13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyel tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni: Orhan Erinç # Dış Haberier Ergun Balcı • Istıhbarat Yalçın YayınKurulu İlhanSel<uk<B<u,kan>. Genel Yayın Koordinatörü: Hikmet Çakır • Ekonomı: Bfilent Kızanlık • Kültür: Oriıan Eriırç. Okta\ Kurtfaöke. Ç e t i n k a \ a 0 Yazıişleri Müdürlen. HandanŞenköken • Spor. Abdülkadir Yücelman Özgen Acar, Hikmrt Çetinkaıa. fbrahim VlldlZ Dinç Tayanç (Sorumlu) • Makaleler Sami Karaören • Çe\ın: Seyfettin Şükran Soner, Ergun Balcı, Dinç • Haber Merkezı Müdürii Hakan Kara Turhan • Duzelıme Abdullah\azıcı«Bılgı-Bd- Ta>anç, tbrahim Yıldız. Orhan • Görsel Yonetmen. Fikret Eser ge Edibe Buğra • Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu Bursalı. Mustafa Balba>. Ankara Temsılcısı Mustafa Balba) • Haber Müdürii MüesseseMudürü Ero)Erkut*Ko- Doğan Akjn Atatürk Bulvan No. 125. Kat 4, Bakanlıklar- ordınatön Ahmet Korulsan 9 Ankara Tel 4195020(7hat), Faks: 4195027 •izmırTem- Muhasebe: Büknt Yeoer • Idare: sılcısı:SerdarKızık,H.ZıyaBlv 1352 S.2/3 Tel: 4411220. Hüseyin Girer • lşletme: Önder Faks:4419117»AdanaTemsılcısı ÇetiDYiğenogu,lnönü Çetik«Bilgı-ışlem:NaBİnal»BU- Çd. H9S.No:l Kat.l,Tel. 3522550. Faks 3522570 gısayarSıstem. MûrüvetÇBer MEDYA C: • Yoneom MEDYA G: • Kurulu Başkanı-Genel Yonetım Kunılu Müdür Gulbin Erdumn Başkanı - Genel • Koordınatör Reha Müdür ÜstSn Ak- Işıtmın • Genel Mudür men • Murahhas Yardımcısı. Mine Akdağ üye: Bora Gönenç > aytmla>an >e Basan: Yenı Gun Haber Ajansı. Basın \e Yayıncflık A.Ş TürkocaŞı Cad 39 41 Cagaloğlu 34334 Is! PK 246 Islanbu! Te! (0,212) 512 05 05 (20 hat) Faks (0/212)513 85 95 19EYLÜL1995 tmsak:5.15 Güneş: 6.41 Öğle: 13.05 İkindi: 16.31 Akşam 19.15 Yatsı: 20.36 MEDYA C Tel 514 07 53 - 513 95 80 - 513 84 60-61, Faks. 5118466 İstanbul'da elektrik kesintileri • İSTANBUL(AA)- tstanbul 'da bazı semtlerde uygulanan elektrik kesintisinin yüklenici firmadan kaynaklandığı bildirildi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamada. 17 eylül pazar günü, Ataköy ve civan ile Etiler, Arnavutköy ve Bebek'teki bakım ve onanm çalışmalannda, yüklenici firmanın yeterli eleman bulundurmaması sonucu kesinti programının bazı bölgelerde uzadığı bildirildi. Açıklamada, bu konuyla ilgili işi yürüten yüklenici firma hakkında yasal işlemlenn başlatıldığı da belirtildi. Karayollarmda bakım çalışması • İSTANBLL(AA)- Istanbul'da bazı kavşaklarda yapılacak tecrit yenileme ve tnastik asfalt kaplama çalışmalan nedeniyle sürücüler, geçici trafık işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyanldı. Karayollan 17. Bölge Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 0-3 otoyolunun Vatan Caddesi Köprülü Kavşağı ve Mahmutbey üstgeçit köprüsünde tecrit yenileme ve mastik asfalt kaplama çalışmalan yapılacak. Açıklamada, onanm çalışmalanmn 31 ekim tarihine kadar tamamlanmasının palanlandığı belirtildi. Caninin beyni araştırılacak • Dış Haberier Senisi- ABD'de 17 kişinin katili Jeffrey Dahmer"in beyni bilimsel araştırma konusu oluyor. Geçen yıl kasım ayında cezaevinde bir mahkûm tarafından dövülerek öldürülen Dahmer'in cesedi o zamandan beri, ailesi henûz bir karar veremediği için morgda saklı tutuluyordu. Sonunda cesedin yakılmasına karar verildi. Ancak yakmadan önce beyni çıkanldı. Aile, Dahmer'in beyninin tibbı araştırmalar için alıkonulmasını kararlaştırdı. GİLAIVın ikinci mağazası • Haber Merkezi- Türkiye mücevher sektörünün önde gelen kuruluşlanndan GİLAN, Akmerkez'deki mağazasından sonra ikinci şubesini Nuruosmaniye Caddesi üzerinde açtı. Sekiz katlı bir binada hizmete giren mağazada iki kat müşteriler için aynlırken, diğer katlarda kuruluşun idari ve halkla ilişkiler birimleri faaliyet gösterecek. Dünyamn en yaşlı kadını • NEW YORK(AA)- Dünyanın en yaşlı kadımnın 1842 yılında doğan Amerikalı Beulah Trent olduğu saptandı. Doktorlar Arkansas eyaletinin Fayetteville kentinde yaşayan 153 yaşındaki Beulah Trent'in 'son derece sağhklı' olduğunu belirttiler. Trent"in, iç savaşla ilgili anılannı bır sekretere yazdırdığı ve kitabın yakında "Güneylı Bir Güzelin Anılan' adı altında piyasaya sürülecegi ifade edildi. 3. Türk kurultayı • ANKARA(AA)-3 Türk Devlet ve Topluluklan Dostluk, Kardeşlik ve Iş Birliği Kurultayı 30 eylül-2 ekim tarihleri arasında Izmir Çeşme Altınyunus Tatil Köyü'nde toplanacak. Kurultayla ilgili olarak, dün bir basın toplantısı düzenleyen Türk Devlet ve Topluluklan Dostluk. Kardeşlik ve lş Birliği Vakfı (TÜDEV) Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdulhaluk M. Çay, kurultayın amacını şöyle açıkladı: "Bu kurultayın amacı. Türk devlet ve topluluklan arasında dostluk, kardeşlik ve iş birliğini geliştirmek, dost ve kardeş ülkeler arasında bağımsızlıklara karşılıklı saygı gösterme ve iç işlerine kanşmama, eşitlik ve mütekabiliyet esaslanna dayalı ilişkilerin kurulmasına yardımcı olmaktır." Yandıktan sonra harabeye dönen Adile Sultan Sarayı yeniden inşa ediliyor Kandiliry e merkezi •Başkanlığını Prof. Dr.Türkan Saylan'ın yaptığı Kandilli Kız Lisesi Eğitim Vakfı tarafından aslına uygun olarak inşa edilecek kültür merkezinde aynı anda 500 kişiye hizmet verebilecek nitelikte ziyafet ve toplantı salonu ile 250-300 kişilik konferans salonu, sergi salonları. kokteyl salonu, küçük özel yemeİc salonlan ve binanın tarihsel özelliklerini sergileyen müze de bulunacak. Elde edilecek gelir, eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılacak. MİYASEİLKMJR İstanbul'da tarihi binalannda yıllardan beri hizmet veren okullar, getirisi yüksek bu binalan bir bir terk etmek zorunda kaldılar. Terk edilen bu tarihi binalar, çogunlukla o- tel, restoran ve iş merkezi olarak yeniden düzenleniyor. Tarihi mekânlann ve Istanbul'un dogal güzelliğini yansıtan arsalann tükendigi kent merkezinde, gözler hemen eğitim ve kültür hizmeti veren bu tür yerlere çevrili- yor. Ancak yıllarca Kandilli Kız Lisesi ola- rak hizmet veren Adile Sultan Sarayı'na gözlerini çevirenlerin beklentileri boşa çık- tı. 1986 yılında yanarak harabeye dönen Adile Sultan Sarayı, kültür ve kongre mer- kezi olarak yeniden inşa ediliyor. Bu pro- je; bir grubu ya da kişiyi zengin etmek ama- cıyladeğil, Kandilli Kız Lisesi'nin daha iyi koşullarda eğitim vermesi ve eğitim düze- yinin yükseltilmesi için Kandilli Kız Lise- si Kültür ve Eğitim Vakfi tarafından gerçek- leştiriliyor. Sarayı daha önce Sabancı ve Polat Grubu almak istemişti. Kandilli Kız Lisesi Vakfi'nın (KAN- KEV) girişimi ile başlatılan proje kapsa- mında, sarayın restitütasyon projelerine uy- Yülarca Kandilli Kız Lisesi olarak hizmet veren Adile Sultan Sarayı, 1986 yüında ya- narak harabeye dönmüştü. gun olarak yeniden inşa edilmesi. ulusal ve uluslararası nitelikte toplantılann yapıla- bilmesini sağlayacak özellikte donatılması planlanıyor. Saray için hazırlanan ön mima- ri projesinde, 500 kişiye hizmet verebilecek nitelikte bir ziyafet ve toplantı salonu. 250- 300 kişilik toplantılara olanak veren bir konferans salonu. çeşitli kültür ve sanat et- kinliklerine olanak veren sergi salonlan, kokteyl salonu ve binanın tarihsel özellik- lerini sergileyen müzesi, küçük özel yemek salonlan, komisyon toplantı odalan. din- lenme, basın, delegasyon odalan yer alı- yor. Adile Sultan Sarayf nın bu proje için tahsis edildiğiru belgeleyen sözleşme, ge- çen ay Milli Eğitim Bakanlığı ile KAN- KEV arasında imzalandı. Prof. Dr. Türkan Saytan'ın başkanlığın- da 1995 yılında kurulan Kandilli Kız Lise- si Kültür ve Eğitim Vakfı. 1986 yılında ya- nan ve terk edilen tarihi binanın daha faz- la harap olmasını önlemek için aslına uy- gun olarak yeniden inşa edilerek kültür ve kongre merkezine dönüştürülmesi yönün- deçaba sarf ediyor. Destek isteniyor Vakıf yönetımi, sadece Kandilli Kız Li- sesi mezunlannı değil. Kandilli'de oturan- lan da destek vermeye çağınyor. Projenin tamamlanmasından sonra elde edilecek ge- lir, Kandilli Kız Lisesi'nin eğitim düzeyi- nin yükseltilmesi amacıyla kullanılacak. KANKEV yönetimınde Başkan Türkan Saylan dışında Kandilli Kız Lisesi mezunu mimar Filiz Oztürk, Hüseyin Oztürk, Prof. Dr. İmreOrhonda bulunuyor. Ön proje ça- lışması tTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. lmre Orhon, Prof. Dr. Ha- san Şener ve Prof. Dr. Mehmet Küçükdo- ğu tarafından yapılan sarayın iç temizliği, liseden mezun olanlann yardımıyla gerçek- leştirildi. Vakıf yönetimi, projeyi tanıtmak için pa- zar günü sarayın bahçesinde bir tanıtım kokteyli düzenledi. Kokteyle Istanbul Va- lisi Hayri Kozakçıoğlu. Toplu Konut Idare- si Başkanı Yiğit Gülöksüz ve Kandilli'de oturan tanınmış ışadamlan da katıldı. Top- lu Konut tdaresi Başkanı Yiğit Gülöksüz, önümüzdeki yıl yapılacak HABİTAT kong- resi için sarayın uygun bir mekân olacağı- nı, bu nedenle yardrni konusunda elinden geleni yapacağını söyledi. Sarayın tarihçesi Suitan II. Mahmud'un kızı Adile Sultan (1826-1899) için 1876 yılında inşa edilen saray, Boğaziçi'nin Anadolu yakasında. Kandilli'de bulunuyor. Sarayı çevreleyen koruluğa, sahil yolundaki kapıdan girili- yor. Düzgün bir biçimi olmayan saray ar- sasının ön yüzü sahil yoluna, arka yüzü ise Sıraevler Sokağı'na bakıyor. Önde üç, ar- kada iki katlı olan sarayın 55 odası bulunu- yor. Galatasaray Sultanisi'nin Adile Sultan Sarayf nda açılması düşünülen kız okulu- nun faaliyete geçmesi 1916 yılında gerçek- leşiyor. Türkiye'nin ikinci kız lisesi olan okul, Almanya'dan bu iş için özel olarak ge- tirilen Frau Crommer'in idaresine verili- yor. 10 yıl öğrenim süreli Kandilli Inas Mek- teb-i Sultanisi, 1924-1925'te yapılan deği- şiklikle Kandilli Kız Orta Mektebi'ne dö- nüştürülüyor. Daha sonra 1931 -1932 öğre- nim yılı başında okul tekrar lise olarak eği- tim faaliyetlerine başlıyor. Okul, 1969- 1970 öğretim yılıyla birlikte yeni yapılan binaya taşınırken tepedeki tarihi bina ise 1986 yılında geçirilen yangma kadar pan- siyon olarak kullanıldı. 'Fiyat düşürme sayesinde turizm canlandı' BÜLENT ECEVİT / SABİT HORASAN HADİM (Konya) - Türkiye'ye gelen turistler kişi başı- na 612 dolar bırakıyor. Turizm Bakanı İrfan Gürpınar. se- zon başında öngördükleri 7.5 milylon turist ve 4.6 milyar dolar gelir hedefinin aşılacağını söyledi. Rekabet nedeniy- le fiyat düşürme politikasıyla Türk turizmini canlandırdık- lannı belirten Bakan Gürpınar, "Gelir olarak en bü\ükra- kiplerimizden biri olan Ynnanistan'ı geride bıraktık. Önü- müzdeki \ıllar Türk rurizminin atak yılı olacaktır"dedi. Kış aylannda tesislerini açık tutan ışletmeler için birteş- vik önerisini Bakanlar Kurulu'na sunacaklannı açıklayan Bakan Gürpınar. Otelciler Birliği Yasasfnm da 23 eylüle kadar çıkacağını bildirdi. Konya'nın Hadim ilçesinde düzenlenen 5. Bağ Bozumu Kültür ve Turizm Şenlikleri'ne katılan Turizm Bakanı lr- fan Gürpınar, uyguladıklan turizm politikasmın tuttuğu- nu bildirdi. Akdeniz sahillerinde konaklayan turistlerin gündüzleri Toroslar'a çıkarak Anadolu'nun da turizm ha- reketinden yararlanmasını düşündüklerinı söyleyen Tu- rizm Bakanı Gürpınar "Bugüne kadar turizm deniz kı>i- lannda kum güneş ve anrik kentlerin gezimiyle anlaşılıyor- du. Turizmin artık Türkiye'nin biitün şörelcrinde 4 mev- sinı 12 ay yapılabileceği polirikası tuttu. Bağ Bozumu Şen- likleri'de bunlardan biri. Bu \öreye verli ve yabancı turist- leri çekmek için düşünülen projeterin h^ata geçmesi için uğraşıyoruz" dedi. Hadim Belediye Başkanı Mürsel Ay- rancı da doğasıyla, havasıyla Toroslann da turizmden ya- rarlanmasını istediklerini ve yörenin kültürünün tantılma- sı için çabaladıklannı belirtti. Turist sayısı artacak Ağustos ayında 1 milyon 70 bin. temmuzda 1 milyon 8 bin tunstin ülkeye giriş yaptığını anımsatan Bakan Gürpı- nar. sezon başında öngörülen 4.6 milyar dolar turizm ge- liri ve 7.5 milyon turist sayısının aşılacağını kaydetti. Tu- rizm gelirlerinin reel olarak azaldıgı yönündeki eleştirile- re katılmadığını belirten Gürpınar, "Türkiye'de turist sa- >ısında azalma yok, gelen turistin de gelir düze> inde düşüş yok. 1986 > ılında turist başına harcama 550-600 dolar dü- şüyordu, bugün 612 dolara gelmiş durumda" diye konuş- tu. Gürpınar konuşmasını şöyle sürdürdü: "En önemli silahımız fryat düşürmekti Çünkü Ispan- ya'dan İtalya'dan Yunanistan'dan \ç diğer rurizıtı Olkete- rinden turist kapmak için rekabete giriyorsun. En önemli unsur fiyat polhikasıydı. Biz fî\at politikasını en ivi şekilde kullandık ve o nedenle de turist bize döndü. Bakın Yuna- nistan 10 mihon turist çekhor. 3 milyar dolar turizm geü- ri >ar Yani gelir olarak Yunanistan'ı aştık. Bu çok önem- li)dL Yunanistan turizminde yüzde 25 dolaymda gerileme var. Yunanistan'da çıkan yazılarda Türkiye'ye dikkat edin güzel şeyier oluyor deniliyor. Fryatlar düşük doğrudur a- ma bu bir rekabet Fiyat politikası Türk turizminin geliş- mesi için çok önemli müsbet bir olaydır." îsveç dergisinden Türkiye'ye turizm övgüsü GÜRHANUÇKAN STOCKHOLM - ts- veç'te yayımlanan haftalık dergilerden Allas (170 bin) turizmde Türkiye'ye tam not verdi. Derginin turizm redaktörleri Thorbjörn Falk ile Thomas Jönsson, ülkemizi Alanya'dan tstan- bul'a dek kıyı şeridini izle- yerek gezdi, yazarlar ayn- ca Pamukkale'yi de ziyaret etti. Derginin 8-14 eylül arasını kapsayan sayisında Türkiye izlenimleri 4 say- faya yayılmış olarak yer alıyor. Yazının başlığı T H kabasa dolu Türkiye'de alışveriş et ve eğlen!" Bazı yörelerle ilgili yo- rumlann birbölümü şöyle: Çeşme yine gözde Çeşme: Bir zamanlar rur- laria sık olarak gidilen Çeş- me, birkaç yıl sönmüştü. Şimdi yeniden gözde. Son 5 yıl içinde bu şirin ve çe- kici beldenin çehresi fazla değişmemiş. Beldede hâlâ geçmiş zamanlara özgü çe- kici bir atmosfer var. Orne- ğin sahibi içinde bulunma- yan butiğin kapısı açık, a- ma girişe enlemesine bir baston dayanmış. Bu bas- ton, "Birazdan geliyorum" 1 demek. Yani burada halk bugün bile birbirine güve- niyor. Kuşadası: Bu güzel bel- de, turist taşıyan büyük ge- milenn sık olarak gelme- sinden ötürü uluslararası bir kimliğe büründüğü için çok tipik Türk kenti değil. Alanya: Halen Isveçlile- rin en rağbet ettiği tatil ye- ri durumunda. Geceleri bu- tiklerin ve restoranlar açık olması. sıcak yaz akşamla- nnın değerini arttmyor. Kalenin ikiye ayırdığı ken- rin her iki kıyısında da yü- zülebiliniyor. Bir zamanlar Kleopatra'nîn bu kryrlan yeğlemesinin nedenini an- lamak güç değil. Bodnım: Kale, liman. dar sokaklar, butikler ve Sakız adasına feribot. Ayn- ca Bodrum'da antik çağın harikalanndan Halikarnas Mozelesi var. Bugün yal- nızca temelleri yerinde bu- lunan mozolenin bazı par- çalannı Londra'daki Bri- tish Museum'da görebilir- siniz. Marmaris: Çamlarla süslü yamaçlann eteklerin- den, son derece güzel bir kent. Kıyı şeridi Norveç'in fiyordlannı andınyor. Tür- kiye'nin en modem mari- nası. Kemer: 10 yıl önce bura- sı kimsenin aklına gelme- yen küçük bir balıkçı köyü idi. Ekilebilir her yerde portakal ağaçlan vardı. . Şimdi bu ağaçlar kesilmiş, yerlerine oteller ve konfor- lu evler dikilmiş. Ne yazık ki eski evlerin çoğu da yı- kılmış. Yörenin 3000 kişi- lik yerlileri, haftada 14 bin turisri ağırlıyorlar. Fethiye: Denize girmek için pek elverişli bir yer de- İil- Sakın bir dinlenme yeri. Ülkenin iç kısımlanna ge- çiş için çok uygun. Dağda- ki tarihi gömütlerin 50'li yıllardaki korkunç depremi kazasız atlarması büyük bir kazanç. Side çok çeldci Side: Çok çekici bir kent. Birçok Türkün tatil için bu- rayı seçmesi. beldeye renk katıyor. Deniz krital say- damlığında. Ince kumlu, sığ sahiller, çocuklu aileler için ideal. Thorbjörn Falk ile Tho- mas Jönsson. okurlanna E- fes'i ve Pamukkale'yi mut- laka görmelerini salık veri- yor. Efes üzerine "Piramit- ler Kahire için Akropolis Atina için neyse, Efes de Türkiye için o" deyişini yeğleyen yazarlar, Istan- bul'a gidilmesinin de ge- rekli olduğu görüşünü be- lirtiyorlar. Yazının uzunca bir bölü- münü Türk mutfağını öv- meye ayırmışlar. Aynca, P- KK'nin tehdrtleTmin TÜT- kiye'nin güvenli olarak ta- til yapılabilen bir ülke ol- ması özelliğini etkilemedi- ğini, geceleri geç saatlere kadar kadınlann sokaklar- da çekinmeden dolaşabik diklerini belirttikten sonra soygun ve hırsızlık olayla- nna çok az rastlandığını vurguluyorlar. Çengelköy'de 4 günaydınlar' çoğaltbk •Şenliği örgütlerken kimilerinin "Deli mi bunlar? tşleri güçleri mi yok bunlann?" dedikleri bir avuç aydınlık yüzlü, aydınlık düşünceli insan, Çengelköy'de "günaydınlar üretti." Inanmazsanız atlaym bir vapura, binin bir otobüse, Çengelköy'de inin. AYDES ENGtN Cumartesi günü başladı. Pazar gece yansı bitti. Ah, ÇengeUcöy'de olmalıydınız. Boğaziçi'nin o eski. o görmüş geçirmiş köyü, Istanbul'un o harikulade insan mozaiğinin son izlerini hâlâ taşıyan ve yaşayan Çengelköy'de. Adı Balık Festivali'ydi. Haberini dün Cumhuriyet'te okudunuz. Siz şimdi bana kulak verin. Herkes oradaydı. Eczacı Füsun Hanım. balıkçı Arap Mansur. mimar Gültekin Bermek. balıkçılar balıkçısı Nuri Ukan. müezzın NıyazL Ayios Yeorgios Kilisesi'nin papazı, köşedeki seyyar manav Digorlu Recep. İaşfınnın ustalan ve kalfalan... Yok, hayır böyle olmayacak. Hepsini saymaya kalksak sayfa yetmeyecek. Daha kestirme gidelim: Çengelköylüler oradaydı. Sonra komşu köyden, bizim Beylerbeyi'ndenkomşulargeldi. Sonra Vaniköy'den, hatta Beşiktaş'tan, Kuzguncuk'tan... Ama şenlik. Çengelköylülerin şenliğiydi ve hakkını verelim, gerçekten şenlikli bir şenlikti. Aynntılan bir yana bırakalım. Örneğin kâğıdı kesip biçip bükerek kuşlar. gemiler, uçaklar. kurbağalar yapmayı bilenlerin, bilmeyenlere öğrettiği hüner tezgâhlannı geçelim. Çocuklann, yolu nasılsa oralara düşmüş bir Japonu, kırk yıllık Çengelköylüymüş gibi benimseyip yapılışmı ondan öğrendikleri kâğıttan kuşlan gene ona gösterip "Oşi amca, tamam mı? Oşi Çengelköj 'deki Balık Fesri\ali, gerçekten şenlikli geçti. (Fotoğraf: ERZADE ERTEM) amca, olmuş mu?" deyişlerini filan da geçelim. Yoksa sevinçten yüreğiniz kabanr, gözleriniz fılan dolar. Ya da öğle ezanı okunurken şenliğin şamatasına saygıyla ara verilişini, Çengelköy iskele alanını dolduranlann şöyle böyle üçte birinin camiye gidişini ve.. ve namazdan sonra yaşlı amcalann, dedelerin gene çocuklaşıp şenliğin şenlikli şamatasına dalıverişlerini filan da bir yana bırakın. Bunda şaşacak ne var? Çengelköy'dür orası. Orada hâlâ kandil geceleri Rum komşular Müslümanlara iyi dileklerini iletir, Noel yortusunda da Müslümanlar. Ortodokslann bayramını kutlar. Orada, Çengelköy'de, komşular hâlâ kilisenin avlusunda da sohbet ederler. Çengelköy Camii'nin önündeki çınann altında da... Anlatmaya değmez, önemsiz aynntılar bunlar. Bizim Beylerbeyi takımının karpuz fenerinin çok büyük fiyaka yaptığını: gece sandallarla yapılan fener alayında benim taşıdığım meşalenin en uzun yanan meşale oluşundan duyduğum sınırsız gururu; kırk yıllık can arkadaşlanm Ayşen ve Çağatay Anadol'un bahçesinin "en güzel bahçe yanşmasrnda ikinci seçilişiyle o bahçeye sığmayacak kadar çok kişinin övünüşünü filan da geçin bence. Evet bunlan geçin ve şu sonıya yanıt verin bakayım: Son zamanlarda (ya da epeydir) yolda yürürken, asansörde çıkarken. bakkalda karşılaşınca, vapurda görünce. dolmuşta rastlaşınca gözünüzün ısırdığı. ama tanımadığınız komşulannıza, insanlara "Günaydm" dediniz mi hiç? Dedinizse eğer, yanıt nasıldı? Boş boş mu baktılar yüzünüze? "Ne diyor lan bu?"dercesine süzdüler mi sizi tepeden tırnağa? Pazar gününden bu yana Çengelköy'de "günaydınlar çogaMu" Şenliği örgütlerken kimilerinin "Eİeli mi bunlar? Işleri güçleri mi yok bunlann?" dedikleri bir avuç aydınlık yüzlü, aydınlık düşünceli insan, Çengelköy'de "günaydınlar üretti.'' tnanmazsanız atlaym bir vapura, binin bir otobüse. Çengelköy'de inin. Örneğin iskele meydanına gidin. Çınann altında oturanlardan birine (herhangi birine) yaklaşın. Sabahsa "Günaydın" deyin. Akşamsa "İyi akşamlar." Boş boş bakanlann azaldığını göreceksiniz. Kimi "Günaydın efendim" diye yanıtlaVacak sizi, kimi "Sabah şerifler hayrolsun" diyecek, kimi "Bilmukabele efendim" diye karşılık verecek. Siz Çengelköy'deki günaydın patlamasını asıl gelecek yıl görün. Baük Ayhan bile dört parçadan sonra çekip gidemeyecek, sabaha dek çalacak iskele meydanmda. Boğazın bütün köylerinden komşular gelecek, iskele meydanında iğne atsanız yere degmeyecek. Herkes birbirine "Günaydın"diyecek ya da "Sabah şerifler hayrolsun." Akşam aynlırken de Istanbul Türkçesinin incelikleriyle Anadolu ağızlannın sımsıcak selamlan iç içe geçecek. Onceki gün, başlangıçtı. Umut veren bir başlangıç. Çengelköy'de günaydınlar çoğalttık... Gelecek yıl sizi debekleriz... Kanserli köyde yüksek orarida arsenik bulundu İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Kütahya Gümüş Madenleri yakınındakı "kanserli köy" diye tanınan Dulkadir Köyü'nde yapılan sağlık taramalannda, su ve toprakta yüksek oranda ar- senik olduğu belirlendi. Bergama ve Havran'da siyanürle ahın işletme- ciliği tartışmalan sırasında. siyanürlcullanılma- sındaki benzerlik nedeniyle gündeme getirilen Kütahya'daki 100. Yıl Gümüş Madeni yakının- daki Dulkadir Köyü'nde yapılan sağlık tarama- sı, ilginç sonuçlarortaya İcoydu. Dulkadir Köyü Muhtarlığı'nın, "kö>1erindekanserebağlıölüm- lerin yüksek olduğu" gerekçesiyle bir araştırma yapılması yönündeki başvurusu üzerine, Anado- lu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkla- n Anabilim Dah'nca yörede sağlık taraması ger- çekleştirildi. Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. NeclaOzdemir tarafından yapılan sağlık tarama- sı sonucu hazırlanan rapor, 15 Eylül 1993 'te Kü- tahya ll Sağlık Müdürlüğü'ne sunuldu. Yazay- larında 200, kış aylannda da 100-130 kişinin yaşadığı köyün yaklaşık 100 metre uzağı nda gü- müş işleme tesislerinin ve bu tesisin açık siya- nür havuzlannın bulunduğu belirtilen raporda. son on yılda köy nüfusuna kayıtlı 22 kişinin kan- serden, 12 kişinin kanserdışı hastalıklardan, 22 kişinin de belirlenemeyen nedenlerden öldüğu bildirildi. Kanserden ölümlerde akciğer kanserinin bi- rinci sırada geldiği kaydedilen raporda. "Evle- rin sava-badana işlerinde kullanılan toprak ör- neklerinde kristalin kuarts saptanmıştır. Söz ko- nusu bu mineral, uzun siirc solunduğu takdirde, kişi sigara da içivorsa akciğer kanseri oluşma ris- kinin artnğı bilinmektedir. Mevcut bu iki mad- de dışında (kişisel istekle kullanılan sigara hariç) başkaca bir kanserojen madde tespit edilmemiş- tir" denildi. Rapora göre. kanserdışı nedenlere bağlı ölümlerin 1 'inde kafa içi kanama, 2'sinde kronik akciğer hastalığı, 5'inde kalp enfarktüsü ve yetmezlik neden olarak gösterilirken şu bul- gular ortaya çıkanldı: "MTA Enstitüsü'nce yapılan aynntüı su ve toprak anaüzkri sonucu, içme ve kullanma su- yunda 0.67 miligram/lirre inorganik arsenik tes- pit edilmiştir. Söz konusu miktardaki arsenik, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kanserojen-toksik maddeler araştırma ajanslan tarafından belir- lenen güvenli eşikten \iiksek; yine bu kurumla- nn beliriediğine göre kronik arsenik zehüienme- si yapabilecek düze> dedir. Kronik arsenikzehir- lenmcsinin başta cilt kanseri olmak iizere pek çok hastalığın oluşumunu kola) laştırdığı, ilgUi ku- rum ve merkezlerce kabul edilmektedir.." YATAĞAN Termik santralın 2. ünitesi de devrede MUĞLA (AA) - Hava kirliliğine yol açtığı gerek- çesiyle geçtiğimiz gün dev- re dışı bırakılan Yatağan Termik Santrah'nın ikinci ünitesinin de dün kontrol- lü olarak devreye sokuldu- ğu bildirildi. Muğla Valisi Lale Ayta- man'dan alınan bilgiye gö- re, ilçede yapılan hava kir- liliği ölçüm sonuçlannda kükürtdioksit oranı, metre- küpte 5 bin 500 mikrog- ramdan, insan sağlığmı tehdit etmeyen orana, met- reküpte 200 mikrograma düştü. Bu ölçümlerden sonra, santralın ikinci üni- tesi de dün saat 11.20"den itibaren kontrollü olarak devreye alındı. Öte yan- dan, Gökova İçin Sürekli Eylem Kunılu üyeleri ve yöredeki çevreciler, Muğla Valiliği önünde toplanarak Yatağan Santrah'nın faali-. yetinin sona erdirilmesi için eylem yaptılar. Daha sonra Aytaman tarafından kabul edilerek, Yatağan'da- ki durum ve kiriilik ölçüm- leri konusunda bilgi aldılar. Eylemci topluluk daha son- ra olay yerinden aynldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle