19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
>6 EYLUL1995 SALl CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yeni Yüzyıl'a sopuşturma • İstanbul Haber Servisi - Istabul Devlet Guvenhk Mahkemesı, Yenı Yüzyıl gazetesmın ımtryaz sahıbı Dtnç Bılgm \e sorumlu yazıışlen müduru İsmet Berkan hakkında. gazetenın bugünku sayısında yer alan "Apo Mektupla Kurt Konferansına Katıldı" başlıkh haberden dolayı soruşturma başlam IDGM Cumhunyet Başsavcılığı'nın verdığı bılgıye göre soruşturmanın nedenı. Koray Duzgoren ımzasını taşıyan yazının, haber boyutlannı aşarak, örgüt açıklamasımn aynen yayımlanması Soruşturmanın sonucuna gore, Dınç Bılgtn ve tsmet Berkan hakkında Terörie Mucadele Yasası'na gore, 50mılyonlıradanaz olmamak uzere ağır para cezası ıstemıyle dava açılabılecek Personel alımı dupduruldu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlık, tum kamukurum ve kuruluşlannın, personel alırnı ıçın açtıklan sınavlan ıptal etmelennı, yapılmış sınavlarda başanlı olanlann gerçekleştınlmemış atamalannı da enekmelennı ıstedı Başbakanlık Musteşan \h Nacı Tuncer ımzasıyla dun yayımlanan genetgeyle, kamu kurum ve kuruluşlanndakı her turlu atamanın ıkıncı bır tahmata kadar durdurulduguna ılışkın 30 ocak \e 21 eylul tanhlı genelgeye de açıklık getınldı Beyoğlu'nüa cesetbulundu • tSTANBUL(AA)- lstanbul Beyoğlu'nda başına sert cısımle vurularak olduruldüğu anlaşılan bır erkeğe aıt cesetbulundu "155" numaralı "Polıs lmdat" telefonuna yapılan bır ihbann değerlendmlmesı sonucu Meşrutıyet Caddesı 77 numaradakı apartmanda bulunan bır dış malzemelen deposuna gelen güvenlık kuv\etlen, ellen ve ayaklan yatağa bağlandıktan sonra, başına sert cısımle vuruîarak öldurûldukten sonra çuvala konulan bır erkek cesedı buldulaT Uzun sure once olduğü ıçın kokmaya başlay an ve kafası tanmma>acak hale gelen cesedın uzennden kımlığını belırlemeye yarayacak harhangı bır belge çıkmadı ote yandan Karakoy Perşembepazan sahılmde bu sabah vatandaşlar tarafından Hahç'ten 30 yaşlannda bır erkek cesedı çıkanldı Uzun sure suda kaldığı ıçm çurumeye başlayan cesedın kımlığı belırlenemedı G. cinayet • Istanbul Haber Servisi - lstanbul Gazıosmanpaşa'da balıkçıhk yapan Beytan Bıçıcı, aıle sorunlan nedenıyle tartıstığı kansı Se\ımBıçıcı'yı bıçaklayarak oldurdu Vatandaşlann ıhban üzenne olay yenne gelen güvenlık guçlen. Beytan Bıçıcı'yı suç aletıyle bırhkte yakalayarak gozaltına aldı Epdoğan'dan • lstanbul Haber Servisi - tstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan, dun Kadıkoy İmam-Hatıp Lısesı'nm açılışını yaptı Törendeyaptığı konuşmada ımam- hatıp hselennın başanlannı dıle getıren Erdoğan, Hmstıyan bır mısyonerın, "21 asır dunyada dıne dayalı sıstemlenn ıktıdar olduğu asır olacaktır" sozlennı hatırlattı eüngöpende apkadaş çinayeti • lstanbul Haber Servisi - tstanbul Güngoren Sıte Sporve Kultur Derneğı'nde aynı masada oturan uç arkadaştan Erkan Ayderrur, Ersm Ateş'ın tabancasından çıkan tek kurşunlaoldu Olaydan sonra kaçan Ersm Ateş'ın Erkan Aydemır'le arkadaş olduğunu belırten emnıyet yetkıhlen tanıklann ıfadesıne gore olayın bır şaka sırasında meydana geldığını soyledıler Cumhurbaşkam Demirel, Hyundai-Assan Otomobil Fabrikası'nm temel atma törenine katıldı ^Tiiridye, giiventibir iilke'• Dünya tşadamlarını yatınm yapmaya çağıran Cumhurbaşkam Süleyman Demirel, "Türkiye'de yatınm ıyı bır gınşımdir" dedi. Hyundaı Grubu Başkanı Se Yung Chung da, Türkıye'nın bölgedekı konumuyla önemh bu otomotıv üretıcisı olacağına ınandığını söyledi. HATİCE TUNCER AHMET KURT İZMİT - Cumhurbaş- kam Süleyman Demirel, dünya ışadamlannı Türki- ye'de yatınm yapmaya da\ et ederek "Türkiyegü- venlî, istikrarh ve demok- rat bir ülkedir" dedı Cumhurbaşkam Demi- rel, dun Izmıt'ın Mıkâhya kasabasında Guney Ko- re'nın Hyundaı fırması ıle Kıbar Holdıng' ın ortakla- şa kurduklan Hyundaı- Assan Otomobil Fabnka- sı'nın temel atmatorenıne katıldı Cumhurbaşkanı Demirel. torende yaptığı konuşmada yatınm ya- panlan kutlayarak "Türkiye'de yaünm iyi birgirişimdir.Türkiye'detiak,hukuk,ada- let vardır. Uluslararası statıiyü kabullen- miştir" dedt Türkiye'de yatınm vapmamn vararlan- na değınen Demirel "Bütundunyadakiişa- damlannasesleniyorum: Gelin Turkiye'ye yatınm yapın.Pis,manolmazsınız.Türkiye, bugiınkü konumuyla herkese fırsatlar su- MtNÎK SELİN'E TEDAVİ SÖZt) - Demirel ve Hyundai Grubu Başkanı Se \ungh Chung, Hyundai-\ssan Otomobil Fabrikasfnın te- melini attdar. Cumhurbaşkam Süleyman Demirel", İzmifteki Zafer Ukokulu'nun açıhş törenini izlerken yaruna elinde Türk bayrağı üe vaklaşan bevaz tulbentli minik kız öğrenci hüngur hüngur ağlarnava başladı. DemireL saçlannın doküldüğunü \e bir daha çıkmadığını anlatan 8 yaşındaki Selin Kara'yı "Ben sana ilaç bulurum. saçın dokulse ne olur, yine çıkar, üzühne'" dherek teseüi ettL Cumhurbaşka- m, görevliİere talimat vererek minik Selin'in adresinin aknmasını \e >arduncı olunmasını istedi. (Fotoğraflar HATÎCE TUNCER) Torene katılanlarlabırlıkte ılk harcı koyan lış torenıne katılan Demirel ozel okullar-nuyor... Türk muteşebbislere diyorum ki gjdin vabancı ortakbulun. Tıirkiye'nin iki taneonemlikozu var, ikiguvenli vasıtasıvar. Biri demokrasi, biri yetişmiş. girişimciler- dir" dıye konuştu H>Tindaı Grubu Başkanı SeYungChung da konuşmasında Türkıye'nın bölgedekı konumuyla kısa sürede onemli bır otomo- tıv üretıcisı olacagına ınandığını belırttı Demirel. Izmıt'tekı Zafer Hkokulu'nun açılışını da yaptı Demirel burada konuş- ma yaptığı sırada. grevdekı SEKA ışçıle- n okulun tel orgulennın arkasından "Çö- zümistijoruz" dıye bağırdılar Işçılerle ıl- gılenmeyen Demirel, okul bahçesındekı Ataturk bustunun de açılışını yaptı Daha sonra Ozel Kocaelı Kolejı"nm açı- dan devlet ve mıllet geleneğıne u> gun eğı- tıme özen gostermelennı ıstedı Demirel, şunlan şövledı "Kimsenin özel okullar hakkındayanuş kanılara kapılmasına mevdan >ermeyin. Laik,demokratıkcumhuriyetintemelesas- lan hem devlet okullannda hem de özel okullarda okutulmakdırr 'Dr. ErolBey'eprotesto lstanbul Haber Servisi -Tum- Sağlık-Sen ve Sağlık-Sen'e uye Şışlı Etfal Hastanesı'nde çalışan bır grup hemşıre, şarkıcı Dr Erol Köse'yı "Dr. Erol Bey" adlı şarkı- sının klıbınde sağlık emekçılen- ne hakaret ettığı gerekçesıyle pro- testo ettı Şışlı Etfal Hastanesı bahçesmde dün bır basın açıkla- ması yapan hemşıreler. "Kendisi- ni sanatçı sanan ve sanat vaphğı- nı iddia eden, halen Ha\darpaşa Numune Hastanesı'nde doktor olarak çalışan Erol Kose adında- ki zat, vaptığı klipte sağlık emek- çılerine açıkça hakaret etmiştir" dedıler Yıllardırkotuçalışmako- şullan ve ekonomık sıkıntılar ıçınde çalıştıklannı soyleyen hemşıreler. "Tüm bunlara rağ- men genekie sağlık emekçUerûıe, özelâeisehemştrelikmesleğine\ö- LOKANTA«BAR nelik, uzun suredır de%T»m eden saldınlara bir venisi daha cklen- miştir" şeklmde konuştular K.en- dılenne yonelık bu saldmnm bır sağhkçıdan gelmesının utanç ve- rıcı olduğunu v\ırgulayan hemşı- reler bu saldınlara sessız kalma- yacaklannı ıfade ettıler Turk Tabıplen BırlıSı ıle lstan- bul Tabıp Odası"nı goreve çağıran ve klıbın v a> ından kaldınlmasını ısteven hemşıreler şo>le devam ettıler "Bizlerdoktoru,hem^re- si, ebesi, teknisveni ve hastabakı- cıst ile bir butunuz. Bu bütünlüğu bozmava, kendûıi sanatçı sanan, aslında sadece ticari amaçlaria halkısomurmeveçalışan Erol Kö- se şarlatanı \e onun gibilerin gu- cü yetmeyecektir. Dr. Erol Kose sağlık emekçilerinden özâr dilemelidirT Aliağa Petkimde çalışan isciler huzursuz günter yaşıyor MHP'li ve şeriatçı kadrolaşma süriiyor İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Alıağa'da kurulu Petkım'de MHP'lı ve şenatçı mılıtan kadrolaşmanın surdüğu bıldınldı MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş" ın oglu Tuğrul Tûrkeş'ın yönetım kurulu üyesı olduğu Petkım'de. altyaptdakı orgutlenmenın gıderek ust duzey yonetımı de kapsayacağına dıkkat çekıldı Petkım \e Tupraş'ta çalışan bazı ışçılenn avlardır gundeme getırdığı ışyerlenndekı MHP'lı ve şenatçı kadrolaşmayla ılgıh. Murat Karavalçın'ın başbakan >ardımcısı olduğu donemdekı pasıflığının de etkın olduğu belırtıldı Petrol-lş Sendıkası'nda orgutlu ışçıler, bazı kışılenn MHP'lı kadrolaşmaya vonelık olarak onemli yerlere geldıklennı ya da ışe gırdıklennı belırterek ış yennde gergınlık vaşandıgını soyledıfer Genel mudurluğe başvurduklannı, ancak bır sonuç alamadıklannı belırten ışçıler şoyle konuştular ~Müduıiuk bize "Boyle bır şey >ok' >anıhverdı. MHP iktidarda bile olsa bu kadar guçlü olamazdı. Petkim Yönetim Kurulu meleri, Bakanlar Kurulu tarafından değiştiriimışti. Bir tek Alparslan Türkes'in oğlu Tuğrul Turkeş bu değjşikliğin dışında kaldı ve görevini sürdürüvor. Petkim'deki gelişmeleri tedirgınlikle izliyonız, geleceği de pek ivi görmüvoruz," Petrol-lş Sendıkası Aliağa Şube Başkanı • MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'in yönetim kurulu üyesi olduğu Petkim'de, MHP'îi militan örgütlenmemn, iş huzurunu bozduğu belirtildi. Mustafa Öztaşkın da Petkım'de ışçılenn huzursuz gunler yaşadığını, MHP'lı mılıtan orgutlenmenın ış huzurunu da bozduğunu belırterek. "Personel müdüriügü, satış müdür vardımcılığı gibi görevlere MHP'liler getiriliyor; başmühendislikler \e diğer etkili görevlerde de örgütlenme çalışmalannı surdurüvorlar. Şu anda altta vapılan örgutlenmeler ileride Petkim Ust vönetımine kadar uzanacaktır" dedı Aliağa Beledıye Başkanı Hakkı Ülkü de Petkim ve Tupraş ış\erlenndekı MHP orgutlenmesmden yakındı Orgutlenme çaltşmalannın uzun süre once başlatıldığını ve surduğunu belırten Ülku, şunlan soyledı "Tiıpraş ve Petkim''de baa yönetim kurulu üveleri görevden ahndığında zamanın Başbakan \ardımcısı Murat Karavalçm'a durumu ılettik. \anımızda ilçe baskanımız da vardı. Karavalçın'ın o zaman bıze verdiği vanıt, Ne \ apalım kaçırdık' şeklınde oldu. Petkim'deki 100 kadar kaliteli eleman işlerinden atıldı. Bu insanlar bizim partiden değildi. ama demokrat kişilerdi. Petkim ve Tupraş'ta bir yandan MHP'liler hızla örgütknirken. şenatçılar da Petkim ve lojmanlannda gizli toplannlarla orgutlenmeve çaüşryorlar. Bu gidiş kötü. Koalisvondan avnlmayı bu nedenkrle de istiyorduk. \liağa'daki militan örgütlenmeler, ilçenin geleceği için kötü sinvaller veriyor." Yargıtay Başkanı Utku. mfmfMtttm illl 1III illl 1III illl i HAYAL Kahvesi Beyoelu kon&erlerindeo sonra 293 89 78 (3HAT) # | | y BüymeyîcibJar sdhnepecformansı... DENI BONET VbkaJ - Sî^üoYeman - Akordıon JOE HUGHES Aku=nk Gıtar - Mandoun - Vokal MARK SUALt Ektorik Gı^r - Vokal SCOTTSEUO BasCntar- Vokal PETER NEWSA» Davviî -VunnaUÇalgdar Re?ervasvon 02 M 24$ U 23 -0 212 244 25 58 Resuurant / Bar YENI SEZONDA YAŞAM TARZINA MERHABA Istiklal Cad. Odakute Yanı R«.: 251 95 91 -249 48 95 KAMPANYA S 9 EKİME KADAR KAY1T O L A N I A R A % 1 5 İtMDİRİM •ûr 14 KİŞİÜK SINIFLARDA CİDDİ VE KALİTELİ EĞİTİM i> GÖRSEL - İŞİTSEL YÖNTEMLER ik TOEFL.FCE VE ÖYŞ-YE DİL HAZIRLIĞ1 DİL ÖĞRETİMl BİZİM İŞİMİZ DILTEM Lokanta & Bar ılanlannız ıçın ',293 89 78 (3 hat){ t I L I İNGİÜZCE - ALMANCA • DENEYİMLİ TÛRK VE YABANCI KADRO • YABANCILARLA ÛCRETSİZ PRATİK DERSLER • YOĞUN, AKŞAM VE HAFTA SONU KURSLAR1 GÜZ DÖNEMİ KAYITLAR1MIZ SÜRÜYOR fr BAŞLANGIÇ TARİHLERİ: 30 EYLÜL, 2,7,9,14,16 EKİM Ebuziya Cad. No: 14 Balurköy TEL ve FAX : (Peçe Mağazası Karşısı) 570 76 20 - 21 ARADIGINIZDAN FAZLASI INGIUZCE ALMANCA BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1995'550 KararNo 1995*847 Gıresun ılı, ^ebınkarahısar ılçesı Tepeltepe Koyu, Cılt 055*01, Sayfa 17Kutük 8'de nüfusa kayıtlı Dursun veNazıre'den olma, 10 3 1975 D'lu Seyhan Bay'aa>nı yerde nü- fusaka>ıtlı uvey annesı Ahmetve Şazıye'den olma Şehrıye Bay m i 1948 D'lu) vası ola- rak tavmıne 7 9 1995 tanhmde karar venlmıştir llgılılere ılanen tebhg olunur 18 9 1995 Basın 43248 İLAN T.C. İST.l. SULH HUKUK HÂKEVILİĞİ'NDEN 1995 202 Vası Hukumlulüğu sebebıvle Alı DurmuVa mahkememız- ce 22 9 1995 tanhınde babası Izzettm Durmuş'un vası ta- yınıne karar venlmıştır llan olunur 22 9 1995 Basın 43396 O çocuklannıza hasta ve yaşlılannıza yardımcı bayanlar, apartmanlannıza kapıcılar, ahçılar CEREN 588 33 20 Uludağ Unıversıtesı Eğıtım Fakültesı öğrencı kımlığımı ka>bettım Hükümsuzdür B4ŞAK CORSOY T C D D emeklı sağlık karnemı kaybettım Hukumsuzdur FATM4 MAKBVLE OKTU\A Devletin açüğı davalar yargtyı tıktyor • Başkan Mufit Utku, devletm mahkemelere açtığı arazı ve tapu kadastro davalan nedenıyle Yargıtay'm ış yükünün yuzde 50 arttığmı belırterek, "En büyük sorunumuz, devletm sorun yaratmasıdır" dedi. EVİÎS GÖKTAŞ ANKARA - Yargıtav Başkanı MufıtUtku, de\le- ttn mahkemelere açtığı ara- zı davalan nedenıyle, Yargı- tay ın ış yukunun yuzde 50 arttığını ve davalann >argı- da tıkanıklığa >ol açtığmı bıldırdı Dev letın, açtığı bu davalann daha sonra tumu- nü kaybettıgını ka>deden Ltku "Üç dairemiz sadece bu işe bakıvor. Malive, ka- dastro çalışmalan sonucun- da her şeve itiraz ediyor. \sıl sorun buradan kavnaklanı- yor. Kamulaşbrma bedelle- rini düşuk tespit ettiği için, vatandaşlar dava açmak zo- runda kâlıvor ve tiununü de kazanrvortar"dedı Cumhunyet'ın sorulannı yanıtlayan Utku, Yargı- ta> "ın, asıl ışı olmayan dava- lara bakmak zorunda kaldı- ğını behrterek •'Vatandaşın şikâwtini asgarive indirecek çozümlerpeşindeviz. En bu- vüksorumuz,devletin sorun yaratmasıdır'' dıye konuştu litku, sozlennı şoyle surdur- du "Yargıtayunızın birçok dairesi,Yargttay 'ın asılişi ol- mav'an davalara bakıvor.Ör- neğin, Yargıtav 1. Hukuk Dairesi kira tespit davalan- na bakmakta. Buradayapa- cak bir şey yok. Zaten bu işi büirkişiler bilivw.Onlara so- ruluvor, hâkim de onlann dediğini vapıvor. Bovlece Yargıtav'ın 4-5 dairesi, Yar- gıtav'mişiolmayan davaiara bakmak zorunda kalıvor. Kadastro çalışmalannuı va- pıldığı verlerde, dev letin ger- çek manada hak sahibi bu- lunduğu yerlerin iviee tespit edilmesigereVdr. Devlet,hak- kının olmadığı verlerde va- tandaşlalüzumsuz ve haksız vere ihtilaf yaratma alışkan- hğından vazgecmelidir. Ka- mulaştuma davaiarında ise bedele iiişkin uvuşma/Jıkla- nn savısı surarje artmakta- Ankara dır. Uzun süren davalar so- nucunda hak sahibine ode- nen paralar. değerdeki dii- şüşler sebebiyle hak sahiln- nin kaybınt telafıden uzak kalmaktadır. fieğertespitini ^rçekçi olçülerle belirleye- cekyontemter ve tedbirlerin idari aşamada tespiti, uyuş- mazlıkları biıyuk ölçude azaltacaktır." Uktu, 31 mayısa kadar bu yıl Yargıtay hukuk ve ceza daırelenne, geçen yıldan de- vırle bırhkte toplam 182 bın 275 dosya geldığını ve bun- lardan 181 bın 729"ununka- rara bağlandığını ıfade ettı Yaş ortalaması 50'nm uzennde bulunan Yargıtay uyelennın. adeta fızıkkural- lannı zorlayacak ınsanustû bır çalışma ve oz\en ıçen- sınde bulunduğunu kayde- den Uktu, fıılen uygulama- ya sokulan bılgısayar sıste- mı ve Adalet Bakanligı'nm gosterdığı anlayış sonucu, Yargıtay'dan çıkan ış ade- dınde çoğalma, dosyalann kalış surelennde ise azalma olduğunu bıldırdı Utku, sozlennı şoyle surdurdu u \sıl amacımız halen Vlec- lis'te bulunan ve Yargıtay i*;inde kurulan birkomısyon aracılığıvladuzenknip \da- let Bakanlığı'na verılen Hu- kuk l sulu Muhakemeleri Kanunu (HUMK) ve üst mahkemelennteşkili ile ilgi- li yasa değişıklik tasanlan- nın kanunlaşmasıdır. Bunun sonucuolarakda \ argıtay' ın davanın subutu ile uğraşan bir mahkeme olmaktan çı- karak içtihat mahkemesi olan asli işkvine dönmesini sa^amaktır." Ltku. w yargıdaerozyonun suratle arttığugüven duygu- sunun aitaldı&r yolundakı savlann. gen,ekle bır ılgısı- nın bulunmadığını v urgular- ken. tum bunlarm yanılgı- dan ıbaret oldufeunu savun- du Köprülükavşağa devlet freni\NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Buyukşe- hır Beledıye Başkanı Melih Gökçek'ın İnonü Bulvan uzerme yapmak ıstedığı koprulu kavşak projesı, meslek odalannm yanı sıra. Mıllı Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanhğıve Baymdırhk Bakanhsrnın daıtırazıylakarşüaştı Inonu Bulvan ûzerınde bulunan devlet kurumlan yapılacak koprulu kavşağı. guvenlik açısından tehhkelı buldu Mıthatpaşa Caddesı'nın ardından, lnönu Bulvan'na da koprulukavşakyapım ça- hşmalanna başlayan Anka- ra Buyukşehır Beledıye Başkanı MelıhGokçek. kar- şısında Mıllı Savunma Ba- kanlığı. Genelkurmay Baş- kanlığı Karayollan. Devlet Su lşîen Genel Müdürlüğu. Bayındırlık Bakanlığı \e meslek odalannı buldu Yetkılıler, gecelen lamba- lann yakılmadığı Inonu Buîvan'ndakı orta refüjde yer alan \e yaşlan 20-30 arasmda değışen çınar, kes- tane ve çam ağaçlannın ke- stldığını bıldırdıler Ankara Buyukşehır Beledıyesf nce etut \e proje yapımlannın TEPE Inşaat ^Ş'ye ıhale edılen projeye gore. TBMM onundekı alt geçıt devamın- da, Devlet Su lşlen, Kara- yollan Genel Mudurlüğü, Buz Patenı Sarayı veTunzm Bakanlığı olmak uzere dort kavşak uzennde yaklaşık 1 5 kılometrelık ust geçıtler zıncırı yaklaşım rampalan ınşa edılecek Yuksek muhendıs ve mı- mar Yaicın Gûrel. kent mer- kezlennde ust geçıtlt kav- şaklar y apmanını çozum ol- madığını belırterek "Her üstgec.it, araç trafığini pom- palayan birer basınç tupü- dür. \rttırdığınız debiyi. av- nı oranda emebilmek gere- kir. Lvgulamava giren her ust geçit, kent merkezindeki trafik yığılmasını arttıracak, olur oİmaz her kavşakta ye- ni üstgeçMersilsılesinin olu- şumuna nedenolacaktır. Gi- dilmekte olunan nokta bu- dur" dıye konuştu ANAP ve DYP'H belediye baskanlan. Merkez sağ birleşmeli tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ege Beledı- yeler Bırlığı uyesı DYP \e \NAP'h beledıye başkanla- n, partılennın "güç birligi- ne" gıtmesını ıstedı Ege Beledıyeler Bırlı- ğı'nm Alaşehır'de yapılan yonetım kurulu toplantısı- nm ardından yayımlanan deklarasyonda. merkez sağı temsıl eden partılenn bır araya gelerek oluşturacakla- n guçlu sıyası ıradeye ıh- tıyaç bulunduğu belırtıldı Her ıkı partı lıdenne de gondenlen deklarasyonda, Avrupa Topluluğu'na uyum amacına yonelık yasal du- zenlemelenn. anayasa ve anayasa değışıklıklenne uyurnu sağlayacak, yasal düzenlemelenn,kerorlemu- cadale konusunda zaafıyete uğranmaması, başlatılmış ozelleştırme surecının sur- durulmesi ve seçım kanu- nun duzenlenmesı ıçınböy- le bır bırlıktelığe ıhtıyaç du- yulduğu belırttkrek şoyle dentldı "Belediye kanunu veyereliradeninguçlendiril- mesine yönelik yasal diizen- lemeler yapdabilmesivetari- hi ne olursa olsun, TurkV ye'nin sağhklıkoşullardase- çim ortamına girmesi için merkezsağıtemsiledenpar- tilerimiz bir araya gelerek oluşturacaklan guçlıi siyasi iradeye ihtiyaç bulunduğu gorüşundeyiz. Bu amaçla Türkive'nin siyasi gucünün tartışmasız temsil edildiği merkez sağ gbruşun her ko- sulda ve bugunku ortamda güç birtiğine girerek 2000'li yıllara girerken ulkenin ka- "derini değiştirebilecek bir iradeyleçokonemli misy onu gerçekleştirılebileeegi inan- cındavız."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle