16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 EYLUL1995SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Buğday fiyatı yine yükseldi • ŞANLIURFA(AA)- Şanlıurfa'da buğday fiyatı yine yükselişe geçti. Borsada buğday. 13 bin 100 ile 13bin7001iradan satildı. Geçen hafta borsada 1991 ton sert buğday, kilosu 13 bin 100 ile 13 bin 700 lira arasında alıcı buldu. Borsada 50 ton yumuşak buSday da 8 bin 500 ile 9 binSOÖ liradan satıldı. Ticaret Borsası'nda geçen hafta 27 ton kabuklu kırmizı mercimek. 18 bin 600 ila 19 bin. 300 ton buğday unu da kilosu 11 bin ila 12 bin liradan satıldı. Yakacak odun ittialaüna kolaylık • ANKARA(ANKA)- Odun ve benzeri yakmaya özgü çalı-çırpı, odun döküntü ve artıklannın ithalatı kolaylaştınldı. Hazine Müsteşarlığı. yakmaya özgü kütük. odun, çalı-çırpı demetleri. ince dilimler veya yongalar halinde ağaç ile testere talaşı ve odun döküntû ve artıklannı ithal izninden önce müsteşarlıktan uygun görüş alınacak mallar listesinden çıkardı. Hazine'nin konuyla ilgili tebliği. Resmi Gazete'de ya> ımlandı. daha önce bankalar. söz konusu mallar içın ithal izni düzenlemeden önce. Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşünü anyorlardı. Demireller'den toplu konut ve leasing şirketi • ANKARA(ANKA)- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel ile yeğeni Yahya Murat Demirel, bir yandan finans sektörüne ısınırken diğer yandan da toplu konut işini giriyor. Bir süre önce yöneticilerinden bazılanna factoring firması aldıran Demireller. şimdi de leasing alanında faaliyet gösterecek bir şirket kurdu. "Era Finansal Kiralama AŞ" adı verilen şirketin sermayesi. 25 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Demireller, toplu konut inşaatlan alanında faaliyet göstermek için de "Demproje Emlak Geliştirme ve Pazarlama AŞ"yi kurdu. Sermayesi 10 milyar lira olan şirkette en büyük payı. 7.8 milyar lirayla yine Demyon AŞ aldı. MAN Kamyon sermaye azalttı • ANKARA(ANKA)- Şirketlerin mali yapılannı güçlendirmek için sermaye arttınmına hız verdiği bu dönemde, tesislerini Ankara'ya taşıyan MAN Kamyon ve Otobüs Sanayi tam tersi bir yol izledi. MAN ICamyon ve Otobüs Sanayi AŞ'nin sermayesinde 594 milyar liralık indirime gidildi. Böylece. şirketin 2 trilyon 150 milyar lira olan sermayesi, 1 trilyon 556 milyar lıraya çekildi. Yabancı sermaye beş sektöre yığıldı • ANKARA (ANKA) - Türkiye'ye yatınma yönelen yabancı sermaye. daha çok taşıt imalatı ticaretı. bankacılık. gıda ve tütün sanayiini tercih ediyor. Türkiye'deki yabancı sermaye miktan. ağustos sonu itibanyla 47 trilyon 65 milyar liraya ulaştı. Yabancı sermayenin yüzde 50.5'i oranındaki 23 trilyon 763-4 milyar liralık bölümü, beş ait sektörde yogunlaştı. Büyük Japon yatınmlannın da yer aldığı taşıt imalatı ve yan sanayi. 6 trilyon 662.4 milyar lira ile en çok yabancı sermaye bulunan alt sektör olarak belirlendı. Polatay • Ekonomi Servisi - Bandırma Gübre Sanayii Basın ve Halkla llişkiler Müdürlüğü'ne gazeteci İlhami Şiikrü Polatay getinldi. Uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışında gazetecilik yapan Polatay'a, Paris'teki görev yıllannda Türk- Fransız ilişkilerinin gelişmesine katkılan nedeniyle General de Gaulletarafından Büyük Liyakat Nişanı verilmişti. Başbakan özel sektöre teşekkür ederken Cumhurbaşkanı 'Halkı dışarda bırakarak ekonomi tartışılmaz' dedi Ücretliyi Demirel sahiplendiEkonomi Servisi- Cum- hurbaşkanı Süleyman Demi- rel'özel sektör ve ışveren ke- siminin karşısında Başbakan Tansu ÇHler'e "sosyal ada- let" uyansında bulundu. Baş- bakan Çıller'in tstanbul Ti- caret Odası'nın ödül törenın- de işadafnlanna hitaben söy- ledıği "Kriz diye bilinen şey geride kalmışür. bu özel sek- törün başansıdır" sözlenne karşılık. halkı bir kenara bı- rakarak ekonomi tartışılama- yacağını belırten Cumhur- başkanı Demirel, "Kur, faiz, frv atiarserbest çalışanın payı ise makul olmalı" dedi. Istanbul Ticaret Odasının (İTO) vergi-ihracat-çevre ödül töreni Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çıller'in katılımıyla dün gerekleştıril- di. Törende yaptığı konuş- mada knzin sona erdiğini yi- neleyerek. dayanaklan konu- sunda işadamlarına âdeta ders veren Çiller'in konuş- masının dışında bıraktığı üc- retliye Cumhurbaşkanı De- mirel sahipçıktı. Çiller. krizi hazırlayan se- bepleredeğinırken. daha çok krizden sonra gelinen nokta ve hedefler konusunda bilgi verdi. Krızin bitmesine karşı- lık ülkenin çok hassas bir dö- nemden geçtiğinı belırten Çiller. 7 eylül kararlan olarak adlandınlan önlemler konu- sunda. "îç tükedm kısıiacak. Bu nedenli rüken'ci kredileri pahalılandı. Yatınm ve ihra- cat krediterinde artış olmaya- cak. İhracata davalı büyüme- ye devam edilecek"dedi. Çiller krizden sonra geh- nen noktavı da şöyle anlartı: "1995 ihracatı 21 mihar do- ları gececek. Dış ticaret açığı 7 mihar dolar indi. Geçen > ıl 2 mirvar dolar fazla veren ca- ri işlemler dengesi bu >il sıfi- • Başbakan Çiller'in İstanbul Ticaret Odası'nın ödül töreninde işadamlarına hitaben söylediği "Kriz diye bilinen şey geride kalmıştır, bu özel sektörün başansıdır" sözlenne karşılık, Cumhurbaşkanı, sosyal adalet uyansında bulunarak "Kur serbest, faiz serbest. fiyatlar serbest ve çalışanın aldığı pay ise makul olmah" dedi. İTO toplanbsuıda Cumhurbaşkanı DemireL vergi rekortmenJerine ödül verdi. Ihracatçıya: Merak etmeyin Başbakan Çiller gönül aldı. Ekonomi Servisi- Başbakan Tansu Çiller, ihracatçılann gönlünü aldı. Merkez Bankası'nın son aldığı kararlarla yük altına sokulan ihracatçılara destek sözü veren Çiller. "Gerçekçi kur politikasına devam edeceğiz. Herşe\ ihracat için vapılmaya devam edilecek \e ihracat yapanın sırtı yere gelmeyecek" dedi. Sait Halim Paşa Yalısf nda ihracatçılarla biraraya gelen Başbakan Çiller. ihracatın artınlması ve hedeflere ulaşmak için hükümet olarak her tüıiü yardıma devam edeceklenni söv ledi. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Dış Ticaret Müsteşarı Nejat Eren ihracatçılarla gerçekleştirilecek toplantılann bundan böyle heray yapılacağını ve hazırlanan sorunlar raporunun Çiller'e iletileceöinı söyledi. İTO Başkanı Atalay Şahinoglu. ekonomideki sorunlann büyümeyi engellemeden halledilmesi gerektiğini söyledi. Başbakanın ihracat ve sanayideki her türlü yükün kaldınlması konusunda talimat verdiğini belırten TİM Başkanı Okan Oğuz."İhracatın önemi ilgililere hatırlatıldı" dedi Hazine Müsteşan Ayfer Yılmaz. ihracatçının 40 trilyon liralık navlun alacaklannın 1996 yılı başından itibaren 2 yıl vadeli hazine bonosu ile ödeneğini vurguladı. ra inecek. Döviz rezervleri 15 milyar dolarla rekor kırdı. Türkiye, geçen >ıl hiç borç al- mamasına rağinen, 8 mihar dolar borç ödedi. Hem borç almayacaksımz hem de borç ödeyeceksiniz. Bunun için ka>nak lazım. Vergi reformu ve özelleştirme zaman ister. Bu vüzden kavnak iç borç- lanmayia karşılanmıştır." Dış açıklann kapandığını belirten Çiller. "Kur maka- sını kapadık. tç açıkları ka- patmaya gayret ediyoruz. Bunlar krizden çıkışın gös- tergesidir'' dedi. Özelleştir- me. vergi reformu vedestek- leme konusunda yapılanlan başarı olarak nitelendiren Çiller. SSK. Bağ-kur. bırlık- ler ve beledıveler konusunda ise başarısız olduklannı kay- dettı. Çiller. işadamlarındân yeni teşvikler hazırlandığını belirterek. Güneydoğu'ya yatınm yapmalannı ve güm- rük bırliğıne hazırlanmalan- nı ıstedi. Ekonomiyi siyaset ve top- lumdan ayırarak tartışmanın mümkün olmadığını belirte- rek Çiller'e ders v eren Demi- rel ise. devletın bırinci hede- fınin halkını memnun etmek olduğunu kaydettı. Demirel şöyle konuştu: "Türkiye'de serbest piyasa ekenonıisi he- nüz oturmadı. Türkive ser- best piyasa ekonomisine geç- meyi başarmak zorundadır." Ekonomide sürekli olarak "u. \, vk, o" dönüşleri yaşan- dığına dıkkat çeken İTO Baş- kanı Atalay Şahinoğlu da, ba- zı tedbırlerin alındığını an- cak henüz sıranın yapısal ted- birlere gelmediğinı kaydettı. Konuşmasında bir arada ya- kaladıklan içın Başbakan'ı Cumhurbaşkanı"na şikayet etme fırsatı da elde ettikleri- ni belirten Şahinoğlu. "Baş- bakan bombardımana rurul- sun di\e yiiksek sesie konuş- muyorum. ama 7 eylül karar- lannda politik bir endise \e bunu seçimlerde kullanma amacı sezhorum" dedi. Hükümetten vergi oranla- rını düşürmesini de ısteyen Şahinoğlu. navlun alacaklan konusunda ise, "Devlet ala- cağına şahin, borcuna karga kesiüyor. Nasıl ve ne zaman ödeveceğini söylemiyor. Bu durumu Cumhurbaşkam'na şikayet edKorum" dedi. Gelır vergisınde ikinci olan genelev patronıçesi Ma- tilt Manukyan'a ödül veril- meyen törende. vergi rekort- meni olarak Avdın Doğan ve Sabri Atay, ihracat rekort- menleri THY ve GSD Dış Ti- caret şırketlerine, Kurumlar Vergisi'nde TEKEL ve To- faş, çevre konusunda da BEKO. BASF ve Sümer- bank'a ödüllerı Demirel ta- rafından verildi. Söylemez, gurbetçi işadamlanndân, Brüksel toplantısına Alman yatırımcılan getirmelerini istedi Hans'ı da al, özelleştirıneye gel ÖZGÜRULUSOV Özelleştirme ldaresi Başkanı Ufiık Sö>- lemez, Brüksel'de düzenlenecek özelleştir- me konferansına yabancı yatınmcılann ka- tılımını sağlamak için, Almanya'daki Türk işadamlannın yardımını istedi. Avrupa Birliği'nin 3-4 Ekim tarihlerinde Brüksel'de düzenleyeceği ve Türkiye'de özelleştirme sürecinin tanıtılacağı konferans öncesinde Almanya'daki Türk işadamlanna seslenen Söylemezin, işadamlanndân Al- man yatınmcıları konferansa getirecekleri- ne dair "söz aldığı" öğrenildi. Almanya Türk Işadamlan Derneği ATİ- AD'ın Genel Sekreteri Ahmet Karakaşlı Cumhuriyet'e verdiği demeçte, konferansın duyurusunda geç kalındığını belirterek. "Al- manya'da bu tür konferanslan, toplannlan üç, dört a> öncesinden haber vermek gerekir. Şimdi önümüzde çok kısa bir süre var, ama yine de eümizden geleni yapacagız" diye ko- nuştu. Karakaşlı, buna karşın. Ufuk Sövle- mez'le yaptıklan konuşmada, önümüzdekı ocak ya da şubat ayında Almanya'da Alman yatınmcılann katılacağı bir özelleştirme top- Gurbetçi Türkiye'de yatınma çekimser ÖİB Başkanı Söylemez. lantısı düzenleyeceklerini kaydettı. ATİAD Lvesi Dr. Yusuf Ziya Aksu da. bu türtoplantılarda Türk tarafının kalabalık bir katılımcı kitlesiyle yer almasına karşın. mu- hatap bulunamadığına işaret ederek. "Brûk- sel'deki özelleştirme konferansı için özellikle .Alman yahnmcılan getireceğimize söz ver- dik"diye konuştu. Almanya'da yaşayan Türk ışadamlannm ve ışçilerin, Türkiye'de yaptıklan yatınmlarda o dönemki ıktıdarların yanlış politikalan yüzünden yaşadıklan büyük kayıplar. her türlü çağınya tereddütle bakmalanna yol açıyor. Gurbetçiler şu örnekleri unutamıyor: • 1970'li. 80'li yıllarda birikimlerini, devletin öncülügünde kurulan işçi şırketlerine aktardılar. Şırketlerin kötü yönetımı fiyaskoya neden oldu. • 1970'lerin sonlarında, Almanya'daki Türk işçilerine, "Paranızı >atırın, mevcut kurun üslünde kur uygulayacağız" denildi. Yıl sonunda i^çiler zarar etti. • Son olarak Hazine ve Merkez Bankası'nın denetimine gûvenerek, mevduatlannı TV'T Bank, lmpexbank ve Marbank'a yatıranlar bankazede oldu. Tansu Çiller ve Avrupa Komisyonu Türkıye Masası Şefi H.E. Hans Van deırfiroekde katılımcılara seslenecek. Konferansta, THY, Türkiye Deniz Yol- ian. TÜPRAŞ, POAŞ, TEAŞ, TÜG- SAŞ gibi KlT'lerden de üst düzey yet- kilıler, özelleştirme kapsamındaki ku- ruluşlan hakkında bilgi verecek. Küçüklere 'birieşerek alın' çağnsı Brüksel'de Renaissance Hotel'de düzenle- cek konferansa. Türkiye kalabalık bir bürok- rat ordusuyla gidiyor. Açılış konuşmalan. ÖİB Başkanı Söv lemez. Başbakanlık Başda- nışmanı Emre Ğönensay, Hazine Müsteşan Ayfer ^ ılmaz. Merkez Bankası Başkanı Ya- manTörûner.TOBB Başkanı ^'alım Erezta- rafından yapılacak konferansta Başbakan Almanya'nın Düsseldorf ve Köln kentlerinde Türk yatınmcılara seslenen ÖİB Başkanı L'fuk Söylemezin, küçük vatınmcılara. "*Bir araya gelerek özel- leştirme sürecine katıİın" çağınsında bulunduğu da bildirildi. Almanya zıya- retınde ATİAD üyeleriyle biraraya gelen SÖy- lemez, cuma günü düzenlenen toplantıda, kü- çük veortaölçekli işletmelerintemsilcilerin- den oluşan 150-200 kişilik bir gruba seslen- di. Toplantıda. Sövlemez'ın tek başlanna özelleştirilecek KİT'leretalipolmalan müm- kün olmayan küçük ve orta boy firmalara, "Biıieşin,alın" mesajı verdiği öğrenildi. En düsük teklif veren vurulmustu Çukobirlik'te olaylı ihale yineleniyor ADANA (Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) - Bın- lerce çalışan için iki hafta önce yapılan. ancak teklifler "fazla" bulununca iptal edi- len Çukobirlik'in tartışmalı "adam vurmalı" yemek ihalesi bugün yineleniyor. 1994 Temmuzu'nda ya- pılırken de işçi sayısı ve sen- dikalılık konusu tartışmala- ra neden olan Çukobirlik'in bugünkü rakamlarla 100 milyar Iirayı bulan yemek ihalesi, henüz yanıtı veril- meyen sorularla bugün po- lis ve jandarmalann gözeti- minde gerçekleştirilecek. Çukobirlik Genel Müdürü Mustafa Gökçedağ, ilki üç fırma girdigi için yapılma- yan ve tartışmalı ikinci iha- leyle ilgili olarak Cumhuri- yet'e şunlan söyledi: "Üç firmayla ihale olmaz. deyip ilk ihaleyi ertelemiş- tik. ikinci ihalede 7 fırnıa ye- terlik aldı. 5firma 113 bin li- ranın altına inmediği için devre dışı kaldı. Kalan iki firmadan Fransız Yuresi 80 bin braya kadar indL halen personelimize yemek veren Yemaş şirketi ise 78 bin tira- ya kadar düşürdü fiyatı. An- cak yönetim kurulumuz, di- ğer fabrikalara verilen ye- mek bedellerini de göz önünde rutarak. şartlann Çukobirlik lehine \ıımuşa- tılmasu kurumun menfaati için ihaleyi erteledi." Ihaleden birkaç gün önce silahlı iki kişinin saldınsı sonucu yaralanan en düşük teklifi veren şirketin sahibi Aziz Kula. ihaleyi alması gerektiğini savunarak Sana- yi ve Ticari Bakanlığı'na başvurmuş ve müfettiş iste- mışti. Bırlik Gene! Müdürü Mustafa Gökçedağ, bakan- lıkta göriiştüğünü. "İhale sı- rasuıda belki gözünden ka- çan şeyler olabiür" deyip kendısinin de müfettiş iste- diğini söyledi. Gökçedağ, "Tartışmalara son verilme- si bakımından da müfettiş gelmesi iyi olur. Ancak şu ana kadar gefaniş değil. Ken- disine güvenen. teminat \a- öran herkes ihaleve girebilir. Önenıli olan Çukobirlik'in çıkandır" dedi. 13 av önce 45.804 liraya verilen Çukobirlik'in ye- mek ihalesiyle ilgili bazı so- rular henüz açıklığa kavuş- muş değil. Geçen yılki iha- lede ihaleyi alacak şirketin birçok aynntı şartnameye koyulmuşken, 15 gün önce yapılan ancak iptal edilen son ihaleden sonra hazırla- nan yeni şartnamade. yeter- lilik alabilme diye bir koşul yok. Daha önce ihaleye gi- recek şirketlerde en az bin işçiye yemek verme koşulu arayan Birlik yönetimi. son ihalede bu sayıyı 500'e in- dirmişti. Bugün gerçekleşti- rilecek ihalenin şartname- sinde ise bu koşul kaldınl- dı. Geçici teminat olarak 5 milyar lira, kati teminat ola- rak da 10 milyar lira hazır- layan her şirket ve kişinin girebileceği genişlikte bir ihale yapılacak. En düşük teklifi veren şirket sahibine neden saldır- dıklan sorusu biryana, dört kap yemeği bir yıl boyunca sabit 78 bin liradan (eİonek. et hariç) vermeyi taahhüt e- den şirketin teklifinin "faz- la" bulunması da dikkati çe- kiyor. Halen dört kap yeme- ği 66.800 liradan veren Ye- maş şirketinin, gelecek bir yıl boyunca yüzde 22 ora- nında artış teklif etmesi. ihalenin buna rağmen iptali de düşündürücü. ÇÖZÜM ÖNERtLERİNİZİ BEKLİYORÜZ SERMAYE PİYASASI KURULU TELİF ESER YARIŞMASI Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Sermaye Piyasası sorunlarının daha iyi anlaşılması ve bilimsel anlamda çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla "Telif Eser Yarışması" düzenlemiştir. Yarışmaya SPK ve istanbul Menkul Kıymetler Borsası personeli hariç, tüm üniversite mezunları katılabilirler. Yarışmaya birden fazla yazar, ortak bir eserie ya da bir yazar, birden fazla eserle katılabilir. Eserier teorik, ampirlk veya ıkisinin karışımı bir bazda olabilir. Ancak bu eserler yarışmanın açıldığı tarıhten sonra yazılmış ve hiç basılmamış olmalıdır. Jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda birinci seçilen eser 100 milyon TL. ikinci eser 75 milyon TL, üçüncü eser 50 milyon mansiyon alan eserler ise 25 milyon TL ile ödüllendirilecektir. Değerlendirmeye katılacak jüri. Prof. Dr. Celal GÖLE, Prof. Dr. Yüksel KOÇ YALKIN, Dpç. Dr. Ahmet ERTUĞRUL, Doç. Dr. Kürşat AYDOĞAN ve Doç. Dr. Ali İhsan KARACAN'dan oluşmaktadır. Yarışmaya katılacaklar, eserlerini özgeçmişleriyle birlikte en son 31 Aralık 1995 tarihine kadar SPK'nın Ankara merkez binasına veya İstanbul temsilciliğine elden teslim edeceklerdir. Değerlendirme sonuçları 1 Mart 1996 tarihınde açıklanacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma şartnamesi hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdakı adreslere başvurabılirler. ANKARA: Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK Cad. No: 13 / Beşevler Tel: (0 312) 212 62 80 İSTANBUL: Akmerkez E Blok Kat: 11 / Etiler Tel: (0 212) 282 09 34 (12 han IŞÇININEVREMNDEN ŞUKRAN SONER Yanlış Hesap "Biz, greve çıkmamak, anlaşabilmek için 8 aydan fazla bekledik. Hükümet bızı greve çıkmaya zoriuyor. Kamuya verilen zararın hesabının verilmediği bir dö- nem yaşıyoruz. Tansu Çiller ve peşinden gidenlerin hesabı belli. KlT'lerin daha çok zarar etmesi, birileri- ne ucuza peşkeş çekilmesi ya da kapatılması için da- ha elverişli koşulların doğması isteniyor. Suçun bize atılması hesaplanıyor, Bizim greve çıkmamız, üretimin durması umurlann- da değil. İşçiye ücret vermekten kurtulacaklarını, da- ha da kazançlı çıkacaklannı düşünüyorlar. Çiller bile- rek Baykal a randevuyu bizim greve çıkmamız son- rasına bıraktı. Konuyu pazahık dışına çıkarmayı hesap- ladı. Ancak bızce önemli bir yanlış yaptı. Bu tabloda biz de elbette kuru kuruya greve çıka- cak değilız. Grevlerle biriikte eylemlerimiz başlaya- cak. Grev yapmamızı isteyen ve bizi umursamayan hükümeti eylemlerimizle rahatsız edeceğiz. Çiller ni- çin 'Hükümet istjfa, Çiller Amerika'ya' sloganını pek ciddiye almadı? ÖzalVn 'Çankaya'nın şişmanı' sloga- nının ardından bir daha toparlanmayacak biçimde na- sıl yıprandığını unuttu. Grevlerimiz ve eylemlerimiz sadece Zonguldak'ta değil, bütün Türkiye'de, Anka- ra 'da gerçekleşecektir. İşçi sokağa çıktıktan sonra da anlaşma zorlaşacaktır..." Geçen cumartesi günü Tür- kiye Gazeteciler Sendikası Genel Kurulu'nda divan başkanlığı yapan. Türk-iş Genel Sekreteri ve Genel Maden-lş Başkanı Şemsi Denizer'in bu sözlerinin, habercilige duyarlı televizyon ve gazetelerde, medya deyimi ile "flaş" haber olması gerekiyordu. Salonda fazla sayıda televizyoncu, gazeteci de vardı, ama an- laşılan işçiden gelebilecek eylemlerin, hâlâ haberler sansür edilerek durdurulabileceği hesabı yapılıyor. Tabii ki Çiller'in riskli bir hesabı isteyerek yaptığını düşünmüyoruz. Çiller. 600 bin kamu işçisine kabul edilebilir ücret artışı vermemekte direnirken, kapı ar- kalarında kişısel açıklar ya da politik çıkarlar adına iş- çiyi satmaya hazır kimi sendika başkanlanna güveni- yordu. Aylardır toplusözleşme masalarında ciddi bir pazarlık yapılmamasına bile ses çıkarmamış sendıka- cılık hareketi biraz bağırıp çağıracak. YHK'den çıka- cak toplusözleşmelere boyun eğecekti. Grev yasakları olan işkollan için uyuşmazlıklar za- ten otomatik olarak YHK'ye gitme aşamasıda. Grev tarihlerı gelen sözleşmeler için de grev yasaklama ni- teliğindeki "greverte/eme"karar1an verilecek, iş bitiri- lecekti. Zamanlama çok iyi hesaplanmıştı. CHP'liler kurultayla uğraşırken ilk grup grevler ertelenmiş ola- cak, ondan sonrası için CHP de suça ortak edilmiş bu- lunacaktı. Üstelik gerek DYP gerekse ertelemeye im- za atmış CHP kanadından sızan haberlere göre, sen- dika başkanlarından da önemli isimler kapalı kapılar arkasında bu ertelemelere onay vermişler, işçinin gre- ve hazır olmadığını söylemişlerdi. Bu tehlikeli oyun, hesaplamada en olduğu uygun düşünülen zamanlama, aslında uygunusuz bir sonuç getirmiş oldu. Sosyal demokrat taban zaten DYP'nin oldubittilerinin bedelini ödemekten bıkmıştı. Işçilerin protesto yürüyüşünün DYP'den önce CHP ve Kurul- tay'a yönelik olması bu duyaıiılığı arttırdı. Bu aşama- daoldubittili "greverteleme" kararlannada, iki bakan, en azından yeni yönetimin eğilimıni öğrenmeden im- za atmayı uygun görmedi. Doğal olarak Türk-lş. sendika cephesi, CHP yöne- tim degişıkliğini yeni bir diyalog aracı olarak degerlen- dirdi, Baykal yönetiminden sosyal demorat çizgiye uygun bir yakınlaşma, destek istedi. Baykal, kendini bağlayacak bir söz vermediyse de, bir rota çizebilmek için zaman kazanmak gereğini duydu. Grev erteleme- lerini imzalamamış bakanlardan beklemelerini istedi. 600 bin kamu işçisinin sözleşme uyuşmazlığının, Hükümet için birönkoşul, sorun oluşturmasını isteme- yen Çiller, konuyu görüşmemiş olmak için Baykal'la görüşmesini erteleyince de, bize göre çok daha bü- yük bir çıkmazın içine girdi. Sorunun en sıcak günlerindeyiz. Siz bu yazıyı oku- yana kadar birçok yeni gelişme olabilir Ancak dün ak- şama doğruya kadar olan gelişmelere göre, Baykal bir eğilim belirlememiş, işçilere arkasını dönememişti. Türk-iş'in dün toplanan başkanlar kurulunun, grevle- ri, hem de eylemlerle birlikte başlatmaktan başka el- lerinde seçenekleri yoktu. Çiller ise grevleri yasaklat- ma anlamındaki karan hükümetten çıkaramamıştı. Aslında Çiller'in tavn çok ustaca bir manevra gibi gö- rünse bile nasıl bu kadar gözü kara karar verdiğini hâ- lâ anlayabilmiş değilim. 600 bin işçiyi kapsayan bir uyuşmazlıkta, grev hakkı olan işyerlerinin tümü için gtev yasaklamayı"erte/emey/" düşünmek, buna kal- kışmak, dünyaya" 'Ben ulkemde ıstemediğim bütün grevleri keyfı olarakyasaklayabilirim'ı ilan etmek olu- yor. Böyle kötü niyetli iktidar uygulamaları, tek tek grevlerde yaşanmışken bile Türkiye bu yasal düzen- leme ve iktidar uygulamalanna bağlı ILO'da dünya platformlarında durmadan hesap veriyor, eleştinliyor- du. Bu örnekten sonra ne olur, varın siz düşünün? Evet, Çiller grevleri yasaklatmayı başanp, uyuşmaz- lıklan sonunda YHK'ye götürmeyi başarsa bile bu işin sonu yaş. Sadece dünya karşısında kötü duruma düş- mek anlamında da değil. Tanm işçileri, grevlerinin ikinci haftasına girdiler. En büyük grubun, yüzbinlerin grevi yann başlıyor. En tes- limiyetçi sendıkacı, işçi bile bu noktadan sonra kolay kolay dönüş yapamaz. Sendikacı da, işçi de uyuşmaz- lığın 9. ayında. Sayın Çiller ve usta danışmanlarının da- hıyane(!) taktikleri, hesaplan sayesinde, hükümet ta- rafından zorla greve itilmiş olsalar da, artık yola çıktı- lar. Ok yaydan çıktı, bir yeriere ulaşacak, çarpacak. Bu noktadan sonra Çiller ve hükümetini kurtarsa kurtarsa, bir tek Türk-iş'le varılacak bir son dakika an- laşması. uzlaşması kurtarabilir. Grevlere çıkılıp, grev- lene birlikte sonuç almak üzere eylemler başladıktan sonra, en usta, uzlaşmacı sendikacı bile, öncesinden seve seve imzalayacağı metinlerin altına imza basamaz. Dünya refah sıralamasıhda 97,'yiz Papua Yeni Gine Türkiye'den zengin VVASHINGTON (AA) - Dünva Bankası'nın ülkele- rin refahlarını hesaplamada geliştirdiği yeni yönteme göre oluşturulan "dünvanın en zengin ülkelerT sıraîama- sında Türkiye 97. sırada yer aldı. Toplam 192 ülkenin değerlendirmeye alındığı sı- ralamada. zenginlikte ilk sı- ralan Avustralya, Kanada. Lüksemburg ve Isviçre pay- laştılar. Dünya Bankası'nın üye ülkelerin refah seviyele- rini hesaplamada belirlediği yeni yöntemde. toplam mal ve hizmet üretimleri değil. "ülkelerin tabii zenginlik- leri, sermaye yatırımları ile işgücünün verimliliği'' esasalınıyor. Dünya Bankası tarafın- dan hazırlanan çalışmada, Türkiye 192 ülke arasında kişi başına düşen 34 bin do- larla. 97. sırada yer aldı. Bu arada Türkiye, bir bankanın reklamıyla adını duyuran Papua Yeni Gı- ne'nın ardında ver aldı. Pa- pua Yeni Gine kişi başına düşen 36 bin dolar ile sıra- lamada 93. oldu. Dünya Bankası'nın. ülke- lerin refahlarını hesaplama- da geliştirdiği yeni sistem- de, dünya ortalamasında ki- şi başına düşen gelir, 86 bin dolar olarak belirlendi. Dünya Bankası'ncageliş- tirilen ülke zenginliklerinin gösterildiği sıralamada, Eti- yopya kişi başına düşen 1400 dolar ile en yoksul ül- ke oldu. Etiyopya'yı sırasıy- la Nepal. Burundi. Malavi, Uganda. Tanzanya, Vietnam ve Mozombik izliyor. Bu arada, Dünya Banka- sı Başkan Yardımcısı tsma- il SırageMin, Dünya Banka- sı'nın belirlediği yeni yönte- min. mükemmel olmaktan uzak olduğunu söyledi. Sı- rageldin. çahşma için "He- nüz bir başlangıç ve çok ham" derken. raporun zen- ginlik kavramını. "para ve yatınmın ötesine taşıdığı" yorumunu yaptı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle