11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19EYLÜL1995SALI CUMHURİYET SAYFA DISHABERLER 11 S.Arabistan'da idamlap süpüyop • (AA) DUBAİ (AA) - Suudi Arabistan'da ıkı Nijeryalı. "Secanol" adlı uyku hapı kaçakçılığı yaptıkJan gerekçesiyle idam edildi. Resmi Suudi Haber Ajansı, Musa bin Abdullah bin Muhammed ve Erva bin Bekir bin Isa adlı Nijeryalılann, dün Cidde'de başlan kesilerek idam edildiklerini duyurdu. Suudi Arabistan'da, bu yıl başlan kesilerek idam edilenlerin sayısının 173*ü bulduğu bildirildi. Alman gazeteci serbest • PARİS(AA)-Fransa'da bır süre önce tutuklanan yasadışı aşın solcu Türk örgütü DHKP-C üyesi Alman gazeteci Ursula Hoppe'nın serbest bırakıldığı bildınldi. Adli kaynaklar. terönst bir örgütle ilişki kurmak ve DHKP-C örgütününün kurucusu Dursun Karataş'ın cezaevinden kaçmasına vardımcı olmak suçundan geçen hafta perşembe günü tutuklanan Alman kadın gazeteci Hoppe'nin serbest bırakılmasına karşın adli gözetim altında tutulacağını belirttiler. Velayeti, Ermenistan'da • TAHRAN(AA)-Iran Dışışleri Bakanı Alı Ekber Velayeti, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Velayeti, Iran News gazetesinde yayınlanan demecinde, "geçmiş denevimlerin, yabancı güçlenn Afganıstan'ın içişlerine müdahelesinın durumu daha da zorlaştırdığını gösterdiğini" belirtti. Bu arada, tran Dışışleri Bakanı Ali Ekber Velayeti. dün akşam Ermenıstan'a gitti. Ağca yeniden sorgulandı • ROMA (AA) - Papa Jean Paul 2'ye 1981 yılı Mayıs ayında suikast girişiminde bulunmak suçundan ömür boyu hapse mahkûm Mehmet Ali Ağca'nın, dün yeniden sorgulandığı bildirildi. Adli kaynaklar. tutuklu bulunduğu Ancona kenti cezaevinde. yaklaşık 6 saat süren sorgulamada, Ağca'nın, papaya karşı düzenlenen saldınnın uluslararası bir komplo olduğu savını reddettığini belirttiler. Ağca çok yakında suikast konusunda kendisine yardım edenleri açıklayacağını belirttiği bildirildi. Fpansa-Tüpkiye göpüşmesi • STRASBOURG (AA) - Fransa ve Türk Dışışleri Bakanlıklan arasında müşteşarlar seviyesınde yapılan resmi görüşmeler dün Pans'te başladı. Toplantılarda Türk heyetine Dışışleri Bakanlığı Müsteşan Onur Öymen, Fransız heyetine ise Dışışlen Bakanlıgı Genel Seİcreteri Bertrand Dufourca başkanlık ediyor. NATO, Sırplann Saraybosna çevresindeki ağır silahlannı geri çekme işleminin başanlı olduğunu bildirdi NATO, Sırplara bir şans daha verdiDış Haberler Servisi- Sa- raybosna çevresindeki ağır silahlannı çekmesi için Sırplara 72 saat süre tanı- yan NATO, bu sürenin so- nunda Bosnalı Sırplann geri çekilmelerini tamam- laması için bir 72 saat da- ha tanımayı kararlaştırdı. NATO. hava operasyon- lannın askıya alınmasının dördüncü gününde. Bosna- lı Sırplann Saraybosna et- rafindaki ağır silahlannı geri çekme işleminin başa- nlı olduğunu bildirerek Sırplann bu hızla çekilme- yi sürdürmeleri durumun- da gerginliğin sona erece- ğini belirtti. NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komu- tanhğı'ndan bir sözcü Re- uters'a yaptığı açıklamada, "şu anda her şey iyi gibi go- züküyor" dedı. NATO'nun Bosnalı Sırplann ağır si- lahlannı geri çekmesini dikkatle takip ettiğini be- lirten sözcü, "Böyle gider- se, bu hafta hava akınlan değil, banş görüşmeleri gerçekieşir" diye konuştu. Öte yandan BM sözcüsü Chris Gunness BBC rad- yosuna yaptığı açıklamada NATO hava akınlannın Sırp askeri gücünü zayıf- latmış olabileceğini, bununla NATO üJtimatomu üzerine Sara>bosna çe\ resinden çekilen Sırp askerieri bir yandan da zafer işareti yapmayı ihmal etmiyorlar. bırlikte akınlann amacının Bosna'da askeri bır güç dengesi kurmak olmadığını. sadece Bosnalı Sırplann Saraybosna çevresinde- ki ağır sılahlannı çekmesini sağlamayı hedef aldığını söyledi. ABD Dışışleri Bakan Yardımcısı Rk- hardHolbrooke, Belgrad'da yaptığı açık- lamada Sırplann kendilerine tanınan sü- re içerisinde geri çekilme işleminı tamam- lamalan gerektiğini, aksi takdirde hava akınlannın yeniden başlamasının kaçınıl- maz olacağını söyledi. Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Mi- ktseviçle önceki gece üç saat süren bır toplantı yaptığını belırten Holbrooke Sırp lıderle dün sabah yeniden bir araya geldi. Clinton onayladı ABD Başkanı Bill Clinton, Bosnalı Sırplara Saraybosna civarındaki ağır si- lahlannı çekmelen için Batılılarca 72 sa- at ek süre tanınmasını onayladığını bildir- dı. Beyaz Saray sözcüsünün yaptığı açık- lamaya göre, Clinton NATO ve BM tara- fından Sırplara ek süre tanınmasını kabul etti. ancak bu süre sonunda bûtün ağır sı- lahlann Saraybosna çevresınden çekılme- sinin şart olduğunu kaydettı. Clinton, Sırplann Saraybosna civann- dakı yasak bölgeden ağır silahlannın bir bölümünü çekmiş olmalannm memnuni- yet verici olduğunu belirtti. NATO ve BM. Sırplara silahlannı çek- meleri için tanınan sürenin önceki gece TSİ 23.00'te sona ermesınden birkaç sa- at önce, Sırplara 3 günlük ek bir süre da- ha tanınmasını kararlaştırmışlar, bu süre sonunda ağır silahlann çekilmemesi ha- linde hava akınlannın yeniden başlayaca- ğını bildirmişlerdi. Kahraman Karadziç! Öte yandan Amerikan CBS televizyo- nunun bır programında konuşan Bosnalı Sırplar'ın lideri olan Radovan Karadziç, "Ruslar ve Yunanlılar beni bir kahraman olarak görüyorlar" dedi. Sırplar toprak kaybediyor Hırvatlann yeni hedefi Banja LukaDış Haberler Servisi - Bosna- Hersek hükümet birlikleri ülkenin kuzeybatı kesimindeki ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Müslüman ve Hırvat birlıklerinin başlattığı saldınlarda Bosnalı Sırplann yüzyıllardır yaşadıklan topraklar dahil olmak üzere büyük toprak kayıplan verdikleri bildirilirken, Bosnalı Sırplann lideri Radovan Karadziç, Sırp birliklerinin geri çekildiğini doğrulayarak banş görüşmelerinin sürdüriilmesi için saldınlann bir an önce durdurulmasını istedi. Bosna-Hersek toprak1anndaki Sırp kentlerini teker teker ele geçiren Boşnak-Hırvat ittifakının en son hedefınin Batı Bosna 'daki en büyük Sırp kenti olan Banja Luka'yı almak olduğu bildirildi. Hırvatistan Devlet Başkanı FrancoTudjman ın özel danışmanı Bosiljko Mtsetic dün dev let televizyoununa verdiği demecinde "Hırvat ve Müslümanlardan oluşan Bosna Federasvonu'nun Banja Luka \e çevresini ele geçirmesi Hırvatistan'ı son derece mutlu eder" ıfadesini kullandı.tngiltere Dışişleri Bakanı Malcolm Rifkind. Hırvatlarla Boşnaklann Bosnalı Sırplara karşı yürüttükleri operasyonu üzüntüyle karşıladığını söyledi. Belgrad'da önceki akşam Sırbistan lideri Slobodan Miloseviç ile görüşen Rifkind, gazetecilerle konuşurken, "Bosna'da gerçek banş ancak siyasal çözümle gelir. Askeri operasvonlar, bu amaca ulaşılmasını ancak engeller" dedı. Bosnalı Sırplann, Srebrenıca ve Zepa'yı ele geçirerek askeri eylemi başlatan taraf olduğunu hatırlatan Rifkind, "Şimdi de, aynı şeyin Hırvat- Boşnak ittifakıyla yapılmakta olduğunu görüyoruz. Ama bunun ne sonuç vereceğini kim bilebilir" diye konuştu. Rifkind. "Askeri operasvon çözûm değil, soruna siyasal çözûm bulunmalı. Ancak Bosna'da banş sürecinin zaman alacağı kesin" dedi. Banşa damgasını vuran adam: Holbrooke Dış Haberler Servisi - Yıllardır süren Bosna trajedisinde banş umutlannın belirmesinde bir kişi- nin büyük payı var: ABD Dışişle- ri Bakan Yardımcısı Richard Holb- rooke. VVashington'da deneyimli ve sivri dilli bir diplomat olarak ta- nınan Holbrooke, hırsı ve uzlaştır- ma yeteneğiyle de ünlü. Geçen hafta Bosnalı Sırplann Saraybosna çevresindeki ağır si- lahlannı çekmeyi kabul etmesi ve Bosna hükümetinin ateşkese ya- naşması, Richard Holbrooke'un biraydan fazla süren mekik diplo- masisinin sonucu olarak değerlen- diriliyor. 54 yaşındakı Holbrooke, 1994 Hazıranı'nda Dışışleri Bakan Yar- dımcısı olarak atandı. Clinton yö- netimi ile Bosna konusunda ters düştüğü için. eski işine dönme te- maslan yaptığı duyuldu. Ancak dedikodular fazla alev- lenmeden. Holbrooke'un Bosna sonınunu çözmek üzere Washıng- ton ve Avrupa başkentleri arasın- da gidip gelmeye başladığı göz- lendi. Geçen ay, en yakın yardım- cılanndan üçünün Bosna'da trafik kazasında ölmesi bile mekik dip- lomasisinin hızını kesmedi. Banş yolunda bu kadar ilerle- mesine rağmen, Holbrooke'un hâ- lâ bazı kuşkuları mevcut. Nevv York Times'ta yayımlanan bir de- mecinde, "Ben VktnanTdapiştiın. Ve Henry Kissınger'ın iki Vletnam arasında anlaşma sağlamasını ve sonunda Kuzey Vietnam'ın zor kullanarak ülkeyi birleştirmesini yaşadım. Bana en büyük kâbusu- mu sorarsanız aynen bu derim" de- di. Başkan Carter döneminde de Doğu Asya ve Pasifik'ten sorum- lu Dışişleri Bakan Yardımcılığı ya- pan Holbrooke'un, mesleği diplo- matlık, ama gazeteciliğe de pek uzak sayılmaz. Üniversiteyi bitirir bitirmez Nevv York Times'tan tek- lıf alan Holbrooke, daha sonra 1962 yılında Dışişleri saflanna ka- tıldı. Çeşitli gazete ve dergilere sü- rekli olarak yazı yazmayı hâlâ sür- dürüyor. Mayıs ayında üçüncü evliliğini yaptığında, gazetelere iyi malzeme sağladı. Üçüncü eşi, ABC'nin en önemli sunuculanndan Reter Jen- nings'in eski kansı ve National Public radyosunun muhabirlerin- den Kati Marton'du Holbrooke'un bundan sonra ne yapacağını kimse kestiremiyor. Çünkü, Clinton yönetiminde gö- rev kabul ederken dönem sonuna kadar çalışmayacağını belirtmişti. Kuzey Irak'ta çatışmalar sürüyor Bosnalı Hırvatlar ve Hırvat ordusu Banja Lukaya ıleriiyor. Bosna-Hersek hükümet üırtAten ve Hırvatlann aldığı topratiar IKDP'denPKK'ye ağır darbeANKARA (AA) - Kuzey Irak'ta, Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) ile çatışan PKK'ye ağır kayıplar verdirildıği, bölgeyi teröristlerden temizlemeye yönelik operasyonlann başanyla sürdürûldüğü bildirildi. IKDP sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada. bölücü terör örgütünün Kuzey (rak'taki son saldınlannın, "ABD gözetiminde IKDP ile Irak Kürdistan Yurtsever Birliği'ni (IKYB) banştırma çabalannı sabote etmeye" yönelik olduğuna işaret edildi. IKDP'nın. PKK'ye karşı 15 eylülde Suriye-Irak-Türkiye sınırlannın kesıştiği bölgede geniş çaplı biroperasyon başlattığı hatırlatılan açıklamada. bölücü örgütün dört ayn bölgedeki "geçici" üslerinin ele geçirildiği belirtildi. Suriye sının yakınlanndaki üç bölgenin de PKK'den tamamen temizlendiği kaydedilen açıklamada, bölücülerin, Zaho'nun güneybatısında bulunan televizyon istasyonuna yönelik saldınsının başansızhğa uğratıldığı, bölücü örgütün 40 ölü ve 20 yaralı verdiği bildirildi. Açıklamada. geçen hafta meydana gelen bır başka çatışmada da teröristlerin 20 ölü, 56 yaralı verdiği kaydedildi. Bölücü terör örgütünün, Kani Masi yakınlanndaki bir IKDP üssünü iki gün önce ele geçirdiği, ancak karşı saldın ile bu üssün geri alındığı belirtilen açıklamada, ağır kayıplar veren bölücü örgüt PKK'nin büyük bir moral çöküntüsü içinde olduğu da vurgulandı. Kuzey Irak'ta. Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) peşmergeleri ile bölücü teröristler arasında çatışmalar dağlık kesimlerde sürerken peşmergelerin tam bir temizlik için liderleri Barzani'den start bekledikleri bildirildi. IKDP vetkilileri, teröristlen bölgeden tam olarak temizleyınceye kadar operasyonlannı sürdüreceklerini, teröristlerin son günlerde Darkarajan bölgesinden Dohuk'un dağlık kesimlerine gelerek karakollara saldırdıklannı, ancak her baskının anında püskürtüldüğünü söyledi ler. lnterfax ajansı, boru hattı konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi Kazakpetrolü Rusya 'ya akacak Dış Haberier Servisi - Rusya ve Kazakistan, Kazak petrollerinin Karadeniz'e bir boru hattıyla bağlanması konusunda anlaştılar. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşen Rusya Başbakanı Vlktor Çernomirdin, Hazar Denizi petrolüyle ilgili her konuda tam bir anlaşmaya vardıklannı açıkladı. Iki eski Sovyet cumhuriyeti arasında aynca, gümrük birliğıne gıdilmesinin de ortak sanayi tesisleri, dev petrol, kimya ve metalurji projeleri başlatmaya yarayacağı belirtildi. Türkiye, Kazaklarla Ruslar arasında bu gelişme olurken gerek Azerbaycan'ın gerek Kazakistan'ın Hazar havzası petrollerinin Bakü-Ceyhan üzerindan uluslararası piyasalara taşınması için kulis faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak Rusya ve Kazakistan arasında boru hattı konusunda anlaşmaya vanlması, Türkiye'nin tezinı zayıflatıcı bir unsur olarak görülüyor. Rusya ve Kazakistan'ın, Kazakistan'daki askeri üslerin Rus ordusu tarafindan kullanılması konusunda da anlaşmaya yakın olduklan kaydedildi. Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya, ocak ayında gümrük bırliği anlasması imzalamışlardı. Geçen ay ise Rus ve Kazak yetkililer Hazar havzasındaki petrol ve doğal gaz kaynaklannı değerlendirme konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Hazar Denizi'nin yasal statüsü, Eski Sovyetler Birliği ve Iran arasında 1921 ve 1940 tanhli anlaşmalardan beri elden geçırilmemiştı. Aralarında dev Amerikan petrol şirketlerinin de bulunduğu 12 fîrmayı kapsayan uluslararası bir konsorsiyum bir yıl önce Hazar Denizi'nden yılda dört milyar varil Azerbaycan ham petrolü çıkarmak üzere 7,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamışlardı. Ancak bu petrolün uluslararası piyasaya nasıl taşınacağı, "asnn kontratı" olarak nitelenen ve aralannda Türkiye'nin de bulunduğu taraflar arasında zorlu pazarlıklara yol açmıştı. Ocak ayında Nazarbayev. Kazakistan'ın petrol rezervlerinin 4,5 milyar ton doğal gaz rezervlerinin ise 5900 milyar metre küp olduğu tahmininide bulunmuştu. tLAN T.C. BURDUR İCRA DAİRESİ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 1994/3236 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazıh mallar satışa çı- kanlmıştır. Birinci antırma 10/10'1995 günü saat 9.15-9.30'da Adliye karşısı Yeddiemınlik De- posu-Burdur'da yapılacak ve o günü kıymetlerinin yüzde 75"ine ıstekli bulunmadığı tak- dirde 11 İ0/1995günüayneyervesaatte2arttırrnayapılaraksatılacağı. Şu kadar kı art- tırma bedelının malın tahmin edılen kıymetinın yüzde kırkını bulmasımn ve satış isteye- nın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olmasının ve bundan başka pa- raya çe\ iıme ve paylann paylaştırma masraflannı geçmesinın şart olduğu, mahcuzun sa- tış bedeli üzerinden yüzde ... oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesı- nin icra dosyasında görülebileceği. masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinın isteyene göndenlebıleceğı, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazıh dosya numara- sıyla dairemıze başvıınnalan ilan olunur. KDV damga resmi alıcıya, dellaliye satıcıya aittir.7.9.1995 Muhammen kıymeti liraAdedıCınsı(Mahıyeti ve önemli nitelikleri 900.000.000 TL.l 15DK550 plakalı Mercedes marka, 1992 model 38291350255075 motor. VVDB 37126416001574 şasi seri nolu beyaz renkli yeşil renk kuşaklı kamyon. (lc. If. K. 1141, 114-3) Yönetmelik örnek no: 25 Basın: 41632 tLAN T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1995/28 Es. 1995'173Ka. Davacılar Nuri Evin vs vekilleri Av. Burhanettin Celıloğlu tarafından davalılar Ismet Içten vs aleyhıne açılan 288 ada 3 parseldeki iştırakın çözülerek paylann müşterek mül- kıyete çevnlmesı davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda: Mahkememizin 29.6.1995 tarihlı ılamı ile davanm kabulü ile Hıdırlık mahallesı 288 ada. 3 parselde kayıtlı taşınmazdakı ıştirakin çözülerek davacılar ve davalılar adına ve- raset ılamındaki hısselen oranında müşterek mülıvet olarak tapuya tescıline karar veril- miş olup, ış bu karar davetıye yerine kaim olmak üzere davalı ısmet lçten'e ilanen teblığ olunur. 6.9.1995 Basın: 41725 fiLAN T.C. ADANA 3. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1994711 Esas 1995/477 Karar Davacı Necati Coşar tarafından davalı Ismet kızı (Kadriye) aleyhine açmış olduğu ipoteğin iptali davasının yapılan yargılama sonunda: Mahkememızden verilen 5.7.1995 tarihve 1994/711 esaî 1995/477 karar sayılı ılamını davalı Ismet kızı (Kadriye)'ye ilanen teblığine karar verilmiş olup, karar özetı aşağıya çıkartılmıştır. Davacının davasının kabulüne: Adana ili, Seyhan ılçesi, Tepebag Mah., cilt 1, kütük 182, pafta 43, ada 260, 18 par- selde kayıtlı 5 m2'lik kargır dukkân şekhndekı taşınmazm üzerine Ismet kızı Kadriye ile ilgili 26.1.1931 tarih 31 yev- miye ile 1. derecede 1500 TL bedelle ıpoteklı olan ıpotek şerhinın iptaline, karar kesinleştiğinde ipotek şerhinin terkin edildiğının tapu sicıl müdürlüğünden ıstenmesine. Ek 124.500 TL harcın davalıdan alınmasına. Davacının yapngı 132.000 TL ilk masraf. 50.000 TL davetıye, 2.760.000 TL ilan ücreti ile 650.000 maktu ûcreti ve- kaletin. davalıdan alınarak davacıya verilmesıne, davacının )-üzüne karşı davalının yokluğunda temyızi kabil olmak üze- re venlen karar, davalı tsmet kızı Kadnye'ye gazete ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 15 gün sonra da da- valı hakkında karar kesinleşeceği karar yerine kaim olmak üzere ilanen teblığ olunur. 4.9.1995 Basın: 41341 ÇAY İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ Dosya No: 1994'699 Alacaklı: Gökmen Kılcan'a vekaleten H. tbrahım Kılcan-Inli kasabası ı Çay Vekilı: Av. H. Burhan Hayran - Cumhunyet Caddesı - Çav Borçlu: Ercan Mutlu - Kızılırmak Sok. Vlis Apt. No: 1/19 Küçükesat / Ankara Borç mık.: 297.974.000.- TL.sı ve masrafiann tahsılı. Takip mesnedi: 30.06.1994 tanzım ve 30.09.1994 tedıye tanhli bir kıt'a emremuharrer 288.OOO.OOO.-lik biradet senet. Borçlu adına çıkanlan ödeme emri bıla tebliğ ıade edıldığı, yapılan adres tespitı sonunda da tebligata yarar adresınin tespitı mümkün olmadığından bu kerre ödeme emri ile bono suretının tarafınıza 7201 sayılı Adlı Tebligat Kanunu'na müstenıden ve ilanen tebliğıne karar verilmiş olmakla, yukanda yazıh borç ve masraflan ılanın gazete yayın tanhınden ıtıbaren (25) gün ıçınde ödemeniz, takip mesnedi senet kambiyo senedı nitelığine haız değilse ve takip dayanağı bono altındakı ımzalann sıze aıt değilse 20 gün içınde aynca ve açıkça İcra Tetkik Mercıı Hâkimligıne şıkâyet ve ıtiraz etm- eniz. aksı taktirde ıcra takıbindeki kambiyo senedı altındaki imzalann sızden sadır sayılacağı, ımzanızı haksız yere inkâr edersenız takip konusu alacağın %10'u oranında para cezası ile mahkûm edıleceğinız borçlu olmadığınız veya borcun ıtfa veya ımha! edıldığı veya alacağın zamanaşımına uğradıgı hakkında ıtırazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte 20 gün içınde tetkik merciine bildirerek mercıden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmedığınız taktirde cebn icraya devam olunacağı itıraz edilmediği ve borç ödenmediğı taktirde 25 gün içınde 74. madde gereğınce mal beyanında bulunmanız mal beyanında bulunma veya hakıkate aykırı beyanda bulunuu^anız hapısle cezalandınlacağınız hususu ödeme emri ile bono suretı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ıhtar olunur. 16.08.1995 Basın: 39160 İLAN T.C. AKDAĞMADENİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No.: 1994/361 Davacı Orman Idaresı tarafından davalılar Yusuf Ali- osman Ertek aleyhlerine açılan kadastro tespitinın ıpta- li davasının mahkememizde yapılan duruşması sırasın- da; Saraykent Karapınar Köyü'nde yapılan kadastro çalış- malan sırasında Karapınar Köyü Ağıl ardı mevkıinde ada 112, parsel 15 olan taşınmazm davalılar adına tespit gördüğü, davacı tarafından bu nedenle yapılan tespirin ıp- tali ile taşınmazm orman vasfında tesciline karar veril- mesini talep etmiş, ancak davalılardan Mustafa, tbrahım ve Emine Ertek'in adlanna çıkartılan tebligatlann tebliğ edilemediğı, adreslerinin de tespit edilemediğindan da- va dilekçesınin Basın ilan Kurumu Müdürlüğü'nce ila- nen tebliğıne karar verilmıştir. Dahili davalılar Mustafa. Ibrahim, Emine Ertek'in 6.12.1995 günü saat 09.00'da yapılacak duruşmaya gel- mediklen. kendilerini bir vekille de temsil ettirmedikle- ri ve aynca dava ile ilgili belgelenni ıbraz etmedikleri tak- dirde yargılamaya yokluğunda bakılarak hüküm kurul- cağı ilanen tebliğ olunur. Basın: 41290 BERGAMA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1995/457 esas Bergama Sulh Hukuk Hakimliği'nden açılan ve dava- cı Ahmet Kayapalı vekili tarafından yetkisine müstenı- den Bergama Aşağıbey köyünün 2571-2751-2787 par- sel sayılı taşınmazlan ile ilgili olarak ortaklığın gidenl- mesi davasında mirasçı hissedar Hüseym Yıldınmer'ın adresı bilinmediğınden 19.10.1995 günü saat 11.00'de hakımliğimizin 1995/457 esas sayılı davasının duruşma- sına gelmesı veya bır vekil ile kendisinı temsil etmesi, aksı takdirde gıyabında duruşma yapılarak karar verile- ceği ilanen tebliğ olunur. 8.9.1995 Basın: 41872
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle