20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
î EYLUL 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 9 Çffler'in erken seçim çıkmazı• Koalisyonun dağılmasıyla gündeme yerleşen seçim tartışma- lan, ekonomik \e demokratık reformlann rafa kaldırılması tehli- kesini doğurdu. Arahkta ya da mayısta olsun, seçime endeksli bir hükümetin vergi reformu. özelleştirme, kamu giderlerinin kısıl- ması gibi yapısal değişikliklere gitmesi mümkün görünmüyor. Bunlara. gümrük birliği anlaşmasınm ertelenmesi de eklenirse, dış borç kapılan kapanıyor. Katrilyonu aşan iç borç olan devletin elin- de, faizleri tırmandırmaktan başka seçenek kalmazken, bu da 97*de de konsolidasyon gibi tedbirlerin işaretini veriyor. \EÇl\İDE MAYISSENARYOSU İç borç sorunu kılitvurdu • İç borç sorununu yara almadan atlatmak için önerilen baskın seçim modeli, Çiller tarafından kabul edilmezken teknik olarak da mümkün görünmüyor. 19%'nın 5 ayında 1.1 katrilyon iç borç geri ödemesi bulunan Hazıne'nin seçim ekonomisi nedeni ile yük- sek faize mahkûm olması kamunun fınansman yükünün çığ gibi büyümesine yol açacak. Çilkr'ın ümit bağladığı özelleştirme ge- lirleri de hayal görünüyor. Kasımda sonuçlanması beklenen Er- demır'in satışı en iyi ihtimalle %'ya sarkarken dev tesislerin özel- leştirilmesine imza atacak kimsenin çıkması bekknmiyor. H ükümetin istifası ıle gündeme gelen erken seçim senaryolan "iç borç sorununda kilitleniyor.'" Yılbaşına kadar Merkez Bankası'nın ters repo ıhalelen de dahil olmak üzere toplam 550 trilyonu aşan iç borç rakamı. 1996'da ıse şımdiden altından kalkılarnaz rakamlara ulaşmış durumda. 1996'mn ılk 5 a>ında 1.1 katrilyon lıralık iç borç gen ödemesı bulunan Hazine'nın. erken seçim nedeni ile dış borç kapılan yavaşyavaş yüzüne kapanıyor. Hükûmet belirsizliginin yaşandı|ı bir ortama dışandan para gelmesınin imkânsız olduğunu dıle getiren uzmanlar, Hazine'nin ıç borcu döndürmek için elindeki tek enstrüman olarak faızi göstenyorlar. Böyle bir politikanın uygulanması ıse seçim sonrasında işbaşma gelecek olan hükümetin elını kolunu şimdiden bağlayacak gibı görunüvor Eylül ayı başmda IMF'nin ani ziyaretı ile sıcak para politikasından çark edilerek sıkı para politikasına geçilmesi ile yükselmeye başlayan faizler, şimdi de erken seçim beklentisı ile gözünü yukanlara dikti. Hazine'nin iç borç stoku, erken seçiminl *arahkTI ayında olması için kurulacak hükümeti zorlasa da bu. teknik olarak imkânsız görünüyor. Bu nedenk erken seçim senaryolan ilkbaharda yoğunlaşmış durumda. Ancak seçim ortamında dış borç kapısı kapacak olan Hazıne'nin, iç borçlanmasını nasıl sürdüreceğı ise merak konusu. Çünkü seçim politıkasının uvgulandığı bir dönemde vergi. özelleştirme , kamu haramalannı kısma gibi tedbırleri almak imkânsız görünüyor. Bu nedenle borcu borçla kapattnayı tercih eden Hazine yükü tamamen seçim sonrasında işbaşına gelecek hükümete yıkmaya hazırlanıyor. • A\rupa Birliği üyesi ülke hükümetlerini endişelendiren en önemli gelişme, demokratik reformlann sekteye uğraması. Çün- kü 15 arahkta gümrük birligini oylayacak oîan Avrupa Parlamen- tosu. Türkiye'nin demokrasi karnesine göre not verecek. 8. mad- denin değiştirilmesi konusunda ısrarh olan Avrupa Parlamentosu'ndan olumsuz bir oy çıkması durumunda gümrük birliği anlaşması 1997"yeertelenecek. Gümrükbirliğinin 1997'ye ertelenmesinin 'süresizbir ertelemeye'dönüşmesi tehlikesine ise, Avrupa Komisyonu temsilcileri dikkat çekmişti. EÇİMDE AR.İLIK SENARYOSU Gümrükbirliğinde tehlike çanları YusufBo/kurtÖzal C HP-DYP koalisyonun çökmesiyle birlikte. gümrük birliği süreci tamamen siyası bir boyut kazandı. Avrupa hükümetkrinin en büyük endişesi. koalisyonun sosv al demokrat kanadınm iktidardan çekilmesiyk. demokratikleşme sürecinın tamamen sekteye uğraması. Çünkü 15 aralıkta gümrük birliğını onavlayacak olan Avrupa Parîamentosu, Türkiye'nin demokrasi notuna. özelhkle de 8. maddenin değiştirılmesine göre karar verecek. Avrupa Parlamentosu'ndan olumsuz bir karar çıkması, gümrük birliği anlaşmasının 1997"ye kalmasına yol açacak. Avrupa «.omisyonu'ndan pek çok temsilci. gümrük birliği anlaşmasının ertelenmesinin "süresiz bir ertelemeye" dönüşmesinden duydukları kaygıyı dik getırmişkrdi. Durum böyleyken. arahk ayında yapılacak olası bir erken seçimde sandıktan Türkiye'yi Avrupa Birligi'nden uzaklaştıracak bir tercih çıkması ya da Tansu ÇiUer başkanlığındaki azınlık hükümetinin. demokratikleşme paketinde diğer gruplar tarafından yalnız bırakılması olasıhğı, Türkiye'nin AB ile gümrük birligine gitmesini isteyen Avrupa hükümetkrinde endişe yaratıyor. Avrupa hükümetleriyle. Avrupa Birlığf ndeki önemi gıderek artan Avrupa Parlamentosu'nun, Türkiye'nin gümrük bırliğine kabul edilmesini sağlayacak eşik konusundaki görüşlen bırbirinden farklı. Hükümetler. bütün gelışmelere karşın olaya daha çok ekonomik çıkarlar dogrultusunda vaklaşıp eşiği aşağida tutarken, Avrupa Parîamentosu. demokratikleşme sürecım, "gümriik birtiğini Avrupa Birliği volunda yalnızca bir araç olarak" gördüğünü ifade eden Türkiye'nin karşısına. "olmazsa olmaz bir koşuP olarak dayatıyor. İç borç geri ödeme tarihi *- Rakamlara ters repo gen odemelerı dahıidır I (Irityon) İ EKİM'94 KASIM ARALIK OCAK'96 ŞUBAT MART NİSAN MAYIS Necmettin Erbakan Deniz Bavkal Alparslan Türkeş Gümrük birliği içinyapılması gereken belli başh değişiklikler # Topluluk gümrük mevzuatına uyum (Tasan, Gürnrük Müsteşarlığrnda bekliyor) •Rekabet Yasası'nın işlerlik kazanması (Yasa çıkmasma rağmen. Rekabet Kurulu oluşturulamadığı için işlemiyor) # Ihracat rejiminin AB'ye uyumlulaştınlmast # Gümrük vergisindeki indirimlerin ve üçüncü ülkelere uygulanan ortak gümrük tarifesine geçiş sürecinin de arahk sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor vergi yasalarındaki değisiklik başka bahara kaldı Vergi geliri yine ııııııUıUlu E rken seçimin gündeme gelmesı. iç borçların bir kısmının vergi yoluyla ödenmesı ihtimalini ortadan kaldırdı. Hükümetin 4 yıllık iktidar süresi boyunca vergi konusunda köklü reformlar yapamadığına dikkat çeken uzmanlar. önümüzdeki dönemde seçim ekonomisine gidilmesi halinde vergi kanunlannda hiçbır değişikhk yapılmayacağını belirtiyorlar. Marmara Üniversitesı Oğretım Üyesi Prof. Dr. Osman Altuğ, hükümetlerin siyasi kavgılar nedeniyk enflasyon vergisini tercih ettıklerine dikkat çeken Altuğ, borcun yine borçla ödenmesi dorultusundaki polıtikalanna dev am edikceğini ve kayıtsız ekonominin kayıt altına ahnmayacağmı söykdi. Altuğ. Vergi gelirleri (müyarTL) 1983 2.385 1984 2.900 1985 3.829 1986 4.972 1987 9.051 1988 14.231 1989 25.550 1990 45.339 1991 78.745 1992 .......141.868 1993 265.200 1994 588.091 "Bu arada gözierden kaçan bir durum var. Gümrük biriigine girebilmek için vergi konusunda somut adımlann aülması gerekiyor. 6 Mart tarihli gümrük birliği sözleşmesinin 47,48 ve 49'uncu maddelerinde. ' ülkenizdeki vergi kayıplannı ve vergi kaçağını engelleyiniz' ibaresi var. \ ani düzenli bir ekonomi isteniyor" derken, belki bu zorunluluk nedeniyk vergi konusunda bazı adımlann atılabikceğini söyledi. Marmara Universitesi Öğretim Oyesi Dr. Veysi Seviğ. seçime kadar hiçbir hükümetin vergi kanunu çıkaramayacağını açıkladı. Vergi gehriyle fınansman sağlamanın tarihe kanştığını behrten Sevığ, bütçe açtklannın para basılarak kapatılmaya çalışılacağını savundu. Bu durumun tehlikeli bir gidışe neden olacağını da ıfade eden Sevığ, seçimlerden sonra Türkiye ekonomisinin bir raya oturtulabilmesi için akılcı bir vergi politikasının uygulanması gerektiğıni vurguladı. 2.7 milyar dolarlık gelir hesapları erken seçime takıldı OzeHeştirme hayal oldu Ö zelleştirme üzenne yapılan hesaplar erken seçime takıldı. Başbakan Tansu Çiller'ın en büyük hayali olarak nitelendirdiği PTT'ninT'si de dahil olmak üzere tüm özelleştirme çalışmalan bir andadonarken 1995 için hesaplanan 2.7 milvar dolarlık özelleştirme gelin de haval oldu. Bugüne kadar özelkştirmeden 550 milyon dolar gelir elde edilirken bunun ancak giderleri karşıladığı gözleniyor. 5 Nisan'dan sonra yapısal tedbirler yerine geçicı tedbirkri seçen ve kamu finansanı sorunu için özelleştirme gelirine güvenen Tansu Çiller'in bundan sonra oluşturulacak yenı hükümette de önü tıkanmış görünüyor. Bu arada yaka paça bir Bekleyen KiTler > Erdemir 1 Sümer Holding 1 Sümerbank 1 Turban ı EBK ve SEK'ten kalan ı Kümaş ve Kaytaş ı Gemi Sanayi ı Denizciliklşletmeleri ı Deniz Nakliyat ıTestaş özelkştirmeye karşı muhalif tabanın şimdiden harekete geçtıği gözknivor. Şimdıye kadar özelkştirmede atılan her adımın altından çıkan kirli çamaşırlar da yenı oluşturulacak hükümetin bu konuyu seçim sonrasına devretmesine neden olacak gibi gözüküyor. Son gelışmelerden en çok etkiknen ıse kuşkusuz PTT'nin T'sı. Erdemir. Tüpraş. Petrol Ofisi gibi dev kamu kuruluşlan. Bu arada bir senedir özelleştırmeden gelecek paraya göz diken borsa için de aynı şey geçerli. Çünkü başta kasım ayında satılacağı duyurulan Erdemir olmak üzere tüm özelleştirme ışlemkri askıya alınmış durumda. Özelleştirme İdaresı yetkılileri her ne kadar. "Biz kendimize düşen gjSrevteri aksatmadan sürdürüyoruz" şeklinde açıklamalar yapsalar da ortada kesin onayı vercek yüksek kurulun bulunmaması en iyimser tahmınk özeİleştirmeyi 1996'ya sarkıtıvor. I^ÇİNİNEVRENtlNDEN ŞUKRAN SONER Çiller Yine Suç İşliyor 2822 sayılı Toplu Pazarlık Yasası'nın ilk üç maddesi, toplusözleşmelerintaraflarının işçi sendikalan ıle işveren sendikaları, yoksatek olarak işverenlerin olacağını behr- ler. Uluslararası Çalışma Örgüîü (ILO), bırakın hükümetin doğrudan müdahalesini. kamu işveren sendıkalannı bi- le, hükümetlergüdümünde kurulduklan gerekçesi ile top- lu pazarlık hak ve özgürlüğüne aykın bulan karariar ver- miştir. Yıllardırbu köşeden, toplusözleşme uyuşmazlıklannın hükümet-Türk-iş düzeyinde pazarlık konusu yapılması ve anlaşmaya vanlmasının, yürurlükteki hukuk düzeni- ne. özerkliğe ve sonuç olarak işçı çıkarlanna aykın oidu- gunu anlatmaya çaltştık. Dinleyen olmadı ama, ışı yasal kılıfına uydurmak için de her seferinde Türk-lş-hukumet düzeyinde vanlan an- laşmalann hukukıgeçeıiıliğiolmadığı bilinereksozleşme- leri yasat metne dökmek üzere, aynca işçi sendikalan ıle işveren tarafı masaya oturdular, tek tek sözieşme imza-, ladılar. Toplu pazarlığın yasal taraflan masaya oturup an- laşmayavardıklannda, yetkısıztaraflarhükümet veTürk-, Iş'in varmış olduklan anlaşmalar bir yasal kılıfa uydurul-. muş oluyordu. ; Çiller hükümeti, geçen dönemin toplusözteşmelerin-| de yasal kilrfına uydurulmuş sözieşme hükümlenni çiğ-ı neyerek, tşçilenn hak edılmiş ücret alacaklannı 6 ay ge-i cikmeli oderken, nukuku çığnemiş, yasal suç ışlemış bu-', lunuyordu. Ne yazıkki kimı sendikalar bu yasadışı uygu-; lamaya karşı çıksalar da Türk-iş'in boyun egmesi ile bu. suç, yanıra kâr kaldı. ı Tansu Çiller, 22 eyiul tanhinde yayımladığı bir genel-, ge ile toplusözleşmelerin hukuken geçerlilığinı onayına bağlı kılarak, bir kez daha yasa ve hukuk çığneyerek, bir; öncekinden çok daha açık ve ağır bir suç işliyor. i Sonra da yürurlükteki yasalara, hukuka. ILO sözleş-j melerine aykın bu genelgeyi gerekçe yaparak, yasal ta-j raflann yasalara uygun ımzalamış olduklan bir toplusöz-ı leşmeyı. şeker işkolundaki anlaşmayı, tanımamaya kal-' kıyor. Bir kez daha dikkatinizi çekmekte yarar var. Hükümet: ve Türk-lş'in kamu işçıleri ıçın ilke anlaşmasına vanp sonra işin yasal kılıfına uydurulması, yetkili taraflann söz-i ieşme imzalaması başka bir durum. Ortadayasalbir an- laşmavarken, bunu tanımamaya kalkmak çok başka bir\ durum. Şeker olayındayaşanan binncinin tam tersi, işinı yasal kılıfınauydurulması değil, yasal anlaşmanınyok sa-î yılmaya kalkışılması. Sözleşmenın yasal taraflan olan iş-\ çi sendikası ve yetkili işveren masaya oturup anlaşıyor.; Yasal toplusözleşmeimzalanıp hukuken yürürlüğegirmiş bulunuyor. Yasal ve hukuken geçerli olan; vanlan anlaş-1 manın yürürlüğe konulması. şeker işçıleri için kabul edi-; len toplusözleşme ve ücret artışlannın yürürlüğe girme- 1 si ve bunlarla bağlantılı olarak da grevin kaldınlması, şe-! ker işçilerinin işbaşı yapmalandır. Ama İMF ve Dünyal Bankası'na verdiği "/şç/ye zam yok" sözünü. her şeyın üstünde gören Çiller, görevı uzatmalı hükümette, en az> kendisi kadar yetkili CHP'lı bakanlar arabuluculuğunda, Şeker-lş Sendikası ıle genel müdürlük arasında vanlmış! yasal anlaşmayı yürürlüğe sokmuyor. J Aslında Şeker-iş'in imzalamış olduğu sözleşmedekij zam oranlan. diğer işçi sendikalannın kabul edemiyecek: ı leri kadar düşükbir oranda. Şeker-lşBaşkanı Hikmet Al- can, anlaşmadan bırkaç saat önce arayarak, oran ola- rak düşük gorunse de şeker işçisi için kabul edilebılecek; bir ücreti yakaladığında sözleşmeyi imzalaytcağını bildir- < mişti. Sozleşmelenndeki yan ödemeler ve fazla mesailerı ve çoğu kamu ışyerlerinden daha yüksek ücret ortala-i ması nedeni ile makul bir ucret düzeyini yakalama şans-; lan olduğunu söylemişti. Düşük zam oranlı sözieşme im- zalamakladiğer işkollan ve grevdekı işçıleri satmış olma- yacağını, tam tersı yakalanmış ücret ortalaması ile iyi bir örnek oluşturacaklannı savunmuştu. ' Ve Çiller, grevin ertelenmesinde (yasaklanmasında)ı Demirel'in bile devreye girdıği, günlük şeker stokundan', söz edılen, pancann işlenemeyip toprakta kalması risW; olan, çok büyük zararlann söz konusu olduğu şeker iş- ; kolunda, kamuyubüyük zararasokarakyasal sözieşme-! nin yürürlüğe giımesıni, grevin kalkmasını engelliyor. Diğer işkollanndaki işçilerin hak aramasında yol olur kaygısı, Çiller için her şeyin üstüne çıkıyor. Hukümetini kurmayı başanrsa, grevleri ertelemeye (yasaklamaya)ni- yetli. O zaman bütün uyuşmazlıklarYHK'ye gıdecek. Çil- ler, YHK'yi çoktan halletti. YHK'de hükümet temsilctsı olmakla birlikte daha ön- ce ölçülüdavranabilecekÇalışmaBakanlığı temsilcısi bun- dan sonrası için garanti. Iki işveren yanlannda. Boş hü- kümet temsilcıliğine de adamını getırdi. YÖK temsilcısi de Çiller'den yana sağlam. Yine ölçülü ve haktan yana olabılecek YHK Başkanı Yargıtay 9.Daıre Başkanı Sey- fettin Çetinelti de baskılara dayanamıyarak emekli ol- du. Seyfettın Çetinelli, kamu işçılennin 6 aylık ücret fark- lanndada işçidenyanadirenmişve hukuka aykın hükümet genelgesinin geçerli olmaması için karşı oy yazısı yaz- mtştı. YHK'deyapılan Çiller'denyanason değişiklikler kar- şısında, 600 bin kamu işçisinin toplusözleşme uyuşmaz- lığının sonundaYHK'yegetirilmesi ve duşukzamlageçıril- mesi projesinide görererekböyiesineağırbir sorumluluğu üstelnmeyigöze alamayarakemeklılıgı seçmışolmah. Yok- sa daha 2yıl görevde kalabilecekken neden aylıkgelinnin • en az üçte bire inmesı ile emeklılıği seçsın? Özeti YHK, Çiller için, 6 oyu hükümet cephesinde, 2 • oyu Türk-tş'te, ıstediği karan çıkarmak üzere garanti. • Çiller'ın 600 bin işçiye zam vermeme hesabı oyunul tamam da bu oyunu böylece sahneye koymak, geçerli' kılmak öyle masa başında görüldüğü kadar kolay mı? Kimisi sendikasının kapısının önünden hiç geçmemiş, çoğunluğu yaşamında ılk kez greve çıkmış. yüz bınlerce • işçi bugün işinin başında değil. Ya grev çadtnnın önün- de, aradabir nöbetteya da kahve köşesinde, evde huzur- suz, tedirgın beklemede. Ok yayından çıkmış bulunuyor. Bana Çiller'ın hesabı, oyunu hıç ama hiç tutmayacakmış gibı gelıyor. ı 1996bütçesi, hükümet beklîyor Y eni hükümet kurma çalışmalan sürdürülürken, 19% yıhbütçesı ve programı üzerindeki son tahminler tamamlandı. Hükümet, Mechs'e 300 trilvon liralık ek bütçe sunmaya hazırlanırken. Devlet Planlama Teşkilatı (DPTtuzmanlanl katrilyon 331 trilvon liradan l katrilyon 660 tnlyona çıkacak 1995 yılı bütçesinden yola çıkarak. 1996 yılı bütçesini 2.8 katrilyon hra ile 3 katrilyon lira arasında hedefledikr. 1996 yılı bütçe ve program çalışmalannda temel büi'üklükler ve 1995 yılı gerekleşme tahminlenyk 1996 hedeflerine ilışkin ilk tahminler üzennde çalışmalar yoğunlaşırken, DPT, hükümetin ekim ayında Meclis'e sunacağı 300 trilyon liralık ek bütçe> i beklemeye başladı. Ek bütçenın sunulmasının ardından. Maliye ile yenı bütçe hedefi üzennde fikir alişverişinde bulunacak DPT'nin 2.8 katnlyon ya da 3 katrilyonun üzerinde bır bütçe büyüklüğü hedeflediği öğrenildi. DPT açıklamalanna göre Türkiye'nın 1996 yılı enflasyonu yüzde 31.3'e inecek. Aynı venlere göre bu yılki ortalama enflasyon yüzde 88, yıl sonu enflasyonu da yüzde 62.7 olarak gerçekkşecek. Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye'nin 1995 yılı gayri safi milli hasılasım 7 katrilyon 574 trilyon lira, 1996tahmmini ıse 11 trilyon 81 milyar olarak hesapladı. Bu yılki büyüme hızının yüzde 5.9. ıhracatın 18.5 mıKar dolar, ithalatın ise 30 milyar dolar olarak gerçekkşeceği tahmın edıliyor. Aynı kakmlerdekı 1996 yılı hedefleri ıse şöyk: Büyüme hızı yüzde 4.5, ihracat 21 milyar dolar, ıthalat 32 milyar dolar. Yapı sektörünün önde gelenleıi, Ankara'nın en büyük ihtisas fuarında YA D 95 E M E R J I TESİSAT TURKEYBUILD '95 ANKARA 2 7 E Y L U L - 1 E K I M 1 9 9 5 ALTINPARK EXPO CENTER Z İ Y A R E T S A A T L E R İ : 1 1 . 0 0 - 1 9 . 0 0 yapı endüstrimerkezi ULUSLARARASI YAPI MERKEZLER! BİRLİĞİ (UICB) ÜYESİ / ULUSLARARASI YAPI KONSEYİ (CIB) ÜYESİ Cumhuriyet Caddesi 329 Harbiye 80230 İstanhul Tel: (212) 247 41 85 ( 5 Hat) Telefaks: (212) 241 11 01 INTERNET AORESİ: YEM-ODE a yunus n i n . tubitak. go«. tr. YAPI 95 AKKARA FUARI'NA KATIUN KURULUŞLAR: « « • ALOOKS • HIH • JLüMET • MUGHT- e,R(IA • ARSIS • 4S"EKN!K• ATHS • A T ÎMPO • »TÇ» IM$AM • 8ARLAN METAL • MYRAHUR • BETEK • B0RUSM1 • BORUSAN SRANIT • tl* • CAMTAŞ • CAHTUB • CEMEKS . C a U M U • ÇAMUCA • ÇAMAKKALE SEMt»l« • Ç!MEf{TAŞ • ÇUHMMRO&IU.D-KAflE • 041 • 0AĞSM • B a W • 3ESAN'l>06A-DCGuSVi-0OBI«A-C0*'EGEril.OK-E^KTR0N-EllGmt'tNTEGaE'EmWM;-ERKLTLU-K««EI»n-FENiŞALJVK s ıüW. FBdtK. FENIS-RRMPLASTİIC-FORBOKROMMtNIE'fOM» • GEUŞIM • GEKT*? • GHElfl •6Ö«l»5Mil' GRAMMB- GRETOH- GÛRSAN- GÛSAK- HAS*T DIŞTCAftET- HAZÎH 015 TIOmn-HIMERPl.- »UHTCTO0UG1.ES' .0IZ0OV«lM-ISITtS-i5PO-ADSNM5IKUWI > M*WJ««*' NTERMAK-IMÎ MÖH OOASI • INTES • ÜOC*I« • IZOPOL • B0TÛM • KAtEBODUR • «AUSTHIASİT • KOSE0A5 • UU.E • LMIPB3'LİWW • UBRA Y W • l««RK««rt«ARIMB* • MARSHAÜ.' «XOM • MER Ç INŞAAT • MERSM • MSHT INŞAA~ • MTIllO • MOOUL • «ONTOLrr • M0ONL1GKT . ODE «ÛBEMOISL»; • 3HAflSAN • CHMHJÜNE KmKftK • ONLAR • OHAŞ • 0RMAN ASAÇ SANAV! • ÖZDH. PMtCUR • DJER • &IGfl« • 3ZKAVKAK • P M 0 • PEUT • P1IMŞ • PiMEKS • PROT* • PROTEK • REM« • RM8 • BUBlllETTtHIE • KHLUTER • SED1R • SERANIl • SIE6EI4lA-fRAMK - SIUAR • SILKCOAT • SOĞIT SEPAMIK • SP« SÖGÛT PUSTH • STAR . STIL • STTS WBE • TW PUST1K • TEKAS • VSH. «ETOf*» • TIMAŞ • THK • TOPAI • TSE • TURK YTOMG • "»«LTEKS • VA»1 ENOÛSTRI SAH • YMİ EHOÜSTO KERKKl KmtPIİ • VAPSAŞ ' Y>YW KUBUtUŞUKI • YERPEKS
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle