20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 26EYLÜL1995SAU HABERLER Barolardan Gümüşhane çıkanması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Barolar Birliği (TBB). şeriatçı saldırgan İzzet,Kıraç tarafından. iki türbanh avukatın davalara ginnesine izin vermedîği gerekçesiyle Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday'ı öldürmesi üzerine açılan cinayet davasınm ikinci duruşmasına baro başkanlan ile çok sayıda avukatın katılacağını bildirdi. TBB'den dün yapılan yazılı açıklamada. Ali Günday'ın büinçli ve planlı bir şekilde şeriatçılara hedef gösterikrek öldürüldüğü anımsatıldı. Açıklamada, yann yapılacak ikinci duruşmaya. TBB Başkanı Önder Sav ik birlikte TBB Genel Sekreteri Hüseyin Avni Ferah. Ankara, Bursa. Çanakkak, Eskişehir. İzmir. Kocaeli. Muğla. Sakarya. Zonguldak. Erzunım Giresun, Istanbul. Ordu. Samsun. Sıvas. Trabzon baro başkanlan ile davaya Ali Günday'ın eşi Türkan Günday'ın vekili olarak katılacaklannı bildirdi. Erkan'dan rapora yanrt • DİYARBAKIR (Cumhuriyet) - DYP-CHP koalisyonunun bitmesinde önemli rol oynadığı öne sürükn ve kim tarafından hazırlandığı bilinmeyen 'esrarengiz rapor'da "Hukuk devletı anlayışı zayıf. lyi bir şovmen" olarak adı geçen OHAL Bölge Valisi Unal Erkan, suçlamaya cevap verdi. Erkan, sözde raporu hazırlayarak ülkenin gündemine sokan ve insanlara huzursuzluk vermek ısteyenkrin evvela oturup bu üîkeye hizmet etmesini tavsive etti. yanıt verdi • ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı. Erzurum Milktvekili Rıza Müftüoğlu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın devlet dairekrinde kadrolaşma olduğu yolundaki iddialannı yanıtladı ve "MHPnın. devlet yönetiminde yer alan memurlanmızla hiçbir özel irtibatı ve organizasyonu yoktur" dedi, MHP'li Müftüoğlu. TBMM'de düzenlediği basın toplantısmda "Denız Baykal'ın isminı vermeden bir devlet yetkilisinden aldıSını söylediği rapor, Sayın Baykal'ın devlet içinde özel bir organizasyon ve irtibatının olduğunu göstermektedır" diye konuştu. Savcının şüpheli ölümüGüldal Mumcu: Mumcu suikastım soruşturmakla görevlendirildikten sonra evinde ölü olarak bulunan savcı Kemal Ayhan'a otopsi yapılmaması bağışlanamaz bir kusur • Mumcu soruşturması üçüncü savcıyı bekiiyor. Yazanmızın eşi Güldal Mumcu, Ankara DGM Savcılığı'na yaptığı yazılı başvuruda, dosyanın hangi tarihte, hangi savcıya verildiği konusunda bilgi istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ga- zetemiz yazarı L'ğur Mumcu'nun 32 ay önce yaşamını yitirdiği bombalı suikastla ilgili soruşturma. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) görevkndirilecek üçüncü savcıyı bekiiyor. Yazanmızm eşi Güldal Mumcu, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcılığı'na yaptığı yazılı başvuruda, dosyanın hangi tarihte. hangi savcıya verildiği konusundabilgi is- terken toplumun ve hukuk çevrelerinin dik- katle izlediği Mumcu suikastım soruşturan ikinci savcı Kemal Ayhan'm evinde ölü bulunmastnın ardından otopsi yapılmama- sını."bağışlanamaz bir kusur" olarak ni- tekndirdi. Yazanmızın eşi. soruşturmayı yürüten ilksavcı Clkü Coşkun'un Ankara 2 No'lu DGM Yedek HâkimlıgTne atanması, ar- dından da "soruşturmayı savsakladığı- nın" belirknmesi: ikinci savcı Kemal Ay- han'ın da "evinde ölü bulunması" üzeri- ne, Ankara DGM SavcılığYna yaptığı ya- zılı başvuruda, "'soruşturma dosyasının fiüi ve hukuki şanssızhklar zincirinden kurtanlamadığı'"nı vurguladı. İkinci sav- cı Ayhan'ın "şaibeli ölümüne" de dikkat çekilen metinde, şöyle dendi: "BHindiği gibi, eşîm Lğur Mum- cu'nun 24 Ocak 1993 tarihinde öldürül- mcsinden sonra başlatılan soruş,turma, halen devam etmektedir. Öldürülenin eşi, hukuken de soruşturmada müdahil olmam sıfatıyla, soruşturmanın hangi aşamada olduğunu öğrenme ve bilme hakkım vardır. Maalesef dosyamız. bir Oili ve hukuki şanssı/.lıklar zincirinden kurtartlamamıştır. Soruşturmayı yürüten ilk savcı (Jlkü Coşkun'un. ceza hukukuna ve usule sığ- dınlamayacak ihmali nedeniyle önemli bir zaman yitirümiştir. Bilindiği gibi, anılan savcı hakkında, Vğur Mumcu dosyasındaki tutumu nedeniyle Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından yapı- lan soruşturmada. "Disiplin Cezası Tayı- ni" verilmesi gerektiği sonucuna varıl- mıştır. Daha sonra dosyanın verildiği savcı Kemal \\han, 26 Haziran 1995 tarihin- de evinde ölü bulunmuştur. t | u r Mum- cu dosyası gibi tüm toplumun ve hukuk camiasının dikkatle izlediği bir soruş- turmayı yürüten savcının ölümünde; ölüm sebebini tıbben ve hukuken tam, tartışmasız ve şaibesiz olarak ortaya ko- yacak olan otopsinin yapılmamış olma- sını. \etkililerin bağışlanamaz bir kusu- ru olarak gördüğümü belirtmek istiyo- rum. Bu konuda kamuoyu vicdanı da tatmin olmamıştır. Kusurlular hakkında talepte bulunma hakkımı da saklı tutu- yorum. Savcı Kemal Ayhan'ın ölümünden sonra soruşturmanın ne aşamada oldu- * ğunu da bilemiyoruz. Uğur Mumcu ci- na>eti dosyasının, savcı Kemal Ayhan'ın ölümünden sonra DGM savcılarından hangisine ve hangi tarihte verildiğinin tarafıma en kısa zamanda bildirilmesi- ni saygılarımla dilerim." 2 savcıdan geçti Mumcu suikastına ilişkin soruşturma dosyası, Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral tarafından ilk aşamada askeri sav- cı Ülkü Coşkun"a verildi. Coşkun'un. Ankara 2 No'lu DGM Yedek Hâkimligi'ne atanmasınm ardından, DGM savcısı Kemal Ayhan, cinayeti araştırmak- la görevkndirildi. Bu süreçte. Adalet Ba- kanlığı. Coşkun hakkında. "soruşturma- yı savsakladığı"gerekçesiyle soruşturma açarken: ikinci savcı Kemal Ayhan. 26 Haziran 1995 tarihinde evinde ölü bulun- du. CHP'nin şeriatçı-ülkücü örgütlenme 1 raporu-2 CHP, îçişleri Bakanlığı'na güvenmiyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Baş- bakan Tansu Çiller ile hükümetin devamı- na ilışkın yaptığı görüşme öncesinde Deniz Baykal'a sunulan 'şeriatçı-ırkçı' kadrolaş- ma raporunda, CHP'nin, îçişleri Bakanlığı merkez örgütündekı hıçbır görevlınin yerin- de kalmasms ıstemedıği behrtildi. Raporda. Îçişleri Bakanlığı merkez örgü- tü ve illerde görevlı valilerin siyasal görüşü değerlendinldi. Raporun 'Valilerin genel si- yasi değerlendirmesi' bölûmünde, CHP'nin hangi kontenjan için önerilirse öne- rilsın, kesınlikk karşı çıkması gereken mer- kez valilen ve karşt çıkma gerekçeleri sıra- landı.Dünbirbölümünüyayımladığımızlis- tedeki diğer ısimler ve karşı çıkma gerekçe- kri şunlar: Memduh Oğuz, aşırı dinci-tarikatçı- problemli-partizan; Fevzi Yılmaz yetenek- sız-problemh-partizan; Ömer Büyükkent. köktendinci-tarikatçı: Şevket Ekinci. kök- tendinci-tarikatçı: Timur Metin, partizan- probkmli; t mmet Önalan. aşırı dinci-tari- katçı-yeteneksiz; Yücel Bölgen, aşın parti- zan-önemli yolsuzluk ıddiaları. Raporda. 'DYP kontenjanının kullanıl- ması kaydıyla' eylemli valiliğe atanmasına CHP'nin olumlu bakabikceği merkez vali- len de şöyle sıralandr. A. Ercan Belen, Kamuran Erbuğa, Tah- sin So>lu, Erol Tuncel. Altay Utkan, Şük- rü Er, Erol Akdoğan, Mustafa Demirel, İs- met Metin, Oktay Engin. Yılmaz Türkte- kin, Enver Hızlan. Ayhan Demircan, Ay- dtn Özakın, Erdoğan Atasoy, Zeki Şanal, Yılmaz Ergun. Sami Sönmez, Ahmet Baş- soy, Muzaffer Yüce. Baykal'a sunulan raporun 'İçişleri Ba- kanhğı'nın üst düzey personel değerlen- dirmesi' başlıkiı bölûmünde. bakanhk per- soneli ile il valikrinin siyasal göriişleri ile meskki başan durumlan değerlendirildi. Raporda. îçişleri Bakanlığı merkez örgütü ik ilgili değerlendirmekr şöyle: Bekir Aksoy (Müsteşar): Idareci olarak yeteneğı ortada. ancak çok tyi bir örgütçü. Bakan Nahit Menteşe ile çok uyumsuz ça- lışıyor. Müsteşarhk görev ine. DYP içindekı özellikle MHP eğılimh bakan ve mılletvekil- lerinin baskısı. Alparslan Türkeş'in refe- ransı ile geldi. RP ıçinde Erbakan karşıtı C nal Erkan (solda) Ankara-İstanbul kavgasını körüklemekle suçlanıyor. genç kesimle de dıyaloglan \ar. Öğrencılik yıllanndan buyana MHP ile çok yakından ilişki içinde. Ülkü Ocaklan örgütünde 'al- bay* rütbesı taşıdı. Kaymakamlığının ilk yıl- lanndan ıtibaren MHP eğtlimlı ya da sağ tan- danslı idarecılerin lıderlığini ek geçtrmek ıçin uğraş verdi. Personel Genel Müdürlüğü \e Müsteşarhk görevi sırasında pek çok MHP ve RP eğilimli idarecınin valiliğe atan- masını sağladı. Aynı şekilde lıberal \eyasos- yal demokrat eğilimli pekçok idarecınin de yükseltilmesini ya da değerlendirilmesim engelledı. Son derece tehlikeli, aşırı sağ ve köktendinci örgütknmenın Îçişleri Bakanlı- ğı'ndakı kılıt ısmi ve miman. Mevcut göre- vindenbir an önce alınarak pasifize edilme- lı ve eylemli valilık verilmemelıdir. M. İlyas Aksoy (Müsteşar Yardımcısı): Geçmışte liberal sağ eğilimli iken, Galip Demirel'in müsteşarlığı döneminde hacca gitti ve tarikatla ilişkiye girdi. Halen Demı- rel'e ve ANAP'a bağlıhğı devam eunekle birlikte, DYP'nin muhafazakâr kanadı ile de ilişkide. Görevden ahnması ve pasifize edıl- mesı gerekir. Eylemli valılik yapamaz. Muharrem Göktayoğlu (Müsteşar Yar- dımcısı): Muhafazakâr sağ eğilimli iken Ga- lıp Demirel \e Vecdi Gönül ekibi tarafından tankata ve aşırı sağ eğilimli gruba kazandı- nldı. Görevden alınarak pasifize edılmelidir. Eylemli valilık vapamaz. İsmail Günindi (Teftiş Kurulu Başka- nı): Teftış Kurulu Başkanhğı gıbı çok has- sas btr görevden derhal alınarak pasifize edılmelidır Eylemli valilık verilmemelıdir. Ahmet Özyurt (Personel Genel Müdü- rü): Görev inde dikkatle izlenerek bırakıl- ması \a da hasbas olmayan bir ile vali ola- rak göndenlmesı takdire bağlıdır. Hasan Pakir (İller İdaresi Genel Müdü- rü): Idarecilik ve valilık yeteneğı çok zayıf. Görev inden alınarak pasifize edilmelidir. Eylemli valilik yapamaz. Tcoman İ nüsan (Mahalli İdareler Ge- nel Müdürü): Idarecilik yeteneğı orta. Es- kiden berı MHP yanlısı bilinir. Bekir Aksoy tarafından kullanılabikceğı düşüncesıyk göreve getirildi. Görevinde bırakılması tak- dire bağlıdır. Eylemli \alılik \ erilmemesi ye- rınde olur. Rasim Baş (Sivil Savunma Genel Mü- dürü): Lıberal eğıhmli ve uyumlu bir kişı. Teşıklatta sevilir. Sosyal ilişkikri güçlüdür. Görevinde bırakılabilir veya eylemli valilik venlebilır. Akif Tığı (1. Hukuk Müşaviri):ldareci- • lik yeteneğı orta. Lıberal sağ eğilimli. Göre- vinde bırakılması takdire bağlıdır. Eylemli valitık verilmemesı yerinde olur. Raporda, îçişleri Bakanlığı taşra örgütün- de görevli valilerle ilgili değerlendirmeler de §öyk sıralandr. • L nal Erkan (Olağanüstü Hal Bölge Va- lisi): Öğrencilığınden bu yana sağ eğilimli. MHP yanlısı bilınır. Ancak her türlü siyası görüşe uyabılir. Hakkında tstanbul Emnıvet Müdürlüğü'nden bu yana devam eden ve hâ- lâ aydınlatılamayan mafya ılişkikn iddıası mevcut. Bu nedenk.bu ilişkılen araştıran ve engellemeye çalışan 'Kozakçıoğlu-Aytek- Menzir" ekibıne düşmandır. Bu düşmanhk- la polisteki Ankara-İstanbul kavgasınm en büyük körükleyicısı olmuştur. 'Erkan- Ağar-Gürvit-Eymür' dörtlüsünün kurucu- su ve patronu. Mılitarist eğılimleri ve ilışkı- leri güçlüdür. OHAL Valıliği, onun döne- minde tamamen askeri yönetıme teslim edil- miştir. Pasifize edılmesi takdire bağlıdır. An- cak OHAL Bölge Valiliği görev inden alın- mah ve önemli. hassas illere verilmemelıdir. Naci Parmaksız (Adana Valisi): tdareci olarak yeteneği sınırlı. Eskiden MHP eği- limli idi. 1993 yıhnda hacca gitti. tankatlar- la ilişkiye girdi. Köktendinci olması nede- niyle pasifize edılmesi ve eylemli valilik yaptınlmamaşı gerekir. M. Yücel Özbilgin (Adıyaman Valisi): tdatecilik yeteneğı iyi. Eylemh valilikte kal- ması gerekir. Emir Durmaz (Ağrı Valisi):Eylemli va- lilikte bırakılması takdire bağlıdır. Hayrullah Yıldız (Amasya):Lıberal eği- limli. Önemli. olumsuzduyum alınmadı. Ey- lemli valilikte kalabileceği değerkndıril- mektedir. Erdoğan Şahinoğlu (Ankara Valisi): Yaşlı ve yıpranmıştır. Pasifize edılmeli ve eylemli valilik verilmemelidir. Saim Çotur (Antalya): Idarecilikyetene- ği iyi. Liberal sağ eğilimli. L'yumlu bir ida- recı. ANAP dönemindeki Zonguldak işçı ey- lemlennde başanlı oldu. Hakkında olumsuz duyum alınmadı. Eylemli valilkte kalabile- ceği değerlendirılmektedir. Selahattin Onur (Artvin): Partizanlık yapar. lmkân bulunursa pasifize edilmeli ve eylemli valilik verilmemelidir. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI KUŞADASl İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1992 726 Talimat Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti. evsafi: 1- TAPU KAYDl. Avdın ili. Kuşadası ilçesi. Türkmen Mahallesi. Başkemer mevkiinde ka- intapuya3046sahife. î7-0-18-0 pafta. 402 ada. 1 parselde 106.855 m2 alanlı tarla vasıflı ola- rak kayıtlı olup. borçlunun 1 2 hıssesı bulunmaktadır. İMAR DURUML •. Kuşadası Belediye Başkanlığı Imar Müdürlüğü'nün cevabi yazısında ta- şmrnazın ımar planı dışında kaldığı bıldırilmiştir. ÖNEMLİ ÖZELLlKLERl: Satışa konu taşınmaz. Aydın ili. Kuşadası ilçesi. Türkmen Ma- hallesi. Başkemer mevkiinde kain tapuva 3046 sahife, P-0-18-0 pafta, 402 ada. 1 parselde 106.855 m2 alanlı tarla vasıflı olarak kayıtlı. Kuşadası Kırazh Möyü asfaltma cepheli olup. kıs- men zeytinlik. kısmen de kıraç yamaç arazıdir. Arazinin yer yer bir kısmının yerleri ekilir bi- çilir durumdadır. Taşınmazın tamammın muhammen bedeli: 1 m2 si 20.000.-TL*den 106.855 x 20.000 = 2.137.100.000.-TL. satışa konu 1 2 hıssenin değen ise: 1.068.550.000.-TL olup, bu bedel üzerinden satışa çıkanlmıştır. 2- TAPU KAYDl: Aydın ılı, Kuşadası ilçesi. Türkmen Mahallesi. Başkemer mevkiinde ka- in tapuva 3054 sahife. İ 8-0 pafta. 40? ada. 1 parselde 45.680 rr>2 alanlı tarla vasıflı olup, borç- lunun İ 2 hissesi bulunmaktadır. İMAR DURUML. Kuşadası Belediye Başkanlığı Imar Müdürlüğü'nün cevabi yazısında ta- şınmazın imar planı dışında kaldığı bildirilmiştir. ÖNEMLİ ÖZELLlKLERl. Aydın ili, Kuşadası ilçesi. Türkmen Mahallesi. Başkemer mev- kiinde kaın tapuva 3054 sahife. 18-0 pafta, 403 ada. 1 parselde 45.680 m2 alanlı tarla vasıflı olarak kayıtlı. Kuşadası Kırazh Köyü'ne cepheli. dere kenannda. ekilir biçilir vaziyette arazi olup. üzerinde herhangi bir tesıs veya ağaç buluntnamaktadır. Taşınmazın tamamının muham- men bedeli ! m2'sı 50.000-TL'den 45.680 x 50.000 = 2.284.000.000.- TL satışa konu 12 hıs- senirı deâeri ise 1.142.000.000.- TL olup, bu bedel üzerinden satışa çıkanlmıştır. SATlf ŞARTLARI: 1 - Taşınmazlann 1. satışı 03 '11 1995 Cuma günü olup, 402 ada 1 parsel. saat: 15.30'dan 15.45e kadar 403 ada 1 parsel. saat: 15.50'den 16.05'e kadar KUŞADASl HÜKÜMET KONAĞ1 ÇAY BAHÇESÎNDE açık artırma suretiyk yapılacak- tır. Bu anırmada tahmin edilen kıymetin% 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mec- muunu ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok artırana ıhale olunur. Böyle bir bedelle ah- cı çıkmazsa en çok artıranm taahhüdü baki kalmak şartıyla 13 11 1995 Pazartesi günüavnı y- er ve avnı saatlerde ikinci artırmayaçıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanh alacaklılar var- sa alacaklan mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve satış masraflannı geçmesi şar- tıyla en çok artırana ıhale olunur. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin % 2Ö'si mspetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankamn teminat mektubunu verme- leri lazımdır. Satış peşin para ıledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verile- bılir. KDV, resmı ıhale pulu. tapu ahmı harcı ve masraflan, gayrimenkulün teslim masrafian. alıcıya aıttır. Tapu satım harcı. taşınmazın aynından doğan birikmış vergiler ile dellaliye resmı satış bedelinden odenir. 3- tpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve ırtifak hakkı sahtp- krinin bu gayrimenkul üzerindekı haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı da- yanağı belgeler ile 15 gün içensınde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan ta- pu sicilı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilenmühlet ıçinde ödenmezse İÎK'nin 133. maddesi gereğinceihale feshedilir. Ikı ihale ara- sındaki farktan ve % 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hıçbır hükme hacet kal- madan kendilerinden tahsil edılecektır 5- Şartname, ilan tanhinden itibaren herkesin görebil- mesi için Kuşadası icra Müdüriüğü'nde açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeğı gönderılebüir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul" etmiş sayılacakları. başkaca bilgi almak isteyenlenn 1992.726 talimat sayılı dosya numarasıy- la müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 18.09.1995 Basın: 43083 MALATYA İŞ MAHKEMESİ Dosya No: 1994 257 DavacıSSK Genel Müdürlüğü vekıli tarafından davahlar Ato Inşaat, Yusuf Kendirlı,Nev- zat Sarıca ve FarukTuttokmağı aleyhkrine açılan 84.242.217 TL'lik alacak davasının mah- kememizde yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan uyarınca, DavalılardanNevzat Arıca tüm aramalara rağmenbulunamadıgından adına çıkartılan da- vetiye teblig edilememiş, gazete ilanı ile teblıgat yapılmasına karar venlmış olmakla. Davalı Nevzat Arıca'nın 3.10.1995 günü saat 9.5O'deki\iuruşmaya gelmedıği veya ken- disini bir vekil ile temsil ettîrmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve karar verikceği hususu tebligât yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 27557 T.C. BAŞBAKAN LIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU Genel Müdürlüğümüzün Istanbul'da bulunan işyerle- rinde görevlendirilmek üzere sınavla 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na tabı memur personel alınacaktır. A- İşe alınacak personel: Sınıfı Lnvanı Kadro derecesi Adedi G.l.H. G.İ.H. G.l.H. G.l.H. G.t.H. G.l.H. T.H.S. T.H.S. Memur Memur Memur Sayıcı Kor.ve Güv.Gör. Kor.ve Güv.Gör. Mühendis Teknisyen 10 11 11 9 12 6 7 3 1 3 [ 4 1 6 1 1 Toplam: 20 adet B- İşe almacak adaylarda aranılacak nıtelikkr; 1- Adaylann. 657 sayılı Devlet Mernurları Kanu- nu'nun 48"inci maddesinde yazılı genel ve özel şartla- n taşımalan. 2- Askerlikk ilişkılerınin bulunmaması, 3- Memur kadrosu için başvuran adaylann en az li- se ve dengi okul mezunu olmalan. (Bilgisayar ve dak- tilo bılenler tercih edılir.) 4- Sayıcı kadrosu için başvuran adaylann en az lise veya dengi okul mezunu olmalan. 5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için baş- vuran adaylann en az lise mezunu olmalan. (Askerlık- lerinı komando olarak yapmtş olanlar ve sürücii belge- si bulunanlar tercih edilir.) 6- Mühendis kadrosu için başvuran adaylann bitır- dıklen yüksekokulun makine bölümü mezunu olmala- n. 7- Teknisyen kadrosu ıçın başvuran adaylann bitır- dıkleri mestek okulunun makine bölümü mezunu olma- lan gerekmektedir. C- Sınava katılacak olanlardan istenikn belgeler; 1 - Nüfus cüzdanı sureti. 2- Askerlik belgesı. 3- Tahsil belgesi. 4- İki adet vesikahk fotoğraf (son üç ay içerisindeçe- kilmişolan.t D- Başvuru ve Sınav Tarihi: 1 - Sınava katılmak isteyen adayiar. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Yıldız-lstanbul ad- resindeki Personel Daırcsi Başkanhğı'ndan temm ede- cekkri lş Talep Formu ve Sınav Broşürünü alarak en geç 13.10.1995 günü saat 17.00'ye kadar şahsen veya posta ile başvuru yapacaklardır. Postadakı geeikmeler dikkate alınmayacaktır. 2-Yazılı sınav 16.10.1995. sözlü sınav ise 18.10.1995 tarihlerinde saat 14.30'da Genel' Müdürlük binasında yapılacaktır. Basın: 43390 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLlĞrNDAN Mülkiyetı beledıyemize aıt Gülabibey Mahallesi 44 pafta. 294 ada. 438 no'lu parselde bulunan 1996.63 m2 miktannda- ki arsa üzerine onaylı imar çapına göre bodrum + 6 kat olarak 3 blok B.A.K, asansörlüğü. kömürle ısıtmalı.briit alanı 100 m2 olan 37 daire. brüt aianı 50m2 olan 20 daire. brüt alanı 472 m2 olan 10 ışveri. (50 m2. 33 m2, 52 m2. 84 m2. 28 m2. 80 m2. 34 m2. 45' m2, 39 m2. 27 m2) l'200 ölçekli avan projeye gö- re belediye meclisi karan uyannca. kat karşıhğı sosyal konut vapım işî 2.000.000.000- t L tahmini bedel ve 60.000.000.- TL geçici teminat üzerinden şartnamesi dahilinde 2886 sayılı şasanın 35 a maddesine göre kapah tekhf usulüyle ihileye çı- kartümıştır. Işin ihalesi 10 Ekim 1995 Salı günü saat 15.00'te belediyemiz encümen salonunda ve encümenimiz huzurunda yapılacaktır. tsteklilerin; A- Kanuni ikâmetgâhı olması. B- Türkıyede teblıgat ıçın adres göstermesi, C- Ticaret veveva sanayı odası belgesi vermesı. a)- Gerçekkişı olması halinde il- gisıne göre ticaret. sanayı odası veya esnaf ve sanatkâr sicili- ne kayıtlı olduğunu gösterirbelge. b)- Tüzelkışı olması halin- de tuzelkişiliğin idare merkezininbulunduğu yer mahkemesin- den veva siciîine kayıtlı bulunduğu ticaret veva sanayı odasın- dan veya benzeri bir makamdan. ıhalenin yapıldığı yıl ıçinde ahnmış. tüzelkışıhğin siciîine kayıtlı olduğuna daır belge. D- Imza sırkülen \ ermesi. a)- Gerçekkişi olması halinde noter tas- dıkli ımza sirküleri. b)- Tüzelkişi olması halinde. tuzelkişili- ğin noter tasdikli imza sirküleri, E- Istekliler adına vekakten Tştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselenn vekaletnamekri ile vekaleten ıştırak edenin tasdikli imza sir- küleri vermesı. F- Isteklılerin kooperatif olması halinde: aH Ana sözkşmesi tasdik edilmiş. ticaret sicilinde tescili tamam- lanıp Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş olmak kaydıyla kooperatif kuruluşunun tamamlandığına dairtasdikli sözlesme \ e belgelen ile kooperatif adına ihaleye gireceklerin noter tas- dikli yönetim kurulu karan ve imza sirküsü vermeleri. G- Ge- çici teminat v ermesi, H- Bu şartnamede belinildiği sekildeki esaslara aöre hazırlayacağı teklifini vermesi gerekmektedir. Teklifmektuplanengeç 10.10.1995 Salı günü saat 15.00'e ka- dar encümen başkanlığına verilecektir. Sartname ve diğer bıl- giler. mesai saatleri dahilinde bekdıvemiz APP Müdürlü- ğö'ndenücretsizteminedıkbilir. Postadaki geeikmeler dikka- te alınmaz. Kevfıvet ilan olunur. Basın: 42384 KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1994399 Davacı M. Fcvzı Çamurdan tarafından davalı Fıgen Ergen alevhıne açılan alacakdavaMnda Necati kızı Figen Ergen'e tcb- ligat yapılamaması ve zabıta araştırmalannda da tebliaata ya- rar açık adresi tespıt edılemediğinden gazete ilanı yapılmasına karar v erilmı^ olup. Davacı M. Fevzı Çamurdan, davalı ile ara- larında 11.3.1993 tarihli gayrimenkul icar sözleşmesı \e kira komratosu tanzım edildığinı, bir kısım kira bedelım kefıl Arif trgen'den aldığını, 1 eylülden ba^layacak ve ilk yıllık kira 20T0O0.üO<).- TL iken 1.9.1993'ıen 1.9 1994"e kadar olan kira bedeii \ 60 arttınlarak ikmci yıl kırası 32.000.000 - TL'dir bu para ile 1 9.1994'ten başlayan 1994-1995 kirası da °i 60 arttı- nlarak 5.200.000.- TL kira bedelleri toplam 83.200.000.- TL ala- cağı bulunduğu ıddıasına karşıhk yukanda adı geçen Fıgen Er- gcn'in davaya kar^ı savunmasınm durusnıa gün ve saatı olan İ9 10.1995 günü *aatO8.(X)'e kadar bildırilmesi veya otunıma katılarak belirtmesi mümkün olmadığı takdirde davanın yoklu- ğunda sonuçlandınlacağnlan olunur. 14.9.1995 Basın 43061 GUNDUZ GOZUYLE MELİH CEVDET ANDAY • ••İki Siyasal Komışma Başbakan Tansu Çiller, rahmetli Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın mezarı {"Anıt Mezar" di- yorlar) başındaki konuşmasında (TV'de dinledim) bu mezara Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden ve Bos- na'dan toprak getirteceğini söyledi. Menderes'in, Zorlu'nun, Polatkan'ın böyle bir va- siyetleri mi vardı, bilmiyorum; ama hiç sanmam. Çünkü hükümette bulundukları dönemde onlann bir "Asya Türklüğü", ya da bir "Türk Imparatorluğu" politikası izlediklerine ilişkin bir bilgi yoktur. Oldu- ğunu varsaysak, bundan çıkarılacak sonuç şudur: Demek bugünkü Türk hükümeti bir "Türk Impara- toriuğu" kurma ardındadır. Bana, "Büyütüyorsun" diyemezsiniz; Asya'dan toprak getirtmenin anlamını çıkarmağa çalışıyorum, ama bir türlü çıkaramıyorum. Bu üç politikacımız Asya Türklüğü uğruna can vermediler ya! Şunu da düşünmek gerekiyor: Ya Asya Türkleri istenen toprağı vermezlerse ne olacak? Konunun öteki yanı daha da karmaşık bir durum çıkarıyor karşımıza: Bosna toprağı. Boşnakları da Türk mü sayıyoruz yoksa? Neden bir türlü öğrenemedik Bosnalıların Müslü- man Slavlar olduğunu? Yok, Müslüman olmayı toprak getirtmek için ye- terli sayıyorsa, Başbakan Çiller, neden Müslüman Arap ülkelerinden toprak istemiyor? • Geçen hafta bir sendikacılar toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, coşku dolu se- siyle kürsüden işçılere sestenirken şöyte dedi: - Bizden her istediğinizi yapamayız, sendikacılık başka politika başkadır. Eğer bir sıkıntınız. bir der- diniz olursa bize gelin, sizi şefkat ve sevgi ile dinle- riz, her derdinize çare buluruz. Politikanın başka bir şey olduğu çok iyi anlaşılı- yor. CHP Başkanı bu sözleri köylülerin karşısında da söyleyebilir: "Çiftçilik başka, politika başka. Geiinbi- ze..." CHP Başkanı memurlara seslenirken de diyecek- tir ki: "Memurluk başka, politika başka. Siz oylann: • zı bize verinf" Politikanın başka bir şey olduğu çok iyi anlaşılı- yor da, ne olduğu anlaşılmıyor. Sahi, şunu unuttum: CHP Başkanı, işverenlerle konuşurken de politikanın başka olduğunu söyle- yecek mi? Şimdi anlıyorum, bizde politika hevesülerinin ne- den bunca çok olduğunu. "Politika başkadır derim, ya da halktan birlik beraberiik isterim, özveri isterim, olur biter." Mantık bu. • Dil Köşesı: TV'de haberleri okuyan bir bayan, - Geçtiğimiz mart ayında... dedi. Oysa 1996 yılı mart ayı gelmediğine göre o "geç- tiğimiz" sözüne hiç gerek yoktu. Ayrıca dilimizde "Geçtiğimiz ay - geçtiğimiz haf- ta" sözleri tümden yersizdir. Bırakalım o deyişi. Geçen hafta, bu hafta, gelecek hafta. . , Geçen ay, bu ay, gelecek ay. z" ne demek, hiç anlamıyorum. İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1994 452 Davalı: Ahmet Gökencı-adresi meçhul Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalı akyhine açılmış bulunan rücuan tazminat davasınm yapılan duruşma- sı sonunda: Mahkememize aıt 1994452 esas. 1995/190 sa- yılı karan ile 76.450.570- lira kurum zaranndan şimdilik 10.269.189.- lıra ile bu paranın sarf ve onay tanhinden da- va tanhine kadar işlemiş 20.635.626.- lira faiz ki toplam 30.904.815- liranın davahdan alınarak davacıya verilmesi- ne karar verildiği. ışbu ılanın neşir tarihinden itibaren 8 gün içinde karan davalı temyız etmedığı takdirde hükmün kesin- leştirikceği ilan olunur. 12 9.1995 Basın. 42528 ERMENEK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ Dosya No: 1995'1 Alacaklr. Hakkı Polat Vek. Av. HayTettın Yıldız, Hûkü- met Caddesi Özel tdare altı no: l Ermenek-Karaman Borçlu: Şerafettin Öz. Velı oğlu 1965 DTu Anamur ilçe- si Sultan Alaaddin Mah. Göçmenler Sokak No: 56 Borç miktan: 57.212.000 asıl alacak ve masraflar. Toplam alacak. icra masrafı. vekalet ücreti ve işkyecek yüzde 79 ticarı faiziyk birlikte ödeme borçlu Şerafettin Öz akyhine yapılan ıcra takibınde. borçlu adma çıkanlan 5'10 günlü 163 örnek numaralı ödeme emrı bila tebliğ iade edil- miş ve zabıtaca yapılan tahkikatta adresi bulunamadıgın- dan ödeme emri borçluya ilanen tebliğine karar venlmiş- tır. Yukanda yazılı borç ve masraflannı ışbu ilamn yayım- landığı günden itibaren 10 güne 10 gün ilavesiyle 20 gün içinde ödemenız. teminat vermenız, borcun tamamını ve- ya bir kısmını veyahut alacaklının takibat ıcrası hakkına da- ir bir itirazınız varsa 5 güne 10 gün ilavesi ile 15 gün içeri- sinde icra tetkik mereine şikâyet etmeniz. takip dayanağı senet altmdaki imza size aıt değılse yine 5 güne 10 gün ila- vesi ile 15 gün içerisinde aynca açıkça icra tetkik mereine bıldirmenız, aksı halde imzanm size aıt sayılacağı, imzanı- zı haksız yere inkâr ederseniz takip konusu alacağm yüzde 10'u oranında para cezasına mahkûm edikceğiniz, borçlu olmadığımz veya borcun itfa veya imhal edildiği veya ala- cağm zaman aşımma uğradığı veya yetki hakkında itırazı- nız varsa bunu sebepleri ile birlikte 15 gün içinde icra tet- kik mercime bir dikkçe ik bildirerek merciden itirazın ka- bulüne dair bir karar getırmediğinız takdirde cebri ıcraya devam olunacağı. itiraz edılmediği ve borç ödenmediği tak- dirde 20 gün içtnde 74. maddeye göre mal beyamnda bu- lunmanız. bulunmasanız hapısle tazyik olunacağımz, mal beyamnda bulunmaz \ eya hakikata aykın beyanda bulunur- sanız aynca hapis cezası ile cezalandınlacağınız. ödeme emri yerine ilanen tebliğ olunur. 7.9.1995 Basın: 42526 İZMİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Huriye Balıkçı tarafından davalı Abdullah Göz k - Keramettm Gani akyhine açtlan alacak davasınm mah kememızde yapılan yargılaması sonunda: Davalı Abdulla 1 Gözle'nm dosyada mevcut gösterikn adresine çıkanla tebligata ve zabıtaca yaptınlan tahkıkata göre adresi tesp edilemediğınden ilanen tebligât yapılmış. buna rağmen dı ruşmaya gelmemış. dava yokluğunda görülüp bitırilmiştı Mahkememızin 1993 1153 esas, 1995'635 kara 13.7.1995 günlü hükmüne göre 58.122.140.- TUninKer mettm Gam'den tahsili ik davacıya verilmesine. diğer d vah ik ilgili talebin reddme. bakiye 1.351.000.- TL harc davah Keramettın Gam'den tahsiİine. 948.800.- TL yarç lama gideri ve 4.074.885.- TL nispi vekilltk ücretinın c vah Keramettin Gam'den alınarak davacıya verilmesiı dava tanhi olan 27.12.1993 tarihinden geçerli olmak û: re % 30 nispete göre hesaplanacak faizin davalı Keram tın Gam'den almarak davacıya verilmesine, idari Yargı volu açık olmak üzere \erikn ışbu kararın davalı Abdul Gözk'ye davetıye yerine kaım olmak üzere teblıği ile gün içinde temyız editmedıği takdirde hükmün kesink rikceâi hususu ilan olunur. Basın: 43(
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle