelı- ğım unutmuş serbest pnasa \anlısı butun top- lumsal ılışkılerını çıkarları doğı ultusunda oluştu- lan ınsanlar \aratma\ı amaçlnordıı tdeolojüeı ın bıttığı bagımsızlık ıdealı gıbı ıde- olojıleıe da\anan ımsuilaıın çagdışı oldugu du ş unt. esı bın uk bır kampaın a destegı ıle azgelışmış- leile Turkne \e \am>ıtıldı Bu \ utturmaca ıçm en bıniık engel bagımsızlık ıdeolojısı \e kemalızmdı Tuketım ekonomtsı ko- nıklenuken de\letçıhk en bu\ukduşman bellendı Butun bunlara kronıkleşen şenat özlemlen de ek- lendı Cumhuınet ılkelerınden odun ustune odun \eren hukumetler cumhurnetı \ozlaştırdılar Hat- ta şeııatçılar demokıvsının bır unsuru olarak go- mlme\ e başlandı Ataturk un \aptıgı de\nmlere ve ozgun cumhu- ınete bugun daha da çok ıhtnacımız \ardır Ba- gımsızlık \anlıst halkçı cumhurıvetçı Atatıııkçu- ler vukarıda sa\ ılan guçlenn bu emellerını gerçek- leştırmesıne fırsat v erme\ eceklerdır Turkne özgıın cumhurnete ve Ataturk ılkelerı- ne sahıp çıkacaktır Mersın Dumlupınar Lısesı'nden Serap Çırak; Aıtık \eıınegetırılmeıen sozler goz\aşları ıs- temn oruz Cumhun\ete \araşırbırşekılde dırenış ıstnoruz dıyetamamlıyor SamsunArLısesı'nden Ayça Çıkrtkçı ıse son noktav ı ko\ makta, Cumhurnetı koruma goıe\ı Turk gençlıgıne \erılmıştır Bunu da bınuk onder Ataturk şu cum- leleıle Geçlığe Hıtabesınde belırtmıştır E\ Turk Gençlıgı' Bırıncı \ azıfen Turk ıstıklalını Turk Cumhurı- vetını ılelebet muhafaza \e mudafaa etmektır E\ Turk İstıkbaltnın e\ladı' tşte bu ah\al\e şe- raıt ıçınde dahı \azıfen Tuık ıstıklal \e cumhurı- vefını kurtarmaktır Muhtaç oldugun kudret da- marlartndakı asıl kanda mevcuttur ' Işte ılkokuldan başlavarak lıseduze>ıne toplu- mun en genç kesımımn açık ve kesın goruşu Ozetın dılı> le anlatmaya çalıştığımız gerçek, top- lumuetkıledığını sanan pek çok ınsan kurum ve ku- ruluşu duş kınklığına uğratmış olabılır Turkıye toplumuna bır şey davatmanın olanak- sızlıgını kavrar ve kendılennı duzeltırlerse ayna ış- levını vapmış olurlar Vok elbırlığı> le dayatabılecegını sananlan bırde başarı kazanmı^ olanlann kalemıyle u>armakta > arar\ ar SURECEK ANKARA NOTLARI MLSTAFA EKMEKÇt Denktaş'ın Açıklaması... Rauf Denktaş'tan 4 Eylul 1995 gunlu bır açıklama geldı şoyle dıyor "27 Ağustos 1995 tarıhlı Cumhunyet'te 'Artık Yeter Be'' başlığı ıle yayımlanan yazınızı ılgı ve ıbretle oku- dum Bunca yılın muteberbıryazan olarak şahsım hakkın- da bana duşman kışılerden aldtğınız bılgılen okuıian- nıza duyurmak kuşkusuz hakkınızdır Ancak bunca yıl- dır Kıbrıs'ta Turk olarak, ınsanca yaşamak ve ulusla- rarası antlaşmalarla tescıl edılmış olan hak ve hukuku- nun gasp edılmemesı ıçın muazzam bır mucadele ver- mış olan Kıbns Turklerının başlanna bunca pıslıgı bır çırpıda dokebılen bıryazıyı, cıddıyetı ve ınanıriığı ıle un yapmış olan Cumhunyetgazetesınde okumak hepımı- zı uzmuştur Hıç kuşkunuz olmasın bu pıslık dolu ya- zınız Rumlar tarafından dunyaya yayılacak ve bırçok beynı yıkanmış yabancı dıplomatın ve gazetecının elın- de KKTC msanı hakkında bır bılgı kaynağı halıne ge- tınlecektır Ben burda kendı rnudafaamı yapacak değılım Hal- kımın, herseçımde bana vermış oldugu guvenoyu be- nım ıçın yeterlıdır Ancak, Sayın EcevitTe benı Nikos Sampson 7a aynı kefeye koyabılen bırkarakter, sızı bır an ıçın duşundurmelı ve elınızı vıcdanınıza koymanızı sağlamaljydı Sayın Ozker Özgür'un Turkıye'de yaptığı temaslar- da 'Kıbns ta once çozumu savunduklannı ve Hikmet Çetın'/n, Erdal inönu'nun, irfan Gurpınar'/n Meh- met Keçecıler ın Cem BoynerVn ve Şınası Altınel 'ın kendısıne Sızın gıbı duşunuyoruz' dedıklennı yazıyor- sunuz Pekı, bugune kadar bız ne dedık, ne dıyoruz'7 Ekım 1994'te Klerıdes'/e yaptığım goruşmede gun- dem 'guven yaratıcı onlemler paketı nın uygulanması ve meselenın ozunun muzakereye açılmasıydı Klen- des Avrupa Bırlığı'ne gınş ıçın yaptıklan muracaatı desteklememız onşartını masaya koydu önce ço- zum cevabını verdım Klendes masadan kaçmayı yeğ- ledı Çunku ona gore Avrupa Bırlığı'ne 'Kıbns ın butu- nunu temsıl eden meşru bır hukumet' olarak gırebıl- dıklen takdırde 1) Garantı Antlaşması ışlerlığını kaybe- decek, 2) ikı kesımlılık gıbı formuller de Avrupa Bırlığı ılkelenne ters duşecek, boylelıkle, 3) Tum Rum göç- menler yeıierıne donecektır Ben Avrupa Bırlığı onşartını kabul etmedığım ıçın ba- na gunlerce saldıranlarşımdı once çozum' dıyorlarsa ben buna ancak sevınınm Ancak ışın bununla bıtme- yeceğını de bılmek gerekmektedır 1960 antlaşmalan ıle Turkıye'nın Kıbrıs uzennde garantorluk hakkına ek olarak Yunanıstan la eşıtlık hakkı vardı 1960 antlaşma- lan sadece Yunanıstan ın uye oldugu Turkıye'nın dış- tan baktığı hertıangı bır uluslararası bırlığe Kıbns'ın uye olamayacağına amırdır Bu da Kıbns'ın dolaylı yoldan Yunanıstan la Enosıs yapmaması ıçın vanlmış olan bır mutabakattır Aksı halde TurKiye'nın Kıbns uzenndekı hak ve yetkılen ortadan kalkmış olur Avru- pa Bıhığı 'ne uyelık ıçın yapmış oldugu bu vasadışı baş- vuru ıle Rum lıdeıiıgı Kıbns meselesını leyhıne hallet- mek ıçın uğraş vermektedır ve Kıbns bızıer ıçın tehlı- kelı vırajlara gırmıştır Kıbns Turklerının, Avrupa Bırlığı ne uyelık ıçın yol al- mış olan Rum trenıne katılması mumkun değıldır Za- ten Avrupa Bırlığı bunu ımkânsız hale getırmıştır Av- rupa Bırlığı'ne gore, 1) Kıbns unıter bır devlettır, 2) 'Meşru Kıbrıs hukumetı Avrupa Bırlığı uyelığı ıçın baş- latılacak muzakerelerde yegane soz sahıbıdır, 3) Kıb- ns Turklerı ıle temas 'meşru hukumetın' muvafafatı ıle yapılacaktır 4) Avrupa Bırlığı Adalet Dıvanı karanna gore de ıç mesele addettıklen bolunmuşluğu hallet- mek 'Kıbns hukumettnın' görevıdır, 5) Kıbns Türklen azınlıktır ve Kıbns hukumetırnn yasalanna uymakla yu- kumludur1 Bız bunlara karşı mucadele vermekteyız bu yanlış- lan duzeltmeye çalışmaktayız 1960 antlaşmalan ıle vurgulanmış ve 20 yıl mucadeleden sonra BM Guven- lık Konseyı'nce de kabul edılmış olan sıyası eşıtlık, egemenlıktekı haklanmız, Turk garantısının devamı, ı- kı kesımlılık gıbı haklarla donanmış bır antlaşma ıçın gelınız konuşalım dıyoruz Rum tarafı sılahlannı yığı- yor, mılıslenne sılah cephane dağıtıyor Yunanıstan a Kıbrıs'ta denız ve hava uslen verıyor, Yunanıstan'dan paralı uç-beş bın asker alıyor ve Klendes, ulusal da- valan ıçın zamanında verdıklen yemınlen hatırlatarak 'Kıbns'ta ulusal davadan tavız yoktur kat'ı zafere ka- dar sıperlerde mucadeleye devam' dıyor Bız Rumla- nn, uzlaşmadan yana olmadıklannı, butun bu delıllere rağmen, dunyaya yayamıyoruz Çunku, arada sırada da olsa, sıze pıslık dolu mektubu yazmayı banşa hız- met addedenler bızı kan ve barut kokusuna susamış canavarlar banştan yana olmayan faşıstler olarak tak- dım ederek Rumun elıne en guzel sılahı venyorlar Bız 'Kıbrıs Davası'n/n bır Turkluk davası olduğuna ınanıyoruz Enosıs'ı engellemek ıçın benım neslım 45 yıldır her şeyını ortaya koyarak mucadele etmektedır Dava, kendımızı kurtarrna davası olsaydı Kıbns çoktan boşalır ve Rum da hedefıne ulaşmış olurdu Bız Rum un ulusal dava'dedığı Kıbns ı Rumlaştınp Akde- nız'de ıkıncı bır Yunan Cumhunyetı kurma davasının karşısındakolonızeedılmemek Kıbns ı, Turk/ye'yekar- şı sılahlandınlmış bır ada halıne getırmemek ıçın ken- dı ulusal davamızı savunuyoruz Turicıye bu davadan vazgeçmışse lutfen bıze de haber vennız Çunku pıs- lık dolu mektubu sıze gondermış olan arkadaşınız (>) boyle bırdavanın varlığından ve venlen mucadeleden haberdar değıldır herhalde' Ya sız, Sayın Ekmekçı? Saygılanmla Rauf R. DENKTAŞ Cumhurbaşkanı" BULMACA SEDATMŞİ\A\ 1 Turk halk mu- 1 2 3 4 5 6 zığınde belırlı bır karakten olmavan \ e ağıt y a da gur- bet turkulerıne eş- lık eden muzık 2/ Sozü pışırıp dı- venınışım— ede bır soz" (Yunus Emre) Muhte- mel 3/ Avnı adlı bıtkının kokunden eldeedılenvesuv- la karıştınlarak tutkal gıbı kullanı- lan toz Ateş 4/ Beraberın- de yağmur getırmeven guçlu fırtına Btrnota 5/Kokmuş hayvanolusu A>Tilık 6/Sa- hıp Maden agaç taş uzen- ne elle >azı va da şekıl o\ ma 7/ Bır bağlaç Pınnç \e şe- kerkamışından elde edılen bır tûrrakı 8/Derılennıç\uzun- dekı et parçalannı temızleme ışlemı 9/ Kaplumbağa kabu- ğu \emışlerın venen bolü- mu \LkARIDAN 4Ş4ĞHA: 1/Ras\onalızm 2/Afhkadabırulke Yapma etme 3/Ho- bı Pantolonun apış arasına gelen verı 4/Pamuk \un gı- bı şevleneğıımekte kullanılan araç Haber 5/K.urutulmuş mevvelenn şekerlı buda kavnatılmasıyla vapılan şerbet Arjantın ınplakaışaretı 6/Bırrenk Sotrada kullanılan sa- han altlığı II Mların taşınması ıçın japılmış kapalı tanıma aracı Bır^poraracı 8/Başkalarımn sırtından geçınen kım se Borudankolalmakta kullanılan bağlantı parçası 9/^s- va da bır ulke Bnçte bır roben oluşturan ıkı bolümden her bın
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle