09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
250 milyon kaparo ile ev kia bulunmaz! EMLAK BANKASI -Dıbı Uyıar B!r Y.|»m Içln" CumhuriyelCft 7LYISAYI TifKDV içinde) KURUCUSU. YUMK M D İ (1924-1945) BAŞYAZARf: HAOfc tUBl (1945-1991) û g 28EYIÜUW6SJUJ ANAP'a göre Başbakan Çiller'in önerileri 'manevra' Yıbnaz, ANAYOL fomnihme soğukçiller'den 4 koşul Başbakan Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a, görüşmede, "haziranda erken seçim, milletvekili oranına göre bakanhk dağılımı, ÂNAP lideri Mesut Yılmaz'm da hükümette yer alması ve seçim değil, çözüm hükümeti kurulmasr koşullanyla "koalisyon önerisi" götürdü. ANAP lideri Mesut Yılmaz ise "azınhk hükümetinin sorunlan çözemeyeceği gerçeği karşısında kendilerine muhtaç olan" Başbakan Tansu Çiller'in ANAP'a koşul getirmesinin, sorunu kavrayamadığını gösterdiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Başbakan TansuÇîller. ış çevrelen ve mılletvekillennin baskılarını dıkkate alarak. ANAP'a. * haziranda erken se- çim, milletvekili sayısınagöre ba- kanlık dağıumı, Mesut Yıl- maz'ın kabinede sorumluluk al- ması ve seçim değjl, çözüm hü- kümetikurulmasr koşullanyla koalisyon ortaklığı önensınde bulundu. AMAP lideri Yılmaz ıse "azınlıkhükümetinin sorun- lan çözemeyeceği gerçeği karşv- sında kendÛerine muhtaç olan" Çiller'in ANAP'a koşul getir- mesinin. sorunu kavrayamadı- ğını gösterdiğini söyledi. Hükü- mete girmesı koşuluna ıtiraz e- den Yılmaz. olumlu bır havada geçmeyen görüşmede Çıller'e. DSP ve MHP'nin de koalısyona gırmesinı önerdı. ANAP'ta. Yıl- maz başkanhğında yapılan de- ğerlendırme toplantısında, Çil- ler'in önenlerinin. "ANAYOL baskısı yapan çevrelere karşı manevra olduğu ve tekfifin red- dedilmesini isteyenşartlarabağ- bndığı" yorumu yapıldı. ANAP yönetımının.bugun DYP'ye ile- tılmek üzere karşı öneri hazırla- yacağı bıldirildi. ANAP Genel Başkanı Yıl- maz, dün Başbakan Çıller'le bu- luşmadan önce DYP ıçinde. kendılenne "Demokratik Atılım ANAP kötümser Çiller'in, haziranda erken seçim yapılması önerisini olumlu karşılayan Yılmaz, başbakan yardımcısı olarak kabinede görev alması yönündeki koşuluna ise itiraz ederek, ANAP'ın yanı sıra DSP ve MHP'nin de koalisyona girmesini teklif etti. ANAP'ta, Yılmaz başkanhğında yapılan değerlendirme toplantısında, Çiller'in önerilerinin, "ANAYOL baskısı yapan çevrelere karşı manevra olduğu ve tekîifin reddedilmesini isteyen şartlara bağlandığı" yorumu yapıldı. ANAP yöneüminin, bugün karşı bir öneri hazırlayacağı bıldirildi. önerisi göturdü. Ahnan bilgıye göre, Çiller'ın, koalisyon ıçin öne sürdükleri koşullann hıçbi- rinden fedakârlık yapmayacak- lannı belirttiği ve olumlu bir ha- vada geçmeyen toplantıda, şu dıyalog yaşandr. Çiller: Sıze koalisyon tekhf etmeye geldım. Dört şartımız var. Bunlar bırbirine bağlı şart- lardır Hiçbinnden fedakârlık et- memız mümkün değildir Bırin- cısi. DYP ile ANAP arasında ül- kenın önemlı meselelennı gö- ğüsleyecek bır çözüm hüküme- ti kurulması gerekır. lkıncisi, bu hükümette ANAP Genel Başka- nı olarak siz de kabinede, başba- kan yardımcısı olarak görev al- malısınız. Üçüncü şartımız, Ba- kanlar Kurulu, ıki partının Mec- lis'tekı sandalye sayısına göre paylaşılmalı. Dordünçü şartımız ise sızın de istediğiniz gıbı ha- zirandabır erken seçım olacaği- dır. Yılmaz: Öncelikle ortaklık M Arkası Sa. 6,Sü.3'te • Ekonomik olumsuzluklar 1 Başbakan' ın, 'kara lekeleri' • Türkiye ekonomisi, Çiller döneminde cumhuriyet tarihinin temel göstergeler açısından en tehlikeli olumsuzluk rekorlanyla dolu. Çiller ekonomisinin bilançosunu, 71 milyar dolara ulaşan dış borç, 1 katnlyon 187 trilyon lirayı aşan iç borç. yüzde İ49.6 oranmda gerçekleşen yıllık enflasyon, yüzde 6.1 düzeyindekı ekonomik küçülme ve ulusal gehrde 800 dolarhk düşüş oluşturuyor. • 8. Sayfada 1 Transfer söylentileri var • CHP'li Koyuncu istifaya karar verdi • ÇHP Siirt Milletvekili Erdal Koyuncu, partısinden istifa edeceğinı açıkladı. CHP'de Salih Sümer, Mehmet Dönen. Mahmut Uyanık. Muzaffer Demir'in de istifa edip azınhk hükümetine destek verebileceklen bıldirildi. • tstifası beklenen Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan da söylentiler üzenne istifasını erteledi. • 5. Sayfada Grubu" adını veren muhalifie- nn önde gelen ısmı DYP Mer- kez Karar Kurulu üyesi Nurul- lah Ayduı ile görüştü. Aydın, Yılmaz'a. partı örgütünün Çil- ler'den duyduğu rahatsızlığı ılet- tı ve "Çiller'in başkanhğındaki hükümet, Türkive'nin sorunla- nnı daha da ağırlaştıraeaktır. ÇiBer'lihükümet, hem DYP'nin, hem de Türkiye'nin felaketi ola- cakör" dedı. Başbakan Tansu Çiller, dun kurmaylan ılebırlikte ANAP lı- den Yılmaz'la yaklaşık 1 saat görüşerek. koalisyon hükümeti Üniversiteye giriş sınavına sımrlama getiriliyor YOK bu kez eleyecek 30 kîşi gözaltına alındı Buca gerginliği Istanbul'asıçradı • Geçen günlerde çıkan olaylarda üç kişinin yaşammı yitirdiği Buca Cezaevi'nde, uzlaşma ortamına girilmesinden bir gün sonra dün yeniden gergin saatler yaşandı. Ziyaret saatinde bir gardiyanla iki tutuklunun arasında çıkan çatışmamn yeni bir isyan girişimi olarak algılanarak alarm venlmesi üzerine, cezaevinde yeniden gerginleşen ortam, olay çıkmadan yatıştmldı. • îstanbul'da da cezaevlerindeki uygulamaları ve 'Buca isyanı'mn bastmlması sırasında gûvenlik güçlerinin taîandığı tavn protesto edenlerden 30'u gözaltına alındı. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)-Tutuklu ve hükumlü- lerle vanlan uzlaşma sonucu koğuşların sayım vermesıyle normale dönen Buca Ceza- evi'nde, ziyaret saatinde bir gardıyanın bazı tutuklularla kavga etmesı \ e yanlışhkla ve- nlen alarm nedenıyle gergin saatler yaşandı. Bazı gardiyan- lann rehin ahndıgı haberlen cezaevını hareketlendirdi Gü- venlık güçlennin cezaevındekı olaylan bastınrken takındığı tavn ve tutuklulara yönelik uy- gulamaları Istanbul Adlıyesi önünde düzenledıklen göste- nyle protesto eden gruba mü- dahale eden polis. 30 kışıyı gö- zaltına aldı. Buca Cezaevi'nde 10 gün süren ve 3 tutuklunun yaşamı- nı yitirmesine yol açan çatış- malann ardmdan uzlaşma orta- mına girilmesıne karşın dün öğleden sonra cezaevindebek- lenmedikbirgergınhkyaşandı. Ziyaretlerin başlamasının ar- dmdan bir gardiyanın 7. koğu- şa girmesi üzerine olay çıktı. Koğuşa giren gardıyanı daha önceki olaylardaki olumsuz tu- tumu nedeniyle kabul etmeyen tutuklular protesto ettiler. Bu sırada gardiyanın dışan çıkma- sını isteyen ikt tutuklu ile gar- U Arkası Sa. 6, SiL3'te POLİSMÜDAHALESİ: îstanbuldaki göstericilere müdaha- te eden polis, 30 kişiyi gözaltına aldı. Olayı görüntülemek iste- yen muhabirleriengelleyen gûvenlikgüçleri,bir kamenuunla- nlmasına da neden oldular. (Fotoğraf: KEREM İLGAZ) •YÖK, üniversite sınavlanna giren adaylara sınırlayıcı koşullar getirmeyi planhyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, üniversite smavvna giren öğrenci sayısınm her yıl arttığma dikkat çekerek, 400 bin yeni lise mezunu için açılan 230 bin kontenjana, 1 milyonun üzerinde adayın başvurduğunu söyledi. EMtNE KAPLAN ~ ANK\RA - Yüksek Öğretım Kurumu (YÖK), üniversite ka- pısındaki yigılmayı önleyebil- mek ve liseden yeni mezun olan öğrencilere öncelik tanımak için bir dizı çalışma başlattı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Meh- met Sağlam. herkesin üniversite sınavına girebildiğine dikkat çe- kerek, sınava ginş koşullanna sı- nırlama getırilmesı yönünde ça- hşmalann sürdürüldüğünü söy- ledi. Karaelmas. Harran ve Uludağ ünıversitelerinde 1995-1996 eğıtım ve öğretim yılı törenlerle başladı. YÖK Başkanı Sağlam, orta- öğretim sısteminde yapılan de- |işıkliklere koşut olarak sınav sısteminde de yeni düzenleme- ler yapıldığına, ancak konten- • Arkası Sa. 6, 5ü. / 'de KONTENJAN AZ, BASVURU ÇOK • 6. Sayfada BÜYÜK YAYILIYOR ÇUkrhükÜjnetinin,rekorenflas\onoranlannakarşınöner- d i ^ sçmboiik ü c r e t zanılan nedeniyle Türk-İş, Hak-ts ve DİSK'e bağlı sendikalann grevi yayûıyor. 7 eylülden itibaren greve çıkan işci sayısı dünkü kaOhmlarta 300 bine ulaşırken anlaşma sağlanamazsa bu sayı 23 ekitne kadar 358 bini ge- çecek. Ülkemizböylececumhuriyettarihinin en büyiikkamugrevine sahneolurkenTCDD'de 46 yıl sonra ilk kez grev yaşamyor. Petias Lastik Fabrikası'nda ise "işyerinin greMn yükünü kaİdjranıay acağı" gerekçesiyle Petrol-İş Sendikası'nca başlatılan grevin Tıkn uygulanrnaya- cağı belirtiîdi. İzmir .\lsancak Gan önünde toplanangrevciişçUerde halaylarçekip'*İşçi- ler birleşin, iktidara yerieşin" sloganlan attüar. (Fotoğraf. UMtT OTAN) • i. Sayfada MeraVden Başbakan 'a suçlama 'Çiller,işçiye savaş açtı'• "Hedef, Çankaya'daki Başbakanhk Konutu'na yürüyüş" diye konuşan Türk-tş Başkanı Bayram Meral, "îşçilerin grevini niye çözeyim, paralar Hazine'ye kahyor mantığı içindeki bir kişinin, TC Başbakanı olması talihsizliktir" dedi. • Başbakan'ın, IMF'ye teslim olduğunu öne süren Meral, Çiller'in belli bir zümre ile teşrikimesai yaptığım belirterek şöyle konuştu: "Kafasmdaki dünya ^ ^ ^ bu. O dünyanın içinde Türkiye'nin hudutlan yok. "ürk-tş BaşkâtuTîe 1 ! Başbakan. Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı kişi ile • - 3.5 saat baş başa görüşüyor, bizimle konuşmuyor."ral, Çiller'e kızgın. ANKARA - Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, Başbakan Tansu ÇHkr'ın. işçiye karşı "savaş" açtığını belirterek hedeflennin Çanka- ya'daki Başbakanhk Konutu'na yürümek oldu- ğunu açıkladı Meral, "Grevieri niye çözeyim? fşçiler ücret almıyor. Paralar Hazine'ye kalıyor" diye düşünen bir kışının Türkiye Cumhuriyetı Başbakanı olmasını "talihsizük" olarak nıtelen- dirdı. Çiller'in. LluslararasıParaFonu"na(lMF) teslim olduğunu savunan Meral, "Sayın Başba- kan. bclli bir zümre ile teşrikimesaiyapıyor. Ka- fasındaki dünya bu. O dünyanın içinde Türki- ye'nin hudutlanyok" dedı. Meral, Başbakan'ın. lnterpol tarafından aranan kışı ile 3.5 saat baş başa görüştüğünü, ancak sendikacılara zaman ayırmadığını vurguladı. Türk-tş Başkanı. Cumhuriyet'in toplu grev- lerle ılgıli sorulannı yanıtlarken Başbakan'ın, 9 aydırkendılen ile görüşmekten kaçındığını. an- cak petrol boru hatlan konusunda lnterpol tara- fından kırmızı bülten ile aranan Lübnan asıllı bir kişı ile 3.5 saat bir araya geldiğinı anımsatarak şunlan söyledi' "Sayın Başbakan, sendikalara ve işçilere kar- şı bir sa\aş açtı. Bir taraftan özelleştirme. taşe- ronlaştırma>ıegre> yoluyiasendikalanmaliyön- den çökertmeye, diğeryandan işçilerilesendika- lan arasındaki ilişkileri gerginleştirmeye çalışı- >»r. Cumartesi günü liderlerk yapUğı görüşme- lerde Başbakan'a 'Grevlen çözün' deniüyor. Başbakan'ın cevabu'Niye çozeyım0 İşçiler. üc- ret almıyor, paralar Hazıne'de kalıyor Hazıne'de parabırikıyor"oluyor. Böylebir mannğasahip in- I Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te • AKYOL: K1TLIK OLURSA SORUMLUSU ÇİLLER • 3. Sayfada OLAYLAR1N ARDINDAKİ GERÇEK ANAYOL... Başbakan Tansu Çil- ler'le, ana muhalefet lideri Mesut Yılmaz arasında gerçekleşen ikinci görüşme- den çıkan sonuç, "ANA- YOL" formülünü bir kez da- ha gündeme getirdi. Konu yeni değil. Merkez sağ seçmenin ve ış âleminin temel istemi bu yöndeydi. Mart 1994'teki yerel seçim- lerden de iki parti "burun buruna" çıktı. Seçmen bir bakıma, "Aranızda bir fark yok. Birieşin" mesajı verdi. Çiller'in Karayalçın'la uyumlu çalışması, bu tür baskılan ikinci plana itmişti. Baykal'ın CHP Genel Baş- kanlığı'na seçilip hükümet- ten çekilmesinin ardından, ilk seçenekler arasında da kamuoyunda ANAYOL ola- rak adlandınlan, DYP-ANAP koalisyonu vardı. Geçen cumartesi gerçek- leşen, Çiller-Yılmaz görüş- mesi, bu yöndeki umutları bir kez daha boşa çıkardı. Bunun üzerine dışardan destekli Çiller hükümeti se- çeneği yeniden ön plana çıktı. Dün iki lidenn yanm saat- lik görüşmesine, Çiller so- mut bir öneriyle geldi: "Koalisyon kurup haziran- da erken seçim yapalım," Yılmaz, bu öneriye şu kar- şılığı verdi: "Partimin yetkili organla- nnda bu öneriyi değeriendi- rip çarşamba günü size ya- nıt vereceğim." • • • U Arkası Sa. 6, Sü. 9'da BORSA ûDun 42^98.73 Önceki 41.606.43 DOLAR ûDun 48.350 Oncekı 47.900 MARK ûDun 33.800 Oncekı 33.600 ALTİN ûDun 597.000 oncekı 591.500 Savcının şüpheli ölümü Güldal Mumcu: "Mumcu suıkastını soruşturrnakla görevlendınldikten sonra evınde olü olarak bulunan savcı Kemal Ayhan'a otopsı yapılmaması bağışlanamaz bir kusur" dedi. • 4. Sayfada Petrol hattında kargaşa Hazar petrollerı konusunda planlanan erken uretimin iki harta bolunmesı üzerinde karar vermede zorlanan firmalar, nihaı kararı ertelediter. • 10. Sayfada Özel sektörden şekere zam • 3 ildeki özel sektöre art şeker fabrikalan, bugünden geçerli olmak üzere şeker fiyatlarına yüzde 18 ile 24 arasında zam yapü. Haber Merkezi - Toplam 28 şeker fabrikasın- dan kamuya ait 25'inde grev sürerken özel sek- töre aıt Kayseri, IConya ve Amasya fabnkalann- da üretilen şeker fiyatlanna bugünden geçerli ol- mak üzere yaklaşık yüzde 18 ile yüzde 24 ara- sında zam yapıldı. Kayseri'de özel sektöre aıt şe- ker fabrikası, şeker fiyatlarının yeniden ayarlan- U Arkası Sa. 6, Sü. 3'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çiller'in Sıcak Temasları... Dövünülecek halimizden, övünülecek sonuçlar çıkaran Başbakan Tansu Çiller'in sıcak temasları devam ediyor. ANAP lideri Mesut Yılmaz'la ikinci kez görüşen Çiller'in koltuğu bırakmaya niyeti yok. Türkiye'nin gündemi bir sü- re daha bu olacak: "Çiller, Başbakan koltuğunu nasıl korur, Mesut'u nasıl vunjr, düzen aynen nasıl yünır?" Çiller, "Seçim zamanında yapılacak" tekeriemesini de- ğiştırdi. Dünkü, "Haziran ayında erken seçim yapalım, gel koaiisyon kuralım" önerisıne Yılmaz. yann yanıt verecek. Yılmaz'la dün konuştum; Çıller'in, durumun farkmda olma- U Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle