18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 EYLUL1995 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER îtvanya Mhtırbaşkanı Rnkara'tia • ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu)-Litvany a Cumhurbaşkanı Algindas Mykolas Brazauskas'ın resmi bir ziyaret ıçin bugün Ankara'ya geleceği bıldırildi. Dışişleri Bakanhğı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret sırasında Askeri Alanda Eğitim. Teknik ve Bilimsel Işbiriiğı Anlaşması, Adli Yardımlaşma Anlaşması ve Kültür Değişım Programı'nın imzalanacağı belirtildi. Açıklamada konuk heyetin 21 eylülde Türkiye'den aynlacağı kaydedildi. Baykal, yann Çiller'le CHP Kurultayı'nın istekleri doğrultusunda pazarlık masasma oturacak POLJTİKA GUNLÜĞÜ Akyol'dan açıklama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol. gazetemİ2İn 16 Eylül 1995 tarihli sayısında "CHP'li Sanayi Bakanı. grevlerin ertelenmesi gerektiğini söyledi"' üst başlığıyla yayımlanan haber üzerine bir açıklama yaptı. .Akyol, grevlerin ertelemesini istediği yönünde bir görüş kildirmediğıni, Çalışma ve .Sosyal Güvenlik Bakanı Zıya Halıs içın de "O arkadaş başka şey peşınde" sözünü ifade etmediğini .belirtti. Akyol. "Ziya Halis'in de en az benim kadar ülkesını ve milletini seven bir arkadaşım oldugundan en küçük kuşkum yoktur. Sayın Halis hakkında hıçbir olumsuz düşüncem yoktur" dedi. "İşçi çıkarılmak zorunda kalınmasın" • ADANA (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) - Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, "Biz istiyoruz ki, makul ücret verelim. Ytkıntı halindeki kuruluşlan yıkmayalım. Bu kuruluşlar işçi çıkarmak zorunda kalmasınlar" dedi. Türk-lş'e bağlı Yol-îş Sendikası 1 No'lu Şube'yi 'ziyaret eden Daçe, burada yaptığı konuşmada şunlan söyledi: "İşçinin eline çok geçiyor demek istemiyorum. Ancak olanı verebilirsiniz. Bugün bu işçilere halen yılda 280 tnlyon ödemyor. Türk-îş'in talebi de 237 trilyona tekabül ediyor. 500 trilyonluk bır kaynak. 1.3 katrilyon olan bütçenin yansını yakındır. Önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler olacağını umuyorum." Belediyeler, özerklîk istiyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yerel yönetimkr, yasal, mali ve idari özerklik ıstemlerini yinelediler. Geçen yıl Istanbul'da toplanan Türkiye Belediye Şûrasrnm ıkincisinin, bu yıl 4-7 ekim tarihleri arasında Ankara'da yapılacağı bildirildi. Şûranın tamltılması amacıyla dün basın toplantısı düzenlendi. Açıhş konuşmasını yapan Bakırköy Belediye Başkanı Ali Talip Özdemir. şunlan söyledi: "Yerel yönetimlerin güçlendirilerek mali ve idari özerkhğe kavuşturulması, merkezi yönetimin işlerini kolaylaştıracaktır. Bizler yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile bu sorunlan aşabileceğimize inamyoruz.'' Selvi'den anlamlı ammsatma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DSPGenel Başkan Yardtmcısı Cevdet Selvi. ABD'deki malvarhğmı Türkiye'ye getirme sözünü tutmayan Başbakan Tansu Çiller'in servetine ilişkin TBMM araştırmasının bir an önce sonuçlandınlmasını istedi. SeKi. dün yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Sayın Çiller ve aılesinin ABD'de ve Türkiye'de malvarlığı ve vergi kaçağı ile ilgili TBMM Araştırma Komisyonu raporunun bir an önce sonuçlandınlrnası istenecek midir? Sayın Başbakan' ın 1 yıl önce ABD'deki malvarhğmı Türkıye'ye getireceği sözü unutulmuştur. Bu hatırlatılarak kamuoyunu uyutma ve yanıltma ahşkanlığından vazgeçmesi sağlanabüecek midir?" Hükümetiııkader randevusu ı • Baykal, dün Tnilletvekilleri ile yaptığı toplantıda, "Seçime hazır olun" ve "îhale, aracılık işlerine girmeyin" talimatını verdi. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- CHP'nin ye- ni Genel Başkanı Deniz Baykal, yann gerçekleşti- rilecek hükümet randevu- suna hazırlanırken millet- vekıllerini toplayarak gö- rüşlenni aldı. *Yenibir an- layışla inançla hükümette yer tutma olanağı var mu araştmyoruz" diyen Bay- kal, "Şartlannızı betirkdi- niz mi** sorusuna, "Ben öylebakmıyorum,şartbe~ ürleme, muhtıra hazıria- ma söz konusu degil" ya- nıtmı verdi. Baykal'ın Başbakan Tansu Çiller ile yann otu- racağı hükümet pazarlı- gındaki en önemli koşulla- n, "çalışanlann ücretlerin- de iyüeştirTne. adil bir se- çim yasası, hükümette or- taksorumluluk vedemok- ratikkşmeve ilişkin adını- lann atümasımn güvence- yebağlanmasrolacak. Bu göruşmeden sonra Başba- kan Çiller, DYP Genel tdare Kurulu'nu (GÎK). Baykal da partı meclisini toplantıya çağırarak van- lan noktayı tartışmaya açacaklar. CHP'de kurultay sonrasında gözler hükümet pazar- lığma çevrildi. CHP'nin yeni lideri Deniz Baykal, parti meclisinden (PM) yetki aldık- tan sonra, partıli bakanîarla hükümet he- deflerini çalıştı. Baykal, dün de grubu toplantıya çağırdı. 30'u aşkm millervekılinin katıldığı toplan- tıda, Gaziantep Mılletvekilı Mustafa Do- ğan'ın getirdiği baklavalar dağıtıldı. Baykal da kurultay sonrası gelişmeleri değerlen- dirdiklerini belirterek "Onümüzde hükü- metkonusudavar. Başbakan itebu hafta gö- rüşeceğiz. CHP'ninyenibir anlayışla inanç- la yer tutma olanagi var ım, bakacağu. Bu bir iç hazıruk, ev ödevimiyapmaya çauşıyo- rum" dedi. Başbakan Tansu Çilİer'in CHP erubuyla ilgih eleştırileri anımsatılarak yö- îıeltilen bir soruya da Baykal. "CHP'nin v; da>aruşmasınıgeliştirmek Önemli. Dahabü- tünleşmiş,dayanışmasıru dahaikriyegötür- Ç1ZMEDEN YLKARI MUS A KART SAKIN CIKAAA . müşbirgrnpoluşturacağız" vanıtını \erdı. Baykal. görüşmeden sonra gazetecılerin "Şartlanmzı beliriediniz mi" sorusuna, "O çerç.evede konuşmadık. Ben <»>lc- bakmıyo- rum. Şartbelirieme,muhtıra hazırlama.5\- k şeyler sözkonusu değiT karşıhğını \erdı. "EgiUm belirledinu mi*" sorusuna da "Ku- rultay iradesinin miHet>ekilVeri tarafından dapaNlaşıklığMugörüvorum" yamtını veren Baykal. bazı DYP yönetıcikrının "SHP'den sonraşimdideCHP"\imi sırtımızda taşıya- eağu?" sözlerı anımsatıldığında. "Bizibir- birimize düşürecek tuzak sorular bunlar. Olayın özüne baknoruz. Du\ gusalta%ıriçW ne girmeyiz. O üslupla tahlil etmiyorum. Bunlar siiyfcnir. bunlar shasetin tu/u bibe- ri"" dedi. Edinilen bilgiye göre. toplantınm basına kapalı bölümünde Baykal, adıl bir seçim yasasının onkrındekı en önemli sorunlar- dan bırvoidüğunu söyledi; çeşitli olasılık- lardan söz ederken de "Erkenseçim ihtinıa- li \ar. Seçime hazır olun" dedi. Baykal'ın. bölge barajının kalkması. her ilin bir seçim çevresi olması gerekliliğine değinirken "Öyle bir sistem olabîlir ki, ömeğin 6 mil- letvekiliolanyerde 12ada> gösterilir,sırala- mayı halk \apar. Halk tercih kullanır" gö- rüşünü dıle getirdiği öğrenıldı. Gümriıkbır- liğınin önemine dıkkat çeken Baykal"ın "AP'de sosyalistler çoğunlukta. Biz olma- dan gümrük birliğine girilmesi çok mr. 8. maddenin değiştirilmesi gibi adımlar atıl- malı" dedığı öğrenıldı. Toplantıda. Gaziantep Millet\ekili Ab- dülkadir Ateş'ın -Kurultavda özür diledi- niz.Münferit olaşlarbütünpartiyenıalediV- dL Bunu düzeltmelisiniz** uyansmda bulun- duğu bildirildi. Edinilen bılgıye göre Bay- kal. bu sözlere, "Haklısınız. Bütün partiye mal edilmesi doğru değil. Kurultayda söy- lediklerimizçokilgiçekti. Kamuoyunungö- zü üzerimizde,çok dikkat- H olmalıyız. İhalc, aracılık bir yana bırakılmalı. Dü- riistlük temel ilkemiz ol- mah. MUlct\ekiHerimiz kendilerine gelen aracılık tekliflerini geri çevirmeli. Aramzdabakanolacakar- kadaşlar var. Onlan da şimdiden uyarıyorum" karşıhğını \erdi. Toplantıda tstanbul Mıl- letvekılı ErcanKarakaş" ın da "Yeni bir başlangıçtan söz ediyorsunuz, bu nasıl olacak?Sizin >"apabileceği- niz belirii önceliklerin ya- ^ama geçirilmesi olabilir. Onümüzde bir yıl \an ya- sanıayıholarakbu.5ay de- mektir. Hükümetten>arar umulacak zaman, ortam. 2emingörünmüwr" görii- şünüdile getirdiği öğrenil- di. Baykal. hükümet pa- zarlığında "ortak vönetim anlayışı, CHP'nin ekono- miyk ilgiliönemlikonular- dadasözsahibiolnıasLadil birseçimyasası*"koşullan- nı da gündeme getirecek. Görüşmede partilı bakan- lann uyanları doğrultu- sunda. CHP'nin duyarlı olduğu konularda Başba- kan Çiller"ın "oyalama" taktiği ile ilgili sıkıntılann da dile getırilmesı ve özel- likle demokratikleşmeye ilişkin bazı adımlann atıl- masının zamanlamasının güvenceye bağlanması ko- nulannm da gündeme ge- tınlmesı bekleniyor. Baykal, dün Hak-iş. Konfederasyonu Başkanı NecatiÇelikile yaptığı görüşmede, hükümet konusunda •'epeycehaarhk'" yap- tığını belirterek. "Bireksik var; DYP'liba- kan arkadaşları dinleyemedim. Koalisyo- nun işleyişi Ue il^li şikâyetleri, rahatsızhk- ları ve önerilerini orta>a ko> malannda y&- rar var. Sayın Başbakan da bizim arkadaş- lanmızla görüşebilir. Birtikte yeni bir baş- langıç yapacaksak, her iki tarafı da dinle- meliyiz" dedi Baykal, SHP-DYP hükü- meti kurulduğundatoplumda. bu koalisyo- na bir "sahiplenme*'oiduğuna da dikkat çe- kerek, •*Umutederimkû5nümüzdekigün- lerdeyürüteceğimı/ çalışmalar sonundaor- taya çıkacak yeni oluşuma bir kredi açma. sahiptenme geregi yeniden duyutur" dedi. Baykal. yeni MYK ile bırlikte bu sabah Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel"i ziya- retedecek. Ögleden sonra da MYK'nin top- lanarak göre\ bölümü yapacağı bildirildi. Refah Partisi'nin kasası Mercümekyargılandı Düzen tJnrversitesr kurmak için Sultanbeyli'de ahnan arsanın sonradan hukuk dışı yoUaria işçüere satildığı haberini veren 19Şubat 1994 tarihli Cumhuriyet kupürü Refah'uı hergünyeni biryolsuzhığu ortaya çıkıyor ••Refah adaylannın yolsuzluklunçorapsöküğügibi; ortaya dÖkülme>'e başladı. ; RP'nin tzrnir Büyükşchir \ Betediyesi başkan adayı \ Süleyman Akdcmir'irv adanı dövmektcn 2 ayoeza akiıg» ortaya çıkü. : • AdanaBüyiikşehirbaşkan \ , adayı Enan Yülck.hayali \ ihracata dcstek vermcklc \ suçlanan bürokraüar arasmda.1 TavşanirrunRPUbclcdiyc \ başkammn da sarkmühkıan \ cessaaklığıöncsürûldü. ş CMİI *A<MI DÜzen UnlwerSlt««l' 'Üniversite' arsasıııısattıîar • "Adil Diucn ÜnivcrsiteM" kurmak. için devletten ahnan 100 dönümlük arsa piirecUctnrrek Almanya'daki TürW işçilcrinc satıidı Refah'h Sultanbc>-li Beledi>c Başkunt Ali Nabî Koçak. arsanın ırnura açıkiı&ınıdoğnjüadı. WH7Sfl '•»SMPBBMMBBBSr'r" 4 Adîl Düzen Ümversitesf davasıIstanbulHaberSenisi - Bosna'ya yardım adı altında toplanan paralan yerine ulaştır- madığı iddiasıyla hakkında w yardım topla- ma yasasına muhalefet etmek" ve u hizmet nedeniyle emniyeti suiistimar suçlanndan 5.5 yıl hapis cezası ıstemiyle dava açılan Süleyman Mercümek'in yargılanmasma dün Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Samk avukatlan Fuat Sağıroğhı ile Ab- durrahman Karaalioğlu'nun katıldığı, Sü- leyman Mercümek'ın ıse gelmediği duruş- mada. tanık Ali thsan Tüzün ıfade verdi. Daha önce dinlenmesıne karar venlen ta- nıklar NihalTokmak \ e Haül Ayan ise du- ruş.maya gelmediler. Süleyman Mercü- mek'le Suftanbeyli sınırlan içinde bulunan arsasını satrtvak istediği sırada tanıştığını söyleyen Ah lhsan Tüzün. "Arsanın imar açısından bazı sakıncalan olduğu soyleni- yordu. Ben de arsanın ortağı olan oğlum ve kayınbiraderim Ue görüştüm. Daha sonra da Süleyman Mercümek'e sattım1 " dedi. Mercümek'ın arsayı bir şırket adına satın aldığını behrten Tüzün. daha sonra bu ar- sanın parsellenerek satıldığını duyduğunu söyledi. Süleyman Mercümek'e Bosna- Hersek'e gönderilmek üzere para yardı- mında bulunmadığını savunan Tüzün, an- cak tanımadığı bazı kişilere Bosna'ya yar- dım olarak para verdiğinı söyledi Mahke- menin "Z.iraat Bankası'na para vatırmışsı- nız. Bu hesabın Mercümek ile bir ilgisi var m\" şekhndekı sorusuna Tüzün. •'Gazete- de gördüğüm bir haber üzerine Bosna'ya \ardım amacnla bir bankava 500 bin lira Yılmaz, iktidarın evleri, sokakları, memleketi yaktığını söyledi: Türkiye'yi seçilmemişler yönetiyorSUSURLUK (AA) -ANAP Genel Başkanı Mesut Yıhnaz, "Mutfakta yangın var, bu yangını söndüreceğiz"" diyerek 4 yıl önce iktidara gelenlerin hiçbir şeye çözüm getiremediklenni savundu. Yılmaz, "Bunlar evleri, sokaklan, memleketiyaktıter" dedi. Denizli'den başlattığı yoırt gezisini Erdek'te sürdüren Yılmaz. Göbel beldesi ve Susurluk'ta yurttaşlara hitap ettı. Susurluk'taki mitingde sözlerine "Sizden oy istemeye degü, hatınma sormaya geldim*' diye başlayan Yılmaz. şunlan söyledi: "Bunlar seçimden kaçryorlar. Yasa teklifı verdik. kabiıl etmedikr. .^rkadaşlanmız istifa etti, onu da kabul etmediler. Seçime gjtmeye niyetteri yok." Mitinge katılanlara, fc Bu hükümetten memnun musunuz" sorusunu yönelten Yılmaz. olumsuz yanıt ahnca, şöyle devam etti: *Ben her yeri dolaşıyorum. Daha bu hükümetten memnun olanı görmedim. Bu hükümetten kurtutananın anahtan sizin elinizde. Görev s'ıze düşüyor, Ne kadar kaçartarsa kaç^mlar, sandığı önünüze getirmeye mecburlar. 1991 seçimlerinde otobüsun üzerindenyan beline kadar sarkan bir baba vardı. Mutfaktaki vangmı sondüreceğini söylüyordu.lşsizlere iş bulacağını vaat ediyordu. Şimdi bunlar mutfağu e\i, sokaklaru memleketi yakülar. "lşsizliği bitirece|iz" sözünü verenler, Türk çiftçisine ürününün bedelini vermeyerek, ekim alanlannı azalttılar. Fabrikatar daha az çahşıyor, işstdik daha çok artıyur. Vediğimiz ekmeğin buğdayinı dışarıdan getiriyoriar. Nerde a "benım çiftçim, benim köylüm' diyen baba" Yılmaz, 35 bm esnafm Bag-Kur borcunu ödeyemedıği için 10 gün hapse mahkûm edıldiğinı kaydederek "Hapishaneterde yer olmadığı için sırava koymuşlar. Hiç hapishane kmruğu olur mu? Bu ülkeyi sekiz >ıl biz yönettik. Bu dönemde >ag. şeker, sigara kuyruğu gördünüz mü? Işte bunlar kuyruklan yeniden getirdiler" dedi. ^emiz tekparti AM\P^ İktidann halktan fedakarhk ıstediğini. ancak ülkeyi yönetenlerin vabancı ülkelerde milletin dövızi ile yatırım yaptıemı öne süren Y'ılmaz. *§u hanıma bakın. Bir de utanmadan çıkıyor 'Çocuklanmın geleceği için Amerika'da yatınm yaptım' diyor. Türkiye'nin geleceğine güvenmeyene siz gü>enir misiniz" diye sordu. ANAP'ın. üzenndeki suçlamalardan ve iftiralardan aklanmış tek parti olduğunu söyleyen Yılmaz. sözlerini şöyle sürdürdü: ~Bugün Türkiye'yi yönetenler siyaseti kirlettiler. O baba bizim için Bunlardan hesap soracağım 1 diye iktidara geldi. Hakkımuda iftiralar ortaya attılar. Ama şimdi bir tek iddialan büe kalmadı. Arkadaşlanmızı mahkemelere \erdiler. Yargı onlan akladı. Daha Türkiye'de bizim gibi imtihandan geçmiş, aklanmış bir parti yok. Ama bize iftira edenkr şimdi Meclis'ü hükümeti bir kenara bırakmışlar, Türkiye'yi seçiknemiş insanlarla yönetiyorlarr Y'ılmaz. hükümetin yanlış pdlitıkalanyla işçileri greve sürüklediğini ifade ederek konuşmasını şöyle tamamladı: "Yann işçiler greve başlaymca bunun zarannı kim görecek.?Hangi akılsız hükümet işçileri gre-ve sürüklüyor, fabrikalan kapatıyor. Artık biz bu hükümetten hiçbir şey beklemeyiz. Biraz daha dişinizi sıkın, sandıgı önünüze getirmek zorundalar." para yatırdım. Ancak hangişube olduğunu ammsamtyorum. Kartalşubesi olabilir" ya- nıtını verdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı AB Nabi Koçak, 1994 genel yerel seçimleri öncesin- de patlak veren "Adil Düzen ÜnKersitesr skandahyla ilgili olarak arsayı pazarlayan- lan tanımadığını. bu kişilerin belediyeye başvurarak parselizasyon yapılmasını iste- diklennı söylemişti. Koçak. arsayı alanla- nn üniversıte kurma karanndan "Arsa ko- nutların arasında kaldı" gerekçesiyle vaz- geçtiklerini belirtmişti. Ko- çak. ısrarh sorular karşısında arsayı parselleyen şirketın Ya-Da AŞ adlı şirket olduğu- nu açıklamıştı. Yapılan araş- tırmalar sonunda bu şirkete Süleyman Mercümek ve oğ- lu Adnan Mercümek'in or- tak olduğu saptanmıştı. Mer- cümek. daha önce katıldığı dunışmada, bu arsayı Alman- ya'da oturan işçilere ev yapıp satmak için aldıklannı. ancak daha sonra paralannın yet- memesi üzerine parselleyip tapukarşıhğı sattıklannı söy- lemişti. Mahkeme. "Evyapa- cnğı* denilerek para toplan- masına karşın e\ yerine arsa verilmesinin "dolandınahk" suçu kapsamına girebileceğı gerekçesiyle Meroümek'ten ek savunma istemişti. Daha sonra söz alan sanık avukatlan ise adli tatil nede- niyle tanıklan getiremedikle- nni beîirterek, Bosna için toplanan makbuzlann ve A- dem Hadcic'ın yetkili oldu- ğunu belirten belgenin bu- lunduğu dosyayı mahkeme- ye sundular. Mahkeme. ta- nıkların dınlenmesi için du- ruşmayı 23 Ekim 1995 tanhi- ne erteledi. HtKMET ÇETtNKAYA AcımasnlığınGölgesinde... Kulaklan sağir eden bir patlamanın ardından şarap- ne! parçaları çevreye uçuştu... insanlar çığlık çığlığa kaçışıyorlardı... Kafeteryanın mavi demir parmaklıklannın yanında iki kişi yereyuvarlanmıştı. Çevre bir anda 'kan gö/ü'ne dönüştü... 35 yaşındaki Muzaffer Yıldız'dı yerde cansız ya- tanlardan biri. Az ötede simitçi arabası duruyordu. Gaziemır'de TANSAŞ mağazasının önü, 'ana-ba- faa günü'nü andırıyordu. Kuşadası, Gümüldür'dekı yazlıklanna gidenter, araçlannı park etmişti 'sıcak ek- mek' almakiçin... Hastanede bir kadm ağlamaklı anlatıyordu: "Aracımız anza yapmış, kocam tamirci aramaya gitmişti. Bir anda patlama oldu. Kayınbiraderim öl- dü..." Kadın, televizyon kameralarının karştsında gözle- rini kapatıyordu. Besbelli hâlâ o anı yaşıyordu... Beş kişı ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı Gaziemır'de. Gözü dönmüş 'çete/er', ikinci kez izmir'ı seçmişti... Hedef, HavaTeknikOkullarKomutanlığrndan 'pa- zar /znı'ne çıkan er, erbaş ve yedeksubay adayı öğ- rencilerdi... Cumhuriyet'in dün birinci sayfasında arkadaşımız Necati Aygın'ın çektiği fotoğrafa bakıyorum. Kaldınma oturmuş acılı bir insan... Ağlayan kişi, parçalanarak yaşamını yitiren 58 ya- şındaki Nadir Sakallıoğtu'nun kardeşi... insanı kahreden, insanın içinde fırtınalar, kasırga- lar estiren bir görüntü... 8u, bir vahşetin, alçaklığın, puştiuğun, haintiğin belgesı... Bir pazar sabahı Gümüldür'dekı yazhklarına git- mek için yola çıktıklarında böyle bir hain tuzaktan habersizdi onlar... Ege, eylülün son günierinde yazı yaşıyordu. Mas- mavi gökyüzü, Ege'nin kıyılarından henüz aynlma- mıştı... Onlar, bir hafta sonunun tadını çıkaracaklardı... Ama olmadı. Hain pusu onlan Gaziemır'de yaka- ladı... • • • Simitçi Muzaffer Yıldız, er Sefer Ağlar, emekli öğ- retmen Veli Erefe, Selami Sayıher ve Nadir Sakal- lıoğlu'nun fotoğraflarına bakıyorum... Içimden bir şeyleri alıp götürüyor... Sonra bir sızı büyüyor yüreğımde... Gece Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programındaay- nı fotoğrafları görüyorum. Bir acımasızlığın, kalleşli- ğin içinde yüzen alçaklann. insan yaşamını bu den- lı nasıl yok saydıklannın nedenlerini aramaya başlı- yorum... 58 yaşındaki emekli öğretmen Veli Erefe'nin fotoğ- rafına bakıyorum birkaç kez. Acaba nereden tanıyorum? izmir'de onunla hiç karşılaşmamış mıydım? Hiç yabancı gelmtyor Veli öğretmen bana... Veli öğretmenin evi çok yakınmış TANSAŞ'a. Sa- bahları geiip çay içip gazetelerini okurmuş. Ya simitçi Muzaffer Yıldız? Acaba o nereli? Sanınm Doğu ıllerinden. Belki Mardin, belki Diyar- bakır, belki de Urfa'dan göç etmişti ailesi... .,,,!.. • Simit satarak yaşamını sağlıyordu... Muzaffer evliydi ve iki çocuk babasıydı... Bir pazar sabahı şafak sökmeden kalkıp Kahra- manlar'daki simitçi fırınlannın birinin önüne gitmişti... Üç-dört saat sonra ölecegini bilmiyordu Muzaffer. Üç-dört saat sonra o hain tuzağayakalanacağını hiç düşünmemişti... Gaziemir'de bir pazar sabahı saat tam 09.50'de patladı bomba... Şarapnel parçalan dağıldı çevreye... Ortalık 'kan golü'ne dönüştü... Muzaffer, simitçi arabasının yanında can verdi... • • • Gazete manşetlerınde, televizyon haberlerinde bir kalleşlığin, hainliğın belgesi sergileniyor... Masum insanları katleden onlar... Kürt yurttaşlanmızın yaşadığı köyleri basan, ço- cuklan bogazlayan onlar... Hatay'da maden ocağındaki işçileri kurşuna dizen onlar... Bu arada Dublin'de toplantılar yapılıyor. ABD, In- giltere ve Fransa'nın himayesinde bir Kürt devleti oluşturulması süreci başlıyor... Dublin'de Sevr'in taraflarını anımsatan bir oluşum gerçekleşiyor... Milliyet'ın haberine göre Ankara Talabani'yle flört ederken Talabani, Apo'nun koluna giriyor... Bir oyun oynanıyor Türkiye üzerine... Rolleri kim dağıtıyor? Orası çok önceden biliniyor... Bir kez daha bakıyorum gazetelerdeki fotoğrafla- ra... Muzaffer ve simitçi arabası... Ağlayan bir kardeş... Bir 'yağmur buiutu' geçiyor, bir tuhaf yalnızlık be- liriyor insanın yüreğinde... Uzun bir gecenin sonundayeni bir güne soluk alır- ken ağaçlarda tek yaprak kımıldamıyor... Acılarla dolu yüreklerde gn bir çizgi yürüyor... ZX)NGULDAK 2. İÇRA DAİRESİ DAVTTKÂĞIDI 1^43050 Alacaklmın adı. soyadı: Nurettin Semerci Vek. Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu Borçlunun ad). soyadı: Cafer De- mırcı Haczin yapıldığı gün: 27.4.1995 tanhtnde Beycu- ma Çukurören köyü Mehmet Çay ı mevkıi. ada 131, par- sel 29'daki taşınmaztn kaydının haczı. (Borçlu hıssesi- nın) Alacaklı tarafindan aleyhinıze yapılan icra takibin- de; aleyhmize yapılan kambiyo senetlerine mahsus icra takıbinde: 163 ödeme emri ılanen 2^.1.1995 tarihli Mil- U Gazete"de ilanı yapılarak takip kesınleşmış ve yukan- da ada ve parselı yazıh taşınmazın kaydı 27.4.1995 tarı- hınde haczedılmiş olup: llK'nın 102. maddesıne tevfi- kan yapılan hacız sırasında hazır bulunmadıgından işbu kâğıdın teblığtarihınden ıtibaren adı geçenkanunun 103. maddesı gereğmce kanunı süreye 30 gün ilavesı ile 33 gün tçmde haciz tutanagını tetkık ve bir diyeceğinız var- sa bildırmenız içın icradaıresine başvurmanız tebliğ olu- nur. Basm: 41665 ERDEK KADASTRO R\KtMLtĞİ'NDEN DosyaNo: 1988 116-19933 Davacı SabihaKayalar tarafından Rasime Ugurlu vs. aleyhlerine açılan kadastro komisyonu karanna ıtıraz davasının yapılan açıkyargılaması sonunda. l/2< 1993 ta- rıhlıhüküm ile dav arun reddine kararverilerek, tespıt ma- lıklerinin payları oranmda tapuya tesciline kararverildi- ğı, temyizüzerine Y'üksekYargıtay 7. HukukDairesı'nin İ7,1 1995 tanhh ılamı ile hükmiin onandığı. ancak da- valılardan Rasime Uğurlu'nun bıldırılen Şehreküstü Mah Okul Sokak No: 6 - Bursa adresıne karar ve Yar- gıtay ilamınm tebliğ edilemediğınden. ilanen teblığıne karar verilmis. olup. işbu ılanın ılan tarihinden ıtibaren 15 gün sonra karar \e Yargıtay ılamının tebliğyenne ka- ım olmak üzere ılan olunur. Basın: 41644
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle