12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 EYLUL 1995 SALJ 10 DIŞ HABERLER Greenpeace'den ilginç protesto • MELBOURNE(AA)- Dağcıhk ekıpmanlanyla donanmış ıki Greenpeace (Yeşil Banş) gönüllüsü. Avustralya'da, Fransa'ya uranyum satan bır şirketı protesto etmek amacıyla, şirketın yedi katlı binasına tırmand». lCakadu Ulusal Parkı'ndaki Ranger uranyum madenımn işletmecisi North Şirketi'nin binasının ön yûzüne tinmanan iki gönüllü. binaya "uranyum yakıtı nükleer tehdirtir" yazılı bır pankart astılar. Avustralya, Fransa'ya her yıl Ranger madenınden elde edilen ve piyasa değen yaklaşık 9 milyon dolar olan 270 ton uranyum satıyor. Ermeni-Azepi görüşmeteri • BAKÜ(AA)- Ermenilerin, çeşitti provokasyonlara başvurarak, banş görüşmelerinı engellemeye çahştıklan bildırildi Azerbaycan Savunma Bakanlığfndan yapılan yazılı açıklamada. Azen-Ermeni sorununun çözümu tçın değışık platform ve düzeylerde banş göruşmelerinin sürdünildüğü, AGİT çerçevesınde bölgeye Uluslararası Banş Gücü'nün yerleştınlmesının gündemde olduğu bır dönemde, Ermenı tarafının kışkırtıcıhk yaptıgma dikkat çekildi Ballatfup'un şansı 2. tura kaldı • PARİS(Cumhuriyet)- Özellıkle 8'ı eskı Edouard Balladur hükümetı üyesi olmak üzere, toplam 10 mılleuekilinin seçıleceğı ara seçimlerde tzmir dogumlu eskı Başbakan Balladur'un şansı, ikincı tura kaldı. Başkentin l 5 Vjesimınden adaylığını koyan eski başbakan, elde ettiği yüzde 59.3 oranında oya karşın, kayıth seçmenlerin yüzde 25'ini tutturamadığı ıçin ikincı turda yenıden yurttaşlannın karşısına çıkmak zorunda kalacak Muroroa'daki nükleer denemelere karşı kopan fırtma, İsveç'te de kendini belli etti Isveç'te çevrecfler kazandı • Avrupa Parlamentosu ara seçimleri için sandık başına giden lsveç halkı Başbakan Ingvar Carlsson'un Sosyal Demokrat Partisi'ne yakın tarihinin en kötü sonucunu yaşatırken Çevreciler ve Sol Parti oy patlaması yaptı. GÜRHAN LÇKAN STOCKHOLM-Pazar günü İs- veç'te yapılan Avrupa Parlamen- tosu ara seçımlen, sosyalist solun ve çevrecilerin zaferiyle, sosyal demokratlann yenilgısiyle sonuç- landı. Başbakan lngvar Carisson'un sosyal demokrat partisı. yakın ta- rihinin en kötü sonucunu alırken, bu seçim için kurulan 'Saraybos- na Partisi* ıse oylann yiİ2de 1 'ıni alabıldiği için parlamenter çıka- ramdı. A\Tupa Parlamentosu'ndaki 22 sandalye için yapılan seçimin iki galibıvar. Ç«vrePartisi ve Sol Par- tx. Bunlardan ılki, geçen yılki par- lamento seçımlerinde oylann yüz- de 5'ını almışken pazar günü bu oranı yüzde 17.2'\e çıkarttı. Aynı oranlar sol parti için yüzde 6.2 ve yüzde 13.0. Böylelikle Çe\ re Par- tisı'nin 4. sol partinin de 3 parla- menten Brüksel'in kapısmı açmış oldu. Dığerpartilenn aldıklan oy ora- nı, kazandıkları sandalye sayısı şöyle (Parantez tçinde 1994 se- çimleri). Sosyal demokratlar yüz- de 28.2 (45.3) 7 parlamenter, Mu- hafazakâr Parti yüzde 23.0 (22.4) 5 parlamenter, Merkez Partisi yüz- de 7.2 (7.6) 2 parlamenter, Halk Partisiyüzde 4.8 (7.2) 1 parlamen- terçıkardı, Hıristiyan Demokrat Parti ise yüzde 3.9 (4.0), parla- menter çıîcaramadı. Çevreve Avrupa Birtiği Çevre Partisi ile Sol Partı'nin ortak zaferinin en önemli iki etke- ni var- Çevre kaygısı ve Avrupa Birligi'ne karşı olunması. Fransa Cumhurbaşkanı JacquesChirac'ın Muroroa'da atom bömbası dene- melerinibaşlatmasıyla kopan çev- reyı koruma fırtınası, Isveç'te de kendını belli ettı ve pazar günkü seçımlerde de sayilara dönüştü. Aynı şekilde Avrupa Bırhğı üye- liğinin olumsuz yanlannı 8 aydır gören halk, oyunu kullanırken tep- kisinı gösterdı. Ayncabukonuda sosyal demok- ratlann ikıye bölünmüşolmalan da partinin aleyhıne, küçükpartılenn lehine rol oynadı. Seçım günü 40 sandığın başında 3400 kişıyle ya- pılan kamuoyu yoklaması. halkm büyük çoğunluğunun parti seçer- ken "Avnıpa'da banş" konusunu düşündüğünü ve oyunu ona göre kullandıgını gosterdi. Bunu, işsiz- likve çevre sorunlan izledi. AB'ye hayır diyenpartılere oy verenlenn önemlibirbölümünün, ülkeninba- ğımsızlığını koruma amacıyla oy kullandığı saptandı. Öte yandan seçime katüımın yüzde 41 gibi son derece düşük oranda olması da düşündürucu Böyle düşük ilgi daha önce Hol- landa, lrlanda, Ingıltere ve Porte- kız'de göriilmüştü. tsveç halkının gerçekten AB üyeliği isteyip ıste- mediği konusunun Brükserde gün- deme getinlecegi ortada. Başbakan lngvarCarlsson. par- tisinın aldığı kötü sonuçtan çokl se- çime katılımın düşük olmasma üzüldüğünü söyledı Carlsson, -Betti ki İsveç halkı 626 sandsüye- libirpariamentuya22kişiyiseçme- nin pek önemli bir şey olmadıgını düşündü" şeklınde konuştu. Hong Kong demokrasi istiyor tsveç Başbakanı, katıhm oranının az olduğu seçimde o\ kullandı. Israfl-FKÖ görüşmeleri bir kez daha tıkaııdı Pfcres, görüşmelerin tıkanmasından dolav ı düşünceli. Dış Haberler Servisi - Israıl Dışiş- leri Bakanı Şimon Peres ıle FKÖ lıde- ri Yaser Arafat arasmda, Mısır'ın Ta- ba kentınde önceki gün yapılan görüş- melerde bir sonuca vanlmadığı bildı- nldi Peres. gazetecileTe. Filistin özerkli- ğının Batı Şena'ya genışletilmesı ko- nusundakı görüşmelerin 14 saat ara- lıksız sürdüğünü, bu sabaha karşı ara venldigini ve görüşmelere öğleden son- ra tekrar başlanacağını açıkladı Peres, El Halıl kentının statüsü ko- nusunda anlaşma sağlanamadığını be- hrterek şöyle konuştu: "Ancak,bu ko- nuyu çözüme kavuşturabilmek için en iji yolu anyoruz. Görüşmelerde yine de sulartn pavlaşımı ve Doğu Kudüs halkınm Özerklik Konseyi seçimterine katılmaları gibi konularda anlaştik. Özerklik anlaşmasının perşembe günü VVashington'daimzalanabileceğini san- mıyorum, ancak bu konuda her türlü olasıhğı gorüşüyoruz." Basın toplantısında ABD'nın konu- yayaklaşımına ilışkın bir soruyu Peres. şöyle cevaplandırdı. "BîzlereBınizden geldigjnce huJı bir şekilde sorunu çö- zûmletne>eçabalı>oruz. Sonucabugün veva en geç vann ulaşabilirizT Taraflar üzennde yogun baskı kuran ABD. bölgeye gönderdigı arabulucular kanalıyla Batı Sena'da özerkliğm ge- nişletilmesı konusunda bir an önce an- laşmaya vanlmasını istiyor. Ne var kı El Halil kentinin statüsune ilışkin bır ılerleme kavdedılmemesi, ABD'nın baskılannı arttırmasına yol açıyor. ABD'nın Ortadogu Koordinatörü Dennis Ross'un. cumartesi günü top- lantıdan önce Peres ve Arafat* ı tele- fonla arayarak bir gün ıçınde sonuca git- melen çagnsında bulunduğu öğrenil- dı Koordinatör, ABDMi yetkililerin perşembe günü yapılması planlanan ımza törenine kadar hazırhk yapması için. zamana ihtıyaçlan olduğunu öne sürdü. Bu arada. ısraıl Başbakanı tzak Rabin. Peres"ı arayarak tsrail'in El Ha- lıl kentindekı güvenliği tümuyle kont- rollennde bulundurma koşulundan ge- rektiğınde tavız verebileceğinı hatır- lattı Rabın. çerçeve anlaşmasının ım- zalanmasından sonra aynntılarüzenn- de duracaklannı belirttı. Öte vandan Arafat'ın sözcüsü Mar- wan Kanafani, görüşmelerin hızlandı- nlması yonündekı baskılara boyun eğ- meyeceklenni vurgulayarak tsrailli yer- leşimcilenn bölgeden çıkanlmalan ko- nusu garantı altına alınmadan özerklik antaşmasını imzalamayacaklannı bü- dirdi Kanafani. El Halil'in bir lsrail ken- tı olduğuna dikkat çekerek "El HaKl kentinin yerteşimcikrden anndınlma- sıkonusundaİsrailikkesinbirtarihsap- tamadan bu anlaşmaya vanaşmavız" dedi. Sıyası gözlemciler. taraflann an- laşamaması halinde, görüşmelere ancak ekîmin ortalannda yenıden baş- lanabileceğinı belirtiyorlar. Dı^ Haberler Servisi - 1997 yıhnda Çin'ın yone- tımine geçecek olan Hong Kong'da dün yapılan Yasa- maKonseyn seçıminde seç- menler demokrasi ıstedık- lerını açıkça gösterdiler Hong Kong'un 150 yıllık kolocel yönetiminde ilk kez yapılan Yasama Konseyi seçımlennde Demokratik Pam. Pekınyanlılan karşı- sındabüyük başan elde et- ti. Oylann sayımından 15 saat sonra yapılan resmi açıklamada, 60 üyelı Yasa- ma Konseyi'nde Demokrat Parti ve diğer demokrasi yanlılannm konseyin 29 sandalyesinı elde etti|ı be- lirtıldi. Açıklamaya göre De- mokrat Parti 18 sandalye çıkanrken, demokrasi yan- hsı Liberal Parti 10 sandal- ye çıkardı. Pekin'in yoğun desteğıne karşın Çin yanlı- lan (DAB)ancak6 sandal- ye çıkarabıldıler. Genyeka- lan sandaryelerin ıse bagım- sızlar ıle tıcan birhkler ara- sındapaylaşıldığı bildinldi Konseyde ış dünyasının destekledıkleri ile bagım- sızlar. demokrasi yanlılan- na karşı bir denge oluştur- dular. Zıra, seçim kanunu, "işlevsel seçmen" denilen bir uygulama ıle bir iş.ı olan seçmene ıki kez oy kullan- ma hakkı sağlıyor Ancak, 60 üyeli Yasama Konseyi'nde demokrasi ta- raftarlannın Çın yanlılan karştsında büyük bir başa- n elde etmesine karşın, bu başan konseyin otomatık olarak demokrasi yanlıla- nnm kontrolüne geçmesi anlamına gelmiyor. Hong KongCity Üniver- sitesi'nde siyası bihmler uzmanı olan JosephCheng seçim sonuçlannı şöyle de- ğerlendirdi: "Demokrasi kazandı. Hong Kong halkı demokrasi isthor, si>asi re- formlan desteklhor. Pekin ile bir kontrol ve dengeler sistemiohışturulmasuu isti- yotT Öte yandan, Çin hükü- meti de bir açıklama yapa- rak 1997 yıhnda Hong Kong resmen Çin' m yöne- tımi altına girdiği zaman bu seçimin sonuçlannı dik- kate almadan Hong Kong meclisini feshedeceğını söyledi. Hong Kong'dakı lngilız yönetiminin yasa- ma yetkisinin 30 Hazıran 1997 yıhnda sona enyor. ABD TEMStLCİLER MECLİSİ Türkiye aleyhtarı Kıbns tasarısı kabul edildi • ABD Temsilcıler Meclisi'nde. Türk ordusunun Kıbns'm bir bölümünü ışgal ettığı iddiasıyla "bunun kabul edilemez olduğu" ifadesinin ve •'adanın askerden anndmlması çağnsmın" yer aldığı bir karar tasansı kabul edildi. VVASHINGTON (AA) - ABD Temsilcıler Mecli- si'nde. Türk ordusunun Kıbns'm bır bölumünu ış- gal ettiği iddiasıyla "bunun kabuledikmezoMuğu- ıfa- desinın \e "adanın asker- den anndmlması çağnsı- nın" yer aldıgı bir karar ta- sansı kabul edildi. ABD Temsilcıler Mecli- si'nde kabul edilen, bagla- yıcı olmayan karar tasan- sında. adadaki tüm 'yaban- cı" 1 askerlenn geri çekilme- si gerektiği ıleri sürülürken. Kıbns sorununayönelık bir çözümun de Birleşmiş Mıl- letler' in ' "birieşmiş ve ba- ğıınMZ bir devlet" çağnsı üzerine temellenmesı ge- rektığı ifadesıne yer venl- dı. Tasanda aynca. BM ve ABD'ye. Kıbns sorunu ko- nusunda görüşmelerin teş- vık edilmesı ya da vaptı- rımlar uygulanması doğ- rultusunda. bu tasanyı des- teklemeleri çagnsı yer aldı. Bu arada. Temsilcıler Meclisi'nde tasan görüşü- lurken konuşan Cumhuri- yetçı Temsılci Tob> Roth. tasannın tarafsızolmadığı- nı belirterek, tasanda ada- daki Yunan askerlerinin varlığından bahsedilmedi- ğine dikkat çekti. Roth, söz konusu tasan- nın Kıbrıs sorununun çö- zümüiçin Yunanistan yada Türkıye'ye bır faydası ol- mayacağını kaydetti. ILAN ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞİCRA DAİRESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÎLANI iuksn. Çninn. Kjnraöalp Mjh. fvozaSobk. ?•* kapı nolu apırtmambahıri^ıı ywrastia\'anınunıı 5?33 3da. P paselını teşkıledoı T5Î m2 BnbannikıUgıra|)jmnara» İN)!1%ara J»>TIB tdabûl«fctı zen» bı *nohı bvı i cJa Liaton.)»1\e nwSenulaniKbnılaral68m2ıfflk- tınnâılu ifaııcbu bötytan İOIJM \rten \dlıye Svayı KBtokzeaım ia 5^«otaodala açi artırau siırftı\ le -aaiacaktu Gw;> efsafı te» 3İa m m jamanıe>t ılı>ık bi d t b T\KDİR ED1LES DEĞERİ4 500 M» m -Tl mtkanndakıkâgır apanmııuE 111 tca p»vtoaKUMI edaı 2 oöa. Nikmhci >« toyoin ıb»ra60 nümıknnmüıztnımlallnohdaıretabofçOıı iolayı Ankaı \dhv;SOTM KBtek zomr. Uı 5'- 1 ulu ı-iih t\\\ stınna Miretnle ^attlacaknr Gent( evsıfı. fcvada re\caı ^ımıa!tK>« ılı^ibılırkışı raporamls acıkianmı^nr ÎMalREütLENDE&Efa ÎOOOOOOODO-TL 1 SATİ$GtNt\cS\ATİ 24i01WgB!Ûaat<)4O-9i« } G^RlMENKll \nlura.ÇfflAa^î ılçtsı Sıilıi Mah AtaçSokak U kaçınolaapartmanmbalundusu\«sra-Jİavm ınunm 1042 ada. 4parsetaî K^ıl «taı 3W nü borçtan toi \riun «ıiîıve Saravı KBk» zanın te 59nctaodadaaçık aroroıasurenyfe satılaute Gtn^nsat dos>aciame>cut>annaııe>e 1I15Abıhıb^ıraç>ûfundaa^Uanmı^ar TAKDtR EDİLEN DEĞERİ 4 5Û0000 00Û -TL i SATIŞCıtNûsSMÎÎ 24.10 l«5gûa»sw<)50-10üO 4 GAY8MNK11 Viaa Çsoiavı IIÇMSa|lık \lafc Aıaç Soltak 11 tapt K!U JpjrtmffintaliMdttfııyerensflavm ımann 1042aria.4paReimı kM aiaı 368m2 mıtomıiaİH UTÎIT apanffiamn ? 32 ssa pJMiu tdabttl sdetı' oi. * n , hol \t mûsanıiaıaiaı ibaret 125 m2 mtan«lakı 3 lu( 5 ı»k teî btr bon;tJB ıtolavi Akjra Adlıvc Sanyı KBki ıtsm bt 5*yk ~&& açık atıma «rmyle aıkaktır GCTC. ev«!ı. ıtayada me\ı:uı ^ıtnıınNe !İW bılıttı^ıoponnda acıklaımı^sıı TAKDtREDlLîS OEGERl 5000000000 -TL \ SATlSGÜNCttSAATl 24101995 giBÛ saat \0 00-1010 5 GAYRİMENKIL Adara. K«ıoraı ılçtsı. Şobı MA.Dt BesımÛma Cıi iraımieyw ataı ımaraKavacıtSubavevloi Mah. 32111 aâa. f paRelnu ıe*ı) edaı 1354m2mtatoır,!M,şmaareiUumiaa«luıvAp^^ borçacdola^ Arte Aoıv.c Sn>i K Bki zemınb(54 nctkodatbacikamnnaMireovk julacıön Gflii} e\sa& d%>>nkmsvcut^ınaeneye dı^ikbıhıVtji raponındı açtkimu^tr T\KDIREDİLENDEÛERİ İOTZOCÛOO-TL 1 SAT1SGÎM. « S W l 24 »11«5 şûnû saal 1010-1020 * GVtRlMENKlL \niaaK.e<«reoil(^sı.îe\utMah.Dt BöimÛiMiCail û2oıııde5a»laniBannKıvacASııba\e>l«ı\iah. ?21 T aâa »parselmı te5k.1leden 124 1 RC ımkoımlabtmr çjpııu gcre 4laa mûsaıklı WC planrevızyoDulaçılmaüanyjp * w Jutumufflinbetırtenemesİ!Jı ımarpjRellı aısaım 120812-VhosesLbtrboıctaı dclavı \nbn \aneSarayiRBlckztiainlu' S f k t o Genis c\îafı.to>*iaıne\coı jartnaınevî ıls-ibüateı nfonit»ia»;ıklaraı^tır T ÜvDÎR EDİİENÜEĞERİ *6 400000 -TL t :41M9»5gffi\ûswl020-103fl Ankara. Ke;ıöraı ılçcs-u Ka>acık Subavsûoı Mah. Fıhratm Ahay Cai Kobm Sokak.' op', ıwlu apaıtmanın bulundttgayere nalayan tmann 56 7 S ada. 65pandııu 'eskıl edaıc44 ıtü mıtenndatı lugu ^araBan» 5ftM4 ana payınattJabûleöaı 2 «iı •akm\e mtfcjte'mWın<Jan ıtera65 m2 mıtannkkı3 NOLL D-\İR£. bn bor;andolavı Anbn"\4iı>e Sanyı k Blok zamn k» 59 ı»to «foh i,* vtma sur*;k satılacato Geruşevsıfi.te>ıdî me\cu( ^aıtnaıroe ılı^i b M ^ laçonınia açilrastşar TAKDİREDİLE\ DEĞERİ "OOOOJOOO-TL 1 SAT1SGCNt « SAATt 24101W şünü san 1120-11 30 13 GAtRİMENIClL \atai. Keçrâcs ıl<e>\. Ka\acıkSabayevlen Mah- Falıremn Moy C«l Köknat Soltak.7 kapı noiu apamnanınbulanAıJu yet« rastbyın ımarm 567Sada. 65pat^elını te>kıl eJen t44m2 mıkiüiiKİakı lag» ıpartmaun 59M4 ar-a \awiatdabül esten' «b. •ilotı. hoı vemü^ıemıiatınJan ıbars)65 m2mıktara(bb4NOLlDA!RE.bırbon?i!i(l(!h\i & d İ S y K B t o k k 5 i ' l b İ k l t o k Gctıış e\vafı. ıi»*ia oe^ cut vrtBmevt ılısihlntaşı rapocunda at Kİanıraaıı T«ıKDIREDİlESDEGEW SOOOOOjDOO-TL 14 GAYRIMENKÜL A * » . Kopöraı ılçesı. U\tc\i Sııbay^len Mah.. Fitoettın Way C«d Koknar Sokak. 7 kapı nolıı apanmanın bulundutu y«e rsslayan ımann 56^ ada. 65parscta te^aledto644m2 mıkaradakı kişır apanmanm * H i atsafayına ıdabûl eıioı 3 odı alaı. hol >e mjyamtarian ibaret» m2mtamdakı 5 NGtl DMRE bt borçtan Job\ı \nkan AflıyeSa». K. Blokzım kal59ndu odafejçıksmma«ittıvk n&lacata ijaııs c\san ıtoîyıda nK\cm jamracyc ::^âbılntıv nporûnda s tli-.miiüt TAKDtREDİLENDEGER! İOCCOOÖOOO-TL 1 S«15GLXİ>£S.\ATİ 24W1995gûn«saall4O-U5O 15 GAYR1MENKLL Ankara Ket»ren ıkjebi KavacıkSubaycvten Mah. Fahremn *ıitav Cai KSVnar SokA ' kapı oolu apartmamTi bulıwiu|u ynt raslıyaa ımatn 5*78ada.65 patielmı tesVıledaı644m2mıkönndalıı kagır apaıtronm 5 f <>Wıta payımlekabül eJen 3 odı sjlon. bo! \emusemılaMKİaıı ıbareı 85 tn2 mıtaanttlab 6 NOLL DAtRE btr boıçtan dotıyi Anûra Adlıye Sara>i K Blok zanm\s 59 nolu odjia a^ıkammıa suretıyte«ıılauktır Go\ı>evsafı do<y>iatnevcutsanameyt ılısık bıtoiışıraporaaiaavtbnmtîiıt TAKDtR EDtLES DEĞERİ 1000000 000 -TL Ariura. Keçıörenıi;eu Ka\ »ak Subavt\lenMah. Fıhrettm Al» üi ErgûnSokîga «pheli ımanîi 56*0ada 10parsetoleşkıl tdm efemlı ay rk vnm\\ ohnk UKTÎ Î Vıtlı 151m saçaksevıveli bma şaplapasııa ırûsaadeh^O ml mtonalalıi maı pnsdİ! aıa bırborçtac doUvı Ankara \&\)î Sarayı K 81A zemm ıa 59 nolu 5<Mi nık »nınu •-uremte >atıkato ö >ah dosvaJira^m jaıtnimeşe tİ4İ.bıtokı^ıraporandajçıkl EOll|NDEGERt 315C«»O0O-U ş 16 GVı'RtMENKUL Ankara. Keçrâa ılçesı. Knacık Saba\tsleıi Mah Fahrettm \lta\ Csd Kobıar Sokak." kapı nolu ıpartmaoın bulmdıığuyos nstlayan ırnana %"•"* nk. 65 paneteıı iesi.il tdttıM4 m2 mkenıvia;ı kigıı atnnmanm ^ t»Ua^apayıratekaoil eıicn 3 «b. salon.bol ^enâştanılaıtıdaıı ibaret83 m2mıkünndakı"" NOLL DMRE.bırborçon itelayı 'ınkara Adlıye Sanyı KBlokzemın kat 59nota cniaibaçAsnınniMirenvk&aateaimı Gaıii evsah. io«*)a m\ai jaımmeve ıfcıkbılııVı^traporûndaaçik. mm^tı; TAKDİREDJLEV DEĞERİ 1200 OOO000 -TL 1 $ATlŞGt\t*tS\ATt 2410 WŞj»BBsiaı 1200-1210 17 GA>RİME\KLL \nLaaK«;râetıılı;es.Ka\acılSubayevlenMah.Fahr«m Möv Csd K5İJia!SokaL"kjpı«)!uapa!tmanmbolııwb|ııyei£raaU>în mam 5678 ada. 65 parselım K^ıi eten 644m2 mıklanndakı kaşır apatmanın ^(44 arva paynu tekabul da": & Natoo. hol vs mûşEmüatmd3n ısara $6 4 m2 mıktaındakı 8 NOLL D\tRE. bıtbonjtan dola\Ar>kara Adlı\e Saoyı K Blok «mmht 59 noh odaıia«ık amma sureDyk -ahlaca(,w Geras ^saiı. iteyaaa snevcuıîattnaneye ıltyk bılab>ı taporuntia awka»şar TAKDIR.EDÎLEN DEĞERİ 1İO0O0Ö000-TL 1 SAT1SGLNL \s SUTİ 24.10 m görü m 1210-12.20 1» GAYRMNKL1 .\skjra. Kfçıörea ılçfti KavacıkSıto^kn Mah, Fahratın Atay Cad Köbîar Sokak, "• lutpı i»lu apafimaın bulunduŞışat rsstlayan ımana 56 1 ? ada. 65 pareelmı leskıl eden 644m2 mıktjnKİakı kagır apartramn 5* M4 JTS paymateküı taa 3 oda. •« en.hoU e mûsıemılatmdîE ibaret "5 m2mıkianndıkı 9NOLL D\tR£ bırbcrsjan dolayı \rfars Ailıve Sajy KSIA zemınka 59nolu odada K;İ ammaMKtıyle satıiacatot GettR evsafi dcm-ada me>cıâ jartMnıot ılışibılırlu^ıraporundaaç danmiitt TAKDİR EDİLEN DEĞERl ; 200 000 000 -TL 5 8 GAYRÎMENKIL .Vr4aa H««toı ılçta. U\acıkSubays\lm \tat. Fahreım Mu> (ai Emön Sokaâ»cephdı 'Mnn 3W0 ada. 14paBetnnîeşhl edetıeŞaılı. av- nk tBiamlı osmak BEK 3 lodı 9 50m saçak -<\;)û bmjşıpılssırasuB mfcaatoı tliml ımkunKİakı ımı pvseUı» bırborçtan dolati \nk2r1 \J1IK- SaraM k Bld zcımn bt 59soiu 3dıa a«i ımroıaararvte saıılaav'.ıı Gem; e\«i fc; *)a rtevcut ^aıtnameve i\» btlııb^nçaimda asiLb T.\KDtREDtL|\ DEÛER1 4 520 000 000 -TL 1 S\TIŞ Gt\l »e SUTİ2410 m gân M10 40-10 5(1 9 GAYRIMEVKLL 19 GATOMENKLL Ankaa Keçıören ılçesı. KavacıkSıi»wlen Mah. Fahremn Aloy Cad KöknarSokik. 7kapı nolu apamannbuluncugu \ereras'layanımarn 56 7 8ada. 65parsehra te^ıl «denM4 ıtC mıkormdaki kâgır apjrtmamTi 5< *44arsapaymaKkıbuledenîodau salon. 1»!\t muitaBiUıındarı ibaret '5 m2 mtonrdıkı 10 NOLL DMRE. bı*bonoc d^tayı \rîkara Adlne Sarayi K B\d Tam kıt 59 nota odada açiattrraa suretıyfc saılacaktır b i İ ; c > g ^ p y ni nızımlı otmak »zett 3tath5İ0 m sa(ik ^e\ıvdı Dma ıjjılısmasm misaleB M m2mırtırncUkı ımar parsellı aısabı:borçUB dota \ ı t a Aiüıvt San\ 1K BloV Btmın U 5*nolu cdada çb. xKm vutaı\'k tatılacakm Gencı eısjfi. dhNadamevcu'. iffltnams^ ılısıkbıUtb^ı nponında Jtıklanmıştır TAKDtREDİLElv DEÛERİ3 m 00Ü000 -TL 24101995gûnûsajtl0i0-110tl ^ yî TAKDtREDtLENDECFJÜ i:OO00ÖOO0-TL 1 bfflSGCSL\«SAATl 24 !0!«5ai(«>aal 1400-1410 20 CMRÎMENKUL Kîfczı. iteçioten ıı;eM Ka\acık. Siowvlen Mah Fahrmın Altay Cic. Kökıar Sdak." ıjpı nolıı apannaııınbulıınJuaıyere nstlayio ımann 5678ada.65pa«lıaı tsşkü edtn644m2raîkBnndakikags afiartBBnra v 0 4 a^atuynu tekaijûl edeT» 5 e4a. ülocı hol >.e rnûşteınıiatmdan ıhare^ R3 m2 miklanniakı 11 NOLL DAİRLbırborçtan dolayı \nlara \dliye Sanyi <Blok îemınUt 59 nohı odaia açık artmw sırsSyk satılacaktır Ankn Yjsfbta ılçe* to aci Suba\exlen Mah. Fahremn Mta^ Cai KöİM SoUt" Vapı oolu ıpamraiffli bttlunduâı vere nalayan raunı 567? ada.f5jatselmı •e^ıl eta 644m2 ımkBnnJalıtastt apamunm 50 M4 ır\aja\na ıdabûl afcn: afa. aten. Sol\e mi^temılatmiaıı 'barf *5 B2 mtonnilak] zaıaı ix 1 ^OLL' D\İRE b«botı^anÜoljyı \iian \dh^ e SanşiK Bkk EOTmkii 5 1 * nolu odadaaçık artınna>«ıWıyk utıbcak- ş \ $ j T\KDİR EDILEV DEÛERİ700000 Ö00 -TL l SATI$GLM.«SAAT124101«5gûnusaat 1100-1110 G\RRENKU \nkara. K«;ı«aı I!ÇN. Ka\acıkSobawlen Mah.. Fahrettın \Say Cad. Kökııar SokA." kapı nolıı açıanmaını buhmduia yat rasöayîtı ınann $678ada.65 pifteta: te^ılesfen644nC mitanndakıkigır apaımaın 46644ıra pa)ırutekabüleden l odı.^lon.holvemii?eraılaDn<ianibaret S5 m2 nuktanndak] 2 SOLL D\İRE bırborçtan aola>ı \itoa Adbw Sanyı K. BUamnU5 1 » Khı «iada^ıkanımasıiKtıyksaBİacakdı Gcm> i\4lı o<h\aiıme»cai şaraıameşe ılmk tslıriuşi raponında *;!khnımsiıı T«DİR EDİLEN DEĞERİ "OOOÛOÛOO-U tİ\eŞ\ATi 241<ı W5gûnü>ia! 11 Ifl-U20 > y > TAKDİR EDİLFİ. OEÖERİ 1200 00Ö 000 -TL 1 SATtSGÜNtheSVJl 2410 W5sûBûsaaı 14.10-14^0 21 CVıRlMENKlL AnkankKeçrârer Ilçesı. toîcılt Suhayiskrı Mah Fahntten \ t a C»i KöknarSk.' kapı wlu ajjarmatıınbtı'unduğıı >«trastlayanifflara 56^ aiföpaKİıra^ılîder^ı^mtonalakılüaraprtmanm^^ar^pa^ratakab^^ I»hemi$stimtatından!baret864m2 mtkanndakî 12NOLL D\tRE, bır bcrçtar dolaM \ttara Adlıye Saravı K Bisk Zemm Kat 9ı nolu odada açık amrau MjRBjıe vatılacakm Genı> ?v>afı. öosyada tKvcoıtfttnameye1I15Abılniı* rapwmb açıkjmmıtfır TAKDtREDtLENDEûERl 12OOOo6iX)O-TL I SATİ5G M \e SAATl 2410IW gtau «114 2W4 30 22 GWRİMENKll \jkata. Keçıören Ilçesı. Kıvaci Suba)«\len Mah Fahrenuı Altay CnL Koknar Sk. 1-3 kap nolu apartmanm buluKİış» y « ostUyın ınann 567S ada. 64 parrfkı le^tıl edetı 6?" m2 mıkBmdakıkagır apartmanıa İ4. \% ana payınatekıbaleto 3 oda. L salon.hol \e müşvemılaondan baret 85m2 mıktanndakı I \O6LL D\İRE,bırborçun dobyı ,*jıkara Adlı« Sanyı K BlokZeraın Kat 59 nohı odada sçıkarojraj sureoyk «nlacaktır Genışevîjh. do-yadamo cut -arBörne\e ılışıkbılırkw raporundaaçnlarmıst.r • TAKDIREDjLEN DEĞERİ "00«00 000-TL l.SATiSGÜNÛeiUri 2410 «**5gttnö'aaı U30-1440 13 GAYRİMENKIL \nkan. Ke<ıören llçesı KaMcık Sııbayî\len Mah. Fıhttmn Atoy Cıd Köknar Sskak 1-3 kapı nolu afartmanm bulıınduşı ierî rh\\nan trri- nn 567S ada.Mparsdm leyaiedaı b3 T m2mıkianndaiu kigst apnıunın 14198 arsapayıraıekabüeden3oda.>al«ı.rıohenâanrıılatiKİaıi'ba- ret 55 m2mıtonndaia 3NOLL DAlRE,bırbotçtandolayı Ankan \dliye Sarayı KBlokZemınKat 59 -oluodadaacıkanrma «retıyle atnacalaı. Geni) ;-.biı dcsvtdatne\cut şarmame\e ı'bikbiliıVsşı nporaKa açıklimı^. T \KDIREDll.ES DEGERT'O 000 000 - TL 1 S\T1SGtNÎ \eSAATl 24101*>5 gi» a » 14 40-14J0 24 GAYfÜMENKLI Ankan. Kcçûren tlçesL KavacıkSıimevlen Mab. Faiveıtn <)B% Cad.. Köknv Sokak 1-3 kaçi nc>^ açammınnbulıaıtlu^a vere ns&ryan ına- ra^ada.Mrarwlınik>tıUıkr^rm2m*^ r« 60ra2mıtaradah 4NOLL D\tRL bırborçtan â»U>i (nkar. AIÎIM Saraj1KBlok İemınKa 59nolu odada açi affimj sınmte saıkaknt Gesı^ iv -âlı i> ıaJa me 1 cai ^ortnanKse ılfeikbılırköı raporurdı*;ıklanrnistır T4KDİR EDİLENDEĞERr 750OOOİOO.- U . 1. SATIS. GLN1 \e S.VATL 24101995 günü saat 14 50-15.00 25 GVıRtMÎKKU \nkara. K.eçıören Ilçesı ^ a c i Saba\«\len Mah. Faiıema \bv Cad.. Köknaı Sokak 1-3kapınctuipafimaanbuliiniı|u >ere rastlaym ma- •ın 5678 ada. 64parsekı ıe>k:leden 63" m2mıkanndakı kaşr açatmanro 161% arsapıynutekabû< edaı 3oda. ulon.bol %e mûşternıküâdar ıba- rst ^5 tıCrtuktaraivlakı 6 NOLL D\tRE bırbcrçundolayı \ıtara >.ib>s Sarayi KBlokZoran Kat 59»iıı odada acıVırttma saretryie atıbcateT Genrçft>jfı,dosyadamevcffl şartMtiKve ıhsjkbıhrkisı npcrbat aflklaraBşm TAKDtR EDİLEN DEĞERİ İ.IOCOOOOOO-TL 1 SVriSGtNtve SAATt 2410 l^Mnöaaı 1500-15IC 26 GAVRİMENKLL Ankan.Ke(;ı5raıtlçes< K3\acıkSubıwlenMah..F4rBtt' MıayCad.KŞknarSokak 1-3 kapınote apartmamnbnhaıdı^Sivweraalayan«na- m 5678 aıia. Mparselmıteşkı! tden 63 1 m2 mıkonadakı kigı ap«tmamn 16 W aısaparyualeitabul tdec 3 oda. valon. hoUe mâşıemıîatiBdaD fl»- ıtt 55 m2mıktanndalı'NOLL' DAtRE.bırborçtandolayı iıkara -Sâyt SaravıKBlskİemın Kat 59 nahı odada açıkartsriMMirenyksaılacıktır Ges^ »sıfı. dosyadame\cw ^rtnarneyt Jı>ıkbılntişı rawrmi) Kittmmıaır TAKDİREDtLEN DEĞERİ l üut m Wı -U . 1 SATIS GtMve SAATl 2410.1995 günüaal 1510-15 20 27 GVıRÎMENKLl Ankara, Keçıöraı ılçfeiKavacık Subayosen Mıh FaİKUm il ta\ Cad.. Kökna Sokak 1-3 kapı nolu apanaamnklunduguyae tasüayan ıaa- nn 567* ada 64Barsehm te&l eden tT m2tnıİJinndakıligt âpatrauıı 16.198 arsapayıra 'ekabûleden 3 oda, alot. hol *t m^ermlantaniba- ret 70«2 mtaındakı SNOLL DMRE. bıt borçtan dclay\ \nkan Adhve Saravı KBlokZanın Kaı 59tctaodadaaçıksmnna»etıy.le anlacaktt. G0115 evsaft. dosvtdame\ctı' samamevE ıtfcik bıtafa*t raponma sıklamıısB. TAKDİREDİLENÛEĞERİ1100000.000 -U 1 SATIŞGLNÎ \e SA.M1 24101995 günü>aat 153-15 30 28 G^RİMENKLL \nkaa Keçıöraı tlçbi. Kavacık Sıiba\e\l«n Mah, FaırettB \\tt> Cad.. Köknıt Sokak 1-3 kapı nou aranmanın bulısBtJuSa ym rastfevan ıma- rra 56^ ıds. 64 par^etaı ıe>kıl eden f3' nı2 rsıktanndaİHkigsr apırmamn 1619S arsapaynaîekiûl afca 3 ida. aloıı. hol ve miiştemıUtındaE ıba- ret ^2 rrı2mıktaradaio 9 NOLL DAİRE btrbocç'an4»b\ı \akara s .dlıyt SarayıKBlokİasm Kat 5' noluodaûa açık areraıasuretıyk iar.lacate GCTIŞ çvsafi. tefttd» mevcut sittnameve ılı^ıkbılımsı raporaniıaçıklanrm$ttr T\KDİR EDİLEN DEĞERİ 10000BOUOO -TL 1 SATISGÖiCwS\ATly 01995 atou^aat 1530-15.40 29 GAMUMENKU .\nkirj. Keçıörffl Hçesı. Ka\»cıkSubaye^len Mjh. Fabretnrj >Ja\ Cad. KöknarSokak 1-3 kapı not»jpanmamEbulundaiu vatrastlayjnıma- nn 5678ada, 64parsdını ttskıl eden 637 m2 mtoraıdakıkigır apaamam 1fe!%arsapayııutekık ekıı 3 oda. salon hol \emüştemılHıtıta iba- ret 75 m2 raıktamdakı 10NOLL DAtRE. rjrrbotçtaniiolayı Ankia Adlıye SanvıKBlokZemnKa 59nolu odada JÇK amrafi suretç'le sanlacaktır Genış ev*fı dosyadamevcıS sarBıaıtKve ılışıkbıhAtsı raporenfe »çıklanınışnT T\KDtREDtLENDEĞERİ 1100 00f>00(ı -TL I $\TIŞGİNL ve SMTİ 24.101995 gitıu saat 15 40-15 50 30 GAYRlMENkll Ankara. Keçıoren tlçsn Kavacık Subayc%lenMıh., Fabrettm }&xş Cad. Köknar Sokak 1-3 Vapı nclt apanmanmbntandaguyrt raglayaı BU- rm 5*"8 ada. 64rjarbslını teskü îden63" aC ankıarmdaia kâgs at>aBBanm 16.198 ana payınatekabü! edet 3 oda. saloo. hol vemiştemılatiBdjn ia- ret'OiîCmitanndakı Y NOLL DAtRE.bırborçtandolıyıAnkara yıyeSarayıKBIokZemınKat 59»UodadanıkamnnasıııenylesaniacaHır Umv-evdfı dosyada me\cuî ^artratneve îlmkbılntoşıraporandaaçıkîinmışdt TAKDtUEDİLEN DEĞERİ 1000000000 -TL 1 SATlŞGÜMhsSAATl Î410.1995gnnûaat 1550-1600 31 GVıRİMENKLl Ankara. Keçıoren İKest. Kavaci Subavevlen Mah.. Fahretnıı AsayCaâ, Koknar Sokak 1-3 kapı nohı şartmanınbnlanAıJıı y«rc rastlavan m- nn 567Sadj. 64parselm ıesk.1eden ^3 7 m2mıkıanndakıkipr îpamianm 1&198arsapayıratekabû!sden 3oda. salon. holvenvû#rmlatıniaıı ıba- reı 76 m2 nukünadakı 12 NOLL D\İRE buborçıan dolavı Kâm »dlıye SanvıKBIakZ«nmKaı 59»la odada açıkaramas«ren>le satılacakt» Geoı^ ev^afı, dcsyadamevcıı- ^ansmeys ılışıkbılırkışı raponaa »;iklaıımıstt TAKDİREDİLEN DEĞERİ 1 lûOOOÖOOO -TL 1 SATIŞ G M ' ve SAATt 24101995 şunûsaat 1600-1610 Şıns,şartlarv. 1- SanşyıAanda vazıbyenle aç* amnna saretıvie >aptVacate Buarfflmada uhımtı edilen kıymetın °o^5"ınıve râçhaaıhaücaklı- lar vaM aıacaklanraeraıoiınuve san$ masraflırını geçtnek sattı ık ı-ale ohror Bö\le bırbedelle aİKi jlrazsa en çok amram taaH»dûbakı kal- malısırtyie? 111995güBû»yıııverveaynısaaneıkınoaranray3;ılunlacaka Bu ârtırmadadabuadfciaj elde edılemeîm^egaynmaıkul ençokar- tıranıntaahhudû saklı kalmak ûzere anınna ılanmda göstenlen midaı «ounda en {ok Btoana ıhak edıixektır Şu'aix kı. amrma bedelmın mln tahmın edilen kıymetmm'M mı butmısı ve \an^ ıstcvemn alaca|ı-amçhanı oUn alacakknntoplamBdaB fazla olması vj bundar basja panvı çe- vrmt vs pajlaş^rma masraflanrıı K<rre>ı lazımdır Böyle fazlabedelle alıcı çıkmazsa sstış alebı dûjKertır 2- \rtnna>a ıştırîk edecdlenn. lahmın edilenkryTnetııı *oîO'sı -«sbetındepey akçeM veyabu nıkiaı kada mıllı bır ijankamıı teımnat meklubıaı vermelenlanmiır Sanşpeşmparaıledsr aİKiı>tedı^ınde20fflinûşecrnanekü2trenKhıUmlebılır Tetlü>«rearn.ıhalepuliLtapuharcs«îtasril bnahcrvıamu Bmkmış veraılersaBîbedeUnden ödenır KDV alırfaaıttır 3-tpoteksahıbıalauklılarla<h§a ılgılılenn • -)bu gaynmenkııl _sr;rukkı haklanrıi bu^ibiyk \m v. mxlh daırolantddıalannı dayanağı belgı let ıle onbeş m vçmde temıze bıldnKİer lannd» «ıksı lakdnık nniar1 tapuSKÜI ıle sabıt olmadık,apayla^nadanhan; btrakılacakhrdır 4- thaleyebüiıp daha som ıhak: beoelııu ;•Jiirmamak suretıv£ riaıın feshıne sebep ota nım ak 1 1» vekefılien teklıf ettıklenbedel ıle son ıh le hedelı aa>BKİakı farktanve dı^er jaralardan ve aynca tememit tonden rniacselsılenmesul olacaklaniır 3ıale tarta veteıüerriıt tıaı aynahükı hacetkalmaksızm daıreraıtetakıl olmucsk. bu (arV. vatvı jnceltkkttmınatbedeloKknı'aıacaktır 5- Sarname. ıte Bnhınden ıtibataıberkesın »rebılmKi ıçm dnede açi o\up masnfı venidıgı takdırde Neyen slıcıyabır omeğı gondenlebıl 6- Satitf ıstırak edenlem sartnjmeM gâmûs ve mcnderecatraıkalml elmıssayılacaklan. başkacaWg ılmak i5iey.enlenn 1995 31 sayılı dosya Tiaraayta mûdûriıı|ünıûzebasvurma an lîan olunur 5 9 1995 (-^İtlgriikr UbirİKirtıfık haUa »hipteri de dahildır. B*,ın 41^3
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle