16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 EYLUL 1995 SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLEK YDH ilçe seçimi İSTANBUL(AA)-Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) Bakırköy İlçe Başkanlığfna Tacettin Kümet seçildi. Seçimlerde, >önetim kurulu üyeliklerine, Ali Bahadır. Aysel Akbulut. Turhan Akmanlı. llhami Bozoğlu, Ismail Dumlu, Bülent Gökmenoğlu, Erol Gülten, Belgin Kurhan. Atacan Şimşek ve Taner Damcı getirildi. Yusufeli'nde 17evyandı • YL'SLFELİ(AA)- Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangında 17 ev, ahırlanyla birlikte tamamen yandı. tlçenin Bostanlı Köyü'nde tbrahim Kızılboğa'ya ait evde dün saat 16.00 sıralannda elektrik kontağından çıktığı sanılan >angın. rüzgânn da etkisiyle yandaki evlere sıçradı. Köy yolunun ağır tonajiı araçlann geçişine müsaıt olmaması nedeniyle itfaıyenin ulaşamadığı yangın, yurttaşlar tarafından söndürüldü. Can kaybının olmadığı vangında maddi hasann 10 milyar olduğu bildirildi. Hacaloğlu şiddeti kınadı • İSTANBUL(AA)- Insan haklanndan sonımlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, her türlü silahlı şiddeti kınadığını belirterek. şiddetle çözüm arayışlan ve iç banşa yönelik tehditleri kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. Bakan Hacaloğlu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'ni ziyaret ederek. Başkan Murat Belge ile görüştü. Görüşme sırasında, Izmir'de meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne, 25 kişinin de yaralanmasına yol açan patlamayla ilgili bir soruyu yanıtlayan Hacaloğlu. Türkiye'nin sorunlannın banş ıçinde, bukukun üstünlüğü esas alınarak. Batı'nın çoğulcu normlanyla aşılabıleceğini sövledi. • • • . - Ergüven'in yaralanma olayı • İSTANBUL(AA)- Büyükçekmece 'de tatillenni geçıren Didim Kaymakamı Abdülhamit ErgüveıTin eşi Gonca Ergüven'i sırtından yaralayan Nuh Necati Hebebci gözaltına alındı. Yetkililer. Nuh Necati Hebebci'nin. olayın meydana geldiği Aykosan Kayalar Inşaat Ayakkabıcilar Sitesi C- Blok'ta oturduğunu ve alkolün etkisiyle silahla 2 el ateş ettiğinin belirlendiğini bildirdiler. Yaralamaya ppotesto • YALOVÂ(AA)- Yalova'nın Esenköy Belediye Başkanı Kadir Kaya'nın, Murat Kemal Küçük adlı kişi tarafından yaralanması protesto edildi. Esenköy beldesinden dün otobüslerle Yalova'ya gelen Esenköylüler, Belediye Başkanı Kadir Kaya"nm tedavı gördüğü hastane önüne toplandılar. Burada Istiklal Marşı okuyan topluluk, sloganlar attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. TAI-Sikorsky işbirliği • ANKARA (Cumhurijet Bürosu) - Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayii'nin(TAI), ABD'nın Sikorsky fırması ile gerçekleştireceği işbirliği sonucu, Sikorsky helikopterlerinin F-76 serilerinin kuyruk stabilızatörlerini Türkiye'de üretecek. Sikorsky firması ile TAI arasında imzalanan anlaşmaya göre. 5 yıl süreli ortak üretime gelecek yıl başlanacak. SAPPHODA Her Salı AYŞE TÜTÜISCÜ BÜLENT SOMAY ŞUAYİP YELTAPİ UNIJT KIRHAN Müzik Sapptıo'da dinlenir. Rez: 245 06 &8 / 69 Bayrampaşa Cezaevi 2. Müdürü Fesih Güven ile ona yardım eden gardiyan Sami Harmanlı tutuklandı Cezaevi müdürü cezaevindetstanbul Haber Servisi - Bayrampaşa Cezaevi'nden iki tabanca ve bir cep telefo- nunu dışanya çıkanrken yakalanan 2. Mü- dür Fesih Güven ve gardiyan Sami Har- manlı. dün Eyüp Adlıyesfndeki sorgula- malarından sonra tutuklandılar. Sanıklar adliyeye getınlirken gazetecıler arasında izdiham yaşanması üzerine Eyüp Cumhu- nyet Savcısı Özcan Şen. fotoğraf makine- leri ve kameralannı dışanda bırakan gaze- tecilerin adlıye binasına girmesine izin verdi. Fatih Cumhuriyet Savcılığı, öncekı gün tstanbul Narkotik Şube Müdürlü- ğü'nde gözaltında tutulduğu hücrede 'inti- har ettiği' açıklanan gardiyan Şaban Er- kol'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Üzerinde esrar bulundugu gerekçesiyle gözaltında tutulan gardiyan Şaban Er- kol'un (24), tstanbul Narkotik Şube Mü- dürlüğü'ndeki intihanyla ılgıli Fatih Cum- huriyet Başsavcısı Seyfetin Erdem'den alı- nan bilgiye göre. öncekı gün 04.30'da meydana gelen olayın öğrenılmesınden he- men sonra. nöbetçi savcı. olay yerine gide- rek soruşturma başlattı. Olayın polislerle ilgili olması nedeniyle ilk soruşturmayı savcılığın yürüttüğünü belirten Erdem, ın- celeme ve araştırmanın sürdüğünü ve so- nuca göre ne yapılacağına karar verileceği- ni beliıtti. Toplanılan bilgilere göre dava açılıp açılmamasına karar vereceklerini kayde- den Erdem, soruşturmanın bir süre devam edebileceğini söyledi. Bayrampaşa Cezaevi 2. Müdürü Fesih Güven'ın, 2 tabanca ve bir cep telefonu ile yakalanmasından sonra genişletılen araş- tırma sırasında yakalanan Şaban Erkol'un. öldüğü gün evleneceği belırtildı. tstanbul Emniyet Müdürlügü yetkilileri, Erkol'un intihar ettiğinin açıklandığı hüc- Gardiyan Sami Harmanlı (solda) ve 2. Müdür Fesih Güven tutuklandılar. reyi dün gazetecilere gösterirken. intihar sırasında kullanıldığı belirtilen kemerin hücreye nasıl girdiğine açıklama getirme- diler. Yetkililer, olayla ilgili olarak. Bayram- paşa Cezaevi'nde tutuklu olan Atunet Ka- ya'nın telefonla görüştüğü Bayrampaşa'da işyeri sahıpleri Erdoğan Bölükbaşı ve Er- doğan Şengüler'e "Şaban Erkol adlı infaz konıma memuruna esrar verin. O bana ge- tirir"dedığinın saptandığını açıkladılar. Operasyonun bundan sonra başlatıldığını ve Erkol'un, üzennde esrarla yakalanma- sından sonra Şengüler ve Bölükbaşfnın evinde yapılan aramalarda bir kilo daha es- rar bulunduğunu kaydettıler. Bu arada Fesih Güven ile Sami Harman- lı dün Eyüp Adliyesf ne getirildi. Sıkı gü- venlik önlemleri altında getırilen Güven ve Harmanlı. savcılık ve nöbetçi mahkeme ta- rafından yapılan sorgulamalannın ardın- dan tutuklandılar. Güven'in. silahlan ve cep telefonunu yeğenının katilini öldürt- mek isteyen Metin Dikki adlı kişi için ce- zaevine soktuğu \e bu ış için toplam 15 mılyon lira rüşvet aldıgı iddia edildi. Fesih Güven, adliyede gazetecilere yaptığı açık- lamada. suçu kabul etmediğini söyledi. Savcılık yetkilileri. olayın diğer sanığı Harmanlı'nın suçu kabul ettiğini, ıfadesin- de silahlan maddi çıkar karşılığı değıl. ce- zaevi 2. müdürüne olan saygısı nedeniyle temin ettiğini söylediğinı kaydettiler. Tutuklanan sanıklann "rüşvet karşılığı cezaevine silah, uyuştunıcu ve cep telefonu sokmak" ıddıasıvla "hizmet nedeniyle em- niyeri suiistimal ve rüşvet almak*'suçlann- dan yargılanacaklan bildirildi. Tutuklanan Güven ve Harmanlı. Ümranıye Cezaevi'ne gönderildı. Bayrampaşa Cezaevi'nde es- rarla yakalanan ve narkotik şubede gözal- tında tutulan Salman Çetin'ın bu olayla bir ilgısinin olmadığı belirtıldı. Eyüp Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Şen, yaptığı açıklamada savcılığa müraca- at eden veva zabıtaca hazır bulundurulan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 10. dönem toplantısı 3 gün sürecek Pakistan ile sorunlar masadaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türki- ye ve Pakistan arasında başlayan Karma Eko- nomik Komisyonu'nun (KEK) toplantılannda her iki ülke de öncelikle sorunlan masaya ge- tirdi. Türkiye, bir Türk şirketinin aldığı tslama- bad-Peşaver otoyolunun iptalinden doğan so- runun giderilmesini isterken. Pakistan, gemi- lerinden yüzde 8 düzeyinde vergi alınmasın- dan duyduğu rahatsızlığı iletti. Devlet Bakanı Nafız Kurt Türkiye ve Pa- kistan arasındaki Ekonomik ve Teknik İşbirli- ği Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 10. dönem toplantılannın açıhşında dün yaptığı konuş- mada, iki ülke arasındaki tıcaret hacmının is- tenilen seviyenin altında kaldığını bildirdi. Kurt. Türkiye ile Pakistan'ın ekonomik işbir- liğinin ınşaat. savunma sanayi. bilimsel ve • Devlet Bakanı Nafiz Kurt, KEK'in 10. dönem toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaretin istenilen seviyenin altında olduğunu söyledi. Toplantıda Türkiye otoyol sorununun giderilmesini. Pakistan ise gemilerden alınan verginin kaldınlmasını istedi. teknik araştırma, tarım gibi alanlarda sınırlı kaldığını anımsatarak, bu alanlara ulaştırma, haberleşme. madencilik. su ve enerji konula- nnın da eklenebileceğini söyledi. İki ülke ara- sında bazı sorunlar bulunduğunu ifade eden Kurt. şunlan söyledi: "İki kardeş ülke arasında mevcut nadir so- runlardan birinin. iptal edilmiş olan İslama- bad-Peşaver otoyolu olduğunu bilrvoruz. Emi- nim ki her iki taraf da bu sorunun en kısa sü- rede olumlu bir çözüme kavuştunılmasını ar- zu etmektedir. Ancak. taraflar arasında bir çözüme ulaşılamaması durumunda. sözleşme- de vcr alan hükümlere göre vasal voldan en kı- sa sürede çözüme gidilerek. iki ülke arasındaki bu sorunun bir an evvel sonuçlandınlması ar- zusundavız.*" Pakıstan'ı temsil eden Başbakan Maliye ve Ekonomik Işler Danışmanı Yasim Jafarev de ilişkilerin geliştırilmesi gerektiğini vurgulaya- rak. "Işbirliğimizin, bazı çabalarla daha da arttınlabileceğine inanıyorum" dedi. Jafarey, ülkesinın Türk gemilerinden vergı almadığinı, ancak Türkiye'nin, Pakistan ge- milerinden yüzde 8 düzeyinde bir vergı aldı- ğını anımsattı. İki ülke bürokratlan arasında üç gün sürecek toplantılardan sonra. heyetler arasında anlaşma sağlanan konularda bir pro- tokol imzalanması bekleniyor. kişilenn görsel basın tarafından görüntü- lenmesinin kişi hak ve özgürlüklerini ze- deleyici sonuç doğurduğu, bu yüzden olayı izlemek isteyen gazetecilerin fotoğraf ma- kinesı veya kamerasını bırakarak adliyeye girebileceklerini belirtmesi üzerine bazı gazeteciler fotoğraf makinelerinı ve kame- ralannı bırakarak adliyeye girdiler. 2. Müdür Fesih Güven"in üzerindekı montun sahibi İbrahim Cici ile Kırşehir Cezaevi'ne nakledilen Tayyip Elma'nın. talimatla ifadesinın alındığı bildirildi. Bekir Kutmangil'i öldürtmeye azmettir- diği gerekçesiyle ıdamla yargılanan Cı- ci'nin. ifadesinde. Beyoglu'nda Hanefi İkincisoy'u öldüren Tamer Ateşve Zafer Sinoforoğul'u öldürmek için tutulan Tay- yip Elma'nın yatağının altında bulunan si- lahlan nöbetçi müdüre teslim ettiğini söy- lediği ve olayla ilgisinin bulunmadığını belirttıği ögrenildi. Kırşehir Cezaevi'ne nakledilen Tayyip Elma'nın ise Tamer Ateş ile Zafer Sinofo- roğul'un öldürülmesı için kendısıne getin- len tabancalar ile 1.600 markı ve cep tele- fonunu, gıderken yatağının altına bıraktığı ifade edildi. Türkiye tnsan Haklan Vakfı. gardiyan Şaban Erkol'un gözaltında tutulduğu hüc- rede ölü bulunmasının şüpheli bulunduğu- nu açıkladı. Gözaltında meydana gelen bü- tün ölümlenn şüpheli olduğuna dikkat çe- kilen açıklamada. bu yıl ıçinde Ankara Gaziosmanpaşa'da Haydar Efe. Elazığ'da Sinan Demirbaşve Bıtlis'te gazeteci Saf- >ettin Tepe'nin gözaltındakı ölümleri ile gözaltında tutulup serbest bırakıldıktan kısa süre sonra yaşamlannı yitiren Ali Yıl- maz (Ankara). Halil Akça'nın (Kas- tamonu) ölümlerinın de araştınldığı belır- tildi. İşadaım Öztürk'ün mezarı açıldı tSTANBUL (AA) - Ge çırdiği trafik kazası sonucu ölen ışadamı Yafes Öz- türk'ün mazarı. Banş Ok- tan adlı çocuğun babası olup olmadığının belırlen- mesı amacıyla DNA testi yapılmak üzere mahkeme karanyla açıldı. Öztürk'ün Topkapı Kozlu Mezarlığf nda bulunan me- zarı, DNA testi yapılması konusunda karar alan Bakır- köy 9. Asliye Hukuk Mah- kemesi Hâkimi Murat Çelik gözetimınde dün saat 14.30 sıralarında görevlıler tara- fından açıldı. Öztürk'ün Ba- nş Oktan'ın- babası olup ol- madığının belırlenebilmesı amacıyla kemıklerden alına- cak dokularla DNA testi ya- pılacak. KULTUR • SANAT tarih l KÜLTÜR GEZİLERI FARUKPEKİN 22 KASIM • 5 MAİ1K \995 KÜBA'DA DOGA VE TARİH 12EKIM- 15.EK1M 1995 UZMANIYIA DEĞİŞİK BİR KAPADOKYA VERA BULGURLU 7FKIV, 1995 BURGAZADA - HEYBEIİADA NEZİH BAŞGELEN 20-22t.m 1995 GÖLLER ÇEVRESrNDE TARİHSEL GE2İNTİ FEST SEYAHAT ACENTASI (0-212) 258 25 73 • 258 25 89 HİNDİSTAN - PAKİSTAN EL SANATLARI GİYSİ ve TAKI Neşet Ömer Sk. Kadıköy Iş Merkezi No: 10/21 Kadıköy/ISTANBUL Tel.: (0216) 418 12 51 (KADIKÖY ÇARŞISIİÇİ KAFETERYA YANI) TURK KULTURUNE HİZMET VAKFI EL SANATLARI ÇALIŞMALARI (UYGULAMAU SEMİNER) HAU • KİÜM OOKUMA • HAT-TEZHİP OSMANUCA • KUMAŞ BOYAMA • TAKI PORSELEN 8ÛSLEME • CAM BOYAMA • 8ERAMİK RÖLYEF CAlüminyum Çriışnial • PATCHWORK KAYITLAftl BAŞI-AMIŞTIR Mûr: Yıldız Sarayı Beşiktaş Tel: 259 31 01 - 259 27 85 Günlük Etkinlikler 19 Evliil Salı Saat 12.30 ve 18.00 Laser-dısc'ten konser BHİYJOEL "Sbades c/Gre\'" (1 sa 20 d > 20 Kvlül C.ar>aıııba Saat 12.30 ve 17.30 Vıdeo'dan fiim TX)ST HORIZON- ılngılızce onjınalı Yönetmen F. Capra OyııncuUır R. Cohnan &J. Wyatt (2 sa 15 d ) 21 I-vliil Perscmbc Saat 12.30 Laser-dıst ten konser "CONCERT FOR THE POPE" Solis! Yebudi Meıtubin 150 d.) Saat 18.30 Söyleşı "BEDENDbl" Konuşmacı Doç. Dr. M. Emm Ceylan Stüdyo ve Atölyeler LJtografi Atölyesi'nde: s ı\ m Arbaş Serigrafi Atölyesi'nde: Yurdaer Altıntaş. Mustafa Alııntas Bale Stüdyosu'nda: Kelh Parsley \c ıVtoIK Maxneı J ın \onettıgr "Koreografî ıv Dogaçlama'idlı workshop 5-20 Eylul 1995 tarihlen arasında saat 11 00 - l 7 00 arası sürecektir Müzik Dinleme Odası Zengın dıskote^ımızden seçecegınız klasık batı muzıgı CD'lennı. Pazar ve Pazartesı günleri dışında her gûn 14 (X) -15 00 ile 16 00 - 17 00 \e 18 03 - 19 00 saatlen arasnda özel kulakJıklarla dınlevebılırsınız. 22 Evliil Clıınıa Saat 12.30 ve 17.30 Laser-dı^t ten konser MOZAKT 'SenfomSo 39-41" (\ Hamoncmtrt/Avrupa Oda Oriaestrast)i2 sa ) Saat 15.00 Vıdeo'dan opera- WAGNEK Tçan HolUmdah" Solistler S. Esles & L Balslev & M. Sabnln CW yeisson'Bayreutb Festıval Orkestrası) (2 sa 15 d) Etkinlikler ıçm ücretsız üaveü\eler \K^ANATUn saglanabılır Gosterüere proıffam baştıdıkrajı sonra gınlmemesı nca olunur AKBAIMKS a n a t ı n , S a n a t ç ı n ı n Y a n ı n d a B U L U N M A Z KÜLTÜR MERKEZİ Yeni dönem eğitim çalışmalan Tiyatro • Sinema • Felsefe • Müzik • Resim • Karikatûr • Şiir ORTAKÖY MUSIKI KULTUR DERNEGfnde Gitar-Org-Ud Kanun - Solfej Repertuar Çalışmaları Ekim 95 - Haziran;96 • btikiaiCad. Asnamr Psj. 212/8 • Galatasıray Tel.: 513 74 31 - 251 85 23 arası 8 ay süreli Konservatuarların tüm bölümieri için hazırlık kursları T,,261 15 50 £s»f Sjhçe S tlo. lû Çeoı /? Ha Orlıkov Kültür Sanat ilanlannız için: 293 8 9 78 (3 hat) ÜNİVERSİTEYİ KAZANAMADIM DrYE ÜZLLMEYtN İŞTE StZE ÇOK IYI BİR EGITIM HRSATI güzel sanatlara hazırlıkMimar Sinan ve Marmara Üniversiteleri iç mimarlık, resim, grafık, end-tas sınema-TV vb..bölürnlerine gırmek için hazırlık kurslan 7 Ekim 95'de baslıyor. Başanlı olmak için uzun dönem çalışmak gerektiğini biliyorsanız bılgı ve kayıt için bizi araym. (h.içi-h. sonu) HERKESE AÇIK SANAT ÇALIŞMALARI stilist ıç mımar grafikerolmak ısteyenler için üniversite düzeyinde ingilizce, bilgisayar destekli özel eğitim başlıyor. Ucretsiz eğitim kursu sonunda her bölümde ilk üç (toplam 18) kişi ucretsiz eğitim bursu kazanacaktır. Biran önce başvurun. RESİM ÇOCUKLARLA SANAT. (h.içi-h.soou) ıslas>oıı KRKNKOY: (0216) 385*41 31 I saııal morkezı IAT) TKSVİKİVK: (0212ı 240 56 50 - 230 66 17 Yargıtay Hukuk Cenel Kurulu 'İş kazalanndan işveren sorumlu' ANKARA (ANKA) - Yargıtay Hukuk Genel Ku- rulu. ış kazasından uzun süre sonra meydana gele- cek ölümlerden de işveren- lenn sorumlu tutulmasına karar verdi. Genel kurul. geçırdığı ış kazası sonucu felç olan ışçının, kazadan dokuz yıl sonra gırdıği ce- zaevinde ölmesı üzerine mırasçılarına manevı taz- mınat ödenmesı gerektıgı- ne karar verdi. Zonguldak'ta 1972 yılın- da çalıştığı işyerinde geçır- dığı ış kazası sonucu yüzde 98 oranında meslekte ka- zanma gücünü kaybeden ışçı. ış mahkemesine baş- vurarak ugrayacağı kavıp- lann karşılığı maddi. duy- duğu acı ve üzüntü karşı- deniyle ıkıncı kez tazminat verılemeyeceğini bildinn- ce. dosya yenıden ilk mah- kemesine geri göndenldi. ilk mahkeme de işçı aılesi- ne tazmınatta dırenınce, konu Yargıtay Hukuk Ge- nel Kurulu gündemine gel- dı. Hukuk Genel Kurulu, iş kazasından uzun süre sonra ölüm olaylarında da ış ka- zası ve ölüm arasında ne- densellık bağı bulunuyorsa mirasçıların manevı tazmı- nat ıstemeye haklan bulun- duğunu bıldırdı. Kurul bu kararını venrken. Adlı Tıp Kurumu'nun ölüm üzerine yaptığı inceleme sonunda hazırladığı raporu esas aldı. İş kazasından 22 yıl sonra alınan kara- • Yargıtay Hukuk rın bu bölü- lhğı olarak da Genel Kurulu, iş kazası münde şöyle sonucu felç olan i manevı taz- minat istedi işçinin, d okuz yıl sonra ve ıstemlen J mahkemece kabul edildi. A n c a k felçlı ışçi. girdiğı cezaevinde ölmesi üzerine mirasçılanna manevi tazminat ödenmesi olaydan do- gerektiğine karar verdi. da felç teşek- kuz yıl sonra denıldı: "Adli Tıp Kurumu'nun raporunda. işçinin kaza- ya bağlı ola- rak bacaklar- 1981 tarıhınde cezaevine düştü. Işçı cezaevinde 1984 yılında yaşamını yitırdi. Bunun üzerine işçinin ai- lesi, ölüm tarıhınden çok sonra. 1993 yılında mahke- meye başvurarak yakınlan- nın 12 yıl önce geçırdığı ış kazasına bağlı hastalık ne- deniyle öldüğünü. u iş kaza- sıvla ölüm arasında neden- selik bağlı bulunduğunu' 1 belirterek kendılerıne ma- nevı tazmınat ödenmesini ıstedıler. Davayı görüşen Zonguldak 1. İş Mahkeme- sı. davayı kabul ederek, da- vacı ışçı aılesine işveren kurum tarafından manevi tazmınat ödenmesı gerekti- ğine karar verdi. Davalı iş- veren kararı Yargıtay "da temyız etti. Yargıtav 9. Hu- kuk Daıresi. davanın kabul edılmesıne karar verdi tş- çının de ış kazasından son- ra açtıgı davada maddı-ma- nev i tazminat aldığına dik- kat çeken daıre, ölüm ne- ş kül ettiği, omurilik lezvonları ivileş- mcsi mümkün olmayan arazlardan olduğu için felç sekel olarak kaldığı. ancak iyi bir bakım ile 12 yıl ha>a- önı d«am ettirdiği. komp- likasvonlar gözlenmediği, bir ola> nedenivle cezacvin- de kaldığı süre zarfında ye- teıii bakım ve özen eksikli- ğinden gluteal >e sakral bölgeyle topuklarda yaralar meydana geldiği ve bu \a- ralar iyilcşmeden hastane- de olduğuna göre. >aralan ve bunlann komplikasyon- lanndan olmuş olduğu >*ur- gulandıktan sonra. ölümü- ne neden olan yaralar felçli kişide bakım-özen cksikli- ginden felce neden olan ka- zayla ölüm arasında dolavlı illivet bağı bulundugu belir- tilmiştir. Bunun kabulü ge- rekir. o itibarta yerel mah- kemenin sigortalı işçinin hak sahipleri lehine manevi tazminata hükmetmesi ku- ral olarak doğnıdur." 1J MODAJANS Rcklam sektörunde 10. yılını dolduran ajansımızın gelişen muşteri portföyu için, kaliteli hiznıet üretecek, ıyi işlere imza atacak . Creative Director Kod CD • Iyı derccecle Insılızce bılen • Yonetıcilik \asıfljnn.ı sıılup • £n ,ız S yıl stktor deneyımli Art Director KOÜAD • En az 3 yıi ^ektor denevımlı • Iyı tlerccecle lngılızcc \eva Almanca bilen • Tasarımcla u.sta GraJtk-ER Kodcn • Guzel .Sanutlar mczunu • Mjtınlosh'ta kcndı işım fınalızc edebılen • Çalı^kan Macintosh Operatörü • Freehand S O, (Jıurk Expresş. Fholoshop programlannı ıyı bılen • C.ılıjkan Yapıtn Sorumlusu Kod YS • Oncelıkle tüm malbaa işlcrinı usdenecck • En az uç \ ıl sektor veya matbaa deneyımli • Fılm yapımlannd.ı a|anb protluktorune dcstck verecek Medya Plancısı KOUMP • Teruhen ulu^larurası ajanblarda en az ıkı yıl deneyıııılı • Ingılızce bılen Ada>1ar ayrıntılı ozgccınışlcnnı, Nuzhctıy e Caıl Kali[>çı Sok. No 1/2 Kalk.ın Apt 80690 Beşıktaj" adrcsinc APS yuluyla veya 22" 8" 54'e fax çekcrck goiKİerebilirler K A M P A N Y A : 9 EKİM E KADAR KAYIT OLANLARA % 15 İNDİRİM 14 KİŞİLİK SINIFLAROA CİDDİ VE KALİTELİ EĞİTİM GÖRSEL - İŞİTSEL YÖNTEMLER TOEFL.FCE VE ÖYS'YE DİL HAZIRLIĞI DİL ÖĞRETİMİ BİZİM İŞİMİZ I İNGİLİZCE-ALMANCA I •Ct DENEYİMLİ TÜRK VE YABANCI KADRO T> YABANCILARLA UCRETSİZ PRATİK DERSLER ^ YOĞUN, AKŞAM VE HAFTA SONU KURSLARI GÜZ DÖNEMİ KAYITLARIMIZ SÜRÜYOR •S> BAŞLANGIÇ TARİHLERİ: 23,25,30 EYLÜL, 2,7,9 EKİM : Ebuziya Cad. Î No: 14 Bakırköy TEL ve FAX : I (PCçe Magazası Karşıaı ) 5 7 0 76 20 - 21
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle