24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 EYLÜL 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 Tet 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.513 90 98 Türkiye'nin biiyük umudu: Omer Zülfüerdiöi konserlerle SHP'yi diril- tenjstanbul'da belediye baş- kanlığına aday olmasıyla da partinin oylarını patlatan Ömer Zülfü üvaneli tabanından ge- len istek üzerine yeniden sahneye çık- tı ve CHP Genel Başkan adaylığına so- yundu... Tabanının talebi üzerine genel baş- kan aday adayı olarak ortalıkta şöyîe bir dolanan Ömer Zülfü, görünen o ki ve ne yazık ki, partideki "çakallar" ne- deniyle maksadına nail olamayacak... CHP için ne büyük kayıp... Sosyal demokrasi için ne büyük ka- yıp... Türkiye'nin geleceği için ne büyük kayıp... Türkiye bu fırsatı kaçırmamalı... Ömer Zütfü, Türkiye'nin umudu! Ressam Bedri Baykam'ın önerdiği gibi Ömer Zülfü bir de Yeni Demokra- si Hareketi'ni denemeli... Ömer Zülfü, YDH olmazsa ANAP'tan, ANAP olmazsa DYP'den mutlaka politikaya girmeli... Ve hatta bu partilerden birine gider- ken yanına CHP'deki dostlarını da al- malı ömer Zülfü... Bir de henüz adını açıklamadığı dostlan var ki asıl bomba onlar ortaya çıkınca patlar herhalde... Medya için ne muhteşem bir haber olur... Düşünebiliyor musunuz, Cem Boy- ner'in bir yanında Ömer Zülfü öteki ya- nında Ercan Karakaş'la Fikri Sağ- lar... Ne de güze! yakışırlar! — Ömer Zülfü tercihinı ANAP'tan ya- parsa bu tablo Mesut Yılmaz'a da ye- ni bir imaj kazandırır... DYP'den yana yaparsa Tansu Çil- ler'e... Evet, hele Tansu Çiller'e... Çiller'in yüzde 70'ini gençlerden oluşturacağı parlamento için ilk kıvılcı- mı bile çakar Ömer Zülfü... Doğan Taşdelen Çankaya'da bir konser organize eder, Ömer Zülfü de 300 bin gence şarkı söyler, konser çı- kışı gençlerin yüzde 1'i DYP'ye üye olur, bu 3 bin kişinin yüzde 10'u da kontenjandan milletvekili adayı yapılır, ilk seçimde buyrun size 300 genç mil- letvekili! Ömer Zülfü de DYP'nin Grup Baş- kan Vekili olur artık... Her grup toplan- tısı öncesi kısa bir konser de verdi mi, seyreyleyin parti içindeki uyumu... Yeter ki Ömer Zülfü istesin... Hangi parti istemez ki böyle bir as- solisti... SESSİZ SEDASIZ NURİKVRTCEBE Orduevi A dı bizde saklı kalsın, bir bayan okur Bursa Uludağ Orduevi ve Kurşunlu'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı askeri kampında gördüklerini aktanyor "Ağustos ayında bu tesislerde gördüklerim beni tedirdin etti. Türbanlı, uzun entarili hanımlar ortalıkta fır dönüyordu. Bildiğiniz gibi orduevlerine girerken belli bir kıyafet kuralına uymak gerekirdi. Üstelik bu hanımlann eşlerinin ya da yakınlannın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyor olması, dinci kesimin artık orduda da belli bir yer edindiğinin işareti olsa gerek. Çünkü daha önceki yıllarda böyle görüntülerle hiç karşılaşmazdık. Artık, 'Ordu içindeki dinci kesime büyük darbe' haberlerine pek inanasım gelmeyecek." Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Kışın kara kara düşünmemek için beyninizi fazla güneşiendirmeyin. Bugun 'sarı' dediğine yarın 'kırmm' diyen imtiyazlı K endisini bu ülkenin gerçekten çok imtiyazlı bir vatandaşı ilan eden Hıncal Uluç'un onca 'imtiyaz'a karşın ne yazık ki önemli bir sorunu var: Bendeniz! Anladığım kadanyla aklından hiç çık- mıyorum. Vaziyet'e takılmış durumda! Hürriyet'in üçüncü sayfasında, teca- vüz edilip öldürülmüş bir kız çocuğu- nun fotoğrafı yayımlanınca HürriyeJ'in Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Öz- kök'e nasihat ettikten sonra, lafı dön- dürüp dolaştırıp bendenize getirmiş Hıncal Uluç. Ne alaka ise... Kaldı ki çalıştığı gazetenin arşivi kan- lı ve çıplak ceset fotoğraflarıyla dolu değılmiş gibi! Ama bugün "sarı" dediğine yarın "kırmızı" demek imtiyazı da kendisin- de olduğu için, ne yazsa yeridir! Fakat inanın, bilinçaltında bu denli yer edeceğini bilseydim, hakkında tek satıryazmazdım... lleride, önemli sağ- lık sorunlarının müsebbibi olarak gös- terilmek istemem! Zaten bir grup Cumhuriyet okuru, Vaziyet'te "boş konular"a yer verilme- mesini istiyor. Mersin'den Dündar Özdemir yazı- yor: "Bulunduğum kurumda arkadaşla- rım Cumhuriyet gazetesini okumak için birbirlerinin sıralarını bekliyor, bu du- rum da beni oldukça mutlu ediyor. Ko- şenize konuk olan meslektaşınızın ya- zılannı sanıyorum, o gazeteyi alan in- sanlar okumadıkları gibi, o isimde bir gazetecinin, o gazetede olduğunun dahi farkında değiller." Bir grup Cumhuriyet okuru ise, o ga- zeteyi okumadıklan halde televizyon- dan izledikleri kadanyla Hıncal Uluç'a ilişkin düşüncelerini aktanyor. Ali Gemicigil şöyle diyor: "Ceza sahasının önündeki yanm da- irenin ne ışe yaradığını geçenlerde Er- man Toroglu'nun programında öğren- di. Kuralları bilmiyor, eleştiri yapıyor. Spor yapmamış, eğitimini es geçmiş, çıkıp spor peygamberliği yapıyor. Üs- telik fanatikliği de inandıncı değil. Ak- rabası Ahmet Taner Kışlalı yazdı. Ön- ce Fenerbahçeli, sonra Beşiktaşlı, en sonunda da Galatasaraylı olmuş. Siz hiç böyle fanatik gördünüz mü?" Alican Paçavracı, "Sayın Hıncal Uluç, ağzını yayarak şaka programın- da insanlarla alay etmeyi yayın özgür- lüğü, düşünce özgürlüğü gibi 'asil' bir olay zannediyorsa yanılıyor" diyor. Işte bütün mesele bu! Bir anlayabilse... Can kulağıyla din- lediği Sezen Aksu, keşke "elmalaria armutlar toplanmaz" diye bir şarkı yapabilse! Kiiçük Tuğçe Adana.Büro'dan arkadaşımız Sabit Özkeser göndermiş 4 yaşındaki Tuğçe Özaslan'ın fotografını... Cumhuriyet'i "küçük" gazete yapan Show TV'nin haber analizcisi Ufuk Güldemir den daha aklıbaşında bir görüntüsü var küçük Tuğçe'nin... Ve Ufuk'un "küçüklüğü" karşısında ağzını açmayan Deniz Baykal'dan dahaolgun... Tuğçe'nin ne raiting derdi var, ne de delege tavlama sorunu... Büyüdüğü zaman kupon kesme derdi de olmayacak.... Deniz Baykal, bazı sorular karşısında neden 'ııı'Iamaya başlıyor? Our air conditiön - the clean,freshmountaın aır Open from June 9 PALACE HOTEL GSTAAD SWITZERLAND Please call- Phone+4130/83131 Telefax+4130/433 44 S.S. Hayıtlı Koyu (Dikıli) arsa ve yapı kooperanfi üyelık hakkımı devrediyorum. Tel: 571 15 96 NEVŞEHİR İZALEİ ŞÜYX: SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Sayr 1995 10 Davacı Mehmet Teke vekılı Av. Ahmet Göktaş tarafindan davalılar Nail (Cardesseven. Ali kızı Hatice ve Ali kızı Kadnye hakkında açılan izaleı süyu davasımn kesrnleşen karan nedeniyle; Nevşehır ili Merkez i\çe Yeni Mahalle Taslıbel mevkimde kaın tapunun pafta 20 N-l. ada 1594. parsel 2 no'da kayıtlı taşınmazın yapılan kıymet takdir keşıfı sonunda: söz konusu arsanın çevresınde yapılaşmanm bu- lunduğu. her türlü belediye hizmetlennden faydalanır dunımda olduğu. Nevsehir-Ûrgüp karayoluna yakın bir mesafede bulunduğu ve şehnn aelişmeye eherişlı yerlerinden olduğu gerekçesi ıle 364 m2 arsaya m2 birim fi- yatı 155.000 liradan toplam olarak 564'200 000-TL deger biçildığıne dair 3 bilirkişi imzalı 5.7.1995 tarihli bı- lırkişı raporu. adresi tespit edılemeyen davalılar Nail Kardeşseven, Ali kızı Hatice ve Ali kızı Kadnye ile tüm ilgılılere ilanen tebliğ olunur. Basın: 32234 GÜLAĞAÇ tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo. 1995'80esas Alacaklı Aksaray ili Gülağaç ılçesı Demırci kasabasından Mustafa Us vekili avukat Metin Bozlak'a ışleye- cek faız, ücret-i vekâlet, ıcra harç ve masraflan hariç 390.800.000 TL ödemeye borçlu bulunan Gülagaç ilçesi tstiklal Mahallesi'nden Mustafa oglu Osman Kok adına çıkanlan 163 ömek ödeme emn zabıtaca yapılan adres araştırmasında adresi meçhul olduğundan tebliğ edilememış olup. alacaklı vekılının talebi gereğınce adı geçen borçluya gazete ilanı ıle ilanen tebligat yapılmasına karar venlmiş olmakla: Yukanda açık adresi ve kimliği yazılı bulunan Osman Kok'a Gülağaç Icra Müdûrlüğü'nün 1995'80 esas sayılı ıcra takip dosyasının borçlusu olarak 163 ömek no'lu ödeme emrinin tebligıne kaım olmak üzere işbu ilanın yayın tanhinden ıtıbaren ttK'nın 74. maddesı gereğınce mal beyamnda bulunmanız, 7 gün içinde de borcunuzu ödemeniz, aksı takdirde hakkmızdaki icra takıp dosyası kesinleştığınde yokluğunuzda menkul ve gayrimenkul mallannızın yokluğunuzda haczedılerek muhafaza altına alınacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 23.8 1994 Basın: 4012! HAYRABOLU SULH HUKLTK HÂKtMLİĞİ'VDEN DosyaNo: 1990/834 Davacılar Nihat Tannnıan ve arkadaşlan vekılı Av Orhan Aksoy tarafından davalılar Ergın Tannnıan ve ar- kadaslan aleyhıne mahkememızde açılan ortaklığın gıdenlmesı davasımn yapılan açık duruşması sırasında. da- hili davalılardan Necmıye Özmen, MuzafFer Turgul ve Yalçın Tannnıan'ın adreslen tespit edilemedığınden ken- dılerine dava dılekçesinin ilanen teblığıne karar verilmiş olup bu davalılann duruşma günü olan 5 10.1995 gü- nü saat 09.00*da duruşmada bızzat hazır bulunmalan veya kendilenni bir vekil ile temsil ettirmelen, aksi halde duruşmalara yokluklannda devam edıp karar verıleceği ve dava dilekçesı yerine kaim olmak üzere ilanen teb- liğ olunur. Basın Tashıh KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK HARBI SEMtHPOROY 1İL 1 / \ GADDAR DAVUT NURIKURTCEBE HATTA GOK7AAN <SeCTfS/W P/fttl' CÜLSUZ£U*Vt ?. ' Bu PW Pe?. C.HCAIZ7ALIMDA L BEyMİNE AZl- 0/7S/N.Ş VAYYf. HELE EDGBÎLVİLBB. .< BU SANA filEVf HATlB.LATtyo/1 T. a£A/_£ûA*ıa*z/ BULUT BEBEK NURAYÇîFTçt MIRMIRLAR VĞVR DURAK evoEN &AŞüSb'guıAj — J E,E,Ş£Y( 8U CıvARD* YACIM ' KAU BR EV YOK MO A G \ 8 ? TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 7Eylül Kuftsı'mı j uçağı Rptls-&>$<*• S-6 SCHNEIDER*KUPASI.. 1923'PA BUGÛN, FBANSA 'DA, oefJİ2. UÇAKİARI İÇıkl DÜZEfJ- LENEM SCHNEIDOS. KIJPASt 'Nl, İAJGIUZ EKİe/H'M UÇAGI "ROLLS-Rorce S-6 " ZA2AUMIŞT1. ÜNLÛ 8İB. PİLOT OLAAJ jACÇfjE PÜ2EMLEPİ6İ BU YA/&/ÇM4, ICJC 13i3'rE MOA/ACO'DA yAPfLMff V£ 8/B. *P£PEGOUSStM° DEtJiZ UÇAĞf 7A- DEA/İZ IAİME YAIZDfMCI Kt/PASf " , 1929 'DA, S-6 'A/W fAÇfS77C, RUYCA Bt£ AD/M OAHA AT7L- A4AS//UI TAM S4O ACupct İL.4N T.C. ÜSKÜDAR 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1992/584 Davacı Sabri Günata vekili Av. Mehmet Sinan Şamata tarafından davalılar tsmaıl Koç, Saadet Ertuğrul. Sevinç Ertuğrul (Koç) Sevim Ertugrul, Ersin Ertuğrul aleyhine açılan alacak davasımn duruşması sonunda; Davalılar lsmaıl Koç ile Sevinç Ertuğrul (Koç) Koçullu köyü Ümraniye ve Altıntav uk çiftliğı Pendık adreslenne gönderilen tebligat- lar tebliğ edilemeyerek ıade gelmiş ve her ikı adresten de adreslen tespit edılememiş olduğundan da\alılara dava dılekçesıne muhtevı teblıgatlar ilanen tebliğ edilmiş. bu kere mahkememızin 1992/584 esas, 1995/464 karar ve 18.7.1995 tarihli kararla davalılar Saadet Er- tuğrul, Sevım Ertuğrul ve Ersin Ertuğnıl hakkındakı davanın, vazgeçme sebebı ıle reddıne karar verilmış, dığer davalılar yönünden ise dava kısmen kabul ve kısmen de reddedilmıştir. İşbu karannda ilanen tebliğine karar verildığinden, işbu ilanın gazetede neşir tanhinden itibaren kanuni süresi içinde Ismail Koç ile Sevinç Ertugrul (Koç) tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleştırilecektir. Mahkememizce veriimiş işbu karar ilanen tebliğ olunur. 29.8.1995 Basın: 40207
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle