19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 EYLÜL 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Türkiye genelinde grevdeki toplam işçi sayısı 300 bine ulaştı ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Baş Kesmek... SEKA, Petlas, TCDD. Liman tşletmeleri ve MKE işçilerinin de aralannda bulunduğu 65 bin işçi dâha dün greve başladı. (Fotoğraflar: MEHMET DEMtRKAYA. ÜMİT OTAN) Büyük grev yayılıyorHaber Merkezi - Yılhk bazda üç ha- neli rakamlan aşart enflasyona karşın sembolik ücret zammı öneriİeri nedeniy- le greve çıkan i$çı sayısı. Tansu Çiller başkanhgındaki 50. hükümet dönemin- de. cumhun\et tanhinin rekorunu kırdı. SEKA. Petlâs. TCDD, Lıman Uletmeleri ve MKE işçilerinin de aralannda bulun- duğu toplam 65 bin işçi daha areve gittı. Türk-tş. Hak-lş ve DtSK'e bağlı sendika- lann üyeleri aynı anda gre\e çıktı. Dün- kü büyük grev dalgasıyla birlikte Türki- -ye genelinde grevdeki toplam işçi sayısı 300 bıne ulaştı. Ülkemız böylece currihu- riyet tarihınin en büvük kamu grevıne sahne oluyor. TCDD'de 46 yıl sonra ilk kez grev yaşanırken Petlas Lastık Fabri- kası'nda. "işyerinin grevin >ükünü kal- dıramayacağı" gerekçesıyle Petrol-îş Sendikasrncabaşîatılan gre\ in fiılen uy- gulanmayacağı belirtildi. izmit MKEK Hurda lşletme Miidürlüğü'nde grev göz- cüsü Selim Tuncay taşeron firmanm sa- hibi Hasan Dündar tarafından sılahlı sal- dırıva uğradı. Tuncay'ın vücudundakı kurşunlann çıkanldığt \ e sağlık durumu- nun ıvi olduğu belinildi. Ücret zammı konusunda uzlaşmaya va- nlamaması durumunda. 93 bin 383 işçi- nin daha greve çıkmasıyla greve çıkan iş- çi sayısının 23 ekime kadar 358 bin 29'a ulaşacağı bıldinldi. Türk-lş'in 7 eylülde dügmesine bastı- ğı grev dalgasına. dûn Demiryol-tş Sen- dikası 40 bin TCDD is^isiyle; Liman-lş Sendikası. TürkıyeTJenizciiik lşletmele- ri ve TCDD'de çahşan 6 bin liman işçi- sıyle: Toleyis Sendikası Turban ve Yurt- Kur'da çalışan 2 bin 500 tunzm işçisiyle; Petrol-lş Sendikası Makine Kımya Ens- titüsii. Afyon Alkoloıd Fabnkasf nda ça- lışan 1Û00 işçiyle: Selüloz-lş Sendikası da SEKA ve Dev let Malzeme Ofısı'nde çalışan 7 bin 141 işçiyle katıldı. Türk-U'e baglı sendikalara üye 56 bin 641 işçi daha, dün greve başlarken Hak- 1§ Konfederasyonu'na baglı Özçelik-îş Sendikası da lskenderun Demır Çelik Fabrikalan"nda(ÎSDEMlR)çalışan8bin 442 işçiyi dün gre\eçıkardı. DÎSK'e bağ- lı Bırleşik Metal-tş Sendikası'na üye 600 işçi de Sağlık Bakanlıgı Ana Donatım ve tkmal Müdürlüklen'nde gre\ başlattı. Türk-İş Başkanlar Kurulu. bugün topla- Yasalar emekçiye karşı Erteleme adıyla greviptali ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Toplusözleşme görüşmelerinin uzlaşmaz- lıkla sonuçlanmasıyla baş- latılan grevkrin Bakanlar Kurulu karan uyannca 'er- telenebileceği" hükmünü içeren yasal düzenkmeler. grevlerin fiilen 'iptali* so- nucunu doğuruyor. Yasaya göre 'ertelenen' bır grevin ardından 60 günlük süre içinde anlaşma sağlanama- ması durumunda Yüksek Hakem Kurulu"nun (YHK) karan. toplu iş sözleşmesi hükmü taşıyor ve taraflar için bağlayıcı oluyor. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'nm, grev ve lokavtın hangi du- rumlarda ertelenebileceğını düzenleyen 33. maddesi şöyle: "Karar verümiş \eva başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt, genel sağlığı veya milli güvenli- ği bozucu niletikte ise Ba- kanlar Kurulu bu uyuş- mazlıkta grev \e lokavtı bir kararname ile 60 gün süre ile erteleyebilir. Erte- leme süresi. kararname- nin yayını tarihinde işle- meye başlar. Bakanlar Kurulu'nun erteleme kararları alevhi- ne Danıştay'da iptal dava- sı açılabilir ve \ ürütmenin durdurulmasına karar \e- rilmesi istenebilir. Olağa- nüstü hal iian edildiğî böl- gelerde grev ve lokavt er- telemesi kararlarına iliş- kin da\ alarda yürütmenin durdurulmasına karar ve- rilemez." Aynı yasanın. erteleme döneminde uyuşmazlığın narak hükümete karşı izlenecek yeni tav- n belırleme karan aldı. Petrol-lş Sendikası ıse özelleştirme kapsamında bulunan Kırşehir'deki Petlas lastik fabrikasmda. üretime devam etme karan aldı. Sendikanın daha önce bu iş- yerinde çalışan 1043 işçi ıçın aldığı grev uygulama karan iptal edilirken dün gös- termelik olarak grev basjatıldı. Ankara'da dün grev başlatan binlerce işçi. Cumhurbaşkanı Demirel ile Başba- kan Çiller"i yuhalayarak protestoederken Türk-tş. azınlık hükümetıne destek mesa- jı veren ve işçi hakkını gözetmeyen siya- si partilere, "Biz de seçimlerde sizi gö- zetmeyiz" yanıtını göndererek gözdağı verdi. Türk-tş Yönetim Kurulu üyeleri. dün Ankara'daki grevlen, TCDD Genel Mü- dürlüğü'nde başlattı. Türk-İş Genel Baş- kanı Bayram Meral. burada yaptıgı ko- nuşmada, şeker grevinin 2 ay süreyle er- telenmesini isteyen Cumhurbaşkanı De- mirere. "Hakkımızı helal etmeyiz" der- ken hükümeti de "cüce" oîarak nıtelen- dirdı. Meral. hükümetin dışındaki sıyasi partilere. "Emeğe, alınterine ihanet et- meyin. IMF'nin >anında yer almayın" uyansında bulundu ve Başbakan Çiiler'i "karataş yürekli ana" diye nıtelendirdi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da dün Başbakan ÇıllerTe yaptığı görüş- meden önce. Hak-lş Konfederasyonu Ge- nel Başkanı Necati Çelik ile diğer kon- federasyon yöneticilerinı TBMM'dekı odas\nda kabul etti. Yılmaz, hükümetin işçıleri toplu greve ve yasalara aykın dav - • ranışlarda bulunmaya teşvik ettiğini be- hrterek Başbakan"dan hükümet bunalımı- nın sonuçlanması beklenmeden. sözleş- melerin bağnlanmasım isteyeceğıni be- lirtti. tstanbul'da dün Devlet Demiryollan'na ba|lı HaydarpaşaLimanı'nda çalışan 931 işçi tarafından grev başlatıldı Liman-lş 'Kıtlık olursa soramlu Çifler' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller' m. CHP'lı ba- kanlann gınşimıy le grevde olan Şeker-lş Sendikası ile $eker Şirketi"nın uzlaşma- ya \ armalannı bir genelgeyle engelleme- sı, bunahma neden oldu. Stoklardakı sı- kmtı nedenıyle bazı kentlerde şeker bu- lunamazken Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Ziya Halis, Başbakan Çiller"i. yasalarda olmayanbır yetkıyi kullanmak- la suçladı. Seker-lş Sendikası ile Seker Şirketı arasında yapılan ve binnci altı ay içın yüzde 24, ikınci altı ay ıçin yuzde 19 ora- nında zam öngören anlaşmanın Başba- kan Çıller'in yayımladığı bir genelgeyle engellenmesi, bunahma neden oldu. Ya- saya göre. toplusözleşme uzlaşmalannı engelleme yetkısı bulunmayan Çıller'in tutumu tartışmalara neden olurken bü- rokratlann anlaşmayı imzalamamakta dı- rendıklen belirtildı. Sendıkalar ile DYP arasında uzlaşma arayışîan dün de sürdü. Görüşmelerde. 1995 yıh ıçin şeker ışko- lunda yüzde 15 zam verilmesi, İMF ile "stand-by" anlaşmasınm bıttiğı 1996 yı- lında da yüksek oranlı bır pazarlığa otu- rulması formülü üzerinde sendikanın da anlaşma yoluna gıttıği öğrenildi. 32 bin 500 şeker işçisınin grevı. dün 6. gûnüne girerken, işçi-ışveren temsilcile- ri arasındakı anlaşmanın Başbakan Çıl- ler'den dönmesi nedeniyle. sözleşme or- tada kaldı. Seker-İş Sendikası Genel Baş- kanı Hikmet Akan. "Baba. bütün gü- cüyle. ananın yanında. Grevlerin 2 a\ daha ertelennıesini istemiş. Erteleyin- ce. sendikanın pazarlık gücü kalmıyor. Vur birini. öbürüne. A>nı kapıya çı- kar"dıyerek. Demirel'ın açıklamasına tepki gösterdi. Alcan, şeker ış\erenlen- nin dev let memuru olduklan ıçin. "siya- silerin baskısı" nedenı> le vanlan anlaş- • Stoklardaki sıkıntı nedeniyle bazı kentlerde şeker bulunamazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis, Başbakan Tansu Çiiler'i, yasalarda olmayan bir yetkiyi kullanmakla suçladı mayı ımzalamadıklarıni ıtade ederek, " Başbakan, kafaya takmış. Hükümeti kuracak. Cumhurbaşkanı da,imzaat- mak için sabırsızlıkla beklivor. tşçi>i. enayi zannedivor. Cumhurbaşkanı, çö- züm için birarava gelin demelivdi'" dı- ye konuştu. Sanayı ve Tıcaret Bakanı Hasan Akyol.Türkiye'nin ikı günlük şe- ker stoku kaldığını \ urgulayarak "Şeker işkolundaki gre\ için uzlaşmava \anl- dı. AncakSavın Başbakan kabul etmi- yor. Bana uzlaşma metni gclmedi di>e de kamuovunu \anıltı>or. Şekerde ya- şanacak kıtlığın sorumlusu Başbakan olacak. Sayın Daçe bana, Başbakan'a uzlaşmayı ilettiğini \e ret cevabı aldı- ğını söyledi"açıklamasınt yaptı. Çalışma Bakanı Halis, Başbakan Tan- su Çıller'in. dığer toplusözleşmelere ör- nek olmaması gerekçesıyle şeker işko- lunda vanlan uzlaşmayı onaylamaktan kaçındığını ıfade ederek şunlan söyledı: "Şeker darboğazı olursa sorumlu- su, hükümetin başıdır. Bu tavrı protes- to ediyorum." De\let Bakanı Onur Kumbaracıbaşı. genelgeyle tüm yetkıleri kendınde topla- \an Başbakan Çiller'ın. hata yaptığını söyledt. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin ıse dün CHP Genel Merkezi'nde düzentedığı basın toplantısında. parti ola- rak şeker işkolundaki toplusözleşme gö- rüşmelennın sonuçlanması ıçm ellenn- den geleni vaptıklannı. sorumluluklarını belırterek "Bu aşamadan sonra yaşana- cak her türlü olumsuzluklann sorum- luluğu, Sayın Başbakan'ın omuzların- dadır" diye konuştu. Keskin. Çalışma Bakanı Halis ile Sanayı ve Tıcaret Baka- nı Akyol'un şeker ışkolundakı toplu ış sözleşmelerinin sonuçlandınlması ıçin çaba sarf ettıklerını ve yıllık yüzde 37.5 ücret zammı verilmesı ıçın anlaşmaya \a- nldığını anlattı. Sendıkası"nın tstanbul Şube Başkanı MuzafTer Akpınar yaptıgı konuşmada hükümetin lMFnın ıstekleri doğrultu- sunda. çalışanlara savaş açtığını söyledı. Liman-lş Sendikası Genel Sekreteri Raif Kılıç ısekonuşmasında. CHP'yı ık- tidarda kaldığı dört yıl boyunca sennaye- nın kohuk değnekliğıni yapmakla suçla- dı. Türk-ls. 1. Bölge Başkanı Faruk Bü- yükkucak ıse yenı hükümetin kurulma- sının hemen ardmdan kritık işkollannda- ki grevlerin ertelenecegı yönünde du- yumlar aldıklarını vurguladı ve "Eğer grevlerimtz ertelenirse 682 bin kamu işçisi Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar uyannca işe gitmeyecek ve sürekli c\ lcm halinde olacaklardır" de- di. Lıman-îş'in arev karan uşgulaması- na CHP lstanbufil Başkanı Ahmet Gür- yüz Ketenci. Kadıköy Beledıye Başkanı Selami Öztürkve il yöneticileri de greve çıkan ışçilen ziyaret ederek katıldılar. CHP'hlen yuhalayan ışçilen sendıkacılar engelledi. Devlet Demiryollan Haydar- paşa Gan'ndaki grev ıse saat 12.00'de başladı. Demiryol-lş Sendikası Haydar- paşa Şube Başkanı Vlahmut Kılıç, "Ül- ke ekonomisini Bakanlar Kurulu de- ğil. IMF yönlendirivor"dedi. Devlet Demiryollan Sırkeci Gan'nda da dün yapılan grev karan uygulanması sırasmda Demiryol-lş Sendikası Istanbul Şube Başkanı Vecdi Sezer. sendıkaları- nın 43 yıllık tanhi içerisinde ılk kez grev yaşandığını söyledi. Demiryolu grevıne destek zıyaretinde bulunan DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, DlSK adına de- miryolu işçılerine başarılar diledi. ANAP tstanbul İl Başkanı Mükerrem Taşçıoğlu. kendi panısınin tstanbul Mil- letvekilı Emin Kul ile birlikte grevci ış- çileri ziyaret etti. Izmir'de de Türk-ls'e baglı Demiryol- lş. Lıman-tşve Selüloz-lşteörgütlüişçı- ler. grevlerine başladılar. Alsancak Gan önünde sabah saatlenn- denbaşlayaraktoplanan grevci işçiler. ha- laylar çekıp "işçiler birleşin iktidara yerleşin" sloganı attılar. Sağlık Bakanlığı"na baglı 20 ayn ılde- kı anadonatım ve ikmal fabrikalarında çalışan \e DlSK"e baglı Bırleşik Metal- Iş Sendikası'nda örgütlü toplam 600 işçi de dün greve başladı. Haftanın belirlı günlerinde yazmanın ciddi bir avan- tajı var. Hiç kimse sizden "sıcağı sıcağına" değerlen- dirme bekleyemiyor. Bazen bekleyenler olursa da "Ne yapayım kardeşim. ben haftada üç gün yazıyorum" di- yerek mazeret beyan edince, anlayışla karşılıyorlar... Suudilerin, dört vatandaşımızın kafalannı keserek i- dam etmeleri konusunda şimdiye dek bir şeyler yaz- madim. Yazılanları okudum, söylenenleri dinledim. Ve aradan bunca zaman geçtikten sonra, artık meseleyi soğukkanlı bir biçimde ele alabiliriz. Bundan bırkaç ay önce, bir armatör vatandaşımız, Suudilerin adaletsizlığtni net bir biçimde sergileyen bir dosya göndermişti. Deniz Som köşesinde değinmiş- ti bu olaya. Suudi Arabıstan'da adalet, hukuk falan yok. "Biz herkesin iç hukukuna saygılıyız, ama..." gibi- sinden görüşlerin on paralık değeri yok. İç hukuka saygı gösterilebilinmesı için, önce bir iç hukukun ol- ması gerek. Suudi Arabıstan'da her şey keyfi... insan- lann kaderi, bir başka insanın ağzından çıkacak iki ke- limeyle belirleniyor. Bu tartışma çerçevesinde herkes kendince bir şey- ler sergıledi. Bazılannı anlamak mümkün, bazılarını anlamak için insanın kafasının başka türlü çalışması gerekıyor... Laik ve kendini Atatürkçü olarak tanımlayan kesim, "Gördünüz mü" dedi, "eğerAtatürk oimasaydı, bizler de Suudilergıbi olurduk". Doğrusu bu yaklaşıma ben de katılıyorum ama, Suudilerin yıllardan beri sürdür- diıkleri bu zulüm makinesini anlayabilmek için, dört Türkun öldürülmesıni beklemek şart degıldi. Bu arada meselenin salt "boyun kesme" boyutun- da ele alınması da yanlış oldu. Aslında karşı çıkılması gereken şey, boyun kesilmesi değil, ıdam cezası ol- malıydı. Olüm cezasına karar verildikten sonra ha boy- nunu kılıçla kesmişsiniz, ha giyotinle. Hele elektrikli sandalyeye oturtmak ya da asmak yerine, boynun kı- lıçla kesilmesi belki çok daha az acı verir. Kendini 2. Cumhuriyetçi, ya da sempatizanı olarak ilan eden ke- sım ise, bu acı olaydan "yağ çıkarmaya" çalıştı. Bu uy- gulamaya karşı çıkılabılinmesi için önce Türkiye'de demokratik bir rejimin olması gerektiği, oysa ki militar yapısı nedeniyle Türkiye'nin bunu yapamayacağı ıs- rarla dıle getirildi, Yani bu idamların suçlusu, neredey- se Mustafa Kemal ve silah arkadaşlan oldu... Bizim şeriatçı kesim, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tep- ki öylesine duygusal ve köklü idi ki, "şenat uygulama- s/n/"savunmanın olanak ve zemini kalmamıştır. Hele bunlardan bir kısmı, midelerinden Riyad'a bağlıydılar. Aşagı tükürseler sakal, yukan tükürseler bıyık... Kimileri, "Suudi Arabista'da uygulanan rejim şeriat rejımi değil" diye kıvırtmaya çalıştı, kimileri "Suudile- rin şeriat yorumunu" eleştirdi. Doğrusu bazı "delikan- lı" yöneticıler çıkıp, "Suç işlemeselerdı, adamlann ya- sası böyle" dedi ama, bu yasanın şeriata uygun olup olmadıgı konusuna pek girmediler. Bu arada gözden kaçan ciddi bir nokta oldu. Bu cid- di nokta da, "farklı şeriat düzenleh olabilecegı" idi. Gerçektenyıllardır yazar-çızeriz. "Tek ve evresel birşe- riat ditzeni yoktur. Libya başka bırrejım uyguluyor, fran başka bir rejim uyguluyor. Suudi Arabistan başka bir rejim uyguluyor", deriz. "Bızde şeriat düzeni isteyen- lerin de ne yapacaklan bellı değıldır, bu konuda sıkış- tırmak gerekir" diye yazanz. Işte bu olay ve bu olaya karşı duyulan farklı tepkiler, bu görüşlenmizin dogru- luk ve isabetini ortaya koydu. Tartışma bu "mecrada" tutulmalıydı. Şeriat düzeni ısteyelerin, ne istediklerini kendilerinin bile bilmediği vurgulanmalıydı. Doğrusu bu konu üzerinde pek du- rulmadı. Bu olayın ortaya çıkardığı bir başka gerçek, "para- nın gücü ve egetvenliği" oldu. Gerçekten şimdiye ka- dar h'tçbir kapitalist ülke vatandaşının boynunu kes- meyen Suudi adaleti, fukara bir ülkenin vatandaşı söz konusu olduğu zaman, "aslan kesıliyor"... Hele Türk basınının tutumuna "Suudilerin kınlmast" tam bır komedi oldu, Herhalde madalya bekliyorlar- dı... Sonuç olarak giden gitti. Kederli ailelerine başsağ- lığı ve sabır diliyorum. Aynı sabn "sırasını bekleyenler" ve onlann aileleri için temenni ediyorum. Ve bizim Dı- şişleri'nin "sess/zdıptomas/"sinin, bu insanlanmızı kur- tarmasını umut ediyorum. Ve gene umut ediyorum ki; Türkiye'de bir şeriat du- zeni ısteyenler, "kitabın" farklı "tefsirlerinin" ola- bileceğini anlamış olsunlar... çözümünü düzenleyen 34. maddesi. 60 günlük süre içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın. resmi arabulucu listesınden bir isim seçerek anlaşma için çaba göstermesini öngörii- yor. Aynı madde, erteleme süresinin sona erdiği tarihte taraflann anlaşamamalan durumunda, Çalışma Baka- m'nın. uy'uşmazhğın çözû- mü için Yüksek Hakem Ku- rulu"nabaşvurmasını çmre- dici hükme bağlıyor. Yasanın 53. maddesine göre YHK, siyasi kuruluş- lar, işçi veya işveren sendi- kalanylahiçbir ilgisi bulun- mayan bir üye. iş hukuku ve öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu'nca seçilen bir üye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı Çalışma Genel Müdürü, üye sayısı en yüksek olan işçi konfederasyonundan 2 tem- sılci ve işveren sayısı en çok olan ış\ eren konfederasyo- nunca seçilen 2 üyeden oluşturuluyor. 55. maddeye göre, 6 gün içinde toplanan ve uyuşmazlığı inceleyen YHK'nin kararlan 'kesin ve toplu iş sözleşmesi* hük- münü taşıyor. işçi konfederasyonlan- nın. YHK'nin, 60 günlük erteleme karan sonrasında belirkdiği sözleşme hü- kümlerine itiraz etme ve greve başlama haklan bu- lunmuyor. Yasada "erteleme' başlı- ğı altında yapılan bu düzen- leme sonucunda, anlaşma olmaması durumunda te- onk olarak de\am etmesi gereken grevin sürdürül- mesine olanak tanınmıyor. Türkiye'nin en çok tercih edîlen sayısal özel telefon santralı Digînet'e ulaşmanın şimdi iki hesaplı yolu var! Markası ne olursa olsun, eskisini getirin, yeni telefon santralınız Diginet'e %25 ucuza sahip olun! • DX-1 Arcade 8 dış/32 ıç hat • DX-1 Gallery 12 dıŞ/56 ıç hal , • DX-2 Busıness 20 dış;200 ıç hal • DX-2 Company 40 Cış'384 ıç hat • DX-3 Ptaza 60 Oış;600 ıç nat • DX-4 200 dış/2000 ıç hat Yeni bir Dîginet alın, Ege telefon tnakinalartna ücretsiz sahip olun! * Santralınızın kapasitesine göre hediye » l a o ğ ı n ı ı Ege telefon makinası adetleri: • DX-1 Arcaae ile 5 saet • DX-1 GaHer^ ıieiOade 1 . • DX-2 Busıress ile 15 adet • DX-2 Compa-ıy ile 30 adet • DX-3 Piaza ile 55 adet • OX-4 ile 70 adet BU ÖZEl FIRSATT*N 27 EKİM 1995 TARIHINE KAD*R YARARLMABİLİRSİNU Yctkili Satıcılan: Adana (322) Haıput Teıeton 3S9 22 11 Adıyaman (416) Tankul T carei 216 26 59 Myon (274) Teiee-ıenı 215 30 30 Ankara (312) Arıkara Nsiser 417 22 X ÇaJOaş i 19 44 00 llterrı Telekom 413 03 34 Yenışeîıır "elelon 418 18 58 Scftstar 41T 51 61 Yem Sıstem 425 5? 66 Bemaş 231 59 05 Telalme 231 35 80 Orta Aoadolu 446 38 98 EniBŞ 43^ 33 84 Antalya (242) Artelsar 24? 66 00 Teleses 248 8080 GuıtaşTele'on 247 69 30 AlaMel (Alanya) 5"3 99 97 Erdal EleKtı* (KaşıB36 15 7 9 Aydm(2S6)MetTeleKom(Kuşaclası)614 7CCO»alıkaalr (2M) Bıisarn 241 68 32 Bohı (374) Net Telekom 212 34 92 Grür Telefon (Düzceı 514 37 97 Bort» (224) Metses 252 96 06 Gurcanlar 221 05 24 Netburset 251 01 26 Çanakkal* (286) ÇanakVale T elekcm 217 22 11 Dsnizll (258) £'•€ 263 9S 38 Oiyarbakır (412) 3ac Net 22397 77 Turk Tete-on 22' 63 46 EdiıtM (284) Ustûn Etektrık 225 24 3€ Enurum (442) Etzururr. Telefcn 218 84 24 Eskişehlr (222) Ûztu'k Tete'an 23' 76 8^ Esnat 230 18 23 Oa*lantep (342) Eksan 232 48 33 Aydın Teleton 232 27 32 Giresun (454) Şenel Telefon 216 ^4 80 Hatay (326) Harput Tesefon ıAntak>a> 212 55 66 HarDU Telefon (Iskendetun) 614 3? 77 Isparta (246) Burak 218 46 62 Istanbul (212) Netser 275 39 25 Net Telekom Servıs 274 83 33 Netlel 638 23 ?3 As Elektronık 254 81 45 Fors 275 34 45 Şımşek KomunıKasyon 267 22 19 Merkez Tele'on 275 19 36 Telefonsan 261 53 53 Ay*a 256 44 34 tletım Telekom 212 22 66 Üça Tslekcm 211 A2 49 'eismaıkel 57 1 82 61 Ûztürk Eleklrık 585 23 73 Tan Telefon 232 47 37 Bosa £11 48 33 Datakom 22 7 12 67 Imerkom 251 97 92 Istanbul (216) Nus EleMfonık 366 04 97 A/B Telecom 348 80 10 Omversal 342 54 84 Tslenng 325 6"" 68 Yazıcı Elektromk 418 08 24 Alkamel 384 08 88 lanlr (232) Ege Netser 489 05 22 Netsar Teknık 489 55 25 Tekrotel 445 05 91 Estet TeKmk 489 7 7 50 Ege Telekom 484 40 11 DMC 441 82 84 Serdar -e ıelon 44- 77 Q-> Kahramamnaraf (344) Maber Teleton 2ı4 89 5' Karaman (338) Emi Te>efotı 213 15 8C> Kayterl (352) Unlu Telefon 231 36 11 Kocaeli (262) Netsan T e'ekcn 324 74 74 Can Pazarlama 321 34 22Konya(332)Nstkon36i 32 55 Erkın Teletor 236 01 UMersin (324) Telemarket 237 57 86 Telemekanık 231 43 ^8 ahığla (252) Netmar (Baarumı S'6 64 53 Netmar (Marma'ist 412 51 91 Ergene ıBodruiı' 316 95 88 Sakarya (264) L i& EleHnk 2^^ 84 27 Samsun (362) 2ei- Te! 432 30 09 Tckirdağ (282) Net Servıs cÇoriu) 65' 33 26 Trabzon (462) Kamet 321 80 40 Van (432) Teknık Te'eton 212 38 99 Mesut Te etom 214 27 99 3fiu) 65' 33 26 Trabzon Hetaş DIGINET SAYISAL TELEFON SANTRALLARI: 2 ABONEDEN 2000 ABONEYE KADAR ESNEK KAPASİTE... BU FIRSAT KAÇMAZ!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle