20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26EYLUL1995SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER NYffdm gümrük DYP'den ANAP ve CHP'ye çengel. Siirt Milletvekili Erdal Koyuncu, bugün istifa ediyor CHP'den3k istifa • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'nın Avrupa Birliği ile gümrük birliğine girmesı için "*Özel Eylem Programı" adh bir proje uygulayacağtnı açıkladı. Projeye göre. beş. yıllık programın ilk yıh için türkiye'ye 400 milyon dolarhk kredı verilecek. AYB Akdeniz tlkeleri Daire Başkanı Alain Seve. dün dûzenkdiği basın toplantısında. Türkiye'nin gümrûk birliğine gırme sürecınde kulanmasına yönelik olarak. gelecek yılın sonuna kadar 300 milyon ECU'luk (400 milyon dolar) kredi sağlanacağını bildırdi. MuMar, suçüstü yakalandı • GAZlANTEP(AA>- Kilıs'ın Demınşık Köyü muhtan, bölücü teröristlere silah vermek isterken suçüstü yakalandı. ll Jandarma Komutanhğı'ndan alınan bilgiye göre, Deminşık Köyü Hacı Süleyman Kuyusu mevkiinde. muhtar Ramazan Tatar (28). teröristlere vermek ıçin yanmda getirdiğı 11 adet piyade tûfeği ile bırlikte elegeçinldi. Tatar'ın gözaltına ahndığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildırildi. Boyner döndü • lST\NBUL(AA)-Yeni Demokrasi Hareketı lideri Cem Boyner. Avrupa Konseyı Parlamenterler Meclisi Liberal Grubu'nda dün yaptığı konuşmanın ardından Almanya gezisıni tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Boyner. Almanya'da kendısıne yapılan saldınya şaşırmadığını belirterek, "YDH. misyonu boyunca problemlerı terör yoluyla çözmeye kararlı olan örgütlenn hedefı olacaktır" dedi. Ankara'dan Af Örgütü'ne tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara. Türkiye'ye ilışkin insan haklan raporu nedeniyle eleştirdıği Uluslararası Af Örgütü'nü, politik amaç peşınde koşmakla suçladı. Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Elçi Nurettin Nurkan'm. yaptıgı açıklamada şu göriişlere yer verildi: Af Orgütü'nün, terörizme değınmemek. teröristlenn yaptıklan ınsan haklan ihlallenni gözardı etmek veya içi boş, ıfadelerle geçiştirmek. Türk makamlannın gerçekleştirdiğı iddiasını yaymaya çalışmak suretiyle. gerçekleri ortaya koymak yerine öteden beri bılinen ve olumlu hiçbır tarafı bulunmayan bazı politik amaçlar peşinde olduğu gözlenmektedir. 11 PKKÜ öMürüldü • DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Hakkân'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda. 11 terörist öldürüîdü, 3 güvenlik görevlisı şehit oldu. TUREY KOSE ANKARA - Başbakan Tansu ÇiBer'in. yoğun bas- kılar üzerine gündeme ge- tirdiğı ANAYOL formülü- nü yaşama geçirememesi durumunda. azınlık hükü- meti seçeneğine yöneleceğı ve yeni Bakanlar Kurulu lıs- tesini bu hafta sonuna ka- dar Cumhurbaşkanı Süley- man Denürel'e sunacağı bildinldi. DSP Genel Baş- kanı BülentEcevit'in, *'hü- kümetteyer almama"kara- nna karşın. DYP'nın kura- cağı bır azınlık hükümetinı dışandan destekleme konu- sunda açık kapı bırakması ile rahatlayan Çiller'in, MHP. BBP, YP, MP ve 2ba- ğımsız mılletvekılinın des- teğiyle azınlık hükümeti kurulması için gerekli ço- ğunluga ulaşacağınt hesap- ladığı belırtildi. Azsnlık hü- kümetine destek arayışı ku- lislerine. TOBB Başkanı Yahm Erez ile Semra Ozal'ın adlan da kanştı. CHP Siirt Mılletvekilı Er- dal Kayuncu istifa ederek azınlık hükümetine destek verecegıni açıkladı. CHP"- den 2-3 milletvekilinin ay- nı yolu izlemesi beklenir- ken, bazı ANAP milletve- kıllerinin de azınlık hükü- meti kurulması durumunda destek olacaklan bildırildi. Başbakan Çiller'in kafasında "azmhkhü- kümetT seçeneğinin yer aldıgı, ancak bas- kılar üzerine öncelikle ANAYOL formülü- nü gündeme getirdiği kaydedildi. Çiller'in ANAYOL formülünden sonuç ahnamama- sı durumunda, DSP. MHP, BBP. YP, MP, ba- ğımsız milletvekillen ile bazı ANAP ve GHP mılletvekillerinin desteğini alarak, azınlık hükümeti kurmayı planladığı bildi- rildı. Azınlık hükümeti kurulması durumun- da ise Bakanlar Kurulu hstesınin bu hafta Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel'e sunul- ması ve gelecek hafta da güvenoyu istenme- sı planlanıyor. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş" in hükümette yer alma ısteğine karsın. DSP ve BBP'nın, bu partinin fiılen içinde yer ala- cağı bır hükümete destek vermeyeceğınin belirginleşmesi üzerine, Çiller'in, "dışan- dan destekli" bir hükümet formülüne sıcak • CHP Siirt Milletvekili Erdal Koyuncu, partisinden istifa edeceğini açıkladı. Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ile Hatay Miîletvekili Mehmet Dönen'in de istifa edip azınlık hükümetine destek verebilecekleri bildinldi. İstifası beklenen Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan da söylentiler üzerine istifasmı erteledi. Başbakan Çilkr ile Mesut •» ılmaz, ortak hükümet için vann tekrar bir ara>a gelecek. (Fotoğraf: R1ZA EZER) baktıgı ifade edildı. TBMM Kanunlar ve Kararîar Genel Müdürlüğü vetkililerinin verdigı bilgiye göre. hükümetin TBMM ta- rafından onaylanması için birleşime katılan milletvekıllerinin yandan bir fazlasının des- tek oyu yeterli olacak. Bu durumda Başba- kan "tansu Çiller, 181 DYP milletvekili iie birlikte, 17 MHP. 10 DSP. 7 BBP. 3 YP, 2 MP \e bağımsız millenekılleri Gürol Swlu \e Gaflar Yakın'ın desteklemesi durumunda. herhangı bır transfere gerek kalmaksızın. destek aldıgı milletvekili sayısı 220'yi bu- lacak. Toplam oyları 199'da kalan ANAP, CHP \e RP milletvekillerinin tümü hüküme- te güvensizlik oyu verse bile bu hükümetin kurulmasını engellemeyecek. ANAP Izmir Milletvekili Timur Demir, yaptiğı açıklamada ülkenınçıkarları ıçin bır erken seçım yenne güçlü bir hükümete ıh- tıyaç bulundugunu belırterek "Benihiç kim- se satın alamaz. Ben önce ülkemi düşündü- ğürn için \e bugünkü koşullarda oluş.turula- cak hükümet dahi, hükümetsizlikten daha iyi olduğu için Sayın Çiller'in kuracağı bir azınukhükümetine destek vereceğim" dedi Çiller yönetimıne karşı çıktığı için DYP'den istifa eden lzmır Bağımsız Millet- vekili Nevzat Çobanoğju da "'hic.bir gücün kendisini satın alaıtıayacağınr belınerek "Ben seçim bötgemdeanketvapünı. Seçmen- lerim, "Sen satılık değılsin" dediler. Tansu Çiller. devletidaresini öğrenemedi.O neden- le, Tansu Çiller'in yer alacağı hiçbir hükü- mete destek verTOem" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Süleyman DemireTin ~transferlerlekurulacak"' birhükümete des- tek vermeyecegını bildırmesi üzerine DYP kurma^ları, ANAP \eCHP"den,transferye- nne. "destekaravışına" gırdi. Çiller'eyakm- lığıyla bilinen TOBB Başkanı Yalım Erez ile eski Cumhurbaşkanı Türgut Özal'ın eşı Semra Özal'ın da devreye girerek azınlık hükü- metine destek için bazı CHP ve ANAP milletvekilleriyle görüşmeye başladılar. Erez'i'n, CHP Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ile görüşerek azınlık hükümeti- ne destek istediği öğrenildı. Semra Özal'ın da ANAP'tan bazı mılletvekillenni, azınlık hükümetine destek vermesı beklenen MHP" ye transfer et- mek ıçin kulis yaptığı öne sü- rüldü. ANAP'tan MHP'ye geçeceğı öne sürülen mıllet- v ekiUeri arasında adı geçen lstanbul Milletvekili Fevzitş- başaran. bu iddialan yalanla- \ arak "Benim.Tansu Çiller'li herhangi bir hükümette ala- kam olamaz. azınlıkhüküme- tine de desteğim söz konusu dep" dedi. CHP'ye katılan SHP'nin son Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın. Başbakan Çıl- ler'le telefonla görüşmesı. kendısıne yakmlıgıyla bılinen 5-6 milletvekilinin DYP'ye geçeceği ya da azınlık hükü- metine destek vereceği yo- rumlanna neden oldu. Sü- mer'le bırlikte. Hatay Millet- vekili MehmetDönen, Diyar- bakır Milletvekili Mahmut L'yanık ve Muş Milletvekili Muzafer Demir'in adları Çiller'e destek verebilecek milletvekilleri arasında anıl- dı. Siirt Milletvekili Erdal Koyuncu da isti- fa ederek azınlık hükümetine destek olaca- gını açıkladı. Kovuncu "DYT üe ANAPan- laşmış. Böylece parakarşılıgındaistifaetme- diğimiz anlaşılıyTir" dedı. Batman Millet\ e- kıli Abdülkerim Zilan da istifa karan aldı- ğını. ancak "dedikodular üzerine bukaran- nı askıya aldıgını" 1 belirterek hükümetin ku- rulmasından sonra bukarannı yüriirlüğe ko- yacağını söyledi. İstifa edecek milletvekil- len arasında adı geçen Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün ise "Kesinlikk istifa et- mem" dedı ve Genel Başkan Dente Ba>kal ile de görüşerek üzüntülerinı aktardı. CHP Genel Sekreten Adnan Keskin. dün gazetecilerin sorusu üzenne, CHP'den hiç- bir milletvekilinin azınlık hükümetme des- tek vermeyeceğinı savunarak "Bövlesine ah- lak dışı vöntemlerle oluşacak bir hükümete, hiçbir arkadaşımız destek \ermez" dedi. Genel Başkan Baykal, ana muhalefet partisi lideri olarak meydanlara iniyor CHP, sert muhalefet yapacakANKARA (Cumhuriyet Bürosu> CHP'nin muhalefete geçmesinden sonra. parti içinde tüm hesaplar. "seçim" hedefine dönük olarak yerulenmeye ba^landı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden Ali Topuz, *Biz arük düzenden şikâyet edenlerin sözcüsü olmak durumundayız. Türkhe'dc bir muhalefet partisine ihtiyaç var. Bu doğrultuda genel merkez de yeniden yapılandınlacak" dedi. CHP'de gözler seçime çevrilirken feshedilen SHP'nin son Genel Başkanı Murat Kara>alçın ve yandaşlan, seçimler öncesınde adaylann belirlenmesi konusunda güvensizlik ve kaygılannı gizlemediler. CHP MYK'de bugüne dek görev bölümü yapılmadı. CHP lideri Deniz Baykal, Adnan Keskin'i genel sekreterlikte tutarken, muhalefete geçilince üst yapılanma önem kazandığından MYK'nin görev bölümü de ertelendi. MYK üyelerinden Ali Topuz, " muhalefete. yeni döneme hazırlandıklannr belırterek şunlan sövledr. ^Partinin kendi örgütünün yanı sıra. dışunızdaki örgüüü kesîmleıie • CHP'de öncelikli hedef seçimler. Parti, sert muhalefet için yeniden yapılanmaya gidecek. Ali Topuz, "Biz artık düzenden şikâyet edenlerin sözcüsü olmahyız. Türkiye'nin gerçek bir muhalefet partisine ihtiyacı var" dedi. iltşkileri çok önemli. Biz artık. düzenden şikâyet edenlerin sözcüsü olmak duramundayız. Sendikalaria meslek kuruluşlan. vakıflarla \asal sımıian da gerekirse /orlavarak ilişkilerimizi sürdürnıeli ve ortak sivasal e>leme öncülük etme misyonunu verine getirmelhiz. Örgütün de rutin görevlerini iyi yerine getirmesi için bir eğitimden geçirilmeâ gerekivor. Genel merkezin yeniden yapılandırılması. görev tammlanrun yapdması gerekiyor. Hedefimiz seçimdirr Ali Topuz. "*Hata vapmazsak. terlemevi göze alırsak 6 ay îçinde Türkhe'nin en büyük partisi durumuna geliriz. Türkive'df bir muhalefet partisine ihtiyaç var" dedı. MYK. üyelerinden Esref Erdem de bütünleşme öncesi CHP'de de muhalefet yaptıklannı anımsatarak "Biz zaten muhalefete alışığtt" dedi. CHP Genel Başkanı Deniz Bavkal da gelecek dönemde "muhalefet partisi lideri" olarak meydanlara ınecek. Baykal, ilk olarak bu hafta sonu Konya Eregli'de düzenlenecek mitingde konuşacak. Karayalçın cephesi kanşık CHP'nin koalisyondan çekilmesı karan, Murat Karayalçın cephesınde tepkilere yol açtı. Özellikle Güneydoğu kökenli milletvekilleri. "İktidarda olmazsak bölgede seçime gjdemeyiz. adav bile çıkaramayiz" kaygılannı dile getırirken. bu mılletvekillerinin toplu olarak istifa etme ya da çeşitli güvence arayışlanna gırecekleri bildirildi. Deniz Baykal'ın karşısında yer alan milletvekilleri, seçımlerde adaylık konusunda da çeşitli kaygılannı dıle getirdiler. Bu kesimde, adaylann büyük ölçüde merkez yoklaması ile belirleneceği ve Baykal'ın yakın çevresinde olan kişilerin liste başlannda yer alacagı ifade edildi. CHP kulislerinde seçımlerde Murat Karayalçın'ın nereden aday gösterileceğı de tartışılmaya başlandı. Parti yönetiminde, Karayalçın'ın Rize ya da Samsun'dan aday gösterilebilecegı dile getırildi. Karayalçın'ın ise sosyal demokratlann hiç milletvekili çıkaramadığı bu illerden aday gösterileceği haberlerinden rahatsızlık duyduğu ve Ankara'dan aday olmak istediği öğrenildi. Karayalçın ekibinden Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer de seçim tedirginliği içine girdi. Diyarbakır'ın diğer CHP'li milletvekıli olan Mehmet Kahraman'ın Baykal'a yakınlığı ve genel başkan yardımcıhğı görevine getirilmesinın beklendığine dikkat çekilirken. bu durumun aynı seçım bölgesindekı Sümer'i rahatsız ettiği bildirildi. Gelecek günlerde. SHP kökenli bazı milletvekillerinin CHP'den kopabilecekleri ve w seçilme garanttei"ne dönük yeni arayişlara girebileceklen söylentileri yaygınlaştı. İLAN T.C. BAKIRKÖY 2. SİILH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1995/933 Mahkememize açılan vast tayini davası sebebiy- le. tstanbul Fatih, Ibrahim Çav-uş Mah. c: 032/06, s: 32. k: 411 'de nüfusa kayıtlı Apdurrahim ve Rahi- me'den olma 1939 D.lu Fikret Tedik'in mahkeme- mizce verilen 995/933 sayıh dosya ile vesayet al- ttna ahnarak, kendisine ayru yerde nüfusa kayıtlı Ali ve Ayşe Sebahat'tan olma 1943 D.lu eşi Birsen Te- dik vasi tayin edilmiştir. ttirazı olanlann. yukanda numarası yazıh dosya- ya müracaat etmeleri, aksi halde kesinleşeceği hu- susu ilan olunur. 14.9.1995 Basın: 43041 KURUCAŞÎLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 199246 Hâkım: Yahya Kemal Akbaş- 32253 x Katip: Osman Gençulus Davacı Kurucaşile Mal Müdürlüğü, davalılar Kuruca- şile Kırlık Müslimhoca Köyü'nden Hayn Kebap \ekili Av\ Taha Genç ve arkadaşlan aleyhıne menı müdahale ve tescil davası ikame eylemiş olup, mahkememizde ya- pılan açık yargılama sırasında verilen ara karan uyann- ca; nıza konusu taşınmazm ılanına karar venlmıştir. Karar gereğınce Kurucaşile Kirlik Müslimhoca Köyü hudutlan dahihnde Kürt ılıdı mevkıinde kuzeyı: Halı arazi. güneyi Kurucaşıle-Cide karayolu doğusu: Hayret- tın Tekın. batısı: Mehmet Zırhlı ile çevrilı bulunan 213.200 m2 alanmdaki etrafı ahşap ve tel avlularlaçev- rili yerde hakkı olanlann mahkememizin 1992/46 sıra- sında kayıtlı dosyaya müracaat etmeleri ve duruşmanın 9.10.1995 günü saat: 09.50'ye bırakıldığına ilişkin ilan olunur. Basın: 13308 VEFAT Sangazi Osmangazı îlkokulu Eğıtım Emekçilerinden. sevgili arkadaşım. can dostum. aydm, yurtsever insan ALİ ERCAN'ı kaybetmenın denn ûzümusü ıçınde\im Cenazesi 26.09 1995 günü (bugün) okul önünde yapılacak törendetı sonra öğle namazmı müteakıp Sangazi Mezarlığı'nda defnedileeektır. Aılesıne ve bütun sevenlerine başsağlığı dılnorum FİKRET ŞAHtN Sangazi Belediye Başkaıu İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1993 978 Davalr. Cihangir Demir-Adresi meçhul Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalı aleyhine açılmış bulunan ıstirdat da\asmın vapılan duruşması sonun- da: Mahkememize ait 1993 978 esas. 1995 588 sayıh karan ile 3.076.074- TL kurum zarannm ödeme tanhinden tahsil tanhine kadar yasal ° o 30temerrüt faızı ile birlikte davalıdan ahnarak davacıva venlmesine karar venldığı, ı^bu ılanın ne- şırtanhinden ıtibaren 8 gün ıçinde davalı temyiz etmediğı tak- dirde hükmun kesınleştırileceği ilan olunur. 12.9.1995 Basın. 4252Î ESKİŞEHİR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1995,174 Davacı İlhan Naeı Emen vek. Av. Ahmet Vural tarafından açılan veraset davasında: Muazzez A.ydoğan'ın sağ eşi Mustafa Aydoğan'm adresi bulunamamtş olup. tebhgatın ilanen teblığıne karar venldiğınden duruşma 17,10'1995 günü saat 09.00'a bırakılmış- tır. Mezkur günde ıbraz etmek istediğmiz vesikalann getinlmesı veya göndenlmesı. du- ruşmaya gelmedığıniz takdirde kendinızi birvekille temsıl ettırmeniz. ettırmediğınız tak- dirde eşınızden kalan mirastan mülkiyet hakını tercıh etmiş sayılacağınız hususunda gı- yabınızda duruşmalara devam olunacağı HUMK'nın 509 ve 510"uncu maddeleri gere- ğınce dava dılekçesi yenne kaım olmak üzere ilanen teblığ olunur. Basın: 42469 İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No. 1993 980 Davalı Dav ut Karamutlu-Adresi meçhul Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalı aleyhi- ne açılmış bulunan ıstirdat davasının yapılan duruşması sonunda- Mahkememize aıt 1993<980 esas, 1995419 sayıh karan ile 893.808.- TL kurum zarannın ödeme tanhinden itibaren tahsil tanhine ka- dar yasal °5 30 temerrüt faızı ile bırlikte da\alıdan alınarak davacıva verilmesıne karar verilmiş olup ışbu ılanın neşir tanhinden ıtibaren 8 gün ıçmde davalı temyiz etmedıgı takdirde hükmün kesinleş- tirileceaı ilan olunur 12.9.1995 ' " Basm- 42529 AMASYA İCRA TETKİK MERCÜ HAKİMLİĞİ EsasNo: 1995 41 Davacı Karayollan Genel Müdürlüğü vekılı tarafından dav ali Hasan Bodur aleyhine açı- lan kıymet takdınne itiraz davasının yapılan yargılamasmda; Davalı Hasan Bodur, Hakkı oglu Bahçeliev ler Mahallesı 7. Sokaİc Emirgan Apt. No: 4'13 Conım adresine tebligat çı- kanldığı, ancak bıla teblığ ıade edildigı ve C. savcılığınca da yapılan araştırmada da ad- resi tespıtedılememışolduğundan; Davalı Hasan Bodur'un duruşma günü olan 24.10.1995 günü saat 09.00'da davasım bizzat \eya bır vekıl ile temsıl ettirmesı, ettırmediğı takdirde da\a dilekçesinın teblığ edilmış sayılacağı hususu ilanen tebliğolunur. Basın. 31770 DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1994 893 Davacı Ibrahim Doğmuş vekılı tarafından davalı Ali Şahin ve Şevlcet Şahın ale>hme açılan tazminat davasında; Denizli Suluköprü Fatma Yıldız Caddest Lenger Apt. adresınde dava- h Şevket Şahın adına çıkanlan davetiyenin gerı döndüğü sa% - cılık araştırması ile tespıt edılemedığinden ilanen tebliğıne ka- rar venlmiş olmakla duruşma günü olan 3.10.1995 günü saat 09.00'da bizzat kendisi veya bir vekille temsil emrmesi, gel- medıği veya bir vekille temsıl ettirmediğı takdirde davanın >okluğunda görülüp bitinleceğı dava dılekçesi davetıyesi teb- liğ yerine geçmek üzere ilan olunur Basın: 42491 ADIYAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DUYURU 1992-2959 Esas / 1994'5O5 Karar Davacı M.E.B. vekıli Av. Ahmet Aktan tarafından davalılar Şevket Söyler vs aleyhi- ne açılan hükmen tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda: Dava konusu Adı- yaman ılı M. Akıf Mah. 395 ada, 79 parsel sayıh tasınmazın kamulaştınlan 6.884.87 m2'sı- nin davacı ıdare adına hükmen tescıline karar venlmış olup, mahkememızce verilen 1.4.1994 tanh \e 1992'2959 esas 1994505 karar sayıh ılam davalılar Müzeyyen Çınş. Şükrü Özdemir. Azız Avcı, Hüseyin Yavuz, Şevket Söyler. Ibrahım Yalçın. Mehmet Taş- demir. Mustafa Beyaz, Mehmet Yavuz'a teblığ edılememiş olup, işbu ılanın kendilenne teblığ hükmünde sayıldığı, ılanın yaytnından ıtibaren 15 gün ıçensınde karann kesinle- şeceği ilanen teblığ olunur. 5.9.1995 Basın: 42097 PO GUNLUGU HIKMET ÇETİNKAYA Dönme Dolap... CHP içinde bir grup eski SHP'Iİ, Tansu Çiller'e "Sizi destekliyoruz" diye mesaj gönderdi mi gön- dermedı mi? Dün sabah DYP'nin önde gelenlerinden birisine sorduk: "Tansu Hanım'ı kaç CHP'li milletvekili destekli- yor?" Yanrtı şu oldu: "Sayı önemli değıl, ama destekleyenler var..." Bir dönem Erdal Inönü'ye, daha sonra Murat Karayalçın a yakınlığıyla tanınan kimı CHP millet- vekiileri -aralarında iki eski bakan da bulunuyor- Tansu Çiller'e şu mesajı göndenyor: "Biz, yeni kurulacak hükümete güvenoyu vere- ceğiz..." Olayı CHP kanadında da araştırdık... Edindiğımiz izlenim doğruydu. Kimi eski SHP'li milletvekilleri -şimdi CHP'li- şöyte konuşuyorlardr. "Biz CHP'de harcanıyoruz. Baykal ekibi bizi dış- ladı. Kurulacak yeni hükümete dışandan destek vermeye hazınz..." Bu arada gazetelerde pek görülmeyen bir açıkla- madan söz etmek ıstiyoruz... Başbakan Tansu Çiller'in onayıyla 'devlet ma- hallesi'nde iki katlı, bahçeli bir konutta oturan ve emrine Çiller tarafından son model bır Mercedes otomobil verilen Murat Karayalçın, 23 eylül günü 'durduk yerde' Deniz Baykal a yanıt verdi. Kara- yalçın her ne kadar "Açıklama yapmayacaktım, ama zorlayan gelişmeler oldu" dese bile CHP'nin hükümet ortaklığından çekılmesini içine sindirebil- miş değü. Karayalçın açıklamasında, DYP-SHP hükümeti- nin eksikliklere ve yanlışlıklara karşın ne denli 'ba- şanlı' olduğunu -elbet kendısinın Başbakan Yar- dımcısı olduğu dönemde- anlatıp ekliyor: "SHP, 1994 yılında ANAP hükümeperinin yanlış- lıklannı düzelten bir 'istikrar paketi'n/n uygulanma- sına cesaref/e katıldı. Bu uygulamada, 1978-1979 yıllannda CHP iktidarı döneminin tersine ücretler dondurulmamıştır. Halkımızm omuzlanna büyük yük binmiştir. Ama bu yük, tarihimizdeki 'istikrar paketi' uygulamalannda ilk kez çalışana daha az olmak üzere dağıtılmıştır. 1994 yılının iktisadi açı- dan çok olumsuz olduğu da açıktır. Ancak 1995 yı- lında yaşanmakta olan tarihimizin en yüksek iktisa- di büyüme oranı da bizim imzamızı taşımaktadır. Bunlara bir de gümrûk birliği ve 7. Plan gibi gele- ceğimizi ekonomik ve demokratik açılardan çok ciddi olarak etkileyecek düzenlemeleri eklemek gerekir." • • • DYP'nin CHP'yi ıçinden 'koparma' yöntemi ne denli başanlı olacak şimdilik pek bilinmese de gö- rünürde bir ANAYOL formülünün yeniden ısıtılıp masaya konma olasılığı giderek ivme kazanıyor. ANAP lideri Mesut Yılmaz önceki gece '32. Gün'de Mehmet Ali Bîrand'ın sorusuna çok açık yanıt verdi... Dedi ki: "Ortaklığımızın koşulu erken seçimdir.__Ben uysal ortak olmam. Bakanlanm kukla olmaz. Özer Çiller bankalan yönetemez. Odalar Birliği Başkanı devlet işi yapamaz..." Mesut Yılmaz böyle konuşuyor, ama kimi ANAP'lılar, DYP ile 'koltuk teması'nı sürdürüyor ki- mi eski SHP'li yeni CHP'li milletvekilleri gibi. Bu arada 'medya'nın Tansu Çiüer'e desteği de giderek artıyor... Eh bu sırada 'lstanbul dükalığı'rnn 'önemli adlan' devreye giriyor... Açaba 'lstanbul dükalığı' neden ANAYOL formü- lünü desteklıyor yaklaşık iki yıldır? Ülke sorunlann- dan ötürü mü yoksa kendi çıkarlarından ötürü mü? Sanırız kendi çıkarlarından dolayı ANAYOL for- mülüne sıcak bakıyorlar. Bir de RP'nin yükselişini iki merkez sağ partinin birleşmesiyle durduracakla- nnı sanıyorlar. Bize kalırsa bu 'formül'tie de her za- man olduğu gibi aldanıyorlar... Varsılın daha varsıl, yoksulun daha yoksul olduğu 1995 Türkiyesi'nde ekonomik büyüme oranı artsa bile büyük kentlerin varoşlarında yaşayan insanlar 'çeşme başında' bırbirlerini öldürüyor, açlıktan kın- lıyor... Bugün tanm kesimi en sancılı dönemini yaşıyor Türkiye'de. Buğday sıkıntısı kapıda, insanlar ise 'ucuz ekmek' kuyruğunda... Grevler ise dalga dalga yayılıyor... Bu koşullarda ANAP lideri Yılmaz, Başbakan Tansu Çiller'e "£/ e/e verip ülkeyi kurtarahm" der mi?.. Dün Tansu Çiller-Mesut Yılmaz görüşmesinden ne sonuç çıktı?.. Tansu Hanım'ın haziranda erken seçim önerisine Yılmaz ne yanıt verdi?.. DYP-ANAP ortaklığı ıçin ilk adım atıldı mı?.. Bir ANAP milletvekilinin yanıtı bu sorulara biraz olsun açıklık getiriyordu dün akşam saatlerinde: "Mesut Yılmaz'ın üzehndeki sanayici, işadamı ve 'medya' baskısı giderek yoğunlaşıyor." Galiba bu baskılar ANAP üzerinde etkili olmaya başlamıştı... • • • Bir kargaşa ortamındayız... Her kafadan ayrı ses çıkıyor... 'lstanbul dükalığı' Tansu Hanım'ın yanmda saf tutmuş haykınyor: "Erken seçim haziranda olmalı, ANAYOL formü- lü denenmeli..." Deniz Baykal ise neredeyse Vafan haini' ilan edilecek... Daha düne dek "DYP'nin beceriksiz küçük orta- ğı" diyenler bugün "CHP hükümetten aynlmakla hata yaptı" diyebiliyortar... DYP'nin kurmaylan ise Tansu Hanım'ın başba- kan olarak kalması için her yolu geçerli sayıyoriar... DYP'nin muhalefet kanadı ne yapıyor dersiniz? Yavaş yavaş Tansu Hanım'a yaklaşıyor... Hüsamettin Cindoruk üç-dört gündür hiç politi- ka konuşmuyor... DYP'nin eski 'ağır top'larından Müntf Islamoğlu "Çankaya'dan gelen buyruk" üzerine Tansu Ha- nım'lailişki kuruyor... Dönme dolap dönüyor... Bakalım ne zaman duracak?.. ADIYAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DUYURU 19922957 Esas 1994 1279 Karar Davacı M.E.B. \ekili Av Ahmet Aktan tarafından dava- lılar t. Halıl Çalışkan vs aleyhine açılan hükmen tescil da- vasının vapılan açık yargılaması sonunda; Davakonusu Adıyaman ılı M. \kif Mah. 395 ada, 80par- sel sayıh tabinmazın kamulaştınlan 652 m2'sinın davacı ida- re adına hükmen tescıline karar verilmış olup. mahkeme- mizce verilen 12.10.1994 tarih \e 1992/2957 esas, 1994^ 1279 karar sayıh ılam davalılar Emıne Dürûst, Mah- mut İnal. Şevket Söyler. Hüseyin Yavuz, Mehmet Taşdemtr, tbrahım Yalçın. Müzeyyen Çınş. Mustafa Güleç. Mehmet Yavuz. Mustafa Beyaz. Şükrü Özdemır'e teblığ edılememiş olup. ışbu ılanın kendilenne teblığ hükmünde sayıldığı, ıla- nın yay ınından ıtibaren 15 gün ıçensinde karann kesinleşe- ceği ilanen tebhe olunur. 5.9.1995 Basın: 42098
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle