18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 26EYLUL1995SALI HABERLERIN DEVAMI PENCERE • Baştarafı 2. Sayfada Pekı "Cıvangate olayı"nda mahkûm olan Selim Edes, ellennı kollannı sallaya sallaya yurtdışına nasıl çı- kabılmıştır? "Cıvangate" ıle ılışkısı ayan beyan Sem- ra Özal mahkemeye neden çağrılamamıştır'? Davanın en onemlı tanığı Uğur Çakıcı'yı oldurenler, adaletın te- razısınde neden tartılamıyorlar'' Çıller aılesı neden malvarlığının hesabını vermeden yenı hukumetı kurmaya gınşebılıyor? Çurumuşluk Turkıye'nın ıhklerıne ışlemıştır Polıs, ad- lıye guvenlık guçlerı, vergı denetçılerı savcılık yalnız "meccanı"lerın tepesındedır Meccanıler kımler^ Hındıstan'ın paryaları mı? . Turkıye'nın (yoksulları da değıl) sıradan namuslu yurt- taşları, kokuşmuş duzenın faturasını odemek zorunda bırakılıyorlar • Yenı hukumetın kuruluş surecı medyaya nasıl yansı- yor? Bır çuruk kokusudur genzımıze dolan1 Mebus pa- zarlarında uç aşağı beş yukarı bezırgânlığıyla ıktıdar koltuğunun nımetlerını harvurupharman savunnak hır- sının korluğu, yenı hukumet borsasının menkul kıymet- lennı oluşturuyor Kontenjan az başvuru çokİstanbul Haber Servisi- Unıversıtelenn açık kalan kontenjanlanna oğrencı alı- mı ıçın uvgulanan ek kon- tenjanlara yapılan başvuru- lar sırasınaa gergın saatler yaşandı Formalmakısteyen oğrencılerle velılenn OSYM tstanbul ll Sına\ Yonetıcılığıbınasınagırme- sı sonucu çıkan ızdıhamda camlarkınldı, çok sav ıda kı- 31 de yaralandı Ek konten- jan başvurulan ıçın form al- mak ısteyen \elı ve oğrencı- ler dun sabahın erken saat- lennden ıtıbaren OSY VI is- tanbul U Sınav Yönetıcılığı bınası onunde toplanmaya başladı OSYM onünde uzun kuyruklar oluşturan Velı veoğrencılerbınayagır- mek ıstedıklerı sirada ÖSYM yetkılılen, bın adet başvuru formunun tukendı- ğını duyurdu Form almak ıçın saatler- dır bekledıklennı soyleyen velılerle oğrencıler bınaya gırmek ıçın ısrar edınce camlar kınldı, ızdıham ne- denı> le bazı velıler de yara- landı Duruma mudahale et- mek ıçın ola> yenne gelen polıs, bına çevresınde gu- venlık onlemı alarak gınş çı- kışlan engelledı Güvenhk guçlennın u>a- rılanna rağmen bına önun- denaynlmavan velılerle oğ- rencıİer bazı kışıler, formla- n karaborsada 500 bın lıra ıle 2 mılyon lıra arasında sat- tığını one surduler Formla- nn istanbul "da tek bır mer- kezde dağıtılmasını ele^tı- ren velılerve oğrencıler. so- runlanna en kısa surede ço- zum bulunmasını ıstedıler Bu yıl vapılacak ek yerleş- tırmeler ıçın KKTC"dekı unıv ersıtelerle bırlıkte orgun eğıtım bolumlen ıçın 30 bın açıkoğretım bolumlen ıçın de yaklaşık 400 bın konten- jan aynldı Ek kontenjan başvurulan. 29 eylul tanhı- ne kadar surecek YÖK bu kez eleyecek • Baştarafı 1. Sayfada janlara oranla aday sayısının her > ıl yuksek artış gosterdı- gıne dıkkat çektı Bu yıl unıversıte sınavına başvuracakadaysayının 1 5 mılyona ulaşmasının bek- lendığını vurgulayan Sağ- lam. sınava gınş koşullanna sınırlama getınlmesının zo- runlu olduğunu soyledı Sağlam, şoyle dedı "Ortaöğretimdeki \ön- lendirme ile universiteonün- deki vığılmavı önleyemivo- ruz. Sınava herkes giriyor. Buna sınırlama getirmekge- rekiyor. İki yıldan fazla sına- \a girilememesi, dnrversiteyi kazananlann tekrar sınava girmesinin engellenmesi ya da liseden yeni mezun olan- lara ek puanlar v erilmesı gi- bi yollar bulunması gereki- yor. l zmanlarımız bu konu- da çalışıvor." Saglam, YÖK'un her vıl lıseden venı mezun olan 400 bıne yakın oğrencı ıçın or- gun yükseköğretım prog- ramlannda 230 bın konten- jan açtıklannı belırterek, herkesın sınava alınmasıyla fırsat eşıtlığının de zedelen- dığını kaydettı Sınav sistemi YOK Başlcanı Saglam, sı- nav sıstemınınıyıleştınlme- sı çalışmalan noktasında ıkı hedeflennın bulunduğunu kaydederek "Birincisi, sis- temde yapılan değisikliklere gore, öğrenci ne okuyorsa o- nun en iyi biçimde ölçulme- sini sağlamak. İkincisi de, mumkun olduğu kadar or- taoğretimde oğrencinın ilgi- sine gore yonlendirümesine katkıda bulunmak. Bu yon- lendirmede, öğrencilerin okuduklan okul tiıni ve gor- diikleri alan eğitimine göre ek puan vermevi amaçüyo- ruz. Bunun için, en iyi sınav vontemi hangisiyse uzman- lanmız onun Ozerinde çalışı- yor" dedı 'Şûra kararlan bağlayıcı değiT Lnıversıte sınav sıstemı- nın değıştınlmesınde >etkı- lı tek kurumun YOK. oldu- ğunu kaydeden Saglam, 15 Mıllı Egıtım Şûrası"nda be- nımsenen ılke >a da goruş- lenn bağlayıcı olmadığını belırttı Saglam. gelecek 2 yıl ıçınde kredılı sısteme uygun olarak yapılacak sınavın. 3 yıl sonra ortaoğretım ku- rumlannda yem uygulama- ya konan "sınıf geçme siste- mi"ne gore yenıden duzen- leneceğını soyledı Saglam. ıkı aşamalı sınav sıstemının Avrupa ülkele- nnde ornek alındığını savu- narak şunlan sovledı "Dunyada.Japonyadışın- da bu kadar mukemmel bir sistemi geliştirmiş bir ulke yok. Geçen y ıl. A\ pjpa Kon- seyi'nden gelen temsilcilere sınav sistemimize ilişkin se- miner verdiler. \rtık Avru- pa'da da sıkmtılar başladı. Objektif bir merkezi sınav yapılmasını istiyorlar. Bizim sistemımiz, dunyanın ornek aldığı bir sınav sistemıdir." Ders geçme ve kredı sis- temi oğrencılerının başan- sının. yöksekoğretım prog- ramlanna yerleştınlme ora- nının duşmesıvle olçulme- sını de doğru bulmadığını belırten Saglam, lıseden ye- nı mezun olan oğrencılenn, daha once sınav ı kazanama- vıp bır yıl boyunca dersha- neye gıden ve unıversıtede okumasına karşın yenıden sınavagırenoğrencılerleya- nştığına dıkkat çektı Açüan üniversiteler Karaelmas Harran ve Uludağ unıversıtelerınde 1995-19% eğıtım ve oğre- tım vılı torenlerle başiadı Yenı öğretım > ılının başla- ması nedenıv le Uludağ Unı- versıtesı' nde duzenlenen to- rende konuşan Rektor Prof Dr Avhan Kızıl. unıversıte- lenn malı ozerklığe ve ka\- naklara sahıp oîmadıkça. eğıtımde Batı ıle aramızda- kı mesafeyı kapatmanın mumkun olmadığını soyle- dı "Sahteünhersiteler"ko- nusunda velılen uyaran K.ı- zıl unıversıtelerde tızıkı va- tınmlann yetersızlığınden kavnaklanan sorunlar bu- lunduğuna değındı Harran Unıversıtesı Rek- toru Prof Dr Senet Arma- ğanda unıversıtelerının dort yıl gıbı kısa bır surede bol- ge unıversıtesı konumuna gelme>e başladığını >oyle- dı Arnıağan oğrencı lere seslenırken "Teror olavı ol- mayan. hava kirliliği olma- yan bir ilde. misafirperver ve muzikseverbirhalkıniçinde vaşıyorsunu/" dedı karaelmas Lnıversite- sfnde de venı oğretım >ılı başladı Lnıversıte rektorluğun- den vapılan aı,ıklamada, 210 oğrencılık kontenjan açığıyla ılgılı ek kontenjan başvurulannın başladığı ve 29 eylule kadar sureceğı belırtıldı G Ü N D E M IVRJSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada dığını soyluyor Yılmaz'ın değerlendır- melennın aynntılarını dığersutunlanmız- da bulacaksınız Başarısız yonetımın başarılı Başba- kanı tansu Çıller'ın lıderlerle surdurdu- ğu yoğun temaslar ulkemızde sıyase- tın ne kadar duzeylı ve ılkelı yuruduğu- nu bır kez daha gostermış oldu. Çıller'ın en çok ses getıren teması, Mesut Yılmaz la ıdı Bu da doğal. Bırbı- rıne rakıp, aynı tabana oynayan ıkı par- tının lıden bır araya gelınce, ne dedıko- dusu bıter ne de yorumu Ancak, Çıller-Yılmaz kapışmasının. affedersınız goruşmesının en çoktartı- şılanyanı "fufana/c"bolumuydu Aslın- da, bunda kızılacak bır şey yok Ma- dem kı sohbet oynak, çozum tutanak Ama DYP'lıler, ANAP'/n bu tutumunu şoyle değerlendırdıler "Bu, buyuk bır guvensızlıktır " Bence de Tansu Hanım, Marmara Denızı gıbı temız, Turkıye'yı nurlu ufuk- lara goturmeyı sıyasettekı moruklan bı- tırmeyı kafasına koymuş, paranın satın alabıldığı ee affedersınız Turkıye'nın yetıştırdığı en buyuk lıder Aslında Çıller-Yılmaz goruşmesı ka- muoyuna eksık anlatıldı Ozel televızyon kanallarının tekmeyle ıçen gırıp, dört kamerayla goruşmeyı basmasını ve sı- cağı sıcağına gelışmelerı yansıtmasını, Fato'nun Mesut'a bır şamar ındınp "Ne ulan bu huysuziuk? Patlatayım mı bey- nınû O sıgarayı alır, Pamukkale traver- tenlen gıbı parlayan dışlennde sondu- Çiller'in Sıcak Temasları... rurum, gırulanhûkumete "dıyeçıkış- masını ve ışı çozmesını beklerdım Ol- madı Mutluluklar ülkesindeyiz... Her neyse Turkıye'de yaşadığım ıçın çok mutluyum Dunyanın hangı ul- kesınde bu kadar komık olay art arda meydana gelır Duşunebılıyormusunuz, bır başbakanın, koalısyon ortağı olma- ya aday bır genel başkanla goruşmesı sonrasında yalan soyledığı ıddıa edılı- yor Bu normal Ama, aynı Başbakan ana muhalefet partısı lıden ıle goruşur- ken tutanak tutulmasına çok kızılıyor "Çokayıp, Başbakan'a guvensızlık." Turkıye zaten boyle yonetılıyor Adam.yolsuzlukyapmış devletbanka- larını goturmuş; savcı soruşturuyor Savcıya çıkışıyorlar "Yaaa ayıp, bırınsanın bu kadar uze- nne gıdılmez " Evlı bır mılletvekılı, TBMM'dekı oda- sında sılahını çekıp sekreterıyle kurşun alışverışınde bulunuyor. Bu normal Şe- hıt albayın eşı boşanma davası açıyor "Ahlaksız kadın " Selim Edes ve Engin Civangayet normal bır ruşvet alışverışınde bulunu- yor, ama bır anlaşmazlık çıkıyor Araya sılah gınnce mahkemelık oluyorlar Edes, devlet ıhalelerınden kazandığı para ıle 111 mılyar lıra, Cıvan da devlet memuriuğundan kazandığı para ıle 62 mılyar lıra odeyeceğıne soz vererek ce- zalannı tamamlamış oluyorlar Haluk Gerger, bır sayfalık yazı ıçın al- dığı hapıs cezasının ardından, 208 mıl- yon lıralık para cezasını odemedığı ıçın hâlâ cezaevınde tutuluyor Paran kadar adalet Memleket yetennce dağınık, barı bız konuyu dağıtmayalım Çıller-Yılmaz go- ruşmesının tutanaklarını, bu koşenın dı- lıne çevırerek aktaralım ÇİLLER - Len Mesut. YILMAZ - (Sıgarasından bir nefes çekıp oturuşunu değıştınr ) ÇİLLER - Mesut dedım . Mesuuut, ne bu sukût? YILMAZ - Nayırrr. ÇİLLER - Neye nayırrr? Hem ben sana kusum 5 Nısan kazıklan öncesı, bana "Sana guvenmıyorum" demış- tın. YILMAZ - Bana Deniz muamelesı çekme . Denız çarptı, bır de ben çar- parım ÇİLLER - Anlıyorum, oyle yapalım ANAP'la DYP'nın mılletvekıllerını çar- palım.. YILMAZ - Ona çarpma değıl, topla- ma derler ÇİLLER - Bak Mesut, kızarım Topla- ma senın babandır Dışan çıkınca, "Ka- çak Mesut, 'DYP mılletvekıllenne top- lama' demıştır Bunu şıddetle kınıyo- rum' deyıp goruşmeyı açıklasam, yıne bana kızmaya kalkarsınız AKARCALI - Efendım bıraz yavaş ko- nuşsanız Tutanak tutmaktan parmak- lanm ıspanak gıbı oldu AYKUT - Sayın Yılmaz, Vehbi Koç telefonda.. YILMAZ - Ne dıyor"? AYKUT - "Bız sıyasete hıç karışma- yız, Mesut BeyANAYOL'a evet demez- se gensıne kanşmayız" dıyor Ya ANAYOL, ya H E R Y O L ^ Bu ılk goruşmenın ardından dun bır goruşme daha oldu Bu kez taraflarda, bırbırını anlamaya bıraz daha yakın gı- bı durma eğılımıne gırme duşuncesının eşığıne gelmek uzereymış gıbı bır hava vardı Çıller, MHP ıje mıllıyetçı, DSP ıle de- mokrat, YPıleÖzal'cı ANAP'la aynı ta- bancıgoruşmelerınınsonunda Başba- kanlık koltuğunda kalmaya devam ede- cek gıbı gorunuyor Yılmaz, "llkbaharda erkenseçım"dı- yordu Çıller'ın hazıran onerısı, "ANA- VOL'lambasının voltaımın yukseldığını gosterıyor Ama, sankı Çıller bu onenyı reddedılmek uzere hazırlamış Çıller'de seçenek bol ANAYOL olmazsa HER- YOL Bu polıtıka bıraz ıkıyuzlu gıbı, ama halkımız kaldırdıktan sonra gensı onem- lı değıl ikıyuzluluk uzerıne soylenmış en guzel sozlerden bın Fransız yazar La Rochefoucauld undur "İkıyuzluluk, ahlaksızlığın erdeme saygısıdır " Meral: Başbakan Çifler, işçiye savaş açü • Baştarafı 1. Sayfada sanıa Turkıvc Cumhuriteti Başbakanı olması talihsiziikrir. Bir başbakan bunu sövle>ebılirmi?Nedemek para kalıvor"' Bu vatanı bekleven Mehmetçik. emeklinın. memunın, işçi- nın çocuğu. Scn. bunlann babasını açlığa mahkûm etmeje çalışıvorsun." Başbakan ın IMF'veteslım olduğugoruşunu savunan Me- ral "Başbakan. işçıvi de mağdur ederse IMF'nin kendisini kahraman ilan edeceğini hesaplıvor. IMF'ye soz vernıiş. tşçiv- le onun için savaşıvor. Nalnız iş^ınin değiL kovlunun. esnafın işine de kanşıvor I\|F. Tek bır mantığı var: Sat, sav, benim dış borcumu öde. Sayın Başbakan da bunu yapıyor. Sav ın Başba- kan denevimsizdir. Tıırkivc'vi ve halkı tanımıvor. Belti bir zumre ıle teşrikı nıesai vapıvor. kafasındaki dunva da bu. O dumanın içinde Turkiye'nin hudutlan yok'" dıve konuştu Turk-lş Ba>kanı, Başbakan ın kafasında tşçının memurun. emeklinın bulunmadığını kavdederek "Bunlann kafası, rant geliri ve faizcilikten başka bir şeve basmıvor. Batan bankala- ra para buluvor. uç avda vuzdc 50 faize para buluyor. İşçiye, memuragdinceyok" goruşünu savundu Meral. şövle devam enı "Nalılarda. luks otellerde toplantılar\apıvor. ama 700 bi- ne yakın insanın 9 ay kk toplusozleşmesı devam edivor. Bır kez olsun, ne oluyor. ne bitiyor, sormuyor. Bu. işçiye karşı savaş aç- mak değildir de nedir? Goruşme niyeti yok. O zaman bizde Çankaya'daki Başbakanlık Konutu'na de- ğin vureyeceğiz. Bizi engellemesın. Sendikacılann işçileri tah- rik ettiğıni sav unuvor. Bız de onun konutunun onunde işçile- ri toplayalım, o da işçUere çıksın desüı ki Ben -.ıze zam ver- mıvorum Işçiler de kabul elsın. O zaman mesele yoL \atan- daşı dinlesin. engellemesın, orava gideceğiz. Bu amacımızı. Başkanlar Kurulu'ndagoruşeceğiz."' Meral îşçının geçen se- çımlerde A\AP a nasıl bır ders» verdıvse bu kez de sandıkta DYP'ye avnısını yapacağını sozlerıne ekledı OLAYLARIN ARDINDAKT GERÇEK I Baştarafı 1. Sayfada Şımdı gozler, ANAP'ın bugun saat 16.00'da ya- pılacak Merkez Karar ve Yonetım Kurulu (MKYK) toplantısında Yılmaz dun Cuımhun- yet'e yaptığı değerlen- dırmede, partı organları- nın goruşlennı esas ala- cağını, tum ıl başkanla- nyla temas kurarak kara- ra onları da katacağını soyledı Oyle gorunuyor kı, ge- rek Çıller gerekse Yıl- maz, yoğun bır baskı al- tında. Aynı tabana sesle- nen ıkı partı lıderıne de "Bırleşın" baskısı var Eğer ANAYOL kurul- mazsa, her ıkı lıder de bunun sorumluluğunu uzerıne almak ıstemıyor Bu nedenle Çıller, seçım tanhınde gerı adım ata- rak "bırlıktelığı ısteyen taraf" konumuna yuk- seldı. Yılmaz da onenyı partı organlarına goture- rek "onyargıya kapılma- dan durumu değerlen- dıren bır lıder" oldu Ancak Çıller'ın, Yıl- maz ın kabul etmesı guç "şartlar" koşması, "er- ken seçım" onensındekı "samımıyetını" tartışma konusu yapıyor Yılmaz, Çıller'e yanıtı- nı yarın verecek, ama dugum bugun akşam saatlerınde çozulmuş olacak. ANAYOL ya da DYP azınlık hukumetı • • • Yılmaz, ANAYOL formiilüne soğuk I Baştarafı 1. Sayfada onensı getırdığınız ve seçım tanhınde de esneklık gosterdığınız ıçın teşekkur edenm Seçım ekonomısı karşısında kal- mamak ıçın bız mart ya da nısan ayında erken seçım duşunuyorduk Hazıran bı- zım teklıfimız değıl ama değerlendıre- bıleceğımız bır teklıfitır Gosterdığınız bu vumuşamavı muspet karşılıvoruz Çiller: Hazıranı. sızın teklıfınız uzen- ne gundeme getırdık Seçımın >apılma- sı gereken doğru tanh ekımdır Y ılmaz: Geçış donemınde ortak ço- zumler uretmek bakımından genış ta- banlı hukumet daha uygun olacaktır Bu konuda dığer partılerle çalışmay ı sürdur- menızın uygun olacağmı duşunuyoruz Çiller: -VNAP ve DYP'nın savısı, ge- nış tabanlı bır hukumet ıçın yeterlıdır Bu konuda dığer partılerle ortaklık ara- mavagerekvok En genış temsılbuolur Çifler işçhi unuttu V ılmaz: Oncelıklı meseleler arasında işçı meselesını saymadığınızagore. her- halde bunu mevcut hukumet çozecektır Çunku hukumet kurulana kadar. grev ler dolavısıyla zarar buvu>ecektır Herhal- de bunu dıkkate alarak hareket edecek- sınız Çiller: Mevcut hukumet olmadığı ıçın boyle kararlar ahnamaz Bu venı huku- metın ışıdır Bu nedenle bugun bır ço- zum yoktur Yılmaz: Benım hukumette yer alma- ma ılışkın şartınıza gelınce. benım şah- sımla ılgılı bu talebınız. benım ve partı- mınkaranylaılgılıdır Boylebırşartkoy- mak. sıyası nezaket kurallanna da uygun değildir Lutfen bu şartınızı gerı alınız Çiller'in ısrarı gerginleştirdi Çiller: Hıçbır şartımızdan fedakârlık etmemız soz konusu değıl Yılmaz: Bu şartı gen almanızı nca edı- vorum Yann bızım yetkılı kurullaıımız da sızın hakkınızda bazı taleplerde bu- lunabılır Rıca edıyorum şartınızı yenı- den değerlendınnız Çiller: Bu konuda kesın kararlıv ız Bız bır ortaklık kuruvoruz Bırbırbınnı bo- ğazlayan. seçım çelmesı takan ortaklık ibtemıvoruz Değerlendırıp karar ver- mek sıze aıttır Yılmaz: Onerdığınız bakanlık oranı budurumdaSHP'nınkındendahaaz Bı- ze SHP'den daha fazla avantaj tanımanız gereklı Çiller: Başlangıçta SHP'nın mılletve- kılı savısı da yaklaşık sızınkı kadardı Kaya Erdem:(ANAP lzmır Mılletve- kılı) Bakanlıklann ağırlıklan konusu onemlıdır Bızım bakanlık yapmış. son derece deneyımlı arkadaşlanmız var O nedenle dağılıma sadece nıcel olarak de- ğıl. nıtel olarak da bakmak lazım Çiller: Her bakanlığın kendıne gore bırağırlığı var Bunu mılletvekılı sayısı- na gore halledenz Bu şartlanmızı değer- lendırın Karannızı venn Yann (bugun) cevabınızı beklıvorum Y ılmaz: Bu mumkun değıl Ankara dı- şında arkadaşlanmız var Çarşamba gu- nu >etkılı kurullanmızı toplar, perşem- be gunu cevabımızı vennz Çiller: Bızım bekleyecek halımızyok Sızınle anlaşamazsak. başka model ara- >acağız Onun ıçın bır an once cevabını- zı bıldınn Vılmaz: <\rkadaşlarımız ancak yann (bugun) burada olabılırler Yann (bugun) değerlendırmeyı yapar, çarşamba gunü sıze cevabımızı vennz Çiller: Çarşamba gunu cevabınızı bek- lı>orum Çiller: Hazıran olabüir Goruşmeden sonra Çıller ve Yılmaz kısa bırer açıklama yaptı Çıller açıkla- masında Yılmaz'a goturduğu koşullar- dan odun venlmeyeceğı goruşunü >me- ledı Çıller'ın, basın toplantısında erken seçım tanhıne >ak!aşımlan konusunda. "haziran olabiîir'' gıbı esnek bır ıfade kullanması dıkkat çektı Yılmaz da Tansu Çıller'ın koalısyon onerısı getmrken kendısının kabınede gorev alması koşulu getırmesını vapıcı bır tutum olarak gormedığını so> ledı Yılmaz, Cumhuriyet'e vaptığı açıkla- mada ıse Başbakan Çıller'ın durumu- nun farkında olmadığını ılerı surerek şoyle dedı u Vani ulkenin ne kadar ağır durumda olduğunu. bu ağır duruma gel- mesinde kendisinin ne kadar vebal altın- da olduğunu doğru tahmin edemiyor. Bu- günku durumdan çıkılması için şu gun- ku şaıüarda, AN VP dışında hiçbir koalis- yon şansı yok. Bizim dışımızdaki butun alternatifler. entnkalarla kurulacak azın- lık hükümeti olabiür. Turkiye'nin, bu so- runlan azınlık hukumeiiv le aşacağını du- şünmek de abesle iştıgal. Bu durumda biz ona değil. o bize muhtaçtır. Dolayısıy - la bize şart koşması. bır kere meseleyi kavTayamadığını gösterhor." Yılmaz'ın bır grup milletvekılıyle >aptığı değerlendırme toplantısında da Çıller'e hemen olumsuz vanıt vermek yenne konunun değerlendınlmesı v e tek tek ıl başkanlannın goruşunun alınması kararlaştınldı ANAP grubu ıle MKYK'nın bugün ortaklaşa toplanarak ıl örgutlennden gelen goruşlerdoğrultu- sunda Çıller'ın onensinı değerlendırme- sı benımsendı Toplantıda Çıller'ın ko- şullannın "ANAYOL baskısıyapançev- rekre karşı manevra olduğu ve teklifin reddedilmesini ısteyen şarttara bağlan- dığı*" değerlendırmesı yapıldı Başbakan Çıller. \ ılmaz'la goruşme- sınden sonra, kurmavlan ıle kısa bır de- ğerlendırme toplantısı yaptı Toplantıda, Çıller'ın. DYP olarak AN\P'la koalıs- yon konusunda uzerlenne duşenı yaptı- ğı goruşunu dıle getırdığı oğrenıldı DYP'lıler Çıller'ın "haziranda se- çim"onensı goturerek, ANAP'ın erken seçım kozunun elınden alındığı goruşün- de bırleştıler Toplantıya katılanbtrDYP mılletvekılı Çıller'ın çok karşı olduğu ANAP'la koalısyonu telaffuz etmesını bu doğrultuda yapılan baskılara bağladı \ ılmaz'a "erken seçim"onensı goture- rek. taktık savaşı veren Çıller'ın ANAP"tan olumsuz janıt gelmesı duru- munda. tabanına ve ış çevrelenne "*Biz üzerimize düşeni yaptık. ama \\AP uzattığunızeli itti" mesajı vereceöı kay- dedıldı Türkeş Köşk'te DYP ıle ^NAP arasında koalısyon ko- şullan tartışılırken. surpnz bır gelışme yaşandı MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş. basına açıklanan programında bulunmamasına karşın. Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel ıle goruştu Çankaya Koşku'nde dun akşam yapılan goruşme hakkında açıklama yapılmadı Buca gergûtıliği Istanbul'a sıçradı Bugün 26 Eylül 1995 Dilimizin özüne dönüşünün 63. yılı. • Baştarafı 1. Sayfada dıvan arasında kavga çıktı Kavgada kınlan camlar ve karşılıklı yumruklar yuzun- den gardıyanla ıkı tutuklu varalandı Dığer bırgardı>anın çıkan gurultulen venı bır ısyan gı- nşimı olarak değerlendırme- sı ve vanlışlıkla alarm ver- mesı, cezaevınde gerılımı arttırdı Bazı gardıvan ve zı- v aretçılerın rehın alındığı ha- berlerı uzerıne tum kapılar kapatıldı \ncak cezaev ınde bulunan Adalet Bakanlığı vetkılılennın gınşımıv le ola- >ın yatıştmlması uzenne zı- yarete devam edıldı Sayım venlmemesının 7 gunundejandarmanın 6 ko- ğuşa yonelık operas)onunda 3 tutuklu yaşamını vıtırmış- tı Tutuklulann lOgunsuren sayım vermeme evlemı. Adalet Bakanlığı Musteşan Yusuf Kenan Doğan, Muste- şar ^ardımcısı Irfan Bacak- sız. lzmır Barosu Başkanı Kasım Sonmez v e bır grup tutuklu avukatının devreye gormesıyle oncekı gun aşıl- mıştı Haklar v e Ozgurluk- ler Platformu, Demokratık Haklar Platformu. Demok- ratık Mucadele Platformu Devrımcı Tutsak Aılelerı Komıtelen ve Yapı Sanat E- v ı'nın ortaklaşa duzenledığı basın açıklamasında. Buca Cezaevı'nde gerçekleşen olaylann "devletin merke- zindenverilenemirleyapıldı- ğı' v one suruldu Umranı>e Cezaevı'nın de kapatılmasını da ısteyen ey- lemcıler 12 Eylul'den sonra "Tabutlukcezaevieri" kurul- duğunu sovledıler "Ûmra- niye tabutîuğu kaldırısın". "Katiiamın hesabını kim so- racak" şeklınde slogan atan gostencıler "Buca'nmkatil- leri yargüansın" yazılı pan- kart açtılar Basın açıklamasından sonra gostencılen dağıtan polıs yaklaşık 30 kışıyı de gozaltına aldı .Bu sırada ola>lan goruntulemek ıste- ven muhabırlen de engelle- mek ısteyen guvenlık guçle- n, bır kameranın kınlması- na da neden oldular Ote vandan Turkıye Motorlu Ta- şıt lşçılerı Sendıkasi (TUM- TlS). Buca Cezaevı'nde ya- şanan olaylan kınadı 26EvL J 932 3ı ılecovae- yariıî oa- rc Turk Dı Kjr ji!a\ ve Dı1 Bavr cmı Turk D >eroılım yelek kazanç -i yasa ıçbukey Özel sektörden şekere zam H Baştarafı 1. Sayfada ması ıstemıvle dün sabah satışını dur- durdu Yenı ayarlama sonrası tozşeke- rın fabnka çıkiş fıvatı, Kay^en'de 29 bın "7 001ıradan36bın705 lıraya Kon- ya'da 2~ı bın 500 liradan 33 bın 500 lı- ra>a, \masva Suluova Fabnkası'nda ıse 29 bın 205 liradan 34 bın 405 lıra- >a yukseldı K.on>a Şeker Fabnkası Genel Muduru E\irgen Guney, yenı duzenlemeyle kup>ekenn kılosunun da 31 bın 750 lıradan 37 bın 750 lıra- va çıkanldığını, zamlı satışlara başlan- dığını bıldırdı Kaysen Şeker Fabnka- sı yetkılılen ıse tozşeker vanında 34 bın 560 lıra olan kesmeşekenn fabn- ka çıkışfıyatının 41 bın 295 lırav.av'uk- seltıldığını sovledıler Amasya Sulu- ova Şeker Fabnkavi'nda da 50 kıloluk çuv allar halınde satısı v apılan tozşeke- nn fıvatı 1 mılyon 460 bın 250 lira- dan bır mıl>on 720 bın 250 lırava çı- kan Idı Sıbah satışını durduran Kayserı Şe- ker Fabnkası zammın hemen ardın- dan satışına venıden başladı Kon)a ve Amasva'dakı şeker fabnkalannda ıse uretım ve satışlann durdurulmasının soz konusu olmadığı uretım ve satış- lann artan talebe bağlı olarak yoğun şekılde surdurulduğu belırtıldı öunde ortalama 200 ton şeker uretılen Amas- >a Suluova Şeker Fabnka^ı'nda gun- luk satışlar 300 tona ulaştı Yetkılıler, Şeker Şırketı'ne aıt fabn kalardakı grev nedenıyle talebın buyuk ölçude arttı- ğını, bu yuzden parasını yatıranlara 20-25 gun sonra teslımat yapabıldık- lennı soyledıler Konya Şeker Fabn- kası Genel Muduru Evırgen Gunev "Devlete ait fabrikalar grevde olduğu için, biz günlıiküretimimiz olan binton şekerin tamamını piyasaya veriyoruz'" dedı Normal koşullarda uretımın vxız- de 30'luk bolumünu beklettıklennı an- latan Gunev "Ancak halkımızın sıkın- tıya düşmemesi için, şimdilik bunu uy- gulamnoruz >e üretimin tamamını sa- tıyonız" şeklınde konuştu Uç fabn- kanın en buyuk hıssedan. Pancar Ure- tıcılen Kooperatıflerı Bırlığı'nın (Pankobırlık) Genel Muduru Kamil Ozdemir. fıvatavarlamasinı değerlen- dınrken "Bugune kadar zam yapma- mak için direndik. Ancak artan mali- \etler vc piyasadaki spekiilatifhareket- leri onlemek için bunu yapmamız ge- rekiyordu.Fiyatdiizenlemesi,pivasada istikrar sağlamak anıacıv la yapıldı. Şe- keri bizden 31 bin lirava alıp 42 bin li- raya satanlar vardı" dıye konuştu Ozdemir. >ı 1lık şeker uretım kapası- tesı 311 bın ton olan uç fabnkanın bu uretımıvle Turkıye'nın knstal ve kupşeker ıhtıyacının uçte bınnın kar- şılandığını vurguladı Şeker Şırketı ıle a> nı anda başlayan sözleşme goruşme- lennı kısa surede bıtırdıklennı anlatan Ozdemir şunlan soyledı "Çahşanj- mıza ilk altı ay için yûzde 25, ikinci al- tı ay için yıızde 20 oranında zam ver- diL Lretim darboğazımız yok. Şeker fabrikalanndaki grev nedeniyle artan şeker talebini. uretim kapasi'telerüniz olçüsünde zorlayarak karşılamaya ça- lışıyoruz." Özdemır. uç fabnkada halen 295 bın ton krıstal. 16 bın ton da kupşeker uretıldığını belırttı 'Grev ertelenmeli' Şeker Fabnkalan Genel Vludurlu- ğu ne bağlı fabrıkalarda devam eden şeker grevının. ulke menfaatlan goz onune alınarak ertetenmesi gerektığı- nı sovleyen Ozdemir, grevın bır hafta daha surmesı halınde vaklaşık450bın pancar uretıcısının mağdur duruma duşeceğını ıfade ettı Konya Fabnkası hısselennın tama- mı, Kaysen Fabnkası"nm yuzde 89'u. Amasya Fabnkası'nın ıse yuzde 84 95'ı Pankobırlık ve ıştırakçılenne aıt bulunuyor tütLklü tjiJiîf OvJI ,1 olçJ anıı -(fyf- yatı1 ! oLrum guney gızemcı ıPIfclS Ka I m ı r i f ı r ^4- i I I IOUII " J u l davoi orreh *~İTUTTTWT UIU beige gjl riı 11 n ı r~i uuyuıı Üç dilin karışımı, halktan kopuk yapay bir dil olan Osmanlıcanın yerine özleştirilmiş Türkçenin geçmesi için çalışmalar 63 yıl önce bugun başlamıştı. 1923 Devrimi'nin sonuçlarından olan Aydınlanma'nın topluma ulaşıp yaygınlaştırılması ancak halkımızın diliyle, özüne dönmüş Tiirkçe ile gerçekleştirilebilirdi; öyle de oldu! Ne var ki, toplumun olupbiteni anlayacak ve kendini anlatacak özdiline kavuşmasından kuşku duyanlar, yönetime geçtiklerinde, ezanı Arapçaya, Anayasayı da Osmanlıcaya çevirdiler. Dildeki bu geri döniişü 1981'in asker yönetimi de Türk Dil Kurumu'nu kapatarak kolaylaştırıldı, böylece topluma çağdaşlığın gereksinimini anlatacak dil yozlaştırıldı. Halkımızı, "selamünaleykûm" diyenleri, "günaydın" la karşılayıp, dilimize sahip çıkma çabasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Kjrırpj ı^fıtrl-ıl IJU \\u\ gımsızlik koşul TarT '' IJ'' yoksul L -*ı r ı ı • f—Y Yargıc ıved Sc4- yan -canıo onder \\\ıJl r>" fi'-i ı m ı UL.I' I !' sur eKıi •fe-değ r -eal-çagr m• I\ı Hn Od I I i ' lîU' I rc.e de- ı.ydL. do n e- .en 'nkılnp cevı gelecek ÇAĞDAŞ Y4ŞAMI DESTEKLEME DERAEĞİ CEIVEL MERKEZ ve Tiim ŞUBELERİ Turkıve Eroz>onla Muı.adelc Ağaçlandırma ve Doğal \ arlıkları Koruma Vakfı Tel.. (0212) 281 10 27/268 09 85
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle