20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26EYLUL1995SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 İran'da 2 ton uyuşturucu • TAHRAN (AA) - İran'ın Yezd eyaletinde son 6 ayda vapılan operasyonlarda yaklaşık 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Yezd Eyaleti Güvenlik Güçleri Komutanı Korgeneral Muhammed Sanei, İRNA ajansına yaptığı açıklamada, son 6 ayda, 1660 kilo afyon. 172 kilo esrar ve 94 kilo morfin ele geçirildiğini belirtti. Sanei. operasyonlarda 500 uyuşturucu madde kaçakçısının tutuklandığını, bin 400 uyuşturucu bağımlısınm da yakalanarak adalete teslim edildiğini söyledi. Bulgaristan'da büyükelçi krizi • SOFYA(AA)- Bulganstan'da ıktidardakı eski Komünıst Partisi'nin devamı Bulgaristan Sosyalist Partisı hükümetinin. Cumhurbaşkanı Jelyu Jelev'e yakınlıklanyla bilinen toplam 9 büyükelçiyi görevden alması ortalığı kanştırdı. Çumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlıği arasında krize neden olan olayda Jelev'ın bu operasyondan son derece huzursuz olduğu ve büyükelçıler kararnamesıni imzalamayacağı bildirildi. Rum tatbikatında Yunan uçakları • ATİNA(AA)-Kıbns Rum Kesimi'nde. Milli Muhafız Ordusu ıçin düzenlenen "Nikiforos 95" adlı tatbıkata. yedi Yunan savaş uçağının da katıldığı bildinliyor. Atina Haber Ajansı'na göre. Ortak Savunma Doktrini çerçevesinde Rum tatbikatına katılan beş A-7 Corsair ve iki F-16 Yunan savaş ucağı, bu sabah Kıbns Rum Kesimi'nın Dromolaksıa bölgesi ûzerinde uçarak, Rum mekanize birliklerinin bir tepeye düzenledıkleri temsili saldınyı destekledi. Öte yandan. Yunanistan Silahlı Kuvvetlen. Makedonya sınınna yakın bir bölgede bugün "Filippos 95" adlı bir tatbikat baslattı. İsrail ve FKÖ arasmdaki anlaşmaya Arap dünyası sert tepki gösterdi: FKO ödünverdi• Libya lideri Kaddafi başta olmak üzere Arap liderler, Filistin Özerk Yönetimi ile İsrail arasında Batı Şeria'nın devri konusunda vanlan anlaşmayı sert bir dille eleştirdi. Dış Haberier Servisi - tsrail ile Filistin Özerk Yönetimi arasında Batı Şeria'nın devri konusunda önceki gün vanlan anlaşmava tepkiler sürüyor. Suriye. anlaş- manın ardından işgal toprakla- nnda şiddet olaylannın artabile- ceği uyarısındabulunurken. Kör- fez ülkeleri anlaşmaya ihtiyatlı yaklaşıyor. Suriye'de hükümet gazetesı Teşrin'de yer alan haberde. İsra- il Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile FKO lideri Yaser Arafat ara- smda vanlan anlaşma ile "Filis- tinlilerin haklannın satıldığı" ve "İsrail işgalinin devam edeceği" göruşü savunuldu. Haberde. "Bu anlaşma, işgal topraklanndaki şiddetin artmasına neden olacak ve İsrailliler ile Filistinlilcr ara- sındaki çatışmalan engellemeye- cektir" denildi. Iktidar partisı Baas'ın yayın organı EIBaasda. Mısır'ın Taba kentınde sağlanan anlaşmayı. "birkDmedi" olarak nıtelendirdı. Katar'da yayımlanan El Şark gazetesi ise. vanlan anlaşmada boşluklar bulunduğunu ve bu an- laşmanın Fılistinlilerin haklannı karşılavamayacağını savundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gulf News gazetesi de. Arafat'ın güçsüz bir konumda görüşmele- re katıldığını iddıa ederek, bu an- laşma ile Filistinlilenn daha çok tavız verdığinı kaydettı. Suudı Arabıstan'ın resmi ga- zetesi El Medine'nın haberinde de. Rabin'in "Kudüs'iin tsrail egemenüği altında kalacağı ve İs- rail'in 1967 savaşından önceki SH nırlannadonmeyeceğT yolunda- ki açıklamalanna atıfta bulunu- larak. "bu açıklamalar banş için kalan son umutlan da yok edebi- lir" denildi. Libya Libya. anlaşmayı. "Araplann tsrail karşısındaki teslimiyetçili- ğinde yeni bir adım" olarak nıte- ledi. Libya devlet telev izyonun- FKÖ lideri Yaser Arafat pazar günii parafe edilen 400 sayfalık FKÖ-İsrail anlaşma metnini basın mensuplanna gösteriyor. dan önceki gece yayımlanan yo- rumda. İsrail ile anlaşma ımzala- vanlar. "Filistinlikorkakteslimi- vetçiler** olarak nitelendirıldı. Yorumda. Filistinlı yöneticiler. "Arap ulusunun düşmanlanna daha fazla ödün vermek, Filistin halkınuı haklannı vok etmek is- temekle" suçlandılar. Libya T\"si, "İsrail'in Batı'nın deste- giyle Filistin"deki işgalini pekiş- tirdiğini'* iddia etti. Arafat, Urdün'de Filistin Kurtuluş Örgütü liden Yaser Arafat, tsrail ile vanlan an- laşmayla ılgilı bilgi vermek üze- re Ürdün'e gitti. Mısır'ın Taba kentinde söz konusu anlaşmanın parafe edilmesinin ardından. ön- ce Mısır Cumhurbaşkanı Hiisnü Mübarek ile görüşen Arafat, ön- ceki gün Ürdün'e gelişinde Kral Hüseyin'in kardeşi veliaht Prens Hasan tarafından karşılandı. Amman'daki FKÖ temsilcisi Ömer Katib. Arafat'ın Ürdünlü yetkililerle Taba anlaşmasının detaytan ve Filistin davasıyla il- gıli diğergelişmelerigörüşeceği- ni kaydetti. Fransa'da bulunan Ürdün Kra- lı Hüsev in'in. Taba'da parafe edi- len anlaşmanın perşembe günü Beyaz Saray'da yapılacak imza törenine katılması bekleniyor. FUistin-FKÖ anlaşmasının sonuçlanmasından hemen sonra El Halil kentinde çıkan olaylarda. Yahtıdi iş yeıierine taşlı saldı- nlarda bulunan Filistinlilenn arasında bulunan küçükçocuk. İsrailli askeıier tarafından tutuklandı. Âdım adım • • •• "1**1 ozgürlükDış Haberler Servisi - FKÖ'den üst düzey bir yetkilının AFP'ye yaptığı açık- lamada, tsrail'in pazar günü parafe edilen anlaşma uyannca. serbest bırakmaya ka- rar verdiği yüzlerce Filistınli tutuklunun arasında bulunan 28 kadını bırakacak. "Anlaşma uyannca, anlaşmanın \Vas- hington'da imzalannıasını izleyen bir iki gün içinde 28 kadın tutuklu serbest bıra- kılacak" dıye konuşan Hişam Abdülrez- zak. Tutuklu Filıstinlıler Komitesı üyesı. 50 yaşımn üzerindeki erkeklerin. gençle- nn ve cezasının 10 yılını çekenlerin de serbest bırakılacağını söyleyen Abdülrez- zak. gerçek sayının henüz saptanmadığı- nı da sözlenne ekledi.Yetkıli. ilk aşamada Yahudileri öldürmekten hüküm giyen Fi- listinli tutuklulann serbest bırakılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Mısır'ın Taba kentinde sürdürülen gö- rüşmelerin sonunda vanlan anlaşmaya gö- re Filistinlı tutuklular şu üç aşamada ser- best bırakılacak: 1 -Anlaşmanın Washington'da imzalan- masından sonra 2-Gelecek yıl yapılması planlanan Filis- tin seçimleriden hemen önce 3-lleride bu konuda yapılması planla- nan görüşmeler uyannca. BİR İŞ TEKLİFİ 103.6 RADYOMEGA Şimdi Çok daha NET Çok daha GÜÇLÜ Çok daha CANLI ve Şimdi 103.6 RADYOMEGA'NIN - Hisselerini, - Yönetimini, saygın, ciddi ve finansal yönden güçlü bir kuruluş ile paylaşmak amacındayız. Görüşmeyi arzu eden kuruluş yetkilileri randevuyu (0212) 614 04 10 no'lu telefondan alabilirler. ÇEÇENYA Hasbulatov siyasete döndü • Hem Moskova, hem de Dudayev yönetimlerinin muhalifi olarak bilinen Ruslan Hasbulatov, Çeçenya'da banş sürecine katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını belirtti. HAKAN AKSAY MOSKOV4 - Rusya ikti- dan. en keskin muhaliflerin- den birine karşı tav ır değiştir- di. Başkan Boris Yeltsin, bir- kaç hafta önce yaptığı bir ko- nuşmada Ruslan Hasbula- tov'un "artıkakıHandığTdü- şüncesinden yola çıkarak. onu Çeçenya'daki barışa kat- kı yapmaya davet etmiştı. Geçen günlerde de etnik iş- lerden sorumlu bakan Ana- toliy Mihayknr ve tçişleri Ba- kanı Anatoiiy KuUkov, Has- bulatov'u zıyaret ederek. Moskova'nın artık Çeçen li- derin önüne engeller çıkar- mayacağı sözünü verdiler. Kremlin'in rutumundakı bu değişikliği olumlu bulduğu- nuaçıklayan Hasbulatov, Çe- çenya'da banş sürecine kat- kıda bulunmak için elinden geleni yapacağını belirtti. Hem Moskova. hem de Dudayev yönetimlerinin mu- halifi olarak bilinen Hasbu- latov, Çeçenya'nın en etkin liderlerinden biri durumun- da. Bazı kamuoyuaraştırma- lan onu. u en güçlü Çeçen li- der" olarak gösteriyor. Has- bulatov. parlamento seçimle- ri arifesindeki Rusya'da pek çok partinın ve seçim bloku- nun kendisine çağnlar yaptı- ğını, ancak şu anda Çeçen- ya'daki banş misyonu dışın- da herhangi bir görev alma- yacağını vurguluyor. Çeçenya'nın Rusya'dan bağımsızlığınaeskiden karşı çıkmış olan Hasbulatov, son zamanlarda bu konuda açık- lama yapmaktan kaçınıyor. Ancak başından beri Mosko- va'nın sertlik çizgisine ve sa- vaşa karşı çıkan liderin. Çe- çen Devlet Başkanı Duda- yev'le aynı saflarda buluş- ması olanaklı görülmüyor. Hasbulatov, yeni koşullar- da yaptığı ilk konuşmalarda. Çeçenya'daki Moskova yan- lısı Haaye\-Abdurhanov yö- netimini hedef aldı. Çeçenle- rin kanlı savaşta maşa olan- lara tahammülü olmadığını belirten Hasbulatov, Hacı- yev-Abdurhanov iktidannın işleri zorlaştırdığını belirtti. Yeltsin'in Çeçenya'daki özel temsilcisi Oleg Lo- bov'un sağduyulu davran- masını becerebilecek dene- yimli bir yönetici olduğunu ıfade eden Hasbulatov. son teröreylemlerini denetimsiz terörist gruplann ya da Mos- kova'daİci "şahinler" ile giz- li ilişkiler ıçındeki bazı Çe- çen güçlerinin gerçekleştir- miş olabileceğmi belirtti. Çeçenya Devlet Başkanlı- ğı'na seçilmek gibi bir niye- ti olmadığını vurgulayan Hasbulatov. yıne de "eğer ko- şuliar başka altematifbırak- mazsa. başkanhğa aday ota- bileceğini'' ekledi. Hasbulatov kimdir? Ruslan İmranoviç Hasbulatov. 22 Kasım 1942'de Grozni 'de doğdu. İki yaşındayken ailesi. Çeçenlere yönelik Stalin teröründen nasibıni alarak Kazakistan'a sürüldü: babası kayboldu. Almatfda ve Moskova'da komünist gençlik örgütünde ve partide çalıştı. Moskova Cniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden profesörlüğe kadar uzanan bir akadernik kariyeryaptı. 1990'da Rusya Parlamentosu Başkanı Boris Yeltsin'in yardımcılığına getirildi. Ekim 1991'den ıtıbaren de Parlamento Başkanlığı yaptı. Yeltsın'le arasındaki çeşıtli anlaşmazlıklardan sonra 1993 Ekim'inde parlamento bombalanmasının ardından tutuklandı. ABD, idama doymuyor • 1995 yıh ABD'nin idam rekoru kırdığı yıl olacak. Eyaletler, infazlarda adeta birbiriyle yanş içinde. Dış Haberler Servisi - Dört yaşlı insanı öldürmek suçundan ölüm cezasına çarptınlan mahkûmun geçen hafta Kuzey Çarolina'da idam edilmesıvle ABD'de bu yıl idam edılenlenn say ısı 300'e ulaştı. Bu rakam, 1976 yılında- ölüm cezasının yeniden yasallaşmasından sonra ülke çapında ulaşılan en yüksek yıllık toplam oluyor. ABD'de dört yıllık bir aradan sonra 1976 yılında Yüksek Mahkeme ölüm cezasının uygulanmasını eyaletlerin kendi karanna bırakmıştı. Kuzey Çarolina'da cuma günü cezası infaz edilen 34 yaşındaki Philip Ingle. zehirli iğneyle idam edildi. Yıl sonuna kadar cezalan kesinleşmiş 50 ile 60 arasında mahkûmun daha idam edilmesi bekleniyor. En çok idam Teksas'ta Sanavileşmiş ülkeler arasında idam cezasını tek uygulayan ülke olan ABD'de geçen yıl 31, 1993'te de 38 kişi idam edilmışti. İdam gundemi en yüklü olan eyaletlerin başında Virginıa gelivor. Önümüzdeki üç ay içinde idam edilmesi beklenen 9 kışi bulunuyor. Yaşlan 23 ile 44 arasında değışen idam mahkûmlannın tümü cinayetten hükümlü ve son günlerini sıkı güvenlik önlemlerıyle ünlü Greensville'de geçıriyorlar. Teksas ve Florida'dan sonra toplam idamlarda ülke çapında üçüncü sırayı almış olmasına rağmen Virginıa'da bu rakamın az olduğunu düşünenlenn sayısı oldukça fazla. Bu mahkûmlar arasında şansı yaver gidenler son dakikada başvurulan hukuki manevralarla idamdan dönebilırler. Ancak gözlemciler, gittikçe artan bir eğilime dikkat çekıyor. 'Halk korku içinde' ABD'nin idam haritası (1976 yılında ölüm cezası yeniden kabul edildiğinden beri 300 kişi idam edildi.) VVASHINGTON 1991 INDIANA 1981 VVYOMING 1992 ILLINOIS 1990 noi "4N ipi/îf KENTUCKY, 1987 / PENNSYLVANİA 3995 I UTAH 1977 OKLAHOMA 1990 CALIFORNIA 1992 ARIZONA 1992 Yöntem Zehirli iğne Elektrikli sandalye Gaz odası Asılma fk idamlann ^•^ sayısı f 1977 ölüm £ cezasının yeniden < kabul edildiği yıl DELAVVARE 1992 MARYUNDJ 1994 ! 1982 K. CAROLINA 1984 JMISSISSIPPI 1983 LOUISIANA* AUBAMA'1 ARKANSAS 1983 1983 1990 Toplam idamlann yıllara göre dağılımı -43 38 1976 78 80 82 84 90 92 94 95 İdam cezasını kaldırmak için L'lusal Komısyon üyesı Ricardo Vlllalobos. Amerikan eyaletlerinden bazılarının ölüm cezasını kabul ettıeı halde henüz uygulamaya koymadığını. ancak bu durumun her an değişebileceğinı vurguluyor. "Amerikan halkı korku içinde. İnsanlar ivedi sonuç istiyor ve idam cezalannuı bir an önce infazuıı talep ediyor" diyen Villalobos. bu isteklerin arkasında yatan düşüncenin -İdam cezası henüz kaldınlmamışken uvgulanmair olduğunu söylüyor. Bu yıl Wisconsın. Mınnesota. Kuzey Dakota, lowa ve Alaska'da idam cezasının yeniden yürürlüğe konması için yapılan oylamalar sonuçsuz kaldı. Ama Nevv York eyaleti, idam cezası uygulayan eyaletler kervanına katıldı. Halen ABD'de idam edilmeyi bekleyen 3 bin mahkûm bulunuyor. Bunlann büyük çoğunluğu çeşitli mercilere başvurarak cezayı ertelemeyi başanyor. Ancak bu alanda da hareket olanağı kısıtlanıyor. Hem eyalet yasalannda hem federal yasalarda yapılan değişikliklerle başvurulabılecek üst makamlann sayısı kısıtlanma yolunagidiliyor. Infaz süresi kısaldı Daha önceki yıllarda idama mahkûm olduktan sonra cezanın infaz edilmesine kadar geçen ortalama süre 8 yılken son yıllarda bu süre 5-6 yıla indi. Bu genel kuralın dışına çıkanlar da var. 1982 yılında, bir polisi öldürmekten idama mahkûm olan zencı gazeteci Mumia Ebu-Cemal'in davası, kamuoyunda çok fazla yankı uyandırdığı için daha yıllarca süreceğe benziyor. İdam cezası yandaşlan ve karşıtlannın buluştuklan tek nokta ise yıllar süren bu davalann astronomik masraflan. Her idam mahkûmu ıçin dava, karşı- dava. temyiz, avukat derken ortalama 2.5 milyon dolar harcandığı belirlendi. Ve bu rakam, aynı mahkûmu ömür boyu hapıste tutmanın maliyetinin beş misline eşit.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle