09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 EYLÜL 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA 13 ÇİZGİLİK KÎMİL \LiSAR\a Tei: 0.212.512 05 05 Foks: 0.211513 90 98 Fiilen bitmis hükümetin son W i B u hükümet fiilen bitti... Hul ken bitişi, yeni hükümetin ku- rulmasıyla olacak... Fiilen bi- 1 ten hükümet, devletteki de- vamlıltk açısından yenisi kuruluncaya dek görev başında duruyor... Tansu Çilterve arkadaşlanndan olu- şan bu hükümet bir yandan yüzbinler- ce işçinin sokağa dökülmesine sessiz kalırken, öte yandan da sessizce ulus- lararası tekellerin istemleriniyerinege- tiriyor. Bakanlar Kurulu'ndan çıkan son ka- rarnamelerden biri de ilacın patent kapsamına almmasını 10 yıldan 4 yıla indiren kararname oluyor. Türk Eczacılan Biriiği Genel Başka- nı Mehmet Domaç, gece yarısı imza- lanan kararnamenin ardındayatan he- sabı şöyle açıklıyor. "Çokuluslu ilaç tekellerinin ve ABD'nin istemi yerine getirildi." Kararnamenin altında ne yazık ki CHP kanadından HikmetÇetin ve ar- kadaşlarının da imzası bulunuyor. Aslan sosyaldemokratlarahiçdeya- kışmayan bir kararname bu... Pariamentodan üç yılda çıkarılama- yan yasa üç ayda iki kez kararname hatine getirilip tam da giderayak imza- yaaçılryor... Bundan sonrasını Mehmet Domaç anlatıyor. "Ülkemizin araştırma-geliştiıme alt- yapısına bakıldığında, kendimiz ilaç bulmakta zoriandığımıza göre ilaçta patent, tamamen yabancı buluşlan ödüllendirmek anlamına geliyor. SESSİZ SEDASIZ NURİKURTCEBE B Patent, tekelci yaklaşımları güçlen- direrek üikemiz ilaç piyasasının tama- men çokuluslu ilaç şirketlerince belir- lenmesini getirecektir. İlaç ftyattarı, ölçüsüz biçimde arta- cak, yerli üretici pazannın daralmasıy- la ilaç üretememekle karşı karşıya ka- lacaktır. Her yıl anormal artan ilaç fiyatlan, patent, ilaca rektam gibi olgularla da- ha da hızlı yükselerek vatandaşı ilaç alamamakla karşı karşıya getirecektir. Söz konusudurumun sorumlusu ec- zacılardeğil, aldiğı yanlışve ülkeçıkar- lannaaykın karartarlavatandaşı, ecza- cılan ve sosyal devtet olgusunu sıkın- tıya sokan siyasal iktidardır." Fiilen bitmiş hükümetin, son "fiiri nedeniyle vatandaşa geçmiş olsun! Zorunlu karar ir doğaigaz dayatmasıdır gidiyor. Bazı belediyeler apartmanlarda kömür yakılmasını yasaklıyor... Yeşityurt'tan yazan Vtldan Acuner de kömür yasağı nedeniyle sekiz daireli apartmanda dört kişi toplanıp, doğalgaza geçme karan aldıklanm aniatıyor. "Beledryeye gittik, karan yüzde 51'le almamız gerektiğini söylediler." Doğalgaza geçmek zorunlu ise çoğunluğun karan neden gerekiyor? Çoğunluğun karan gerekiyorsa, zorunluluk neden? Acuner, "Beledryedekilere bu marrtıksızlığı anlatınca, 'haklısınız, bir avukata danışın' dediler" diyor. Bu mantıksızlığı hangi hukuk adamı çözebilir ki! Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Buzdolabı midenin bekleme salonu mu? Ali Şevki Erek: Bana kimse sırtını dayayamaz G eçen pazar, Ulaştııma Bakanı Ali Şevki Erek aradı... PTT Genel Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı ve iki yardımcısı ile toplantı halinde olduğunu söyledi. Haklannda soruşturma açılan PTT Polikliniği Başdişhekimi Taner Engin veAvrupaYakası PostaIşleme Merke- zi Müdürü Ebubekir Çoban'ın dosya- larını incelediğini anlattı. Hükümetgiderayakdaolsa, PTT'de bazı soruşturma dosyalannın hasır al- tı edildiği yolundaki iddialar karşısmda Ali Şevki Erek'in gösterdiği duyarlılığa bravo. L Cihcm Demirci 'den -n A F O R t Z M A L A l V ttalya'dan mutfak setı vermenin bir sonraki aşaması şu olacak: Hakan'ın Torino'daki evinin eş.yalannı okura vermek! Erek, görevde kaldığı son dakikaya dek gerekenin yapılacağını bildirirken, "Taner Engin'i tanımam, bilmem. Ba- na sırtını dayaması söz konusu ota- maz. Kimsenin bana sırtını dayayarak yasadışı bir uygulamaya girmesi söz konusu olamaz" dedi. Bakan Erek, Taner Engin hakkında son iki yılda dört soruşturmayapıldığı- nt belirterek, müfettiş raportarında gö- revini suiistimal ettiğine dair bir bilgiye rastlamadığını söyledi. Bundan sonra- sında da yasadışı bir davranışının bil- dirilmesi durumunda beş dakika için- de yeni bir soruşturma emri vereceği- ni açıkladı. İki yılda dört soruşturma geçirmek her memura nasip olmaz... Sonradan Erek'in danışmanına da söylediğimiz gibi, özellikle poliklinikle ilgili, basına yansıyan iddialan alt alta sıralayıp, ya- nına da soruşturma konusu yapılan olaylan yazmak bile "dosya"lann içe- riğini ortayaçıkartacaktır... Hangi olay- Tansu Çiller, hnkümetle birlikte saç şeklini de d 'Sosyal güvenliksiz sosyal adalet de olamaz' lar soruşturulmuş, hangileri gözardı edilmiş daha iyi anlaşılacaktır. Erek, PTT Sağlık ve Sosyal Işler Da- ire Başkanı Şenel Çerök'in de dört yıl önce bir teftiş geçirdiğini ve görevini kötüye kullandığına ilişkin bir sonuca ulaşılmadığını belirtirken, Ebubekir Ço- ban'ın ise mahkemeye verildiğini ve davasının halen devam ettiğini söyle- di... Ulaştırma Bakanı, mahkemeye ve- rilen Avrupa Yakası Posta Işleme Mer- kezi Müdürü EbubekirÇoban'ın bu gö- revde nasıl tutulduğunu ise ayn bir in- celeme konusu yapacağını bildirdi. Ali Şevki Erek, kendisine ulaşacak her iddianın soruşturma konusu yapı- lacağını, bunun sadece PTT'de değil bakanlığına bağlı tüm birimlerde ge- çerii olduğunu bir kezdahavurguladı... HükümetartıkgidiyorolsadaErek'e gösteridiği duyartılık için bir kez daha teşekkür... Belki bir başka hükümette görev alırsa, "Nerede kalmıştık?" diye- biliriz... kmi? Y eni bir vakıf kuruluyor. Meslek Hastalıklan ve Iş Kazalan Araştırma Vakfı... ' Eski Işçi Sağlığı Genel Müdürü Oktay Tan ve eski iş güvenliği müfettişlerinden Tank Karayel'in kuruculan arasında yer aldığı vakrf, "Insanların en önde gelen hakkı, çalışma ve sağlıklı yaşama hakkıdır" ilkesiyle yola çıkıyor. Doktor, mühendis, iş psikologu, işçi, esnaf gibi çeşitli meslek gruplanndan çalışanlarla meslek odalan ve sendikalardan temsilcilerin yer alacağı vakfın amacı Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında kabul edilmiş bilimsei ölçü ve ölçütlerine Türkiye'de de ulaşılması. Kısa adı Meska olan vakfm müteşebbis mütevelli kurulunun ilginç sloganlan var: "Sağlığı kaybetmenin ödülü ve bedeli olamaz", "Hiçbir ekonomik zorunluluk insan sağlığına zarar verecek bir işlemin nedeni olamaz", İ ş güvenliği herkesin sorunudur", "Hiçbir şey işçilerin, çalışanlann yaşamı ve sağlığtndan önemli değildir", "Hiçbir yeni ürün, tüm özellikleri ve etkisi bilinmeden üretimesokulmamalıdır", "Sosyal adaletsiz devamlı banş olmayacağı gibi sosyal güvenliksiz sosyal adalet de olamaz". llgilenenler, Oktay Tan'la 0.216.349 57 89 ve Tank Karayel'le 0.216.269 40 78 numaralı farkslardan iletişim kurabilir... Kadın soyan peklamm çağrıştırdığı iki düşünce s abah gazetesinin yeni imaj reklamını seyrettiniz mi bil- mem, diye söze girdi. Rek- lam çok ilgisini çekmiş. Ön- ce reklamdaki görüntüleri anlattı: "Uzun boylu güzeller güzeli bir kız kırıta kırıta metroda gazete okuyan erkeklerin önünden yürüyor. Kimin önünden geçerse o gazetesini indiri- yor ve kızı izliyor, Bir, üç, beş derken bir kişi hariç herkes bu mini etekli, siyah jartiyeıii kıza kilitleniyor. Ancak en sondaki Sabah okuyan başını ga- zetesinden kaldırmıyor. Kız sinirleniyor geliyor tam önünde duruyor. çantasmı yere atıyor, tık yok... Ceketini çıkartıp yere atıyor, tık yok... Metrodaki diğer erkekler hay- retler içinde olayı izliyor ve yavaş ya- vay ayağa kalkıyor. Kız, Sabah oku- yanın ilgisini çekmek için soyunma- ya başlıyor, yavaş yavaş elbisesini sıyırken diğer erkekler de Sabah okuyanın üzerinden gazeteye kilitle- niyor." Sonra ne anladığını anlattı: "Bu reklam filmi bende iki çağnşı- ma neden oldu. Bu kadar maço bir reklam fılmini yazan herhalde 'Sabah okuyan erkekler iktidarsız' demek is- temiştir, diye düşündüm. Öyle ya bu denli erkek egemen bir film senaryo- su yazıyorsun ve adam başını kaldı- rıp kıza bakmıyor bile. Ancak daha sonra ikinci fıkir aklıma geldi: Reklam filmini yazan belki de 'Kar- deşim bu kadından daha güzellerinin çıplak ve yarı çıplak fotoğraflan bi- zim gazetemizde yer alıyor' imajını vermek istemiş olabilir. Bu kadar sekse dayalı bir metin yazan ve bu filmi kendi ürününün ta- nıtımında kullanılmasını isteyen 'zih- niyet' herhalde bu iki mesajdan birini vermek istemiştir." ADIYAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN DUYURU DosyaNo: 1995/570 Davacılar M. Edip Tuncer, Ahmet Öncel ve Zeynep Avan ta- rafindan davalı Adıyaman ili Mehmetakıf Mahallcsi 391 ada, 43 parsel sayıh taşınmazın maliki olarak gözöken Adıyaman Bü- yükkavakh Köyû nüfiısuna kayıtlı Hûseyin ve Fatma'dan olma 1938 doğutnlu Hamit Algan aleyhine cebri tescil davası açılmış, ancak davalı Hamit Algan'ın adresi tüm çabalara rağmen tespit edilememiş, davahya ilanen tebligat yapılmasma karar verildi- ğinden jiıkanda ıstni yazılı bulunan davalmın duruşma günü olan 3.10.1995 günü mahkememize müracaat etmesi, aksi hal- de kendisine duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı ve gı- yabında dakarar verikceğı hususu ilanentebliğolunur. 31.8.1995 Basın: 42101 ADIYAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DUYXRU DosyaNo: 1995/554 Davacılar M. Edip Tııncer, Ahmet Öncel ve Zeynep Avan ta- rafından davalı Adıyaman üi Mehmetakif Mahallesi 391 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın maliki olarak gözüken Adıyaman Bü- yükkavaklı Köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Fatma'dan olma 1938 doğumlu Hamit Algan aleyhine cebri tescil davası açılmış. ancak davalı Hamit Algan'ın adresi tüm çabalara rağmen tespit edilememiş, davalıya ilanen tebhgat yapılmasına karar verildi- ginden yukanda ismi yazılı bulunan davalmın duruşma günü olan 3.10.1995 günü mahkememize müracaat etmesi, aksi hal- de kendisine duruşma gününun tebliğ edilmiş sayılacağı ve gı- yabmda dakarar venlecegi hususu ilanentebliğolunur. 31.8.1995 Bastn: 42100 HARBt SEMİH POROY GADDAR DAVUT NVRÎ KVRTCEBE HİÇ ŞİT/VtGYEM ÎLHEL BÖLÜN/VtE- LE6JNİZDBN fhlSAN İNSANA BULUT BEBEK NURAY çtFrçl yararlı ne mj yaptım •? MIRMIRLAR UĞVR DURAK TARİHTE BUGUN MVMTAZ ARIKAN 26 Eylûl ATLARIN RESSAMI 11-91 'OB &UGUN, ÜMUJ FBANSIZ RESSAtAt /?£ G£RJCAULT ('•T£&KO') OOĞPU. PAGiS'Te SA- NAr Ö£&EHİMı GÖGüaGEAJ MÜ YAPITLAH/N *X>f>yAtA&IH( ÇAUŞMtŞTt.1 RBSSAM CAKLE VEfZNer'MİU İKİ v/Z. ÖĞ&EUCiSİ OLAN SeRICAUÜT OHU 8iR. ATiM, OfJUNKHJEfUM ALTfSlM YUrAG..* OE- A</fn". &UGAOA SÖZ. KONUSU OLAN AT GESitoLEGİ \ ONUfJ SANAT yAŞANT7S(NOA ÇOK ÖNBMU Y£R \ TUTMAKTAYOt• ÖYLE Kİ, 33 rAÇIUPA ÖLÜMÜ- \.UÜN NeOeMİ 8>IE 4T7TİN DÜŞMeSİ OLACAKn. 1 V N GEIZtCAULT, 19. YÛZYfUN KENDİN&EN SON- I l 8A GSLEM ROMANntC <s£ Ge&ÇetCÇi G£S- K R SAMLAR/MI OeüİNDeN ET*ULiYeC£KrifZ~ ?\ 1 FATİH ÜSTÜN A ı a m ı z d a n a y r ı l a l ı b e ş y ı l o l d u . . . ÖZLEM VE SEVGİYLE ANIYORUZ FUL A|AN$ Yapıtn vt Tanıtım HUmetlcrl A.Ş. ADIYAMAN ASLh E HLTOJK MAHKEMESİ'NDEN DUYURU Dos>a No: 1995/578 Davacılar M. Edip Tuncer. Ahmet Öncel ve Zeynep Avan tarafindan davalı Adıyaman ıtı Mehmetakif Mahallesi 391 ada. 43 parsel sayıh ta- şınmazın maliki olarak gözüken Adıyaman Büyükkavaklı K.öyü nüfu- suna kayıtlı Hüseyin ve Fatma'dan olma 1938 doğumlu Hamit Algan aleyhine cebri tescil davası açılmış, ancak davalı Hamit Algan'ın ?d- rest tüm çabalara rağmentespitedilememiş, davalıya ilanentebligat ya- pılmasına karar verildiğınden yukanda ismi yazılı bulunan davalmın duruşma günü olan 3.10.1995 günü mahkememize müracaat etmesi, aksi halde kendisine duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı ve gı- yabında da karar verileceğı hususu ilanen tebliğ olunur. 31.8.1995 Basın: 42099 KARABURUN ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas: 1987/13 Davacı M. Nuri Erkan vekılı tarafmda davalı Nunıyi Oytun aley- hine açılan Çatalkaya 418 parselle ilgili tapu iptali ve tescil davası- nın yapılan yargılaması sırasında; Davalı Nuruyi Oytun'un (Ağaçık) mirasçısı lstanbul ıh Fatıh ılçesi Kadriye Mahallesi'nde oturan Feha- met Ağaçık'ın yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık ad- resi tespit edılemedığinden. adı geçenın duruşmanın bırakıldığı 25.10.1995 günü saat 10.00'da hazır bulunması veyakendisini bir ve- kılle temsil ertirmesi. dava dilekçesi yerine ilanen tebliğ olunur Basın: 42839 Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle