13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 EYLÜLSALI • • • • CUMHURİYET SAYFA ••4'U.II ^ 2*3 • * 7% (3HVI SPOR 19 Torino'nun golcüsü, fiıtbolcumuzu küçümsüyor Rizitelli, şîtndiden Hakaıra taktı • La Stampa'da ya\ımlanan roportajda Rızıtellı. Hakan ıçın şu yorumu getırdı "Bu çocuğun artık kendıne gelme^ı gerek Ben daha fazla ne vapabılırım Y\n Alıp e\e gotureceğım, ama e\de ıkı çocuğum \ar" • îtalya. Hakan ıçın '"Artık sahada çarpışmayı \e dırsek yemeyı oğrendı Topu çok ıyı saklıyor Gelecekte daha ıyı olacak" şeklınde değerlendırmeler vapıyor CUVIHUR C\\BAZOGLU Hakan'ın Torıno seruvenı haftalardır Turk \e ltalvan basiruna bıtmek tukenmek bılmeyen bır malzeme ışle\ı goruyor Ha- kan'm futbolcu \onu dışında ne \arsa onlar konuşuluyor sureklı Galatasarav "da \alniz futbolu duşunen magazın basınına valnız fıkralan ve şakalamlakonuolan Hakan şaş- km\erahatsız Itahan gazetelennden La Stampa'da çıkan sov- leşısınde "3 ajda se- kiz yaş ihtijarİadım" dıvor Tonnolu Ha- kan'ın basına bu dere- ce malzeme olması pek normal degıl aşı- n ılginın ardında ınce hasaplar vatıvor Lç \ıl once Tonno. eskı kalecisı Emilıano Mondonico'nun tek- nık dırektorlügunde LEFA Kupası nda ust sıralara yukselen, ltal- ya Kupası nı kazanan bırtakımdı Ancakku- lup ıyı \onetılmedı ve ıflas enı Başta Lentı- ni olmak uzere Sordo, Aguilera, Cravero. Annoni gıbı as ele- manlarsatıldıvekulü- bun başına Guerin Sporti\o dergısının geçen yılın en başarılı başkanı seçtığı Gian- 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ marco Calleri geld, H a k a n f o r m a g»«nııyor. Tam bır ışadamı olan Calleri geçen sezonu, dagılan Olimpique Marsil>a"dan gelen 32 vaşındakı Abedi Pele ve Roma'da sakıncalı adam ılan edılen Rizzitelli'nın vanına kattı- ğı gençlerle geçmevı başardı ustune ustluk ıkı kez Torıno derbısınde Juventus alt edıldı Bu arada Rızzıtellı bol gol atarak gore\ ını vaptı \e takımın lıderı oldu Yenı sezon ıçın Torıno'ya fazla pahalı ol- mavan, >eteneklı, tanınmavan, ama adı etra- fında bır efsane varatılabılecek bır vabancı gerekıyordu Turkıve ulusal takımının santr- foru Hakan, sorun çıkaran Silenzi'nın verı- ne çok uygun bır ısımdı Hakan'la ılgılı hıç- bır şey bılmeyen ltalvan spor basını kulup- ten verılen bılgılen şışırerek bır •Supermen" varattı Başkandabunuıstıvordu Masahva- nda kesmemek ıçın Hakan ne ıstıvorsa goz vumdu Sezon oncesı hazırlıkları >anda bı- rakıp evlenmesıne ızın verdı Takım Fıeren- zuola"va elenırken Hakan Istanbul'da evlı- lıkle uğraşıvordu Bu evlılık Tonno\a mad- dı açıdan pahalıva patladı \ıllar vılı şampıyonluğa oynarken şımdı UEFA'ja gırmek ıçın uğ- raşan bır takımı venıden avağa kaldırmak ıçın Ha- kan Callerfyegereklı Ye- teneklı gençlerden oluşa- cak takım deneyim kaza- nıncaya kadar Boğaz ın Van Bastenı Hakan'la, genve donen Cravero'yla, bu sezon olmasa bıle gele- cek yıl donmesıne kesın gozle bakılan Annoni'vle Callen, Torıno taraftannı ov alayacak v e uç > 11 sonra- sının takımını yaratacak Ancak Hakan senarvo- sunda sorun çıkaran tek ısım Rızzıtellı oluvor Ge- çen vıl gollerıyle Ton- no nun vıldızı olan Rızzı- tellı. Hakan'ın golgesınde kalınca sorun çıkartmava başladı llkgunlerHakan'ı çokseven ona hayran olan adam sankı o değıl Her nrsatta Turk golcu ıçın sovleyecek bır olumsuz şey buluyor 28 va^ındakı Rızzıtellı ıçın 24 vaşında- kı Hakan'ın söyleşılerde- kı adı 'çocuk' Hakan'la ılgılı sorularda hep kuçumsevıcı vanıtlar \enyor Örneğın La Stampa'da vayımlanan son so\ leşılerden bırınde Hakan ıçın şunlan soy- kı\or Rızzıtellı "Bu çocuğun artık kendi- ne gelmesi gerek. Ben daha fazla ne \apa- biiirimki \lıpevegotureceğim ama iki ço- cuğum \ar zaten". Hakan ın son Sampdona maçında ortaya kovduğu ovun ılk kez ltalyan basını tarafın- dan beğenıldı Çıkan yorumlarda Tonnolu Turk un sahada çarpışmayı ve dırsek yeme- vı oğrendığı topu çok ı>ı sakladığı vazıldı. gelecek ıçın de umıt verdığı belırtıldı Adnan Dincer: Sanyer dışanda da kazanmayı öğrendi Spor Ser\isi - Sanyer Teknık Dırektoru Adnan Dinçer takımının her ge- çen gun daha ıvıyegıttığını ve Luleburgazspor'u >ene- rek deplasmanda da maç kazanma>ı öğrendıklerını sovledı Luleburgazspor karşibinda mukemmel bır futbol sergıledıklerını kay- deden Adnan Dınçer "Da- ha farklı kazanabileceği- miz bir maçta. deplasman korkusunun telaş\e he\e- canıvla. futbolcularım ikinci golu bulamadı. Her şe\e ragmen deplasman- da alınan bu 3 puan, bi- zim için donüm noktası oldu. tlk hedefimız olan 'pla\-off'a >ukseleceği- mize inaımorum" dıye konuştu San>er'ın. çok az bır maddı destekle bınncı lıge çıkacagını ka>deden Dın- çer, bunun ıçın vonetıcıler- den söz aldığını ıfade ettı Adnan Dınçer. klasman grubunda Bakırkoyspor ve Kartalspor ıle o> nayacakla- n ılk vannın son ıkı maçını kazanarak çıkışlarını sur- dureceklennı kaydettı Hentbol takımı gidiyor Spor Servisi - Avrupa Şampıyonası Yan Fınal Grubu'nda ılk maçını SIo- venya ıle ovnavacak hent- bol mıllı takımımız bugun Turkıve'denaynlıvor Yann Turkı>e saatı" ıle19 0O'da maça çıkacak mıllı takımı- mız, perşembe gunu de yur- da donecek Başkanlıgını Hentbol Federasyonu Baş- kanı Serhat Bilgi'nın vap- tığı kafılede antrenorler Ahmet Sarıyer. Turan Kabav. teknık danı^man Aleksandr Rezanov ve 12 sporcumuz bulunuyor Spor Loto'da ilk gün 8 yok Spor Servisi - Spor-Lo- toda 7 hafta değerlendır- melerı surerken, ılk gun 8 bılen çıkmadığı açıklandı Vapılan açıklamaya go- re, 18 haftadır devreden 8'evenlecek ıkramı>e, ge- çen hafta 63 mılyar lıraya ulaşmıştı Loto'da. bugun tamamlanması beklenen değerlendırmelerde, 11 kı- şının 7 bıldığı bıldınldı Fair-Play Birliği'ne 12ülkedahakatıldı Spor Serv isi - Av rupa Fa- ır-Pİay Bırlığı Bınncı Genel KuruIToplantısı'nda alınan kararlar "İstanbul Dekla- ras\onu" ıle açıklandı 22-24 eylul tanhien ara- sında Istanbul'da vapılan Avrupa Faır-Plav Bırlıgı Bı- rıncı Genel Kuralu'nda alı- nan kararlar tum dunva spor basınına resmı dekla- rasyon ıle ıletıldı Deklarasyonda bırlığe Arnavutluk. Ermenıstan Azerbavcan Bosna-Her- sek. Yunanıstan lsraıl. Lıt- \anya, Luksemburg. Mol- dova, Romanya, Rusya ve Slovakya'nın kabul edıldı- ğı bıldmlırken 25 ulkenın katıldıgı genel kunjlda ev sahıbı olan Turkıve Mıllı Olımpıyat Komıtesi Faır- Pla> Komıtesı'nın. başanlı organızasjon nedenıyle kutlandığı açıklandı Avrupa Faır-Plav Bırlı- gı nın fkıncı Genel Kuru- lu'nun 1996 yılında Polon- ya da, üçuncüsunun ıse '1997 yılında Portekız'de- toplanacagı belırtılen dek- larasyonda. faır-plav bayra- ğının Turkıye tarafından to- renle Polonya'va teslım edıldığı kavdedılerek. ozet- le ^u gorüşlere yer venldı "Fair-play'in \e sport- menliğin, sporda olduğu kadar insan yaşamında da buyuk rolü vardır. Spor medyasının bu konuda ustleneceği görev, toplum- da fair-play anlayışı \e ol- gusu ile olimpik eğitimi yayıp anlatmaktır. Spor medyası mensuplarının. bu kutsal sa\aşı verirken fair-play organizasyonla- rına. kuluplerine, konsey- lerine bilfiil katılmalarını öneriyoruz. Fair-play "i uy- gulamanın tek volu. ken- dinı o yolda eğitmck. vazı- lı \e goruntülu spor bası- nında olayları eğitim >e gerçek sıizgecinden geçi- rerek \urgulamaktir." ARÇELIK TURNUVASl Fenerbahçe ve Arçelik galip Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0 S\LON: Otosan HAKEMLER: Oıhan Ltkan (7) Fusıın Zohrap (7) FENERBAHÇE: Kenan C) Atılla (7) Akxander (7), Mıkhaıle (7) Seıdar C 7 ) Metehan (6) Cem (6) BEŞİKTAŞ: Lfuk (6) Lze\ır (6) A\kut (6) Ozcan (5) Eıcument (6) Celal (6). Hasan (5) Banş (5) SETLER: 15-5 15-6. 15-8 Arçelik: 3 - Galatasaray: 0 HAKEMLER: Suat Çaılı ( 7 ) Ferhan Tunçbılek O) ARÇELİK: Fatıh (') Kaan("j,ErcanÇ) Eıkanp) Ba- nş C) Burak C) K Banş (6), Bulent (5) G\\,\T\S\RA\:Seıhat(6) Şenol(6) Pa\ıdat Ç) Do- ğan (6), Zafeı (>) \'aıdeno\ (7), Mılcho (6) Ender (6) Metm (5) SETLER: 15-10 15-8 15-13 \LEV AÎNAKOK Arçelık'ın kuruluşunun 40 vılı nedenıyle duzenlenen dortlu voleybol turnuvası dun başladı Otosan Spor Salonu'nda Arçelik. Beşiktaş, Fenerbah- çe ve Galatasaray ın katıldıgı ve 3 gun surecek turnuva- nın ılk gununde Fenerbahçe. Beşıktaş'ı. Arçelik de Gala- tasaray'ı aynı sonuçla 3-0 vendıler Bu arada 4 takımın pasorlen arasında yapılan potaya top atma yarışmasını Galatasaray lı Doğan 9 da 6 atarak kazandı Bugun devam edılecek olan turnuvanın prog- ramı şoyle 14 00 Beşiktaş - Galatasaray 15 15 Smaç yanşması 15 30 Arçelik - Fenerbahçe O L U M U N U N O N U N C U Y I L I N D A RUHİSUSAMrGECEIHİ PANEL 4}ın»et kıırt aran \hmt*t > ıırur Cahıl Berka\ Durul G^nr Proi HlkmH Şunşek Uhan Vl^llk, Onder R.utah>ak, Rahmı Sahuk Tunur Selruk ^ onetpn Filız Mı OPERADAH TÜRKÜLERE I-tdnbul De\l* t <)j>era *e Balesı Ha^ail ^**mah Gnıhıı Ruhı Su DıMİar Koro^u ^ıkiız H»rahımo\a \ onett*n Geneo Erkal SABAHIM SAHİBfl VARDIR \r\i "*a£ Enlal Y rzın< anfc-mınl\ai& Grup Hus^^ın Ba^aran MoğoUar Muçtak Erpnu.'-(5iırfer» SatiıkGurbuz Ruhı >u Do^tiar flmur ^elçıık Sunanlar Gulsen Tuncer, \e«at Şenol Davetiye Temın Yerleri: AKM 251 56 00-243 54 00 Vakkorama S^a*y* 550 a 7 42) skstr- (251 2888 Gaflena 359 yi&4} Rur*««Cadaes 23442 S1) Met^-fito Kıtabevo (Beyoğki) 293 9 39 Metropd (Beyoğk- 245 TD 3* Kabala Ktaoewi BeşKttş) Panöora <(taûew geyoçu) A«x> Kftabev» fT«sırn 25^ 41 86 rt3san Ajı Yucei K Dege4 tcatkıianndan dolayı DISKe teşekkur edenz O L U M U N U N O N U N C U Y I L I N D A 25 CD V E KASETI Ç I K T I ' AMANOF Ruh< Su yu 20 Eylul 7 Ekm tarıhlen arasında "10 Yıl Etk nlıklen' ıle anıyonız Bu etkmlıkterın npnde bır kaset ve bır CD nın çkanlması başta gelryor Seçtığım turkuler Ruhı nın radyo televızyon programlanndan almış olduğu eserlerdır Gerte bu turkuıer kuluplerde dost evlennde verdığı konserlenn If kayıtlandır , SıdkaSu GtNH IMClTIM > m Ml HK HPIM 26-30 Eylül 95 Günlük Etkinlikler 26 F.vliil Sah Saat 12.30 ve 1^.30 BRUCKNER "Senfom \o S fS G^iilTulachi, \futııh Ftlarmnnt (')rfetstm*ı) 2~ Evlül Clarjiamba Saat 12.30 \ t 17.30 Vıdeodan tılm 'CONQUEST' ı tngıhzce unjıııalr ionelmett C. Broırn O\imı.uUır G Garbo & C Bo\er ı 1 sj Si d I 28 I-vlül Perşembe Saat 12.30 \e 18.00 Lj^tr dı^>. t t n k »n^c-r FRANKSINATKA TIH RepnM ColleLİıotı l tJıınu 111 ı V) J I Saat 12.30 ve 18.00 Lastr-dısc tcn k*>n*<r DVORAK "Senfom \o Sc SenmiciOp <*4" ' A Rn*nn Berlıtı Fıkımvtm (Jrbtstnts.jj ( 1 sa 10 d • 30 I-vlül Cumartcsi Saat 15.00 \ ıdc* > cün ıak STRAVINSKY Fırvbml Kurvografı G Tetley (Daıumarba knılmt Bale^O 11 Stüdyo ve Atölyeler Lıtografi AtoHesı nde- \ m \rbıs Serıgrafl AtöKesi nde- "ı ırjjer •VJtınuj Mu--t it 1 \It! II !•- Bale Studyosu nda. ^t orksh(?p KurvtAtraf le l>jga<,lunıa Vjnctenler Kcll\ Parslc\ VlolK Ma\ncr Müzik Dinleme Odast Ztngın dıskotc^ınıızdcn M.v t-itiîinız kİ isık hm muzıgı CD lennı Pazar \e PazJrtesı gunlen dı^ında her gun İ4<Kİ 1^00 ıle 16o) l ~ m \e 18 O0 19 00 saarien jnisındı 07e! k ılakhkhrla dınle\ebılırsınız iT AKBAIMKS a n a t ı n S a n a l ç ı n ı n > . i n ı n d a İ s i i k l . ı l C ı ı l ı U - i HOIIH1I K t v o û l l ı İ - l . m l n ı l l ı l : I I I J I J l İ S J < T 0 0 0 1 0 2 I ' . ı k v B U L U N M A Z KÜLTÜR MERKEZİ Yeni dönem eğitim çalışmalan Tıyatra • Sınema • Felsefe • Muzık • Resım • Kankatur • Şıır Istiklal Cti. AiMVur Psj. 212 I Calatlsany itL: 513 74 31 • 251 15 23 ^i.ViîiVi.ViCi.ViViVi.Vi.Vit^ Kültür Sanat ılanlannız ıçın. 293 8 9 78 (3 hat) DAÖ1T1M MEGA MÜZİK İMÇ 6.B10K KO: 6320 UNKAPANI - İSTANBUL » TPI: (0212) 522 16 .Î.Î - .Î22 2.î Aö kı Fax:10212) 327 t " 10 UNIVERSİTEYI KAZANAMADIM DIYE UZULMEYIN, BELKI DE SIZIN IÇIN IYI OLDU ARTIK UNIVERSITE MEZUNLARI DA 2 BIR EĞİTİM IÇIN BIZE BAŞVURUYORLAR iç mimar grafiker stilistolmak isteyenler; kayıt içın SON HAFTA!.. "* " diinya standartlarında, unıversite düzeyinde iki yıl " süreli, MEB diplomah, ingilizce, bilgisayar destekli özel eğitim başlıyor. Adaylar 27 Eylıil-6 Ekim 95'te ücretsiz eğitim kursu ile alınacaktır. Değerlendirme ile her bölumde ilk üç (toplam 18 kişi) ücretsiz eğitim blirSU kazanacaktır. Biran önce başvurun. not: Moda bolumu burslu oğrencılerımızden OSMAN PAMUK 95 Dunya genç stilistler yarışmasında Turkive birincisi oldu. Kendisiyle \e başarılı mezunlarımızla ovunuyoruz HERKESE AÇIK SANAT ÇAL1ŞMALARI IÇIN ONKAYITLAR SURLYOR (H.IÇI-H.SONU) RESIM ÇOCUKLARLA SANAT GUZEL SANATHRA H4ZIRLIK (IÇ MIMARLIK GR-\FIK,SINEMA-TV...) istasyon sanat merkeziERENKÖY: Ethemefendi Cad. No: 36 Tel: (0216) 385 41 31 (3 Hat) TEŞVİKİYE: Maçka Cad. No:41-7 Tel: (0212) 240 56 50 - 230 66 17 August Strindberg Yönetmen: MARIAFRIEDH Oyuncular ZELİHABERKSOY SEVAL GOKÇE RAGIP SAVAŞ 8 Ekım 199S'te sergılenmeye başlayacak Oyunun bıletlerı 27 Eylul'den ıtıbaren AKM gışelerınde satışa sunuluyor Efes Pilsen'in sanat ve kültür etkinliklerine katkısı artarak sürecek. Azız Nesın Sahnesı (AKM Bırun Tıyatro) Telefon: (0-212) 293 31 09 Pazar: 15.30 - 19.30, Pazartesı 19.30 Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3hat) TURK KULTURUNE HIZMET VAKFI EL SANATLARI ÇALIŞMALARI (UYGULAMALI SEMINER! HALI • KİLİM DOKUMA • HAT-TEZHİP OSMANLICA • KUMAŞ BOYAMA • TAKI PORSELEN SÜSLEME • CAM BOYAMA • SERAMİK RÖLYEF CAIümınyum Çalışma) • PATCHVVORK KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR Mur YıldızSarayı Beşiktaş Tel 259 31 01 259 27 85 'biz dünyayı istiyoruz' 29 EYLÜL '95 SAAT: 19.00-23.00 AÇIK HAVA TİYATROSU GECE BİTİMİNDE HER SEMTE OTOBÜS KALKACAKTIR sunucu: gülsen tuncer '68 sinevizyon gösterisi w .. mogollar ilhan şeşen bulutsuluk özlemi ve kübiyie fikret kızılok Bilet Satış yerieri: Vakkoroma Mağazalan, Mephısto, Metropol Kabalct, Şışlı Germınal Karya Kultur Beyaz Adam, Hamlet Akyuz, Yenı Şafak Kıtabevlerı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle